nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás
az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról
2014-03-23
2015-06-26
2

9/2014. (III. 21.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 18. § (4) bekezdésében, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 33/A. § (2) és 34. § (4) bekezdésében, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendeletben meghatározottakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást.

I.

Általános rendelkezések

1. § Az intézkedés hatálya kiterjed a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervére (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), annak területi szerveire [megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, a továbbiakban: KI] és helyi szerveire.

2. § A BM OKF az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatását pénzbeli és nem pénzbeli juttatások biztosításával látja el.

3. § A 2. § szerinti költségvetési támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendeletben, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 11/2013. (V. 2.) BM utasításban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

4. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatások esetén a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő (a továbbiakban: országos polgári védelmi főfelügyelő) és a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: országos tűzoltósági főfelügyelő) által szakmailag előkészített, a BM OKF Jogi Főosztály ellenjegyzésével ellátott – a pályázatok beadásának szabályait tartalmazó – pályázati kiírásokat, valamint az egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatások esetén a támogatási javaslatokat a BM OKF főigazgató-helyettese (a továbbiakban: főigazgató-helyettes) és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közösen terjeszti fel jóváhagyásra a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) részére.

5. § Jóváhagyást követően a pályázati kiírásokat, valamint az egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatásokat a BM OKF honlapján közzé kell tenni.

6. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatás esetében a beérkezett pályázat szakmai elbírálását az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek vonatkozásában az országos polgári védelmi főfelügyelő által vezetett Bíráló Bizottság végzi.

7. § A Bíráló Bizottság által döntésre előkészített javaslatot a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

8. § A főigazgató pályázati támogatásra vonatkozó döntését a BM OKF honlapján szintén közzé kell tenni, arról a pályázókat – a KI útján – az érintett szakmai területnek írásban tájékoztatni kell.

9. § A főigazgatói döntést követően a pályázaton nyertes, valamint az egyedi elbírálás alapján költségvetési támogatásban részesülő szervezettel támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződések előkészítését az önkéntes mentőszervezetek esetében a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, míg az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség végzi a BM OKF Jogi Főosztály, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály bevonásával.

10. § A támogatási szerződéseket az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő köti meg. A szerződéseket minden esetben pénzügyi és jogi ellenjegyzéssel kell ellátni.

11. § A pénzbeli juttatással megvalósuló költségvetési támogatások esetében a támogatások rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatokat a BM OKF tekintetében a Költségvetési Főosztály végzi. A támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az illetékes KI megyei főfelügyelősége, ellenőrzési szolgálata, gazdasági igazgatóhelyettesi szervezete látja el. A KI igazgatója az ellenőrzésekről összefoglaló jelentést terjeszt fel a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes részére, akik jogosultak a szakmai célok megvalósulásának és a pénzügyi elszámolások ellenőrzésének elrendelésére.

12. § A fejlesztésekkel kapcsolatos beszerzéseket a tűzoltó gépjárművek, tűzoltó technikai és védőeszközök tekintetében a BM OKF Műszaki Főosztály, az informatikai és távközlési eszközök vonatkozásában a BM OKF Informatikai Főosztály végzi, míg az ingatlan beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban felmerülő feladatok ellátását a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály végzi az országos polgári védelmi főfelügyelő és az országos tűzoltósági főfelügyelő szakmai javaslatai figyelembevételével.

II.

Az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

13. § A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló források esetén – az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatását laktanya-építési beruházással, felújítással, valamint a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai és védőeszközök fejlesztésével kapcsolatos pályázatok kiírásával, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

14. § Az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások, egyedi elbírálású javaslatok szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalmakért a BM OKF Műszaki Főosztály és a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály, a pénzügyi rendre vonatkozó tartalmakért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

15. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkormányzati tűzoltóságok pályázatainak benyújtása az együttműködési megállapodás szerinti hivatásos tűzoltó parancsnokság (a továbbiakban: HTP) parancsnoka útján történik, aki a részére benyújtott pályázatok tartalmát ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér be. A HTP parancsnoka a pályázatokat szakmai véleményével ellátva terjeszti fel az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetőjének.

16. § A KvK vezetője a pályázat és a HTP parancsnok szakmai véleményének felülvizsgálatát követően további hiánypótlás bekéréséről dönthet. Az esetleges hiánypótlások beérkezése után a KvK vezetője az illetékességi területéhez tartozó önkormányzati tűzoltóságok pályázatait – a HTP parancsnokok javaslatai alapján – szakmai véleményével ellátva terjeszti fel az illetékes KI igazgatója részére.

17. § A KI igazgatója a részére felterjesztett pályázatokat felülvizsgálja, amennyiben szükséges hiánypótlást kér be, majd a KvK vezetők által felterjesztett szakmai vélemények figyelembevételével összesíti és értékeli azokat.

18. § A KI igazgatója a pályázatokat és a szakmai javaslatait – indoklással ellátva – felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

19. § Az önkormányzati tűzoltóságok pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.

III.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

20. § A BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési támogatását

a) a helyi szervei technikai eszköz állományának átszervezése során, vagy a rendszerből kivonással felszabaduló gépjárművekre, eszközökre, felszerelésekre, valamint

b) a Belügyminisztérium fejezetében, a fejezeti kezelésű előirányzatok között részükre biztosított költségvetési támogatás terhére, annak felhasználására irányuló pályázat kiírása, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

21. § A 20. § a) pont szerinti támogatások szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalomért a BM OKF Műszaki Főosztály felelős.

22. § A 20. § b) pont szerinti támogatások szakmai előkészítéséért – annak 12. § szerinti tartalmától függően – a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály együttesen felelős. A szakmai előkészítésben közreműködőként a Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) is szerepet vállalhat.

23. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatainak benyújtása az együttműködési megállapodás szerinti HTP parancsnoka útján történik, aki a részére benyújtott pályázatok tartalmát ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér be. A HTP parancsnoka a pályázatokat szakmai véleményével és a pályázati kiírásban meghatározott szempontrendszer szerinti értékelésével ellátva terjeszti fel a KvK vezetőjének.

24. § A KvK vezetője a pályázatok és a HTP parancsnok szakmai véleményének felülvizsgálatát követően további hiánypótlás bekéréséről dönthet. Az esetleges hiánypótlások beérkezése után a KvK vezetője az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait – a HTP parancsnokok javaslatai alapján – szakmai véleményével ellátva terjeszti fel a KI igazgatója részére.

25. § A KI igazgatója a részére felterjesztett pályázatokat felülvizsgálja, amennyiben szükséges hiánypótlást kér be, majd a megyei tűzoltó szövetség közreműködésével és a KvK vezetők által felterjesztett szakmai vélemények figyelembevételével összesíti és értékeli azokat.

26. § A KI igazgatója a pályázatokat és a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására tett szakmai javaslatait indoklással ellátva felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

27. § Az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati úton megvalósuló 20. § a) pont szerinti támogatásának elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi. A pályázati úton megvalósuló 20. § b) pont szerinti támogatásokat a Bíráló Bizottság a BM OKF Költségvetési Főosztály, illetve az MTSZ által delegált tagok közreműködésével bírálja el.

IV.

Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

28. § Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatása vonatkozásában az általános szabályokon felül, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet önkéntes mentőszervezetek közreműködésének szabályait meghatározó VIII. fejezetével összhangban az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni.

29. § A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló források esetén – az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatását a műszaki mentéshez szükséges technikai és védőeszközök fejlesztésével, felújításával, a működési feltételek elősegítésével kapcsolatos pályázatok kiírásával, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

30. § Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szakmai előkészítéséért – annak 12. § szerinti tartalmától függően – a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály együttesen felelős.

31. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak benyújtása az illetékes KI igazgatója útján történik, aki a pályázatot szakmai véleményével szolgálati úton terjeszti fel a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő részére döntéshozásra. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

32. § Az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Költségvetési Főosztály, valamint a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és az MTSZ által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.

33. § Az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázaton – az illetékes KI ajánlása mellett – azon önkéntes tűzoltó egyesületek is részt vehetnek, amelyek aktív szerepet vállalnak a járási önkéntes mentőcsoportok működésében, valamint azok nemzeti minősítésének megszervezésében. Amennyiben önkéntes tűzoltó egyesület több pályázaton is részt vesz, a pályázati döntések meghozatala, valamint az elszámolások ellenőrzése során biztosítani kell, hogy ugyanazon pályázati tétel vonatkozásában kettős finanszírozásra ne kerüljön sor.

V.

Záró rendelkezések

34. § Jelen utasításban meghatározott költségvetési támogatásokon kívül felmerülő egyéb támogatásokkal kapcsolatban az utasítás „I. Általános rendelkezések” fejezetében foglaltakat kötelezően alkalmazni kell.

35. §2 Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba,

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!