nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet
a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról
2014-04-05
2015-02-19
1
Jogszabály

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a nyelvi képzést folytató intézményre, amennyiben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint nyelvi képzésre kiadott engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: felnőttképzést folytató intézmény),

b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre,

c) az Fktv. 9. §-a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottságra (a továbbiakban: FSZB),

d) az Fktv. 19. § (3) bekezdésében meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó),

e) a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH).

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés;

2. kombinált nyelvi képzés: az Fktv. szerinti általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belül történő megvalósítása;

3. kontaktóra: a képzésben résztvevő személyes jelenlétét igénylő tanóra, távoktatás esetén olyan interaktív tanóra, amely elektronikus úton is megvalósulhat;

4. nyelvi képzettségi szint: a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi programkövetelményben meghatározott szintje;

5. nyelvi képzés fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés;

6. nyelvi képzés szintjei: az Fktv. szerinti általános nyelvi képzés esetén az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében (a továbbiakban: „KER”) ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei, melyek további bemeneti és kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre bonthatóak, egyéb nyelvi képzés esetén a nyelvi készségek, képességek és ismeretek programkövetelményben meghatározott, „KER” szintekhez köthető szintjei;

7. nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy távoktatás.

2. A nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának követelményei és eljárási rendje

2. § (1) Az NMH a felnőttképzési nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a javaslatban

a) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény (a továbbiakban: programkövetelmény) megnevezése – az Fktv. 19. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túlmenően – megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek,

b) az érintett nyelvi képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák meghatározásra kerülnek,

c) az egyes „KER” kimeneti szinteken szükséges

ca) kontaktórás nyelvi képzés minimális óraszáma megfelel az 1. mellékletben meghatározott óraszámnak, maximális óraszáma nem haladja meg az 1. mellékletben meghatározott óraszám másfélszeresét,

cb) távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontaktórás óraszáma megfelel a 2. mellékletben meghatározott óraszámnak, maximális óraszáma nem haladja meg a 2. mellékletben meghatározott óraszám kétszeresét,

cc) egyéni felkészítés minimális és maximális óraszáma a ca) alpontban meghatározott minimális és maximális óraszám kétharmada,

d) a nyelvi képzési követelmények leírása

da) moduláris rendszerben történik, és a modulok kialakítása igazodik a nyelvi képzés szintjeihez,

db) igazodik a modul kimeneti követelményeihez,

e) az egyes „KER” szintek bontása

ea) az A1–B1 kimeneti szinteken legalább két, legfeljebb négy,

eb) a B2–C1 kimeneti szinteken legalább négy, legfeljebb nyolc,

ec) a C2 kimeneti szinten legalább három, legfeljebb hat

modult tartalmaz,

f) a programkövetelmény minden „KER” szintre kiterjed,

g) a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 3. melléklet szerinti tanúsítvány kiadásának feltételeként a felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése kerül megjelölésre és

h) a nyelvi képzésen való részvételről szóló igazolás kiállításának feltételeként a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel kerül megjelölésre.

(2) Az NMH az egyéb nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba történő felvételéről dönt, ha az megfelel az (1) bekezdés a)–b), d) és g)–h) pontjában foglaltaknak és tartalmazza a képzés minimális és maximális óraszámát.

(3) Az NMH a kombinált nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba történő felvételéről dönt, ha

a) az megfelel az (1) bekezdés a)–b), d) és g)–h) pontjában foglaltaknak, és

b) a képzés óraszáma a programkövetelmény általános nyelvi képzési része vonatkozásában kontaktórás típusú képzés esetén az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, távoktatás típusú képzés esetén az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.

(4) A javaslatba beépíthető a nyilvántartásban szereplő programkövetelmény modulja.

(5) A nyilvántartásába történő felvételre javaslat nyújtható be bármely idegen nyelvre, valamint a magyarra, mint idegen nyelvre.

(6) Az NMH nem veszi nyilvántartásba azt a javaslatot,

a) amely – az 5. § (1) bekezdés alapján biztosított hiánypótlást követően – nem felel meg az (1)–(5) bekezdésben foglalt követelményeknek,

b) amelyben a programkövetelmény bármely modulja – a távoktatási típusú képzés kivételével – harminc tanóránál kisebb terjedelmű, vagy

c) amely a nyelvi képzés fajtájának nem megfelelő modult tartalmaz.

3. § Az NMH a programkövetelményt módosítja, ha a módosításra irányuló javaslat az Fktv. 19. § (3) bekezdés c)–e) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban van a 2. § (1)–(6) bekezdés szerinti rendelkezésekkel.

4. § (1) A javaslat az NMH honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat – az Fktv. 19. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a javaslatot benyújtó

aa) nevét vagy a cég nevét,

ab) székhelyét,

ac) adószámát,

ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét és

ae) elérhetőségét, valamint

b) a javaslatnak a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.

(3) Az NMH a javaslat nyilvántartásba vétele ügyében annak benyújtását követő huszonegy napon belül dönt. Az NMH az eljárási határidőt – hivatalból – egy alkalommal, legfeljebb huszonegy nappal meghosszabbíthatja.

(4) Az NMH a javaslat benyújtását követő három napon belül felkéri az FSZB-t annak vizsgálatára, hogy az megfelel-e a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek. A vizsgálat céljából az NMH az FSZB részére a javaslatba – a felkéréssel egyidejűleg – betekintést biztosít. Az FSZB a javaslat vizsgálatába felnőttképzési szakértőt vonhat be. Ha az NMH az FSZB vizsgálat során tett megállapításával nem ért egyet, erről – indoklással ellátva – tájékoztatja az FSZB-t.

(5) Ha az FSZB a (4) bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja, hogy a javaslat megfelel a 2. § (1)–(6) bekezdésében foglalt követelményeknek, javaslatot tesz a nyilvántartásba történő felvételre.

5. § (1) Ha az FSZB a 4. § (4) bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja, hogy a javaslat nem felel meg a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt feltételeknek, az NMH – az FSZB véleményének közlésétől számított öt napon belül – a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő.

(2) Az NMH az FSZB 4. § (5) bekezdésben foglalt javaslata, vagy a (1) bekezdésben meghatározott hiánypótlás teljesítése esetén – az FSZB 4. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatát követően – a javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, vagy a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a javaslat nyilvántartásba vételét – az indok megjelölésével – elutasítja.

(3) Az NMH a (2) bekezdés szerinti döntéséről öt napon belül értesíti a javaslat benyújtóját.

6. § (1) A nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot a rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogalany nyújthatja be. A javaslatnak tartalmaznia kell

a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokat,

b) a módosítani kívánt programkövetelmény azonosító számát és

c) a módosításra irányuló javaslat indoklását.

(2) A nyilvántartás módosítására irányuló eljárás során a 4. § (1) és (3)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

7. § Az NMH a programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosító számot a programkövetelmény nyelvéhez, a nyelvi képzettség szintjéhez, a nyelvi képzés fajtájához és típusához rendelt kód alkalmazásával képzi.

8. § Az NMH a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket a „KER”-ben ajánlott hatfokozatú rendszer változása esetén felülvizsgálja, és a felülvizsgálatot követő tíz napon belül a nyilvántartást – szükség esetén – módosítja.

3. A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a képzést záró vizsgával, valamint a nyelvi képzésen való részvétellel összefüggő rendelkezések

9. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdése szerinti képzés során az engedélyében szereplő nyelvi képzés bármely nyelvi képzettségi szintjére kiállíthat – a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, (2) bekezdés szerinti – dokumentumot.

(2) A felnőttképzést folytató intézmény az (1) bekezdés szerinti nyelvi képzettségi szint megszerzésének igazolására a képzés követelményeit teljesítő számára tanúsítványt állít ki. A tanúsítványt magyar nyelven, a 3. melléklet szerinti tartalommal és formában kell kiállítani. A magyar nyelvű tanúsítvány mellett lehetőség van annak a képzés nyelvén vagy angol nyelven történő kiállítására is.

(3) A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzési szintet záró vizsga sikeres teljesítése. A képzést záró vizsga követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.

(4) A képzési szintet záró vizsga „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet.

(5) A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.

(6) A felnőttképzést folytató intézmény a (2) bekezdés szerinti tanúsítványt, valamint az (5) bekezdés szerinti igazolást évente újrakezdődő sorszámozással, a tárgyév megjelölésével látja el. A tanúsítvány és az igazolás kézhezvételét a képzésben résztvevő – átvételi dokumentumon – aláírásával igazolja.

4. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Kontaktórás típusú nyelvi képzés minimális óraszámai

 

A

B

C

„KER” szerinti
kimeneti szint

Minimális óraszám
kezdő szintről

Az egyes szinteken szükséges minimális óraszám

1.

A1

90

90

2.

A2

180

90

3.

B1

300

120

4.

B2

540

240

5.

C1

780

240

6.

C2

960

180

Összesen

960

2. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontakt óraszámai

 

A

B

C

„KER” szerinti
kimeneti szint

Minimális óraszám
kezdő szintről

Az egyes szinteken szükséges minimális óraszám

1.

A1

30

30

2.

A2

60

30

3.

B1

100

40

4.

B2

180

80

5.

C1

260

80

6.

C2

300

40

Összesen

300

3. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez

Száma: ……/…….év

TANÚSÍTVÁNY

………………………………………..

részére,

(anyja születési neve: …………………………….. születési helye: ………………….,

aki a .............számon

nyilvántartott…………………………………………..felnőttképzést folytató

intézményben

…………………………………………………………………megnevezésű,

…………..azonosító számú, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által

nyilvántartott felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,

…………………………………….
megnevezésű nyelvi képzésen részt vett, és a képzés
követelményeit sikeresen teljesítette.

A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti

…….……nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.

Kelt: …………………………., 20.….év…………hó……napján

P. H.

a felnőttképzést folytató intézmény vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!