nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás
a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról
2014-04-10
2017-09-30
1
Jogszabály

3/2014. (IV. 9.) BVOP utasítás

a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás végrehajtásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési követelményeinek megállapításáról szóló 16/2013. (V. 28.) BM utasítás 15. §-ára – a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára, a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. szerv), valamint

b) a bv. szerv állományában lévő főfoglalkozású gépjárművezetőkre, gépjárművezetésre feljogosított személyekre (a továbbiakban: gépjárművezetők)

terjed ki.

II. Fejezet

Általános rendelkezések

2. Szolgálati gépjárművet kizárólag az vezethet, aki a jogszabályokban meghatározott feltételeken túl az utasításban előírt képzésben részt vett, és a képzési tematikában előírt feltételeknek megfelelt.

3. A szolgálati gépjármű használata különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha a gépjárművezető szándékosan nem az adott szolgálati feladat ellátása során általában elvárható módon kezeli a szolgálati gépjárművet, és ezzel vagyoni kárt vagy személyi sérülést okoz, vagy e cselekménye egyébként sérti a büntetés-végrehajtási szervezet tekintélyét.

III. Fejezet

A büntetés-végrehajtási szervezet gépjárművezetői képzésének szabályai

4. A képzésekhez elsősorban napi szolgálati használatból kivont gépjárműveket kell felhasználni.

5. Az oktatásra, képzésre szolgálatteljesítési időben kerülhet sor. A képzés eredményes teljesítéséről az érintett részére a vizsgát követő 8 napon belül igazolást kell kiadni az 1. melléklet szerint, amelynek másodpéldánya a személyi anyagba kerül lefűzésre. Az előírt követelményeket nem teljesítők utóvizsgára bocsátása az érintett bv. szerv vezetőjének engedélye alapján történhet.

6. Azoknak az új felszerelő főfoglalkozású gépjárművezetőknek, akik előreláthatólag megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművet vezetnek, lehetőség szerint már a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjának alapfokú szaktanfolyami képzése alatt részt kell venniük az alapszintű gépjármű-vezetéstechnikai képzésen.

IV. Fejezet

Az ügyintézői engedélyek kiadása, visszavonása, jogosultságok korlátozása

7. Az ügyintézői engedélyek kiállítása, jogosultsági korlátozások bejegyzése, az engedélyek visszavétele a bv. szerv vezetőjének hatásköre.

8. Az ügyintézői engedély mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

9. Ha a gépjárművezető az előírt képzés feltételeit nem teljesíti, vagy a feltételek érvényességi ideje lejárt, jogosultságát az általa teljesített alacsonyabb képzési feltételnek megfelelőre kell korlátozni.

10. Az alapszintre érvényesített ügyintézői engedély jogosultsági korlátozás alá nem eshet, korlátozási szándék esetében az engedély visszavonására kell intézkedni.

11. A szolgálati gépjármű vezetésére szóló megbízást az ügyintézői engedély visszavonásával meg kell szüntetni, ha a gépjárművezető:

a) vezetői engedélyét bevonták, vagy annak érvényessége lejárt;

b) a szolgálati gépjárművet nem rendeltetésszerűen használta;

c) úgy vezetett gépjárművet, hogy szervezetében vezetési képességét károsan befolyásoló szer volt;

d) a szolgálati gépjárművel saját hibájából súlyos, személyi sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű közlekedési balesetet okozott;

e) a szolgálattal összefüggésben, saját hibájából, egy éven belül ismételten személyi sérüléssel járó vagy a szolgálati gépjárműben 1 millió forint feletti anyagi kárral járó közlekedési balesetet okozott;

f) áthelyezésére került sor;

g) hivatásos szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnt;

h) büntetés-végrehajtási gazdasági társasághoz áthelyezésre, vezénylésre került;

i) a szolgálattal összefüggésben hat hónapon belül kettő esetben kiemelt közlekedési szabálysértést követett el;

j) a szolgálattal összefüggésben egy éven belül három esetben közlekedési szabálysértést követett el.

12. A 11. pontban meghatározott esetekben – a 13–15., 18. és 20. pontban meghatározott eltérésekkel – az ügyintézői engedély visszavonásának időtartama legkevesebb kettő hónap, leghosszabb egy év lehet.

13. Attól a gépjárművezetőtől, aki a szolgálati gépkocsit nem rendeltetésszerűen használta, legkevesebb hat hónap időtartamra kell az ügyintézői engedélyt visszavonni.

14. A 11. pont c)–d) alpontjában meghatározott esetekben az ügyintézői engedélyt határidő nélkül vissza kell vonni, és annak visszaadása – amennyiben az érintett rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel – legkevesebb egy év, súlyos személyi sérüléssel járó közlekedési baleset okozása esetén legkevesebb hat hónap után kezdeményezhető.

15. A 11. pont f)–g) alpontjában meghatározott esetekben az ügyintézői engedély visszavonása végleges.

16. Az érintett gépjárművezetésre újbóli megbízást akkor kaphat, illetve ügyintézői engedélyét akkor kaphatja vissza, ha a visszavonás időtartama letelt.

17. Az ügyintézői engedély visszaadását az érintett vagy a bv. szerv vezetője kezdeményezheti.

18. Attól a gépjárművezetőtől, akinek vezetői engedélyét bevonták vagy az érvényét veszítette, az ügyintézői engedélyt határidő nélkül kell bevonni, majd a vezetői engedély ismételt megszerzésének igazolása után az érintett kérelmére visszaadható.

19. A bv. szerv személyi állományának ügyintézői engedéllyel rendelkező tagja köteles a közvetlen szolgálati elöljárójának és az ügyintézői engedélyek visszavonásáért felelős szervezeti egységnek további ügyintézés céljából jelenteni, ha vezetői engedélyét bevonták, érvényessége lejárt vagy annak cseréjére került sor.

20. Határozatlan időre kell visszavonni az ügyintézői engedélyt attól a gépjárművezetőtől, aki a 11. pont c)–e) alpontjában foglaltak elkövetése után, az ügyintézői engedély visszaadását követő egy éven belül a hivatkozott cselekményeket ismételten elkövette. Ez esetben a szolgálati gépjármű vezetésére való jogosultság a visszavonásról szóló döntést követően legkevesebb öt év elteltével vizsgálható felül.

21. Az ügyintézői engedélyek elvétele – különösen – a szabályszegést megvalósító cselekmény miatt folytatott eljárásban hozott jogerős döntést követően indokolt, azonban az elvételre az érintett bv. szerv vezetőjének döntése alapján az eljárás alapjául szolgáló cselekmény elkövetése után, a jogerős döntést megelőzően is sor kerülhet.

22. Ha a szabályszegést megvalósító cselekménnyel összefüggésben indult eljárás során azt állapították meg, hogy a gépjárművezető felelőssége nem áll fenn, soron kívül intézkedni kell az ügyintézői engedély visszaadására.

23. A gépjárművezető más belügyi szervhez történő áthelyezése esetén az érintett belügyi szerv vezetőjét az ügyintézői engedély – 11. pontban meghatározott cselekmény elkövetése miatti – visszavonásáról tájékoztatni kell.

24. Szolgálati jármű vezetésével a gépjárművezetőt akkor lehet megbízni, ha a megbízott az igénybevétel alatt a szolgálati járműért a 3. melléklet szerint felelősséget vállal, és arról írásban nyilatkozik. A nyilatkozattételben való felelősségvállalást az ügyintézői engedély kiadásával együtt kell lebonyolítani.

25. A szolgálati járműben utazó, ügyintézői engedéllyel rendelkező személy a szolgálati jármű vezetését akkor veheti át, ha:

a) a gépjárművezető rosszullétét vagy a vezetést befolyásoló fáradtságát észleli, és saját maga alkalmas állapotban van a szolgálati jármű vezetésére;

b) amennyiben szolgálati gépjárművet érintő baleset történt, és a körülmények azt indokolttá, illetve lehetővé teszik.

26. Az ideiglenes ügyintézői engedély mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Egyéb rendelkezések

27. A gépjárművezető képzésről, a képesítési követelmények teljesítéséről a képzést folytató szerv, a szolgálati gépjárművek vezetéséhez szükséges személyi kompetenciák (egészségügyi, pszichológiai, képzési feltételek) meglétéről, az ügyintézői engedélyekről a bv. szerv vezetője által kijelölt szervezeti egység nyilvántartást vezet.

28. A vezetéstechnikai képzések lebonyolítása során keletkezett futásteljesítmény-növekedés az érintett bv. szerv engedélyezett éves kilométer keretét terheli.

29. A vezetéstechnikai képzésre jelentkező gépjárművezetők a képzés helyszínére történő utazás céljából – a bv. szerv vezetőjének engedélyével – szolgálati gépjárművet vehetnek igénybe.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

30. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasításhoz

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy

     (név)

születési hely, idő:     

anyja neve:     

    -n

     gépjármű-vezetéstechnikai képzésen

részt vett és ............................................ vizsgát tett.

............................................., ............ év .............................. hó ........ nap

P. H.

.................................................................
oktatásvezető

2. melléklet a 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasításhoz

................................................................

(bv. szerv)

sorszám: ..........................................

ÜGYINTÉZŐI ENGEDÉLY

Engedélyezem, hogy

....................................................................................................................................
(név)

a büntetés-végrehajtási szervezet üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművet vezesse.

Az engedély visszavonásig és csak az adott jármű kategóriára érvényes vezetői engedéllyel együtt érvényes.

Megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjármű vezetésére jogosít ..............................................-ig.

Az engedélyt rendőrhatósági vagy büntetés-végrehajtási ellenőrzés során fel kell mutatni.

............................................., ............ év .............................. hó ........ nap

P. H.

.................................................................
a bv. szerv vezetője

3. melléklet a 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott ......................................................................................................................................................................... (ügyintézői engedély száma: .................................................................) nyilatkozom, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet tulajdonában lévő, általam átvett és vezetett szolgálati gépjárműért az igénybevétel teljes ideje alatt felelősséget vállalok.

............................................., ............ év .............................. hó ........ nap

.................................................................
nyilatkozatot tevő

4. melléklet a 3/2014. (IV. 9.) BVOP utasításhoz

................................................................

(bv. szerv)

sorszám: ..........................................

IDEIGLENES ENGEDÉLY

Engedélyezem, hogy

....................................................................................................................................
(név)

a büntetés-végrehajtási szervezet üzemeltetésében lévő szolgálati gépjárművet vezesse.

Az engedély ..............................................-ig és csak az adott jármű kategóriára érvényes vezetői engedéllyel együtt érvényes.

Megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjármű vezetésére jogosít ..............................................-ig.

Az engedélyt rendőrhatósági vagy büntetés-végrehajtási ellenőrzés során fel kell mutatni.

............................................., ............ év .............................. hó ........ nap

P. H.

.................................................................
a bv. szerv vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!