nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2014. (IV. 30.) BVOP utasítás
az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról
2014-05-01
2014-08-26
1

4/2014. (IV. 30.) BVOP utasítás

az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatban a büntetés-végrehajtási szervezetre háruló feladatok végrehajtásáról a következő utasítást adom ki.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekre és büntetés-végrehajtási intézményekre (a továbbiakban együtt: bv. intézet), továbbá a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP) terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. § d) pontjában meghatározott választásra terjed ki.

3. Az utasítás személyi hatálya a bv. intézetek személyi állományára és a választásra jogosult fogvatartottakra terjed ki.

4. A választásra jogosult fogvatartottak meghatározása az Alaptörvény, a Ve., az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény, valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. (a továbbiakban: Bv. tvr.) szerint történik. Ez alapján választásra az a fogvatartott jogosult, aki:

a) nagykorú magyar állampolgár vagy az Európai Unió más tagállamának választópolgára, ha nyilatkozik arról, hogy választójogot Magyarországon kívánja gyakorolni, és

b) magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja, és

c) nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt [Btk. 61. § (2) a), Bv. tvr. 32. § (2) b)], és

d) a bíróság a választójogból nem zárta ki (Ve. 13/A. §), és

e) amennyiben az Európai Unió más tagállamának választópolgára, az állampolgársága szerint állam jogszabálya szerint, bírósági vagy hatósági határozat alapján nem zárták ki a választójog gyakorlásából, és

f) szerepel a központi névjegyzékben.

II. Fejezet

A fogvatartottak választójogának biztosításával összefüggő feladatok

5. A választásra jogosult fogvatartottak választójogának biztosítása érdekében a bv. intézet parancsnoka/igazgatója (a továbbiakban: parancsnok) köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a választási szervekkel való írásbeli és szóbeli (telefonos) kapcsolatfelvételhez.

6. A választásra jogosult fogvatartottakat a parancsnok vagy az általa kijelölt személy tájékoztatja arról, hogy a választás napján a bv. intézetben szavazhatnak. A tájékoztatás megtörténtét írásba kell foglalni oly módon, hogy az utóbb valamennyi választásra jogosult fogvatartott vonatkozásában igazolható legyen.

7. A választásra jogosult fogvatartottak tájékoztatásához, valamint a választással kapcsolatos kérelmek benyújtására:

a) a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 2. és 5. mellékletei,

b) az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 11. és 14. mellékletei,

c) a választási iroda honlapján található anyagok

használhatók fel.

8. A kérelmeket a parancsnok által kijelölt személy gyűjti össze, és folyamatosan továbbítja az illetékes választási irodához.

9. A választási kérelmekre vonatkozó határidőket az Európai Parlament tagjainak 2014. május 25. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 13/2014. (III. 10.) KIM rendelet tartalmazza.

10. A választásra jogosult fogvatartott elsősorban a fogva tartás helyén gyakorolhatja választójogát, félbeszakítás engedélyezésére csak szükség esetén kerülhet sor. A félbeszakítás engedélyezése előtt egyeztetni kell a BVOP Fogvatartási Ügyek Főosztálya vezetőjével. A félbeszakításról rendelkező döntést olyan időpontban kell meghozni, amelyet követően a fogvatartottnak lehetősége van a választójog gyakorlására.

11. Amennyiben a választásra jogosult fogvatartott félbeszakítás iránti kérelmet terjeszt elő, és nem mellékeli a választók névjegyzékébe való felvételről szóló értesítést, a parancsnok által kijelölt személy tájékoztatja az érintett fogvatartottat arról, hogy a helyi választási irodától másolatot kérhet a nyilvántartott adatairól.

12. Amennyiben a szavazást megelőző munkanapig a közügyektől eltiltó vagy választójogból kizáró jogerős ítélet érkezik a bv. intézetbe, haladéktalanul a 14. pontban meghatározottak szerint kell eljárni. Ha a helyi választási szerv tájékoztatása szerint a fogvatartott nem vehet részt a szavazáson, úgy erről történő egyidejű tájékoztatása mellett – a korábbi engedélyezés ellenében – nem bocsátható félbeszakításra.

13. Az a választásra jogosult fogvatartott, akinek átjelentkezés iránti kérelmét engedélyezték, más bv. intézetbe csak rendkívül indokolt esetben szállítható át (pl. tárgyalás, előállítás, gyógykezelés), lehetőség szerint a választás napjára ilyen esetben is vissza kell szállítani.

14. A választás hetében (2014. május 19. és 2014. május 23. között) a nyilvántartási szakterületnek kiemelt figyelemmel kell kísérnie, hogy a választásra jogosult fogvatartottak esetében érkezett-e közügyektől vagy választójog gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet. Amennyiben ilyen tartalmú ítélet érkezik, arról írásban, a kapcsolódó iratok másolatának megküldésével, haladéktalanul tájékoztatja a helyi választási szerveket, és visszajelzést kér a választáson való részvétel lehetőségével kapcsolatosan. Amennyiben a helyi választási szervek viszonttájékoztatása szerint a fogvatartott nem vehet részt a választáson, úgy arról az érintettet legkésőbb 2014. május 23-ig értesíteni kell.

15. A választásra jogosult fogvatartott szavazásához elő kell készíteni egy őrzésbiztonsági szempontból megfelelő helyiséget, ahol lehetőséget kell adni a titkos szavazásra.

16. A választás napján a fogva tartás helye szerinti választási irodával egyeztetett időpontban kell lebonyolítani a mozgóurnás szavazást. A mozgóurna igénylésére vonatkozó szabályokat a Ve. 91–92. §, 103–105. §, 110–111. §-ai tartalmazzák.

17. A szavazásra kijelölt helyiségben a választásra jogosult fogvatartotton kívül kizárólag a szavazatszámláló bizottság tagjai és a fogvatartottat előállító személyek tartózkodhatnak, azonban – amennyiben ilyen irányú megkeresés érkezik – a nemzetközi megfigyelők és a sajtó jelenlétét is biztosítani kell.

18. Az előállító személy minden voksolás után köteles átvizsgálni a szavazófülkét.

III. Fejezet

A személyi állomány választójogának biztosításával összefüggő feladatok

19. A szavazás napjára a parancsnok a szolgálatot úgy köteles szervezni, hogy a szolgálatban lévő személyi állomány választójogát lakóhelyén vagy tartózkodási helyén gyakorolhassa.

IV. Fejezet

Egyéb rendelkezések

20. A bv. intézetben biztosítani kell a választás önkéntességét, tisztaságát, titkosságát. Lehetővé kell tenni a fogyatékkal élők szavazásának zökkenőmentes lebonyolítását.

21. A szavazás napján a BVOP-n ügyeleti bizottság működik.

22. A szavazás befejezését követően a parancsnok haladéktalanul jelentést tesz a BVOP ügyeleti bizottságának.

23. A választás titkosságának biztosítása érdekében – a Ve. 205. § (2) bekezdésére figyelemmel – a választást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a fogvatartottak választásával kapcsolatosan keletkezett és a bv. intézeteknél lévő iratokat meg kell semmisíteni.

V. fejezet

Záró rendelkezések

24. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

25. A parancsnokok a hatálybalépést követő 8 napon belül kötelesek belső szabályozóban rögzíteni a bv. intézet ezen utasításban nem szabályozott feladatait.

26. Ez az utasítás 2014. augusztus 26-án hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!