nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2014. (V. 16.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról
2014-05-30
2019-04-01
1
Jogszabály

5/2014. (V. 16.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek békeidőszaki fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezésének és tartalékkészleteinek meghatározásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasítás 4. § (1) bekezdésére – a büntetés-végrehajtási szervek technikai ellátásának fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyag- és eszköztervezési feladatokhoz igazodó normák egységes szabályairól a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre, valamint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban együtt: bv. szervek) terjed ki.

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed:

a) fegyverekre, lőszerekre, kényszerítő eszközökre, védőfelszerelésekre, pirotechnikai, optikai szakanyagokra (a továbbiakban együtt: fegyverzeti szakanyagok);

b) egyéni légzésvédelmi, egyéni bőrvédelmi eszközökre, sugárzásjelző, felderítő és mérőműszerekre, vegyi jelző és felderítő, mentesítő és fertőtlenítő felszerelésekre (a továbbiakban együtt: vegyivédelmi szakanyagok).

3. A bv. szervek személyi állományának ellátására – a kiképzési célú felhasználást is beleértve – kizárólag a büntetés-végrehajtási szervezet – a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás alapján kiadott – Rendszeresítési Szabályzata előírásai szerint rendszeresített, alkalmazásba vagy használatba vett fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyag tervezhető.

4. Az ellátás során törekedni kell arra, hogy a rendszerben lévő fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok közül az azonos rendeltetésűek típusszáma csökkenjen.

II. Fejezet

A FEGYVERZETI SZAKANYAGELLÁTÁS TERVEZÉSE

5. A bv. szervek személyi állománya részére tervezhető fegyverzeti szakanyagokat:

a) a személyhez (beosztáshoz) rendelt felszereléseket,

b) az alegységkészleteket

az 1–2. melléklet tartalmazza.

6. Fegyverzeti szakanyagok az 1–2. mellékletben meghatározott norma szerinti mennyiségben tervezhetőek.

7. A szolgálati feladatok végrehajtásához szükséges lőszermennyiséget a 2. melléklet 1. és 2. folyószámú felszámítási jogcímei terhére a bv. szerv vezetője határozza meg.

III. Fejezet

A VEGYIVÉDELMI SZAKANYAGELLÁTÁS TERVEZÉSE

8. A bv. szervek személyi állománya részére tervezhető vegyivédelmi szakanyagokat kizárólag alegységkészletben kell tervezni, amelyet a 3. melléklet tartalmaz.

9. Vegyivédelmi szakanyagok csak a 3. mellékletben meghatározott norma szerinti mennyiségben tervezhetőek.

IV. Fejezet

A SZÜKSÉGLETEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ÉS JELENTÉSÉNEK RENDJE

10. A bv. szervek az 1–3. mellékletben szereplő normák alapján kötelesek a bv. szervre vonatkozóan anyagnemenként eszközszükségleti táblázatot (a továbbiakban: ESZT) készíteni.

11. Az ESZT készítésének szabályai:

a) a felszámítási jogcímek adatait az állománytábla alapján a biztonsági szakterület vezetője adja meg a gazdasági ellátásért felelős vezetőnek;

b) a BVOP-ra vonatkozó ESZT-t a Biztonsági Főosztály készíti el;

c) az ESZT tartalmát, formáját a fegyverzeti szakanyagokra a 4., 6. melléklet, a vegyivédelmi szakanyagokra
az 5., 7. melléklet határozza meg;

d) a táblázatban konkrét mennyiségeket kell megadni;

e) a rendszeresített eszközök módosulása esetén, valamint a szervezeti felépítésben, a normában történő minden egyes változás alkalmával új ESZT-t kell készíteni.

12. Az ESZT-k jóváhagyásának és felterjesztésének rendje:

a) a bv. szervek ESZT-it a bv. szerv vezetője hagyja jóvá és egy eredeti példány megküldésével terjeszti fel a Biztonsági Főosztály vezetőjének az utasítás hatálybalépését követő 30. munkanapig;

b) a bv. szervek ESZT-i alapján a szervezet összesített ESZT-jét a Biztonsági Főosztály készíti el, amelyet az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesén keresztül terjeszt fel jóváhagyásra az országos parancsnoknak az utasítás hatálybalépését követő 60. munkanapig;

c) a b) pont szerint jóváhagyott szervezeti összesített ESZT-t az országos parancsnok terjeszti fel 2 példányban a BM gazdasági és informatikai helyettes államtitkárnak az utasítás hatálybalépését követő 90. munkanapig.

13. A bv. szervek vezetői kötelesek minden év január 31-ig az ESZT-kkel kapcsolatos feladatok végrehajtásával, valamint a rendelkezésre álló készletekkel összefüggően a bv. szervre vonatkozó értékelő beszámoló jelentést felterjeszteni a Biztonsági Főosztály részére.

V. Fejezet

A TARTALÉKOK KÉPZÉSE

14. A felszámítási jogcímek figyelembevételével a fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok után a Belügyminisztérium fegyverzeti, vegyivédelmi szakanyagellátás tervezéséről és a tartalékok képzéséről szóló 35/2011. (XII. 9.) BM utasításban meghatározottak alapján tartalékot kell képezni az alábbiak szerint:

a) a bv. szervek tekintetében a tartalékképzési kötelezettség meghatározásakor az ESZT-ben meghatározott mennyiségek 10%-át, de szakanyagfajtánként legalább 1 db-ot kell tervezni;

b) minden szolgálati célú fegyver után az egy javadalmazásnak megfelelő mennyiségű lőszert kell tartalékként tervezni;

c) a tartalékok kialakítására (lépcsőzésére) a bv. szervek vezetői az a) pont figyelembevételével saját hatáskörben intézkednek oly módon, hogy az a felhasználás helyén, elkülönítetten legyen tárolva. Amennyiben a tartalékok biztonságos tárolása helyben nem biztosítható (pl. több objektummal rendelkező bv. intézet), azt a bv. szerv központi raktárában kell elhelyezni;

d) az alegységszintű tartalékokat a bv. szerv fegyverraktárában, a büntetés-végrehajtás szintű tartalékokat a Központi Anyagraktárban kell tárolni;

e) a központi ellátás alá vont tartalék szakanyagok biztosítása a Műszaki és Ellátási Főosztállyal együttműködésben a Biztonsági Főosztály feladata, a tartalékok kialakításának költségeit az éves költségvetési tervben kell rögzíteni;

f) a bv. szervek vezetői folyamatosan kísérjék figyelemmel a készletek rendelkezésre állását és állapotát, szükség esetén kezdeményezzék a felhasznált tartalékok központi ellátásból történő visszapótlását;

g) a szavatossági időhöz kötött, valamint az elhasználódott szakanyagok amortizációs pótlása (cseréje) a Biztonsági Főosztály vezetőjének feladata, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet az éves költségvetési tervben szerepeltetni kell;

h) a lejárt szavatosságú, valamint elhasználódott szakanyagok megsemmisítését, a keletkező hulladékok kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) költségét a Műszaki és Ellátási Főosztály tervezi a használatból való kivonás és a selejtezés szabályai szerint.

15. Az ESZT-ben tervezhető fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagok típusait, valamint a tartalékkészletek létrehozását (megalakítását), az amortizálódott szakanyagok cseréjét a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás és a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasítás hatályos rendelkezései szerint kell tervezni és végrehajtani.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Ez az utasítás a közzétételét követő 10. munkanapon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

FEGYVERZETI NORMA
a személyhez (beosztáshoz) rendelt felszerelésekre, valamint az alegységkészletekre

Fsz.

Felszámítási jogcímek

Lőfegyver

Robbanó és pirotechnikai szakanyag

Optikai eszköz

Védő- és kényszerítő eszköz

Védőeszköz

Kényszerítő eszköz

9×19 mm-es 96M P9RC vagy
Glock 17 pisztoly

9×19 mm-es KGP-9 géppisztoly

7,62×39 mm-es AMD-65M gépkarabély

12-es kaliberű Mossberg 500 sörétes puska 18,5” vagy 20” csőhosszal

Színes jelzőrakéta indító szerkezet 15 mm-es

Színes jelzőrakéta (piros, fehér, zöld) színenként

B 8×30 mm-es nappali látcső (binokuláris)

Lövedékálló mellény
(külső viselésű, MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védőfokozat)

Ütés- és szúrásálló mellény

Lövedékálló sisak (MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védőfokozat)

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Kézi egész bilincs fémből

Könnygáz permetszóró palack (40 ml)

Könnygáz permetszóró palack (400 ml)

Rendőrbot (normál)

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

A büntetés-végrehajtás alárendelt szerveinél a műveleti csoportok állománya után megalakítandó készletek %-ban, szervenként db-ban meghatározva

100%

50%

20%

20%

 

 

 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 db

100%

2.

A büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében, felszámolásában, a megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevő erők után felszámítandó készletek %-ban, szervenként db-ban meghatározva

50%

10%

10%

10%

 

10 db

10%

 

 

 

 

5%

5%

100%

50%

2 db

100%

3.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Ügyeletes Tiszti szolgálat alegységkészletében db-ban meghatározva

5 db

1 db

 

1 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 db

2 db

 

1 db

4.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Központi Anyagraktár alegységkészletében db-ban meghatározva

2 db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 db

5 db

 

5 db

5.

A büntetés-végrehajtás alárendelt szerveinél az állománytáblában rendszeresített és fegyverviselésre jogosult hivatásos állomány után felszámítandó mennyiség %-ban, szervenként db-ban meghatározva az 1–2. fsz. kivételével

20%

8%

7%

7%

4 db

20 db

5%

5%

5%

5%

2%

5%

5%

30%

30%

1%

30%

2. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

LŐSZERNORMA
1 db lőfegyver után biztosítandó szolgálati lőszer mennyisége tölténytípusonként javadalmazásban (ja) és darabban (db)

Fsz.

Szakanyagok megnevezése

Pisztolylőszer

Karabély lőszer

Puska lőszer (12/70-es puskalőszer)

Mossberg 500 sörétes puska 20’’-os csővel (7 db-os tár)

Mossberg 500 sörétes puska 18,5’’-os csővel (5 db-os tár)

9×19 mm pisztolylőszer
(96M P9RC pisztolyhoz)

9×19 mm pisztolylőszer
(Glock 17 Gen3 pisztolyhoz)

9×19 mm pisztolylőszer
(KGP-9 géppisztolyhoz)

7,62 mm 43M acm. karabélylőszer
(AMD-65M gépkarabélyhoz)

granulátumos riasztó lőszer

8-as sörétes lőszer

6-os sörétes lőszer

4-es sörétes lőszer

gumisörétes lőszer

gumigolyós lőszer

ólomgolyós (Brenneke) lőszer

granulátumos riasztó lőszer

8-as sörétes lőszer

6-os sörétes lőszer

4-es sörétes lőszer

gumisörétes lőszer

gumigolyós lőszer

ólomgolyós (Brenneke) lőszer

Felszámítási jogcímek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

ja

db

1.

1 db fegyver szolgálati lőszerének mennyisége

1

28

1

34

1

75

1

80

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

21

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

2.

Alegység szintű tartalék

0,5

14

0,5

17

0,67

50

0,5

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Büntetés-végrehajtási Szervezet szintű tartalék

0,5 javadalmazás

1 javadalmazás

3. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

VEGYIVÉDELMI NORMA
az alegységkészletekre

Fsz.

Felszámítási jogcímek

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző és mérőműszer

Vegyijelző és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarc vagy Panoráma gázálarc (szűrőbetéttel)*

Gázálarchoz radioaktív szűrőbetét

Légzőkészülék

Könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárszint- és/vagy szennyezettség mérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyimentesítő csomag

Fertőtlenítő csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Kézi személy- és technika mentesítő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

A büntetés-végrehajtási szervek teljes személyi állománya (hivatásos, közalkalmazott) után felszámítandó mennyiség %-ban, illetve bv. intézetenként db-ban meghatározva

100%

***100%

2 db

**5%

2%

2%

***5%

***1 db

2%

2%

2%

2%

2%

***2%

1 db

* 75M, 93M, Biomaszk, Auer, Dräger, Fenzy

** Kizárólag hivatásos állomány részére.

*** Paksi Atomerőmű Zrt. 30 km sugarú körzetében lévő bv. szervek teljes személyi állománya után.

4. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

Eszközszükségleti táblázat fegyverzeti szakanyagokról

………………………………

bv. szerv megnevezése

A számítás alapjául szolgáló teljes személyi állományi létszám: …… fő

Jóváhagyom:
(dátum)

…………………………………………
bv. szerv vezetőjének aláírása

Felhasználói jogosultság

mennyiségi egység

Szakanyagok megnevezése

9×19 mm-es 96M P9RC pisztoly

9×19 mm-es Glock 17 pisztoly

9×19 mm-es KGP-9 géppisztoly

7,62×39 mm-es AMD-65M gépkarabély

12-es kaliberű Mossberg sörétes puska 18,5”-os csővel (5-ös tár)

12-es kaliberű Mossberg sörétes puska 20”-os csővel (7-es tár)

Színes jelzőrakéta indító szerkezet 15 mm-es

Színes jelzőrakéta piros

Színes jelzőrakéta fehér

Színes jelzőrakéta zöld

B8×30 mm-es nappali látcső (binokuláris)

Lövedékálló mellény (külső viselésű, MSZK 1114-1 szerinti
L4/K2 védőfokozat)

Ütés- és szúrásálló mellény

Lövedékálló sisak (MSZK 1114-1 szerinti L4/K2 védőfokozat)

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Kézi egész bilincs fémből

Könnygáz permetszóró palack (40 ml-es)

Könnygáz permetszóró palack (400 ml-es)

Rendőrbot (normál)

9×19 mm-es pisztoly lőszer

7,62×39 mm-es karabély lőszer

12-es kaliberű granulátumos riasztó lőszer

12-es kaliberű 8-as sörétes lőszer

12-es kaliberű 6-os sörétes lőszer

12-es kaliberű 4-es sörétes lőszer

12-es kaliberű gumisörétes lőszer

12-es kaliberű gumigolyós lőszer

12-es kaliberű ólomgolyós-Brenneke lőszer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

A bv. szerv alegységkészlete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Műveleti csoportra számított készlet

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében, felszámolásában, a megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevő erőkre számított készlet

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Büntetés-végrehajtási szervi szintű tartalék

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ESZT összesen

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Vagyonkezelésben lévő készlet

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vezényeltek készletei (+/–)

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Többlet ESZT-hez képest

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Többlet korrigálva

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Hiány ESZT-hez képest

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Hiány korrigálva

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:    ……………………………………………………

    biztonsági szakterület vezetője

Egyetértek:    ……………………………………………………

    gazdasági szakterület vezetője

    ……………………………………………………

    személyügyi szakterület vezetője

5. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

Eszközszükségleti táblázat vegyvédelmi szakanyagokról

……………………………………    Jóváhagyom:
bv. szerv megnevezése    (dátum)

A számítás alapjául szolgáló teljes személyi állományi létszám: …… fő    …………………………………………
    bv. szerv vezetőjének aláírása

Fsz.

Felhasználói jogosultság

mennyiségi egység

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző és mérőműszer

Vegyijelző és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarc vagy Panoráma gázálarc (szűrőbetéttel)

Radioaktív szűrőbetét

Légzőkészülék

Szűrő/könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárszint- és/vagy szennyezettség mérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyimentesítő csomag

Fertőtlenítő csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Kézi személy- és technikamentesítő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

A bv. szerv alegységkészlete

db

2.

Büntetés-végrehajtási szervi szintű tartalék

3.

ESZT összesen

4.

Vagyonkezelésben lévő készlet

5.

Vezényeltek készletei (+/–)

6.

Többlet ESZT-hez képest

7.

Többlet korrigálva

8.

Hiány ESZT-hez képest

9.

Hiány korrigálva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:    ………………………………………………
    biztonsági szakterület vezetője

Egyetértek:    ………………………………………………
    gazdasági szakterület vezetője

    ………………………………………………
    személyügyi szakterület vezetője

6. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

Büntetés-végrahajtás Országos Parancsnoksága

Összesített eszközszükségleti táblázat fegyverzeti szakanyagokról

A számítás alapjául szolgáló teljes személyi állományi létszám: …… fő

Jóváhagyom:
(dátum)

…………………………………………
országos parancsnok

Felhasználói jogosultság

mennyiségi egység

Szakanyagok megnevezése

9×19 mm-es 96M P9RC pisztoly

9×19 mm-es Glock 17 pisztoly

9×19 mm-es KGP-9 géppisztoly

7,62×39 mm-es AMD-65M gépkarabély

12-es kaliberű Mossberg sörétes puska 18,5”-os csővel (5-ös tár)

12-es kaliberű Mossberg sörétes puska 20”-os csővel (7-es tár)

Színes jelzőrakéta indító szerkezet

Színes jelzőrakéta, piros

Színes jelzőrakéta, fehér

Színes jelzőrakéta, zöld

B8×30 mm-es nappali látcső (binokuláris)

Lövedékálló mellény

Ütés- és szúrásálló mellény

Lövedékálló sisak

Ütésálló testvédő készlet

Ütésálló sisak

Ütésálló védőpajzs

Kézi egész bilincs fémből

Könnygáz permetszóró palack (40 ml-es)

Könnygáz permetszóró palack (400 ml-es)

Rendőrbot (normál)

9×19 mm-es pisztoly lőszer

7,62×39 mm-es karabély lőszer

12-es kaliberű granulátumos riasztó lőszer

12-es kaliberű 8-as sörétes lőszer

12-es kaliberű 6-os sörétes lőszer

12-es kaliberű 4-es sörétes lőszer

12-es kaliberű gumisörétes lőszer

12-es kaliberű gumigolyós lőszer

12-es kaliberű ólomgolyós-Brenneke lőszer

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

A bv. szerv alegységkészlete

db

 

2.

Műveleti csoportra számított készlet

db

 

3.

A büntetés-végrehajtás rendjét, biztonságát veszélyeztető cselekmények megelőzésében, felszámolásában, a megbomlott rend helyreállításában közvetlenül részt vevő erőkre számított készlet

db

 

4.

Büntetés-végrehajtási Szervezet szintű tartalék

db

 

5.

ESZT összesen

db

 

6.

Vagyonkezelésben lévő készlet

db

 

7.

Vezényeltek készletei (+/–)

db

 

8.

Többlet ESZT-hez képest

db

 

9.

Többlet korrigálva

db

 

10.

Hiány ESZT-hez képest

db

 

11.

Hiány korrigálva

db

 

Készítette:    ………………………………………………
    biztonsági főosztályvezetőEgyetértek:    ………………………………………………
    biztonsági és fogvatartási helyettes

7. melléklet az 5/2014. (V. 16.) BVOP utasításhoz

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Összesített eszközszükségleti táblázat vegyvédelmi szakanyagokról

    Jóváhagyom:
    (dátum)
A számítás alapjául szolgáló teljes személyi állományi létszám: …… fő
    …………………………………………
    országos parancsnok

Fsz.

Felhasználói jogosultság

mennyiségi egység

Egyéni légzésvédelmi eszköz

Egyéni bőrvédelmi eszköz

Sugárzásjelző és mérőműszer

Vegyijelző és felderítő eszköz

Mentesítés és fertőtlenítés eszköze

Gázálarc vagy Panoráma gázálarc (szűrőbetéttel)

Radioaktív szűrőbetét

Légzőkészülék

Szűrő/könnyű szigetelő típusú védőruha készlet

Nehéz szigetelő típusú védőruha

Sugárzásjelző

Egyéni sugáradagmérő

Sugárszint- és/vagy szennyezettség mérő

Vegyijelző eszköz

Vegyifelderítő eszköz

Személyi vegyimentesítő csomag

Fertőtlenítő
csomag

Fegyver-vegyimentesítő csomag

Sugármentesítő csomag

Kézi személy- és technikamentesítő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

A bv. szerv alegységkészlete

db

2.

Büntetés-végrehajtási Szervezet szintű tartalék

3.

ESZT összesen

4.

Vagyonkezelésben lévő készlet

5.

Vezényeltek készletei (+/–)

6.

Többlet ESZT-hez képest

7.

Többlet korrigálva

8.

Hiány ESZT-hez képest

9.

Hiány korrigálva

Készítette:    ………………………………………………
    biztonsági főosztályvezető

Egyetértek:    ………………………………………………
    biztonsági és fogvatartási helyettes

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!