nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
2014-06-07
2014-06-30
2
Jogszabály

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. § (4) bekezdése és a 22. § (1) bekezdése tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § (1) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § (2) bekezdése tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 80. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 86. § tekintetében az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény 19/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a IV. Fejezet tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

A MINISZTERELNÖK ÁLTALÁNOS HELYETTESE

1. § (1) A miniszterelnök általános helyettese a miniszterelnök által meghatározott rendben helyettesíti a miniszterelnököt.

(2) A miniszterelnök általános helyettese a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja.

(3) A miniszterelnök általános helyettese közreműködik az emberi erőforrások miniszterének az egyházpolitikával és egyház-diplomáciával kapcsolatos feladatai ellátásában.

(4) A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (7) bekezdésével összefüggő honosítási eljárásban állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a miniszterelnök általános helyettesét jelöli ki.

2. § A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében

a) kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,

b) kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,

c) erősíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, őrvidéki, a szórványban élő és a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatáson alapuló együttműködését,

d) összehangolja a központi államigazgatási szervek a)–c) pontban foglaltakkal összefüggő tevékenységét, ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködik a külhoni magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában, kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében, a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében.

3. § A miniszterelnök általános helyettesének tevékenységét a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő kabinet segíti.

II. FEJEZET

A KORMÁNYZATI KOORDINÁCIÓ

1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatásköre

4. § A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. kormányzati tevékenység összehangolásáért,

2. közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,

3. közigazgatás-fejlesztésért,

4. közigazgatás-szervezésért,

5. helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,

6. európai uniós források felhasználásáért,

7. agrár-vidékfejlesztésért,

8. kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,

9. közbeszerzésekért,

10. építésügyért,

11. kulturális örökség védelméért,

12. településfejlesztésért és településrendezésért,

13. polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,

14. társadalompolitika összehangolásáért,

15. tudománypolitika koordinációjáért,

16. kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért

felelős tagja.

2. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányzati tevékenység összehangolásáért való feladat- és hatásköre

5. § A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányításáért,

b) felel a kormányzati munka tervezéséért,

c) felel a Kormány Országgyűléssel való kapcsolattartásáért,

d) felel az egységes kormányzati kommunikáció megvalósításáért,

e) felel a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért,

f) koordinálja az alkotmányos szervek, az önálló szabályozó szervek és az autonóm államigazgatási szervek vezetőivel való kapcsolattartást.

6. § (1) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a Kormány általános politikája megvalósításának stratégiai irányítása tekintetében

a) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ennek érdekében szervezi és működteti a döntés-előkészítés és a végrehajtás egységes folyamatát, szükség esetén kezdeményezi a Kormány feladatkörében érintett tagjának vagy a Kormánynak az intézkedését,

b) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától,

c) közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról a Kormány feladatkörében érintett tagjától információt kérhet,

d) összehangolja és biztosítja a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósítását.

(2) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a kormányzati munka tervezése tekintetében

a) kijelöli a Kormány képviseletéért felelős minisztert az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenységében, az Európai Unió Tanácsában és az Európa Tanácsban,

b) javaslatot tesz a Kormány munkatervére és törvényalkotási programjára, gondoskodik azok végrehajtásáról,

c) az átfogó megközelítést igénylő ügyekben javaslatot, illetve előterjesztést tesz a Kormány részére, kezdeményezi és szervezi a Kormány feladatkörében érintett tagjai összehangolt tevékenységét, szakpolitikai előterjesztések és jelentések elkészítését, illetve összkormányzati projekt indítását,

d) koordinálja a közigazgatási egyeztetéseket, ennek során gondoskodik a Kormány döntéseiben meghatározott követelmények érvényesítéséről, valamint ellenőrzi, hogy a javasolt döntés végrehajtásának feltételei teljes körűen biztosíthatóak-e,

e) szervezi, vezeti és lebonyolítja az államtitkári értekezleteket, gondoskodik az államtitkári értekezlet döntéseinek érvényesítéséről,

f) javaslatot tesz a kormányülések napirendjére, az igazságügyért felelős miniszter bevonásával alkotmányossági, jogi, valamint társadalom- és gazdaságpolitikai szempontokra is kiterjedő szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről, írásba foglalja és aláírásra felterjeszti a Kormány döntéseit, elkészíti a Kormány üléseinek összefoglalóját, valamint lefolytatja a Kormány által elrendelt utóegyeztetéseket, amely során gondoskodik a Kormány döntésének érvényesítéséről,

g) koordinálja az Országgyűlés és annak bizottsága döntéseiből, az Alkotmánybíróság döntéseiből, az Állami Számvevőszék, valamint az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek vizsgálataival kapcsolatban adódó kormányzati feladatok végrehajtását,

h) képviselője útján részt vesz a Kormány más tagja által szervezett miniszteri értekezletein,

i) egységes szempontrendszert dolgoz ki és érvényesít a Kormány tagja feladat- és hatásköréről, a központi hivatalokról szóló kormányrendelet tervezetei, a minisztériumok, a kormányhivatalok és a központi hivatalok szervezeti és működési szabályzatai tekintetében és előkészíti – a köznevelési intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezet és a szociális szövetkezet kivételével – a szövetkezetek működésére vonatkozó jogszabályokat,

j) szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, ennek keretében tájékoztatást, illetve előterjesztés benyújtását kérheti a Kormány feladatkörében érintett tagjától, ütemtervet állíthat össze és az érintettek közvetlen bevonásával egyeztetést tarthat,

k) ellenőrzi a határidős, valamint a folyamatos feladatok végrehajtását, közreműködik a döntések megvalósulásának értékelésében, a végrehajtás alakulásáról az érintett szervektől közvetlenül is tájékoztatást kérhet,

l) biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

(3) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartása tekintetében

a) elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést,

b) ellátja az országgyűlési ülésszakok előkészítésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a Kormánynak az Országgyűlés rendkívüli ülésszaka, illetve ülése összehívásának kezdeményezésére,

c) figyelemmel kíséri az Országgyűlés és a bizottságai napirendjét és üléseit, részt vesz az üléseket előkészítő fórumokon,

d) gondoskodik a Kormány által elfogadott törvényalkotási program, törvény- és országgyűlési határozati javaslatok, valamint beszámolók, tájékoztatók és jelentések benyújtásáról,

e) ellátja a napirenden kívüli felszólalások, valamint az országgyűlési képviselői interpellációk, kérdések és azonnali kérdések megválaszolásával kapcsolatos szervezési feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz a válaszadó személyére, illetve a miniszterelnök megbízása alapján kijelöli a válaszadót.

(4) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében az egységes kormányzati kommunikáció megvalósítása tekintetében felel

a) a kormányzati kommunikáció kialakításáért,

b) a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, a tartalom kialakításáért.

(5) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége keretében segíti a miniszterelnök tevékenységét, e tekintetben

a) ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendőket és felel a külföldi államfők, kormányfők fogadásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért,

b) a miniszterelnök részére soron kívül tájékoztatást, felvilágosítást, továbbá kormányzati összeállítások elkészítéséhez szakmai előkészítő anyagot, adatszolgáltatást, illetve szakértői közreműködést kér, közvetíti a miniszterelnök eseti döntéseit a miniszterek és a kormányzati szervek felé,

c) gondoskodik a köztársasági elnök, a Kormány és a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel és egyéb elismerésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

7. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalok irányítására a minisztert jelöli ki.

(2) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében irányítja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, ennek keretében ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.

3. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat- és hatásköre

8. § A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért való felelőssége keretében

a) előkészíti és végrehajtja a közigazgatási minőségpolitikát, ennek részeként kidolgozza a közigazgatás minőségpolitikai elveit és a minőségbiztosítási eljárások alkalmazásának szakmai és módszertani szabályait,

b) ellátja az állami vezetők jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket.

9. § (1) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében

a) összehangolja a közigazgatás-politika, a közigazgatás-fejlesztés és a közigazgatás-korszerűsítés kormányzati feladatait és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti azok követelményeit,

b) módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazásával összefüggő tevékenységét,

c) kidolgozza és működteti a hatáselemzési rendszert, összehangolja a minisztériumok hatáselemzési feladatainak és a jogi szabályozásból származó adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevékenység végrehajtását.

(2) A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége keretében ellátja a területi közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos különös feladatokat, ennek keretében a területi államigazgatás fejlesztése tekintetében

a) gondoskodik az erre vonatkozó kormányzati politika kialakításáról, érvényesítéséről és végrehajtásáról, valamint kidolgozza a területi közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát,

b) ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,

c) véleményezési jogot gyakorol az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa magyar delegációja tagjainak kijelölése során,

d) koordinálja a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programok tervezését és megvalósítását.

10. § A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelőssége keretében

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal útján összehangolja a több ágazatot érintő, közigazgatással kapcsolatos kormányzati feladatok területi végrehajtását,

b) gondoskodik a több megyét érintő, illetve a főváros közigazgatási határán túlterjedő területi koordinációs feladatok ellátásáról,

c) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja és működteti az egységes közigazgatási hatósági statisztikai rendszert.

11. § A miniszter a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelőssége keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben

a) ellátja a helyi önkormányzatok és társulásaik törvényességi felügyeletének szakmai irányítását,

b) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi önkormányzati képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását,

c) előkészíti az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve a területszervezéssel kapcsolatos, az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó döntéseket.

12. § A miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelőssége keretében

a) előkészíti az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó kormányzati döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat, biztosítja az ágazati és területi szereplők közötti koordinációt,

b) összehangolja a központi államigazgatási szervek európai uniós forrásból finanszírozott országos szintű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,

c) az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai adatbázis és információs rendszer működtetésével folyamatosan figyelemmel kíséri az európai uniós forrásból finanszírozott fejlesztési folyamatokat, összehangolja az európai uniós források felhasználását, nyomon követi az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések hatásait és azokról a Kormányt tájékoztatja,

d) javaslatot tesz az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

e) – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve – közreműködik a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,

f) ellátja az európai uniós források felhasználásának lebonyolításáért felelős szervek döntéseivel összefüggésben – jogszabályban meghatározottak szerint – kezdeményezett jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó feladatokat,

g) biztosítja a fejlesztéspolitikai programoknak az átfogó kormányzati stratégiákkal való összhangját, amely tekintetben javaslatot nyújt be a Kormány részére,

h) tárgyalásokat folytat – a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjával együttműködve – az Európai Unió intézményeivel az európai uniós források felhasználásával, valamint az operatív programok végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben,

i) biztosítja az európai uniós fejlesztési programok összehangolt végrehajtását és a programokból nyújtott támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos eljárásrend egységes alkalmazását,

j) gondoskodik a hazai források és az európai uniós források tekintetében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáról.

13. § (1) A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében – e rendeletben meghatározott kivétellel – előkészíti az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pilléréből nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége keretében

a) jogszabályban meghatározottak szerint – a kifizetések végrehajtásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok kivételével – irányítja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pillérét képező agrár-vidékfejlesztést, valamint az ehhez tartozó kutatás-fejlesztést,

b) meghatározza az agrár-vidékfejlesztés rövid, közép- és hosszú távú céljait,

c) – a turizmusért felelős miniszterrel és a területfejlesztésért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról,

d) önálló program keretében elősegíti az ökológiai, gazdasági, társadalmi szempontból fenntarthatóságra törekvő helyi közösségi kezdeményezések működését, valamint országos hálózatuk kialakítását és működtetését.

14. § (1) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelőssége keretében előkészíti a kutatás-fejlesztésre és a technológiai innovációra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelőssége keretében

a) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a kutatás-fejlesztést és technológiai innovációt érintő kormányzati döntéseket, koordinálja azok megvalósítását,

b) összehangolja a hazai és az európai uniós kutatás-fejlesztési és innovációs közfinanszírozású támogatási források hatékony felhasználását,

c) koordinálja a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció területén a nemzetközi szervezetekben a magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat.

15. § (1) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében előkészíti a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közbeszerzésekért való felelőssége keretében

a) kialakítja és végrehajtja a Kormány közbeszerzési politikáját,

b) ellátja a közbeszerzések központi ellenőrzésével és engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

16. § (1) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében előkészíti az építésügyre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az építésügyért való felelőssége keretében

a) szakmai irányítást gyakorol az állami főépítészek területfejlesztéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatainak ellátása felett, különös tekintettel az államigazgatási szervként végzett hatósági feladataikra, továbbá ellátja a másodfokú területrendezési hatósági feladatokat, koordinálja az Állami Főépítészi Hivatalok tevékenységét,

b) összehangolja és szakmailag irányítja az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét,

c) ellátja a hatáskörébe utalt minőségügyi, termékbiztonsági, tanúsítási, minőségbiztosítási, hatósági felügyeleti feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában.

17. § (1) A miniszter a kulturális örökség védelemért való felelőssége keretében előkészíti a kulturális örökség, a régészeti örökség és a műemléki érték védelmére, valamint a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kulturális örökség védelemért való felelőssége keretében

a) meghatározza a kulturális örökségvédelem kulturális javakkal kapcsolatos országos céljait, feladatait és követelményrendszerét,

b) gondoskodik a feladatkörébe tartozó kulturális örökségi értékek számbavételéről, nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó tudományos feladatok ellátásáról, valamint a régészeti örökség számbavételéről, nyilvántartásáról, védendő területeinek meghatározásáról, védetté nyilvánításáról, védelméről, megőrzéséről,

c) dönt a műemléki értékek védetté nyilvánításáról, illetve annak megszüntetéséről, gondoskodik a műemléki értékek és a védelem alá vont területek védelméről, megőrzéséről és nyilvántartásáról,

d) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve ellátja a világörökséggel és az emlékhelyekkel kapcsolatos állami feladatokat,

e) közreműködik az örökségvédelmet érintő nemzeti szabványok kidolgozásában, és a műemlékekkel összefüggő sajátos építési termékek beépítési feltételeinek meghatározásában,

f) ellátja a központi építészeti tervtanács műemléki testület működtetésével kapcsolatos feladatokat.

18. § A miniszter a településfejlesztésért és településrendezésért való felelőssége keretében előkészíti

a) a településfejlesztésre, a településrendezésre és azokkal kapcsolatos információs rendszerre,

b) a településtervezésre,

c) az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire,

d) a hátrányos helyzetű településekre,

e) az egységes elektronikus közműnyilvántartásra

vonatkozó jogszabályokat.

19. § A miniszter a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a polgári hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó jogszabályokat.

III. FEJEZET

SZAKPOLITIKAI FELADATOT ELLÁTÓ MINISZTEREK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

4. A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter általános feladat- és hatásköre

20. § (1) A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter – e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott – feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány általános politikájára,

b) előkészíti a stratégiai dokumentumokat és az ezek végrehajtására vonatkozó programokat, koordinálja azok megvalósítását,

c) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, valamint a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határozatait, valamint törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki, különleges jogrend időszakára vonatkozó jogszabály-tervezeteket dolgoz ki,

d) intézményirányítást és -felügyeletet gyakorol,

e) kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat,

f) az Európai Unió intézményeinél, a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben felhatalmazás alapján e rendeletben meghatározottak szerint képviseli a Kormányt,

g) gondoskodik az európai integrációból eredő feladatok végrehajtásáról,

h) közreműködik az európai uniós források felhasználásában,

i) jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelői jogot gyakorol gazdasági társaság felett, illetve alapítói jogot gyakorol alapítvány felett,

j) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről.

(2) A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – irányítja, illetve felügyeli az 1. mellékletben meghatározott központi államigazgatási szerveket.

(3) A szakpolitikai feladatot ellátó miniszter a feladat- és hatásköre gyakorlása során együttműködik a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel.

5. A belügyminiszter feladat- és hatásköre

21. § A belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. állampolgársági ügyekért,

2. anyakönyvi ügyekért,

3. bűncselekmények megelőzéséért,

4. büntetés-végrehajtásért,

5. e-közigazgatásért,

6. élet és vagyonbiztonság védelméért,

7. határrendészetért,

8. helyi önkormányzatokért,

9. idegenrendészetért és menekültügyért,

10. katasztrófák elleni védekezésért,

11. közbiztonságért,

12. közfoglalkoztatásért,

13. közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

14. köziratok kezelésének szakmai irányításáért,

15. közlekedésrendészetért,

16. közszolgálati életpálya kidolgozásáért,

17. közterület-felügyelet szabályozásáért,

18. külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,

19. külföldre utazás szabályozásáért,

20. minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,

21. polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,

22. rendészetért,

23. szabálysértési szabályozásért,

24. személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,

25. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ irányításáért,

26. terrorizmus elleni küzdelemért,

27. területrendezésért,

28. településüzemeltetésért,

29. vízgazdálkodásért,

30. vízügyi igazgatási szervek irányításáért,

31. vízvédelemért

felelős tagja.

22. § (1) A Kormány – az 1. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – állampolgársági ügyekért felelős miniszterként a minisztert jelöli ki.

(2) A Kormány központi anyakönyvi szervként a minisztert jelöli ki. A miniszter ellátja a központi anyakönyvi szerv vezetőjének jogszabályban meghatározott feladatait.

23. § A miniszter az állampolgársági ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a magyar állampolgárságra vonatkozó jogszabályokat.

24. § A miniszter az anyakönyvi ügyekért való felelőssége keretében előkészíti az anyakönyvvezetésre, a házasságkötési eljárásra, a névviselésre és a névváltoztatásra vonatkozó jogszabályokat.

25. § (1) A miniszter a büntetés-végrehajtásért való felelőssége keretében előkészíti a büntetés-végrehajtási szervezet jogállására és működésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter megszervezi és irányítja a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet.

26. § (1) A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében meghatározza az e-közigazgatás általános elveit, előkészíti az e-közigazgatásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az e-közigazgatásért való felelőssége keretében

a) kialakítja az egységes közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási kormányzati politikát,

b) gondoskodik az e-közigazgatás általános elveinek megfelelően a közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok előkészítéséhez szükséges szakmai irányok meghatározásáról,

c) megköti a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztését érintő szerződéseket,

d) felügyeli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjét, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működését, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységét,

e) közreműködik a védelemszervezés közigazgatási szerveket érintő informatikai feladatainak tervezésében, végrehajtásában,

f) – az informatikáért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,

g) ellátja az összkormányzati szintű közigazgatási informatikai alkalmazásokkal és nyilvántartások összehangolásával összefüggő igazgatásszervezési feladatokat.

(3) A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen eszközök működtetéséről.

27. § A miniszter a határrendészetért való felelőssége keretében előkészíti az államhatár őrizetére és a határforgalom ellenőrzésére vonatkozó jogszabályokat.

28. § (1) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében előkészíti a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörére, tulajdonára, vagyonára, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek jogállására és feladat- és hatáskörére, valamint a helyi önkormányzatok adósságrendezésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a helyi önkormányzatokért való felelőssége keretében

a) összehangolja a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatait, a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges feltételek vizsgálatát,

b) működteti a helyi önkormányzati vagyonkatasztert,

c) közreműködik a központi költségvetésnek a helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében meghatározott támogatások körének, finanszírozásának és elszámolási rendjének kialakításában, az ezt elősegítő információs rendszer működtetésében és az ilyen költségvetési támogatások nyújtásában,

d) közreműködik a helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzati költségvetési szervek számviteli és az államháztartási mérlegrendszerbe illeszkedő pénzügyi információs rendszerének működtetésében,

e) közreműködik az ágazati és térségi fejlesztési programok helyi önkormányzatokat érintő részének kidolgozásában,

f) kialakítja az önkormányzati érdekszövetségekkel való kapcsolattartás és egyeztetés rendjét.

29. § A miniszter az idegenrendészetért és menekültügyért való felelőssége keretében előkészíti

a) a külföldiek beutazására és tartózkodására, az idegenrendészeti hatóság működésére,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi tartózkodására,

c) a menekültek jogállására, a menekültügyi eljárásra és a menekültügyi hatóság működésére

vonatkozó jogszabályokat.

30. § (1) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében előkészíti

a) a katasztrófavédelemre, a katasztrófák elleni védekezés irányítási rendszerére,

b) a polgári védelem feladataira, szervezetére, működésére, az állampolgárok és szervezetek polgári védelmi kötelezettségére,

c) a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokra,

d) az ipari balesetek megelőzésére és elhárítására, valamint az országhatáron túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös segítségnyújtási rendszerére,

e) – a honvédelmi szempontból létfontosságú rendszerelemek kivételével – a létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatos feladatokra

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége keretében

a) ellátja a hazai és a nemzetközi polgári válságkezelésből, katasztrófavédelmi feladatokból fakadó kormányzati és koordinációs feladatokat,

b) biztosítja a RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ működési feltételeit,

c) ellátja a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának szerveivel való kapcsolattartást,

d) irányítja a védelmi igazgatás – feladat- és hatáskörébe tartozó – egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek értesítésével összefüggő tevékenységeket,

e) gondoskodik a földtani veszélyhelyzet megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

31. § (1) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében előkészíti a közfoglalkoztatási jogviszonyra, a közfoglalkoztatás szervezésére, a közfoglalkoztatási nyilvántartásra és a közfoglalkoztatással összefüggő jogsértések szankcionálására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közfoglalkoztatásért való felelőssége keretében

a) kidolgozza a Kormány közfoglalkoztatási politikáját, gondoskodik annak érvényesítéséről és végrehajtásáról,

b) ellátja a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek képzésével kapcsolatos feladatokat,

c) megszervezi és központi államigazgatási szerv közreműködésével működteti a közfoglalkoztatás rendszerét, meghatározza a közfoglalkoztatás eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését, a közfoglalkoztatás tekintetében szakmai irányító szervi jogokat gyakorol a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenysége felett.

32. § (1) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében előkészíti a köziratok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításáért való felelőssége keretében

a) ellenőrzi az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtását a központi államigazgatási szerveknél,

b) a közlevéltárak ellenőrzési tapasztalatait is felhasználva évente értékeli a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének helyzetét, az elektronikus iratkezelésre történő áttérés tapasztalatait,

c) évente részletes szakmai tájékoztatót készít a közfeladatot ellátó szervek részére, az interneten a nyilvánosság részére folyamatos tájékoztatást nyújt az egységes iratkezelés gyakorlati végrehajtásának tapasztalatairól,

d) az elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez szükséges informatikai feltételrendszer megteremtése érdekében folyamatosan gyűjti, rendszerezi és elemzi a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének informatikai feltételrendszerére, infrastruktúrájára vonatkozó adatokat, valamint kidolgozza az elektronikus iratkezelés egységes bevezetéséhez kapcsolódó koncepciókat.

33. § A miniszter a közlekedésrendészetért való felelőssége keretében előkészíti a közlekedésrendészetre vonatkozó jogszabályokat.

34. § A miniszter a közszolgálati életpálya kidolgozásáért való felelőssége keretében

a) előkészíti a közszolgálati tisztviselők kiválasztási, képesítési, képzési, továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos szakmai koncepciót,

b) kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat,

c) gondoskodik a kormánytisztviselők és vezetők teljesítményértékeléséről, továbbképzéséről és a vezetői utánpótlásképzésről.

35. § A miniszter a közterület-felügyelet szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályokat.

36. § A miniszter a külföldre utazás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a magyar állampolgárok külföldre utazására és az útlevélre vonatkozó jogszabályokat.

37. § A miniszter a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért való felelőssége keretében előkészíti a minősített adat védelmére, a minősített adat védelmének hatósági felügyeletére, a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezésére és felügyeletére, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat.

38. § A miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai irányításáért való felelőssége keretében előkészíti – a polgári hírszerzési tevékenység irányítására vonatkozó szabályok kivételével – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó jogszabályokat.

39. § (1) A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében előkészíti

a) a rendőrségre,

b) a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjaira,

c) a személy és vagyonvédelemre, a magánnyomozásra

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a rendészetért való felelőssége keretében összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokat.

40. § A miniszter a szabálysértési szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a szabálysértési eljárásra és a szabálysértésekre vonatkozó jogszabályokat.

41. § A miniszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti a személyi adatok és a lakcím nyilvántartására, a személyazonosító igazolványra, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokra vonatkozó jogszabályokat.

42. § A miniszter a terrorizmus elleni küzdelemért való felelősség keretében ellátja a terrorizmus elleni fellépéssel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek hazai végrehajtásának koordinációját.

43. § A miniszter a területrendezésért való felelőssége keretében előkészíti a területrendezésre és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

44. § A miniszter a településüzemeltetésért való felelőssége keretében előkészíti a temetkezési közszolgáltatásra és a kéményseprő közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályokat.

45. § A miniszter a vízgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti

a) a vízgazdálkodásra,

b) a vízügyi hatósági eljárásra,

c) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokra,

d) a vízügyi sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokra,

e) az ár- és belvízvédekezésre, ideértve az árvízi biztonság növelését is,

f) a nagyvízi meder és a parti sáv hasznosítására és kezelésének rendjére,

g) a mezőgazdasági célú vízszolgáltatásra,

h) a vízgazdálkodási társulatokra,

i) a vízminőségi kárelhárításra,

j) a vizek mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,

k) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmére,

l) a települési szennyvízelvezetésre,

m) a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozására

vonatkozó jogszabályokat.

46. § A miniszter a vízügyi igazgatási szervek irányításáért való felelőssége keretében

a) végzi az ár- és belvízvédekezés országos irányításával kapcsolatos feladatokat,

b) végzi a vízrajzi tevékenység ellátásának az irányítását,

c) végzi a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásának az irányítását,

d) irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyűjtő-gazdálkodás keretein belül, valamint – a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködve – gondoskodik a hajóút-kitűzési és a víziút-fenntartási tevékenységekről,

e) közreműködik a vízgazdálkodási társulatokkal kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában,

f) gondoskodik a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi intézkedési tervek végrehajtásáról, meghatározza a part-, meder- és vízszint-szabályozási feladatokat, a partvonal-szabályozási feladatokat,

g) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket,

h) gondoskodik a folyók, tavak állapotrögzítésének felméréséről, a folyó- és víziút-kataszterek kidolgozásáról, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felméréséről,

i) gondoskodik a vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartásáról, üzemeltetéséről és a rekonstrukciós feladatokról,

j) gondoskodik a vízgazdálkodási fejlesztések eredményeként megvalósult állami létesítmények fenntartásáról és a szükséges források biztosításáról,

k) irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot, felügyeli az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos feladatokat,

l) ellátja a nemzeti települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási megvalósítási programhoz kapcsolódó feladatokat,

m) ellátja az országhatárokon átterjedő vízszennyezésekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a többoldalú nemzetközi együttműködések vízgazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, az Európai Unióval történő együttműködés feltételeinek biztosításáról,

n) gondoskodik a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények végrehajtásáról.

47. § A miniszter a vízvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a felszíni és felszín alatti vizek vízminőségi védelmére vonatkozó jogszabályokat.

6. Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatásköre

48. § Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. családpolitikáért,

2. egészségbiztosításért,

3. egészségügyért,

4. egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért,

5. gyermekek és az ifjúság védelméért,

6. gyermek- és ifjúságpolitikáért,

7. kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,

8. kormányzati tudománypolitikáért,

9. kultúráért,

10. oktatásért,

11. nemzetiségpolitikáért,

12. sportpolitikáért,

13. szociál- és nyugdíjpolitikáért,

14. társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,

15. társadalmi felzárkózásért

felelős tagja.

49. § A Kormány a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert jelöli ki.

50. § (1) A miniszter családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával, családpolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a kisgyermekes szülők munkavállalásának ösztönzését és segítését szolgáló szociálpolitikai eszközökkel összefüggő jogszabályokat.

(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány családpolitikájának kialakításáért,

b) kidolgozza a családpolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,

c) meghatározza a családpolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését.

51. § (1) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében előkészíti

a) az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira, pénzbeli ellátásaira, baleseti ellátásaira, az ellátások igénybevételére, finanszírozására és az ahhoz kapcsolódó szerződésekre, az ellátásokat végző szolgáltatókra és azok ellenőrzésére, az egészségügyi szakellátási kapacitásokra és az ahhoz kapcsolódó ellátási területekre,

b) a gyógyászati ellátások rendszerére, – az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter közreműködésével – a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások társadalombiztosítási támogatásba való befogadására, a gyógyszerek kereskedelmi árrésére, a gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szabályaira, a támogatott gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök felülvizsgálatának szabályaira

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az egészségbiztosításért való felelőssége keretében ellátja a szociális biztonsági koordináció kormányzati összehangolásából adódó feladatokat.

52. § (1) A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében előkészíti

a) a közegészségügyi, a népegészségügyi és a táplálkozás-egészségügyi feladatokra, ezek végrehajtásának rendszerére,

b) az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az egészséget károsító hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra,

c) az egészségügyi ágazat szervezetére és működésére, az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak jogállásával összefüggő egyes kérdésekre, a jogszabály szerinti tevékenységek végzéséhez szükséges egészségügyi alkalmasság feltételeire,

d) az egészségügyi ágazat struktúrájának és működésének tervezéséhez, ellenőrzéséhez szükséges információs rendszer működési alapelveire, eszközrendszerére, cselekvési programjának előírásaira,

e) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek (a továbbiakban: gyógyszer) előállításának, gyártásának, minőségének, minőség-ellenőrzésének, forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának, kereskedelmi gyakorlatának, ismertetésének szabályait, a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatának és alkalmazásának szabályaira,

f) a kábítószerként és pszichotróp anyagként minősített gyógyszerek forgalomba hozatalának, forgalmazásának, rendelésének, kiszolgáltatásának és felhasználásának szabályaira,

g) a gyógyászati segédeszközökre, az orvostechnikai eszközök előállításának, forgalomba hozatalának és alkalmazásának feltételeire, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységére,

h) az egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokra és az egészséget károsító hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges egészségvédelmi feladatokra

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az egészségügyért való felelőssége keretében

a) irányítja, összehangolja és szervezi az állami egészségügyi ellátás országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval kapcsolatos feladatok megvalósítása feltételrendszerének biztosításáról,

b) felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési feladatokért,

c) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási és hatósági minőségellenőrzési feladatokat,

d) ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos állami feladatokat és felel az egészségügyi dolgozók működésével és képzésével kapcsolatos feladatokért.

53. § (1) A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége keretében előkészíti a vallási közösségekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége keretében

a) összehangolja a Kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait, irányítja az ezzel összefüggő stratégiai kérdések végrehajtását,

b) előkészíti a szentszéki vegyes bizottság üléseit, megszervezi, lebonyolítja a bizottsági üléseket,

c) együttműködik a határon túli egyházakkal,

d) ellátja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben az egyházi jogi személyek nyilvántartásával kapcsolatban a hatáskörébe tartozó feladatokat.

54. § (1) A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében előkészíti a gyermekek védelmére, a gyermekneveléshez kapcsolódó támogatásokra és a gyámügyre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány gyermekek védelmével kapcsolatos politikájának kialakításáért,

b) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,

c) ellátja a gyermekeket és a fiatal felnőtteket érintő szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati feladatokat.

55. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány gyermek- és ifjúságpolitikájának kialakításáért,

b) meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét és annak működését,

c) koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerét,

d) ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a miniszter a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi igénybe.

56. § A miniszter a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért való felelőssége keretében

a) összehangolja a tiltott kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, mérséklése, illetve megelőzése érdekében szükséges kormányzati programok megvalósulását, részt vesz azok végrehajtásában, és nyomon követi azok érvényesülését,

b) elkészíti a Kormány és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását szolgáló kábítószer-fogyasztásról szóló jelentéseket, ellátja adatszolgáltatási kötelezettségeit,

c) javaslatot tesz a kábítószer-fogyasztás megelőzésére és kezelésére szolgáló fejlesztésekre, az e célra fordítható pénzügyi források célrendszerére és felhasználásának módjára,

d) működteti és fejleszti a megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző intézményrendszert.

57. § A miniszter a kormányzati tudománypolitikáért való felelőssége keretében összehangolja a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért.

58. § (1) A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében előkészíti a muzeális intézményekre, a könyvtárakra, a közművelődésre és a levéltárakra, a művészettámogatásra, a mozgóképszakmára és a kultúra finanszírozására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kultúráért való felelőssége keretében

a) a Magyar Művészeti Akadémia elnökének közreműködésével kidolgozza Kormány kultúrpolitikáját és felel annak megvalósításáért és érvényesítéséért,

b) közreműködik a külföldi magyar intézetek kulturális, kulturális-diplomáciai, oktatási és tudományos feladatai irányításában,

c) működteti az országos dokumentum-ellátási rendszert,

d) koordinálja a nemzetközi kulturális szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.

59. § (1) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében előkészíti az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, a köznevelésre, a tankönyvellátásra, a felsőoktatásra, a külföldi bizonyítványok, oklevelek és szakképzettségek elismerésére, a Pedagógus Karra és a külhoni magyarok oktatására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az oktatásért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány oktatáspolitikájának kialakításáért, ennek keretében

aa) kidolgozza a köznevelés tartalmi szabályozásának kereteit,

ab) meghatározza az oktatáspolitika ellátásának eszközrendszerét, elemzi és ellenőrzi annak működését,

ac) évente meghatározza, hogy mely felsőoktatási képzésen, milyen felvételi követelmény teljesítése mellett vehető igénybe a magyar állami ösztöndíj,

b) felel az iskolai rendszerű oktatás irányításáért, ideértve a köznevelést, a felsőoktatást és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszát,

c) ellátja az oktatási koordinációval kapcsolatos feladatokat,

d) működteti az országos vizsgarendszert.

60. § (1) A miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért,

b) összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,

c) felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését,

d) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlatására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

61. § (1) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a sportra és az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a Kormány sportpolitikájának kialakításáért,

b) elősegíti a sporttudomány fejlődését és a sport szakmai hátterének biztosítását,

c) ellátja a sportegészségügyi rendszer működtetésével és fejlesztésével, a sportrendezvények biztonságával és a nézőtéri erőszak elleni küzdelemmel, valamint a tiltott teljesítményfokozó szerek elleni küzdelemmel kapcsolatos sportszakmai feladatokat.

62. § (1) A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra és a szociális szolgáltatásokra, valamint a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében

a) meghatározza a szociál- és nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét és a szociális intézményi ellátások és szolgáltatások rendszerét, illetve az azokra vonatkozó fejlesztési irányokat, feladatokat,

b) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat.

63. § (1) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében előkészíti az egyesülési jogra, a közhasznú jogállásra, valamint a civil szervezetek működésére és támogatására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége keretében

a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait,

b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat,

c) működteti a civil információs centrumokat és a Civil Információs Portált.

64. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzetére, esélyegyenlőségük biztosítására, foglalkoztatására, e személyek és foglalkoztatásuk támogatására és a fogyatékos személyek önálló életvitelét biztosító szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében

a) felel a gyermekek esélyteremtéséért, a hátrányos helyzetű gyermekek oktatási esélyegyenlőségének biztosításáért, a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért,

b) ellátja a fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával és annak támogatásával kapcsolatos állami feladatokat, felel a foglalkoztatási rehabilitációért,

c) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,

d) kidolgozza a roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját és koordinálja annak végrehajtását, valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációját és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit,

e) felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát javító komplex szolgáltatások biztosításáért,

f) koordinálja az Európai Szociális Karta és a fogyatékossággal élő emberek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását.

7. A földművelésügyi miniszter feladat- és hatásköre

65. § A földművelésügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. agrárpolitikáért,

2. élelmiszerlánc-felügyeletért,

3. élelmiszeriparért,

4. erdőgazdálkodásért,

5. földügyért,

6. halgazdálkodásért,

7. ingatlan-nyilvántartásért,

8. környezetvédelemért,

9. természetvédelemért,

10. térképészetért,

11. vadgazdálkodásért

felelős tagja.

66. § (1) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

a) az agrárgazdaság működésére és a mezőgazdasági tevékenység folytatására,

b) az Európai Unió közös agrárpolitikája I. pilléréből és a kizárólag hazai forrásból nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatásokra,

c) a termesztésben alkalmazható növény- és állatfajtákra, az élelmezési és mezőgazdasági erőforrások védelmére, a mezőgazdaság és az ipar területén a géntechnológiai tevékenységre, a géntartalékok képzésére és megőrzésére,

d) a termelők szerveződésére

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége keretében

a) jogszabályban meghatározottak szerint – a kifizetések végrehajtásával és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok tekintetében – irányítja az Európai Unió közös agrárpolitikája II. pilléréhez kapcsolódó agrár-vidékfejlesztési tevékenységet,

b) ellátja a szakmaközi szervezetek elismerésével, valamint a termelői csoportok, a termelői szervezetek és ezek társulásai elismerésével és működési programjával kapcsolatosan jogszabályban meghatározott feladatokat,

c) gondoskodik a mezőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk kezeléséről, ellátja a mezőgazdasági vízhasznosítással és vízkárelhárítással kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) ellátja az ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel és kezességvállaló intézményekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e) ellátja a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő feladatokat,

f) felel az agrárkörnyezet védelméért és az agrár-környezetgazdálkodásért,

g) felel az agrárpiac működésének szervezéséért,

h) együttműködik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.

67. § (1) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében előkészíti

a) a növényegészségügyre, a növényvédő szerek, a növényvédelmi hatású termékek, a növényvédelmi célú eszközök és anyagok, a termelésnövelő anyagok, a termesztőközegek és a növénykondicionáló szerek engedélyezésére, forgalmazására, felhasználására és ellenőrzésére, a növényi termékek és a talaj növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyag tartalmának ellenőrzésére,

b) az állatok tartására, tenyésztésére, szaporítására, forgalomba hozatalára, kereskedelmére, kezelésének szabályaira, az állatállományok állat-egészségügyi védelmére, a veszélyes állatbetegségek járványos fellépésének megelőzésére, az egyes állatgyógyászati termékek előállítására, törzskönyvezésére, forgalomba hozatalára, forgalmazására és felhasználására, az állati eredetű termékek és melléktermékek kezelésére, az állatok védelmére és kíméletére, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági feladatokra,

c) az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-higiéniai követelményekre, az élelmiszer minőségellenőrzésre, a zöldség-gyümölcs ellenőrzésre, valamint a borminősítésre és -ellenőrzésre, a bor előállítás és forgalomba hozatal feltételrendszerére, az élelmiszerben jelen lévő, az egészségre ható tényezők határértékeire, az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzésének és leküzdésének élelmiszer-biztonsági feltételeire, az élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-biztonsági feltételeire, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, a takarmányok ellenőrzésére és vizsgálatára, az ökológiai- és integrált gazdálkodásra

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége keretében

a) a növényegészségügyi feladatai tekintetében felel a termesztés növény-egészségügyi biztonságáért, a növényi károsítók járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért, a növényvédelmi célú termékek és eszközök forgalmazásának és felhasználásának ellenőrzéséért,

b) az állat-egészségügyi feladatai keretében irányítja az egyes állatgyógyászati termékek előállításával, törzskönyvezésével, forgalomba hozatalával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátását, valamint kihirdeti a rendkívüli járvány-veszélyhelyzetet,

c) az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében folyamatosan felügyeli az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás során az élelmiszer-biztonság és -minőség követelményeinek érvényesülését, felel az élelmiszer-higiéniáért és az élelmiszer minőség-ellenőrzésért és elősegíti az emberek egészségesebb életmódját,

d) az élelmiszer-biztonsági feladatai keretében felel a takarmánybiztonságért és a takarmány minőségellenőrzésért, ennek keretében

da) ellenőrzi a takarmányok előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint vizsgálatát,

db) ideiglenes engedélyt ad új takarmányok előállítására, illetve kísérleti célú felhasználására, valamint

dc) kialakítja a Magyar Takarmánykódex előírásait,

e) az élelmezésbiztonsági feladatai keretében gondoskodik a kritikus élelmiszerlánc infrastruktúrák kiemelt felügyeletéről és támogatja a rövid ellátási lánc elveinek érvényesülését az élelmiszerláncban, különös tekintettel a közétkeztetésre.

68. § (1) A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében előkészíti az élelmiszerek előállítására, forgalomba hozatalára, ellenőrzésére, a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelmére és hagyományos tulajdonságaira vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az élelmiszeriparért való felelőssége keretében

a) ellátja a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmával, valamint a hagyományos különleges termékek elismerésével összefüggő tagállami feladatokat,

b) segíti a magyar élelmiszer termékek piacra jutását,

c) fokozott ellenőrzéseket rendel el a feketegazdaság elleni hatékony küzdelem érdekében, fellép a nem kívánatos gazdasági folyamatok ellen, megalapozva ezzel a fogyasztók bizalmának növekedését, valamint

d) kialakítja a Magyar Élelmiszerkönyv előírásait.

69. § (1) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az erdőgazdálkodásra, az erdő védelmére, az erdővagyon fenntartásának és bővítésének feltételrendszerére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az erdőgazdálkodásért való felelőssége keretében

a) az erdészeti hatóság útján felügyeli az erdőgazdálkodást,

b) ellátja az erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat,

c) gondoskodik a fenntartható erdőgazdálkodás folytatásáról,

d) ellátja az erdőkkel kapcsolatos nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges szakmai feladatokat.

70. § (1) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében előkészíti a földminősítési rendszerre, a földhasznosítási előírások érvényesülésére, a földforgalom szabályozására, a földvédelemre, a talajvédelemre és a földhitel rendszerére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a földügyért való felelőssége keretében felel a termőföld védelméért és a talajvédelemért.

71. § (1) A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti az állatfajokról, valamint azok génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosításának szabályaira, a halászat feltételeire és támogatására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a halgazdálkodásért való felelőssége keretében

a) irányítja a halgazdálkodási szakigazgatást,

b) a halgazdálkodási hatóság útján felügyeli a halgazdálkodási tevékenységek folytatását,

c) ellátja az államot megillető halgazdálkodási jogok pályáztatásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a halgazdálkodási jog átengedésére irányuló szerződések betartását.

72. § (1) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében előkészíti az ingatlan-nyilvántartás vezetésére, rendszerére és az abból történő adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az ingatlan-nyilvántartásért való felelőssége keretében gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, rendszeréről és az abból történő adatszolgáltatásról.

73. § (1) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti

a) a környezet védelmének általános szabályaira,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre,

d) az integrált szennyezés-megelőzés és az országhatárokon átterjedő káros környezeti hatások megelőzésére,

e) a termőföldnek nem minősülő földterületek talajvédelmi követelményeire,

f) a levegő védelmére,

g) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemre,

h) a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek, továbbá technológiák alkalmazására

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége keretében

a) rendszeresen elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére,

b) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre gyakorolt hatását,

c) segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és a nevelést,

d) összehangolja a környezet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert.

74. § (1) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a természeti értékek és természeti területek védelmére, a tájvédelemre, a Natura 2000 területekre, a vadon élő szervezetek védelmére és a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó eszközökre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a természetvédelemért való felelőssége keretében felel a környezet és természet állapotáért, e tekintetben

a) elemzi és értékeli a természet állapotát, annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a természeti értékekkel és erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a természet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait, javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására és értékeli azok megvalósulását,

b) összehangolja a természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert.

75. § (1) A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében előkészíti

a) a földmérésre, a térképészetre és a távérzékelésre, valamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve – az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítésére,

b) a földtulajdoni előírások érvényesülésére,

c) a földügyi informatikai rendszerre

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a térképészetért való felelőssége keretében

a) gondoskodik a polgári célú állami földmérési, térképészeti és a távérzékelési feladatokról, a térinformatikai rendszerek kialakításáról, és működteti a földügyi informatikai rendszert,

b) – a Kormány feladatkörében érintett tagjával közösen – biztosítja az államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

76. § (1) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében előkészíti a vadászható állatfajokról, valamint azok génkészletének védelmére, fenntartásának, hasznosításának szabályaira, a vadászat gyakorlásának feltételeire, a vadászat rendjéről és a vadgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a vadgazdálkodásért való felelőssége keretében gondoskodik a vadállomány védelméről és szabályozásáról és ellenőrzi a vadászat rendje betartatását és a szakszerű vadgazdálkodás végrehajtását.

8. A honvédelmi miniszter feladat- és hatásköre

77. § A honvédelmi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány honvédelemért felelős tagja.

78. § A miniszter a honvédelemért való felelőssége keretében ellátja a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, valamint kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját.

9. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

79. § Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. igazságügyért,

2. választójogi és népszavazási szabályozásért,

3. áldozatsegítésért,

4. kárpótlásért

felelős tagja.

80. § A Kormány az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságként a minisztert jelöli ki.

81. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel az Alaptörvény és annak módosítása előkészítéséért.

(2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti

a) a jogalkotásra, a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételre, a hivatalos lapokra és a hivatalos jogszabálygyűjteményekre,

b) a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és panaszjogra, a sztrájkjogra,

c) a köztársasági elnökre, az Országgyűlésre, az Alkotmánybíróságra, az alapvető jogok biztosára, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira,

d) – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve – a közszolgálati tisztviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörére, a központi államigazgatási szervekre,

e) – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásra,

f) a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a családjogi jogsegélyre, a kötelmi jogra, az öröklésre, a polgári peres és nemperes eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a pártfogó felügyelői tevékenységre,

g) a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,

h) a bírósági szervezetre, a bírák és az igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és ügyvitelre, a választottbíráskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és a jogi szakvizsgára,

i) – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira,

j) a szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra,

k) a nemzeti hírügynökségre,

l) az ügyészségre, az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására

vonatkozó jogszabályokat.

82. § (1) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a Kormány igazságügy-politikájának kialakításáért és az alkotmányos szervekkel együttműködve annak végrehajtásáért.

(2) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében – törvényben meghatározott kivételekkel, valamint az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – felel a jogszabályok alkotmányosságáért, ennek keretében az alapvető jogok védelmének és a nemzetközi joggal összefüggő követelményeknek az érvényre juttatásáért, valamint a jogrendszer koherenciájáért. E feladata ellátása keretében közreműködik az Alaptörvény végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, valamint az alapvető jogok védelme szempontjából kiemelt fontosságú jogszabálytervezetek előkészítésében, valamint véleményez – az önkormányzati rendeletek tervezetei kivételével – valamennyi jogszabálytervezetet.

(3) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében

a) felel a jogalkotás minőségének fejlesztéséért, e tekintetben

aa) meghatározza és a kormányzati döntés-előkészítés során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit,

ab) folyamatosan felülvizsgálja a jogrendszert,

ac) összehangolja a tartalmi és technikai deregulációt,

ad) megszervezi és lebonyolítja a minisztériumokban jogi és kodifikációs feladatokat végző személyek képzését,

b) gondoskodik a jogszabályok és más jogi aktusok kihirdetéséről, illetve közzétételéről, valamint azok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegének tartalmilag hiteles, a jogalkotásról szóló törvény előírásainak és a jogszabályszerkesztés szabályainak megfelelő, nyomdakész formában történő megjelentetésről, a Magyar Közlöny szerkesztéséről, és kijelöli a Magyar Közlöny szerkesztőbizottságának tagjait és felelős szerkesztőjét,

c) vezeti és elektronikusan közzéteszi a jogszabályok és más jogi aktusok nyilvántartását és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. útján gondoskodik a jogalkotásról szóló törvény szerinti elektronikus jogszabálygyűjtemény közzétételéről.

(4) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében ellátja a Kormány képviseletét az alkotmánybírósági eljárásokban és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat.

(5) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében belföldön és külföldön tájékoztatást nyújt a magyar alkotmányosság, a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényre jutásáról.

(6) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében felel a kegyelmi ügyekért, ennek keretében előkészíti és ellenjegyzi a köztársasági elnök kegyelmi döntéseit, valamint ellátja a büntetőjogi közvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.

(7) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében ellátja az igazságszolgáltatással összefüggő kormányzati feladatokat, e tekintetben

a) felel a jogi segítségnyújtásért,

b) felel a cégadatok nyilvánosságáért, a céginformáció szolgáltatásért, a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő közzétételéért, az ezeket érintő informatikai rendszer működtetéséért és az elektronikus cégeljárást érintő informatikai rendszer működtetéséért,

c) ellátja a közjegyzőkkel, az ügyvédekkel, a jogtanácsosokkal, a bírósági végrehajtókkal, a polgári jogi közvetítői tevékenységgel, – a 25. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a pártfogó felügyelői tevékenységgel és az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos feladatokat,

d) meghatározza a bírósági és az ügyészségi fogalmazók, a közjegyzőjelöltek, az ügyvédjelöltek, a jogi előadók és a más munkakörben dolgozó jogászok jogi szakvizsgájának, valamint egyéb szakmai továbbképzésének, továbbá a bírósági végrehajtók és a végrehajtási ügyintézők szakvizsgájának, szakmai továbbképzésének, valamint az igazságügyi szakértők szakmai vizsgájának alapvető szabályait és feltételeit,

e) a jogi szabályozás utólagos hatásvizsgálatának elősegítésére együttműködik az Országos Bírósági Hivatallal a bírósági ítéletek, a bírósági joggyakorlat és az igazságügyi statisztikai adatok elemzésében, a joggyakorlat továbbfejlesztésében, és az ítélkezési gyakorlat egységességének biztosítása érdekében javaslatot tesz jogegységi eljárás indítványozására,

f) együttműködik a jogi képzési tevékenységet folytató egyetemek vezetőivel, értékeli a jogászképzés helyzetét és arról tájékoztatja a Kormányt,

g) ellátja a szakfordító és tolmácstevékenység ágazati irányítását,

h) fejleszti és felügyeli az igazságügyi informatikai rendszerek működését és kialakítja az igazságügyi statisztika rendszerét.

(8) A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében

a) ellátja az Európai Unió keretében megvalósuló igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,

b) ellátja a belső piaci koordinációval kapcsolatos feladatokat,

c) összehangolja az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenységet, ennek keretében

ca) gondoskodik a jogharmonizációs tevékenység elvi, módszertani és terminológiai egységességéről,

cb) kidolgozza a jogharmonizáció programozásának rendjét, figyelemmel kíséri és előmozdítja a jogharmonizációs feladatok teljesítését, és intézkedik a lejárt határidejű jogharmonizációs feladatok teljesítése iránt, jogharmonizációs adatbázist vezet,

cc) jogszabály megalkotására irányuló előterjesztéshez kapcsolódóan nyilatkozik arról, hogy a tervezet összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával,

cd) ellátja a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatban jogszabályban meghatározott értesítési és bejelentési eljárásokban az egyes nemzetközi szervezetek, az Európai Unió intézményei és tagállamai felé megteendő, illetve az ezektől érkező értesítések és bejelentések továbbításával összefüggő feladatokat,

ce) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió jogának megsértése miatt indult eljárásoknak az Európai Unió Bírósága előtti eljárást megelőző szakaszában, koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

d) az Európai Unió Bírósága előtti eljáráshoz kapcsolódóan

da) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét az Európai Unió Bírósága előtti eljárásokban,

db) koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

dc) figyelemmel kíséri az eljárásokat és gondoskodik az ezekből esetlegesen következő jogalkotási feladatok meghatározásáról, programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről,

e) az Európa Tanács keretei között

ea) felel a jogi együttműködésért,

eb) – a Kormány eljárás tárgya szerint felelős tagjával együttműködve – ellátja a Kormány képviseletét az Európai Emberi Jogi Bíróság előtti eljárásokban, és koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok előkészítését, valamint elkészíti a beadványokat,

ec) kezdeményezi az igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezményeknek az Európa Tanács keretében történő létrehozását és gondoskodik az Európa Tanács keretében létrehozott igazságügyi tárgyú nemzetközi egyezmények elfogadásáról és az ajánlások gyakorlati megvalósításáról,

f) együttműködik a Kormány feladatkörében érintett tagjával a nemzetközi szerződések előkészítésével, kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazással, kihirdetésével és értelmezésével kapcsolatban, valamint a nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása előtt véleményezi a nemzetközi szerződést annak érdekében, hogy az megfeleljen az Alaptörvénynek, összeegyeztethető legyen az Európai Unió jogával és illeszkedjen a jogrendszerbe,

g) felel a Magyarország által megkötött közjogi, polgári jogi, családjogi és büntetőjogi jogsegélyszerződések végrehajtásáért.

(9) A miniszter a Kormány eseti döntése alapján felel a több miniszter feladatát érintő törvények előkészítéséért.

83. § A miniszter a választójogi és népszavazási szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti

a) az országgyűlési képviselők választására,

b) a helyi önkormányzati képviselők választására és a polgármesterek választására,

c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására,

d) az európai parlamenti képviselők választására,

e) a választási eljárásra,

f) a népszavazásra és az európai polgári kezdeményezésre, valamint a népszavazási eljárásra

vonatkozó jogszabályokat.

84. § A miniszter a kárpótlásért való felelőssége keretében előkészíti a személyi és vagyoni kárpótlásra vonatkozó jogszabályokat.

10. A külgazdasági és külügyminiszter feladat- és hatásköre

85. § A külgazdasági és külügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. európai integrációs ügyekért,

2. külgazdasági ügyekért,

3. külpolitikáért

felelős tagja.

86. § A Kormány az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervként a minisztert jelöli ki.

87. § (1) A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében előkészíti az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat.

(2) A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek keretében

a) javaslatot tesz a Kormány Európa-politikájának fő irányaira, valamint irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,

b) összehangolja a Kormány európai integrációs ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat, ennek keretében

ba) koordinálja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját, részt vesz azok kialakításában és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,

bb) összehangolja az európai uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítését és részt vesz azok végrehajtásának ellenőrzésében,

bc) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának és Külügyek Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, valamint közreműködik az Európai Tanács munkájában és ellátja üléseinek előkészítését,

c) kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat.

88. § (1) A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a nemzetközi fejlesztési együttműködésre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében

a) kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját,

b) közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében és a kedvező Magyarország-kép kialakításában,

c) koordinálja a nemzetgazdasági jelentőséggel bíró, külföldi érdekeltségű magyarországi beruházások elősegítéséhez szükséges megállapodások előkészítését, ellátja az ikerintézményi programmal összefüggő feladatokat,

d) közreműködik a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatások nyújtásában,

e) felel a multilaterális kereskedelempolitikáért, ennek keretében

ea) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kialakítja az Európai Unió közös kereskedelempolitikájával kapcsolatos kormányzati álláspontokat,

eb) gondoskodik a nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és a hazai jogi szabályozás összhangjának megőrzéséről,

f) felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, ennek keretében

fa) kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli az ágazati prioritásokat, valamint

fb) koordinálja és irányítja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet,

g) koordinálja az Európai Duna Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatokat, ellátja a Régiók Bizottsága tevékenységével kapcsolatos koordinációs feladatokat,

h) felel a külgazdasági diplomata hálózat irányításáért, kezdeményezi a szakdiplomaták kinevezését és felmentését.

89. § (1) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

a) az egységes külképviseleti rendszerre,

b) a köztisztviselők tartós külszolgálatára,

c) a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásra, valamint az ezen kiváltságok és mentességek által érintett eljárásokra,

d) a konzuli védelemre, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjére

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében

a) felel a kül- és biztonságpolitikáért, e tekintetben

aa) javaslatot készít a Kormány kül- és biztonságpolitikai tevékenységére és irányítja az ebből eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,

ab) tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint Magyarország nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról,

ac) előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését,

b) felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, e tekintetben

ba) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert, a szakdiplomata hálózatot valamint a kulturális és tudományos diplomáciai tevékenységet,

bb) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását, és kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést,

bc) működteti a diplomáciai futárszolgálatot,

c) felel Magyarországnak a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, e tekintetben

ca) kidolgozza a kétoldalú együttműködés reláció-specifikus formáit,

cb) javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendő álláspontra,

cc) javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és helyreállítására, illetve megszüntetésére,

cd) javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet létesítésére, illetve megszüntetésére, gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítéséről, illetve megszüntetéséről,

ce) javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetőinek kinevezésére és felmentésére, kinevezi és felmenti a főkonzulokat, kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetőjét és dönt a kinevezés visszavonásáról, kinevezi és felmenti a diplomáciai és konzuli személyzetet,

cf) együttműködik a diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi szervezeteknek Magyarországon hivatalosan tartózkodó képviselőivel, valamint

cg) állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdésében,

d) felel a konzuli szolgálat irányításáért, e tekintetben

da) dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesítés kérdésében,

db) javaslatot tesz a Kormánynak a magyar állampolgárok hazatérésének elősegítésére vagy evakuálására, ha magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegető természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések miatt szükséges,

dc) felhatalmazást ad a konzuli tisztviselőknek egyes közjegyzői feladatok végzésére, gondoskodik e konzuli tisztviselők jegyzékének közzétételéről,

e) felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott egyes feladatok ellátásáért, e tekintetben

ea) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában,

eb) megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyeknek Magyarország területére történő be- és kiutazására, tartózkodására, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat, valamint

ec) irányítja az általa vezetett minisztérium és a külképviseletek vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik a vízumdíjak beszedéséről,

f) felel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárás koordinációjáért, e tekintetben

fa) koordinálja a nemzetközi szerződéskötési eljárást, figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződések végrehajtását,

fb) véleményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

fc) kiállítja a nemzetközi szerződés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot,

fd) a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,

fe) megteszi a szerződéskötési eljárás során szükséges diplomáciai lépéseket,

ff) megállapítja a nemzetközi szerződések hatálybalépésének, valamint megszűnésének időpontját, valamint

fg) működteti Magyarország szerződéstárát,

g) felel a diplomáciai protokollért,

h) felel a nemzetközi jogon alapuló viszonosság megállapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, e tekintetben állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében,

i) az európai területi együttműködési csoportosulás tekintetében

ia) előkészíti az erre vonatkozó jogszabályokat,

ib) gondoskodik a közigazgatási szervek határon átnyúló együttműködéssel foglalkozó fórum, vegyes bizottság, munkacsoport üléseinek szakmai, titkársági feladatai ellátásáról,

ic) ellátja a közigazgatási szervek nemzetközi együttműködésének koordinálását, részt vesz a közigazgatási szervek nemzetközi képviseletében, elősegíti azok fejlesztését,

id) elősegíti a területi közigazgatási szervek részvételét a nemzetközi fejlesztési együttműködésben.

11. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatásköre

90. § A nemzetgazdasági miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. adópolitikáért,

2. államháztartásért,

3. belgazdaságért,

4. egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,

5. építésgazdaságért,

6. foglalkoztatáspolitikáért,

7. gazdaságpolitikáért,

8. gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért,

9. iparügyekért,

10. kereskedelemért,

11. lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,

12. nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért,

13. nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért,

14. pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért,

15. számviteli szabályozásért,

16. szakképzésért és felnőttképzésért,

17. társadalmi párbeszédért,

18. területfejlesztés stratégiai tervezéséért,

19. turizmusért,

20. vendéglátásért

felelős tagja.

91. § (1) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében előkészíti az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekre, az adózás rendjére, a vámjog és vámeljárás szabályozására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében

a) felügyeli az államháztartás központi alrendszerét megillető fizetési kötelezettségek beszedését, folyósítását és ellenőrzését és az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,

b) koordinálja az adóigazgatás szervezeti rendszere egyes elemeinek együttműködését, meghatározza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatai teljesítésének éves követelményeit,

c) felelős az Európai Unió tagállamai között vámunióval kapcsolatos feladatok végrehajtásáért és irányítja a nemzetközi szabadkereskedelmi és integrációs feladatokból az adó- és a vámigazgatásra háruló együttműködési kötelezettségek végrehajtását,

d) gondoskodik az adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők nyilvántartásának vezetéséről.

92. § (1) A miniszter az államháztartásért való felelősségi keretében előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat, és közreműködik valamennyi, a közpénzügyeket érintő szabályozás kialakításában.

(2) A miniszter az államháztartásért való felelősségi keretében

a) gondoskodik az állami pénzügyi intézkedéseknek és a költségvetési javaslatnak a monetáris politikával való összehangolásáról,

b) felel a részletes tervezési módszertan kialakításáért, a kormányzaton belüli költségvetési koordinációért, az államháztartás alrendszerei tekintetében a fiskális fegyelem fenntartásáért, a központi költségvetésről szóló törvénynek való megfelelés biztosításáért, a költségvetési kiadási fegyelem érvényesítéséért és a központi költségvetési fejezetek költségvetési kapcsolataiból eredő feladatok ellátásáért,

c) gondoskodik az államháztartási mérlegrendszerek összeállításáról, az intézményi gazdálkodás felügyeletéről és szabályozásáról,

d) javaslatot tesz az államháztartás finanszírozási politikájára, a helyi önkormányzatok költségvetési szabályozási rendszerére, a saját és átengedett bevételek, a helyi önkormányzatokat megillető költségvetési támogatások szabályaira és mértékére, valamint a helyi önkormányzatok esélyegyenlőségét biztosító kiegyenlítő mechanizmusokra, részt vesz az ilyen támogatások nyújtásában,

e) gondoskodik a tevékenységi körébe tartozó feladatokkal összefüggő statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről, az Európai Unió által előírt statisztikai adatszolgáltatásról, annak ellenőrizhetőségéről,

f) Magyarország Európai Unióval kapcsolatos pénzügyi kapcsolatai keretében

fa) kialakítja az Európai Unió költségvetése tekintetében képviselendő álláspontot,

fb) gondoskodik az Európai Unió költségvetését illető saját források kiszámításáról, befizetéséről, nyilvántartásáról,

fc) közreműködik az európai uniós és nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában, illetve a kohéziós politika területén a pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek vonatkozásában kidolgozza azokat,

g) ellátja

ga) az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerének vonatkozásában az üvegházhatású gázok európai kibocsátási egységeinek kiosztására, elszámolására, az emisszió-kereskedelmi rendszer működtetésére vonatkozó feladatokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

gb) az uniós jogszabályok és a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítését, értékesítési bevételeinek felhasználását, szervezi a felhasználás végrehajtását,

h) koordinálja és harmonizálja az államháztartási belső kontroll rendszerek működtetésével, fejlesztésével, harmonizációjával és koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

93. § A miniszter a belgazdaságért való felelőssége keretében meghatározza a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

94. § A miniszter az egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége keretében – az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve – előkészíti az egészségbiztosítás természetbeni és pénzbeli szolgáltatásainak fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre és az egészségügyi hozzájárulásra vonatkozó jogszabályokat.

95. § (1) A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a lakásügyre, a társasházakra, a lakásszövetkezetre, a lakásokra és az állami lakáscélú támogatásokra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az építésgazdaságért, valamint a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért való felelőssége keretében végrehajtja a Kormány általános politikájában meghatározott lakáspolitikai feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedéseket, és ellátja az építőipar és az építőanyag ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat.

96. § (1) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

a) – a mezőgazdasági foglalkoztatás tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter együttműködésével – a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra,

b) a bérpolitika kialakítására, a munkáltató fizetésképtelensége esetén igénybe vehető bérgarancia-támogatásra,

c) a foglalkoztatás elősegítésére – ide nem értve a közfoglalkoztatást és a foglalkoztatási rehabilitációt – és az álláskeresők támogatására,

d) a munkaügyi kapcsolatokra,

e) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére,

f) a munkaügyi ellenőrzésre és az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályaira

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a foglalkoztatáspolitikáért való felelőssége keretében – a közfoglalkoztatás és a foglalkoztatási rehabilitáció kivételével –

a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai, valamint – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve – életszínvonal- és térségi kohéziós politikai koncepcióját és érvényesíti azokat egyéb kormányzati koncepciók és programok kialakításánál,

b) ellátja a foglalkoztatáspolitika koordinációjával kapcsolatos feladatokat,

c) meghatározza a foglalkoztatáspolitika és az álláskeresők ellátásának eszközrendszerét, a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályait és irányítja a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat, elemzi és ellenőrzi azok működését,

d) programokat dolgoz ki a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatására, a foglalkoztatási válsághelyzetekből adódó kedvezőtlen munkaerő-piaci hatások csökkentésére és – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – az atipikus foglalkoztatás bővítésére,

e) figyelemmel kíséri a foglalkoztatási folyamatokat, elkészíti a munkaerő-keresletre és -kínálatra vonatkozó prognózisokat,

f) felelős a bérpolitikáért, ennek keretében

fa) kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat és – a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve – előterjeszti a Kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat,

fb) értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait,

fc) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat, és kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a kötelező legkisebb munkabér meghatározására vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat,

g) felelős a munkavédelemért, ennek keretében

ga) irányítja a munkavédelem országos programjának végrehajtását,

gb) meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést biztosító szabályokat, ideértve a munkahelyek, a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök, a munkakörülményi tényezők és a munkaalkalmasság követelményeit, és

gc) összehangolja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében közreműködő szervek tevékenységét,

h) részt vesz a Kormány elosztás- és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában,

i) képviseli a Kormányt a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben.

97. § (1) A miniszter a gazdaságpolitikáért és a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi keretében előkészíti a gazdasági versenyképesség szociális piacgazdasági alapú javítására, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük támogatására, a gazdasági kamarákra és a beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a gazdaságpolitikáért és a gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért való felelősségi keretében

a) javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására, a lemaradó térségek gazdasági felzárkóztatására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,

b) előrejelzéseket készít a makrogazdasági folyamatok alakulásáról, és azokról a Kormányt tájékoztatja,

c) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a gazdasági folyamatokat, a gazdaságpolitikai programok végrehajtására javasolt intézkedések gazdasági hatásait, és azokról a Kormányt tájékoztatja,

d) gondoskodik a versenyképesség feltételeinek megteremtéséről.

98. § (1) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében előkészíti a műszaki szabályozás tárgykörébe eső – ideértve az áruk, a szolgáltatások és az anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelmére, a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésére, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezésére –, az ipari parkokra és a nemzeti akkreditálásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében

a) előkészíti az ipari ágazatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket,

b) kidolgozza az egészségipar fejlesztési irányait,

c) kidolgozza az elektromobilitás hazai elterjedését elősegítő döntéseket.

99. § (1) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében előkészíti a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a kereskedelemért való felelőssége keretében meghatározza a kereskedelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

100. § A miniszter a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért való felelőssége keretében

a) ellátja a nemzetközi vagyonjogi egyezményekkel, beruházásvédelmi megállapodásokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz a nemzetközi fejlesztési együttműködési, segélyezési politika elveinek kidolgozásában és pénzügyi végrehajtásában,

b) kidolgozza a külföldi hitelfelvételi politikát, a kormányhitelnyújtás, az exporthitel-biztosítás és hitelezés irányelveit, valamint szabályozását,

c) kidolgozza a központi költségvetés külföldi követelései leépítésének elveit,

d) ellátja a nemzetközi pénzügyi intézményekhez kapcsolódó tagságból, illetve nemzetközi pénzügyi intézményi együttműködésből fakadó feladatokat, kezdeményezi az e szervezetekkel kötendő megállapodások előkészítését,

e) javaslatot tesz a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet melletti Magyar Állandó Képviseletet vezető nagykövet kinevezésére és felmentésére.

101. § A miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti

a) – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – a társadalombiztosítási nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre, a magánnyugdíjpénztárakra,

b) az önkéntes nyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárakra

vonatkozó jogszabályokat.

102. § (1) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti a pénz-, tőke- és biztosítási piacokra, az e piacokon működő piaci szereplőkre, illetve e piacok állami felügyeletére, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért való felelőssége keretében koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt.

103. § (1) A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége keretében előkészíti a beszámoló készítésére és a könyvvezetésre, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarára, a könyvvizsgálói tevékenységre, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a számviteli szabályozásért való felelőssége keretében gondoskodik a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásának vezetéséről és ellátja a könyvvizsgálói közfelügyelethez kapcsolódó állami feladatokat.

104. § (1) A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében előkészíti a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a felsőfokú szakképzésre, a szakképző intézmények fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a szakképzésért és felnőttképzésért való felelőssége keretében

a) meghatározza a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeit, a tanulószerződés alapján a tanulókat megillető juttatások részletes szabályait,

b) meghatározza a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét, valamint a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait,

c) elkészíti és kiadja az országos szakmai szakértői névjegyzéket és az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzéket,

d) közreműködik a köznevelési és a felsőoktatási rendszer működtetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos állami feladatok végrehajtásában, valamint az oktatásért felelős miniszter iskolai rendszerű szakképzést érintő feladatainak ellátásában.

105. § A miniszter a társadalmi párbeszédért való felelőssége keretében

a) összehangolja – a makroszintű társadalmi párbeszéd vonatkozásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterrel együttműködve – a kormányzati szervek érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét,

b) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási, szakképzési, munkavédelmi, valamint fogyasztóvédelmi érdekegyeztetésben, továbbá ellátja a Kormány képviseletét a feladatköréhez tartozó érdekegyeztető testületekben, és figyelemmel kíséri az érdekegyeztetésben létrejött megállapodások végrehajtását,

c) figyelemmel kíséri a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés folyamatait, a munkaügyi viták és konfliktusok feloldásának rendjét, és javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés és a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerének továbbfejlesztésére,

d) gondoskodik a civil szektorral való kapcsolattartás ágazati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról.

106. § (1) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében előkészíti a kedvezményezett térségek besorolására, a területfejlesztési koncepciókra és programokra, a tervrendszer szabályozására, a vállalkozási övezetekre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztés stratégiai tervezéséért való felelőssége keretében

a) irányítja a területfejlesztési koncepciók és programok rendszerének kialakítását, működését,

b) segíti a terület- és regionális fejlesztést érintő kutatási elemző tevékenységet,

c) elemzi a térségi fejlesztési folyamatokat.

107. § (1) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazást közvetítő szerződésre, a falusi- és agroturizmusra, – a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az egészségturizmusra, az agrár- és bormarketing és a közösségi agrármarketing tevékenységre, a mezőgazdasági termékek Európai Unión kívüli országokban és az Európai Unión belüli megismertetésére és promóciójára vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a turizmusért való felelőssége keretében

a) kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,

b) kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi- és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,

c) összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,

d) irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet.

108. § (1) A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében előkészíti a vendéglátásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a vendéglátásért való felelőssége keretében meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.

12. A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatásköre

109. § A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány

1. audiovizuális politikáért,

2. állami infrastruktúra-beruházásokért,

3. állami vagyon felügyeletéért,

4. állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,

5. bányászati ügyekért,

6. elektronikus hírközlésért,

7. energiapolitikáért,

8. fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért,

9. fogyasztóvédelemért,

10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért,

11. informatikáért,

12. közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

13. közlekedésért,

14. nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért,

15. postaügyért,

16. területfejlesztésért,

17. űrkutatásért,

18. víziközmű-szolgáltatásért

felelős tagja.

110. § A miniszter az audiovizuális politikáért való felelőssége keretében előkészíti az audiovizuális médiára vonatkozó jogszabályokat.

111. § A miniszter az állami infrastruktúra-beruházásokért való felelőssége keretében összehangolja az olyan állami infrastruktúra-beruházások előkészítését és megvalósítását, amelyeket a Kormány más miniszter vagy a Kormány által kinevezett más személy hatáskörébe nem utal.

112. § (1) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti az állami vagyonra, az állami vagyonnal való gazdálkodásra, a végelszámolásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében

a) alakítja és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját, valamint vizsgálja és ellenőrzi az állami vagyont érintő szerződéseket, a privatizációs, koncessziós, PPP és egyéb, az állami vagyont közvetlenül vagy közvetetten érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződéseket,

b) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő oktatási, kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről.

113. § A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége keretében előkészíti a bányászatra vonatkozó jogszabályokat.

114. § A miniszter az elektronikus hírközlésért való felelőssége keretében előkészíti az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályokat.

115. § (1) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében előkészíti

a) a villamosenergia-ellátásra és a földgázellátásra,

b) a távhőszolgáltatásra, a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra,

c) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésére,

d) az atomenergia békés célú alkalmazására,

e) a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrások hő- és villamosenergia-termelési céllal történő felhasználására, valamint az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozása érdekében teendő lépésekre,

f) a klímapolitikára

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége keretében gondoskodik a fenntartható gazdasági fejlődés és energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, így különösen az energiapolitikai, épületenergetikai és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

116. § (1) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében előkészíti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára, a fogyasztóvédelemre és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a fogyasztóvédelemért való felelőssége keretében

a) kidolgozza a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét,

c) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ennek keretében ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

d) a Kormány feladatkörében érintett tagjának bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

e) ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében.

117. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére és a díjmegállapításra vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége keretében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

118. § A miniszter az informatikáért való felelőssége keretében

a) irányítja az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtását,

b) az irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amely felett tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelési jogot gyakorol

ba) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,

bb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai tekintetében,

c) megszervezi a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozását.

119. § (1) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében előkészíti

a) a közlekedés védelmére és biztonságára,

b) a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,

c) a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,

d) a gépjármű-vezető képzésre,

e) a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre

vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a közlekedésért való felelőssége keretében irányítja, szervezi, összehangolja a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztését, és ellátja a helyközi közösségi közlekedés megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat.

120. § A miniszter a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért való felelőssége keretében

a) közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában, valamint a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszterrel együttműködve a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a fejlesztéspolitikával összhangban történő kialakításában,

b) együttműködik a befektetés-ösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzügyi intézményekkel.

121. § A miniszter a postaügyért való felelőssége keretében előkészíti a postai tevékenységre és a postai szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályokat.

122. § (1) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel együttműködve – előkészíti a területfejlesztésre, a központi államigazgatási szervek területfejlesztéssel kapcsolatos feladataira, a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a területfejlesztésért való felelőssége keretében

a) működteti a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletét,

b) közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében,

c) kidolgozza a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveit, továbbá javaslatot tesz a területfejlesztést szolgáló központi és térségi pénzeszközök arányára,

d) előkészíti, kidolgozza és ellátja a területfejlesztés intézményrendszerének korszerűsítésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

e) kialakítja és működteti a terület- és regionális fejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs és adatszolgáltatási rendszert,

f) ellátja a közvetlen közösségi források tekintetében a 12. §-ban meghatározott feladatokat.

123. § A miniszter az űrkutatásért való felelőssége keretében ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos, továbbá az európai integrációból adódó űrkutatási és űrpolitikai program-előkészítési és harmonizációs feladatokat, felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben, kidolgozza az űrkutatás fő irányait és programjait.

124. § (1) A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében előkészíti a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységére és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenységre vonatkozó jogszabályokat.

(2) A miniszter a víziközmű-szolgáltatásért való felelőssége keretében részt vesz a víziközmű-szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

13. A miniszterek jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése és helyettesítésük rendje

125. § Jogszabály megjelölésében

a) a miniszterelnök általános helyettese esetében a TNM,

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter esetében az MvM,

c) a belügyminiszter esetében a BM,

d) az emberi erőforrások minisztere esetében az EMMI,

e) a földművelésügyi miniszter esetében az FM,

f) a honvédelmi miniszter esetében a HM,

g) az igazságügyi miniszter esetében az IM,

h) a külgazdasági és külügyminiszter esetében a KKM,

i) a nemzetgazdasági miniszter esetében az NGM,

j) a nemzeti fejlesztési miniszter esetében az NFM

rövid megjelölést kell alkalmazni.

126. § A miniszterek helyettesítése a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 37. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi rend szerint történik:

a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert az igazságügyi miniszter,

c) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,

d) az emberi erőforrások miniszterét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

e) a földművelésügyi minisztert a nemzetgazdasági miniszter,

f) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügyminiszter,

g) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

h) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi miniszter,

i) a nemzetgazdasági minisztert a nemzeti fejlesztési miniszter,

j) a nemzeti fejlesztési minisztert a nemzetgazdasági miniszter

helyettesíti.

IV. FEJEZET

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

127. § (1) A miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén a miniszterelnök átadás-átvételi eljárást folytat le a Kormány tekintetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter közreműködésével, a kormánybizottságok tekintetében a kormánybizottság elnöki tisztségét betöltő miniszter útján.

(2) A miniszter

a) a megbízatásának megszűnése esetén az általa vezetett minisztériumra vonatkozóan, illetve

b) a Ksztv. 34. § (4) bekezdése vagy 35. § (5) bekezdése alapján feladat- és hatáskörök tekintetében bekövetkező jogutódlás esetén más miniszter feladat- és hatáskörébe átkerülő feladatra vonatkozóan

átadás-átvételi eljárást folytat le.

(3) A miniszter átadás-átvételi eljárás lefolytatásáról gondoskodik

a) az irányítása vagy felügyelete alatt álló központi államigazgatási szerv, központi költségvetési szerv vezetője és

b) – ha a miniszter gazdasági társaság felett tulajdonosi jogot, illetve alapítvány tekintetében alapítói jogot gyakorol – az ilyen gazdasági társaság vezetője, illetve az ilyen alapítvány kezelő szerve elnöke

megbízatásának megszűnése esetén.

(4) A miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szervekre, a miniszter megbízatásának megszűnése esetén a (3) bekezdésben meghatározott szervekre kiterjedően is átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A miniszter normatív utasításban előírhatja, hogy a (3) bekezdésben meghatározott szerv átadás-átvételi eljárást folytat le, ha a (3) bekezdésben meghatározott szerv által ellátott feladat- és hatáskör más szerv feladat- és hatáskörébe kerül át.

128. § (1) Az átadás-átvételi eljárás levezetője az átvevő. Átvevőnek

a) a 127. § (1) bekezdése szerinti esetben a miniszterelnök, a 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a miniszter, a 127. § (3) bekezdése szerinti esetben a költségvetési szerv vezetőjének, gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének vagy alapítvány kezelő szerve elnökének tisztségébe kinevezett, megválasztott vagy megbízott személy minősül,

b) a 127. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az a miniszter minősül, amelyik feladat- és hatáskörébe a feladat e rendelet alapján átkerül.

(2) Ha az átadás-átvételi eljárás a miniszterelnök, a miniszter, a költségvetési szerv vezetője, a gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy az alapítvány kezelő szervének elnöke (a továbbiakban együtt: átadó) halála vagy tartós egészségügyi természetű akadályoztatása miatt válik szükségessé, helyette az átadó helyettese jár el, mint átadó, és az átvevő kinevezését, megválasztását vagy megbízását követően az átvevő irányában gondoskodik az átadás-átvétel végrehajtásáról.

(3) Az átvevő dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, az átvevőn kívüli jelenlévőkről, a jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, egyes részletek zárt kezeléséről, szó szerinti jegyzőkönyv felvételéről, valamint a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. Az átadó dönt a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről.

129. § (1) Az átadás-átvételi eljárást

a) a 127. § (1) bekezdése szerinti esetben az új Kormány megalakulásától számított 10 munkanapon belül,

b) a 127. § (2) bekezdése szerinti esetben az új miniszter kinevezésétől számított 10 munkanapon belül, illetve a Ksztv. 34. § (4) bekezdése vagy 35. § (5) bekezdése szerinti kormányrendelet hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül,

c) a 127. § (3) bekezdése szerinti esetben

ca) a kormányhivatal, a kincstár, az Államadósság Kezelő Központ Zrt., a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság és a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. vonatkozásában az új vezető kinevezésétől, megválasztásától vagy megbízásától számított 15 munkanapon belül,

cb) a ca) alpontban nem nevesített más szervre vonatkozóan az új vezető kinevezésétől, megválasztásától vagy megbízásától számított 30 munkanapon belül

kell lefolytatni.

(2) Az átadás-átvételi eljárást az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül kell lefolytatni a miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén a 127. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervekre és a miniszter megbízatásának megszűnése esetén a 127. § (3) bekezdésében meghatározott szervekre kiterjedően.

130. § Ha az átadó személye megegyezik az átvevő személyével, az átadás-átvételi eljárást kizárólag a módosuló feladat- és hatáskörök tekintetében kell lefolytatni.

131. § (1) Az átadás-átvételi eljárásról a 2. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell a 129. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti határidő kezdő napjaként meghatározott fordulónappal öt eredeti példányban felvenni, amelyből egy példány az átadót illeti, a többi négy példány felhasználásáról az átvevő rendelkezik. A jegyzőkönyvet az átadó és az átvevő írja alá.

(2) A jegyzőkönyvben az átadó a részére használatra, illetve leltárfelelősséggel átadott, vagy egyébként a tisztségéből fakadóan birtokába került eszközöket, használati tárgyakat, egyéb dolgokat köteles teljes körűen átadni, és ezek állapotáról, jog- és kellékszavatosságáról, valamint az átadás időpontjáig terjedő szabályszerű használatáról nyilatkozni. A személyi használatú eszközök esetében a személyi leltárában lévő dolgok szabályszerű leadásáról az átadó – az átadást megelőzően – gondoskodni köteles. A jegyzőkönyv ezen része külön íven kerül felvételre.

(3) A jegyzőkönyvben az átadó az átadás-átvétellel érintett szervnél foglalkoztatott legmagasabb beosztású, az információtechnológiáért felelős vezető közreműködésével teljes körűen átadja az átadás-átvétellel érintett szerv információtechnológiai infrastruktúráját, rendszereit, ideértve az átadás-átvétellel érintett szerv feladatainak ellátásához, illetve működésének biztosításához szükséges valamennyi alkalmazást és az általa kezelt adatvagyont.

(4) A jegyzőkönyvben az átadó teljes körű személyi felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(5) A jegyzőkönyvben az átadó és az átvevő az átadás-átvételi eljárással kapcsolatosan írásban észrevételeket tehet, amelynek teljesítése nem lehetetlenítheti el az átadás-átvételi eljárás eredményes végrehajtását.

132. § (1) Az átadó az átadás-átvétel eredményességétől függetlenül a hatásköre gyakorlásának megszűnését követően is köteles az átadott munkakör, feladat- és hatáskör eredményes ellátása érdekében tájékoztatást adni, és az átvevő rendelkezésére állni, különös tekintettel tisztázandó tények, adatok későbbi felmerülése esetén.

(2) Az átadás-átvétel megtörténte az átadót – jogszabályból fakadó és adott esetben a tisztségének megszűnését követően is – terhelő kötelezettségektől és felelősségtől nem mentesíti.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Hatályba léptető rendelkezések

133. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. június 6-án 22 órakor lép hatályba.

(2) A 136. § (1) bekezdése és (3) bekezdés g) pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

15. Átmeneti rendelkezések

134. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor hatályos más kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben a Kormány tagja feladat- és hatáskörét e rendelet szerint kell érteni.

(2) Ha a miniszter megbízatása az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása során megválasztott Országgyűléssel megalakulásával összefüggésben megszűnik és a Ksztv. 34. § (4) bekezdése alapján a miniszter feladat- és hatásköre tekintetében jogutódlás következik be, a 127. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti átadás-átvételt külön kell lefolytatni akként, hogy átadónak a 127. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti átadás-átvételnél átvevőnek minősülő minisztert kell tekinteni.

135. § (1) A Közpolitikai Kutatások Intézete a közfeladat eredményesebb ellátása céljából a Miniszterelnökségbe 2014. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Miniszterelnökség, mint a Közpolitikai Kutatások Intézetének általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

(2) A Közpolitikai Kutatások Intézete az e rendelet hatálybalépését követően a megszűnését követő időszakra vonatkozó kötelezettséget a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter engedélyével vállalhat.

16. Hatályon kívül helyező rendelkezések

136. § (1)1

(2)2

(3) Hatályát veszti

a)–f)3

g)4

h)5

1. melléklet a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A Kormány tagja által irányított vagy felügyelt

központi államigazgatási szervek

A)    Miniszterelnökséget vezető miniszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

fővárosi és megyei kormányhivatalok

irányítás

 

3

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

irányítás

 

4

Információs Hivatal

irányítás

 

5

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

irányítás

 

6

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

irányítás

 

7

Központi Statisztikai Hivatal

felügyelet

 

8

Nemzeti Innovációs Hivatal

irányítás

B)    Belügyminiszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Alkotmányvédelmi Hivatal

irányítás

 

3

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

 

4

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

irányítás

 

5

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

 

6

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

irányítás

 

7

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

irányítás

 

8

Nemzeti Védelmi Szolgálat

irányítás

 

9

Országos Vízügyi Főigazgatóság

irányítás

 

10

Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek

irányítás

 

11

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

irányítás

 

12

Terrorelhárítási Központ

irányítás

C)    Emberi erőforrások minisztere

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

irányítás

 

3

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

irányítás

 

4

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

irányítás

 

5

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

irányítás

 

6

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

irányítás

 

7

Oktatási Hivatal

irányítás

 

8

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

irányítás

 

9

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

irányítás

 

10

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

irányítás

 

11

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

irányítás

 

12

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

irányítás

D)    Földművelésügyi miniszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Földmérési és Távérzékelési Intézet

irányítás

 

3

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

irányítás

 

4

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

irányítás

 

5

Nemzeti park igazgatóságok

irányítás

 

6

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

irányítás

 

7

Országos Meteorológiai Szolgálat

irányítás

E)    Honvédelmi miniszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

irányítás

 

3

HM Védelmi Hivatal

irányítás

 

4

HM Hatósági Hivatal

irányítás

F)    Igazságügyi miniszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

felügyelet

G)    Külgazdasági és külügyminiszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Balassi Intézet

irányítás

 

3

Nemzeti Külgazdasági Hivatal

irányítás

H)    Nemzetgazdasági miniszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

irányítás

 

3

Magyar Államkincstár

irányítás

 

4

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

irányítás

 

5

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

felügyelet

 

6

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

irányítás

I)    Nemzeti fejlesztési miniszter

 

 

A

B

 

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

 

2

Közlekedésbiztonsági Szervezet

irányítás

 

3

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

irányítás

 

4

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

irányítás

 

5

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

irányítás

 

6

Nemzeti Közlekedési Hatóság

irányítás

 

7

Országos Atomenergia Hivatal

felügyelet

2. melléklet a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi jegyzőkönyv

I.    Általános adatok

1.    az átadó és átvevő személy neve, beosztása

2.    az átadás-átvétel helye és időpontja

3.    az átadás-átvételi folyamatban résztvevő személyek neve, beosztása

II.    Szakmai átadás-átvétel

1.    Az átadás-átvétellel érintett szerv által a jogszabályok alapján ellátott feladatok, feladatcsoportok tételes leírása

    Ennek keretében tételesen számba kell venni a szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységeket (ide nem értve az igazgatási működéssel összefüggő feladatokat), így különösen jogszabályban, kormányhatározatban, országgyűlési határozatban és alkotmánybírósági határozatban, továbbá intézkedési tervben meghatározott vagy más formában vállalt feladatokat és át kell adni a szervezet munkatervét. Feladatcsoport esetében az összetartozó ügyek egyben történő megjelölése szükséges.

 

 

A

B

C

D

 

1

Feladat, feladatcsoport megnevezése

Feladat, feladatcsoport végrehajtásának felelőse

Következő teendők

Elintézés határideje

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2.    Az átadás-átvétellel érintett szerv tervezési feladatkörébe tartozó európai uniós társfinanszírozású projektek helyzetéről szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatás átadása

 

 

A

B

C

D

E

 

1

Projekt megnevezése

A kötelezettséget vállalt, de még ki nem fizetett állomány értéke

Teljesítési határidő, részhatáridők

Az átadó indokoltnak tartott megjegyzése a jogviszonnyal kapcsolatban

Projektmenedzserek megnevezése és elérhetőségei

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

III.    Igazgatási átadás-átvétel

1.    Az átadás-átvétellel érintett szerv jogszerű működését biztosító, leíró okiratok, szabályzatok eredeti és hiteles másolati példányainak átadása, így különösen létesítő okiratok, szervezetre, működésre, gazdálkodásra vonatkozó szabályzatok, illetve azok módosításai (adott esetben utasításokkal kiegészítve)

    Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról):

2.    Az átadás-átvétellel érintett szerv állománytáblája

3.    A vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdésről, az azzal kapcsolatos álláspontjáról és annak indokairól szóló tételes átadás, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos vitás kérdéseket

 

 

A

B

C

D

 

1

Vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás
tárgyává tett kérdés

Bírósági ügyszám

Álláspont kifejtése

Perbeli képviseletet ellátó megnevezése

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4.    Az átadó által tett, illetve az átadás-átvétellel érintett szervre háruló, az átadás-átvétel fordulónapján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalások (külön a természetes személyek és a jogi személyek tekintetében) és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről (ideértve a pályázatokat, ígérvényeket, szándéknyilatkozatokat) szóló tételes és a szükséges magyarázatokkal ellátott kimutatás átadása

5.    Egyes jogosultságok átadás-átvétele:

a)    Iktatási rend

b)    Számlakezelés

c)    Pecsét

d)    Aláírási jogosultságok

    Számozott mellékletek (az átadásra került, illetve az átadással érintett anyagokról)

6.    Az átadó által irányított vagy felügyelt szervek köre

 

 

A

B

C

 

1

Irányított vagy felügyelt szerv megnevezése

Irányított vagy felügyelt szerv jogállása

Kapcsolattartó megnevezése

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

IV.    További nyilatkozatok, dokumentumok

1.    Minden olyan körülmény, veszély, illetve lehetőség számbavételéről, amely az adott szervezet, illetve szakterület működését érdemben befolyásolhatja.

2.    A kezelt minősített adatra vonatkozó nyilatkozatok, dokumentumok külön íven.

V.    Teljességi nyilatkozat

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott .................................., mint a .................................. (szervezet, szervezeti egység) .................................. tisztségben lévő vezetője (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon .................................. átvevő (a továbbiakban: átvevő) részére a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a .................................. (szervezet, szervezeti egység) működése körébe eső adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.

Budapest, 20 ..................................

..................................
átadó

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!