nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2014. évi XXIV. törvény
az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
2014-08-26
infinity
2

2014. évi XXIV. törvény

az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről1

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §2 Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §3 A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban a „Felek”,

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 2014. január 14-én kelt Egyezmény 9. cikkével összhangban,

a két ország között meglévő baráti viszony továbbfejlesztése és erősítése céljából,

az alábbiakban állapodott meg:

1. cikk

A hitel összege és célja

1. Az Orosz Fél maximum 10 (tíz) milliárd euró összegű állami hitelt (a továbbiakban „Hitel”) nyújt a Magyar Fél részére a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására.

A Hitelt a Magyar Fél azon szerződés (beleértve annak módosítását is; a továbbiakban a „Szerződés”) értéke 80%-ának finanszírozására fogja fölhasználni, amelyet a jelen cikk első bekezdésében említett munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések teljesítésére a Szerződésben meghatározott orosz és magyar szervezetek kötnek meg és fogadnak el a jelen Megállapodás 8. cikkében leírt eljárásrend szerint (a továbbiakban „Kijelölt Szervezet”).

2. A Szerződés értelmében megfizetendő mindegyik összeg 20%-át a Magyar Kijelölt Szervezet fizeti meg euróban a megfelelő Orosz Kijelölt Szervezet javára.

A törvényt az Országgyűlés a 2014. június 23-i ülésnapján fogadta el.

2. cikk

A Hitel felhasználása

1. A Hitelt a Magyar Fél 2014–2025 között használja fel.

2. A Hitelből fedezett eszközök beszerzésével, munkálatok elvégzésével és szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elszámolást az Orosz Fél által meghatalmazott Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) (a továbbiakban: az Orosz Fél Ügynöke) és a Magyar Fél által meghatalmazott Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) (a továbbiakban: a Magyar Fél Ügynöke) végzi a Szerződés feltételei szerinti számlák, szállítói és egyéb megfelelő okmányok alapján, előzetes elfogadáson alapuló, okmányos beszedés formájában.

3. A Hitelből lehívandó egyes összegek folyósításának dátuma megegyezik a Szerződésben megnevezett eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások teljesítésének elfogadására vonatkozó okmány (bizonylat, jegyzőkönyv) dátumával.

A folyósított Hitel összege megegyezik a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések alapján az Orosz Fél Kijelölt Szervezete által a Magyar Fél Kijelölt Szervezetének benyújtott számlák összegének 80%-ával, és azt minden egyes számlán külön kell megjelölni.

4. Amennyiben az Orosz Fél Ügynöke a beszedési megbízásoknak és az azokhoz mellékelt, a Szerződés feltételei szerinti számláknak, szállítói és egyéb megfelelő okmányoknak a Magyar Fél Ügynökéhez való benyújtását követő 15 naptári napon belül nem kap választ a Magyar Fél ügynökétől a fent említett dokumentumok elfogadásáról, vagy az elfogadás megindokolt részleges vagy teljes visszautasításáról, a 16. naptári napon ezeket a dokumentumokat a Magyar Kijelölt szervezet által elfogadottnak tekinti.

5. Legalább hat hónappal minden soron következő éves költségvetési időszak előtt a Felek kötelesek megállapodni az adott időszakban felhasználandó Hitel összegéről. A Magyar Fél az Orosz Fél részére az adott éves költségvetési időszakban fel nem használt Hitel egyeztetett összegének 0,25%-át rendelkezésre tartási díjként köteles megfizetni. Ezt a kifizetést legkésőbb a soron következő éves költségvetési időszak első negyedévében kell teljesíteni.

3. cikk

A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlegének visszafizetése

A Magyar Fél 21 éven keresztül minden év március 15-én és szeptember 15-én fizeti vissza a Hitel ténylegesen felhasznált összegét, azzal, hogy az első részlet a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének dátumához legközelebb eső március 15-én vagy szeptember 15-én, de legkésőbb 2026. március 15-én esedékes.

A fizetési összegek az alábbiak:

– a visszafizetés első 7 évében – a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 25%-a, 14 egyenlő összegű részletben;

– a visszafizetés második 7 évében – a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 35%-a, 14 egyenlő összegű részletben;

– a visszafizetés utolsó 7 évében – a Hitel ténylegesen felhasznált összegének 40%-a, 14 egyenlő összegű részletben.

4. cikk

A Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után fizetendő kamatok

1. A Magyar Fél a Hitel keretében felvett kölcsön egyenlege után az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot fizet:

– 2014-ben és a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja üzembe helyezésének dátumához legközelebb eső március 15-éig vagy szeptember 15-éig, de legkésőbb 2026. március 15-éig évi 3,95%;

– évi 4,50% a visszafizetés első 7 évében;

– évi 4,80% a visszafizetés második 7 évében;

– évi 4,95% a visszafizetés utolsó 7 évében.

2. A kamat összege naponta növekszik a Hitel keretében felvett kölcsön folyósításának napjától a tőke teljes visszafizetésének napjáig, és azt a Magyar Fél minden év március 15-én és szeptember 15-én köteles megfizetni.

3. A kamat utolsó részletének megfizetése a tőke teljes visszafizetésével együtt történik.

4. A kamat számítása a 365 napos évben eltelt napok tényleges száma alapján történik (365/365 alapon).

5. cikk

Késedelem

1. Amennyiben a jelen Megállapodás 3. és 4. cikke szerinti tőke vagy kamat vissza- illetve megfizetésére nem kerül sor az esedékességi időpontot követő 15 naptári napon belül, minden ilyen összeg késedelmesnek minősül (a továbbiakban „Késedelmes Összeg”).

2. A Késedelmes Összeget a jelen Megállapodás 4. cikkének 1. bekezdésében meghatározott, az adott időszakban érvényben lévő kamatláb 150%-ának megfelelő mértékű késedelmi kamat terheli a fent említett megfelelő fizetési határidőtől a tartozás teljes kiegyenlítésének napjáig, az adott napokat is beleértve.

3. Ha a Késedelmes Összeg vagy a késedelmi kamat nem kerül kiegyenlítésre 180 naptári nap elteltével, a Megállapodás alapján kint lévő teljes késedelmes tartozás, beleértve a tőkét, a kamatot és a késedelmi kamatot, konszolidációra kerül (a továbbiakban „Konszolidált Adósság”). Az Orosz Félnek jogában áll, hogy a Konszolidált Adósság azonnali visszafizetésére tartson igényt.

4. Az Orosz Félnek jogában áll egyoldalúan felfüggeszteni a Hitel további felhasználhatóságát attól a naptól, amikor a Konszolidált Adósság létrejön. A jelen cikk 2. bekezdésében meghatározott kamatot kell fölszámítani a Konszolidált Adósság összegére a Késedelmes Összeg vagy a késedelmi kamat létrejöttének napjától azok teljes kiegyenlítésének napjáig, az adott napokat is beleértve.

5. A késedelmi kamat és a Konszolidált Adósság kamatának összege naponta növekszik és számítása egy 365 napos évben eltelt napok tényleges száma alapján történik (365/365 alapon).

6. cikk

Visszafizetések

1. A Magyar Fél a Hitel keretében teljesítendő minden kifizetését euróban teljesíti az Orosz Fél javára a Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) fizetési utasításai alapján. A jelen Megállapodás szerinti fizetési kötelezettségek Magyar Fél általi teljesítésének időpontja az a nap, amikor az összegek jóváírásra kerülnek a Fejlesztési és Külgazdasági Bank Állami Vállalat (Vnyesekonombank) által megjelölt számlán.

2. A Magyar Fél által a jelen Megállapodás alapján visszafizetendő minden összeg mentes minden adó alól, és azokat minden jutalék, korlátozás, levonás, elhatárolás vagy kompenzáció alkalmazása nélkül kell kifizetni.

3. A Magyar Fél az Orosz Fél javára a Hitel keretében történő minden kifizetését az alábbi sorrend szerint kell elszámolni:

– a Konszolidált Adósság kamatának megfizetése;

– a Konszolidált Adósság visszafizetése;

– a késedelmi kamat megfizetése,

– a Késedelmes Összeg visszafizetése;

– a kamat megfizetése;

– a tőke visszafizetése.

7. cikk

Ügynökök

1. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napját követő 60 naptári napon belül, a jelen Megállapodás szerinti elszámolás és fizetések teljesítése érdekében a Magyar Fél Ügynöke és az Orosz Fél Ügynöke megállapodást kötnek a jelen Megállapodás értelmében végrehajtandó elszámolás és fizetések teljesítésének rendjéről.

2. A Magyar Fél Ügynöke és az Orosz Fél Ügynöke minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a jelen Megállapodás szerinti elszámolás és fizetések teljes mértékben és időben megtörténjenek.

8. cikk

A Szerződés elfogadása

1. Az eszközbeszerzések, munkálatok és szolgáltatások mennyiségét, teljesítési határidejét és árát a Szerződés határozza meg. A Szerződés finanszírozása a jelen Megállapodás alapján történik, azt követően, hogy azt Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma jóváhagyta a jelen cikk 2., 3., és 4. bekezdésében rögzített eljárásrend szerint.

2. Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma a jelen Megállapodás 1. Mellékletében található iratminta szerint adja ki a Szerződés finanszírozására vonatkozó hivatalos bejelentést és küldi meg azt az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériumának.

3. Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma a jelen Megállapodás 2. és 3. Mellékletében található iratminta szerint adja ki a Szerződés finanszírozására vonatkozó jóváhagyását vagy elutasítását, és küldi meg azt Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának. A Szerződés finanszírozására vonatkozó bejelentést csak akkor és csak annyiban lehet megtagadni, ha és amennyiben a Szerződés összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodással vagy a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, 2014. január 14-én aláírt Egyezménnyel.

4. A Magyar és Orosz és Kijelölt Szervezetek a Szerződést a jelen Megállapodás 9. cikkében említett, a Felek által Meghatalmazott Testületekkel történő írásbeli egyeztetés alapján módosítják.

9. cikk

A Felek által Meghatalmazott Testületek

A jelen Megállapodás végrehajtásáért felelős, a Felek által Meghatalmazott testületek az alábbiak:

a Magyar Fél részéről – Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma;

az Orosz Fél részéről – az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma és az Oroszországi Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériuma.

10. cikk

Előtörlesztés

A Magyar Félnek jogában áll a Hitel keretében felvett bármely összeg előtörlesztése névértéken és további díjak nélkül, amennyiben a Magyar Fél az előtörlesztés tervezett időpontja előtt nem kevesebb, mint 90 nappal erről értesíti az Orosz Felet.

11. cikk

Vitarendezés

1. A Felek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülő vagy abból származó, illetve annak végrehajtásával kapcsolatos vitáikat egymás közötti egyeztetések és tárgyalások útján rendezik.

2. A jelen Megállapodás keretében kötött Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése során a Magyar és Orosz Kijelölt Szervezetek között felmerülő nézetkülönbségeket a Kijelölt Szervezetek önállóan oldják meg a jelen Megállapodás 8. cikkében foglaltaknak megfelelően elfogadott Szerződésben meghatározott feltételek és eljárások szerint.

12. cikk

Módosítás

A Felek jelen Megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

13. cikk

Mellékletek

A jelen Megállapodás 1–3. Mellékletei a megállapodás szerves részeit képezik.

14. cikk

Hatályba lépés

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor diplomáciai csatornákon keresztül megérkezik az utolsó írásos tájékoztatás arról, hogy a Felek eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges hazai eljárásoknak, és hatályban marad a Felek jelen Megállapodásba foglalt összes kötelezettségének teljesítéséig. Magyarország vonatkozásában a „hazai” úgy értendő, hogy Magyarországra vagy Magyarországon kötelező és az Oroszországi Föderáció vonatkozásában a „hazai” az Oroszországi Föderációra vagy az Oroszországi Föderációban kötelező.

Készült Moszkvában, 2014. március 28-án két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

Magyarország Kormánya részéről

Az Oroszországi Föderáció Kormánya részéről

1.    sz. melléklet

 

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a Magyarország területén létesítendő atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodáshoz

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma

BEJELENTÉS

eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról

Magyarország Kormánya nevében Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma ezúton javasolja, hogy a 20_, ______-n kelt, ___számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) által aláírt, mindösszesen ______ euro értékű szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló 201__. ________-én kelt Megállapodás feltételei szerint történjék meg.

Kérjük annak az Orosz Fél általi megerősítését, hogy a fenti szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása a fent jelzett Megállapodásnak megfelelően valósul meg.

<___________>___________20__

(dátum)

Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma

részéről

2.    sz. melléklet

 

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a Magyarország területén létesítendő atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodáshoz

Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma

ÉRTESÍTÉS

eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló

BEJELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Hivatkozással a Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának Magyarország Kormánya nevében megküldött, 20__ ___ ___-én kelt, ___ számú, eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló bejelentésére, az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében ezúton megerősíti, hogy a 20_, ______-n kelt, ___számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) által aláírt, mindösszesen ______ euro értékű szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozása az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 201__. ________-én kelt Megállapodás feltételei szerint megvalósul.

<___________>___________20__

(dátum)

            

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma

részéről

3.    sz. melléklet

 

a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának a Magyarország területén létesítendő atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodáshoz

Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériuma

ÉRTESÍTÉS

eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló

BEJELENTÉS ELUTASÍTÁSÁRÓL

Hivatkozással Magyarország Nemzetgazdasági Minisztériumának Magyarország Kormánya nevében megküldött, 20__ ___ ___-i keltezésű, ___ számú, eszközbeszerzésre, munkálatok elvégzésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó Szerződés (szerződésmódosítás) finanszírozásáról szóló bejelentésére, az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma az Oroszországi Föderáció Kormánya nevében ezúton arról értesít, hogy (a visszautasítás oka) miatt a 20_, ______-n kelt ___számú, (az Orosz Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) és (a Magyar Fél által kijelölt szervezet teljes neve és székhelyének címe) aláírt, mindösszesen ______ euro értékű által szerződés nem finanszírozható az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló, 201__. ________én aláírt Megállapodás feltételei szerint.

<___________>___________20__

(dátum)

Az Oroszországi Föderáció Pénzügyminisztériuma

részéről

MHKT_1.PDF

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 14. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.4

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.5

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!