nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasítás
a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról
2014-10-02
2016-01-01
2

8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet szolgálattervezésének és szolgálatszervezésének végrehajtásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet előírásaira – a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának szolgálattervezése és szolgálatszervezése, valamint a teljesített szolgálati idők elszámolásának egységes végrehajtása érdekében kiadom a következő utasítást.

I. Fejezet

Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: BvOP), a büntetés-végrehajtási intézeteknél és intézményeknél, valamint a gazdasági társaságoknál (a továbbiakban együtt: bv. szerv) szolgálatot teljesítő hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban: ht. állományú tag) terjed ki.

II. Fejezet

Szolgálatteljesítési idő, munkarendek

2. A bv. szerveknél a kötelező havi szolgálatteljesítési időt az egy hónapban lévő munkanapok 8 órával való szorzata adja meg, függetlenül attól, hogy a ht. állományú tag milyen munkarendben dolgozik (pl. 21 nap Ű 8 óra = 168 óra).

3. Egyéni kérelem alapján a hivatali munkarendben szolgálatot teljesítő ht. állományú tag számára úgynevezett rugalmas munkaidő engedélyezhető. A törzsidőt a bv. szerv vezetője határozza meg, azonban annak a napi 8 óra vagy annál hosszabb időtartamú szolgálatteljesítés esetén 9 és 14 óra közé, a napi 8 órától rövidebb szolgálatteljesítés esetén 9 és 13 óra közé kell esnie. Ezen munkaidő alkalmazása a szolgálati feladatok teljesítését nem késleltetheti, és nem akadályozhatja.

4. Hivatali munkarendtől eltérő az a munkarend, amelyben a munkaidő a hivataliként meghatározott munkarendtől előbb vagy később kezdődik. Ide tartoznak azok a munkarendek is, amelyeknél a munkaidő napi időtartama a 8 órát meghaladja (pl. 10, 12 óra). A szolgálatteljesítés a hét bármely napjára beosztható.

5. Folyamatos, váltásos az a munkarend, amelyben a szolgálatot napoktól, napszakoktól függetlenül 12/24-12/48, 12/48-12/48, 24/72 szolgálati időrendszerben szervezik és teljesítik. A szolgálatok átadása, átvétele általában 12 óránként történik, a 24 óránkénti váltás csak a BvOP ügyeletes tiszti szolgálatánál (a továbbiakban: ügyeletes tiszti szolgálat) engedélyezett.

6. A folyamatos, váltásos munkarendben szolgálatot teljesítő ht. állományú tagoknál, a szolgálat folyamatosságának fenntartása érdekében a szolgálatból távozók, illetve a szolgálatba lépők szolgálatteljesítési idejében átfedésnek kell lenni, amely időben az eligazítást, a váltást és a szolgálati felszerelések felvételét, leadását kell végrehajtani. Esetükben 12 óra 30 percet, az ügyeletes tiszti szolgálat esetében 24 óra 30 percet kell elszámolni.

7. Amennyiben a büntetés-végrehajtási feladatot a bv. szervtől távoli helyszínen kell teljesíteni, és az odautazás miatt a ht. állományú tagot korábbi időpontra kell berendelni, szolgálatteljesítési időként a szolgálatteljesítés helyére történő szállítás időtartamát is el kell ismerni. Ez esetben a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 53. §-a szerint kell eljárni.

8. A folyamatos, váltásos munkarendben szolgálatot teljesítő egészségügyi szakdolgozók részére 12 óra szolgálatteljesítési idő ismerhető el, kivéve azon beosztások esetében, amelyek a Rendelet 52. § (4) bekezdése szerinti őrszolgálati jellegűek (pl. folyamatos szolgálati munkarendben dolgozó egészségügyi szakápolók). Ezekben az esetekben szolgálatteljesítési időként 12 óra 30 percet kell elismerni.

9. Hivatali munkarendben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tagnak eligazítás, szolgálati felszerelés felvétele, leadása miatt túlszolgálat nem ismerhető el, azokat a napi szolgálatteljesítési időn belül kell végrehajtani.

10. A tervezett napi szolgálatteljesítési idő szolgálati érdekből korábbi kezdéssel vagy későbbi befejezéssel meghosszabbítható, de ennek indokolását a szolgálati naplóban rögzíteni kell. A két szolgálat között a járulékos időn kívül (a szolgálati helyre utazás, lakásra visszautazás) legalább 8 óra pihenőidőt kell biztosítani.

11. A hivatali munkarendben szolgálatot teljesítő vezetők ellenőrzési tevékenysége során csak a ténylegesen ellenőrzésre fordított idő számolható el szolgálatteljesítési időként.

12. A munkarendet belső szabályozó eszközben kell meghatározni, a pótlékra jogosultságot annak alapján kell megállapítani.

III. Fejezet

Munkaközi szünet, pihenőidő, heti pihenőnap

13. A ht. állományú tag részére hetenként kettő, az adott hónapban pedig annyi pihenőnapot kell biztosítani, ahány munkaszüneti nap, valamint ünnepnap van.

14. Ünnepnap helyett másik pihenőnap nem jelölhető ki, azt külön jelöléssel sem kell ellátni.

15. Ünnepnapon teljesített szolgálatért a ht. állományú tagnak – amennyiben az nem minősül túlszolgálatnak – az aznapi illetményén felül távolléti díj is jár. A jogosultság mértékénél a 0–24 óra közötti időszak az irányadó (pl. március 14-én 18.30 órától 15-én 7 óráig szolgálatot teljesítőnél 7 óra, a 15-én 6.30–19 óra között dolgozónál 12,5 óra, 18.30 órától 16-án 7 óráig dolgozónál 5,5 óra).

16. A folyamatos, váltásos munkarendben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tagnak, amennyiben a nappali szolgálat befejezésétől a következő – éjszakai – szolgálat kezdetéig 24 óránál rövidebb idő áll rendelkezésre, az pihenőnapként nem jelölhető ki. Ahol a két szolgálat között az egybefüggő időtartam a 47 órát eléri, ott két pihenőnap kiadható.

IV. Fejezet

Szolgálattervezés és szolgálatszervezés

17. A szolgálattervezést a nexONTIME szolgálattervezési és szervezési számítógépes programban (a továbbiakban: program), illetve azzal párhuzamosan az 1. melléklet szerinti szolgálatszervezési naplóban kell rögzíteni. A szolgálatteljesítési időbeosztás tervezés tárgyhónapot megelőző hónap 25-éig történő elkészítéséért a szakterületi vezető a felelős. Gondoskodni kell arról, hogy tárgyhónapot megelőzően azt az érintettek tudomásul vegyék és aláírásukkal igazolják. A szolgálatterveket a bv. szerv vezetője hagyja jóvá.

18. A programban a tervezett szolgálatteljesítési időbeosztást rögzíteni kell. A szolgálatteljesítési idő végén – vagy legkésőbb a következő munkanapon – az erre kijelölt személynek a szolgálatteljesítési időt a szolgálati napló adatai alapján a programban is rögzítenie kell.

19. A pihenőnapokat a tervezési időszakra vonatkozóan előre ki kell jelölni, melyeket a programban úgy kell rögzíteni, hogy az egybefüggő 24 óra egyértelműen megállapítható legyen. A pihenőnapokat valamennyi munkarend esetén jelölni kell.

20. Amennyiben a szolgálatra berendelés a kijelölt pihenőnapra esik, azt a programban a megfelelő jelölés kiválasztásával kell feltüntetni, melyet az elszámoláskor 200%-osan kell figyelembe venni, vagy kétszeres időtartamú szabadidőt kell biztosítani.

21. Szabadság esetén a betűjelzést a szolgálatteljesítési napnak megfelelő naphoz, vezénylés esetén az annak megfelelő naphoz kell beírni.

22. A havi szolgálatteljesítési idő összesítésénél a szolgálati időrend alapján meghatározott, de értelemszerűen az eligazítás és a szolgálati felszerelések átvételének idejével csökkentett óraszámokat kell a távollét napjaira jóváírni, valamint a programban kiválasztani (pl. 12 óra, 8 óra, 8,5 óra, 10,5 óra stb.).

23. Hivatali munkaidőn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt a bv. szerv vezetője jogkörében eljárva – kizárólag szolgálati érdekből – a berendelhetők létszámát figyelembe véve a napi szolgálatszervezést megváltoztathatja, a ht. állományú tagot szolgálatba legalább 24 órával előbb, rendkívüli esetben azonnal berendelheti.

A feladatok végrehajtását követően – a tervezettől eltérőn, az ott megjelölt időponttól korábban – elrendelheti a szolgálat befejezését. A változásokat a programban és a szolgálati napló „A szolgálat alatt történt események” rovatában köteles időpont megjelölésével rögzíteni.

24. A programban elkészített, a szolgálattervezéshez és -szervezéshez kapcsolódó okmányokat az iratkezelés szabályainak megfelelően havonta nyilvántartásba kell venni, és az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

25. A ht. állományú tag szolgálatteljesítését a havi kötelező óraszám figyelembevételével kell tervezni. Ha a tárgyhónapban a ht. állomány tagjának szolgálatteljesítése a havi kötelező órát nem éri el, az a következő hónapban túlszolgálat elrendelésével nem kompenzálható.

26. A jogszabályban vagy belső szabályzó eszközben meghatározott éves oktatásra, fizikai állapotfelmérésre, illetve pszichikai vizsgálatra fordított időt a szolgálatszervezés során előre tervezetten kell jelölni. Annak végrehajtását szolgálatteljesítési időként kell elismerni és elszámolni.

27. Ha a ht. állományú tag az adott hónapban kizárólag szabadságon (pl. eü. szabadságon, tanulmányi munkaidő kedvezményen stb.) volt, vagy vezényeltként teljesített szolgálatot, akkor – amennyiben arról a szolgálatterv elkészítését megelőzően a szolgálati elöljárónak tudomása van – a távollétet a hivatali munkarend szerinti munkanapokra napi 8 órával kell jelölni és összesíteni. Ettől eltérni vezénylés esetén lehet, ha a fogadó bv. szerv írásos értesítése szerint a vezényelt pihenőnapon, munkaszüneti napon is szolgálatot teljesített, vagy munkanapon 8 órát meghaladó szolgálatteljesítési ideje keletkezett.

V. Fejezet

A napi szolgálatszervezés

28. A napi szolgálatszervezési naplót a program alkalmazása mellett is vezetni kell. A naplót minden olyan szakterület köteles vezetni, ahol hivatali munkarendtől eltérő, illetve folyamatos, váltásos munkarendet alkalmaznak. A napi szervezést legalább 48 órával korábban kell elkészíteni és jóváhagyni. A soron következő szolgálat időpontját az érintettel dokumentált formában közölni kell.

29. A napi szolgálatszervezési napló adatainak egyezni kell a programban készült napló adataival, információival.

30. Szolgálatcserére a tárgynap előtt legalább 48 órával, indokolt esetben 24 órával megelőzően van lehetőség, egyéni kérelem alapján. A kérelemnek tartalmaznia kell az elcserélendő szolgálat pontos helyét, idejét, illetve a cserét kérő és a cserét biztosító aláírását. A szolgálatcserét a bv. szerv vezetője engedélyezheti, amely nem okozhat sem túlszolgálatot, sem a kötelező óraszámtól kevesebb szolgálati időt.

31. Amennyiben a soron következő szolgálat helyének és időpontjának közlése a megelőző szolgálatból történő lelépéskor nem lehetséges, az érintett ht. állományú tagot arról – a bv. szerv vezetője által meghatározott módon, dokumentáltan – értesíteni kell.

32. Más szakterületre történő áthelyezés, vezénylés esetén a programban a ht. állományú tag munkarendjét, besorolását a szolgálattal összefüggő idők és pótlékok rögzítésével, a szolgálatteljesítés utolsó napjával le kell zárni.

VI. Fejezet

Túlszolgálat

33. Túlszolgálatnak minősül a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 87. §-ában meghatározottak értelmében elrendelt szolgálatteljesítés.

34. Túlszolgálat elrendelésének minősül a havi és a napi szolgálatszervezési okmány, a belföldi kiküldetési utasítás és költség elszámolási okmány, az ellenőrzési terv, továbbá más, helyileg rendszeresített irat (pl. szolgálati jegy, egyedi utasítás stb.) bv. szerv vezetője általi aláírása.

35. Túlszolgálatra való berendelés esetén az érintettel való közlés módját, formáját a bv. szerv vezetője határozza meg. Annak tényét a napi szolgálatszervezési napló, valamint a programban készített napló adott napra vonatkozó „megjegyzés” rovatában rögzíteni kell. A túlszolgálat elrendeléséről a ht. állományú tagot legalább 48 órával korábban értesíteni kell, ettől eltérni csak rendkívül indokolt szolgálati érdekből lehet.

36. A túlszolgálat következő hónapban szabadidővel történő megváltása nem tekinthető havi kötelező óraszám alatti teljesítésnek.

37. A rendkívüli események megelőzése, megszakítása, felszámolása érdekében elrendelt szolgálatteljesítést, továbbá a gyakorló riadóban és a törzsfoglalkozáson való részvételt szolgálatteljesítési időként kell elismerni. A rendkívüli eset (pl. baleset, elemi csapás stb.) miatt elrendelt szolgálat túlszolgálatnak minősül. Rendkívüli esetben túlszolgálatra a fokozottan veszélyes beosztást betöltők is kötelezhetők.

38. A ht. állományú tag részére szabadságának ideje alatt szolgálatteljesítés nem engedélyezhető. Amennyiben a ht. állományú tag bármely oknál fogva berendelésre kerül, az csak a szabadság egyidejű megszakításával történhet.

39. A túlszolgálat nyilvántartása, elszámolása a 2. melléklet szerint történik.

VII. Fejezet

Délutáni és éjszakai pótlék

40. A szolgálatteljesítési idő korábbi berendeléssel vagy visszatartással való meghosszabbításakor a pótlékra jogosultság szempontjából a tényleges szolgálatteljesítési időt kell figyelembe venni.

41. A szolgálatteljesítési idő korábbi berendeléssel vagy visszatartással való meghosszabbítása a hivatali munkarendben szolgálati feladatot teljesítő ht. állományú tagok esetében a pótlékra való jogosultságot nem nyitja meg, ez esetben csak a túlszolgálatra vonatkozó rendelkezések az irányadók. Abban az esetben, amikor – akár ideiglenes, akár eseti jelleggel – más munkarendben kell a szolgálatot teljesíteni, a ht. állományú tagot hivatalitól eltérő munkarendbe kell átsorolni a programban.

VIII. Fejezet

Szabadság

42. A Hszt. 89. §-ában felsorolt jogcímek szerinti szabadság kiadásánál a hivatali és a hivatali munkarendtől eltérő munkarendben szolgálati feladatot ellátó ht. állományú tag esetében az ötnapos munkahét munkanapjait, a folyamatos, váltásos szolgálati időrendszerben dolgozó ht. állományú tag esetében a munkarendből adódó szolgálati napokat kell figyelembe venni.

43. Más fegyveres szervhez történő áthelyezés, illetve a szolgálati viszony megszűnése esetén a szabadság időarányos részét lehetőség szerint ki kell adni, de az a szolgálat érdekére tekintettel jelentős hátrányt nem okozhat. Amennyiben erre nincs lehetőség, a kifizetésről gondoskodni kell.

44. A szabadságot valamennyi munkarendben foglalkoztatott ht. állományú tag részére úgy kell kiadni, hogy a szabadság napjai a rá érvényes szolgálatszervezés szerinti munka-, illetve szolgálati napokra essenek. A szabadság a váltásos szolgálati rendben 12, illetve – kizárólag az ügyeletes tiszti szolgálat esetében – 24 órában számítható. Ezen szabály érvényes a tanulmányi és az egészségügyi szabadság óraelszámolására is.

45. A szolgálati napok figyelembevételével kiadandó szabadságnapok számát – a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – a következők szerint kell kiszámítani:

a) meg kell határozni az adott naptári évre vonatkoztatott, egy év alatt teljesítendő, az adott váltás ütemezésének megfelelően számolt szolgálati napok számát (pl. 146 szolgálat);

b) az éves szolgálati napok számát el kell osztani a hivatali időrendszerben dolgozók éves munkanapjainak számával [pl. 146 szolgálat/a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott éves munkanapok száma (figyelemmel a büntetés-végrehajtási szervezet napjaként meghatározott munkaszüneti napra)];

c) az így kapott éves szolgálati napok száma/hivatali munkarendben dolgozók éves munkanapjainak száma arányszámot – az átváltások közötti, kerekítésből eredő különbségek minimalizálása érdekében – ezred pontossággal kell megállapítani;

d) az arányszám és a Hszt. 90. §-ában meghatározott szabadságnapok számának szorzata adja a szolgálatteljesítési napokban számított szabadságok számát;

e) a kapott érték kerekítésére vonatkozó szabály, hogy a 0,5-re, illetve az afelett végződőeket felfelé, a 0,5 alatti értéket lefelé kell kerekíteni.

IX. Fejezet

Egyéb rendelkezések

46. A programban kell elvégezni a havi időszakra vonatkozó szolgálattervezést és -szervezést, a napi szolgálatszervezést, a szolgálatteljesítési és illetménypótlékra jogosító idők rögzítését és elszámolását, valamint a túlszolgálatok összesítését az utasításban foglaltak értelemszerű alkalmazásával. Az ezzel összefüggő helyi belső szabályozó eszközben a garanciális elemeket be kell építeni (pl. tervek bv. szerv vezetője általi jóváhagyása, megismerés lehetőségének biztosítása, tervek, összesítések iktatása, határidők betartása, pihenőnapok kijelölése, adatmentés).

47. A program hozzáférési jogosultságait – névre szólóan – a bv. szerv vezetője határozza meg. A jogosultságok meghatározásánál figyelembe kell venni a jogosultak helyettesíthetőségét, és ennek függvényében kell a helyettesítő személyek részére is a hozzáférési szinteket meghatározni.

48. A programban történő változtatás kizárólag a BvOP hatásköre. A változtatásra és módosításra vonatkozó javaslatot a BvOP Biztonsági Főosztály részére kell felterjeszteni.

49. A programban folytatott napi tevékenységek végrehajtása minden esetben az erre kijelölt és jogosult személyek feladata. A szolgálatszervezés elkészítéséért, az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáért az adott szervezeti egység, valamint a bv. szerv vezetője a felelős.

50. Az elszámolás alapjául szolgáló szolgálatteljesítési időket legkésőbb tárgyhónapot követő hónap 1-jéig rögzíteni kell a programban.

51. Az elszámolás alapjául szolgáló szolgálatteljesítési időt és pótlékokat a BvOP Közgazdasági Főosztály részére minden hónap 5-éig kell megküldeni.

52. A szolgálatszervezés készítésénél a 3. melléklet szerinti betűjelzések alkalmazhatók.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

53. Ez az utasítás 2014. október 1-jén lép hatályba.

54.2

1. melléklet a 8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasításhoz

Szolgálatszervezési napló

20___ év ___ hó ___ nap ___ perctől 20___ év ___hó ___ nap ___ percig

Osztály létszáma: ___ fő Távol: ___ fő Rendelkezésre áll: ___ fő Szükséges: ___ fő

Távol lévő állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihenőidőn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heti pihenőnapon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadságon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkaszüneti napon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi
szabadságon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezényelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb okból távol:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgálatba vezényelt állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túlszolgálatra berendeltek nyilvántartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt feladatot ellátók névsora

Ssz.

Név, rendfokozat

feladat

Ssz.

Név, rendfokozat

feladat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A soron következő szolgálatba lépés tudomásulvételének igazolása

Hadrendi szám

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________, 20____ év ____ hó ____ nap

    ____________________________    ________________________
    osztályvezető    bv. szerv vezetője

Megjegyzés

 

 

 

 

 

______________________, 20____ év ____ hó ____ nap

    ____________________________    ________________________
    osztályvezető    bv. szerv vezetője

2. melléklet a 8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasításhoz

A túlszolgálat nyilvántartása, elszámolása

NÉV:

Rendfokozat:

Adószám:

Havi kötelező óraszám

Áthozott túlszolgálat
(óra)

Összes szolgálatban teljesített idő

Tényleges túlszolgálat

Elszámolás alapjául szolgáló havi szolgálati idő
(óra)

Szabadidő kiadásával kompenzált túlszolgálat
(óra)

Díjazásra leadott idő
(óra)

Következő hónapra beszámolandó idő
(óra)

adott hónapban keletkezett

távolléti díj

100%

200%

éjszakai pótlék

délutáni
pótlék

100%

200%

Január

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. negyedév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Április

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. negyedév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusztus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. negyedév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. negyedév

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20…… év
óra összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 8/2014. (VIII. 5.) BVOP utasításhoz

A szolgálatszervezés elkészítése során alkalmazható jelölések:

PI

Pihenőidő

PN

Pihenőnap

MSZ

Munkaszüneti nap

Fizetett ünnep

V

Vezényelt

SZM

Szolgálatmentes nap

N

Nappal

É

Éjszaka

TPN

Túlóra pihenőnap nappal

TPÉ

Túlóra pihenőnap éjszaka

TSN

Túlóra szabadnap nappal

TSÉ

Túlóra szabadnap éjszaka

TFN

Túlóra fizetett ünnepnappal

TFÉ

Túlóra fizetett ünnep éjszaka

MN

Munkanap nem műszakos

B

Egészségügyi szabadság

SZ

Szabadság

SZt

Tanulmányi munkaidő kedvezmény

Init

Illetmény nélküli távollét

Szin

Illetmény nélküli szabadság

Apmk

Apákat megillető munkaidő kedvezmény

SZr

Munkáltató által elrendelt szabadság

Bgyá

Gyermekápolási célú szabadság

Szül

Szülési szabadság

SN

Szabadnap

F

Felfüggesztve

E

Egyéb távollét

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!