nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás
az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről
2019-02-01
infinity
6
Jogszabály

16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről

Az ügyészségi fogalmazók joggyakorlatát és szakmai képzését az ügyészségéről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az ügyészségi munkavállalói érdek-képviseleti szervezetek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményét is figyelembe véve – a következőkben szabályozom:

1. § Az utasítás hatálya kiterjed az ügyészségi fogalmazóra és az Országos Kriminológiai Intézet jogász szakképzettségű segédmunkatársára (a továbbiakban együtt: fogalmazó), továbbá a fogalmazók képzésében közreműködő ügyészségi alkalmazottakra.

A joggyakorlat célja és ideje

2. § (1) A joggyakorlat célja az, hogy a fogalmazó a munka végzése során, az ügyészségi jogalkalmazás szempontjából meghatározó jogi ismeretek elmélyítése mellett megismerje az ügyészi gyakorlatot, elsajátítsa az ügyészi tevékenység szakmai szabályait, munkamódszerét és fejlessze a döntéshozatalhoz megkívánt készségeket.

(2) A joggyakorlat eredményeként el kell érni, hogy a fogalmazó

a) képes legyen alkalmazni az ügyészségi ügyvitel szabályait,

b) az anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat behatóan ismerje, és a gyakorlatban megfelelően alkalmazza,

c) ismereteket szerezzen az ügyészi munkához nélkülözhetetlen munkaszervezési módszerekről,

d) sajátítsa el az ügyészi jogállásra vonatkozó jogszabályokat, és

e) ismerje meg az ügyészi hivatás etikai normáit.

3. § A fogalmazó joggyakorlatának tartamára és számítására a jogi szakvizsgáról szóló jogszabály az irányadó.

A joggyakorlat tartalma

4. § (1) A fogalmazót joggyakorlata során olyan munkával kell foglalkoztatni, amely az ügyészi hivatásra való felkészülését segíti.

(2) A joggyakorlat beosztásával és a szakmai feladatok kijelölésével lehetővé kell tenni, hogy a fogalmazó

a) a jogi szakvizsga minden tantárgyához megfelelő gyakorlati ismereteket szerezhessen,

b) az ügyészi tevékenység valamennyi szakterületét – leghosszabb tartamban a büntetőjogi tevékenységet –, valamint az azokhoz kapcsolódó ügyviteli, statisztikai gyakorlatot megismerhesse, és

c) az egyes szakterületeken eltöltött idő végén a főügyészségen is gyakorlatot szerezzen.

(3)1 A fogalmazó joggyakorlata kezdetén a szolgálati helyén egy hónap ügyviteli gyakorlatot folytat.

(3a)2 A fogalmazó – lehetőleg joggyakorlata első felében – ügyészségi nyomozás szakterületen három hónap gyakorlatot folytathat. A nyomozás szakterületi joggyakorlat helye a fogalmazó kinevezés szerinti szolgálati helyéhez vagy lakóhelyéhez legközelebb eső, az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás 4. § (4) bekezdése szerinti nyomozó ügyészség.

(3b)3 A fogalmazót a nyomozó ügyészséghez joggyakorlat céljából a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója rendeli ki.

(4) A joggyakorlat egy része kivételesen a Legfőbb Ügyészségen vagy fellebbviteli főügyészségen is teljesíthető.

5. § A joggyakorlat ideje alatt elő kell segíteni, hogy a fogalmazó a jogalkalmazás egyéb területein (bíróság, nyomozó hatóság) is ismereteket szerezzen. A fogalmazó ennek során a jogi szakvizsgáról szóló jogszabály szerinti munkakörben, feladatkörben foglalkoztatható. Ennek tartama nyomozó hatóságon, illetve bíróságon töltött joggyakorlat esetén összességében nem haladhatja meg a három hónapot.

A fogalmazó képzése

6. § (1) A fogalmazó képzésének alapja az egyéni tanulás.

(2)4 A jogi szakvizsgára való felkészüléshez és a gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében a főügyész szervezett képzést biztosít a fogalmazó részére, amelyen a részvétel kötelező.

(3)5 A fogalmazó számára a joggyakorlat ideje alatt biztosítani kell, hogy – elsősorban a szakvizsga tananyagából, számítástechnikai, informatikai ismeretekből – országosan vagy regionálisan szervezett képzésben vehessen részt.

(4)6 A szakvizsga megszerzése után a fogalmazó az alügyészek szakmai képzéséről szóló legfőbb ügyészi utasítás szabályai szerint tesz eleget képzési kötelezettségének.

A joggyakorlat szervezése és irányítása

7. § (1)7 A fogalmazó joggyakorlatának megszervezéséről, a felkészüléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtéséről a főügyész – nyomozó ügyészségi joggyakorlat esetén a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjével, előzetes egyeztetést követően, közösen – gondoskodik. A főügyész a joggyakorlat megszervezésére tanulmányi ügyészt jelölhet ki.

(2) A fogalmazó felkészítését a joggyakorlat helye szerinti közvetlen vezető irányítja.

(3) A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya látja el a fogalmazóképzés országos irányítását és ellenőrzését, valamint a Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezi a központi képzést (tanfolyamok, szakmai konferenciák, tudományos pályázatok stb.).

8. § (1) A főügyész a fogalmazó mellé a 7. § (2) bekezdésében említett ügyész javaslata alapján instruktort jelöl ki. Az instruktor a fogalmazó munkáját és felkészülését folyamatosan segíti és ellenőrzi.

(2) Instruktornak olyan ügyészt kell kijelölni, aki e feladat ellátásához kellő szakmai felkészültséggel és pedagógiai érzékkel rendelkezik. Az instruktor a fogalmazó felkészítéséért anyagi elismerésben részesülhet.

Felkészülési terv, beszámoló, joggyakorlati kimutatás

9. § (1) Egy-egy szakterületen folytatott joggyakorlat megkezdése előtt felkészülési tervet kell készíteni, amelyről a főügyész a 7. § (1) bekezdése alapján gondoskodik.

(2) A fogalmazó a felkészülési terv alapján legalább félévente, egyébként a Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezett fogalmazói tanfolyamokat követő félévben írásban vagy szóban beszámol. Ez utóbbi alkalommal a gyakorlati tevékenységét is értékelni kell. A szóbeli beszámoltatás a főügyész által szervezett háromtagú bizottság előtt történik, melynek tagja a főügyész, illetve a főügyészhelyettes.

(3) Ha a kijelölt elméleti és gyakorlati ismereteket a fogalmazó nem sajátította el kellő alapossággal, újabb határidő tűzésével ismételten be kell számoltatni. A joggyakorlat az ismételt beszámoló sikertelensége esetén meghosszabbodik.

(4) A főügyész az ügyészség sajátosságainak megfelelően határozhatja meg a fogalmazó további beszámoltatásának rendjét.

10. § (1) A fogalmazó a munkájáról a Mellékletben meghatározott joggyakorlati kimutatást vezet. A kimutatásba be kell jegyezni a fogalmazó által készített intézkedéstervezetek adatait, valamint a kimutatás pótlapjára a 9. § (2) bekezdésében meghatározott beszámolók eredményét.

(2) A joggyakorlati kimutatásban a főügyész (főügyészhelyettes) igazolja a Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezett képzéseket követő beszámolók megtörténtét. A teljes joggyakorlat befejezése után a főügyész a joggyakorlati kimutatást lezárja, és azt mellékleteivel együtt a fogalmazó munkaügyi iratgyűjtőjében helyezi el. A joggyakorlat lezárásával hozzájárulását adja a fogalmazó szakvizsgára való jelentkezéséhez.

Jelentkezés a szakvizsgára

11. §8 A fogalmazó a jogi szakvizsgára jelentkezéséről vagy annak módosításáról – ideértve valamennyi részvizsgára történő bejelentkezést, illetve a részvizsga sikertelenségét is – a munkáltatói jogkör gyakorlóját haladéktalanul tájékoztatja.

12. § A fogalmazót, ha a jogi szakvizsgára a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban megadott hozzájárulásával jelentkezett, felkészülése érdekében részvizsgánként 20 munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg, amelyre illetmény jár. A megismételt részvizsgára, illetve pótvizsgára a kedvezmény nem vonatkozik.

Vegyes rendelkezések

13. § (1) Az Országos Kriminológiai Intézet segédmunkatársai joggyakorlatukat a fővárosi főügyész által kijelölt budapesti székhelyű ügyészségen folytatják.

(2) A Legfőbb Ügyészségre vagy fellebbviteli főügyészségre kinevezett ügyészségi fogalmazók joggyakorlatuk egy részét a szolgálati helyükkel azonos székhelyű, a munkáltatói jogkör gyakorlójának – a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztállyal egyeztetett – rendelkezése szerinti ügyészségen folytatják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetben a joggyakorlat megszervezésével és a beszámoltatással kapcsolatos feladatokat a joggyakorlat helye szerinti főügyész teljesíti.

14. § (1) Ha a fogalmazó a jogi szakvizsgára a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban megadott hozzájárulásával jelentkezett és kitűnő vagy jeles eredményt ér el, az általa befizetett vizsgadíj teljes összegének, jó eredmény elérése esetén a vizsgadíj fele összegének megtérítésére jogosult. A megismételt vizsga, illetve pótvizsga díjára ez nem vonatkozik.

(2) A vizsgadíjat a munkáltatói jogkör gyakorlója előterjesztésére a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága téríti vissza.

(3) Amennyiben a fogalmazó szolgálati viszonya a szakvizsga letételétől számított hat hónapon belül saját kezdeményezésére vagy neki felróhatóan szűnik meg, a vizsgadíjat vissza kell térítenie. E kötelezettség vállalásáról a fogalmazót a vizsgadíj megtérítésekor nyilatkoztatni kell.

15. § Ezen utasítás rendelkezéseit a fogalmazókkal eskütételüket követően ismertetni kell.

Záró rendelkezések

16. § Felhatalmazást kap a főügyész, hogy ezen utasítás keretei között – a helyi sajátosságok figyelembevételével – szabályozza a fogalmazóképzést.

17. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)9

Melléklet a 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasításhoz

Joggyakorlati kimutatás

Név: ........................................................................................................................................................................................

Sorszám

A tanulmányozott ügy vagy joganyag
tárgya, száma
(Ügyszak, beosztás kezdete és vége:
év, hó, nap sorszám nélkül)

Intézkedési tervezet

Az instruktor aláírása
A beszámoló minősítése

Pótlap a joggyakorlati kimutatáshoz

Magyar Ügyészképző Központ

Fogalmazóképzés

Név:

Tantárgy:

Beszámoló
formája:

Beszámoló
eredménye:

Beszámoltatta:

Aláírás:

Dátum:

Az ügyészi hivatásra vonatkozó ismeretek

 

 

 

 

 

Az ügyészi hivatásra vonatkozó
ismeretek: irat- és ügykezelés,
statisztika, informatikai biztonság,
titkos ügykezelés, adatvédelem és
adatbiztonság

írásban

 

 

 

 

Büntetőjog

 

 

 

 

 

Büntető eljárási jog

 

 

 

 

 

Büntetés-végrehajtási és szabálysértési jog

 

 

 

 

 

Alkotmányjog és közigazgatási jog

 

 

 

 

 

Európai közösségi jog

 

 

 

 

 

Munkajog és társadalombiztosítási jog

 

 

 

 

 

Polgári jog és családjog

 

 

 

 

 

Gazdasági jog

 

 

 

 

 

Polgári eljárásjog

 

 

 

 

 

Joggyakorlata során a munkáltató által meghatározott fogalmazóképzésben részt vett. Beszámolási kötelezettségének eleget tett.

......................................................., ............................................

........................................................................................
aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!