nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
2014-09-05
2014-09-09
1
Jogszabály

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva

a III. Fejezet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I–III. FEJEZET1

1–14. §

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. Hatályba léptető rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az I–III. Fejezet, a 16–18. §, a 21. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2014. szeptember 10-én lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

16–18. §2

19. § (1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet kirendeltségeitől a területi vízügyi igazgatóságokhoz kerülő létszámot és a feladatuk ellátásához szükséges eszközöket a kirendeltség a működési terület szerinti igazgatóság részére 2014. szeptember 10-éig átadja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átadás során a 2014. június 6-i állapotot kell alapul venni, a létszám átadása magában foglalja a foglalkoztatottak átadását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. §-ának alkalmazásával.

(3) A folyamatban lévő hatósági, szakhatósági ügyek iratanyagának átadása-átvétele, valamint a folyamatban lévő vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak átadása 2014. szeptember 10-éig történik meg.

(4) Az átadás-átvétel tárgyában

a) az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a Nemzeti Környezetügyi Intézet az OVF-el,

b) a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal

e rendelet hatálybalépésétől számított öt napon belül megállapodást köt.

20. § (1) E rendeletben meghatározott feladatok átadás-átvétele során a központi költségvetés központosított bevételeire vonatkozó követelés- és teljesítésadatokról vezetett részletező nyilvántartásokat a bevételt korábban beszedő szervezet átadja a beszedő feladatokat e rendelet alapján ellátó szervnek.

(2) Az átadás-átvétel megtörténtét bevételi jogcímenkénti bontásban, írásban kell rögzíteni úgy, hogy az átadás-átvételt követően rendezetlen tételek ne maradjanak. E megállapodást a beszedő feladatokat e rendelet alapján ellátó szerv a kincstár részére a megállapodás aláírását követő 8 napon belül megküldi.

(3) Az átadás-átvételt követően a központi költségvetés központosított bevételeit e rendelet szerint beszedő szerv szolgáltat adatot a kincstár részére, kivéve ha a kötelezett tévesen a korábban beszedő szervezet számára teljesíti az őt terhelő fizetési kötelezettséget. Ilyen esetben a bevételt korábban beszedő szervezet a számára megfizetett összeget a központi költségvetés központosított bevételeit beszedő szervezetekre vonatkozó szabályok szerint utalja át a kincstárnak, és erről a kincstárt és a beszedő szervezetet tájékoztatja.

10. Hatályon kívül helyező rendelkezések

21. §3

1–2. melléklet a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!