nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről
2014-09-08
2018-06-11
2
Jogszabály

224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről

A Kormány a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés (a továbbiakban együtt: kitüntetés) odaítélésének összehangolt előkészítésére Kitüntetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

(2) A Bizottság

a) elnöke a miniszterelnök helyettesítésére első helyen jogosult miniszterelnök-helyettes,

b) tagjai a miniszterek és a Köztársasági Elnöki Hivatal által delegált egy fő,

c) titkára a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter.

2. § Kitüntetésre az javasolható, aki kivételesen magas színvonalú szakmai munkája, példaértékű tevékenysége, az általa nyújtott rendkívüli teljesítmény vagy kimagasló eredmény révén, illetve más módon szerez olyan érdemet, amely a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény szerinti állami kitüntetésre meghatározott feltételnek megfelel.

3. § (1) Kitüntetés adományozására nemzeti ünnep alkalmával kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól a köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén vagy okból eltérhet.

4. § (1) Kitüntetés adományozására vonatkozó indítványt elsődlegesen a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenység szerinti feladatkörrel érintett miniszternél (a továbbiakban: javaslattételre jogosult) lehet megtenni a nemzeti ünnepet megelőző legalább 150 nappal beérkezően. A Bizottság részére megtett indítványt a Bizottság haladéktalanul továbbítja a javaslattételre jogosult részére.

(2) A kitüntetés adományozására irányuló indítványt írásban, a kitüntetésre javasolt személy természetes személyazonosító adatának és lakcím adatának vagy értesítési címének feltüntetésével kell benyújtani a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványon. Az indítványnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy életútjának, korábbi kitüntetéseinek és azoknak az érdemeknek a bemutatását, amelyek a kitüntetés odaítélését megalapozzák.

(3) A javaslattételre jogosult a saját és a szakmailag megalapozott indítványokra vonatkozó javaslatát

a) a nemzeti ünnepet legalább 90 nappal megelőzően,

b) a 3. § (2) bekezdése szerinti esetben az adományozás időpontját megelőző hónap első munkanapjáig

a Bizottság útján megküldi a miniszterelnök részére.

5. § (1) A Bizottság a javaslatokat értékeli és az adományozás szempontjainak mérlegelésével – a kitüntetésre javasolt személy előzetes megkeresése alapján – összehangolt ajánlást készít a miniszterelnöknek a köztársasági elnökhöz intézendő kitüntetési előterjesztésre. Külföldi állampolgárok esetében a megkeresést a külpolitikáért felelős miniszter teljesíti.

(2) A 4. § (3) bekezdése szerinti határidő után beérkező javaslatra a Bizottság ajánlást nem tesz. A Bizottság elnöke vagy a miniszterelnök ettől kivételesen, jelentős állami érdekből vagy más különleges alkalom esetén vagy okból eltérhet.

(3) A Bizottság kitüntetésre azt a személyt ajánlhatja, aki a Bizottság megkeresését követő hét napon belül a kitüntetés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot tesz.

6. § (1) A kitüntetésre ajánlott személyek köztársasági elnök részére történő előterjesztéséről a miniszterelnök a Bizottság ajánlásának az ismeretében dönt.

(2) A köztársasági elnök részére a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti rendben megküldött indítványok alapján előkészített előterjesztést a nemzeti ünnepet legalább 15 nappal megelőzően kell megküldeni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § E rendeletet a kitüntetés adományozására vonatkozó, az e rendelet hatálybalépésekor még el nem bírált javaslatok tekintetében is alkalmazni kell.

9. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!