nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2015-04-01
2016-08-31
2
Jogszabály

227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában,

a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 8. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–m) és r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest I. kerület 6460 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca 5–11. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6459 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számokon nyilvántartott várfal, a Budapest I. kerület 6461 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, Színház utca, a Budapest I. kerület 14363/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület kivett közpark ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, a Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

3. §1 A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

(3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

5. § Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

6. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,

c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és

d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. § A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő személygépkocsik számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 120 m2 nettó alapterülete után.

8. § (1) A Beruházással érintett épület átalakításánál az általános érvényű tűzvédelmi követelmények alkalmazása során figyelembe kell venni a Beruházás megvalósítását megelőzően nyilvános rendezvények megtartására kialakított, de részben eltérő rendeltetésű épületrészek meglévő állapot szerinti tűzvédelmi kialakítását, főbb tűzvédelmi jellemzőit.

(2) A Beruházással érintett épületek esetében az eltérő tűzszakaszok közötti, épületeket összekötő zárt közlekedő folyosók, hidak homlokzatainál nem kell az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 360. § (2) bekezdése szerinti tűzterjedési gátat kialakítani, ha a zárt közlekedő, híd mindkét vége Sm füstgátló ajtókkal kerül lezárásra, valamint a híd – a szigeteléseket és a hordozó rétegeket leszámítva – éghető anyagot nem tartalmaz.

(3) A Beruházással érintett közigazgatási hatósági eljárásokban az OTSZ e rendelet hatálybalépésének napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § A Beruházással érintett műemlék épületben elhelyezett iroda funkció esetén a felvonók forgalomszámításában a kiszolgálandó utasok száma tekintetében a normatív adatokat nem kell figyelembe venni, a kiszolgálandó utasok számát a vezető tervező által megállapított valós létszámadatok alapján kell meghatározni.

10. § (1) A Beruházással érintett műemlék épületre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és külön is előterjeszthető. Az építésügyi hatóság a bontási engedélyt és az örökségvédelmi engedélyt a kulturális örökség védelméről szóló jogszabályokban meghatározott műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével adja ki.

(2) A Beruházással érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdés o) pontja szerinti tudományos vagy műszaki célú kutatása, feltárása, valamint az Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az R. 3. § (4) bekezdés n) pontja szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építés-kivitelezés idején helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását arra jogosulttal el kell végeztetni.

(3) A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

11. § (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)2

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez3

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2.

A Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési beruházás

A Budapest I. kerület, 6460 helyrajzi számú, Budapest I. kerület
6459 helyrajzi számú, Budapest
I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számú, Budapest I. kerület 6461 helyrajzi számú, és a Budapest I. kerület
14363/1 helyrajzi számú ingatlanok.

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
d) építésfelügyeleti eljárások,
e) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

4.

felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

5.

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

7.

telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

9.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások, a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

10.

bányahatósági engedélyek

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11.

azok a 2-10. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként kijelölt hatóság

2. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez4

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2.

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3.

A településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálata

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4.

Környezetvédelem, természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5.

Vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6.

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7.

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8.

Régészet és műemlékvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

10.

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

11.

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

12.

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

13.

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

14.

Élelmiszer-biztonság

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

15.

Földtan

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

16.

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

17.

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!