nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2014. (IX. 15.) BVOP utasítás
a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel kapcsolatos feladatairól
2014-09-17
2017-06-16
2
Jogszabály

9/2014. (IX. 15.) BVOP utasítás

a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében
a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról,
valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának ezzel kapcsolatos feladatairól1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat előírásaira – kiadom a következő utasítást.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jelen utasítás célja – a középfokú oktatási intézmények nappali, illetve a felsőoktatási intézmények nappali és levelező tagozatán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítése, illetve a büntetés-végrehajtás személyi állománya utánpótlási bázisának szélesítése érdekében – a roma származású fiatalok részére a büntetés-végrehajtási pálya választásának ösztönzésére szolgáló támogatási rendszer létrehozása.

2. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BvOP) terjed ki.

II. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Pályázati feltételek

3. Az intézkedés alapján biztosított támogatásokat pályázat útján lehet elnyerni.

4. A középfokú oktatási intézmények, illetve a felsőoktatási intézmények nappali és levelező tagozatán tanuló roma származású fiatalok esetében egyaránt szükséges, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor eleget tegyen az alábbi feltételeknek:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója a pályázat benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be;

e) a hivatásos szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) valamennyi pályázó esetében egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak az utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a büntetés-végrehajtási szervezet bármikor megvizsgálhatja.

5. A 4. pont a)–c) alpontjaiban foglalt feltételek teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a büntetés-végrehajtás által végzendő, 4. pont g) alpontjában meghatározott alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a 4. pont h) alpontjában meghatározott írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a 10., illetve 16. pontban meghatározott tanulmányi átlageredmények igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bizonyítvány vagy hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell bekérni.

6. A pályázók egészségügyi és pszichikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a középfokú oktatási intézmények tanulói esetében a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára, a felsőoktatási intézmények hallgatói esetében pedig a hivatásos állományba kinevezés előtti alkalmassági vizsgálatra irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. A 4. pont f) alpontja szerint vállalt alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során kötelező elvégezni. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, további alkalmassági vizsgálatok is végezhetők. A jelentkezők egészségi, pszichikai alkalmasságát a Rendelet szerint a BvOP egészségügyi szakterülete vizsgálja, fizikai alkalmasságának felméréséről a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője gondoskodik.

7. A pályázati felhívást az utasítás 1. és 2. melléklete tartalmazza.

Támogatási szerződés

8. A pályázatot nyert tanulóval minden év szeptember 15-ig támogatási szerződést kell kötni, amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit, a törvényben előírt feltételek fennállása esetén a szülő (törvényes képviselő) írásbeli hozzájárulását, a nyújtott támogatás mértékét és módját, valamint a felek által szükségesnek tartott egyéb körülményeket. A támogatási szerződés mintáját az utasítás 3. és 4. melléklete tartalmazza.

9. A BvOP köteles a támogatási szerződésben vállalt tanulói kötelezettségek teljesítésének folyamatos nyomon kísérésére, szerződésszegés esetén pedig a támogatási szerződésben foglalt jogosultságainak haladéktalan érvényesítésére.

III. FEJEZET

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATÁN TANULÓ ROMA SZÁRMAZÁSÚ FIATALOKRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

A támogatás feltételei, formája és mértéke

10. Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a középfokú oktatási intézmények nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00, továbbá valamennyi tantárgyból legalább elégséges eredményt értek el a félévi értékelés (bizonyítvány) során.

11. A pályázatot elnyerők számára a támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) a BvOP nevére kiállított számla alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;

b) tanévenként – a BvOP nevére kiállított számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap összegben.

12. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

A pályázat kiírása, elbírálása

13. A pályázat egy tanévben legfeljebb 3 fő részére írható ki minden év május 31-ig. A pályázat központilag történő kiírásáról, az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) részére történő megküldéséről, valamint közzétételéről a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője gondoskodik. A pályázatok benyújtásának határideje tárgyév július 31., az elbírálás határideje: tárgyév augusztus 31.

14. A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A bizottságban a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának képviselője is részt vesz.

15. A pályázatok elbírálása során a jelentkezőkkel egyénileg személyes beszélgetést kell lefolytatni. Ha szükséges, be lehet szerezni a roma nemzetiségi önkormányzat véleményét is.

16. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt.

IV. FEJEZET

A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK NAPPALI TAGOZATÁN TANULÓ ROMA SZÁRMAZÁSÚ FIATALOKRA IRÁNYADÓ RENDELKEZÉSEK

A támogatás feltételei, formája, mértéke

17. Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

18. A támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra), a pályázók közül a legalkalmasabbnak ítélt pályázónak. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.

19. A pályázatot nyert tanulók részére a szemeszter ideje alatt, havonta az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a pénzbeli hozzájárulást az alábbiak szerint kell folyósítani:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap összegben.

20. Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

A pályázat kiírása, elbírálása

21. A pályázat országosan 1 fő részére írható ki minden év május 31-ig. A pályázat központilag történő kiírásáról, az ORÖ részére történő megküldéséről, valamint közzétételéről a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője gondoskodik. A pályázatok benyújtásának határideje tárgyév július 31., elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31.

22. A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre. A bizottságban a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának képviselője is részt vesz.

23. A pályázatok elbírálása során a jelentkezőkkel egyénileg személyes elbeszélgetést kell folytatni. Ha szükséges, be lehet szerezni a roma kisebbségi önkormányzat véleményét is.

24. A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. A pályázati rendszer országos tapasztalatait – tanévenként október 31-ig – a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője értékeli.

26. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

27.2

1. melléklet a 9/2014. (IX. 15.) BVOP utasításhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet a középfokú
oktatási intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású
fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a büntetés-végrehajtási
pálya választásának ösztönzésére
országosan 3 fő részére a ....../...... tanévre vonatkozóan

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú oktatási intézmények nappali tagozatának első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük pedig legalább 3,00, továbbá valamennyi tantárgyból legalább elégséges eredményt értek el a félévi értékelés (bizonyítvány) során.

A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) a hivatásos szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

e) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó és hozzátartozója vonatkozásában, a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

f) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, a pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

g) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtás által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a BvOP ezzel kapcsolatos feladatairól szóló OP intézkedésben foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a büntetés-végrehajtás bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a BvOP biztosítja saját költségvetése terhére, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) a BvOP nevére kiállított számla alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;

b) tanévenként – a BvOP nevére kiállított számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap összegben.

Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot tárgyév július 31-éig kell a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a BvOP által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségi, pszichikai alkalmasságának vizsgálatát a BvOP egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi, a fizikai alkalmasság felméréséről a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője gondoskodik. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a BvOP kötelező jelleggel végzi el.

A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik a BvOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt. A pályázat elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a BvOP támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetőjétől kérhető a 06-1/301-8427-es telefonszámon.

2. melléklet a 9/2014. (IX. 15.) BVOP utasításhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága pályázatot hirdet
a felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére
és a pálya választásának ösztönzésére országosan 1 fő részére a ....../...... tanévre

Pályázati feltételek

Pályázatot azok az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzésben részt vevő roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali vagy levelező tagozatán, jogi, igazgatási, társadalom- és gazdaságtudományi, műszaki, informatikai vagy orvos képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervben meghatározott kreditértékének megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00, igazolatlan hiányzással nem rendelkeznek, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják, valamint esetükben az alábbi feltételek már a pályázat benyújtásakor teljesülnek:

a) magyar állampolgárság;

b) állandó belföldi lakóhely;

c) büntetlen előélet;

d) a pályázat benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be;

e) a hivatásos szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve az azt megelőző tanulmányi kötelezettségek teljesítésének vállalása;

f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele pedig a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;

g) valamennyi pályázó esetében egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, valamint a támogatás időtartama alatti alkalmasság megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;

h) írásbeli hozzájárulás a személyes adatoknak az utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a büntetés-végrehajtási szervezet bármikor megvizsgálhatja.

A támogatás formája, mértéke

A támogatást a BvOP saját költségvetése terhére, az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra), a pályázók közül a legalkalmasabb pályázónak ítéli meg. A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.

A pályázatot nyert tanuló részére a szemeszter ideje alatt havonta, az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a pénzbeli hozzájárulást az alábbiak szerint kell folyósítani:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap összegben.

Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot tárgyév július 31-éig kell a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának megküldeni. A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a pályázó egészségi alkalmasságával kapcsolatos háziorvosi véleményt, a BvOP által végzendő alkalmassági vizsgálathoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a hallgatói leckekönyv másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségi, pszichikai alkalmasságának vizsgálatát a BvOP egészségügyi szakterülete a hivatásos állományba kinevezés előtti alkalmassági vizsgálatra irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi, a fizikai alkalmasság felméréséről a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályának vezetője gondoskodik. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a BvOP kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik a BvOP további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult. A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka dönt. A pályázat elbírálásának határideje tárgyév augusztus 31. A pályázatot nyert tanulóval a BvOP támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztálya vezetőjétől kérhető a 06-1/301-8427-es telefonszámon.

3. melléklet a 9/2014. (IX. 15.) BVOP utasításhoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Bp., Steindl I. u. 8., a továbbiakban: BvOP) képviseli ……………………… országos parancsnok és ……………………… (név), ……………………… (születési hely és idő), anyja neve: …………………………, lakcíme: …………………………, a(z) ……………………… iskola …… osztályos tanulója (a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

1. A .……………………… BvOP vállalja, hogy a támogatott részére 20……-től kezdődően középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányai hátralévő idejére az alábbi juttatásokat biztosítja:

a)    számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítése;

b)    tanévenként – számla alapján, legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segély;

c)    tanszersegély (az oktatási intézmény által kötelezően előírt tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig – ugyancsak a BvOP nevére kiállított számla alapján – tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);

d)    az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 2500 forint/hónap

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap összegben.

Fenti támogatás igénybevételéhez szükséges, hogy a támogatott adóazonosító jellel, illetve folyószámlaszámmal rendelkezzen. A támogatás folyósítása kizárólag a tanulmányi időszak alatt történik.

2. A BvOP vállalja, hogy a képzettség megszerzése után a támogatottat – amennyiben nem merül fel a jogviszony létesítését kizáró ok – hivatásos szolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.

3. Amennyiben a BvOP nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

4. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek – ideértve a hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségeket is – eleget tesz;

b)    a támogatás időtartama alatt megfelel az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor a vele szemben támasztott feltételeknek;

c)    középfokú tanulmányainak eredményes befejezését követően – bv. szolgálat vállalása céljából – jelentkezik a BvOP-nál és részt vesz a felvételi eljárásban;

d)    amennyiben felvételt nyert, tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamával megegyező ideig foglalkoztatási jogviszonyban áll a büntetés-végrehajtási szervezet állományában.

5. Amennyiben a támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget a 4. pontban vállalt kötelezettségeinek, szerződésszegést követ el. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a támogatott – neki felróható okból – megszakítja tanulmányait, a középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányai során évismétlésre kényszerül, vagy tanulmányi átlageredménye két egymást követő félévben nem éri el a 3,00-ot.

6. Szerződésszegés esetén a támogatott vagy törvényes képviselője a BvOP felhívására a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét egy összegben – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – köteles visszatéríteni.

7. Amennyiben a támogatott – neki fel nem róható okból – nem tesz eleget a 4. pontban vállalt kötelezettségeinek, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

8. Amennyiben a támogatott valamely hozzátartozója vagy a támogatottal egy háztartásban élő személy életvitelében olyan változás következik be, amely veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

9. A támogatott, illetve törvényes képviselője a BvOP Személyügyi és Szociális Főosztályát 15 napon belül köteles tájékoztatni

a)    féléves és év végi tanulmányi átlagáról;

b)    a tanulmányok megszakításáról, évismétlésről;

c)    tanulói jogviszonyának megszűnéséről;

d)    vele szemben fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;

e)    bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;

f)    minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését vagy a későbbi hivatásos állományba vételt akadályozza.

10. Amennyiben a támogatott a 9. pontban szabályozott bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a BvOP a támogatási szerződéstől elállhat, és a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – visszakövetelheti, vagy a támogatási szerződést felmondhatja, mely esetben a támogatott vagy a törvényes képviselő visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

11. A Felek a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik irányadónak.

12. A Felek a jelen tanulmányi szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

………………………, 20………………………

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Büntetés-végrehajtás    Támogatott
    Országos Parancsnoka

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Országos Parancsnok Gazdasági    Jogtanácsos
    és Informatikai Helyettese

A támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárulok*:

……………………………………………
szülő (törvényes képviselő)

_________________

* A támogatott korlátozott cselekvőképessége esetén.

4. melléklet a 9/2014. (IX. 15.) BVOP utasításhoz

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Bp., Steindl I. u. 8., a továbbiakban: BvOP) – képviseli ……………………… országos parancsnok – és ……………………… (név), …………………… (születési
hely és idő), anyja neve: ………………………, lakcíme: ………………………, a(z) ……………………………… tanulója (a továbbiakban: támogatott) között az alábbi feltételekkel:

1. A BvOP vállalja, hogy a támogatott részére 20……-től kezdődően az alap-, mester- vagy egységes, osztatlan képzés jogszabályban meghatározott képzési idejének végéig (BA, BSc képzés esetében maximum 8, MA, MSc képzés esetében maximum 5, egységes, osztatlan képzés esetében pedig maximum 12 félév időtartamra) a szemeszter ideje alatt havi rendszerességgel, az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében az alábbi összegű pénzbeli juttatást biztosítja:

– 3,00–3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap

– 3,51–4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 22 500 forint/hónap

– 4,01–4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap

– 4,51–5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 30 000 forint/hónap összegben.

A hallgatói jogviszony szünetelésének tartama alatt (pl. passzív félév) támogatás nem jár.

2. A BvOP vállalja, hogy tanulmányainak eredményes befejezését követően a támogatottat – amennyiben nem merül föl a jogviszony létesítését kizáró ok – hivatásos vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.

3. Amennyiben a BvOP nem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek, a támogatott mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól.

4. A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy

a)    tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek – a képzési időn belül – eleget tesz;

b)    a támogatás időtartama alatt, valamint a c) alpont szerinti felvételi eljárás során megfelel az egészségügyi alkalmassággal, a büntetlenséggel, illetve az életvitellel kapcsolatban a pályázat benyújtásakor a vele szemben támasztott feltételeknek;

c)    felsőfokú tanulmányainak utolsó évében megkeresi a BvOP személyügyi szervét a felvételi eljárás lefolytatása céljából;

d)    tanulmányai befejezését követően a támogatás folyósításának időtartamával megegyező ideig foglalkoztatási jogviszonyban áll a büntetés-végrehajtás – a támogatott méltányolható érdekeinek figyelembevételével – kijelölt szerve állományában.

5. Amennyiben a támogatott – neki felróható okból – nem tesz eleget a 4. pontban vállalt kötelezettségeinek, szerződésszegést követ el. Szerződésszegésnek minősül az is, ha a támogatott – neki felróható okból – megszakítja tanulmányait vagy ha tanulmányi átlageredménye nem éri el az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe 3,00 átlagát.

6. Szerződésszegés esetén a támogatott a BvOP felhívására a részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét egy összegben – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – köteles visszatéríteni.

7. Amennyiben a támogatott – neki fel nem róható okból – nem tesz eleget a 4. pontban vállalt kötelezettségeinek, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott az addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

8. Amennyiben a támogatott valamely hozzátartozója vagy a támogatottal egy háztartásban élő személy életvitelében olyan változás következik be, amely veszélyezteti a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását, a BvOP a támogatási szerződést felmondja, és ebben az esetben a támogatott vagy törvényes képviselője a támogatott részére addig folyósított összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét nem köteles visszatéríteni.

9. A támogatott a BvOP-t 15 napon belül köteles tájékoztatni

a)    féléves tanulmányi átlagáról;

b)    a tanulmányok megszakításáról, a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről;

c)    hallgatói jogviszonyának megszűnéséről;

d)    vele szemben fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás megindításáról;

e)    bűncselekmény elkövetése miatti jogerős elítéléséről;

f)    minden olyan egyéb tényről vagy körülményről, amely a szerződés teljesítését vagy a későbbi hivatásos állományba vételt akadályozza.

10. Amennyiben a támogatott a 9. pontban szabályozott bejelentési, tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a BvOP a támogatási szerződéstől elállhat, és a támogatott részére addig folyósított teljes összeget és a biztosított természetbeni juttatások ellenértékét – késedelem esetén a jogszabályok szerint járó kamattal együtt – visszakövetelheti, vagy a támogatási szerződést felmondhatja, mely esetben a támogatott vagy a törvényes képviselő visszatérítési kötelezettsége nem áll fenn.

11. A Felek a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a Polgári Törvénykönyv szabályait tekintik irányadónak.

12. A Felek a jelen tanulmányi szerződésben foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Büntetés-végrehajtás    Támogatott
    Országos Parancsnoka

    ……………………………………………    ……………………………………………
    Országos Parancsnok Gazdasági    Jogtanácsos
    és Informatikai helyettese

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!