nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet
az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2014-10-01
2014-10-02
1

39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet

az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

Az 1. és 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

1. § (1) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti földgázár meghatározása az 1. melléklet 1. pontja, valamint az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet szerint történik.”

(2) Az R1. 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R1. 6. § (8) bekezdésében a „ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók napfok módszerrel korrigált mennyisége legalább 1,5%-kal változik” szövegrész helyébe a „ha az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók számára értékesített, napfok módszerrel korrigált mennyiség legalább 1,5%-kal változik” szöveg lép.

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

3. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/B. § A 2–5. és 9. mellékletben meghatározott földgázmennyiség árát az adott mennyiség tekintetében a 2–5. és 9. mellékletben feltüntetett devizanemben kell megfizetni.”

4. § Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:

„8. § Amennyiben az egyetemes szolgáltató a 9. mellékletben meghatározott 2014 negyedik negyedévre vagy 2015 első negyedévre vonatkozó mennyiséget átvette és 2014 negyedik negyedévre vagy 2015 első negyedévre – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 1. melléklete szerinti földgáz aktuális árának (fgFtA) képlete szerint kerül meghatározásra, és az ugyanezen melléklet szerinti árfolyamon (erUSD) számított USD értéken kell megfizetni.”

5. § (1) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az R2. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az R2. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az R2. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az R2. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az R2. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az R2. a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

6. § Az R2.

a) 4. § (7) bekezdésében az „az egyetemes szolgáltató vagy a 3. melléklet alapján” szövegrész helyébe „az egyetemes szolgáltató vagy a 3. vagy a 9. melléklet alapján” szöveg,

b) 4. § (8) és (9) bekezdésében az „a 2–4. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 2–4. és 9. mellékletben” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az „a 2–5. mellékletben” szövegrész helyébe az „a 2–5. és 9. mellékletben” szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében a „2–5. mellékletek” szövegrész helyébe az „a 2–5. és 9. mellékletek” szöveg

lép.

3. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

7. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakossági felhasználó és a lakossági díjfizető a távhőszolgáltatásért a távhőszolgáltató vagy az ellátási területen a korábbi távhőszolgáltató helyett működő új távhőszolgáltató részére a távhőszolgáltató által 2014. szeptember 30. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 3,3 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.”

8. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

9. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

5. A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

10. § A földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) „A felhasználó vagy az engedélyes igénye alapján külön díj ellenében végezhető szolgáltatások” alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által igényelt jogcím-átvezetési szolgáltatásért külön díjat szedhet a rendszerhasználótól. A földgázszállító rendszeren történő jogcím-átvezetési szolgáltatás során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgáz mennyiség feletti rendelkezési jogot vezet át.

(2) A jogcím-átvezetési díjat annak a rendszerhasználónak kell megfizetnie, aki a földgázszállító rendszer valamely betáplálási vagy kiadási pontján, vagy a magyar gázkiegyenlítési ponton földgáz feletti rendelkezési jogot más rendszerhasználónak átad.”

11. § Az R4. a 12. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

12. § Az R4. 12. §-ában az „1–5. melléklet” szövegrész helyébe az „1–6. melléklet” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet.

1. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Egyetemes szolgáltatói árrések mértéke

A

B

C

1.

<20 m3/h

>20 m3/h

2.

Egyetemes szolgáltatói árrés (Ft/GJ)

133,6

69

2. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2014. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

1.     A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, hazai termelésből származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A

B

C

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége
(TJ)

Hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára (forint/MJ)

2.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1378

0,907

3.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

1530

0,907

2.     A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A

B

C

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (forint/MJ)

2.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

4175

1,780

3.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

4470

1,846

4.

FŐGÁZ Zrt.

3956

2,122

3. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2014. negyedik negyedévre

A

B

C

1.

A volt közüzemi nagykereskedő

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (forint/MJ)

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

2908

0,907

4. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3/A. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2014. negyedik negyedévre

A

B

C

1.

Egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (TJ)

Földgázforrás ára (forint/MJ)

2.

FŐGÁZ Zrt.

2464

0,907

3.

TIGÁZ Zrt.

3078

0,907

5. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2014. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára a szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból származó földgáz megosztásban:

A

B

C

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (USD/GJ)

Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára (forint/MJ)

2.

OERG Kft.

7,138

1,983

6. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A termelő által a 3. és 4. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke 2014. negyedik negyedévére

A

B

1.

kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás

0 forint/MJ

2.

kiegyenlítő hozzájárulás

0 forint/MJ

7. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2014-ben

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

 

2014.

jan.

2014.
febr.

2014.
márc.

2014.
ápr.

2014.
máj.

2014.
jún.

2014.
júl.

2014.
aug.

2014.
szept.

2014.
okt.

2014.
nov.

2014.
dec.

2.

kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás (milliárd forint)

0

7,6

0

0

–2

–2

–2

–1,6

0

0

0

0

3.

kiegyenlítő hozzájárulás (forint/MJ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A GET 141/C. § szerinti felajánlás alapján értékesített földgáz árában, az egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő és a GET 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő között érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek összege 2014. negyedik negyedévben:

A

B

1.

az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek összege:

0,307 Ft/MJ

9. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„9. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2014. negyedik és 2015. első negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem hazai termelésből származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

C

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége 2014 negyedik negyedévre (TJ)

Földgázforrás mennyisége 2015 első negyedévre (TJ)

Nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás ára (USD/GJ)

2.

FŐGÁZ Zrt.

2283

4230

11,700

3.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

2977

3496

11,700

4.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

3385

4701

11,700

10. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az értékesítői díjak

 

A

B

C

D

E

Sorszám

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

Értékesítői teljesítménydíj

(eFt/MW/év)

Értékesítői hődíj

(Ft/GJ)

1.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

7 286

2 332

2.

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

0

3 921

3.

Baja

Bajatechnik Kft.

Baja Energetika Kft.

0

4 100

4.

Balatonfüred

Consorg-Energo Kft.

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

0

3 718

5.

Bokod

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 746

2 169

6.

Bonyhád

Dalkia Energia Zrt.

„FŰTŐMŰ” Kft.

0

4 279

7.

Budaörs

Dalkia Energia Zrt.

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

0

3 764

8.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kombinált ciklusú erőmű

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

4 565

1 297

9.

Budapest

Alpiq Csepel Kft. – kazán

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 427

10.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kelenföldi Erőmű – 1117 Budapest, Budafoki út 52.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 444

11.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Kispesti Erőmű – 1184 Budapest, Nefelejcs utca 2.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

3 316

12.

Budapest

Budapesti Erőmű Zrt. – Újpesti Erőmű – 1045 Budapest, Tó utca 7.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 603

13.

Budapest

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

2 705

1 868

15.

Budapest

CHP-Erőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

16.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1141 Budapest, Mogyoródi út 41–43.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

17.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 777

18.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 777

19.

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. – 1142 Budapest, Tatai út 95.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 156

20.

Budapest

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

1 000

21.

Budapest

Green-R Energetika Zrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

22.

Budapest

Magyar Telekom Nyrt.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

23.

Budapest

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

4 725

24.

Budapest

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 956

25.

Csongrád

Csoterm Kft.

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

0

1 969

26.

Csorna

Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.

Csornai Hőszolgáltató Kft.

0

3 632

27.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

6 412

3 606

28.

Debrecen

E.ON Energiatermelő Kft.

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

3 982

3 606

29.

Dorog

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 727

30.

Dunakeszi

DK Gázmotor Kft.

Dunakeszi Közüzemi Kft.

0

4 502

31.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 208

32.

Dunaújváros

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

3 820

4 662

33.

Dunaújváros

HF. Formula Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

4 556

3 208

34.

Eger

VPP Energiatermelő Kft.

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

0

3 971

35.

Érd

Dalkia Energia Zrt.

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft.

0

4 356

36.

Esztergom

Dorogi Erőmű Kft.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

14 190

2 727

37.

Gödöllő

Dalkia Energia Zrt.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

0

3 814

38.

Gyöngyös

Dalkia Energia Zrt.

Városgondozási Zrt.

0

4 381

39.

Győr

Győri Erőmű Kft.

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

8 208

3 601

40.

Hajdúszoboszló

Dalkia Energia Zrt.

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.

0

4 222

41.

Inota

VPP Energiatermelő Kft.

Várpalotai Közüzemi Kft.

0

3 943

42.

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

0

4 029

43.

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai és Szolgáltató Kft.

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

5 292

44.

Kazincbarcika

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.

TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

6 072

3 705

45.

Kiskunfélegyháza

Dalkia Energia Zrt.

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0

4 783

46.

Kiskunhalas

Halas-T Kft.

Halasi Városgazda Zrt.

0

4 931

47.

Kisvárda

Dalkia Energia Zrt.

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

0

3 858

48.

Kőszeg

Heat Invest Kft.

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

0

4 055

49.

Mátészalka

Dalkia Energia Zrt.

Szalkatávhő Kft.

0

3 286

50.

Miskolc

Bioenergy-Miskolc Szolgáltató Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

3 619

51.

Miskolc

Miskolci Geotermia Zrt.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

2 450

52.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz. 23358/8

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

14 985

2 500

53.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 019

54.

Miskolc

MVM MIFŰ Kft. – Miskolc, Szarkahegy u. 21.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

4 019

55.

Mohács

Dalkia Energia Zrt.

MOHÁCS-HŐ Kft.

0

4 490

56.

Mosonmagyaróvár

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

0

5 174

57.

Nagykőrös

Perkons Kft.

Kőrösi Vagyonkezelő Zrt.

0

4 260

58.

Nyíregyháza

E.ON Energiatermelő Kft.

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 169

59.

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

60.

Ózd

Ózdi Erőmű Kft.

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

3 817

61.

Paks

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Duna Center Therm Kft.

2 874

929

62.

Pécs

Pannon Hőerőmű Zrt.

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

5 470

2 889

63.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

„PÉTKOMM” Kft.

4 080

3 284

64.

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

0

4 001

65.

Salgótarján

Perkons Bio Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 254

66.

Salgótarján

Perkons Tarján Kft.

Salgó Vagyon Kft.

0

3 729

67.

Sárbogárd

Perkons Kft.

Cothec Kft.

0

4 191

68.

Sárvár

Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

0

4 472

69.

Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

Cothec Kft.

0

5 072

70.

Siklós

Perkons SKL Kft.

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

0

4 402

71.

Sopron

Dalkia Energia Zrt.

Sopron Holding Zrt.

0

4 596

72.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

Sopron Holding Zrt.

4 432

5 090

73.

Százhalombatta

Dunamenti Hőtermelő Kft.

„SZÁKOM” Kft.

2 679

3 339

74.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 311

75.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6723 Szeged, Temető u. 2.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 311

76.

Szeged

ALFA-NOVA Kft. – 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

4 311

77.

Szeged

Szegedi Vízmű Zrt.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

0

1 000

78.

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 908

79.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Geotermia Zrt.

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

0

3 654

80.

Szigetszentmiklós

Dalkia Energia Zrt.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

0

3 979

81.

Szigetvár

Sziget-Víz Kft.

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

0

1 749

82.

Szolnok

ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

2 950

83.

Szolnok

Dalkia Energia Zrt.

ALFA-NOVA Kft.

0

4 411

84.

Szombathely

Szombathelyi Erőmű Zrt.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 931

85.

Tapolca

Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0

4 201

86.

Tatabánya

Kórházi Energia Központ Kft. – Tatabánya Szent Borbála Kórház

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

0

4 034

87.

Tatabánya

Tatabánya Erőmű Kft.

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

6 175

4 034

88.

Tiszaújváros

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

TiszaSzolg 2004 Kft.

6 072

3 962

89.

Vác

Dalkia Energia Zrt.

Váci Távhő Kft.

0

3 994

90.

Vác

Poligen V Kft.

Váci Távhő Kft.

0

3 994

91.

Vasvár

Vasi Triász Kft.

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

0

2 486

92.

Veszprém

Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

0

4 309

11. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

Az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. mellékletének 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek

 

A

B

C

Sorszám

Település

Távhőszolgáltató

Lakosság értékesítés után kapott fajlagos támogatás

(Ft/GJ)

1.

Ajka

PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.

1 640

2.

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

0

3.

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

1 706

4.

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

5 067

5.

Baj

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

782

6.

Baja

Baja Energetika Kft.

3 923

7.

Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.

2 867

8.

Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.

1 857

9.

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 573

10.

Bonyhád

„FŰTŐMŰ” Kft.

1 699

11.

Budaörs

BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

2 134

12.

Budapest

Csepeli Erőmű Kft.

0

13.

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

2 599

14.

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

2 211

15.

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

1 616

16.

Budapest

GM Kőérberek Kft.

1 616

17.

Cegléd

Dalkia Energia Zrt.

4 304

18.

Celldömölk

Cellenergo Kft.

4 018

19.

Cserkeszőlő

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

0

20.

Csongrád

Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

2 279

21.

Csorna

Csornai Hőszolgáltató Kft.

4 771

22.

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

2 712

23.

Debrecen

DotEnergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt.

0

24.

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

2 128

25.

Dorog

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

3 320

26.

Dunakeszi

Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.

3 188

27.

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.

3 267

28.

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.

2 146

29.

Érd

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Kft.

2 112

30.

Esztergom

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Kft.

3 123

31.

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

1 832

32.

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

1 401

33.

Győr

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.

2 061

34.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft.

2 252

35.

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

2 562

36.

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.

3 684

37.

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.

1 680

38.

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

5 693

39.

Kaposvár

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

4 277

40.

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

4 119

41.

Kazincbarcika

Barcika Szolg Kft.

4 067

42.

Kecskemét

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.

2 866

43.

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

3 860

44.

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

2 943

45.

Kiskunhalas

Halasi Városgazda Zrt.

3 941

46.

Kisvárda

KISVÁRDAI KÖZMŰ Szolgáltató Kft.

3 060

47.

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

3 057

48.

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

3 927

49.

Körmend

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

1 622

50.

Kőszeg

Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

1 801

51.

Makó

Makói Kommunális Nonprofit Kft.

2 820

52.

Mátészalka

Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft.

2 535

53.

Miskolc

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

3 670

54.

Mohács

MOHÁCS-HŐ Kft.

3 622

55.

Mór

MÓRHŐ Kft.

2 332

56.

Mosonmagyaróvár

Városüzemeltető és Fenntartó Kft.

3 713

57.

Nagyatád

Cothec Kft.

0

58.

Nagykőrös

KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.

5 714

59.

Nyergesújfalu

DISTHERM Kft.

1 481

60.

Nyírbátor

Nyírbátori Városüzemeltetési Kkh. Nonprofit Kft.

276

61.

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 076

62.

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

2 898

63.

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

1 793

64.

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

3 183

65.

Paks

Duna Center Therm Kft.

1 381

66.

Pécs

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

1 929

67.

Pétfürdő

„PÉTKOMM” Kft.

3 488

68.

Pétfürdő

Nitrogénművek Zrt.

0

69.

Pornóapáti

Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft.

4 107

70.

Putnok

Putnoki Városgondnokság

4 087

71.

Püspökladány

Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.

4 647

72.

Salgótarján

Salgó Vagyon Kft.

4 452

73.

Sárbogárd

Cothec Kft.

4 331

74.

Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.

3 680

75.

Sárvár

Sárvár Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft.

5 941

76.

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

1 306

77.

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ Nonprofit Kft.

1 823

78.

Siófok

Balaton-parti Kft.

5 187

79.

Sopron

SOPRON Holding Zrt.

3 148

80.

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

0

81.

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

423

82.

Százhalombatta

„SZÁKOM” Kft.

1 146

83.

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

1 936

84.

Székesfehérvár

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

3 459

85.

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

2 083

86.

Szentendre

Városi Szolgáltató Zrt.

2 256

87.

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató Kft.

1 518

88.

Szentgotthárd

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

2 258

89.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.

2 417

90.

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3 062

91.

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft.

1 308

92.

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

3 893

93.

Szombathely

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

2 711

94.

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.

2 920

95.

Tata

Tata Energia Termelő és Távhőszolgáltató Kft.

1 942

96.

Tatabánya

T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.

3 412

97.

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.

4 156

98.

Vác

Váci Távhő Kft.

1 865

99.

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

1 827

100.

Vasvár

RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

2 341

101.

Veszprém

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

2 936

102.

Záhony

Hőtáv Kft.

4 529

103.

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

191

12. melléklet a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelethez

A szállítási rendszerüzemeltető által nyújtott jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

 

A

B

1.

A jogcím-átvezetési szolgáltatás díja

0,003 Ft/MJ

2.

Magyar gázkiegyenlítési ponton

a jogcím-átvezetési szolgáltatási díj 50%-a

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!