nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2014. (X. 10.) NFM utasítás
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2017-01-06
2017-02-14
9
Jogszabály

33/2014. (X. 10.) NFM utasítás

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 60. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § (1) A Szabályzatot, valamint a minisztérium belső szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat megtörténtéről a közigazgatási államtitkár – a felülvizsgálat eredményének egyidejű továbbításával – tájékoztatja a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a Miniszterelnökséget vezető miniszter

a) a közigazgatás-fejlesztés okán szükséges szervezeti és működési szabályok, valamint

b) jogszabályváltozás

miatt bármikor kezdeményezheti a Szabályzat 30 napon belül történő módosítását. A módosítás elmulasztása esetén a Miniszterelnökséget vezető miniszter gondoskodik a megfelelő módosítás érvényesüléséről és az azzal kapcsolatos intézkedés hatálybalépéséről.

3. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 33/2014. (X. 10.) NFM utasításhoz

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogállása és alapadatai

1. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) alapadatai a következők:

a) megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,

b) rövidítése: NFM,

c) angol megnevezése: Ministry of National Development,

d) német megnevezése: Ministerium für Nationale Entwicklung,

e) francia megnevezése: Ministere du Développement National,

f) székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44–50.,

g) vezetője (fejezetet irányító szerv vezetője): nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter),

h) alapítója: Országgyűlés,

i) alapítás időpontja jogfolytonosság alapján: 2008. május 15.,

j) alapításáról rendelkező jogszabály: a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény,

k) alapító okirat kelte, száma: 2014. május 29., ISZF/8324-5/2014-NFM.,

l) jogállása: törvény által létrehozott központi államigazgatási szerv, a miniszter munkaszerve,

m) előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező,

n) számlavezetője: Magyar Államkincstár,

o) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00290713-00000000,

p) adóigazgatási azonosító száma: 15764412-2-41,

q) törzskönyvi azonosító száma (PIR): 764410,

r) alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 841103 Minisztériumok tevékenysége,

s) alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása: 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység.

(2) Az állami feladatként ellátott alaptevékenységek körét a minisztérium alapító okirata határozza meg. A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem végez.

(3) Az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetése XVII. Fejezet.

2. A minisztérium szervezete

2. § (1) A minisztérium önálló szervezeti egységei: a miniszteri kabinet, a titkárság és a főosztály.

(2) Nem önálló szervezeti egység az osztály.

3. § (1) A minisztérium szervezeti felépítését az 1. függelék tartalmazza.

(2) A minisztérium szervezeti egységeinek feladatait a 2. függelék tartalmazza.

(3) A minisztérium létszámkeretét – az egyes állami vezetők és a kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek együttes létszáma szerinti bontásban – a 3. függelék tartalmazza.

(4)2 A miniszter által irányított, felügyelt központi költségvetési szervekkel (a továbbiakban: háttérintézmények) kapcsolatos és a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő önálló szervezeti egység (szakmai felelős) megnevezését a 4. függelék tartalmazza azzal, hogy az átruházott hatáskörökbe nem tartozik bele a háttérintézmény vezetőjének (helyettesének), gazdasági vezetőjének kinevezése, felmentése, vele szemben fegyelmi eljárás megindítása, továbbá a háttérintézmény alapító (megszüntető) okiratának kiadása, központi államigazgatási szerv esetében a szervezeti és működési szabályzat kiadása, egyéb központi költségvetési szerv esetén a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása.

(4a)3 Az egyes fővárosi és megyei kormányhivatalokkal (a továbbiakban: kormányhivatal) kapcsolatos irányítási feladatokhoz kapcsolódóan a miniszter irányítási és ellenőrzési jogköreit, a jogkör gyakorlásában közreműködő központi hivatal kijelölését, a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető kijelölését, valamint a hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő, döntés-előkészítő önálló szervezeti egység (szakmai felelős) megnevezését a 4/A. függelék tartalmazza.

(4b)4 A miniszter alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan a miniszter alapító jogainak gyakorlásában közreműködő szakmai felelős állami vezető kijelölését, valamint az alapító jogok gyakorlásával összefüggésben közreműködő, döntés döntés-előkészítő önálló szervezeti egység (szakmai felelős) megnevezését a 4/B. függelék tartalmazza.

(5)5 A minisztériumon belül az állami vagyon feletti tulajdonosi jogosítványok és szakmai felügyelet gyakorlásával kapcsolatos együttműködés, iratkezelési rend közös szabályait, valamint a miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokat és azokkal kapcsolatban eljáró miniszter, állami vezető, kormánybiztos és szakmai felelős szervezeti egység megnevezését az 5. és 5/A. függelék tartalmazza.

(6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó, valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél lefolytatott eljárásokban a döntések előkészítésének és meghozatalának rendjét a 6. függelék tartalmazza.

(7) A minisztériumban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket (feladatköröket) a 7. függelék tartalmazza.

II. Fejezet

A MINISZTÉRIUM VEZETÉSE

3. A miniszter

4. § A miniszter, mint a minisztérium vezetője, különösen

a) meghatározza a minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, valamint kiadja a 101. §-ban meghatározott szabályzatokat,

b) felelős a szervezet minden szintjén érvényesülő belső kontrollrendszer kialakításáért, irányításáért és fejlesztéséért,

c) gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról, működtetéséről és függetlenségének biztosításáról, jóváhagyja a minisztérium stratégiai és éves ellenőrzési tervét, éves ellenőrzési jelentését, valamint a fejezet összefoglaló éves ellenőrzési tervét és éves összefoglaló jelentését,

d) meghatározza és jóváhagyja a minisztérium munkatervét és az ágazati célkitűzéseket,

e) jóváhagyja a minisztérium éves költségvetési és zárszámadási javaslatát,

f) jogszabályban meghatározott körben előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek, és ellenjegyzi az elnöki határozatot,

g) gyakorolja az irányítása alá tartozó központi hivatalok és azok területi szervei vezetői felett, valamint a jogszabályban meghatározott információbiztonsági felügyelő tekintetében a kinevezés (kirendelés) és felmentés tekintetében a munkáltatói jogokat,

h)6 a Kormány döntéseiről tájékoztatást ad a közigazgatási államtitkárnak és az államtitkároknak,

i) a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjeként gyakorolja és ellátja a jogszabályban részére meghatározott hatásköröket és feladatokat,

j)7 ellátja a közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal és az alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos – jogszabályban vagy szerződésben meghatározott – jogosultságokat,

k)8 ellátja az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) tekintetében a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossal együttesen, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 2. és 5. prioritása tekintetében a szakpolitikai felelősi feladatokat.

5. § A miniszter irányítja

a) a közigazgatási államtitkár,

b) a parlamenti államtitkár,

c) az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

d) a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,

e) az energiaügyért felelős államtitkár,

f) a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár,

g) a vagyonpolitikáért felelős államtitkár,

h) a miniszteri biztos,

i) a miniszteri kabinet vezetőjének (a továbbiakban: kabinetfőnök),

j) az Ellenőrzési Főosztály vezetőjének,

k)9 az Egyes Kiemelt Budapesti Beruházásokért Felelős Kormánybiztos Koordinációs Főosztálya vezetőjének

tevékenységét.

5/A. §10 A miniszter a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt és a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló kormányhatározatban foglalt feladatok tekintetében a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossal együttesen irányítja.

6. § A miniszter feladatainak ellátása érdekében a miniszter mellett kabinet működik.

7. § (1) A minisztert akadályoztatása vagy távolléte esetén – a központi államigazgatási szervekről, valamit a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 37. §-ában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően – jogszabály, kormányhatározat vagy e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában, a miniszter utasításai szerint eljárva a parlamenti államtitkár helyettesíti. A miniszter helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a parlamenti államtitkár látja el.

(2) A miniszter helyettesítését a parlamenti államtitkár akadályoztatása vagy távolléte esetén – a Ksztv. 37. § (2) bekezdés első fordulatában meghatározott hatáskörök kivételével – a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár; a parlamenti államtitkár és a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a közigazgatási államtitkár látja el.

(3) A miniszter az Országgyűlés munkájával összefüggő miniszteri hatáskörök gyakorlása tekintetében – az (1) bekezdéstől eltérően – egyedi esetben a minisztérium más államtitkárát is kijelölheti.

4. A közigazgatási államtitkár

8. § (1) A közigazgatási államtitkár vezeti a minisztérium hivatali szervezetét, ennek keretében gyakorolja a Ksztv. 61. § (1) bekezdése szerinti – a minisztérium szervezetéhez tartozó kormánytisztviselők és állami vezetők feletti igazgatási irányítás gyakorlásával összefüggő – hatásköröket.

(2) A közigazgatási államtitkár feladatkörében gyakorolja a Ksztv. 3. §-ában meghatározott irányítási jogokat.

9. §11 (1) A közigazgatási államtitkár közvetlenül irányítja

a) a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

c) a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

d) a Szervezetfejlesztési és Közigazgatási Stratégiai Főosztály vezetőjének,

e)12 a Személyügyi Főosztály vezetőjének, valamint

f) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság vezetőjének

tevékenységét.

(2) A felszámolók névjegyzékét vezető hatóságként feladatkörébe tartozó hatósági ügyek, valamint az elektronikus értékesítési rendszer létrehozásával, működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatok tekintetében a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság vezetője nem utasítható.

10. § (1) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi hivatali egységek összehangolt működésével kapcsolatos feladatkörében

a) előkészíti a minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatát,

b) összeállítja és miniszteri jóváhagyásra előterjeszti a minisztérium munkatervét, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a munkatervi feladatok teljesítését, továbbá összehangolja a miniszternek a Kormány munkatervéhez tett javaslatainak előkészítését,

c) ellenőrzi a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, a munkatervben és a miniszteri döntésekben meghatározott feladatok végrehajtását,

d) nyilvántartja a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatokat, és ellenőrzi végrehajtásukat, valamint a végrehajtásról tájékoztatja a minisztériumi vezetőket,

e) a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről rendszeresen tájékoztatja a helyettes államtitkárokat és az önálló szervezeti egységek vezetőit,

f) felel a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által a minisztérium részére biztosított szolgáltatási és ellátási feladatokkal összefüggésben a KEF-fel és a NISZ Zrt.-vel való kapcsolattartásért,

g) felel a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: Alap) kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért.

(2) A közigazgatási államtitkár a minisztériumi hivatali egységek tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási feladatkörében

a) meghatározza a működés pénzügyi feltételeit, biztosítja a minisztériumi munkarend, ügyintézés és iratkezelés, valamint a gazdálkodás szabályainak megtartását,

b) kialakítja, működteti és irányítja a minisztérium feladatkiadási, utókövetési és számonkérési rendszerét,

c) felel a minisztérium humánerőforrás-gazdálkodásáért,

d) a vonatkozó külön jogszabályokra figyelemmel javaslatot tesz a minisztérium személyi juttatásainak, létszám-, illetmény- és jutalmazási kereteinek, valamint a személyi juttatást terhelő egyéb kifizetéseknek a meghatározására,

e) ellátja a költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési dokumentációs tevékenységeket,

f) koordinálja a külső források megszerzésével kapcsolatos feladatokat és a megítélt támogatások felhasználásának folyamatát,

g) figyelemmel kíséri a minisztérium informatikai, nyilvántartó és szolgáltató rendszereinek hiteles, megbízható és biztonságos üzemeltetését,

h) irányítja a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátását,

i) felelős a minisztérium integritásirányítási és korrupció-megelőzési feladataiért, különösen az egyéves korrupció-megelőzési intézkedési terv és a kapcsolódó integritásjelentés elkészítéséért, továbbá gondoskodik a minisztérium működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, ezen feladatok ellátásának elősegítése érdekében a közvetlen irányítása alá tartozó integritás tanácsadót jelöl ki,

j) a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítja a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE).

(3) A közigazgatási államtitkár

a) a kormányzati döntés-előkészítéssel összefüggő feladatkörben részt vesz a közigazgatási államtitkári értekezleten, az ott született döntésekről tájékoztatást ad a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére,

b) biztosítja a miniszteri döntésekhez szükséges információk, háttéranyagok ésszerű időben történő összeállítását, valamint a miniszteri döntésekből eredő feladatok megvalósulását.

11. § (1)13 A közigazgatási államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság, valamint a Szervezetfejlesztési és Közigazgatási Stratégiai Főosztály működik.

(2) A közigazgatási államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

12. § A közigazgatási államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A közigazgatási államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár látja el.

5. Az államtitkárok

13. § A minisztériumban

a) parlamenti államtitkár,

b) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár,

c) közlekedéspolitikáért felelős államtitkár,

d) energiaügyért felelős államtitkár,

e) fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár,

f) vagyonpolitikáért felelős államtitkár

működik.

14. § Az államtitkárok

a) intézik a miniszter által számukra meghatározott egyedi feladatokat, ezen belül a szakterületüket érintő koncepciókat és megoldási javaslatokat dolgoznak ki, kialakítják és képviselik a minisztériumi álláspontot,

b) a miniszter utasításainak megfelelően meghatározzák a szakterületükhöz tartozó kommunikáció szakmai tartalmát, javaslatot tesznek a kommunikációs stratégiára, ellátják a minisztérium sajtóképviseletét,

c) közreműködnek a miniszter döntéseinek közpolitikai megalapozásában és azok végrehajtásában,

d) elvégzik a miniszter feladat- és hatáskörét meghatározó rendeletben szereplő feladatokkal, összkormányzati, illetve ágazati felelősségi körbe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat, ágazati és részágazati stratégiákat alakítanak ki,

e)14 irányítási és ellenőrzési tevékenységet végeznek a 4/A. függelék szerint átruházott hatáskörükbe tartozó feladatok kapcsán, javaslatot tesznek a 4/B. függelék szerinti szakmai felelősségi körükbe tartozó alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntésekre, javaslatot tesznek az 5. függelék szerinti szakmai felelősségi körükbe tartozó társaságok vezető tisztségviselőinek kinevezésére a kinevezést előkészítő államtitkár részére,

f) gazdálkodnak a hatáskörükbe utalt (cél)előirányzatokkal, költségkeretekkel,

g) a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítják a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE).

14/A. §15 A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a 14. §-ban foglalt feladatokat a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló kormányhatározatban foglaltakkal összhangban látja el.

6. A parlamenti államtitkár

15. § (1) A parlamenti államtitkár

a) koordinálja az országgyűlési frakciókkal, képviselőkkel való kapcsolattartást,

b) közreműködik az egyházakkal, a munkaadói szervezetekkel és a munkavállalói érdekképviseletekkel történő kapcsolattartásban.

(2) A parlamenti államtitkár irányítja

a) a Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya és

b) a Kommunikációs Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

16. § (1) A parlamenti államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A parlamenti államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

17. § A parlamenti államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár helyettesíti. A parlamenti államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár látja el.

7. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

18. § (1) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

a) irányítja az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtását,

b) felel az informatikai, az elektronikus információbiztonsági ágazatok fejlesztéséért, biztosítja ezen ágazatok szabályozásának, hatósági felügyeletének előkészítését és feltételeit,

c) felel az ágazatok informatikai koordinációjáért, a digitális nemzet megteremtéséhez szükséges stratégiai, szabályozói, motivációs keretrendszer kialakításáért,

d) feladat- és hatáskörét érintő szakági területen széles társadalmi, iparági érdeket megjelenítő vagy tudományos tevékenységet végző szervezetekkel kialakítandó közvetlen együttműködésre irányuló partnerségi, együttműködési megállapodásokkal gondoskodik az infokommunikációs stratégiai célkitűzések érvényre jutásáról,

e) felügyeli az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátását az elektronikus hírközlés, az audiovizuális média, az elektronikus információbiztonság, az űrkutatás és az informatika területén, továbbá gondoskodik az ehhez szükséges hazai jogalkotási feladatok megvalósításáról,

f) felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez és az űrkutatáshoz – kapcsolódó szabályozásért (különös tekintettel az EU irányelvek érvényesítésére), az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért, valamint működésének fejlesztéséért (különös tekintettel a kapcsolódó stratégiák kidolgozására és kapcsolódó programok meghatározására, a végrehajtás feltételeinek megteremtésére),

g) a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amely felett a minisztérium tulajdonosi jogot gyakorol

ga) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését, fejlesztését,

gb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai tekintetében,

gc) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személye tekintetében,

h) minősíti az ágazati infokommunikációs stratégiákat, felügyeli azok végrehajtását,

i) a szabályozási feladatok kivételével ellátja az informatikai és a hírközlési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos feladatokat,

j) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az elektronikus aláírási termékeket, valamint az egyes hírközlési és informatikai termékek és szolgáltatások megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti kijelölési bizottságok döntési javaslatait,

k) a miniszter által átruházott hatáskörben eljár az informatikai, hírközlési, audiovizuális média területén igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása ügyében,

l) a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtása szempontjából koordinálja az oktatási és egészségügyi infokommunikációs fejlesztések végrehajtását,

m) felel az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott hatósági feladatok végrehajtásáért,

n) gondoskodik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről,

o) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

p) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat,

q) gondoskodik az érintett ágazatokban a fogyasztói érdekek érvényre juttatásáról, valamint a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáról.

(2) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja

a) az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár és

b) a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

19. § (1) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

20. § Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár helyettesíti, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén pedig a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár látja el.

8. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

21. § (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

a)16 a kormányzat ágazati célkitűzései alapján meghatározza a közlekedéspolitika fejlesztési irányait, összehangolja a közlekedéspolitikai célkitűzéseket, a közlekedésfejlesztés fő irányait, a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos koncepcionális kérdéseket, valamint szervezi, önállóan irányítja és felügyeli a közlekedéspolitikai feladatok végrehajtását, kivéve a költségvetési, az IKOP és az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (a továbbiakban: CEF) forrásokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját,

b) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja az országos, elővárosi és regionális autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásokra, valamint a vasúti személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó személyszállítási közszolgáltatási szerződéseket, a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat, valamint meghozza az éves vasúti és helyközi autóbuszos közszolgáltatási menetrend módosításának előkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, valamint a személyszállítási közszolgáltatás és a belföldi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás szervezésére vonatkozó egységes, országosan és regionálisan összehangolt közszolgáltatási menetrendi koncepciót,

c) a miniszter által átruházott hatáskörben jóváhagyja a vasúti pályaműködtetési szerződéseket, továbbá a pályaműködtetési szerződésekkel kapcsolatos megrendelői nyilatkozatokat,

d)17 a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos jóváhagyását követően javaslatot tesz a közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, fejlesztését szolgáló költségvetési előirányzatok felosztására,

e) a szabályozási feladatok kivételével ellátja a közlekedési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az OKJ-ben meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó közlekedési szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,

f) tudomásul veszi a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökének a közúti járművek használatával kapcsolatos jogszabályok alkalmazásával összefüggő hivatalos tájékoztatásait,

g) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti, a tehergépkocsik belföldi közlekedésére vonatkozó korlátozás felfüggesztésére vonatkozó jogkört,

h) egyetértése esetén jóváhagyja a kijelölési bizottság döntési javaslatait,

i) a miniszter hatáskörébe tartozóan jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedés költségvetési támogatásával kapcsolatos döntési javaslatot,

j) irányítja a jogellenes légiközlekedési cselekmények elleni védelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatok ellátását,

k) felügyeli a Nemzeti Légtérkoordinációs Munkacsoport és a Légiközlekedés-védelmi Bizottság szakmai tevékenységét,

l) a miniszter által átruházott hatáskörben dönt a felügyeleti igazolványokra való jogosultság kérdésében, és a miniszter nevében aláírja a jogosultak számára kiadásra kerülő felügyeleti igazolványokat,

m) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 1/B. § (3) bekezdésében foglalt jogkört,

n) a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felmentés jogát,

o)18 a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett a minisztérium tulajdonosi jogot gyakorol, javaslatot tesz azok közlekedéspolitikáért felelős vezetőinek kinevezése, felmentése tekintetében azzal, hogy a közúti és kötöttpályás közlekedési infrastrukturális fejlesztések megvalósításában érintett gazdasági társaságok esetében a miniszterhez való felterjesztést megelőzően a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos véleményét beszerzi,

p) irányítja, szervezi és összehangolja a közlekedési szakpolitikák hazai és nemzetközi (két és többoldalú, valamint európai uniós) vonatkozásait, az ezzel foglalkozó fórumokon képviseli a minisztert, illetve gondoskodik annak képviseletéről.

(2) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) a közlekedésért felelős helyettes államtitkár,

b)19 – a 35/A. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel – a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és

c) a Közlekedési Stratégiai Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

(3) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatai ellátása során szakmailag önállóan jár el. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár nem utasítható. Az irányító hatósági önállóságuk megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó főosztályok kötelesek együttműködni az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információ teljes körű átadásában.

21/A. §20 (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a 35/A. §-ban foglalt döntési javaslatok tekintetében gondoskodik a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos előzetes jóváhagyásához, illetve véleményének kialakításához szükséges adatok, információk közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos részére történő rendelkezésre bocsátásáról, valamint biztosítja, hogy a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos előzetes jóváhagyásával, illetve véleményével együttesen kerüljön sor a döntési javaslatok miniszteri felterjesztésére.

(2) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztések tekintetében a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos egyedi utasításával megegyezően gondoskodik különösen az alábbiak előkészítéséről:

a) a közlekedési infrastrukturális beruházás műszaki tartalmának meghatározásával, elrendelésével kapcsolatos feladatok,

b) a fejlesztésekhez kapcsolódó útügyi műszaki szabályozás – jogszabály, szabvány, műszaki szabályzat – előkészítésével, felülvizsgálatával, jóváhagyásával kapcsolatos feladatok,

c) javaslatot tesz a Kormány és a miniszter számára a fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában.

(3) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossal való együttműködése keretében biztosítja az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek és a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos közvetlen együttműködését, valamint végrehajtja a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladat- és hatáskörében kiadott egyedi utasításait, és előkészíti a közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztések tekintetében a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó adminisztratív feladatokat.

(4) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár hatáskörébe tartozó közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztések tekintetében ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos a feladatkörébe utal.

22. § (1) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság, valamint a Közlekedési Stratégiai Főosztály működik.

(2) A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

23. § A közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a közlekedésért felelős helyettes államtitkár, míg együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén a közlekedésért felelős államtitkár titkárságvezetője helyettesíti. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a közlekedésért felelős helyettes államtitkár látja el.

24. § A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár az 5. függelék szerinti szakmai felügyeleti jogát a tulajdonosi jogokat gyakoroló vagyonpolitikáért felelő államtitkár egyetértésével gyakorolja. E jogkörében javaslatot tesz különösen a szervezetek megszüntetését, átszervezését, összevonását illetően.

9. Az energiaügyért felelős államtitkár

25. § (1) Az energiaügyért felelős államtitkár gondoskodik

a) az energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről,

b) az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, az energiaellátással és az energia-ellátásbiztonsággal, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, valamint az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos államigazgatási feladatok ellátásról.

(2) Az energiaügyért felelős államtitkár irányítja az energetikáért felelős helyettes államtitkár tevékenységét.

26. § (1) Az energiaügyért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az energiaügyért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

27. § Az energiaügyért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az energetikáért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. Az energiaügyért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az energetikáért felelős helyettes államtitkár látja el.

10. A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

28. § (1) A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár feladatkörében felel a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, valamint a területfejlesztésért.

(2) A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár gondoskodik az energiahatékonyság- és az energiatakarékosság-fokozás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, a klímapolitikai stratégia kidolgozásáról és végrehajtásáról, valamint a kiemelt közszolgáltatások (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások) szabályozásával és gazdasági eszközeivel kapcsolatosan hatáskörébe utalt szakterületi feladatok ellátásáról.

(3) A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár szakmai felügyeletet gyakorol a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. felett, valamint gondoskodik az ELI-HU Nonprofit Kft. szakmai felügyeletéhez kapcsolódó minisztériumi feladatok ellátásáról.

(4) A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár irányítja

a) a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár és

b) a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

tevékenységét.

(5)21 A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatai ellátása során szakmailag önállóan jár el. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár nem utasítható. Az irányító hatósági önállóságuk megtartása mellett az irányító hatósági feladatot ellátó főosztályok kötelesek együttműködni az egységes fejlesztéspolitikai intézményrendszer megvalósítása és működése érdekében, a több irányító hatóságra vonatkozó feladatok egységes ellátásában, valamint az intézményi közös adatbázis működéséhez szükséges információk teljes körű átadásában.

29. § (1) A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat, továbbá az államtitkár által meghatározott feladatok tekintetében a minőség-ellenőrzés koordinációját.

(2) A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

(3) A titkárság vezetője közvetlenül irányítja a Fejlesztéspolitikai Tanácsadói Főosztály és az Operatív Irányítási Főosztály vezetőjének tevékenységét.

30. § A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén szakmai kérdésekben a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár, együttes akadályoztatásuk vagy távollétük esetén pedig a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár látja el.

11. A vagyonpolitikáért felelős államtitkár

31. § (1) A vagyonpolitikáért felelős államtitkár

a) a kormányzat szakpolitikai célkitűzései alapján meghatározza a vagyonpolitika irányait, összehangolja a vagyonpolitikai célkitűzéseket és a vagyonpolitikát érintő koncepcionális kérdéseket, valamint szervezi, önállóan irányítja és felügyeli a vagyonpolitikai feladatok végrehajtását,

b) előkészíti és végrehajtja a Kormány vagyongazdálkodási politikáját, amelynek során szakmailag előkészíti az állami vagyonról, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló jogszabályokat,

c) előkészíti a hozzá tartozó gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntéseket, továbbá – az ágazatért felelős államtitkár javaslatát beszerezve – a vezető tisztségviselők kinevezését,

d) eljár és képviseli a Magyar Állam érdekeit, továbbá a miniszter felhatalmazása alapján gyakorolja a tulajdonosi jogosítványokat valamennyi állami tulajdonban álló vagyonelem tekintetében, és dönt – az MNV Zrt. bevonásával – az egyes vagyontárgyak rendeltetésének megváltoztatásáról, a feleslegessé váló vagyonelemek értékesítéséről, illetve az új vagyonelemek megszerzéséről, egyben meghatározza ezen feladatok ellátásának sorrendjét,

e)22 gondoskodik az állami vagyon körébe tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokról, üzemeltetési, működtetési feladatokról, a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekről, valamint a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programokhoz kapcsolódó tanterem-, tornaterem-, tanuszoda- és iskolafejlesztési programokról, kivéve az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházásokat,

f) ellátja az állami felsőoktatás vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó minisztériumi feladatait,

g)23 kidolgozza a szakterületéhez tartozó koncessziós szakpolitikai irányelveket, felel a koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért,

h)24 felel az állami vagyont érintő (hazai, európai uniós, egyéb nemzetközi) fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő felügyeletének szabályozásáért és végrehajtásáért; ennek keretében különösen az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítéséért, valamint e döntésekhez kapcsolódó fejlesztéseket és beruházásokat célzó stratégiák kidolgozásáért és kapcsolódó programok meghatározásáért, a végrehajtás feltételeinek megteremtéséért.

(2) A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek kinevezésére az ágazatért felelős államtitkár tesz javaslatot a vagyonpolitikáért felelős államtitkár részére, kinevezési javaslat előkészítésére csak e javaslattal egyetértésben kerülhet sor.

(3) A vagyonpolitikáért felelős államtitkár

a) felügyeli, elemzi és ellenőrzi a privatizációs, a koncessziós, PPP és egyéb állami vagyont érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött és megkötendő szerződéseket,

b)25 gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő állami fejlesztési feladatok ellátásáról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, a Magyar Államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,

c) gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó, uniós pénzügyi ellenőrzéssel foglalkozó tárcaközi bizottságok, albizottságok és munkacsoportok titkársági feladatainak ellátásáról,

d) együttműködik az illetékes ágazati államtitkárokkal, a Miniszteri Kabinettel, valamint feladatkörében kapcsolatot tart a kormánybiztos(ok)kal, miniszteri biztosokkal,

e)26 az állami vagyongazdálkodás szempontjából előkészíti az NFM-től, illetve felügyeli az MNV Zrt.-től, valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadását.

(4) A vagyonpolitikáért felelős államtitkár irányítja

a) a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár és

b) a Vagyonpolitikai Stratégiai és Koordinációs Főosztály vezetőjének

tevékenységét.

32. § (1)27 A vagyonpolitikáért felelős államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A vagyonpolitikáért felelős államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

33. § A vagyonpolitikáért felelős államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár helyettesíti. A vagyonpolitikáért felelős államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár látja el.

12. A kabinetfőnök

34. § A kabinetfőnök

a) meghatározza a Miniszteri Kabinet munkarendjét, közvetlenül vezeti a Miniszteri Kabinetet és koordinálja a Miniszteri Kabinetet érintő feladatok végrehajtását azzal, hogy a Miniszteri Kabineten működő, a minisztérium belső adatvédelmi felelőse munkakört betöltő kormánytisztviselő ezen feladatkörében a kabinetfőnök által nem utasítható,

b) koordinálja a miniszteri biztosi titkárságok vezetőinek a tevékenységét,

c) részt vesz a Kormány politikai döntéseinek az előkészítésében,

d) a miniszter utasítása alapján eseti jelleggel ellátja a minisztérium képviseletét meghatározott ügyekben,

e) elősegíti a miniszter országgyűlési munkáját, kapcsolatot tart a pártok képviselőcsoportjaival és a pártokhoz nem tartozó képviselőkkel, illetve kapcsolatot tart más minisztériumokkal,

f) feladatai hatékony végrehajtása érdekében folyamatos és közvetlen kapcsolatot tart a minisztérium vezető munkatársaival és a miniszter tanácsadó testületeivel, a miniszter döntése alapján intézkedést kezdeményezhet az államtitkároknál, illetve távollétük esetén a helyettes államtitkároknál,

g) figyelemmel kíséri a minisztériumi ügyintézést, a miniszterhez érkezett megkeresések esetében előzetesen állást foglal a válaszadás módjáról, a miniszteri szintű válaszadás szükségességéről, áttekinti és értékeli a miniszteri válaszok tervezetét,

h) figyelemmel kíséri a minisztérium támogatásból megvalósuló programjainak végrehajtását,

i)28 összehangolja, koordinálja a minisztérium Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottsággal (a továbbiakban: FKB) kapcsolatos tevékenységét, és gondoskodik a miniszter felkészítéséről,

j) koordinálja a minisztérium közvetlen közösségi források felhasználásával kapcsolatos tevékenységét,

k) előzetes véleményezési jogot gyakorol a miniszternek címzett ügyiratok vonatkozásában,

l) összeállítja a Miniszteri Értekezlet napirendjét és nyomon követi a miniszteri értekezleten meghatározott feladatok, iránymutatások végrehajtását,

m) irányítja a Miniszteri Titkárság vezetőjének tevékenységét,

n) ellátja a miniszter által meghatározott egyéb feladatokat.

35. § A kabinetfőnököt a hatáskörébe utalt ügyekben akadályoztatása vagy távolléte esetén a Miniszteri Titkárság vezetője helyettesíti. A kabinetfőnök helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Miniszteri Titkárság vezetője látja el.

12/A.29 A közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos feladatellátása

35/A. § (1) A közlekedésért felelős államtitkár, az általa irányított helyettes államtitkár és önálló szervezeti egységek, valamint a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és az általa irányított önálló szervezeti egységek a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak (a továbbiakban e §-ban: kormánybiztos) a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló kormányhatározat szerinti, közúti és kötöttpályás közlekedési infrastrukturális fejlesztésekkel (a továbbiakban e §-ban: fejlesztések) kapcsolatos alábbi feladatainak ellátását közvetlen együttműködéssel biztosítják:

a) ellátja a költségvetési, az IKOP és az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (a továbbiakban: CEF) forrásokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját,

b) részt vesz mindazon felhívások, illetve kiemelt projektek – az illetékes szervezetek vagy szervezeti egységek által kidolgozott – szakmai tartalmának a megvalósításában, amelyeket az IKOP éves fejlesztési keretei tartalmaznak,

c) összehangolja a fejlesztésekben részt vevő államigazgatási szervek és állami vállalatok tevékenységét,

d) javaslatot tesz a Kormány számára a fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában,

e) részt vesz a fejlesztésekhez kapcsolódó útügyi műszaki szabályozás – jogszabály, szabvány, műszaki szabályzat – előkészítésében, javaslatot tesz annak felülvizsgálatára.

(2) A közlekedésért felelős államtitkár a kormánybiztos

a) előzetes jóváhagyását követően terjeszti fel a nemzeti fejlesztési miniszterhez

aa) a fejlesztések megvalósítását szolgáló valamennyi költségvetési előirányzat felosztásához kapcsolódó döntési javaslatokat,

ab) a fejlesztésekhez kapcsolódó, a Kormány vagy annak tagja feladat- és hatáskörébe tartozó útügyi műszaki szabályokat – jogszabályok tervezetét, szabványokat, műszaki szabályzatokat –;

b) előzetes véleményét beszerezve készíti elő a fejlesztések megvalósításában érintett, a miniszter irányítása, felügyelete vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek vezetőinek kinevezésére, felmentésére vonatkozó javaslatokat.

(3) A kormánybiztos fejlesztésekkel kapcsolatos feladatai végrehajtásának biztosítása érdekében a nemzeti fejlesztési miniszter a kormánybiztossal együttesen

a) irányítja

aa) a költségvetési, az IKOP és a CEF forrásokból finanszírozott fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját ellátó szerveket, szervezeti egységek vezetőit,

ab) a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak a kormánybiztos feladat- és hatáskörével összefüggő tevékenységét, különös tekintettel az IKOP megvalósításával összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerint ellátott szakpolitikai feladataira;

b) gyakorolja

ba) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti teljes körű – tulajdonosi joggyakorlást nem érintő – szakmai felügyeleti jogkört,

bb) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feletti – tulajdonosi joggyakorlást nem érintő – szakmai felügyeleti jogkört a gazdasági társaságoknak a kormánybiztos tevékenységével kapcsolatos feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeiben,

c) ellátja a fejlesztések tekintetében a szakmai felelősi feladatokat, melynek keretében különösen meghatározza a fejlesztések műszaki tartalmát, és elrendeli a fejlesztések megvalósításával kapcsolatos egyedi feladatokat.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak tekintetében kizárólag a miniszter és a kormánybiztos rendelhet el feladatot. A kormánybiztos egyedi utasítást adhat ki a fejlesztésekkel kapcsolatos feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szervek, szervezeti egységek vezetői számára. A kormánybiztos kiadmányozza a fejlesztésekkel összefüggő, feladat- és hatáskörébe tartozó egyedi utasításokat.

(5) A költségvetési források, az IKOP és a CEF terhére megvalósuló fejlesztésekben részt vevő, a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása és szakmai felügyelete alá tartozó szervezetek részére kizárólag a nemzeti fejlesztési miniszter és a kormánybiztos rendelhet el feladatot, adhat ki egyedi utasítást a fejlesztések előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban.

(6) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt a fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében – a 21. § (3) bekezdését is figyelembe véve – a kormánybiztos a miniszterrel együttesen irányítja.

13. A helyettes államtitkárok

36. § A minisztériumban

a) jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár,

b) európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár,

c) gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár,

d) infokommunikációért felelős helyettes államtitkár,

e) fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár,

f) közlekedésért felelős helyettes államtitkár,

g) közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár,

h) energetikáért felelős helyettes államtitkár,

i) zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár,

j) környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár és

k) vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

l)30 közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár,

m)31 pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár és

n)32 közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár

működik.

37. § (1) A helyettes államtitkár az általa irányított önálló szervezeti egységek feladatkörébe tartozó, valamint a miniszter által meghatározott egyéb ügyekben – az érintett helyettes államtitkárokkal, valamint az államtitkárokkal együttműködve – gondoskodik a minisztérium szakmai álláspontjának kialakításáról, és képviseli azt.

(2) A helyettes államtitkár közvetlenül irányítja a szakterületén működő önálló szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét, a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában ellenőrzi a szakterületén a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek, illetve intézmények feladatainak végrehajtását, rendszeresen beszámoltatja ezek vezetőit és meghatározza a tevékenységük irányát.

(3) A helyettes államtitkár feladat- és hatáskörei elsősorban a következők:

a) feladatkörében, illetve megbízás alapján képviseli a minisztériumot,

b) szakterületén – a minisztérium ágazati célkitűzései és munkaterve alapján időszerű feladataival összhangban – gondoskodik a feladatok meghatározásáról, számontartásáról, végrehajtásáról, programok, koncepciók kidolgozásáról, megvalósításáról, meghatározza az ehhez szükséges feltételeket,

c) feladatkörével összefüggésben e szabályzatban foglaltak szerint utasítási joga van, irányítást gyakorol és intézkedést ad ki, véleményt nyilvánít a feladatkörét érintő előterjesztések, jogszabályok tervezetéről,

d) feladatkörében, illetve meghatalmazás alapján képviseli a minisztériumot az Országgyűlés bizottságainak ülésén, képviseli a minisztériumot a társadalmi és állami szervek előtt, valamint tárcaközi bizottságokban, továbbá a hazai és a nemzetközi szervezetekben,

e) az irányítása alá tartozó területeken irányítja és ellenőrzi a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a miniszter és az államtitkár döntéseinek végrehajtását, és ennek érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.

(4)33 A helyettes államtitkár feladatainak ellátása során együttműködik a többi helyettes államtitkárral, a kormánybiztosokkal és a miniszteri biztosokkal.

14. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

38. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

a) felel a kormányzati döntés-előkészítés keretében a központi államigazgatási szervektől beérkező előterjesztések, jelentések, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésének és véleményezésének összehangolásáért, ellenőrzi az észrevételezési és véleményezési határidők megtartását,

b) kiadmányozza a kormányzati döntés-előkészítés során adott tárcaészrevételt vagy tárcavéleményt,

c) felel a minisztérium szervezeti egységeinek a kormányüléssel, a közigazgatási államtitkári értekezlettel kapcsolatos feladatai összehangolásáért, kijelöli a felkészítő anyagok előkészítéséért felelős szervezeti egységet,

d) jóváhagyja a minisztérium munkatervét,

e) jogi természetű vita esetén dönt a jogszabálytervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátása engedélyezésének kezdeményezéséről,

f) bármely önálló szervezeti egységet a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladattal kapcsolatos ügyben feladat elvégzésére vagy jelentéstételre utasíthat.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Jogszabály-előkészítő Főosztály,

b) a Jogtanácsosi Főosztály,

c)34

d) az Igazgatási és Biztonsági Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

39. § (1) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

40. § A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Jogtanácsosi Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén pedig az Igazgatási és Biztonsági Főosztály vezetője helyettesíti. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetője látja el.

15. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

41. § (1) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi tevékenységet koordináló feladatkörében

a) ellátja a minisztérium képviseletét az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságban (a továbbiakban: EKTB),

b) fenntartja és fejleszti a minisztérium európai uniós kapcsolatrendszerét, koordinálja a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós tevékenységet,

c) fenntartja és fejleszti a minisztérium két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatrendszerét, koordinálja a minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi tevékenységet, a két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatoknak a minisztérium érdekeinek megfelelő alakítását,

d) koordinálja két- és többoldalú nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján létrehozott közös testületek működtetését,

e) összeállítja és figyelemmel kíséri a minisztérium utazási tervét, az ezzel kapcsolatos költségtervet és egyéb protokolláris feladatokat,

f) koordinálja a szakattaséi hálózat diplomatáinak kiválasztását, beszámoltatását,

g) koordinálja a Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletére kihelyezésre kerülő szakdiplomaták szakmai irányításával, felkészítésével, tevékenységük ellenőrzésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Európai Uniós Főosztály,

b) a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, valamint

c) a Protokoll Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

42. § (1) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

43. § Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az Európai Uniós Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője helyettesíti. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Európai Uniós Főosztály vezetője látja el.

16. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

44. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár felel

a) a minisztérium – mint költségvetési fejezet – kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok működtetése finanszírozási feltételeinek biztosításáért, a gazdálkodás szabályainak megtartásáért,

b) a minisztérium – mint irányító, illetőleg felügyeleti szerv – gazdálkodással összefüggő feladatai ellátásának irányításáért, koordinálásáért és végrehajtásáért, a kapcsolódó pénzügyi és számviteli információs rendszer működtetéséért, valamint a miniszter irányítása, illetőleg felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek költségvetési-gazdálkodási, tervezési és beszámolási tevékenysége ellátásának irányításáért, továbbá a miniszter rendelkezési jogába tartozó egyes elkülönített állami alapokkal való rendelkezésért,

c) mint a minisztérium gazdasági vezetője, a minisztérium – mint központi költségvetési szerv – gazdálkodási tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, valamint az államháztartásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak, továbbá a minisztérium szabályzatainak előírásai szerinti és a minisztérium nevében történő és hatáskörébe utalt kötelezettségvállalások, szerződéskötések tekintetében az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlásáért és szabályszerűségéért,

d) az Alap kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért,

e) a minisztérium közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó feladatokért.

(2) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Gazdálkodási Főosztály,

b) a Költségvetési Főosztály és

c) az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

45. § (1) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik. A Titkárság kiemelt feladatai közé tartozik különösen

a) a minisztérium hatáskörébe tartozó és a Pesti Vigadó rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint

b) az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben megjelölt feladatok ellátásában szakmai felelősként való részvétel.

(2) A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

46. § A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Költségvetési Főosztály vezetője helyettesíti. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Költségvetési Főosztály vezetője látja el.

17. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

47. § (1) Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

a) irányítja az e-gazdaság fejlesztés, az elektronikus információbiztonság-fejlesztés, az információs-társadalomfejlesztés, a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztés és iparpolitika végrehajtását,

b) biztosítja a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács működésének feltételeit,

c) ellátja a minisztérium képviseletét az Országos Statisztikai Tanácsban,

d) ellátja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet irányítását és felügyeletét, biztosítja azok működési feltételeit.

(2) Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) az Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály,

b) az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály,

c) az Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály, valamint

d)35

vezetőjének tevékenységét.

48. § (1) Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

49. § Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkárt – ha nem az infokommunikációért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály vezetője látja el.

18. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

50. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

a) előkészíti különösen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, a fogyasztóvédelemről, a piacfelügyeletről, a gazdasági reklámtevékenységről szóló jogszabályokat,

b) meghatározza a fogyasztóvédelem irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét,

c) kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, valamint az általános termékbiztonsággal kapcsolatos cselekvési és szakmai programokat és figyelemmel kíséri azok végrehajtását, meghatározza a piacfelügyelet intézményrendszerét, továbbá ellátja a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos közösségi normák jogharmonizációs feladatait,

d) támogatja a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak létrehozását és működését, ellátja a fogyasztóvédelmi civil szervezetekkel és békéltető testületekkel kapcsolatos szervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, valamint az Európai Fogyasztói Központok Hálózatába kijelölt szervezettel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

e)36 az érintettek véleményének ismeretében egyezteti és jóváhagyásra előkészíti a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját,

f) az érintettek bevonásával intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében,

g) kidolgozza a piacfelügyeleti jogszabályokat, és ellátja az intézményfejlesztési feladatokat az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége tekintetében.

(2)37 A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály,

b) a Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály,

c) a Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály és

d) az Európai Fogyasztói Központ

vezetőjének tevékenységét.

51. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

52. §38 A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály vezetője helyettesíti. A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály vezetője látja el.

19. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár

53. § (1) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési koncepciók kialakításával,

b) a közlekedési szolgáltatásokkal és a közösségi közlekedéssel, valamint

c) a közlekedési infrastruktúrával

kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat.

(2) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Közlekedési Infrastruktúra Főosztály,

b) a Közlekedési Szolgáltatási Főosztály,

c)39 a Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály,

d)40 a Légi- és Víziközlekedési Főosztály és

e)41 a Kerékpáros Koordinációs Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

54. § (1) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

55. § A közlekedésért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Közlekedési Infrastruktúra Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály vezetője helyettesíti. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Közlekedési Infrastruktúra Főosztály vezetője látja el.

20. A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár

56. §42 (1)43 A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatóságát, illetve a CEF nemzeti hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 60. cikkében, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében, valamint az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében foglaltakkal összhangban –:

a) gondoskodik a KÖZOP, az IKOP, valamint a CEF végrehajtásáról,

b) a KÖZOP tekintetében felel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 5/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

c) az IKOP tekintetében felel a 2014–2020 programozási időszakban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

d) a CEF tekintetében felel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. alcímében meghatározott feladatok ellátásáért.

(2) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály,

b) a Közúti Projektek Főosztály,

c) a Kötöttpályás Projektek Főosztály,

d) a CEF Főosztály,

e) a Pénzügyi és Monitoring Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

57. §44 (1) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

58. §45 A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Kötöttpályás Projektek Főosztály vezetője helyettesíti. A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály vezetője látja el.

21. Az energetikáért felelős helyettes államtitkár

59. § (1) Az energetikáért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a Nemzeti Energiastratégia és a végrehajtását szolgáló cselekvési tervek kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,

b) az ásványvagyon-gazdálkodással kapcsolatos koncepciók kidolgozásával, felülvizsgálatával és végrehajtásával,

c) a földgáz- és villamosenergia-ellátással és -ellátásbiztonsággal, távhőszolgáltatással,

d) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az üzemanyagok minősítésével és forgalmazásával,

e) az atomenergia békés célú alkalmazásával,

f) a radioaktív hulladékokkal és kiégett fűtőelemekkel

kapcsolatos minisztériumi feladatokat.

(2) Az energetikáért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály,

b) az Energiaszabályozási Főosztály,

c)46 az Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály és

d) az Atomenergetikai Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

60. § (1) Az energetikáért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) Az energetikáért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

61. §47 Az energetikáért felelős helyettes államtitkárt – ha nem az energiaügyért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén az Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály vezetője helyettesíti. Az energetikáért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály vezetője látja el.

22. A zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

62. § (1) A zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrásokra, illetve azok – többek között hő- és villamosenergia-termelési céllal történő – felhasználására, továbbá az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó stratégiák kidolgozásáról és azok végrehajtásáról,

b) gondoskodik a klímapolitikai stratégia kidolgozásáról,

c)48 gondoskodik az épületenergetikai programok és épület-energiatakarékossági programok kidolgozásáról és működtetéséről, dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatban benyújtott kifogásokról,

d) gondoskodik a klímapolitikai területhez tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatok ellátására vonatkozó szabályozás előkészítéséről,

e) a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszerhez kapcsolódóan ellátja a minisztérium feladatkörébe utalt feladatokat, amelyek keretében elvégzi a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszerhez történő jogszabályi harmonizációt,

f) a Magyar Állam nevében gondoskodik a kibocsátási jogosultságok közösségi és nemzetközi elszámolásával kapcsolatos tagállami jelentések megtételéről, illetve ellátja a kibocsátási jogosultságokkal, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb közösségi és nemzetközi tagállami jelentéstételi feladatokat,

g) gondoskodik a kiemelt közszolgáltatások (víziközmű-szolgáltatás, hulladékgazdálkodással összefüggő közszolgáltatások) szabályozásával és gazdasági eszközeivel kapcsolatos szakterületi feladatok ellátásáról,

h) felel a fejlesztéspolitikával összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséért,

i) gondoskodik a zöldgazdaság-fejlesztés területéhez tartozó hazai, európai uniós és nemzetközi kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos szabályzás előkészítéséről,

j) gondoskodik a fejlesztési célelőirányzatok felhasználásáról, kezeléséről, ellenőrzéséről,

k) közreműködik a fejlesztési programok népszerűsítésében,

l)49 gondoskodik a miniszter turizmusért való felelősségéből adódó feladatok Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával történő ellátásáról,

m)50 képviseli a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot a Balaton Fejlesztési Tanácsban, ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos feladatokat,

n)51 ellátja a Modern Városok Program minisztériumot érintő feladatainak koordinálásával, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektek kezelésével kapcsolatos állami vezetői feladatokat.

(2) A zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály,

b) a Klímapolitikai Főosztály,

c) a Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya,

d) a Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya,

e) a Hazai Program-végrehajtási Főosztály,

f)52 a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

vezetőjének tevékenységét.

63. § (1) A zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

64. § A zöldgazdaság-fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály vezetője helyettesíti. A zöldgazdaság-fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály vezetője látja el.

23. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

65. §53 (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságát, ennek keretében – különösen az 1083/2006/EK rendelet 60. cikkében, valamint az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 125. cikkében foglaltakkal összhangban –:

a)54 gondoskodik a KEOP és a KEHOP végrehajtásáról,

b) a KEOP tekintetében felel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 5/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért,

c) a KEHOP tekintetében felel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár a Kohéziós Alap Irányító Hatóság vezetőjének minősül, és felel az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 26. §-ában foglalt feladatok ellátásáért.

66. §55 (1) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

b) az Operatív Program Koordinációs Főosztály,

c) az Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya,

d) a Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály,

e) a Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály és

f) a Végrehajtást Támogató Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

67. §56 A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén az Operatív Program Koordinációs Főosztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság vezetője helyettesíti. A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén az Operatív Program Koordinációs Főosztály vezetője látja el.

24. A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

68. § (1)57 A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár ellátja

a) a nemzeti vagyonra vonatkozó szabályozással,

b)58 – az 5/A. függelék szerinti gazdasági társaságok kivételével – a vagyonpolitikai kérdésekkel,

c)59 – az 5/A. függelék szerinti gazdasági társaságok kivételével – a miniszter tulajdonosi joggyakorlásával,

d)60 – az 5/A. függelék szerinti gazdasági társaságok kivételével – az éves költségvetés vagyongazdálkodással, a vagyonkezelő szervezetekkel, illetve azok portfóliójába tartozó társaságokkal,

e) az NFM-től és az MNV Zrt.-től, valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadásának előkészítésével, illetve felügyeletével,

f) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 9/A. § (4)–(6) bekezdése szerinti előzetes miniszteri jóváhagyás kiadására vagy megtagadására irányuló miniszteri döntés előkészítésével

kapcsolatos minisztériumi állami vezetői feladatokat.

(1a)61 A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik az állami vagyongazdálkodás területéhez tartozó hazai, európai uniós és nemzetközi források felhasználásával összefüggő kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos szabályzás előkészítéséről,

b) közreműködik az állami vagyont érintő fejlesztési programok (különös tekintettel a köznevelési infrastruktúra-fejlesztésre és a stadionprogramra) vagyongazdálkodási szempontú, az állami vagyon gyarapításának, hatékony működtetésének bemutatását célzó népszerűsítésében.

(1b)62 A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatainak ellátása során a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos tevékenységét és a feladatkörébe tartozó szakterületek működését érintő szabályozási javaslatok előkészítése során a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos véleményét beszerezve jár el.

(2)63 A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztály,

b) az Állami Vagyonelemek Főosztálya,

c) a Társasági Portfólió Főosztály,

d) a Sportcélú Beruházások Főosztálya és

e) a Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya,

f)64 az Állami Beruházások Felügyeletéért Felelős Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

69. § (1) A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítja a titkársága vezetőjének tevékenységét.

70. §65 A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkárt – ha nem a vagyonpolitikáért felelős államtitkárt helyettesítő jogkörében jár el – akadályoztatása vagy távolléte esetén a Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti. A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztály vezetője látja el.

24/A.66 A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár

70/A. § (1) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár

a) ellátja a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer megszervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) gondoskodik az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ENKSZ Zrt.) és a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAF Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, ideértve az ENKSZ Zrt.-re és a KAF Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat is, így különösen

ba) az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, valamint szabályozott piacra bevezetett és nem bevezetett kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközök, így különösen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagyonkezeléséről,

bb) az ENKSZ Zrt., a KAF Zrt. és vagyonelemeik tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikájának előkészítéséről és végrehajtásáról,

bc) az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. gazdálkodásának, kiemelt szerződéseinek irányításáról és ellenőrzéséről,

bd) az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt., valamint a feladatkörébe utalt további intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntések előkészítéséről,

be) az ENKSZ Zrt., a KAF Zrt. és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatása, feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében szükséges döntések előkészítéséről és végrehajtásáról,

bf) az ENKSZ Zrt.-nél és a KAF Zrt.-nél az üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatok ellátásának, valamint a hozzájuk tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok koordinálásáról,

c) gondoskodik a Portfóliógazdálkodási Főosztály feladatkörébe utalt egyéb gazdasági társaságok működésével kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátásáról.

(2) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Közműszolgáltatási Főosztály, valamint

b) a Portfóliógazdálkodási Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(3) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár tevékenységét a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítja.

70/B. § (1) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár és a pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár feladatainak ellátása érdekében titkárság működik.

(2) A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár irányítja az (1) bekezdés szerinti titkárság vezetőjének tevékenységét.

70/C. § A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Közműszolgáltatási Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Portfóliógazdálkodási Főosztály vezetője helyettesíti. A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Közműszolgáltatási Főosztály vezetője látja el.

24/B.67 A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

70/D. § (1) A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a takarékszövetkezeti integráció továbbfejlesztésével kapcsolatos stratégiák kidolgozásáról és végrehajtásának koordinálásáról,

b) ellátja az agrár- és zöldbank, a vidék bankja hálózat kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,

c) a gondoskodik – a 70/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eltéréssel – az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), valamint az MFB Zrt.-n keresztül az MFB Zrt. közvetlen vagy közvetett tulajdonába és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok (a továbbiakban együtt: MFB-csoport), továbbá a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Posta Zrt.) feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, ideértve az MFB Zrt.-re és a Magyar Posta Zrt.-re vonatkozó jogszabályok által a miniszter hatáskörébe utalt feladatokat is, így különösen

ca) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. állami tulajdonú részesedései feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, valamint szabályozott piacra bevezetett és nem bevezetett kibocsátók által kibocsátott pénzügyi eszközök, így különösen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagyonkezeléséről,

cb) az MFB-csoport, a Magyar Posta Zrt. és vagyonelemeik tekintetében a Kormány vagyongazdálkodási politikájának előkészítéséről és végrehajtásáról,

cc) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. gazdálkodásának, kiemelt szerződéseinek irányításáról és ellenőrzéséről,

cd) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt., valamint a feladatkörébe utalt további intézmények és egyéb szervezetek létrehozására, átalakítására, valamint megszüntetésére vonatkozó döntések előkészítéséről,

ce) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. és vagyonelemeik tekintetében, az egyes vagyonelemek rendeltetésének megváltoztatása, feleslegessé váló vagyonelemek értékesítése, új vagyonelemek megszerzése tekintetében szükséges döntések előkészítéséről és végrehajtásáról,

cf) az MFB-csoport és a Magyar Posta Zrt. üzemeltetési, működtetési, fejlesztési és informatikai feladatok ellátásának, valamint a hozzájuk tartozó létesítményekkel (ingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programok koordinálásáról,

d) közreműködik a nemzeti mobilfizetési rendszerrel kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítésében.

(2) A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Fejlesztési Banki Főosztály, valamint

b) a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(3) A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár tevékenységét a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítja.

70/E. § A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Fejlesztési Banki Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály vezetője helyettesíti. A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Fejlesztési Banki Főosztály vezetője látja el.

24/C.68 A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár

70/F. § (1) A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár

a) gondoskodik a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszerre, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokra és a postai ágazatra vonatkozó szakpolitikák, stratégiák és egyedi kormánydöntések előkészítéséről és végrehajtások felügyeletéről,

b) ellátja a nemzeti közmű-szolgáltatási, nemzeti pénzügyi szolgáltatási és postai ágazatok működésével és fejlesztésével kapcsolatos szabályozási feladatokat,

c) ellátja az egyetemes postai szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek általános kereteinek kialakításával, valamint az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos feladatokat,

d) gondoskodik az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés megkötésével, módosításával és megszüntetésével, valamint az abban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

e) gondoskodik az MFB Zrt., a Magyar Posta Zrt., az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. tevékenységét érintő nemzetközi megállapodások előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

f) ellátja a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított helyettes államtitkárok és önálló szervezeti egységek minisztériumi működésével kapcsolatos koordinációs feladatokat.

(2) A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár az (1) bekezdésben meghatározott – a nemzeti vagyonra vonatkozó szabályozással kapcsolatos feladatait – a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár véleményét beszerezve látja el.

(3) A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár irányítja

a) a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály, valamint

b) az Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály

vezetőjének tevékenységét.

(4) A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár tevékenységét a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítja.

70/G. § A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkárt akadályoztatása vagy távolléte esetén a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője; együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén az Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti. A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár helyettesítését a tisztség betöltetlensége esetén a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály vezetője látja el.

25. A miniszteri biztos

71. § (1) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységét – a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasításnak megfelelően – a miniszter irányítja.

(2) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.

(3) A minisztériumban működő miniszteri biztosok tevékenységének ellátását – ha a kinevezésükre vonatkozó miniszteri utasítás így rendelkezik – a miniszteri kabinetben működő titkárság segíti.

26. Az állami vezető titkársága

72. § (1) Az állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint e Szabályzat szerinti állami vezető hatáskörébe tartozó feladatok folyamatos ellátását – ha e Szabályzat így rendelkezik – az állami vezető titkársága (e § vonatkozásában a továbbiakban: Titkárság) biztosítja.

(2) A Titkárságot vezető (e § vonatkozásában a továbbiakban: titkárságvezető) tevékenységét – ha e Szabályzat eltérően nem rendelkezik – az (1) bekezdés szerinti állami vezető irányítja.

(3) A titkárságvezető meghatározza a Titkárság munkatervét, elkészíti az ügyrendjét és annak mellékleteként a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. A munkaköri leírásokat a titkárság vezetőjét irányító állami vezető, a Miniszteri Titkárság esetében a kabinetfőnök hagyja jóvá.

(4) A titkárságvezető az állami vezető munkáját segíti, és ellátja mindazon ügyeket, amelyeket az állami vezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. A titkárságvezetőt a feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben akadályoztatása esetén

a) a Titkárság eseti jelleggel kijelölt kormánytisztviselője vagy

b) a Titkárság ügyrendjében állandó jelleggel kijelölt kormánytisztviselő

helyettesíti.

(5) A titkárságvezető az állami vezető irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetőjének továbbítja az állami vezető rendelkezéseit; saját hatáskörben utasítást az önálló szervezeti egység vezetőjének, munkatársainak – e Szabályzatban foglaltak kivételével – nem adhat.

72/A. §69 Az állami vezető titkárságára a 72. §-ban meghatározott rendelkezéseket a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos titkárságára is alkalmazni kell.

III. Fejezet

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETI EGYSÉGEI

27. Az önálló szervezeti egység

73. § (1) Az önálló szervezeti egység ellátja a 2. függelékben, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető által meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egység (1) bekezdés szerinti feladataival összefüggésben, e Szabályzatban foglaltak szerint

a) felel a szakmai feladatkörébe tartozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai előkészítéséért, a szabályozási koncepció kialakításáért, a szabályozás-előkészítésével összefüggő szakmai hatásvizsgálatok elkészítéséért,

b) felel a jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése során kapott észrevételek áttekintéséért, feldolgozásáért és az észrevételekkel kapcsolatos összefoglaló elkészítéséért,

c) részt vesz az Országgyűlés bizottságai előtt a szakmai felelősségébe tartozó törvényjavaslatok és egyéb ügyek képviseletében, a minisztériumi álláspont szakmai megalapozásában,

d) figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását,

e) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó kérdésekben a tárca jogalkotási programjára, továbbá előkészíti a Kormány törvényalkotási programjára és munkatervére vonatkozó szakmai javaslatot,

f) előkészíti a feladatkörébe tartozó ágazati stratégiákat,

g) a felettes állami vezetők számára előkészíti a feladatkörébe tartozó döntéseket, határozatokat, tájékoztatókat,

h) előkészíti a feladatkörébe tartozó szerződéseket,

i) felel az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabályok uniós jogi aktussal való harmonizálásáért, előkészíti az uniós jogszabályok tagállami alkalmazását biztosító jogharmonizációs javaslatot,

j) előkészíti a közösségi szabályok végrehajtásával, a közösségi jogszabályok átültetésének elmulasztásával, valamint az EU-s intézményektől érkező, jogközelítéssel összefüggő megkeresésekre vonatkozó szakmai álláspontot,

k) a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési, illetve az azt megelőző PILOT eljárásokban feladatkörében szakmai álláspontot készít a magyar válasz elkészítése érdekében,

l) a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket szakmailag előkészíti,

m) ellátja a feladatkörébe tartozó kérdések tekintetében a tájékoztatási feladatokat, valamint az ezzel kapcsolatos média megjelenésekhez szakmai háttéranyagokat készít,

n) feladatkörében adatokat és információkat kérhet a minisztérium önálló szervezeti egységeitől, valamint jogosult ezt megtenni a minisztérium nevében a közigazgatás más szervei, közfeladatot ellátó egyéb szervezetek irányába is,

o) kezdeményezi a tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező szakmai közreműködés igényének felmerülése esetén a megfelelő kompetenciával rendelkező társfőosztály, egyéb szerv, szervezet bevonását,

p) felel a feladatkörébe tartozó szakterületek folyamatos figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

q) ellátja a hatáskörébe utalt előirányzatok szakmai kezelői feladatait,

r) együttműködik az információátadás és tájékoztatás szempontjából a minisztérium további önálló szervezeti egységeivel, valamint a Kommunikációs Főosztállyal,

s) a szakterületét érintően feladatkörében konzultációkat szervez a szakmai és civil szervezetekkel,

t) ellátja a jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat.

(3) Az önálló szervezeti egység létszámát – e Szabályzatban meghatározott létszámkereten belül – a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető határozza meg.

(4) Az önálló szervezeti egységen belül működő osztályok létszámát és feladatkörét az önálló szervezeti egység vezetője a tevékenységét irányító vezető által jóváhagyott ügyrendben határozza meg.

28. A szervezeti egységek vezetői

74. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője a jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a szakmai követelményeknek megfelelően – a minisztertől, az államtitkártól, a közigazgatási államtitkártól, illetőleg az irányítást gyakorló helyettes államtitkártól kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti az önálló szervezeti egység munkáját, és felel az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért.

(2) Az önálló szervezeti egység vezetője – az (1) bekezdésben meghatározottakkal összefüggésben – elkészíti az önálló szervezeti egység ügyrendjét és a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egységhez tartozó feladatok végrehajtását.

(3) Az önálló szervezeti egység vezetője dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, amennyiben jogszabály, e Szabályzat, miniszteri utasítás, közigazgatási államtitkári utasítás vagy az irányítást gyakorló állami vezető eltérően nem rendelkezik.

(4) Az önálló szervezeti egység vezetője ellátja a külön utasításban hozzárendelt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat.

75. § Az önálló szervezeti egység vezetőjének a helyettese

a) az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak, valamint a főosztályvezető utasítása szerint helyettesíti a főosztályvezetőt,

b)70 az általa vezetett osztály tekintetében ellátja az osztályvezetői feladatokat azzal, hogy közigazgatási hatósági ügyeket ellátó főosztály esetén a főosztályvezető általános helyettesítésére egy, osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes működhet.

76. § (1) Az osztályvezető az önálló szervezeti egység ügyrendje, valamint az önálló szervezeti egység vezetőjének utasítása szerint irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját. Az osztályvezető felel az osztály feladatainak teljesítéséért.

(2) Az osztályvezetőt akadályoztatása esetén az önálló szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint az önálló szervezeti egység másik osztályának vezetője vagy az osztály munkatársai közül az általa kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

IV. Fejezet

A MINISZTÉRIUMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS FÓRUMAI

29. Miniszteri Értekezlet

77. § (1) A Miniszteri Értekezlet a minisztérium miniszter által megállapított rendszerességgel tartott legfőbb döntés-előkészítő szerve.

(2)71 A Miniszteri Értekezlet a miniszter vezetésével áttekinti a minisztérium aktuális szakpolitikai, stratégiai, illetve operatív feladatainak ellátását, valamint a soron következő kormányülés, közigazgatási államtitkári értekezlet, napirendjére vett, a tárca feladatkörét érintő előterjesztéseket.

(3) A Miniszteri Értekezlet javaslatot tesz

a) intézkedés tételére,

b) intézkedés elfogadására,

c) egyeztetés megindítására,

d) szükség esetén a közigazgatási egyeztetés során képviselendő tárcaálláspontra.

(4) A Miniszteri Értekezlet vizsgálja az intézkedések megvalósulását.

(5) A Miniszteri Értekezlet előkészítése és napirendjének összeállítása a Miniszteri Kabinet feladata.

(6)72 A Miniszteri Értekezlet állandó résztvevői a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a kabinetfőnök, a Miniszteri Kabinet sajtószóvivői feladatok ellátásáért felelős tagja (a továbbiakban: sajtószóvivő), a miniszter által kijelölt minisztériumi politikai tanácsadó, a Miniszterelnökség képviselője, a kormánybiztos, valamint a miniszter döntése alapján meghívottak. A résztvevőket a kabinetfőnök elektronikus úton vagy telefonon hívja meg.

(7) A Miniszteri Értekezlet résztvevőinek tájékoztatása, javaslata alapján a miniszter döntést hoz és iránymutatást ad.

(8) A miniszter által megállapított időpontban megtartott értekezletre a minisztériumi önálló szervezeti egységek egyeztetett, a felettes állami vezető által jóváhagyott írásbeli előterjesztéseket tesznek, amelyeket az értekezletet megelőző harmadik munkanapon 14 óráig kell eljuttatni közvetlenül a Miniszteri Kabinetre eredetben, valamint e-mailen. Ettől a határidőtől eltérni csak a kabinetfőnök írásbeli engedélyével lehet. A Miniszteri Kabinet az előzőekben jelzett időpont után csak a kabinetfőnök eseti írásbeli engedélye alapján vehet át előterjesztést.

(9) Az előterjesztésben fel kell tüntetni az el nem fogadott észrevételeket azok indokaival együtt. A Miniszteri Kabinet a Miniszteri Értekezlet tagjai részére a megküldött előterjesztések alapján napirendi javaslatot állít össze, valamint az előterjesztésekhez összefoglalót csatol, amely tartalmazza az előterjesztés tárgyát, annak rövid tartalmi összefoglalását, tájékoztatást arról, hogy az előterjesztés egyeztetésére az előírt rendben sor került-e, szükség szerint az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos jogi álláspontot, valamint javaslatot arról, hogy az előterjesztés napirendre vételének megvannak-e a szükséges feltételei.

(10) A Miniszteri Értekezleten meghatározott feladatokról, iránymutatásokról a kabinetfőnök az értekezletet követő munkanap 16 óráig emlékeztetőt készít, amelyet miniszteri jóváhagyást követően az értekezlet résztvevői, valamint a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök rendelkezésére bocsát.

(11) A tárgyalt anyagokat a Miniszteri Kabinet a feladatok nyilvántartásba vétele és érdekeltekhez történő eljuttatásának szervezése érdekében megküldi az Igazgatási és Biztonsági Főosztálynak.

(12) A döntések végrehajtásának ellenőrzéséről a közigazgatási államtitkár gondoskodik.

(13) Az előterjesztés egységesített formai követelményeiről a Miniszteri Kabinet tájékoztatót tesz közzé.

30. Vezetői Értekezlet

78. § (1) A Vezetői Értekezlet a közigazgatási államtitkár vezetésével áttekinti a feladatok ellátását, a miniszter döntését nem igénylő előterjesztések, javaslatok tárgyában döntést hoz, illetve a Miniszteri Értekezlet napirendjére kerülő előterjesztéseket, javaslatokat véleményezi, és döntésre előkészíti.

(2) A Vezetői Értekezletet a Jogszabály-előkészítő Főosztály készíti elő, a résztvevőket elektronikus úton hívja meg.

(3) A Vezetői Értekezletre hetente egyszer, a közigazgatási államtitkár által megállapított időpontban kerül sor. Az értekezleten részt vesz a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályának vezetője, emlékeztető készítésének céljából a közigazgatási államtitkár titkárságvezetője, valamint a közigazgatási államtitkár döntése alapján meghívottak.

(4) A Vezetői Értekezletre előterjesztést az önálló szervezeti egységek, a szakterületért felelős államtitkár egyetértésével nyújthatnak be. Az egyeztetett írásbeli előterjesztéseket az értekezletet megelőző negyedik nap 14 óráig kell eljuttatni közvetlenül a Jogszabály-előkészítő Főosztálynak eredetben, valamint e-mailen.

(5) Az előterjesztésben fel kell tüntetni az el nem fogadott észrevételeket azok indokaival együtt. A Jogszabály-előkészítő Főosztály az előzőekben jelzett időpont után csak a közigazgatási államtitkár eseti írásbeli engedélye alapján vehet át előterjesztést. A Jogszabály-előkészítő Főosztály a Vezetői Értekezlet résztvevői részére a megküldött előterjesztések alapján napirendi javaslatot állít össze, valamint az előterjesztésekhez összefoglalót csatol, amely tartalmazza az előterjesztés tárgyát, annak rövid tartalmi összefoglalását, tájékoztatást arról, hogy az előterjesztés egyeztetésére az előírt rendben sor került-e, szükség szerint az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos jogi álláspontot.

(6) Az értekezletről a közigazgatási államtitkár titkárságának vezetője az értekezletet követő munkanap 16 óráig emlékeztetőt készít, melyet megküld az értekezlet résztvevői, valamint a feladatok végrehajtására kötelezett felelősök részére. A tárgyalt anyagokat a Jogszabály-előkészítő Főosztály a feladatok nyilvántartásba vétele és az érdekeltekhez történő eljuttatásának szervezése érdekében megküldi az Igazgatási és Biztonsági Főosztálynak.

(7) A döntések végrehajtásának ellenőrzéséről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár gondoskodik.

(8) Az előterjesztés egységesített formai követelményeiről a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár titkársága tájékoztatót tesz közzé.

31. A munkacsoport

79. § (1) A miniszter a több helyettes államtitkár vagy önálló szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének idejét.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUM MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZÉSEK

32. Kiadmányozás

80. § (1) A kiadmányozási jog

a) a miniszter feladat- vagy hatáskörében hozott érdemi döntés aláírására,

b) ha e Szabályzat így rendelkezik, a miniszter hatáskörébe vagy kizárólagos feladatkörébe tartozó döntés előkészítésére és a miniszter nevében történő aláírására vagy

c) a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy e körben történő döntésének meghozatalára

ad felhatalmazást.

(2) A miniszter kiadmányozza

a) a kormány-előterjesztést és a Kormányhoz benyújtandó jelentést,

b) a törvényjavaslat, országgyűlési határozati javaslat parlamenti tárgyalása során a benyújtandó dokumentumokat [az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. § (1) bekezdésében foglaltak megvalósulása érdekében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek szóló tájékoztatás, egységes javaslattervezet, átdolgozott egységes javaslattervezet, második egységes javaslattervezet, kiegészítő egységes javaslattervezet, zárószavazást előkészítő módosító javaslat, az elfogadott törvény szövege],

c) a miniszteri rendeletet, a közjogi szervezetszabályozó eszközt, a jogalkotásról szóló törvény szerinti egyetértést miniszteri rendelet kiadásához,

d) a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés tisztségviselőinek, a Kormány tagjainak, az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak, a Kúria elnökének, az Országos Bírósági Hivatal elnökének, az Országos Bírói Tanács elnökének, a legfőbb ügyésznek, az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) elnökének, az alapvető jogok biztosának, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének, a Magyar Nemzeti Bank elnökének címzett ügyiratot,

e) az országgyűlési képviselő írásbeli megkeresésére adott választ,

f)73 a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi (részvényesi) határozatokat, az alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványokkal, közalapítványokkal kapcsolatos alapítói döntéseket, valamint

g) a jogszabály által a miniszter hatáskörébe utalt és át nem ruházott ügyben hozott döntést.

(3) A miniszter akadályoztatása esetén az intézkedést igénylő ügyekben – a (2) bekezdés c) és f) pontja szerinti ügyek, valamint a köztársasági elnöknek címzett ügyirat kivételével – helyettesítés keretében a parlamenti államtitkár, a miniszter és a parlamenti államtitkár egyidejű akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesítés keretében a feladatkörrel rendelkező államtitkár; a miniszter és az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén helyettesítés keretében a közigazgatási államtitkár kiadmányoz.

(4) A (2) bekezdés f) pontja szerinti ügyben a miniszter akadályoztatása esetén egyedi felhatalmazást adhat.

(5) Ellenkező miniszteri rendelkezés hiányában a (2) bekezdésben meghatározott iratokat a felettes helyettes államtitkár, felettes államtitkár – amennyiben az irat miniszteri biztos feladat- és hatáskörét érinti, a miniszteri biztos –, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár felülvizsgálata mellett kell felterjeszteni a miniszterhez. Az ügyiratot az előadói ív felzetén aláírással és dátummal kell ellátnia a felülvizsgálat előtti szignálást végző személynek.

(6) A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár – a szakterület szerint illetékes helyettes államtitkár és a helyettes államtitkár szakmai felügyeletét ellátó államtitkár felülvizsgálatát követően – kiadmányozza a kormányzati döntés-előkészítés során készült tárcavéleményt.

(7) Az önálló szervezeti egység vezetője – a felette irányítási jogot gyakorló állami vezető vagy e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – kiadmányoz minden, a minisztérium állami vezetőinek kiadmányozási jogkörébe nem tartozó vagy jogszabályban az önálló szervezeti egység vezetőjének kiadmányozási feladatkörébe utalt iratot.

(8)74 Az állami vezető, illetve az önálló szervezeti egység vezetője – jogszabály, a felette irányítási jogot gyakorló állami vezető vagy e Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – kiadmányoz minden, a 4. függelékben meghatározott irányítói feladatkörébe tartozó iratot. A 4/A. függelék szerinti átruházott hatáskörben kiadott iratot a miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető kiadmányozza.

(9) A Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján a Magyar Állam nevében eljáró, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter képviseletét a Jogtanácsosi Főosztály vezetője látja el. A Magyar Állam mint peres fél polgári peres eljárásaiban felmerülő nyilatkozattételi kötelezettség és jogosultság, valamint a bírósági beadványok kiadmányozása a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjét illetik. A Jogtanácsosi Főosztály vezetője képviseleti jogosultságát az adott perben eljáró, a vonatkozó jogszabályok alapján perbeli képviseletre jogosult kormánytisztviselőkre átruházhatja. A Jogtanácsosi Főosztály vezetője peren kívüli és perbeli egyezséget csak a miniszter előzetes, írásbeli engedélye alapján köthet.

(10) A (9) bekezdésben meghatározottakon túl a minisztérium perbeli képviseletét – amennyiben az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár a képviselet ellátására más szervezeti egység vezetőjét írásban nem jelöli ki – a Jogtanácsosi Főosztály vezetője látja el. A per tárgya szerint érintett szakterület felelőse köteles a szükséges szakmai segítséget, írásbeli tájékoztatást a Jogtanácsosi Főosztály részére megadni, illetve a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjének kérése alapján a szakmai álláspontot megfogalmazó kormánytisztviselő jelenlétét a bírósági tárgyaláson biztosítani. A peres eljárásban felmerülő nyilatkozattételi kötelezettség és jogosultság, valamint a bírósági beadványok kiadmányozása főosztályvezetőt illetik. A főosztályvezető képviseleti jogosultságát az adott perben eljáró, perbeli képviseletre jogosult kormánytisztviselőkre átruházhatja. A Jogtanácsosi Főosztály vezetője peren kívüli és perbeli egyezséget csak a közigazgatási államtitkár előzetes írásbeli engedélye alapján köthet.

(11) Amennyiben a minisztériumot érintő jogvitában a minisztériumot a (10) bekezdés szerinti egyedi kijelölés alapján nem a Jogtanácsosi Főosztály vezetője képviseli, úgy a perben a kiadmányozás joga az egyedileg kijelölt önálló szervezeti egység vezetőjét illeti meg, amelyet az adott önálló szervezeti egység vezetője az általa kijelölt, a vonatkozó jogszabályok alapján perbeli képviseletre jogosult kormánytisztviselőre ruházhat át. Peren kívüli és perbeli egyezség csak a közigazgatási államtitkár előzetes, írásbeli engedélye alapján köthető.

81. § A közigazgatási államtitkár kiadmányozza a nemzetközi szervezetek és intézmények számára, valamint a külképviseletek vezetőinek címzett ügyiratot. A közigazgatási államtitkár egyes ügycsoportok vagy nemzetközi szervezetek, intézmények tekintetében a kiadmányozási jogot a műveletek hatékony ellátásának biztosítása érdekében állami vezetőre vagy önálló szervezeti egység vezetőjére állandó jelleggel írásban átruházhatja.

82. § A miniszter, – ha a kiadmányozásra a miniszter nevében más személy jogosult – a kiadmányozásra jogosult, valamint a feladatkör ellátására jogosult és köteles személy, a döntését az előkészítés ellenőrzése után, a kapott információk alapján, feladat- és hatáskörében eljárva, határidőben hozza meg.

83. § (1)75 A 2. függelékben nevesített feladatkörében érintett önálló szervezeti egység vezetője a miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó döntésekre vonatkozó, a 6. függelékben foglalt eljárásrendtől eltérően – előkészíti és kiadmányozza a miniszter hatáskörébe tartozó hatósági döntéseket.

(2) Ha a miniszter hatáskörébe tartozó hatósági ügytípus több, egyazon helyettes államtitkár irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység feladatkörét érinti, a döntést a helyettes államtitkár kijelölése alapján feljogosított önálló szervezeti egység vezetője készíti elő és kiadmányozza. A kiadmányozásra kijelölt önálló szervezeti egység vezetője a döntés előkészítésébe a feladatkörükben érintett önálló szervezeti egységeket köteles bevonni.

(3) Amennyiben a miniszter hatáskörébe tartozó hatósági ügytípus több olyan önálló szervezeti egység feladatkörét érinti, amelyek nem egyazon helyettes államtitkár irányítása alá tartoznak, a döntést a közigazgatási államtitkár által kijelölt önálló szervezeti egység vezetője készíti elő és kiadmányozza. A kiadmányozásra kijelölt önálló szervezeti egység vezetője a döntés előkészítésébe a feladatkörükben érintett önálló szervezeti egységeket köteles bevonni.

(4) Hirdetményi úton történő közlés esetén az (1) bekezdés szerinti önálló szervezeti egység gondoskodik a hatósági döntésnek a minisztérium internetes felületén történő közzétételéről.

(5) Az irat előkészítését végző szakmai részleg a kiadmányozásra kerülő hatósági döntéseket a Jogtanácsosi Főosztálynak, a jogszabály egységes alkalmazása érdekében kiadmányozásra előkészített állásfoglalást a Jogszabály-előkészítő Főosztálynak minden esetben köteles felülvizsgálat előtt bemutatni.

(6) A minisztérium által megkötésre kerülő szerződést a témája szerint érintett szervezeti egység készíti elő, és azt a Jogtanácsosi Főosztály, valamint a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár részére előzetesen be kell mutatni.

84. § Más tárca miniszteri rendelete esetén, ha az a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértéséhez kötött, a miniszter az egyetértési jogot az érintett szakterületet felügyelő államtitkár felterjesztése útján, a 80. § (5) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával gyakorolja.

85. § Az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, az önálló szervezeti egység vezetője felettes állami vezető által átruházott jogkörben, illetve saját hatáskörében eljárva kiadmányozza a minisztérium, más tárcák, egyéb állami szervek azonos, illetve hasonló jogállású vagy besorolású vezetőinek címzett ügyiratokat.

33. A munkavégzés általános szabályai

86. § (1) A miniszter és a közigazgatási államtitkár kivételével vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a kabinetfőnök a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül adhat utasítást az irányítása alá nem tartozó önálló szervezeti egység munkatársának. Erről az utasítást végrehajtó munkatársnak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az előadói íven fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(3) A közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni.

34. A hivatali egyeztetés rendje

87. § (1) A kormányzati döntés-előkészítés során a minisztérium egységes álláspontot alakít ki.

(2) A minisztériumok előterjesztéseinek, illetve jogszabálytervezeteinek véleményezése során az egységes álláspont kialakítása érdekében a beérkező tervezeteket a Jogszabály-előkészítő Főosztály megküldi a feladatkörében érintett valamennyi önálló szervezeti egységnek, amely az egységes álláspont kialakítása érdekében a véleményezésbe – a határidő megtartására figyelemmel – bevonja a feladatkörében érintett további szervezeti egységeket, melyek érintettségük esetén (amennyiben a Jogszabály-előkészítő Főosztály közvetlenül nem vonja be a minisztérium által irányított, felügyelt szerveket) bevonják az általuk szakmailag felügyelt költségvetési szerveket.

(3) A véleményező szervezeti egység vezetője a (2) bekezdés szerint kialakított egységes álláspontot tartalmazó észrevételeit a számára megadott határidőn belül megküldi a Jogszabály-előkészítő Főosztálynak.

(4) A Jogszabály-előkészítő Főosztály a véleményező szervezeti egységek észrevételeinek figyelembevételével elkészíti a minisztérium egységes véleményét összefoglaló tárcavélemény tervezetét.

(5) Ha a véleményezésben részt vevő szervezeti egységek észrevételei között többszöri egyeztetés után véleménykülönbség marad fenn, a Jogszabály-előkészítő Főosztály egyeztetést tart. A Jogszabály-előkészítő Főosztály vezetőjének kezdeményezésére szükség esetén a Miniszteri Értekezlet, illetve a Vezetői Értekezlet javaslatot tesz a miniszternek a minisztérium egységes álláspontjának kialakítására.

(6) Amennyiben az előterjesztést, jogszabálytervezetet észrevételezésre vagy véleményezésre küldő minisztérium a beérkezett észrevételek tárgyában szóbeli egyeztetést tart, a minisztériumot a Jogszabály-előkészítő Főosztály, illetve az egységes álláspontot kialakító szervezeti egység képviseli. Az egyeztetés eredményéről az egyeztetésen részt vevő érintett szervezeti egység vezetőjét, valamint a véleményezésben részt vevő szervezeti egységek vezetőit a Jogszabály-előkészítő Főosztály szóban tájékoztatja.

88. § (1) Az előterjesztés, a jelentés, illetve a miniszteri rendelet tervezetét (a továbbiakban együtt: tervezet) a minisztérium munkatervében a feladat elvégzéséért az első számú felelősként megjelölt, ennek hiányában az egyébként a tárgykörért felelős önálló szervezeti egység (a továbbiakban: előkészítésért felelős főosztály) köteles – a feladatkörrel rendelkező szervezeti egységek bevonásával – előkészíteni. Az előkészítésbe bevont szervezeti egység – szükség szerint az általa szakmailag felügyelt költségvetési szervekkel együtt – a feladatkörének megfelelő részanyagok, részmunkák kidolgozásával köteles részt venni a tervezet előkészítésében.

(2) A tervezet szakmai és pénzügyi tartalmi megalapozottságáért az előkészítésért felelős szervezeti egység a más jogszabályokkal való rendszertani összhangért és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelésért a Jogszabály-előkészítő Főosztály viseli a felelősséget.

(3) A tervezet szükség szerinti belső egyeztetését az előkészítésért felelős főosztály végzi. A tervezet belső egyeztetésébe a tervezett szabályozás tárgya szerint érintett önálló szervezeti egységeket, a Kommunikációs Főosztályt, valamint a Jogszabály-előkészítő Főosztályt kell bevonni. A beérkezett véleményeket az előkészítésért felelős szervezeti egység érvényesíti, véleményeltérés esetén a vitás kérdéseket az önálló szervezeti egységek vezetői vagy megbízottjaik személyes tárgyalás, munkaértekezlet, ennek sikertelensége esetén a helyettes államtitkárok, a helyettes államtitkárok közötti vita esetén a közigazgatási államtitkár majd a Vezetői Értekezlet és a Miniszteri Értekezlet útján rendezik, ennek eredményét az előadói íven fel kell tüntetni.

(4) A minisztériumban készülő előterjesztések belső egyeztetésére legalább 5 munkanapos határidőt kell biztosítani, ettől eltérni csak kivételes esetben, külön indokolás mellett lehet.

(5) A tervezetet és annak indokolását – jogharmonizációs célú jogalkotás esetén a megfelelőségi táblázattal együtt – az előkészítésért felelős főosztály papír alapon és elektronikus úton megküldi a Jogszabály-előkészítő Főosztály részére, valamint a Kommunikációs Főosztálynak.

(6)76 A Jogszabály-előkészítő Főosztály a tervezetet jogi szempontból felülvizsgálja. Ha az előkészítésért felelős szervezeti egység és a Jogszabály-előkészítő Főosztály között jogi természetű vita merül fel a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátása engedélyezésének kezdeményezésével kapcsolatban, a kérdésben a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár dönt. Amennyiben a tervezet közigazgatási egyeztetésre bocsátásának engedélyezése kezdeményezéséről a Vezetői Értekezlet döntött, az erre vonatkozó döntés jogi felülvizsgálatát és új döntés meghozatalát a Jogszabály-előkészítő Főosztály a közigazgatási államtitkárnál kezdeményezheti. A tervezeteknek a Kormány ügyrendje szerinti előzetes egyeztetésre bocsátás engedélyezésének kezdeményezéséről, valamint ezt követően a közigazgatási – és a szakmai előterjesztő erre irányuló kezdeményezése esetén a társadalmi – egyeztetésre bocsátásáról a Jogszabály-előkészítő Főosztály gondoskodik. Az egyeztetés során beérkező véleményeket a Jogszabály-előkészítő Főosztály továbbítja az előkészítésért felelős főosztály részére. A tervezet közigazgatási egyeztetését és a kormány-előterjesztések benyújtásának előkészítését, valamint azok benyújtását a Jogszabály-előkészítő Főosztály végzi.

(7) A minisztérium működését szabályozó belső normák előkészítése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata. A tervezet aláírásra való felterjesztését a Jogszabály-előkészítő Főosztály végzi.

(8) Az irányító hatóságok egyedi támogatáspolitikai feladataiba a tárca önálló szervezeti egységei véleményezés és felülvizsgálat céljából nem vonhatóak be.

89. § (1) A miniszter tájékoztatását szolgáló, állásfoglalását vagy jóváhagyását kérő feljegyzéseket és más iratokat a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.

(2) Az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselők, a Kormány tagja, valamint az országgyűlési képviselő megkeresésére adott választervezetét – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát megelőző, a vezető megalapozott döntését lehetővé tevő ésszerű határidőn belül – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni.

(3) A közigazgatási államtitkár útján jóváhagyásra felterjesztett iratokat az előkészítő ügyintéző, az előkészítő önálló szervezeti egység vezetője az aktapéldányon látja el kézjegyével, a felterjesztő helyettes államtitkár, államtitkár, közigazgatási államtitkár pedig az előadóív felzetén aláírással és dátummal látja el.

90. § (1) Ha a jogszabály vagy felettes szerv másként nem rendelkezik, a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, az önálló szervezeti egységek vezetői, az egyedi hatósági ügyek kivételével

a) feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetőre átruházhatják, azzal, hogy az ilyen feladat- és hatáskör-átruházás nem érinti az átruházó vezető felelősségét,

b) az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységektől bármely ügyet magukhoz vonhatnak,

c) az ügyek intézésére, a jogszabályok keretei között érdemi és eljárási utasítást adhatnak,

d) megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egység bármely vezetője, ügyintézője által hozott döntést, illetve a megsemmisítést, a megváltoztatást az illetékes vezetőnél kezdeményezhetik.

(2) A felettes állami vezető rendelkezése alapján a minisztériumi szervezeti egységek vezetői és ügyintézői kötelesek olyan ügynek az intézésére is, amely e Szabályzat, illetve az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint más minisztériumi szervezeti egység vagy ügyintéző feladatkörébe tartozik.

35. Ügyintézési határidő

91. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok, a HHSZ, a Kormány ügyrendje, e Szabályzat és a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozóan az irányadó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott határidő.

(3) Jogszabályban, a Kormány ügyrendjében vagy e Szabályzatban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó.

(4) A határidőket naptári napban (kivételesen órában) kell meghatározni. A határidő számításának kezdő napja a minisztériumban történő érkeztetés, ennek hiányában az első iktatás napja, befejező napja pedig a regisztrált továbbítás napja.

(5) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(6) Ha a beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben az illetékes helyettes államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell.

(7) Az önálló szervezeti egységek tevékenységéről az Igazgatási és Biztonsági Főosztály rendszeresen egységes jelentést készít, és azt a miniszter elé terjeszti. A jelentéstétel formai követelményeit és technikai feltételrendszerét a közigazgatási államtitkár alakítja ki.

36. A feladatok meghatározása, végrehajtása és ellenőrzése

92. § (1) A minisztérium fő feladatait – a Kormány munkatervéhez igazodva – évenként munkaterv foglalja össze.

(2) Az éves munkatervet az Igazgatási és Biztonsági Főosztály előzetes egyeztetés alapján állítja össze, és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján a közigazgatási államtitkár egyetértésével a miniszternek jóváhagyás céljából benyújtja.

(3) A munkaterv tartalmazza

a) a törvényalkotási programból, a Kormány munkatervéből és az Országgyűlés határozataiból adódó előterjesztéseket, ezek elkészítésének határidejét, a részhatáridőket és a felelősöket,

b) a Miniszteri Értekezleten és a Vezetői Értekezleten írásos előterjesztésben megtárgyalásra kerülő témaköröket, azok elkészítésének határidejét és felelősét,

c) a miniszter által kiadásra kerülő rendeletek és közjogi szervezetszabályozó eszközök témakörét, határidejét és felelősét.

(4) A minisztériumi önálló szervezeti egységek a minisztériumi munkaterv alapján elkészítik saját féléves munkatervüket, melyet az önálló szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár, illetve a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában a miniszter, a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vonatkozásában a közigazgatási államtitkár hagy jóvá.

(5) A közigazgatási államtitkár a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján ellenőrzi a minisztériumi munkatervi feladatok teljesítését, valamint a Kormány határozataiban és munkatervében előírt határidős feladatok teljesítését.

93. § (1) A jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben vagy a munkatervben megállapított, valamint a vezető által meghatározott feladat végrehajtása az ügykör szerint hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység kötelessége.

(2) A Kormány és Országgyűlés döntéseiből adódó feladatok végrehajtása érdekében az Igazgatási és Biztonsági Főosztály az adott döntés közlésével felhívja a feladat teljesítéséért, illetve közreműködésért felelős önálló szervezeti egység figyelmét a feladatnak határidőben történő végrehajtására.

(3) Az önálló szervezeti egység által készített, más önálló szervezeti egység részére feladatot előirányzó tervezetet az érintett önálló szervezeti egységgel előzetesen egyeztetni kell.

(4) Az Igazgatási és Biztonsági Főosztály a minisztériumi munkaterv, a Kormány, az Országgyűlés, a Miniszteri Értekezlet, a Vezetői Értekezlet által meghatározott feladatok végrehajtását ellenőrzi, és ezek teljesítéséről a minisztérium vezetőit havi rendszerességgel, a Miniszterelnökséget (a Kormány munkatervében, határozataiban előírt, a tárca felelősségével, közreműködésével előírt feladatok esetében) annak igénye szerint – az esetleges akadályozó körülmények ismertetésével – tájékoztatja.

(5) A minisztérium azon önálló szervezeti egységei, amelyek feladatot kívánnak meghatározni szakmai felügyeletük alá tartozó valamely intézmény részére, kötelesek azt – kiadását megelőzően – az érintett minisztériumi önálló szervezeti egységekkel egyeztetni.

(6) Az Igazgatási és Biztonsági Főosztály szervezi az Országgyűlés és a Kormány döntéseiből, határozataiból a minisztériumra háruló feladatok végrehajtását, e feladatoknak az ügykör szerint felelős önálló szervezeti egységek közötti elosztását, egyezteti az esetleges vitás kérdéseket és gondoskodik a feladatelosztásnak a minisztérium vezetőihez való eljuttatásáról.

94. § (1) A minisztériumi főosztályok – az e Szabályzatban meghatározott feladat- és hatáskörük szerint – közreműködnek a szakmai felügyelet gyakorlásában a miniszter irányítása, felügyelete alatt működő intézmények tevékenysége felett. A szakmai felügyelet keretében ellenőrzést is végezhetnek és kezdeményezhetnek. Soron kívüli belső ellenőrzés elrendelését a főosztályok az aláírás rendjének betartásával, a feladatkör szerint érintett Ellenőrzési Főosztály felülvizsgálat előtti láttamozásával, a miniszternek címzett feljegyzésben kezdeményezhetik.

(2) Szakmai felügyelet körébe tartozó ügyekben az egységes álláspont – miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben közreműködő, szakmai ügykör szerint érintett szervezeti egységek bevonásával történő – kialakításáért a 4. függelékben megjelölt főosztály felelős.

37. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

95. § (1) A minisztérium valamennyi vezetője és munkatársa köteles a minisztériumi feladatok végrehajtásában együttműködni. A munkavégzésük során tudomásukra jutott, de más szervezeti egység feladatkörébe tartozó tényt, adatot, tapasztalatot kötelesek haladéktalanul az érdekelt szervezeti egységhez továbbítani. Az önálló szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért az önálló szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a minisztériumi egység felelős, amelynek a Szabályzat szerint az ügy intézése a feladatkörébe tartozik vagy akit erre a miniszter kijelölt.

(2) Ha egy feladat megoldásában több szervezeti egység érintett, a feladat elvégzéséért az első helyen kijelölt szervezeti egység a felelős, amely egyúttal köteles gondoskodni az egyeztetés kezdeményezéséről annak érdekében, hogy a megoldásban a többi érdekelt szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön. Ehhez a közreműködő szervezeti egységek szakterületük szempontjait feltáró munkarészeket, észrevételeket, javaslatokat adnak. A nem érvényesített javaslatokról a javaslattevőt tájékoztatni kell. Véleményeltérés esetén a szervezeti egységeknek egymás között egyeztetniük kell, ennek eredménytelensége esetén a közös felettes vezető dönt.

(3) A Szabályzatban fel nem sorolt, de hasonló jellegű, illetve kapcsolódó feladatok minisztériumi szervezeti egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett szervezeti egységek közös felettese dönt.

(4) A szervezeti egység feladatait saját dolgozói által köteles ellátni. Ez nem érinti a szervezeti egység vezetőjének azt a jogát, hogy a feladat szakszerű, összetett megoldásához – a közigazgatási államtitkár írásbeli engedélyével – eseti jelleggel külső szakértőt, kutatóintézetet vegyen igénybe vagy egyes kérdések megoldásához eseti jelleggel külső szervtől szakvéleményt kérjen. A szervezeti egység vezetője külső szerv dolgozóját minisztériumi munkavégzésre nem rendelheti be.

(5) A miniszter és a közigazgatási államtitkár az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetők és tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(6) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetőket és tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében kiemelt együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

38. Az Állami Számvevőszékkel, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal,
illetve az Alapvető Jogok Biztosával való kapcsolattartás

96. § (1) Az alapvető jogok biztosa (e § alkalmazásában a továbbiakban: biztos) által végzett vizsgálatot a minisztérium önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük.

(2) A minisztériumi szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, a biztos megkeresésére, jelentésére és ajánlására adott választervezetet – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján terjesztik fel.

(3) A miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknek a biztos kezdeményezéseiről, illetve vizsgálatának megállapításairól rendszeresen tájékoztatniuk kell az irányításukban, illetve felügyeletükben közreműködő államtitkárt, helyettes államtitkárt, félévente tájékoztatót kell készíteniük a közigazgatási államtitkár részére.

(4) Az ÁSZ és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: KEHI; a továbbiakban ÁSZ és KEHI együtt: ellenőrző szervek) által végzett vizsgálatokat a minisztérium önálló szervezeti egységeinek elő kell segíteniük.

(5) E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában az ellenőrző szervek által végzett vizsgálatok során az ellenőrző szervekkel való kapcsolattartásért, illetve az ellenőrzés koordinációjáért az ellenőrzés témája által első helyen érintett szervezeti egység felelős (felelős szervezeti egység) az Ellenőrzés Főosztály tájékoztatása, bevonása mellett. Az ellenőrzés koordinációja magában foglalja az ellenőrző szervek által a minisztérium részére megküldött ellenőrzési jelentés tervezetének, illetve tervezeteinek egyeztetését és az ellenőrzési jelentések tervezeteire adott észrevétel-tervezetek előkészítését (észrevételezés). Az ellenőrzés koordinációjáért felelős szervezeti egység az észrevételezésbe köteles bevonni minden olyan szervezeti egységet, amely az ellenőrző szerv által végzett ellenőrzés témájában érintett.

(6) Az ellenőrző szervek megkeresésére, ajánlására és az általuk megküldött jelentéstervezetre adott válasz tervezetét a felelős szervezeti egységek – a válaszadásra nyitva álló határidő lejártát legalább három munkanappal megelőzően – a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár útján terjesztik fel a közigazgatási államtitkár részére (a közigazgatási államtitkár részére érkezett megkeresés, ajánlás, illetve jelentéstervezet esetén), illetve a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár útján terjesztik fel a miniszter részére (a miniszter részére érkezett megkeresés, ajánlás, illetve jelentéstervezet esetén).

39. A minisztérium képviselete

97. § (1) A minisztériumot a miniszter képviseli. A miniszter akadályoztatása esetén a képviselet rendjére e Szabályzatnak a miniszter helyettesítésének rendjére irányadó rendelkezései az irányadók; az államtitkárok egyidejű akadályoztatása esetén a minisztériumot a közigazgatási államtitkár képviseli.

(2) A kormánybizottságokban, tárcaközi fórumokon, a társhatóságokkal, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolatokban a minisztériumot a miniszter, államtitkár, helyettes államtitkár, valamint – a szakterületüket érintő kérdésekben, illetve a miniszter, államtitkár vagy helyettes államtitkár megbízása vagy jogszabály rendelkezése alapján – az erre felhatalmazott vezető képviseli.

(3) A Magyar Állam bíróságok előtti képviseletét a Jogtanácsosi Főosztály vezetője látja el, e körben utasítást a képviselet ellátására vonatkozóan a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjének részére csak a miniszter adhat.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a minisztériumnak a bíróságok és a hatóságok előtti jogi képviseletét a Jogtanácsosi Főosztály e feladattal megbízott, az adott perben a vonatkozó jogszabályok alapján képviseletre jogosult kormánytisztviselői látják el. E körben utasítást a képviselet ellátására vonatkozóan a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjének részére csak a közigazgatási államtitkár vagy a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár adhat. Peren kívüli és perbeli egyezség csak a közigazgatási államtitkár előzetes, írásbeli engedélye alapján köthető.

(5) A minisztérium, illetve a Magyar Állam jogi képviseletére vagy egyes kérdésekben jogi tanácsadásra más személyekkel vagy szervezetekkel – így különösen ügyvédi irodával – kivételes esetben, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár előzetes jóváhagyását követően köthető szerződés. A jóváhagyás során a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár megvizsgálja a szerződéskötés indokoltságát, különösen a szerződés tárgyát képező jogi munka összetettségét, a speciális jogi területeken való jártasság szükségességét, és jóváhagyását csak abban az esetben adja meg, ha a Jogtanácsosi Főosztály állományában lévő kormánytisztviselők az adott területen releváns tapasztalattal nem rendelkeznek vagy a különleges szaktudás elsajátítása a Jogtanácsosi Főosztály részéről indokolatlan erőforrás-ráfordítást jelentene.

(6) Az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár a képviselet ellátására más szervezeti egység vezetőjét is kijelölheti. A miniszter az ügy különös sajátosságára tekintettel kivételesen a képviseletre megbízási szerződés megkötését engedélyezheti. A megbízottakkal való kapcsolattartásért és a teljesítésigazolásért a feladat- és hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység vezetője felelős. Peren kívüli és perbeli egyezség csak a miniszter előzetes, írásbeli engedélye alapján köthető.

(7) Az EU által (társ)finanszírozott projektek előkészítése során a minisztérium képviseletét a miniszter írásos meghatalmazása alapján kijelölt vezető látja el. E projektek megvalósítása során a miniszter a projektalapító dokumentumban is rendelkezik a képviseletről.

(8) Az Országgyűlés bizottsága előtt a minisztériumot a feladatkörében érintett államtitkár vagy helyettes államtitkár, akadályoztatása esetén az általa kijelölt vezető képviseli.

(9) Az Országgyűlés bizottságai előtti képviselet módjáról, a képviseletet ellátó vagy abban közreműködő vezetők listájával a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályát legkésőbb az ülés napján reggel 8 óráig tájékoztatni kell.

(10) Az EKTB-ben a minisztériumot az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár képviseli.

(11)77 A közlekedési CEF projektek tekintetében a minisztériumot az 1316/2013/EU rendeletben tagállami felelősségi körbe utalt, nemzeti hatósági feladatok tekintetében a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár képviseli,

(12)78 A közlekedési CEF projektek tekintetében a minisztériumot a CEF Főosztály vezetője képviseli azokban az esetekben, ha az 1316/2013/EU rendelet szerint benyújtott pályázatok vonatkozásában a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az állam.

98. § (1) Nemzetközi programokon és a protokolleseményeken a minisztérium képviseletére a 97. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések az irányadók.

(2) Amennyiben a nemzetközi programokon és a protokolleseményeken való részvételre a minisztérium több állami vezetője jogosult, az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár határozza meg a minisztérium képviseletének rendjét és jelöli ki a résztvevő személyt.

40. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

99. § (1) A sajtó tájékoztatását az érdekelt minisztériumi egységek bevonásával a Kommunikációs Főosztály végzi. E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában a sajtó részére tájékoztatást a miniszter, a közigazgatási államtitkár, az államtitkárok, a Kommunikációs Főosztály, valamint a sajtószóvivő adhat.

(2) A miniszter indokolt esetben, egyedileg az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő, elsősorban helyettes államtitkári szintű vezetőt is kijelölhet a sajtó tájékoztatása céljából.

(3) A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben interjút – a miniszter eltérő döntése hiányában – csak a Kommunikációs Főosztály szervezésében lehet adni. A minisztérium nevében a miniszter és az államtitkárok, egyidejű akadályoztatásuk esetén a feladatkörrel rendelkező helyettes államtitkár nyilatkozik. Ettől eltérni a Miniszterelnökség előzetes engedélyével lehet.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a szakmai folyóiratok számára készített, szakmai, jellemzően a hatályos előírásokat ismertető vagy egyébként ismeretterjesztési, tudományos célból készült írásos anyagok tekintetében.

(5) A sajtó útján nyilvánosságra hozott közlemény kiadásáról a Kommunikációs Főosztály gondoskodik a feladatkör szerint illetékes helyettes államtitkár előterjesztését követően.

(6) A minisztériumra vonatkozó javaslatokra és bírálatokra a sajtónyilvános választ a feladatköre szerint érintett főosztályvezető, a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szervek tekintetében pedig a szerv vezetője készíti elő a törvényes határidőben. A válaszoknak sajtóhoz történő eljuttatásáról a Kommunikációs Főosztály gondoskodik a (3) bekezdés szerinti eljárásrendben.

(7) Valamennyi szervezeti egység felel az általa kezelt adatok körében a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének biztosításáért.

41. Minősítési jogkör átruházása

100. § A miniszter minősítői jogkörének írásbeli átruházása a miniszteri utasítással kiadott, a minősített adatok védelméről szóló biztonsági szabályzatban foglaltak alapján történik.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

101. § (1) A miniszter adja ki

a) az iratkezelési szabályzatot,

b) az adatkezelési szabályzatot,

c) a belső ellenőrzési alapszabályt,

d) a belső ellenőrzési kézikönyvet.

(2) A közigazgatási államtitkár adja ki

a) a minisztérium házirendjét,

b) a közszolgálati szabályzatot.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő szabályzatokon túl a miniszter és a közigazgatási államtitkár további szabályzatok kiadásáról is rendelkezhet.

102. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője jelen utasítás végrehajtására, így különösen az egyes osztályok feladatkörének meghatározására a Szabályzat hatálybalépésétől számított 45 napon belül ügyrendet készít.

(2) Az ügyrendet az önálló szervezeti egység vezetőjének javaslatára az önálló szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezető hagyja jóvá. Az önálló szervezeti egység a jóváhagyott ügyrendet megküldi a Kommunikációs Főosztály részére az Intranet ezen célra létrehozott menüpontjában való elérés céljából.

1. függelék79

MHKT_6.PDF

2. függelék

A minisztérium szervezeti egységeinek feladatai

4. A miniszter által közvetlenül irányított szervezeti egységek

4.0.0.1. Miniszteri Kabinet

A Miniszteri Kabinet elsősorban koordináló, döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, amelynek keretében

1. támogatja a miniszter országgyűlési és kormányzati tevékenységének ellátását,

2. támogatja a miniszter munkáját a köz- és szakmapolitikai koncepciók kialakításában,

3. támogatást nyújt a miniszter politikai, diplomáciai, szakmai, közéleti, vezetői és hivatali tevékenységének ellátása körében a személyes megjelenéshez, kapcsolattartáshoz szükséges feltételek biztosításában,

4. gondoskodik a minisztériumi belső adatvédelmi felelős jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásáról,

5. közreműködik a minisztérium, illetve az általa irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok működési és üzletpolitikai stratégiájának, a vagyongazdálkodási és vagyonkezelési stratégiáik és irányelveik kialakításában,

6. közreműködik a minisztérium kommunikációs stratégiájának kialakításában, és gondoskodik a sajtószóvivői feladatok ellátásáról,

7. közreműködik a minisztérium, illetve az általa irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok kommunikációs stratégiájának összehangolásában,

8. elősegíti a gazdaság szereplői és a civil szféra közötti együttműködést,

9. javaslatot tesz a minisztérium vezetőivel kapcsolatos személyi kérdésekben, véleményt nyilvánít a minisztérium által irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatban az ágazatért felelős államtitkárok által előterjesztett személyi javaslatokról, a tulajdonosi joggyakorlás keretében javaslatot tehet a vagyonpolitikáért felelős államtitkár részére a tulajdonosi joggyakorlással érintett társaságok tekintetében, különösen az alapítás, átalakulás és megszűnés, a vezető tisztségviselők kinevezése, visszahívása és díjazása, a tőkeemelés és -leszállítás, a stratégiai és éves üzleti tervek, valamint az éves beszámolók elfogadása tárgyában,

10. az adott szakterület vonatkozásában kijelölt tagja részt vesz az adott szakterületért felelős államtitkár, helyettes államtitkár vagy miniszteri biztos által tartott vezetői és egyéb értekezleten,

11. véleményezi a miniszter részére érkezett előterjesztéseket és javaslatokat, gondoskodik a miniszterhez érkező közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálásáról,

12. intézkedést kezdeményez a közvetlenül a miniszterhez címzett dokumentumokkal kapcsolatban (felelős kijelölés, feladatmeghatározás stb.),

13. közreműködik a kabinetfőnök hatáskörébe tartozó feladatok és költségvetési előirányzatok tekintetében a vezetői információs rendszer kialakításában és működtetésében,

14. kapcsolatot tart és együttműködik a minisztérium, illetve az általa irányított vagy felügyelt intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel, valamint a minisztérium politikai, illetve szakmai vezetőivel,

15. a minisztérium szervezeti egységei számára közvetíti a miniszter utasításait és állásfoglalásait,

16. a miniszter előadásaihoz, beszédeihez, írásbeli nyilatkozataihoz javaslatot készít, vagy a minisztérium egyes szervezeti egységeitől kér javaslatot, és ezeket véleményezi,

17.80 részt vesz a kabinetfőnök FKB-vel kapcsolatos feladatainak ellátásában.

4.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

A Miniszteri Titkárságot a titkárságvezető távolléte esetén a kabinetfőnök irányítja.

A Miniszteri Titkárság feladatai

1. a miniszter és a kabinetfőnök hivatali (minisztériumi) közéleti tevékenységének szervezésével és szakmai, adminisztratív munkájának segítésével biztosítja a folyamatosságot a miniszter mindennapi hivatali munkájában és a közvetlen irányítása alá tartozó szervekkel kapcsolatos teendői ellátásában,

2. nyilvántartja, előkészíti, összehívja, megszervezi a miniszter és a kabinetfőnök feladatkörébe tartozó egyeztetéseket, felsővezetői értekezleteket, illetve a miniszter vagy a kabinetfőnök kezdeményezésére megtartandó megbeszéléseket,

3. továbbítja a miniszter egyedi utasításait, az általa kiadott feladatokkal kapcsolatos iratokat az érintetteknek,

4. nyilvántartja a miniszter által kiadott feladatokat és azok végrehajtási határidejét, és közreműködik a feladatok teljesítésének ellenőrzésében, a számonkérésben, tájékozódik a feladat végrehajtásának állásáról.

4.0.0.2. Ellenőrzési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében: kidolgozza a belső ellenőrzési Alapszabályt, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet és a belső ellenőrökre vonatkozó Etikai Kódexet.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. kapcsolatot tart a fejezethez tartozó intézmények és a miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó társaságok belső ellenőrzési vezetőivel, számukra módszertani segítséget nyújt a feladataik színvonalas elvégzése érdekében,

2. ellátja a minisztériumot érintő ÁSZ, KEHI és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs feladatokat, és az intézkedési terv készítésének szakaszában a vizsgálattal érintett szervezeti egységet (egységeket) felkéri az adott jelentés javaslatainak megfelelő intézkedések megfogalmazására, feltüntetve azok végrehajtási határidejét és felelősét (felelőseit).

c) Funkcionális feladatai körében:

1. a tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a minisztérium működését fejleszti és eredményességét növeli, a minisztérium céljainak elérése, a munkaterv teljesítése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a minisztérium irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát, munkáját közvetlenül a miniszter alárendeltségében végzi, jelentéseit közvetlenül a miniszter részére küldi meg,

2. elemzi, vizsgálja és értékeli a közpénzek, eszközök és források rendeltetésszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos, valamint szabályszerű felhasználását, a költségvetés bevételeivel és kiadásaival összefüggő jogszabályok betartását, a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a központi költségvetés és zárszámadás megalapozottságának elősegítése érdekében jár el,

3. összesíti a miniszter által felügyelt és irányított intézmények ellenőrzési terveit, és a minisztérium ellenőrzési tervével együtt megküldi az államháztartásért felelős miniszter, valamint a KEHI elnöke részére,

4. kidolgozza kockázatelemzés alapján a minisztérium stratégiai és éves ellenőrzési terveit, amely magában foglalja a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek fejlesztésére, a képzésre és továbbképzésre, esetenként külső erőforrás bevonására vonatkozó javaslatokat is,

5. végrehajtja a jóváhagyott éves ellenőrzési tervet,

6. elkészíti a minisztérium éves ellenőrzési beszámolóját és a miniszter által felügyelt és irányított intézmények ellenőrzési beszámolói összesítésével együtt megküldi az államháztartásért felelős miniszter, valamint a KEHI elnöke részére,

7. szakmai felügyeletet gyakorol a minisztérium fejezethez tartozó intézmények belső ellenőrzési egységei felett,

8. ellenőrzi az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtását,

9. tanácsadói tevékenységet lát el a minisztérium működésének fejlesztéséhez, racionalizálásához kapcsolódóan.

d) Egyéb feladatai körében:

1. nyilvántartást vezet az ellenőrzési feladatok megvalósításáról és az ellenőrzési jelentések alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának állásáról,

2. nyilvántartja az ÁSZ és KEHI ellenőrzések javaslataira készített intézkedési terveket és azok végrehajtását,

3. továbbítja a minisztérium által felügyelt, illetve irányított intézmények éves beszámolóinak ellenőrzéséről készített jelentéseket az államháztartásért felelős miniszternek és a KEHI elnökének,

4. együttműködik az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoporttal az ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok kidolgozása, módosítása, az ellenőrzési rendszer fejlesztése, módszertani útmutatók elkészítése tekintetében,

5. véleményezi az intézmények vezetői javaslatára az adott költségvetési szerv belső ellenőrzési egység vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket (kinevezés, felmentés),

6. kidolgozza, fejleszti és működteti az ellenőrzések minőségbiztosítási rendszerét,

7. minőségértékelést végez a fejezethez tartozó intézmények belső ellenőrzési tevékenységéről,

8. vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer megfelelőségét és hatékonyságát és a jogszabályoknak és utasításoknak való megfelelést,

9. haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására az intézmény vezetőjének, illetve az intézmény vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv vezetőjének, amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindításra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel,

10. részt vesz az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Ellenőrzési, EU Támogatások, valamint a Kormányzati Ellenőrzési Témacsoport munkájában,

11. erősíti a minisztérium korrupcióellenes elkötelezettségét,

12. a miniszter, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére soron kívüli ellenőrzéseket hajt végre,

13. felel a fejezeti belső ellenőrzési rendszer működtetéséért és fejlesztéséért,

14. részt vesz a miniszter által felügyelt, illetve irányított társaságok ellenőrzési rendszerének kialakításában, fejlesztésében,

15. szükség szerint ellenőrzi a Minisztérium által felügyelt, illetve irányított intézmények által készített éves beszámolókat, a költségvetési szerv által működtetett belső kontrollrendszer megfelelőségét, az éves elemi költségvetési beszámolók számviteli alapelveknek való megfelelőségét és a beszámolási időszak költségvetési gazdálkodása szabályszerűségét,

16. ellenőrzi a fejezeti kezelésű pénzeszközök felhasználását a minisztériumhoz tartozó többségi állami tulajdonú szervezeteknél, valamint ellenőrzi a fejezet költségvetéséből adott juttatásokat és támogatásokat a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szervezeteknél,

17. ellenőrzi a miniszter irányítása vagy felügyelete alatt működő intézményeket,

18. ellenőrzi a fejezethez tervezett és a fejezet szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós támogatások felhasználását.

4.0.0.3.81 Egyes Kiemelt Budapesti Beruházásokért Felelős Kormánybiztos Koordinációs Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. szakmailag előkészíti a kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházásokkal összefüggő jogszabályok, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

2. közreműködik a kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházások szempontjából a jogszabálytervezetek, a közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezésében, előkészíti a kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházásokkal összefüggő kormányzati döntéseket és állásfoglalásokat,

3. benyújtásra előkészíti a Kormány és az Országgyűlés részére előterjesztésre javasolt előterjesztéseket és jelentéseket,

4. a kormánybiztos feladatkörébe utalt kiemelt sportlétesítmény-fejlesztési beruházások érintettsége esetén együttműködik a Sportcélú Beruházások Főosztályával az állami vagyon körébe tartozó sportlétesítményekkel való gazdálkodás eltérő szabályaira vonatkozó szabályozás tervezetének előkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. támogatja a kormánybiztos tevékenységének ellátását, a feladatkörébe tartozó feladatok adminisztratív és koordinációs előkészítését,

2. kapcsolatot tart a kormánybiztos és a minisztérium szervezeti egységei között,

3. irányítja, felügyeli, ellenőrzi és összehangolja a kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházási feladatokat,

4. a 2. pontban meghatározott tevékenysége keretében együttműködik az államigazgatási szervekkel, összehangolja a kormánybiztos feladatkörébe utalt beruházásokkal összefüggő feladatokat, valamint a kapcsolódó pályázatok előkészítésével és a megvalósított pályázatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

5. a Sportcélú Beruházások Főosztályával együttműködve közreműködik az egységes állami tulajdonú sportingatlan-portfólió kialakításában, ennek keretében ellátja az állami sportcélú ingatlanok (különösen az olimpiai központok) hasznosításának tervezésével, ellenőrzésével, működtetésével és az ezzel összefüggő költségvetési és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat,

6. közreműködik az ellenőrző szervezetek vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

7. ellátja mindazon egyéb feladatokat, amit a kormánybiztos a feladatkörébe utal.

4.1. A közigazgatási államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

A közigazgatási államtitkár közvetlen alárendeltségében működik a Titkárság, amely a 72. §-ban rögzítetteken túl

1. koordinálja, irányítja és felügyeli a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtását,

2. koordinálja, irányítja és felügyeli a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtását.

A közigazgatási államtitkár titkárságvezetője továbbítja az államtitkár által meghatározott feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet, valamint ellátja az elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat is.

4.1.0.2. Szervezetfejlesztési és Közigazgatási Stratégiai Főosztály

A Főosztály feladatai:

1. támogatja a közigazgatási államtitkár munkáját a minisztérium hivatali szervezetének működtetésében,

2. javaslatot tesz a közigazgatási államtitkár részére a minisztérium szervezeti és működési szabályainak, a minisztérium belső működését szabályozó normáknak a kialakítására és felülvizsgálatára, a hatékony feladatellátást elősegítő szervezetfejlesztési, igazgatási és ügymenetmodellek kialakítására,

3. monitorozza a minisztériumi működést a közigazgatás-politikai, közigazgatás-fejlesztési és közigazgatás-korszerűsítési kormányzati követelmények érvényesülése szempontjából, és segíti a szervezeti egységeket a követelmények teljesítését szolgáló eljárásrendek kialakításában,

4. véleményezi a közigazgatási államtitkár részére jogi, jogalkotási és a szervezeti működés követelményeinek való megfelelés szempontjából az érkezett ügyiratokat, azok tartalmáról a közigazgatási államtitkárt tájékoztatja, és szükség esetén egyeztetés lefolytatására tesz javaslatot,

5. részt vesz a közigazgatási államtitkár kormányzati döntés-előkészítő fórumokra, szakmai egyeztetésekre történő felkészítésében,

6. a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával összefüggésben koordinálja a közigazgatási államtitkár irányítása alatt álló, több szervezeti egység vagy több államtitkárság együttműködését igénylő feladatok végrehajtását,

7. a közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával összefüggésben, a közigazgatási államtitkár egyedi utasítása alapján kapcsolatot tart a minisztérium szervezeti egységeivel, más minisztériumokkal, valamint a feladatok ellátásában érintett egyéb szervezetekkel és személyekkel.

4.1.0.3.82 Személyügyi Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel:

1. a miniszter által adományozható elismerésekre, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló végrehajtási rendeletére vonatkozó jogi szabályozás szakmai előkészítéséért;

2. a minisztérium közszolgálati szabályzatának, valamint a személyügyi szakterületre vonatkozó egyéb belső szabályzatoknak a kidolgozásáért;

3. a vagyonnyilatkozatok kezelésére vonatkozó szabályzat előkészítéséért.

b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében felel:

1. a szakdiplomatákkal kapcsolatos, a minisztérium hatáskörébe tartozó személyügyi feladatok ellátásáért;

2. az Európai Bizottság által meghirdetett nemzeti szakértői pályázat közzétételéért, a pályázó minisztériumi kormánytisztviselő jelöléséért, kiküldetésük ügyintézéséért, kint tartózkodásuk meghosszabbításáért és ennek kapcsán a Miniszterelnökség illetékes szerveivel való kapcsolattartásért;

3. a külképviseleteken a minisztérium érdekeit képviselő szakdiplomaták és családjuk élet- és munkakörülményei alakulásának folyamatos figyelemmel kíséréséért, az ezzel kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért;

4. a minisztériumi kormánytisztviselők európai uniós gyakornoki feladatok ellátására történő kirendeléséért, az EU-tagállamok és más államok, illetve szervezetek által meghirdetett ösztöndíjak közzétételéért.

c) Funkcionális feladatai körében felel:

1. a miniszter és a minisztériumi vezetők hatáskörébe tartozó személyügyi, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kártérítési, szociális, jóléti és kegyeleti döntések előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint a minisztérium közszolgálati, béren kívüli juttatásokról szóló és egyéb belső szabályzataiban a főosztály hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, a személyi anyagok kezeléséért, a minisztériumi munkaköri rendszer kialakításáért;

2. a minisztérium létszámgazdálkodással összefüggő feladatainak előkészítéséért;

3. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működésével kapcsolatos ügyek ellátásáért;

4. a minisztérium állományába tartozó vezetők és beosztott kormánytisztviselők, a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények és a többségi állami tulajdonba tartozó gazdasági társaságok első számú vezetőinek, valamint vezető tisztségviselőinek, továbbá az államháztartásra vonatkozó jogszabályok alapján nyilatkozattételre kötelezettek vagyonnyilatkoztatásával összefüggő feladatok ellátásáért;

5. a közszolgálati és közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos ügyintézéssel összefüggésben a minisztériumi belső pályáztatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért;

6. a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára vezetői kinevezésekkel kapcsolatos kifogásolási jogának megkérésével összefüggő tevékenység ellátásáért;

7. a személyi állomány egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságával, foglalkozás-egészségügyi helyzetével kapcsolatos tevékenység felügyeletéért;

8. a minisztérium állománya személyügyi adatainak számítógépes feldolgozásáért és a jogszabályban előírt adatszolgáltatásért a Közszolgálati Nyilvántartás és más szervek részére;

9. a külső szervektől véleményezés céljából érkezett tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában való közreműködésért;

10. a minisztérium dolgozóinak képzésével, továbbképzésével, közigazgatási alap- és szakvizsgaszervezésével, tanulmányi szerződéseivel kapcsolatos feladatok ellátásáért;

11. a minisztériumi kormánytisztviselők minősítésével, az ügykezelők értékelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért, a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásáért, a teljesítményjutalmazás végrehajtásával, valamint az intézményi vezetők minősítésével és tevékenységük értékelésével kapcsolatos teendők ellátásáért; gazdasági társaságok vezetőinek premizálásában való munkajogi közreműködésért;

12. a minisztérium által kötött munkaszerződések, illetve munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt létrehozó szerződések előkészítéséért, illetve nyilvántartásáért;

13. az állami kitüntetésekkel kapcsolatos ügyintézésért és az elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátásáért;

14. a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények első számú vezetőjével, gazdasági vezetőjével, valamint a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok első számú vezetőivel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott munkáltatói jogkörbe tartozó, a munkaviszony, valamint munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésével, módosításával, megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések előkészítéséért, illetve véleményezéséért a költségvetési szervek esetében az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály, a gazdasági társaságok esetében a vagyongazdálkodási terület bevonásával, illetve az érintett vezetők személyi anyagának kezeléséért;

15. a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatból adódóan a minisztériumi munkatársak továbbfoglalkoztatási kérelmeinek összegyűjtéséért és a Miniszteri Kabinetbe történő továbbításáért.

d) Egyéb feladatai körében felel:

1. a minisztériumi dolgozók szociális helyzetének figyelemmel kíséréséért, a belső szabályzatokban foglalt jóléti, szociális és egészségügyi juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért, a szociális és lakásügyekkel foglalkozó bizottság elnöki és titkársági feladatainak ellátásáért, valamint az üdültetéssel kapcsolatos feladatkör ellátásáért;

2. a minisztérium és felsőoktatási intézmények közötti együttműködések, szakmai gyakorlatokkal összefüggő megállapodások kialakításáért;

3. a Kormány által alapított ösztöndíjprogram megvalósításában történő közreműködésért;

4. a minisztériumi érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolattartásért;

5. a Kitüntetési Bizottság titkársági feladatainak ellátásáért.

4.1.0.4.83 Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

A Hatóság feladatai:

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. ellátja a végelszámolásról és a felszámolási eljárásról szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését,

2. véleményezi a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok és előterjesztések tervezeteit.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami felszámoló szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, felel e szervezet tekintetében a döntések szakmai előkészítéséért.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. országos hatáskörrel jár el a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő hatósági eljárásokban és a feladatkörébe tartozó közhiteles hatósági nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági eljárásokban.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére szolgáló elektronikus értékesítési rendszer működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, amely tevékenysége során nem utasítható,

2. ellátja a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölését támogató számítógépes program üzemeltetését, amelynek keretében közvetlenül végzi az alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztői feladatokat.

4.1.1. A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.1.1.1. Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében működik a Titkárság, amely a 72. §-ban rögzítetteken túl

1. koordinálja, irányítja és felügyeli a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtását,

2. koordinálja, irányítja és felügyeli a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtását.

4.1.1.2. Jogszabály-előkészítő Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek (törvényjavaslatok, kormány- és miniszteri rendelet tervezetek), előterjesztések, jelentések, tájékoztatók, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyéb határozatok, utasítások előkészítéséért (szövegezés, szerkesztés, a magyar jogrendbe való beilleszkedés megteremtése), ezen belül:

1.1. az irányításhoz szükséges normatív rendelkezések szabályozási szintjének (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, miniszteri utasítás, miniszteri belső utasítás, közigazgatási államtitkári utasítás) meghatározásáért,

1.2. a jogszabályok tervezeteinek, indokolásának elkészítéséért az illetékes szakfőosztály által előkészített szakmai tervezet alapján,

1.3. az előterjesztések, jogszabályok tervezeteinek belső véleményezését követően a Kormány Ügyrendje szerinti előzetes egyeztetésre történő megküldésért, majd közigazgatási és – a szakmai előterjesztő erre irányuló kezdeményezése esetén – társadalmi egyeztetéséért,

1.4. a jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztések, szakmai indokolások minisztérium honlapján való közzététele érdekében a Kommunikációs Főosztálynak történő megküldéséért,

1.5. a miniszter feladatkörébe tartozó törvények, kormányrendeletek, kormányhatározatok kormány-előterjesztéseinek a közigazgatási államtitkári értekezlet, illetőleg a Kormány döntésének megfelelő véglegesítéséért; az Országgyűléshez történő benyújtás előtti tartalmi egyeztetéséért,

1.6. a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok tárgyalása során a benyújtott módosító javaslatokról, továbbá a minisztériumot érintő önálló indítványokról szóló kormány-előterjesztések előkészítéséért, a felelős szakfőosztály szakmai tervezete alapján; a belső egyeztetést követő közigazgatási egyeztetés lefolytatásáért, valamint a Kormány által támogatott módosító javaslatok jegyzékének elkészítéséért és a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályához való továbbításáért,

1.7. a miniszter feladatkörébe tartozó törvényjavaslatok egységes javaslatainak, valamint a törvény- és a határozati javaslat szövegének véglegesítéséért, kihirdetésre történő előkészítéséért, azoknak a miniszterhez aláírásra történő felterjesztéséért, továbbá – az aláírást követően – a Parlamenti Kapcsolatok Főosztályához való továbbításáért,

1.8. a miniszteri rendeletek aláíratásáért, kihirdetéséért,

2. felel a minisztérium szervezeti és működési szabályzatának előkészítéséért,

3. felel a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítéséről, a más tárcák hatáskörébe tartozó előterjesztések véleményezésének koordinációjáról és a felkészítés rendjéről szóló miniszteri utasítás előkészítéséért,

4. felel a háttérintézmények szervezeti és működési szabályzatainak miniszteri utasításként történő kiadásáért, illetve miniszteri jóváhagyásra felterjesztéséért, az irányított költségvetési szervek miniszteri jóváhagyást igénylő egyéb belső szabályzatainak miniszteri jóváhagyásra történő előkészítéséért, valamint egyéb szabályzatainak véleményezéséért, az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály és az érintett szakfőosztályok bevonásával,

5. felel a feladatracionalizációval összefüggő jogszabály-módosításoknak az érintett főosztályokkal együttműködve történő előkészítéséért,

6. felelős – az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály bevonásával – az irányított költségvetési szerveket érintő szervezeti döntések végrehajtásáért, az alapító, megszüntető, átalakító okiratok véleményezéséért, miniszteri aláíratásra felterjesztéséért, közzétételéért.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. összeállítja a szakmai javaslatok alapján a tárca jogalkotási programját, és azt jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti,

2. előkészíti a Kormány törvényalkotási programjára és a Kormány munkatervére vonatkozó minisztériumi javaslatot,

3. ütemezi a jogalkotási programban a minisztérium jogközelítési célú jogalkotási feladatait és összesíti a végrehajtás eredményeit,

4. ellátja a hatásvizsgálati kapcsolattartói feladatokat,

5. felel a közösségi és a nemzeti előírásokból fakadó egyszerűsítési folyamat (simplification) jogi és technikai jellegű koordinálásáért,

6. felel a közigazgatás korszerűsítésével, valamint a deregulációval kapcsolatos minisztériumi feladatok összefogásáért,

7. felel a társtárcák, illetve egyéb központi államigazgatási szervek jogszabály- és egyéb előterjesztés-tervezeteinek, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek minisztériumi véleményeztetéséért, az egységes tárcaálláspont kialakításáért és a minisztériumi álláspontot összegző átirattervezet elkészítéséért, a válaszoló állami vezetővel történő aláíratásáért, a vélemény továbbításáért; a társtárcák által előkészített anyagok szakmai egyeztetéséért; az észrevételezési és véleményezési határidők megtartásának ellenőrzéséért,

8. felel a Vezetői Értekezlet szervezéséért, az oda benyújtani tervezett előterjesztések koordinálásáért,

9. felel a minisztérium egységes álláspontjának a Jogtanácsosi Főosztállyal együttműködve történő kialakításáért az Alkotmánybíróság megkereséseivel kapcsolatban,

10. felel az intézmények működési, tevékenységi és szervezeti stratégiájának kialakításával, végrehajtásával kapcsolatos jogi feladatok ellátásáért,

11.84 ellátja a minisztérium által benyújtani kívánt előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseire történő bejelentésével kapcsolatos feladatokat, megküldi az összeállított listát e-mailben a Miniszterelnökség Kormányirodának napirendre vétel céljából, szervezi az előterjesztések és jelentések beterjesztését.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1.85 felel a jogharmonizációs célú jogalkotási feladatoknak a koordinálásáért, kezeli a felmerülő jogértelmezési, -alkalmazási problémákat,

2. felel a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya által előkészített nemzetközi szerződések, tárcamegállapodások (a továbbiakban együtt: nemzetközi szerződés) létrehozásával, módosításával és felmondásával kapcsolatos jogi feladatok felülvizsgálatáért,

3. felel az EU keretében létrejövő nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozással összefüggő jogi feladatok ellátásáért,

4. felel az áruk és szolgáltatások szabad áramlását érintő, valamint a belső piaci szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály-tervezetek notifikációjának és az egyes közösségi jogi aktusokban előírt, jogszabálytervezetek egyéb notifikációs eljárásainak koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátásáért,

5. vizsgálja az uniós jogszabálytervezetek hazai jogrendbe illeszkedését,

6. egyezteti a jogharmonizációs javaslatokat,

7. ellátja az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabályok kihirdetését követő notifikációjával kapcsolatos feladatokat.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. közreműködik a társaságok alapító okiratainak, illetve társasági szerződései módosításának előkészítésében, valamint a tulajdonosi joggyakorlással, illetve a felügyeleti, irányítási jogkörrel összefüggő, jogi megítélést igénylő ügyekben,

2. felel a felsőbb szervek (Kormány, közigazgatási államtitkári értekezlet) üléseinek napirendjére felvett előterjesztések jogi véleményezéséért,

3. felel a Miniszteri Értekezlet és a Vezetői Értekezlet részére készített előterjesztések tervezetének jogi felülvizsgálatáért,

4. felel a főosztályok jogalkalmazási gyakorlatát egységesítő jogértelmezésért (jogi vélemény, iránymutatás),

5. felel a minisztérium egységes jogértelmezésének kialakításáért, ide értve szükség esetén az ügyészséggel, bírósággal és hatóságokkal történő konzultációt is,

6. felel a minisztérium képviseletéért minisztériumok és más központi államigazgatási szervek, érdekképviseletek által szervezett jogszabály-előkészítő és jogértelmező munkában,

7. felel a belső utasítások és közigazgatási államtitkári utasítások jogi véleményezéséért, egyedi utasítás alapján kidolgozásáért, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáért,

8. felel a szervezetkorszerűsítésre vonatkozó javaslatok előkészítéséért,

9. felel a háttérintézmények működésére vonatkozó jogi hatásvizsgálatok eredményeként jelentkező jogalkotási feladatok előkészítéséért, a szervezetfejlesztési eredmények jogalkotásban és irányítási-felügyeleti jogkörben történő érvényesítéséért,

10. felel az adminisztratív terhek csökkentéséből, az ügyfélbarát és költséghatékony közigazgatás, egyablakos ügyintézés megteremtéséből adódó jogi feladatok ellátásáért,

11. felel a fejezeti intézményi körbe tartozó intézmények működési hatékonyságát javító, feladatainak és feltételrendszerének racionalizálását szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos jogi feladatok ellátásáért,

12. felel a háttérintézmények feladatainak áttekintéséért, az intézményszerkezet kialakítására vonatkozó döntés-előkészítő és elemző tevékenységért,

13. ellátja a minisztériumi előterjesztéseknek, jelentéseknek a Kormány, valamint a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet üléseire történő benyújtásával kapcsolatos feladatokat,

14. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában.

4.1.1.3. Jogtanácsosi Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében: felel a tárca szerződései megkötésének és nyilvántartásának szabályairól szóló miniszteri utasítás előkészítéséért.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a miniszter felhatalmazása alapján a Magyar Állam ellen a Ptk. 3:405. § (2) bekezdése alapján indított perekben a Magyar Állam képviseletét, ennek keretében az állami érdekek védelméről minden jogszerű perbeli lehetőséget kihasználva gondoskodik,

2. az 1. pontban meghatározottakon túl ellátja a minisztérium perbeli képviseletét, amennyiben az ügy sajátosságára tekintettel a miniszter vagy a közigazgatási államtitkár a képviselet ellátására más szervezeti egység vezetőjét nem jelöli ki; a per tárgya szerint érintett szakterület felelőse köteles a szükséges szakmai segítséget, intézkedést, írásbeli tájékoztatást a Jogtanácsosi Főosztály részére megadni és a Jogtanácsosi Főosztály vezetőjének kérése alapján a szakmai álláspontot megfogalmazó kormánytisztviselő jelenlétét a bírósági tárgyaláson biztosítani,

3. ellátja a minisztérium által vagy a minisztérium ellen indított munkaügyi, polgári peres ügyekben a minisztérium jogi képviseletét (ideértve a beadványok elkészítését és határidőben történő benyújtását, valamint a tárgyaláson történő személyes részvételt is),

4. ellátja a minisztérium képviseletét a minisztérium ellen vagy a minisztérium által indított nem peres, így különösen fizetési meghagyásos eljárásokban, továbbá a Ptk. 3:405. § (2) bekezdése alapján a Magyar Állam képviseletét a Magyar Állam ellen vagy a Magyar Állam által indított fizetési meghagyásos eljárásokban,

5. szükség esetén írásbeli javaslatot terjeszt a közigazgatási államtitkár, illetve a közigazgatási államtitkár útján a miniszter elé, amelyben javaslatot tesz a pervitel külső megbízás útján való bonyolítására,

6. felel a főosztályok által előkészített minisztériumi közigazgatási döntések anyagi, jogi és eljárásjogi kontrolljáért,

7. jogi véleményt ad a főosztályok részéről történő megkeresés alapján a minisztérium által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos jogi megítélést igénylő ügyekben,

8. jogi szempontból véleményezi a minisztérium által kötendő és az illetékes szakmai szervezeti egység által előkészített szerződéseket, amelynek során a véleménye a gazdasági-célszerűségi megfontolásokra nem terjed ki,

9. kiadmányozás előtt jogi szempontból véleményezi a munkavégzésre irányuló jogviszonynak a munkáltató által kezdeményezett megszüntetéséről szóló, a Személyügyi Főosztály által előkészített minisztériumi okiratot,

10. felel az irányított, illetve felügyelt intézményeknél folytatott felügyeleti ellenőrzésekhez nyújtandó egyedi jogi segítségnyújtásért,

11. felel a minisztériumi főosztályoknál és a minisztérium irányítása alá tartozó szakigazgatási intézményeknél folyó hatósági jogalkalmazói tevékenység figyelemmel kíséréséért és az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakításának elősegítéséért,

12. felel az intézmények törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésében való közreműködésért,

13. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában,

14.86 jogi szempontból véleményezi a minisztérium hazai pályázataival kapcsolatban benyújtott kifogásokat elbíráló döntéseket.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. jogi szempontból véleményezi a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben meghozandó határozatokat és felügyeleti intézkedéseket,

2. felel a miniszter irányítási, felügyeleti jogkörben hozandó döntéseinek jogi felülvizsgálatáért (háttérintézményi döntések előzetes vagy utólagos jóváhagyása iránti intézkedés, ha a jogszabály a döntést az irányítást ellátó előzetes vagy utólagos jóváhagyásához köti; a háttérintézmények részére feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányuló egyedi utasítások stb.).

d) Egyéb feladatok körében: felel a minisztériumban alkalmazandó szerződésminták (vállalkozási, megbízási, támogatási) kidolgozásáért, szükség szerinti aktualizálásáért.

4.1.1.4.87

4.1.1.5. Igazgatási és Biztonsági Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. kidolgozza az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot a belső adatvédelmi felelőssel közreműködve;

2. kidolgozza a minősített helyzetek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó ágazati intézkedéseket, valamint elkészíti a minősített helyzetek intézkedési tervét, rendelkezéstervezetét, azokat naprakészen tartja, vezetői döntés esetén azokat kiadásra előkészíti;

3. kidolgozza a miniszternek mint a Honvédelmi Tanács tagjának saját hatáskörben kiadandó rendelkezései tervezetét és kiadásra előkészíti;

4. elkészíti a minisztérium Iratkezelési Szabályzatát és a minisztérium Biztonsági Szabályzatát, ezeket folyamatosan karbantartja, jogszabályváltozások esetén a szükséges módosításokat kidolgozza;

5.88 szakmai szempontból előkészíti a fontos és bizalmas munkakörökkel kapcsolatos ágazati szabályozást.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. közreműködik a külső szervektől véleményezés céljából érkezett biztonsági és igazgatási tárgyú tervezetekkel kapcsolatosan a feladatkörét érintő minisztériumi álláspont kialakításában;

2. elkészíti a kormányülések, illetve a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendi pontjaiban szereplő, a főosztály feladatkörét érintő előterjesztésekkel kapcsolatos vezetői felkészítőket;

3. összeállítja a minisztérium éves munkatervét;

4. nyilvántartja a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályzó eszközökben, a Kormány határozataiban és munkatervében, továbbá a minisztérium féléves munka- és ellenőrzési tervében, valamint a miniszteri döntésekben meghatározott feladatokat, végrehajtásukat ellenőrzi, illetve a végrehajtás során felmerült akadályokról a minisztériumi vezetőket havonta tájékoztatja;

5. a feladatellátáshoz szükséges kormányzati és minisztériumi vezetői döntésekről a közigazgatási államtitkárt, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkárt, valamint az érintett államtitkárt, a helyettes államtitkárokat és a főosztályvezetőket rendszeresen tájékoztatja;

6. nyilvántartásba veszi a minisztérium testületi ülésein (Miniszteri Értekezleten és Vezetői Értekezleten) születő döntéseket, határozatokat, illetve az ezekből adódó feladatokat;

7. szervezi az Országgyűlés és a Kormány döntéseiből, határozataiból a minisztériumra háruló feladatok végrehajtását, e feladatokat az ügykör szerint felelős szervezeti egységek között elosztja, az esetleges vitás kérdéseket egyezteti és a feladatelosztást a minisztérium vezetőihez, illetve az érintettekhez eljuttatja;

8. gondoskodik a Miniszterelnökségnek a lejárt határidejű kormányhatározatokból adódó, továbbá a kormány ülésein nem határozati formában kiadott feladatok végrehajtásáról, az esetlegesen felmerülő akadályokról igény szerint jelentést tesz;

9. nyilvántartja a tárcaközi kapcsolatokat és az egyéb tárcaképviseletben szereplő tisztségviselőket;

10.89 gondoskodik a minisztérium épületébe történő ki- és belépés, valamint a parkolás rendjéről, koordinálja a minisztériumi épületek használatával kapcsolatos feladatok ellátását,

11. megküldi az érintettek részére a kormányülések, illetve a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet napirendjét; szervezi, koordinálja a napirendi pontokban szereplő előterjesztésekkel kapcsolatos vezetői felkészítők készítését, a beérkezett anyagokat az ülésen részt vevő állami vezető részére eljuttatja;

12. kapcsolatot tart a Miniszterelnökséggel a kormányülések, továbbá a Közigazgatási Államtitkári Értekezletek előkészítésével kapcsolatosan;

13. hetenként összeállítja a minisztériumi állami vezetők hivatalos programjait és azt az érintettek részére megküldi;

14. a minisztérium vezetése és az érintett önálló szervezeti egységek részére megküldi az Országgyűléstől, a Kormánytól, más állami szervektől vagy társtárcáktól érkező emlékeztetőket, jelentéseket, intézkedési terveket, szükség esetén felhívja a figyelmet az intézkedési kötelezettségre;

15. ellátja a minisztérium vezetésének rendelkezése alapján az egyéb ügykezelési és szervezési feladatokat;

16. ellátja a minősített adatokra vonatkozó biztonsági vezetői feladatokat, a Biztonsági Szabályzat és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint;

17. működteti a nemzeti és külföldi minősítettadat-nyilvántartót;

18. félévenként ellenőrzi a szervezeti egységeknél kintlévő kormányzati iratok meglétét, illetve elkészíti az erről készült tájékoztatót, megküldi az irányító helyettes államtitkároknak;

19. átveszi a minisztérium vagy részlege címére postán vagy kézbesítő útján érkezett, illetve személyesen kézbesített küldeményeket (levél, felterjesztés, jelentés, távirat, csomag stb.);

20. érkeztet minden, a minisztériumhoz beérkező küldeményt;

21. az elektronikus iktatórendszerhez való hozzáférési jogosultságokat regisztrálja, módosítja és megvonja;

22. az iratokat Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint elküldi (expediálja);

23. elvégzi az iratelszámoltatást a minisztériumi dolgozók munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnésekor;

24. figyelemmel kíséri a kiadmányozási jog gyakorlását;

25. összeállítja az éves iratforgalmi statisztikát;

26. betartatja az iratkezelésre vonatkozó szabályokat (Iratkezelési Szabályzat, körlevelek), és a betartást ellenőrzi;

27. előkészíti a közgyűjteményekben végzendő kutatásokkal kapcsolatos engedélyezéseket;

28. működteti a minisztérium Központi Irattárát az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, gyűjti a minisztériumi részlegek nem selejtezhető iratait;

29. rendezi, selejtezi az iratokat, valamint a kezelésében lévő iratokat segédletekkel ellátja;

30. átadja a rendezett, maradandó értékű iratokat az előírt őrzési időt követően az illetékes levéltár, illetve szerv (szervezet) részére, az iratselejtezési eljáráshoz szükséges levéltári hozzájárulást beszerzi;

31. a Magyar Nemzeti Levéltárral és más levéltárakkal, valamint tudományos intézetekkel hivatali és szakmai együttműködést folytat;

32. felügyeli a személyes adatok védelmét;

33. ellátja a minisztérium vezetésének rendelkezése alapján az egyéb igazgatási és szervezési, valamint biztonsági feladatokat, valamint együttműködik a biztonsági feladatok ellátásában;

34. működteti az Ügyfélszolgálati Információs Irodát;

35. szakmailag koordinálja az OSAP adatgyűjtéseket;

36. felel a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásáért;

37. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában.

c) Egyéb feladatai körében:

1. ellátja az ország biztonság- és védelempolitikájának alapelveiben, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában, továbbá a honvédelemről, a katasztrófavédelemről és az atomenergiáról szóló törvényekben meghatározott feladatokat, előkészíti a minősített helyzetekben végrehajtandó ágazati intézkedéseket;

2. meghatározza a védelmi igazgatás keretében az ágazat hatáskörébe tartozó védelmi feladatok szakmai követelményeit, megtervezi az ágazati védelmi költségeket, valamint gondoskodik az országvédelem polgári feladatainak ágazati végrehajtásáról;

3. kidolgozza az ágazati Nukleárisbaleset-elhárítási Tervet (ágazati BEIT), elemzéseket készít, az érintett ágazatok feladatait meghatározza és koordinálja, a végrehajtást ellenőrzi, veszélyhelyzetben a minisztériumi intézkedéseket előkészíti;

4. ellátja a gazdaságbiztonsági tartalékolással kapcsolatos minisztériumi feladatokat;

5. végrehajtja az ágazat működőképességét biztosító, a minisztérium kezelésében lévő Állami Céltartalék (ÁC) készletezési tevékenységét, ellátja a minisztériumi szabályozást, a tartalékok kezelésével megbízott szerveket ellenőrzi;

6. vizsgálja a Befogadó Nemzeti Támogatás (HNS) feladatkörben az igények kielégítését biztosító kapacitások és készletek rendelkezésre állását, a központi adatbázis tárcát érintő részét rendszeresen felülvizsgálja és pontosítja;

7. ellátja a NATO Biztonsági Beruházási Programja (NSIP) hazai megvalósításával kapcsolatos minisztériumi feladatokat, részt vesz a nemzeti Biztonsági Beruházási Bizottság munkájában;

8. ellátja a NATO-tagsággal, valamint a civil katonai együttműködéssel (CIMIC) összefüggésben jelentkező minisztériumi feladatokat;

9. működteti, szabályozza az egységes riasztást, berendelést és készenlétbe helyezést;

10. ellátja a biztonsági és védelmi felkészülésből a minisztériumra háruló speciális feladatokat;

11. koordinálja a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottsági tagsággal összefüggő tárcafeladatokat, közreműködik a Bizottság éves munkatervének végrehajtásában, valamint az ágazati katasztrófakockázat értékelésben;

12. szervezi a tárcaképviseletet a Katasztrófavédelmi Koordinációs Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ tevékenységében, segíti a tárca főfelelősségével felállítandó Védekezési Munkabizottságok adminisztratív tevékenységét;

13. koordinálja a terrorizmus elleni védekezésből fakadó ágazati feladatokat, végrehajtja a tárca hatáskörébe tartozó létfontosságú infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a vonatkozó jogalkotási feladatokat;

14. közvetlen kapcsolatot tart a védelmi felkészülést irányító minisztériumokkal és az érintett szervekkel (Alkotmányvédelmi Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Nemzeti Biztonsági Felügyelet, rendőrség), továbbá tevékenységi körében kiemelten a Miniszterelnökséggel, a Honvédelmi Minisztériummal, a Belügyminisztériummal és a Földművelésügyi Minisztériummal;

15. a hazai és nemzetközi veszélyhelyzeti válságkezelési gyakorlatokon történő részvétellel összefüggő tárcafeladatok végrehajtását koordinálja;

16. ellátja a tárca képviseletét a Katonai Szabványügyi Koordinációs Bizottságban, a Non-proliferációs Ellenőrzési Tárcaközi Bizottságban, a Nukleárisbaleset-elhárítási Védekezési Munkabizottságban, a Felsőszintű Munkacsoportban, a Magyar Szabványügyi Testület Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságaiban, a Munkavédelmi Bizottságban, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban munkavédelmi ügyekben, és végrehajtja az ebből adódó feladatokat;

17. ellátja a minisztériumi és ágazati rejtjelező eszközök kezelése és ellenőrzése kapcsán a rejtjelfelelős feladatokat,

18. felel a kormányügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tárcafeladatok koordinálásáért, az ügyeleti szolgálatok (heti pihenőnapon és szabadnapon, illetőleg ünnepnapon tartott válsághelyzeti, minősített időszaki) működtetésének meghatározásáért, szervezéséért és ellátásának biztosításáért.

4.1.2. Az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.1.2.1. Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság az európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.1.2.2. Európai Uniós Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. vizsgálja az uniós jogszabálytervezetek hazai gazdasági, intézményi illeszkedését,

2. véleményezi az uniós jogi aktussal harmonizációt megvalósító jogszabály tervezeteit,

3. figyelemmel kíséri az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő uniós jogszabályokat, és azokról az érintett főosztályokat tájékoztatja,

4. előkészíti az Európai Unió és tagállamai, valamint a harmadik országok közötti nemzetközi szerződések szövegének végleges megállapítását, valamint kihirdetését biztosító előterjesztéseket.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja az EKTB-ben történő tárcaképviselethez kapcsolódó feladatokat,

2. kidolgozza, egyezteti, képviseli az európai uniós döntéshozatalban való részvételhez a magyar álláspontot,

3. teljesíti az EU intézményei felé teljesítendő jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettséget,

4. előkészíti a minisztérium állami vezetői szintű európai uniós tárgyalásait, összeállítja a szakmai háttéranyagokat, javaslatokat,

5. egyezteti és összeállítja más kormányzati szervek európai uniós tárgyalásaihoz a minisztériumot érintő javaslatokat,

6. ellátja a minisztériumhoz tartozó uniós ágazati politikák területén egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint egyéb bizottsági munkacsoportokban szakértők delegálásával kapcsolatos koordinációs feladatokat, folyamatosan nyomon követi e bizottságokba delegált szakértők tevékenységét,

7. kapcsolatot tart Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletére a tárca által delegált szakdiplomatákkal,

8. ellátja az EU bővítési, valamint szomszédságpolitikai folyamatából eredő feladatokat, képviseli a tárcaálláspontot.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot európai uniós ügyekben,

2. a Személyügyi Főosztállyal együttműködve ellátja a tagállami működés során az Európai Unió tanácsi és bizottsági munkacsoportjaiban részt vevők európai uniós továbbképzési feladatait,

3.90 felel a kötelezettségszegési eljárásoknak, az EU PILOT megkereséseknek, az EU bírósági ügyeknek koordinálásáért, az érintett szervezeti egységek bevonásával kezeli a felmerülő jogértelmezési, -alkalmazási problémákat.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a minisztériumhoz tartozó európai uniós ágazati politikáknak a minisztérium egészét átfogó, a stratégiai elképzelésekkel összhangban álló koordinációját,

2. az EU döntéshozatali eljárásának minden szintjén a leghatékonyabban képviseli a magyar érdekeket,

3. kapcsolatot tart az EU intézményeivel és az EU tagállamainak Magyarországra akkreditált külképviseleteivel,

4. koordinálja az Európai Unió harmadik országokkal létesítendő egyezményeivel összefüggő tárcafeladatokat,

5. elkészíti az európai uniós tárgyalásokból adódó intézkedési terveket, kijelöli – az érintett főosztályokkal folytatott egyeztetés alapján – az ezekből eredő feladatok minisztériumon belüli felelőseit, ellenőrzi a feladatok végrehajtását, és arról beszámolót készít a minisztérium vezetése részére,

6. ellátja az EKTB 10. Közlekedéspolitikai szakértői csoport vezetését és titkársági feladatait.

4.1.2.3. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében: ellátja a két- és többoldalú nemzetközi szerződésekkel, ezen belül a nemzetközi egyezmények, tárcamegállapodások létrehozásával, módosításával, felbontásával kapcsolatos feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. részt vesz a nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon és a nemzetközi kormányközi szervezetekben, valamint a kormányközi vegyes bizottságokban, valamint összehangolja és koordinálja az érdekek érvényesítését,

2. ellátja a minisztérium nemzetközi regionális együttműködésekben végzett munkájának és az ott vállalt, minisztériumot érintő feladatok végrehajtásának koordinációját,

3. ellátja a minisztérium képviseletét a Határellenőrzési Munkacsoportban az érdekelt főosztályok bevonásával, valamint koordinálja a tárcaközi bizottság határozatainak végrehajtását.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. összeállítja a minisztérium vezetői szintű éves nemzetközi tevékenységi programtervét,

2. előkészíti a minisztérium vezetői szintű két- és többoldalú nemzetközi tárgyalásait, javaslatokat állít össze más kormányzati szervek nemzetközi tárgyalásaihoz, elkészíti a tárgyalásokból adódó intézkedési terveket; kijelöli az érintett főosztályokkal folytatott egyeztetés alapján az ezekből eredő feladatok minisztériumon belüli felelőseit, valamint ellenőrzi ezen feladatok végrehajtását, és arról beszámolót készít a minisztérium vezetése részére,

3. felhatalmazás alapján képviseli a minisztériumot a nemzetközi két- és többoldalú tárgyalásokon, a nemzetközi kormányközi szervezetekben és vegyes bizottságokban,

4.91 kapcsolatot tart a tárcát érintő átfogó nemzetközi ügyekben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a külföldi társminisztériumokkal, a magyar külképviseletekkel, a hazánkba akkreditált külképviseletekkel és diplomáciai testületekkel, illetve a külföldi szakmai körök szervezeteivel,

5. közreműködik a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztésében,

6. részt vesz a szakfőosztályok nemzetközi feladatainak ellátásában,

7. felel a tárca feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések nyilvántartásáért,

8.92 közreműködik a minisztérium éves költségvetésében szereplő „Nemzetközi tagdíjak” fejezeti kezelésű költségvetési előirányzat tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

d) Egyéb feladatai körében: szükség szerint adatot szolgáltat a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az állami vezetők nemzetközi programnaptárjához.

4.1.2.4.93 Protokoll Főosztály

a) Kodifikációs feladatai körében gondoskodik a protokoll-, rendezvény- és utazásszervezési, tolmácsolási és fordítási feladatok ellátásához kapcsolódó szabályzatok megalkotásáról, illetve felülvizsgálatáról.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja a miniszter, az államtitkárok, a kormánybiztos, a helyettes államtitkárok, a miniszteri biztos, a kabinetfőnök és a Miniszteri Titkárság vezetője hivatalos külföldi látogatásaival, valamint hazai partnereinek fogadásával és külföldi vendégeinek érkezésével, magyarországi tartózkodásával és elutazásával kapcsolatos protokolláris és szervezési teendőket, valamint azok pénzügyi tervezését és elszámolását,

2. ellátja a minisztérium munkatársainak hivatalos külföldi utazásaival kapcsolatos szervezési feladatokat, elvégzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi tervezést és elszámolást.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. szervezi a minisztérium felsővezetői programjait, hazai és nemzetközi találkozóit, bilaterális és multilaterális tárgyalásait, elvégzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi tervezést, megrendeléseket és elszámolást,

2. szervezi a minisztérium belföldi rendezvényeit (nemzeti és állami ünnepségek, évfordulók, kitüntetés- és díjátadó ceremóniák), elvégzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi tervezést, megrendeléseket és elszámolást,

3. szervezi a minisztérium szakterületeit érintő belföldi vagy nemzetközi konferenciákat, találkozókat, tárgyalásokat, elvégzi az ezekkel kapcsolatos pénzügyi tervezést, megrendeléseket és elszámolást,

4. koordinálja a fordítási és tolmácsolási feladatokat, részt vesz a fordítási közbeszerzési eljárásban,

5. gondoskodik a protokoll-, az utazásszervezési, a tolmácsolási és fordítási feladatokra elkülönített pénzügyi keret előírásszerű felhasználásáról,

6. összefogja a minisztérium kiutazási és fogadási tervéhez, tolmácsolási és fordítási feladataihoz kapcsolódó pénzügyi keret tervezését,

7. gondoskodik a megfelelő szintű ajándékok beszerzéséről és az ajándékraktárral kapcsolatos nyilvántartásról,

8. gondoskodik a rendezvények lebonyolításához szükséges protokolleszközök beszerzéséről, a szakterületek folyamatos ellátásáról,

9. működteti a minisztériumi tárgyalók foglalási rendszerét, intézi az ezekhez kapcsolódó teremberendezési igényeket, illetve protokollkonyhai szolgáltatásokat.

d) Egyéb feladatai körében:

1. nyilvántartja a tevékenységi körébe eső látogatásokra, rendezvényekre vonatkozó adatokat,

2. ellátja a kormányváró lefoglalása ügyében felmerülő feladatokat,

3. felel a minisztérium felsővezetői számára a diplomata útlevelek, illetve a minisztérium munkatársai részére a szolgálati útlevelek igényléséért, valamint vízumügyintézéséért.

4.1.3. A gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.1.3.1.94 Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely a 72. §-ban rögzítetteken túl

a)95 Kodifikációs feladatai körében előkészíti az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó és a Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására vonatkozó szabályozási javaslatot.

b) Koordinációs feladatai körében:

1.96 ellátja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelésével kapcsolatos feladatokat,

2.97 előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó támogatási szerződéseket, és ellenőrzi a támogatási szerződésekben foglaltak érvényesülését,

3. előkészíti a 2. pont szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a szakmai teljesítésigazolásokat, valamint a kifizetések engedélyezését,

4. ellátja a Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelésével kapcsolatos feladatokat,

5. előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére megkötésre kerülő kormányzati szakpolitikai és médiafigyeléssel kapcsolatos szerződéseket,

6. a 4. pont szerinti fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt kötelezettségvállalás tekintetében előkészíti a szakmai teljesítésigazolásokat, valamint a kifizetések engedélyezését,

7. közreműködik az ellenőrző szervezetek vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában.

4.1.3.2. Gazdálkodási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. közreműködik az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében megjelölt miniszteri rendelet és a kapcsolódó szakmai szabályozási koncepciók kidolgozásában,

2. közreműködik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 4. § és 5. §-aiban meghatározott feladatokból eredő elszámolási feladatok ellátásban,

3.98 előkészíti, véleményezi az NFM Igazgatás költségvetését érintő megállapodásokat, e tárgykörben vezetői felkészítőket állít össze, valamint elkészíti a hozzájuk kapcsolódó kormányhatározatokat,

4. közreműködik az intézményeket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében,

5. véleményezi a Kormány ülésére, az államtitkári értekezletre és a gazdasági kabinet számára benyújtott gazdaságpolitikai tárgyú előterjesztéseket és tájékoztatókat, azokról felkészítőt állít össze,

6.99 előkészíti az NFM Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról, az illetményszámfejtésről, a beszerzésekről, valamint a közbeszerzésről, a kincstári VIP-kártya kiadásáról és használati rendjéről, a hivatali mobiltelefonok használatáról, valamint a taxikártyák használatáról szóló belső szabályokat,

7.100 közreműködik a protokollkiadásokról, valamint a fordítási és tolmácsolási feladatok ellátásáról szóló belső szabályozás elkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. intézkedik az NFM Igazgatás szervezeti és személyi ügyekben bekövetkező változásainak (alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, vezető kinevezése tekintetében) haladéktalan törzskönyvi bejelentése iránt, és a kincstári nyilvántartások karbantartása érdekében adatot szolgáltat az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály részére,

2. koordinálja a KEF és a NISZ Zrt. által a minisztérium részére biztosított szolgáltatási és ellátási feladatokat,

3. közreműködik a háttérintézmények elhelyezésével összefüggő feladatok ellátásában,

4. közbeszerzési szakmai kérdésekben állásfoglalásokat készít a minisztériumon belül,

5. ellátja a miniszter irányítása alá tartozó szervezetek által lebonyolított közbeszerzések szakmai felügyeletét, javaslatot tesz, illetve véleményez a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben,

6. közbeszerzési szempontból véleményezi a minisztérium részéről megkötendő szerződéseket,

7. felelős a minisztérium és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság közötti kapcsolattartásért, és ennek keretében a minisztérium érdekeinek képviseletéért,

8. Közbeszerzési Bizottságot működtet, annak munkáját irányítja, szervezi, és ellátja az ehhez szükséges titkársági teendőket.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. összefogja az NFM Igazgatás költségvetés-tervezési tevékenységét, összeállítja – a Költségvetési Főosztály bevonásával – az NFM Igazgatás költségvetési javaslatát,

2. részt vesz az NFM Igazgatás negyedéves mérlegjelentéseinek elkészítésében,

3. összeállítja az NFM Igazgatás maradvány elszámolását és adatot szolgáltat az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály részére,

4. nyilvántartja az NFM Igazgatás költségvetési előirányzatát érintő kötelezettségvállalásokat és a pénzügyi teljesítéseket az integrált gazdálkodási rendszerben, a jogszabályok által előírt és az egységes fejezeti szintű számviteli szabályozási és mérlegkészítési kötelezettségek teljesítése érdekében az adatokat egyezteti a – számviteli nyilvántartási rendszer vezetéséért felelős – Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztállyal,

5. felel a minisztérium által az NFM Igazgatás Szervezeti és Működési költségvetési előirányzatai terhére megkötendő szerződések pénzügyi ellenjegyzésre történő előkészítéséért,

6. ellátja az NFM Igazgatás Szervezeti és Működési költségvetési előirányzatait terhelő igazolt, engedélyezett, érvényesített és utalványozott számlák kiegyenlítésével, valamint a vevői számlák kiállításával kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztállyal a pénzügyi folyamatok számviteli zárásáig,

7. közreműködik a bel- és külföldi kiküldetések költségeinek elszámolásában és a külföldi kiküldetések költségeinek felosztásában, nyilvántartást vezet a keretfelhasználásról, felügyeli a más intézmények által támogatott kiküldetési költségek megtérítését, adatot szolgáltat a számviteli feladatok ellátása érdekében az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály részére a napidíjak elszámolásáról,

8. felel a minisztériumi bankkártyákkal kapcsolatos feladatok intézéséért,

9. vezeti a minisztériumi rendezvények és a felsővezetők meghatározott vendéglátási kereteit terhelő kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását és bonyolítja azok pénzügyi teljesítését,

10. lebonyolítja a készpénzforgalmat és működteti a házipénztárat, az értéktárat és a valutapénztárat,

11. tervezi – a Költségvetési Főosztály és az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály bevonásával – az NFM Igazgatása bevételi és kiadási előirányzatait, javaslatot készít a költségvetési törvényben jóváhagyott kiemelt előirányzatok jogcímek közötti felosztására, engedélyeztetésére, szabályozására, ellenőrzi a felhasználás szabályszerűségét,

12. összeállítja – a Költségvetési Főosztály és az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály bevonásával – a költségvetési törvénytervezet NFM Igazgatására vonatkozó számszaki mellékleteit, ellátja az annak számszaki ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

13. koordinálja a minisztériumi személyi juttatások előirányzatához kapcsolódó gazdálkodási feladatokat a Személyügyi Főosztály adatszolgáltatása alapján, a személyi juttatások tervezésével, jogcímenkénti felosztási javaslatának elkészítésével és engedélyeztetésével, jogszabályok, utasítások szerinti felhasználásával, illetve pénzügyi ellenjegyzésével és teljesítésével, valamint nyilvántartásával, és az illetményszámfejtéssel kapcsolatos számviteli feladatok ellátása érdekében adatot szolgáltat az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály részére,

14. a Személyügyi Főosztállyal együttműködésben kidolgozza, évenként felülvizsgálja és aktualizálja a Közszolgálati Szabályzatnak a béren kívüli juttatásokról (cafetéria) szóló rendelkezéseit, elkészíti és összegyűjti a cafetéria-nyilatkozatokat, kezeli a cafetéria-rendszerrel összefüggő nyilvántartásokat, valamint vezeti a személyenkénti keretfigyelési kimutatásokat, végzi a cafetéria-elemek számfejtését,

15. vezeti a munkavégzéshez kapcsolódó helyi bérlettel összefüggő nyilvántartást és kiadja a bérletet,

16. teljesíti a pénzbeli és természetbeni juttatásokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettséget,

17. véleményezi az NFM Igazgatás Szervezeti és Működési költségvetési előirányzatait érintő szerződéseket és megállapodásokat, szükség szerint koordinálja e megállapodások elkészítését, e tárgykörben vezetői felkészítőket állít össze,

18. nyilvántartja az NFM Igazgatástámogatási és kiadási, valamint bevételi előirányzatai alakulását, analitikusan vezeti az évközi Országgyűlés, Kormány, fejezeti és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat,

19. havi rendszerességgel adatszolgáltatást készít az NFM Igazgatás Szervezeti és Működési költségvetési előirányzatai felhasználásának tényleges és várható teljesítéséről, valamint az adatállományt és a kapcsolódó elemzést megküldi az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztályra az egységes vezetői számviteli információs rendszer működtetéséhez,

20. adatszolgáltatást készít az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály részére az NFM Igazgatás előirányzat keretnyitás előrehozása érdekében,

21. ellátja az előírt, az NFM Igazgatását érintő évközi adatszolgáltatások elkészítését, felülvizsgálatát és fejezeti szintű adatszolgáltatási kötelezettség esetén az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztályra megküldését,

22. működteti az illetményszámfejtő helyet és a minisztérium részére történő bérszámfejtést a Magyar Államkincstárral kötött szakmai megállapodás alapján, és a feladathoz tartozó adatszolgáltatásokat biztosítja,

23. feladat- és hatáskörében részt vesz az egyéb számítástechnikai rendszerekhez való kapcsolódás kialakításában, működéskorszerűsítési feladatokban,

24. részt vesz a számviteli szabályozás elkészítésében,

25. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok funkcionális végrehajtásában, amelynek keretében:

25.1. ellátja a közreműködő szervezetektől átvett feladatok finanszírozásához kapcsolódó szerződésekből és megállapodásokból következő feladatok koordinálását,

25.2. gondoskodik a tevékenység ellátását finanszírozó egyes szerződésekhez kapcsolódó elszámolások elkészítéséről a Költségvetési Főosztály bevonásával,

25.3. gondoskodik az egyes elszámolásokhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartások vezetéséről a Költségvetési Főosztály bevonásával,

25.4. ellátja a feladatfinanszírozással kapcsolatos egyedi nyilvántartások vezetését a Költségvetési Főosztály bevonásával,

26. közreműködik a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok végrehajtásában, amelynek keretében:

26.1. ellátja a közreműködő szervezetektől átvett feladatok finanszírozásához kapcsolódó szerződésekből és megállapodásokból következő feladatok koordinálását,

26.2. gondoskodik a tevékenység ellátását finanszírozó egyes szerződésekhez kapcsolódó elszámolások elkészítéséről a Költségvetési Főosztály bevonásával,

26.3. gondoskodik az egyes elszámolásokhoz kapcsolódó elkülönített nyilvántartások vezetéséről a Költségvetési Főosztály bevonásával,

26.4. ellátja a feladatfinanszírozással kapcsolatos egyedi nyilvántartások vezetését a Költségvetési Főosztály bevonásával,

27. ellenőrzi a minisztérium hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások során kötött egyes szerződések teljesítését,

28. képviseli a minisztériumot a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt folyó eljárásokban,

29.101 kezeli az NFM Igazgatás keretszámlájára érkező sajátos bevételekkel kapcsolatos feladatai körében a bevételeket, jogcímenként nyilvántartja, eleget tesz a hozzá kapcsolódó áfabevallási és -befizetési kötelezettségnek, teljesíti a hozzá kapcsolódó tranzakciós kötelezettséget, kezeli és nyilvántartja a követeléseket, különös tekintettel az alábbi sajátos bevételekre:

29.1. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény II. fejezet 4. címében foglalt bevételek,

29.2. a koncessziós díjbevételek,

29.3. a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságot illető díjbevételek,

29.4. a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére szolgáló elektronikus értékesítési rendszer működtetésével kapcsolatos bevételek.

d) Egyéb feladatai körében:

1. közreműködik az NFM Igazgatását érintő KEHI, ÁSZ és az Ellenőrzési Főosztály által végzett ellenőrzési vizsgálatok lebonyolításában,

2. ellátja a minisztériumi dolgozók lakáscélú munkáltatói kölcsöneivel kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a MÁV arcképes igazolványokkal kapcsolatos feladatokat,

4. működteti a szerződéseket nyilvántartó adattárat,

5. ellátja a megszűnt Budapesti MÁV Kórházak és Központi Rendelőintézet Kötelezettségrendező Szervezet (a továbbiakban: KSZ), valamint a KSZ jogelőd költségvetési szerveinek állományával kapcsolatos társadalombiztosítási és munkajogi feladatokat,

6. részt vesz az intézmények által vagyonkezelt, bérelt vagy más jogcímen használt, kincstári körbe tartozó, állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos – jogszabályban, valamint vagyonkezelési szerződésben – a miniszter egyetértéséhez, illetve véleményadásához kötött feladatok ellátásában,

7. ellátja a minisztériumi bélyegzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

8.102 közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár, valamint a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által ellátott közreműködő szervezeti feladatok végrehajtásában,

8.1. vezeti a gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartásokat,

8.2. vezeti a mobiltelefonokkal kapcsolatos nyilvántartást,

8.3. ellátja az egyedi beszerzésekkel kapcsolatos koordinációs és nyilvántartási feladatokat,

9.103

10. lefolytatja a minisztérium közbeszerzési eljárásait, ellátja az ezekkel kapcsolatos szervezési, döntés-előkészítési feladatokat,

11. kialakítja és vezeti a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó nyilvántartásokat (közbeszerzési tervek, bonyolított eljárások, egyeztetések), végzi a közbeszerzésekről szóló törvényben előírt rendszeres és eseti közzétételi, tájékoztató műveleteket.

4.1.3.3. Költségvetési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel a fejezeti szintű gazdálkodást érintő, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások előkészítéséért, figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, felel a hatáskörébe tartozó szabályozás előkészítésével összefüggő hatásvizsgálatok előkészítéséért,

2. a költségvetési, valamint a költségvetést megalapozó törvények előkészítése során a minisztérium javaslatait felméri, összefogja, az egyeztetések során – a szakterületek közreműködésével – a minisztérium képviseletét ellátja, a törvényjavaslatokhoz benyújtott képviselői és bizottsági módosító indítványokkal kapcsolatos minisztériumi álláspontot – szakterületek közreműködésével történő – kialakítja, előterjeszti, képviseli,

3. közreműködik az egyes önálló szervezeti egységek első helyi felelősségébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával, működtetésével kapcsolatos szabályozások kialakításában,

4. részt vesz az államháztartás szabályozórendszerét érintő jogszabályi környezet (költségvetési törvény, államháztartás gazdálkodását szabályozó törvényi, kormányrendeleti szintű szabályozások) előkészítésében,

5. közreműködik a zárszámadási törvénytervezet előkészítésében, kialakítja a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő képviselői és bizottsági módosító indítványokkal kapcsolatos minisztériumi álláspontot.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. tervezi az éves költségvetést, koordinálja az azt megalapozó ágazati stratégiai célok és prioritások kialakításának fejezeti szintű feladatait,

2–4.104

5. koordinálja és összesíti a fejezetnek a zárszámadási törvénytervezetekhez tartozó szakmai mellékletei elkészítését, összeállítja a szöveges indoklást, összeállítja a zárszámadási törvénytervezetekhez tartozó szakmai tevékenységének értékeléséről szóló mellékletet, kialakítja, előterjeszti és képviseli a zárszámadási törvény normaszövegét,

6. véleményezi a főosztály felügyeletét ellátó helyettes államtitkár egyetértésére, jóváhagyására érkező anyagokat, szükség szerint a további egyeztetéseket koordinálja,

7. véleményezi a minisztérium költségvetését érintő megállapodásokat, szükség szerint e megállapodások előkészítését koordinálja, e tárgykörben vezetői felkészítőt készít,

8. ellátja a fejezeti tartalék-előirányzatok felhasználása engedélyeztetésével összefüggő döntés-előkészítési, koordinációs feladatokat,

9. a gazdálkodási feladatok tekintetében koordinálja a FEUVÉ-ra vonatkozó szabályozási feladatokat,

10. kapcsolatot tart a minisztérium költségvetési felügyelőivel,

11. a Szakmai Programok költségvetése, valamint a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek és a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár és az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közfeladatai ellátásával kapcsolatosan betervezett vagy év közben átvett bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások (a továbbiakban: IH és KSZ szakmai feladatok költségvetése) vonatkozásában a szakmai keretgazdák bevonásával, a miniszter által jóváhagyott pénzügyi keretek alapulvételével – a Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve – elkészíti az NFM Igazgatása cím intézményi költségvetési javaslatát, kincstári és elemi költségvetését.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. felméri a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatait és az NFM Igazgatását érintő szakmai feladatok, programok előzetes költségvetési forrásigényét, szakterületi egyeztetések alapján javaslatot dolgoz ki a prioritásokra, előkészíti vezetői döntésre,

2. meghatározza a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezési köriratában szereplő irányelvek figyelembevételével a minisztérium belső tervezési köriratában általános és a kötelezően érvényesítendő tervezési követelményeket, kiadja a tervezési köriratot a szakmai kezelők, a Gazdálkodási Főosztály és az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály részére,

3. összeállítja a költségvetési törvény tervezetéhez a fejezet fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó számszaki mellékleteket, a szakmai kezelők közreműködésével,

4. elkészíti a költségvetési törvényhez a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai szöveges indoklását, összeállítja az intézményi háttéranyag felhasználásával a fejezeti szintű szöveges indoklást,

5. koordinálja – a felügyeletet gyakorló helyettes államtitkárok, államtitkárok és a kabinetfőnök bevonásával – a költségvetési törvényben megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok, az NFM Igazgatás, valamint az IH és KSZ szakmai feladatok költségvetése szakmai programokra, részprogramokra történő felosztását, és azokat miniszteri jóváhagyásra előterjeszti,

6.105

7. a szakmai szervezetek közreműködésével előkészíti a költségvetési törvénytervezet Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetre vonatkozó javaslata számszaki mellékleteit, végzi annak számszaki ellenőrzését, rögzítését a Nemzetgazdasági Minisztérium által előírt informatikai rendszerbe, és a miniszter jóváhagyását követően megküldi a Nemzetgazdasági Minisztérium részére,

8. a hatáskörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat-módosításait engedélyezi,

9. előkészíti a felsővezetői hatáskörbe tartozó, a fejezeti kezelésű előirányzatok előirányzat-módosításainak engedélyeztetését,

10.106

11. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok nyilvántartással összefüggő feladatait (címrendi besorolás, új cím esetén államháztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számlamódosítás, számla megszüntetése), elkészíti a törzsadattárat érintő adatszolgáltatásokat,

12. összeállítja, ellenőrzi a zárszámadási törvénytervezet fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó számszaki mellékleteit és szöveges indoklását,

13. felülvizsgálja a szakmai kezelők által elkészített elemi költségvetést és a negyedéves előirányzat-finanszírozási terveket, kimutatásokat, végzi azok fejezetszintű feldolgozását,

14. felülvizsgálja, nyilvántartja a fejezet előirányzat-maradványait, elkészíti a maradványelszámolást, összefogja a fejezet maradványelszámolását, és továbbítja a Nemzetgazdasági Minisztérium részére,

15. ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési felügyeletét, az előirányzatok felhasználásáról – az adott fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi és számviteli feladatait ellátó szervezetek bevonásával – megbízható, átlátható adatokat biztosít az integrált könyvelési rendszeren keresztül,

16. költségvetési szempontból véleményezi és ellenjegyzi a minisztérium által megkötendő, a fejezeti kezelésű előirányzatokkal, az NFM Igazgatás szakmai programokkal, valamint az IH és KSZ szakmai feladatok költségvetésével összefüggő kötelezettségvállalásokat, szerződéseket, megállapodásokat,

17. ellátja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetre vonatkozó költségvetési adatszolgáltatást,

18. ellátja a gazdálkodás körében elkövetett szabálytalanságok kezelésének operatív felelősének és szakmai összefogójának feladatait,

19. részt vesz az egyéb számítástechnikai rendszerekhez való kapcsolódás kialakításában, működéskorszerűsítési feladatokban,

20. a Gazdálkodási Főosztály és az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály közreműködésével összeállítja a fejezet gazdálkodásával kapcsolatos havi vezetői számviteli információs jelentéseket,

21. közreműködik az egységes számviteli szabályozás elkészítésében,

22. ellátja a főosztály hatáskörébe utalt előirányzatok szakmai kezelői feladatait,

23. a Szakmai Programok, valamint az IH és KSZ szakmai feladatok költségvetése évközi előirányzat-módosításai vonatkozásában – a Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve – a szükséges adatszolgáltatásokat (kincstár, felügyelet és főkönyvi könyvelés részére) elkészíti, valamint gondoskodik a változások analitikus nyilvántartásáról,

24. a Szakmai Programok előirányzatai és előirányzat-felhasználásának, valamint az IH és KSZ szakmai feladatok költségvetésének alakulása tekintetében havonta egyeztet a Gazdálkodási Főosztállyal az intézményi és kincstári könyvelés egyezőségének biztosítása érdekében,

25. együttműködik az irányító hatóságok működésének finanszírozására kötött szerződések elszámolásában a Gazdálkodási Főosztállyal, részt vesz az elszámoláshoz szükséges elkülönített nyilvántartások és analitikák vezetésében,

26.107 előkészíti a fejezeti és a központi kezelésű előirányzatok kincstári költségvetését, a szakmai kezelőkkel egyeztetve megküldi azt a Magyar Államkincstár részére,

27.108 előkészíti a fejezeti és a központi kezelésű előirányzatok elemi költségvetését, a szakmai kezelőkkel egyeztetve megküldi azt a Magyar Államkincstár részére,

28.109 ellenőrzi és benyújtja a Magyar Államkincstárnak az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály által előkészített fejezeti és központi kezelésű előirányzatok időközi mérlegjelentéseit, éves költségvetési beszámolóit, illetve feladja a havi költségvetési jelentéseit,

29.110 felülvizsgálja, nyilvántartja a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok előirányzat-maradványait, elkészíti azok maradványelszámolását, összefogja a fejezet maradványelszámolását, és továbbítja a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

d) Egyéb feladatai körében:

1. véleményezi a Kormány, a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet számára benyújtott gazdaságpolitikai tárgyú előterjesztéseket és tájékoztatókat, azokról miniszteri és államtitkári felkészítőt készít,

2. részt vesz a minisztérium Közbeszerzési Bizottságában a költségvetési szakmai szempontok érvényesülésének biztosítása érdekében, a meghirdetett közbeszerzések előzetes kötelezettségvállalását rögzíti az Integrált pénzügyi számviteli rendszerben, és megteszi az intézkedéseket a kincstári bejelentéshez.

4.1.3.4. Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel – a Gazdálkodási Főosztály bevonásával – a költségvetési szerveket érintő szervezeti normák, alapító okiratok szakmai előkészítéséért, valamint felel ezen feladatok tekintetében a hatásvizsgálatok költségvetési részének elkészítéséért,

2. felel a tárcát érintő és a költségvetési szervek hatáskörébe tartozó díj- és bírságrendeletek szakmai előkészítéséért, felel ezen feladatok tekintetében a hatásvizsgálatok költségvetési részének elkészítéséért, a szakmai kezelő és a Gazdálkodási Főosztály bevonásával,

3. véleményezi az intézmények működését és gazdálkodását érintő, a Kormány részére készült előterjesztés, miniszteri rendelet, utasítás vagy határozat tervezetét,

4. közreműködik az intézményeket érintő közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, illetve az intézmények hatáskörét megalapozó jogszabályok tervezeteinek szakmai előkészítésében, felel a szabályozás előkészítésével összefüggő költségvetési hatásvizsgálatok elkészítéséért,

5. közreműködik az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdésében megjelölt miniszteri rendelet és a kapcsolódó szakmai szabályozási koncepciók kidolgozásában,

6. felel az egységes számviteli szabályozás elkészítéséért,

7. közreműködik a költségvetési, a költségvetést megalapozó, valamint a zárszámadási törvényjavaslat előkészítésében,

8. szakmailag előkészíti az Alappal kapcsolatos jogszabályok tervezeteit,

9. kialakítja az Alap pénzeszközeinek szabályszerű felhasználáshoz szükséges eljárásjogi, szervezeti és módszertani környezetet.

b) Koordinációs feladatai körében:

1.111 elkészíti a fejezet havi költségvetési jelentéseit, időközi mérlegjelentéseit, éves beszámolóit,

2. intézményfelügyeleti jogkörből adódó, a költségvetési szerveket érintő egyes személyi kérdések tekintetében (intézményvezetők javadalmazása, prémiumfeladat-meghatározás, célfeladat-kitűzés, teljesítményértékelés) ellátja a döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat a szakmai terület, a Jogszabály-előkészítő Főosztály, valamint a Személyügyi Főosztály bevonásával,

3. koordinálja az intézményi szektor közérdekű adatainak megjelenítésével kapcsolatos jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott teendők végrehajtását,

4. ellátja az intézmények középtávú működési, tevékenységi és szervezeti stratégiájának kialakításával, a kapcsolódó intézkedési tervjavaslat összeállításával és a jóváhagyott intézkedési terv alapján történő végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek bevonásával,

5. felelős az Alapból finanszírozott feladatokat ellátó Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (RHK Kft.) való kapcsolattartásért,

6. koordinálja az Alap felhasználásával kapcsolatos, a minisztériumot érintő egyeztetési és előkészítési folyamatokat,

7. ellátja az Alap költségvetési tervezésével és zárszámadási feladataival kapcsolatos szakmai és pénzügyi egyeztetést.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. előkészíti – a Gazdálkodási Főosztály bevonásával – az intézmények irányításával, átszervezésével összefüggésben kiadásra kerülő egyedi miniszteri határozatokat,

2. felel a minisztérium alapító okirata és a miniszter által irányított és felügyelt költségvetési szervek alapító, megszüntető, átalakító okiratok – a Jogszabály-előkészítő Főosztály, a Jogtanácsosi Főosztály és az érintett szervezeti egységek bevonásával történő – előkészítéséért, az államháztartásért felelős miniszterrel való egyeztetés céljára történő megküldéséért, valamint a Magyar Államkincstárral történő egyeztetéséért.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. közreműködik a zárszámadási törvénytervezet NFM Igazgatás és az intézményi szektor, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó számszaki mellékleteinek összeállításában,

2. az NFM Igazgatás és a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében teljes körű analitikus és főkönyvi, valamint kötelezettségvállalás-nyilvántartást vezet, elkészíti az éves beszámolókat, időközi mérlegjelentéseket, részt vesz az NFM Fejezetre vonatkozó előírt évközi költségvetési adatszolgáltatások teljesítésében,

3. gondoskodik a minisztériumi pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai rendszergazdai feladatok ellátásáról,

4. ellátja az alkalmazott pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszer szakmai követelményeknek és a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő működésének felügyeletét, az ennek biztosításához szükséges változtatásokat kezdeményezi,

5. részt vesz az egyéb számítástechnikai rendszerekhez való kapcsolódás kialakításában, működéskorszerűsítési feladatokban,

6. karbantartja a törzsadat- és jogosultsági rendszert, az alkalmazott pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszert,

7. megszervezi a költségvetési gazdálkodás pénzügyi és számviteli integrált számítástechnikai rendszerfelhasználók oktatását, vizsgáztatását,

8. közreműködik a fejezet gazdálkodásával kapcsolatos havi vezetői információs jelentések összeállításában és a fejezet felügyelete és irányítása alá tartozó intézmények, költségvetés-tervezési tevékenységének ellátásában,

9. a Gazdálkodási Főosztály bevonásával elvégzi az intézmények által vagyonkezelt, bérelt vagy más jogcímen használt kincstári körbe tartozó állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos – jogszabályban, valamint vagyonkezelési és más szerződésben –, a miniszter egyetértéséhez vagy véleményalkotásához kötött feladatokat, azokat döntésre előkészíti,

10. felel az intézmények megalakításával, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a szakmai kezelő, a Személyügyi Főosztály, a Jogszabály-előkészítő Főosztály, a Jogtanácsosi Főosztály, a Gazdálkodási Főosztály és az egyéb érintettek bevonásával,

11. a Személyügyi Főosztály bevonásával ellátja az intézmények létszámkeretének meghatározásával kapcsolatos feladatokat,

12. a Személyügyi Főosztály bevonásával a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatból adódóan a háttérintézményektől beérkező továbbfoglalkoztatási kérelmeket összegyűjti és továbbítja a Miniszteri Kabinetbe,

13. felel a Jogszabály-előkészítő Főosztállyal, a Jogtanácsosi Főosztállyal és a Személyügyi Főosztállyal együttműködve az intézmények irányítási vagy felügyeleti jogának átadás-átvételével kapcsolatos feladatok ellátásáért,

14. felel az intézmények társasággá vagy a társaságok intézménnyé alakításával, továbbá a költségvetési szerveknek gazdasági társaság alapításával, a költségvetési szervek és társaságaik jogutódlásával kapcsolatos szakmai koncepció és az azzal összefüggő hatásvizsgálatok elkészítéséért, a szakmai tervezetek elkészítéséért,

15.112 felülvizsgálja az intézményi szektor kincstári és elemi költségvetéseit, majd megküldi az adatállományt a Magyar Államkincstár részére,

16.113 koordinálja az intézményi szektor költségvetési beszámolási tevékenységét, az ellenőrzött éves költségvetési beszámolókat benyújtja a Magyar Államkincstár felé,

17.114 ellenőrzi és feldolgozza az intézményi szektor időközi mérlegjelentéseit, majd megküldi a Magyar Államkincstár részére,

18. ellátja a fejezet éves – intézményi szektort érintő – zárszámadási törvényjavaslatának elkészítésével kapcsolatos feladatokat, ennek keretében elkészíti az előírt táblázatok szerinti adatszolgáltatást és a zárszámadás szöveges indoklását, az elektronikus adatállományt továbbítja a Költségvetési Főosztály részére,

19. folyamatosan figyelemmel kíséri, ellenőrzi és elemzi az intézményi szektor költségvetési, gazdálkodási tevékenységét,

20.115 az intézményi igények jóváhagyása céljából előterjeszti az intézményi szektor fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítási igényeit, valamint az előirányzat-módosítások engedélyezését követően továbbítja a Magyar Államkincstár részére,

21. havi rendszerességgel adatszolgáltatást készít az intézmények előirányzat-felhasználásának tényleges és várható teljesítéséről, az adatállományt és a kapcsolódó elemzést megküldi a Költségvetési Főosztályra az egységes vezetői számviteli információs rendszer működtetéséhez,

22.116 engedélyezi az intézmények havi időarányos keretnyitását, és megküldi a Magyar Államkincstár részére,

23.117 az intézmények által kezdeményezett és fejezeti hatáskörben jóváhagyott előirányzat keretnyitás előrehozás érdekében eljár a Magyar Államkincstárnál,

24. ellátja az előírt és a fejezet felügyelete, irányítása alá tartozó intézményeket érintő évközi adatszolgáltatások elkészítését, felülvizsgálatát és fejezeti szintű adatszolgáltatási kötelezettség esetén a Költségvetési Főosztályra történő megküldését,

25. ellátja az intézményi szektor előző évi előirányzat-maradvány elszámolásának felülvizsgálatát és továbbítja a Költségvetési Főosztály részére,

26. a Gazdálkodási Főosztály bevonásával végzi a háttérintézmények elhelyezésével összefüggő feladatok ellátását,

27. elkészíti az Alap éves felhasználási tervét, szükség esetén azok módosítását, valamint koordinálja az ezzel kapcsolatos tárcaközi egyeztetési, döntés-előkészítési és jóváhagyási feladatokat,

28. előkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az Alap és az RHK Kft. közötti éves finanszírozási szerződés tervezetét,

29. külön jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik az Alap pénzeszközeiből finanszírozandó tevékenységek éves munkaprogramja szerinti célkitűzések teljesítéséhez szükséges szerződéstervezetek elkészítéséről,

30. nyilvántartja és kezeli az RHK Kft. által megkötött szerződéseket,

31. előkészíti az Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú terveit, és ezek részeként a befizetési kötelezettségekre vonatkozó javaslatokat,

32. kialakítja, működteti és felügyeli az Alapból nyújtott támogatások ellenőrzési és irányítási rendszerét,

33. elkészíti, jóváhagyásra előterjeszti és végrehajtja az Alapból nyújtott támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó stratégiát, kockázatelemzést és éves ellenőrzési tervet,

34. ellátja az Alapot érintő belső és külső ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokat, intézkedési tervet készít, és felelős annak nyomon követéséért,

35. ellátja az Alapból kiadott támogatások az állami támogatások versenyszempontú ellenőrzéséért felelős szerv részére történő bejelentéseit és egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeit,

36. ellátja az Alap pénzeszközei felhasználásának szakmai értékelésével kapcsolatos feladatokat,

37. felel az Alap szerződés-nyilvántartó informatikai rendszerének kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért,

38. ellátja az Alapból finanszírozott – az éves költségvetési törvényben nevesített feladatok ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítésigazolási és utalványozási feladatait, valamint felel a pénzügyi teljesítések lebonyolításáért,

39. kialakítja és jóváhagyásra előterjeszti az Alap számviteli rendjét, valamint gondoskodik a könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási feladatok végrehajtásáról,

40. ellátja az Alap felhasználásával kapcsolatos államháztartási információs feladatokat,

41. felelős az Alap finanszírozási tervének elkészítéséért, előirányzat-gazdálkodási feladatainak végrehajtásáért,

42. gondoskodik az Alap követeléskezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

43. ellátja az Alap Szakbizottságának működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat,

44. ellátja az Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

45. véleményezi az Alapba való befizetések mértékének az éves költségvetési törvényben való meghatározásához készülő költségbecsléseket,

46.118 ellátja a miniszter által felügyelt, illetve irányított intézmények nyilvántartásával összefüggő feladatokat (címrendi besorolás, új cím esetén államháztartási egyedi azonosító kérése, számlanyitás, számlamódosítás, számla megszüntetése), ezzel összefüggésben elkészíti a törzsadattárat érintő adatszolgáltatásokat.

e) Egyéb feladatai körében:

1. biztosítja a minisztérium képviseletét és a képviselet ellátását az intézményeket érintő állami vagyonnal kapcsolatos döntéshozatalban,

2. együttműködik a KEF állami vagyonnal való gazdálkodással összefüggő feladatai szakmai felügyeletének ellátása során annak szakmai kezelőivel,

3. közreműködik a miniszter rendelkezési jogába tartozó egyes elkülönített állami alapokkal összefüggő jogszabályban meghatározott és a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében, ennek keretében a tervezési, beszámolási feladatok ellátásában, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás véleményezésében,

4. részt vesz az Alap feladataihoz kapcsolódó szakmai konferenciákon, előadásokon.

4.2. A parlamenti államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.2.0.1. Parlamenti Államtitkári Titkárság

A Parlamenti Államtitkári Titkárság a parlamenti államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.2.0.2. Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Koordinációs feladatai körében:

1. felel a miniszter és az államtitkár országgyűlési munkájának segítéséért, az országgyűlési munka előkészítéséért, ennek keretében a parlamenti államtitkár akadályoztatása esetén tanácskozási joggal részt vesz a vezetői értekezleteken,

2. felel az Országgyűlés ülésein tárgyalásra kerülő anyagok előkészítéséért, a szakértők részvételének biztosításáért,

3. felel a miniszter és az államtitkár, valamint az érintett vezetők tájékoztatásáért az Országgyűlés plenáris ülésének napirendjéről, az ott elhangzottakról, a minisztérium feladatkörét érintő képviselői hozzászólásokról és indítványokról, a miniszteri vagy államtitkári intézkedést igénylő felszólalásokról,

4. felel az Országgyűlés és a minisztérium közötti információs összeköttetésért, az Országgyűlés állandó, eseti és vizsgálóbizottságaival, albizottságaival, a parlamenti frakciókkal és a képviselőkkel történő kapcsolattartásért, a bizottsági üléseken való szakértői képviselet szervezéséért, az ott elhangzottakról tájékoztatók elkészíttetéséért,

5. felel a napirenden kívüli felszólalások, az interpellációk, kérdések, azonnali kérdések válaszainak elkészíttetéséért, a válaszadáshoz szükséges információk beszerzéséért, a szakmai és közéleti szempontoknak megfelelő választervezetek elkészítéséért, valamint a miniszter, illetve az államtitkár felkészítéséért,

6. felel az Országgyűlés hivatali szerveivel, a Miniszterelnökséggel, valamint a szaktárcák parlamenti szervezeti egységeivel való kapcsolattartásért,

7. közreműködik az ágazati konzultációs fórumok szervezési feladatainak ellátásában,

8. felel az ágazati konzultáció keretében érkezett megkeresésekre vonatkozó válaszok elkészíttetéséért.

b) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében: felel a magyar országgyűlési képviselők, bizottságok, frakciók és azok tisztségviselői részéről az Országgyűlés Külügyi Igazgatóságán keresztül érkező megkeresésekre készítendő választervezetek koordinálásáért.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. felel a minisztériumban készült törvényjavaslatok, határozati javaslatok, jelentések és egyéb tájékoztatók Országgyűléshez történő továbbításáért, továbbá az Országgyűlésről szóló törvény és a Határozati Házszabály szerinti szervezési feladatok ellátásáért,

2. felel az Országgyűlés minisztériumot érintő anyagainak nyilvántartásáért,

3. felel az országgyűlési képviselők, bizottságok, tisztségviselők részéről érkező – a minisztérium feladatkörét érintő – megkeresésekre készült választervezetek, tájékoztatók elkészítéséért,

4. felel a benyújtott törvény- és határozati javaslatokhoz beterjesztett módosító javaslatoknak a felelős szakmai főosztályhoz továbbításáért,

5. felel a minisztérium parlamenti kapcsolattartási koncepciójának kialakításáért, a minisztérium parlamenti kapcsolatainak szervezéséért.

4.2.0.3. Kommunikációs Főosztály

A Főosztály – a sajtószóvivővel együttműködve – felel

1. a minisztérium kommunikációjáért, ezen belül a miniszter és az államtitkárok hazai és külföldi nyilvános szereplései előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásáért, a közérdekű adatok közzétételéért és kérelemre történő szolgáltatásáért, folyamatos sajtókapcsolatokért és az időszakos sajtótevékenységért,

2. a minisztérium és a minisztérium politikai és szakmai vezetőinek sajtómegnyilvánulásai tervezéséért,

3. a társtárcák és más közigazgatási szervek kommunikációs szervezeteivel való kapcsolattartásért,

4. a minisztérium által irányított szervezetek sajtótevékenységének koordinációjáért,

5. az egységes minisztériumi arculat kialakításáért, a szükséges külső megjelenési elemek kivitelezéséért, együttműködve a Miniszterelnökséggel, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,

6. minden, a minisztérium kezdeményezésében és finanszírozásában készülő kiadvány (könyv, ismeretterjesztő dokumentum, film, CD stb.) gondozásáért, az arculat kialakításáért,

7. a minisztérium honlapjának szerkesztéséért, a tárca internetes tartalomszolgáltatójaként a portál folyamatos tartalomfrissítéséért, a közéleti információk közreadásáért, a portál arculatának alakításáért, a portál angol nyelvű változatának fenntartásáért, EU-honlapok és a tagállamok szakminisztériumi portáljainak figyelemmel kíséréséért és a velük való együttműködésért, továbbá a belső elérésű adatbázis (Intranet) szerkesztéséért, frissítéséért, adattartalmának hitelességéért,

8. a tárca feladatkörébe tartozó lakossági tájékoztató kampányok tervezéséért, szervezéséért, együttműködve a Miniszterelnökséggel, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,

9. a közvélemény-kutatások előkészítéséért, eredményeik hasznosításáért, együttműködve a Miniszterelnökséggel, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,

10. a felsőbb szintű döntések nyilvánosságra hozatalának megszervezéséért; a közvélemény közérthető tájékoztatásáért,

11. a minisztérium pályázati felhívásainak, közérdekű hirdetéseinek megjelenítéséért,

12. a kommunikációs tevékenységet megalapozó kutató-elemző munkáért, együttműködve a Miniszterelnökséggel, igazodva az egységes kormányzati kommunikáció követelményéhez,

13. az interjú- és információigények sajtóügyelet keretében történő érkeztetéséért, nyilvántartásáért, értékeléséért, közvetítéséért,

14. a minisztérium feladatkörét érintő témájú honlapok szemlézéséért, napi sajtószemlék közreadásáért, a folyamatos hírfigyelésért,

15. a sajtóban megjelent és választ igénylő cikkekben foglaltak kivizsgálásáért, a válaszadásért,

16. az európai parlamenti képviselők igény szerinti információellátásáért,

17. a minisztérium feladatkörét érintő hatályos utasítások és egyéb belső szabályzatok nyilvántartásáért, belső intranetes felületen történő megjelentetéséért, aktualizálásáért.

4.3. Az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár által irányított
szervezeti egységek

4.3.0.1. Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkári Titkárság

Az Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkári Titkárság az infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.3.1. Az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.3.1.1. Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.3.1.2. Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez, az űrkutatáshoz – kapcsolódó jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteinek szakmai előkészítéséért,

2. felel az egyes hírközlési és informatikai termékek és szolgáltatások megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezetek kijelölésével kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséért,

3. felel a közigazgatásban informatikai eszközzel nyilvántartott közérdekű adatok társadalmi elérhetősége és felhasználása szabályozásának szakmai előkészítéséért,

4. felel a nemzeti mobilfizetési rendszerrel kapcsolatos szabályozás szakmai előkészítéséért – a nemzeti mobilfizetési szervezet tulajdonosi joggyakorlójával együttműködve –,

5. felel a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos ágazati szabályozás szakmai előkészítéséért,

6. felel a különleges jogrendre való felkészülésről szóló ágazati szabályozás szakmai előkészítéséért,

7. szakmailag véleményezi az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetét,

8. szakmailag véleményezi a más szervek hatáskörébe tartozó, az infokommunikációhoz – különösen az informatikához, az audiovizuális médiához, az elektronikus hírközléshez, az űrkutatáshoz – kapcsolódó előterjesztések, jelentések tervezetét.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. felel az infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési és -szolgáltatási politika végrehajtásának előkészítéséért,

2. felel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal történő kapcsolattartásért,

3. ellátja az Antenna Hungária Zrt. szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat, valamint felel e szervezet tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért,

4. a minisztérium feladat- és hatáskörében felel az űrtevékenységgel összefüggő hazai kutatásfejlesztési munkáért és az ebből létrejövő eredmények hasznosításáért.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. gondoskodik az informatikai és hírközlési szakképzéssel kapcsolatos, valamint az infokommunikációs, illetve űrkutatási tárgyú szerződések kidolgozásával, a szerződések előkészítésével, egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

2. gondoskodik a nemzeti adatvagyon hasznosítását célzó programok kidolgozásáról és megszervezéséről, ellátja a nemzeti adatvagyonról szóló törvény alkalmazása alóli egyedi felmentés adásával kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer szakmai felügyeletével és általános jogi támogatásával kapcsolatos feladatokat,

4. ellátja a nemzeti mobilfizetési rendszer szakmai felügyeletével és jogi támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló törvény alkalmazása alóli egyedi felmentés adásával kapcsolatos feladatokat,

5. ellátja a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglalt felügyeleti feladatokat,

6. felel az informatikai, hírközlési, audiovizuális média területén igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálásáért,

7. a jóváhagyási jog gyakorlása érdekében véleményezi és döntésre előkészíti az elektronikus aláírási termékek, valamint az egyes hírközlési és informatikai termékek és szolgáltatások megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabályokban foglaltak szerinti kijelölési bizottságok döntési javaslatait, ellátja a kijelölési bizottságok titkársági feladatait,

8. gondoskodik az informatikai és hírközlési tárgyú nemzeti szabványok kialakításáról, valamint részt vesz a nemzetközi és európai uniós kötelezettségeken alapuló nemzeti szabványosításban,

9. a minisztérium feladat- és hatáskörében felel az űrtevékenységgel összefüggő hazai és nemzetközi együttműködésekért,

10. ellátja az űrkutatási tárgyú nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos harmonizációs feladatokat, képviseli a Kormányt a nemzetközi szervezetekben,

11. gondoskodik az Európai Űrügynökséghez (ESA) történő csatlakozás megkezdett folyamatának befejezéséről, a csatlakozás után ellátja Magyarország képviseletét az ESA illetékes testületeiben,

12. ellátja a képviseletet az űrtevékenységi terület nemzetközi, illetve európai uniós szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó nemzetközi, illetve európai uniós munkacsoportok munkájában, feladata továbbá az e szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás,

13. felügyeli a nemzetközi műholdas hírközlő szervezetek hazai szakmai feladatait, valamint a nemzeti rendelkezési jog alá tartozó műholdpozíciók hasznosításával összefüggő feladatokat,

14. szakmailag előkészíti a hazai űrtevékenységre vonatkozó stratégiai tervezést, szabályozást és felügyeli annak megvalósulását,

15. ellátja a Magyar Űrkutatási Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács titkársági feladatait,

16. kapcsolatot tart a hazai űripari szervezetekkel, cégekkel, az űrtevékenységben részt vevő kutatóintézetekkel, egyetemekkel, intézményekkel, az űrtevékenységben, elsősorban annak népszerűsítésében érdekelt civil szervezetekkel.

4.3.1.3. Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében: kidolgozza a minisztérium informatikai biztonságpolitikáját és stratégiáját, gondoskodik az informatikai biztonsági szabályzat jogszabályoknak való megfelelőségéről.

b) Koordinációs feladatai körében: folyamatosan monitorozza a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó, infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó intézmények, valamint a velük szerződött gazdasági társaságok szolgáltatási tevékenységét, javaslatot tesz a szolgáltatások fejlesztésére.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. részt vesz a szélessávú infrastruktúra fejlesztését érintő jogszabályok szakmai előkészítésében, gondoskodik azok végrehajtásáról,

2. az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtásának keretében:

2.1. gondoskodik a szélessávú infrastruktúra országos elérhetőségének biztosításáról,

2.2. folyamatosan felügyeli a nem kormányzati infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési projekteket, részt vesz azok előkészítésében, felügyeli és ellenőrzi azok végrehajtását.

2.3. biztosítja a kormányzat gazdasági érdekeinek érvényesítését, az infokommunikációs szolgáltatásokat nyújtó, de nem állami tulajdonú gazdasági társaságokkal történő együttműködés feltételeit,

2.4. véleményezi az ágazati infokommunikációs stratégiákat, felügyeli azok végrehajtását, az azzal kapcsolatos döntést előkészíti,

3. a minisztérium irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az olyan állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében, amelyek felett a miniszter tulajdonosi jogot gyakorol:

3.1. gondoskodik az infokommunikációs kiadások tekintetében az informatikai szervezetek folyamatos kontrolljáról, a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos hatékonysági vizsgálatok, elemzések, teljesítmény-ellenőrzések végzéséről,

3.2. előkészíti az informatikai működési és fejlesztési konszolidációt, részt vesz annak megvalósításában,

3.3. folyamatosan felügyeli, értékeli az infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését, annak működési feltételeit, az üzemeltetés biztonságát,

3.4. felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének fejlesztését, a fejlesztések közigazgatási informatikai fejlesztési és szolgáltatási politikának való megfelelőségét, ennek keretében vizsgálja a szervezetek infokommunikációs stratégiai dokumentumait, szabályzatait, fejlesztési terveit és éves közbeszerzési tervét,

3.5. nyilvántartja azok infokommunikációs infrastruktúráért felelős vezetőinek és az informatikai biztonságért felelős vezetőinek személyéhez köthető, egyetértési jog gyakorlásával kapcsolatos adatokat, döntéseket,

3.6. az egyetértési jog gyakorlása érdekében véleményezi azok infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásait, és az ezzel kapcsolatos döntést előkészíti, ellenőrzi a megkötött kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos feladatok szakmai teljesülését,

3.7. felel az informatikai biztonsági előírások megfelelőségének és betartásának felügyeletéért és ellenőrzéséért,

3.8. az egyetértési jog gyakorlása érdekében kidolgozza a feladatellátás kontrolling rendszerét,

4. felel a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért,

5. gondoskodik az elektronikus fizetési és elszámolási eljárásokra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának megvalósíthatóságáról, szakmailag összehangolja a Kormány irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét,

6. az érintett minisztériumokkal együttműködve gondoskodik a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló Korm. rendeletben meghatározott intézményi kör számára biztosított oktatási, illetve kutatói adathálózat (HBONE és Sulinet hálózat), valamint az arra épülő országos szolgáltatások üzemeltetési és fejlesztési feltételeiről,

7. gondoskodik a nyílt forráskódú szoftverek és a szabadszoftverek használatának ösztönzéséről, a használat arányának növeléséről,

8. részt vesz a létfontosságú infrastruktúrákkal kapcsolatos ágazati jogszabályok kialakításában és végrehajtásában,

9. közreműködik a különleges jogrendre való felkészülésről szóló jogszabályok kidolgozásában, végrehajtásában,

10. közreműködik az Európai Unió kiberbiztonsági joganyagai kidolgozásában,

11. gondoskodik a minisztérium információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolásáról,

12. a nemzeti adatvagyon adatfeldolgozása keretében kidolgozza az adatvagyon hasznosítását célzó programokat,

13. működteti a tisztaszoftver programot, ennek keretében biztosítja a magyarországi általános vagy középiskolai képzést nyújtó köznevelési intézmények számára a programban érintett jogtisztalicensz-használatot, intézkedik a szükséges beszerzések lebonyolításáról.

4.3.1.4. Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Funkcionális feladatai körében:

1. kidolgozza az infokommunikáció – különösen az informatika, az audiovizuális média, az elektronikus hírközlés és az űrkutatás – fejlesztésére vonatkozó stratégiákat, szakpolitikákat, és összehangolja ezek megvalósítását,

2. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében a digitális kompetenciákat, infokommunikációs szektort, a szélessávú infrastruktúrát és digitális gazdaságot érintő, a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában megjelölt fejlesztési programok végrehajtásért,

3. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében az európai, illetve az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló, az infokommunikációt érintő fejlesztési programok kialakításáért, a hatáskörébe tartozó pályázati felhívások elkészítéséért, illetve ezek véleményezéséért, összehangolásáért, nyomon követéséért, felügyeletéért,

4. felel a Digitális Nemzet Fejlesztési Programmal kapcsolatos projekttervek elkészítéséért, koordinációjáért és végrehajtásáért,

5. felel a minisztérium feladat- és hatáskörében az informatikus- és mérnökképzés minőségi és mennyiségi paramétereinek meghatározásáért, a szakmai és civil szervezetekkel együtt meghatározza a fejlesztési irányokat,

6. ellátja a közösségi internet-hozzáférési pontok (eMagyarország Pontok) fenntartásával és fejlesztésével összefüggő irányítási és felügyeleti feladatokat,

7. kidolgozza az infokommunikáció területén történő beruházásösztönzés fejlesztéséhez, a vállalatok digitális képességeinek erősítéséhez, a foglalkoztatás növeléséhez, a piacra jutás elősegítéséhez nélkülözhetetlen programokat, és gondoskodik azok végrehajtásáról,

8. gondoskodik a digitális írástudást népszerűsítő kampányok előkészítéséről és lebonyolításáról, felel az ehhez kapcsolódó programok, koncepciók kidolgozásáért,

9. a rendelkezésre álló technikai eszközök segítségével folyamatosan monitorozza az infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztést célzó projekteket és programokat,

10. véleményezi és döntésre előkészíti az infokommunikációval, az információs társadalommal, digitális gazdasággal, az innovációval, valamint a szélessávú infrastruktúrával összefüggő programok támogatásával kapcsolatos dokumentumokat,

11. ellátja az informatikai és az elektronikus hírközlési szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az OKJ-ban meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó informatikai és elektronikus hírközlési szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,

12. részt vesz az elektronikus hírközlési és informatikai nemzetközi és hazai szervezetekkel való együttműködés biztosítására irányuló feladatokban,

13. felügyeli az információs társadalom fejlesztési statisztikai adatgyűjtésének rendszerét,

14. biztosítja a társadalmi és tudományos szféra érdek-képviseleti szervezeteivel való kapcsolattartást, és partneri kapcsolatot alakít ki a gazdasági és a civil szféra szereplőivel,

15. együttműködik a szakmailag illetékes minisztériumokkal az innovációs politika meghatározásában,

16. felel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntések szakmai előkészítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. koordinálja és felügyeli a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtását célzó infokommunikációs gazdaság- és társadalomfejlesztési projekteket és programokat,

2. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel együttműködve gondoskodik az állampolgárok és a vállalkozások elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzéséről,

3. koordinálja a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia végrehajtása szempontjából az oktatási és egészségügyi infokommunikációs fejlesztések végrehajtását.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. ellátja a képviseletet az infokommunikációs szektor európai uniós szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó európai uniós tanácsi és bizottsági munkában, illetve részt vesz ennek hazai koordinációjában (EKTB),

2. ellátja a képviseletet az infokommunikációs szektor nemzetközi szabályozásával, stratégiai tervezésével foglalkozó nemzetközi szervezetekben; és folyamatos kapcsolatot tart e szervezetekkel az egyes hazai szakterületek szabályozási igényeinek érvényesítése és képviselete érdekében (pl. ITU, CEPT, OECD, ETSI stb.),

3. felel az infokommunikáció szakterületének két- és többoldalú nemzetközi kapcsolataiból eredő kötelezettségek teljesítéséért, ellenőrzéséért, valamint az ágazat nemzetközi trendjeinek nyomon követéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

4. felel az infokommunikációval kapcsolatos EU-normák, valamint két- és többoldalú nemzetközi szerződésekből eredő nemzetközi kötelezettségek teljesülésének ellenőrzéséért, valamint az ágazat nemzetközi trendjeinek nyomon követéséért, továbbá a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért.

4.3.1.5.119

4.3.2.120 A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.3.2.1. Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.3.2.2. Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. előkészíti a gazdasági reklámtevékenységgel, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos szabályozást,

2. előkészíti a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit,

3. előkészíti a piacfelügyelettel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. koordinálja a fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatokat, egyeztetéseket folytat e tárgykörben az érintett más szervezeti egységekkel, tárcákkal, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

2. előkészíti a főosztályi hatáskörbe tartozó szakterületek vonatkozásában a döntések meghozatalát, a végrehajtásukat figyelemmel kíséri,

3. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

4. a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki,

5. ellátja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium részvételével történő fogyasztóvédelmi tárgyú európai uniós pályázatokkal összefüggő szakmai feladatokat.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. szakterületén felelős Magyarországnak az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,

2. részt vesz a szakmai főosztályokkal együttműködve az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

3. képviseli a tárcát az Európai Unió Fogyasztóvédelmi Tanácsi Munkacsoportjában, részt vesz a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos európai uniós jogszabályok kialakításában, részt vesz és képviseli a tárcát a Fogyasztóvédelmi Pénzügyi Programok Bizottság, a Fogyasztóvédelmi Politika Hálózat, a Fogyasztói Piacok Szakértői Csoport, Európai Fogyasztói Központok Hálózat munkájában, az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a dohánytermékek reklámozásáról és szponzorálásáról szóló irányelvekkel kapcsolatos munkacsoportokban, részt vesz az EKTB 21. Szolgáltatások szabad áramlása munkacsoportjában,

4. ellátja az EKTB 13. sz. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme szakértői munkacsoport vezetését,

5. ellátja a képviseletet az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottságában (CCP), és koordinálja az abból eredő hazai feladatokat,

6. gondoskodik a hazai Európai Fogyasztói Központ működtetésével kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról,

7. részt vesz a főosztály hatáskörébe tartozó területekkel összefüggő nemzetközi szervezetek munkájában.

d) Funkcionális feladatai körében: működteti a Fogyasztóvédelmi Tanácsot.

e) Egyéb feladatai körében:

1. kidolgozza – a fogyasztóvédelmi politika koncepciójára épülő – fogyasztóvédelmi cselekvési programot, közreműködik annak végrehajtásában,

2. kidolgozza az élelmiszernek nem minősülő fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti stratégiát és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti intézményrendszer fejlesztési irányait, előkészíti a piacfelügyeleti hatóságok piacfelügyeleti programjaiból a tagállami szektorális piacfelügyeleti programot,

3. kidolgozza a fogyasztóvédelemmel, a fogyasztóvédelmi oktatással, az általános termékbiztonsággal, a vámáruk fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeletével, valamint a fogyasztóvédelem és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyelet szervezetével és intézményeivel kapcsolatos szakpolitikai irányokat, fejlesztési koncepciókat, cselekvési és szakmai programokat, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

4. ellátja és kidolgozza a fogyasztóvédelmi intézményrendszerben érintettek képzését, valamint szervezetfejlesztési programokat dolgoz ki és valósít meg,

5. ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek, valamint a békéltető testületek és a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési fórumainak működtetésével kapcsolatos tervezési, szabályozási, támogatási és fejlesztési feladatokat, ennek keretében:

5.1. gondoskodik a fogyasztóvédelmi pályázati felhívás elkészítéséről és közzétételéről, illetve a pályázati útmutató kidolgozásáról és a pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatásról,

5.2. ellátja a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósuló, fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatását célzó, FV kódjelű pályázat kezelésével összefüggő feladatokat,

5.3. részt vesz a pályázatok bírálatában, gondoskodik a pályázatok miniszteri döntésre való előkészítéséről, a pályázókkal kötendő szerződés jogi és költségvetési egyeztetéséről, elbírálja a nyertes pályázók pénzügyi és szakmai elszámolásával kapcsolatos kérelmeket,

5.4. gondoskodik a békéltető testületek támogatására vonatkozó szerződés előkészítéséről, a közreműködő szervezettel való egyeztetésről, a szerződés megkötéséről, valamint a szakmai beszámolók véleményezéséről,

5.5. a hatályos szerződésekről és szerződésmódosításokról naprakész nyilvántartást vezet,

5.6. összeállítja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját,

6. előkészíti a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeknek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárást.

4.3.2.3. Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. javaslatot tesz a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra és a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó jogszabályok előkészítésére,

2. javaslatot tesz a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

2. a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki,

3. szakmai segítséget nyújt a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi célú ellenőrzéseihez, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait,

4. segíti a szolgáltatások ellenőrzését (távol lévők között kötött szerződések és az azok alapján nyújtott szolgáltatások, különös tekintettel az elektronikus kereskedelemre; elektronikus hírközlési szolgáltatások; gazdasági reklámtevékenység; utazási és utazást közvetítő szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; üzleten kívüli szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések és azok alapján nyújtott szolgáltatások; idegenforgalmi szolgáltatások),

5. segíti a közszolgáltatások, közüzemi és közüzemi jellegű szolgáltatások, így villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, valamint vezetékes PB-gáz szolgáltatás és a PB-gáz tartályban vagy palackban történő forgalmazásának (a továbbiakban együtt: szakterületek) ellenőrzését, ennek keretében együttműködik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,

6. segíti az általános kereskedelmi működési feltételek, az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzését a szolgáltatások és egyes termékek, valamint a közszolgáltatások vonatkozásában,

7. a szakterületeket érintően ellátja a szolgáltatók által alkalmazott általános szerződési feltételek és üzletszabályzatok vizsgálatát és véleményezését, javaslatot tesz az érintett hatóságoknak és szolgáltatóknak az üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek módosítására, indokolt esetben javaslatot tesz a Pest Megyei Kormányhivatalnak közérdekű kereset indításának kezdeményezésére,

8. a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos tárgykörben (UCP) ellátja szakterületeként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket, együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal és a Magyar Nemzeti Bankkal,

9. a gazdasági reklámtevékenységgel összefüggő tárgykörben ellátja szakterületeként a gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos feladatokat és tevékenységeket, együttműködik a Magyar Nemzeti Bankkal és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal,

10. közreműködik a fővárosi és megyei kormányhivatalok átfogó, cél- és témaellenőrzésében,

11. előkészíti az országos és több megyét érintő fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket, ennek keretében:

11.1. előkészíti az ellenőrzési útmutatót,

11.2. elemzi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az NFM ellenőrzési összefoglaló jelentését,

12. a szakterületeit érintően javaslatot tesz és közreműködik az Ellenőrzési és Vizsgálati Program összeállításában, valamint javaslatot tesz a soron kívüli ellenőrzésekre,

13. ellátja a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező szervekkel kötendő együttműködési megállapodásokkal összefüggő feladatokat.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körben:

1. ellátja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CPC-rendelet) vonatkozásában az összekötő hivatali minőséggel összefüggő adminisztratív feladatokat, kapcsolatot tart a CPC társhatóságok képviselőivel, képviseli az NFM-et az Európai Bizottság CPC-rendeletért felelős szakbizottságában, gondoskodik a szakbizottság éves végrehajtási tervében megjelölt tagállami feladatok előkészítéséről, koordinációjáról és végrehajtásáról, az Európai Bizottság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről (így különösen CPC sweep előkészítése és lefolytatása, szakmai tárgyú megkeresések teljesítéséhez szükséges szakmai munkaanyag összeállítása, segítségnyújtás határon átnyúló, tájékoztatást kérő megkeresések intézéséhez, részvétel szakmai tárgyú projektekben és workshopokon stb.) ellátásában,

2. ellátja a Belső Piaci Információs Rendszerrel (Internal Market Information System, az IMI Hálózat) kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,

4. képviseli az NFM-et a fogyasztóvédelem nemzetközi szervezeteiben (ICPEN, UNCTAD stb.),

5. ellátja az ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) hálózati tagságból fakadó adminisztratív és koordinatív feladatokat, a szakmai szervezeti egységek támogatásával ellátja az ICPEN-nel kapcsolatos szakmai feladatokat (pl. sweep előkészítése és lebonyolítása, szakmai anyagok összeállítása, véleményezése), továbbá kapcsolatot tart az ICPEN-tagországokkal,

6. ellátja a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium fogyasztóvédelmi tárgyú nemzetközi kapcsolataival összefüggő feladatokat, előkészíti a fogyasztóvédelmi tárgyú nemzetközi megállapodásokat,

7. ellátja a fogyasztóvédelem terén az Európai Unión kívüli államokkal és fogyasztóvédelmi nemzetközi szervezetekkel összefüggő feladatokat,

8. részt vesz és képviseli a tárcát a Fogyasztóvédelmi Hatóságok Együttműködése Bizottság munkájában.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. szerkeszti és gondoskodik az NFM honlap fogyasztóvédelmi tartalmának folyamatos frissítéséről, az aktuális információk, összefoglaló jelentések elektronikus úton való közzétételéről,

2. ellátja az e-kereskedelem terén a külön jogszabályban meghatározott súlyos jogsértést elkövető vállalkozások adatbázisban való feltüntetésével, módosításával és eltávolításával összefüggő feladatokat,

3. figyelemmel kíséri az NFM, illetve a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységével, valamint a fogyasztóvédelmi kérdésekkel összefüggő sajtómegjelenéseket,

4. ellátja a fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztóvédelmi referensekkel összefüggő feladatokat,

5. ellátja a pozitív lista rendszerének működtetésével járó feladatokat, értékeli és döntésre előkészíti az igazolás kiállítására vonatkozó felterjesztéseket, gondoskodik az igazolások kiállításáról és kézbesítéséről, vezeti a nyilvántartást,

6. ellátja a Fogyasztóbarát Tanúsítási Rendszer működtetésével járó feladatokat, előkészíti a pályázatok elbírálásával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik a tanúsítványok kiállításáról, kézbesítéséről, közreműködik az átadással járó kommunikációs előkészítő folyamatokban.

e) Egyéb feladatai körében:

1. fogyasztói/vállalkozói tájékoztató anyagokat készít a feladatkörébe tartozó szolgáltatási területet érintő témakörben,

2. tájékoztatást nyújt az NFM-hez, a feladatkörébe tartozó szolgáltatási területet érintő témakörben érkező – áttételt nem igénylő – fogyasztói, illetve vállalkozói megkeresések esetén.

4.3.2.4. Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. javaslatot tesz a piacfelügyelettel kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére,

2. javaslatot tesz a fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésére.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. koordinálja a piacfelügyelettel összefüggő feladatokat, egyeztetéseket folytat e tárgykörben az érintett szervezeti egységekkel, tárcákkal, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel,

2. előkészíti a főosztályi hatáskörbe tartozó szakterületek vonatkozásában a döntések meghozatalát, a végrehajtásukat figyelemmel kíséri,

3. szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a miniszter szakmai irányító jogkörében közreműködik (szervezi, összehangolja) a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok szakmai tevékenységének ellenőrzésében,

4. a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok számára a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása során alkalmazandó szakmai eljárásrendeket, útmutatókat dolgoz ki.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. szakterületén felelős Magyarországnak az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,

2. részt vesz a szakmai főosztályokkal együttműködve az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

3. képviseli a tárcát az Általános Termékbiztonsági Bizottság, a Fogyasztóvédelmi Hatóságok Együttműködése Bizottság ülésein, részt vesz a piacfelügyelettel kapcsolatos európai uniós jogszabályok kialakításában, részt vesz és képviseli a tárcát az Európai Bizottság Belső Piaci Munkacsoport piacfelügyeleti kérdésekkel kapcsolatos tevékenységében,

4. részt vesz az Európai Bizottság piacfelügyeletet érintő európai uniós támogatási programjaiban, és figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

5. részt vesz a főosztály hatáskörébe tartozó területekkel összefüggő nemzetközi szervezetek munkájában,

6. fogadja a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (a továbbiakban: RAPEX-rendszer) működtetése keretében érkező riasztásokat, azokat feltölti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerbe (a továbbiakban: KPIR-rendszer), illetve továbbítja a piacfelügyeleti hatóságok felé; osztályozza a beérkező riasztásokat; a riasztás magyar nyelvre történő lefordítása után felviszi a szükséges adatokat a belső nyilvántartásba; fogadja a piacfelügyeleti hatóságok által kezdeményezett riasztásokat és reakciókat, a szükséges bejelentőlapok angol nyelvű kitöltése útján értesítést küld a RAPEX-rendszerbe; közreműködik a RAPEX-rendszert érintő bizottsági anyagok elkészítésében, véleményezésében; közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és az érintett piacfelügyeleti hatóságok RAPEX-rendszer oktatásában; heti összefoglaló táblázatokat készít a beérkező riasztásokról, és továbbítja azokat a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az érintett szervezeti egységek felé; fogadja a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által küldött, RAPEX-rendszert érintő pozitív reakciókat, és azokat kitöltött KPIR-rendszer riasztási dokumentumként kezeli; elkészíti a riasztási dokumentumokat,

7. továbbítja az Európai Unió felé történő jelentési kötelezettségnek megfelelően kitöltött egyéb bejelentőlapokat (pl. biztonsági záradék),

8. ellátja az „Általános információs támogatási rendszer”, az ICSMS nemzeti kapcsolattartói feladatokat, ennek keretében koordinálja az ICSMS rendszer magyarországi működtetését a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a többi piacfelügyeleti hatóság esetében, részt vesz a rendszer fenntartói által szervezett oktatásokon, megszervezi a hatósági kapcsolattartók oktatását, közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok munkatársainak oktatásában; kapcsolatot tart az ICSMS nemzetközi rendszer-adminisztrátorával és a hatósági kapcsolattartókkal, melynek során fogadja a nemzetközi rendszer-adminisztrátortól érkező utasításokat, és azokat továbbítja a hatósági kapcsolattartókon keresztül a felhasználók irányába, fogadja a hatósági kapcsolattartókon keresztül a felhasználóktól érkezett észrevételeket, valamint a rendszer használatával kapcsolatosan jelzett problémákat, és azokat továbbítja a nemzetközi rendszer-adminisztrátor felé; részt vesz az Európai Bizottság által szervezett szakértői üléseken,

9. figyelemmel kíséri az Európai Unió azon aktuális információit, szakmai állásfoglalásait, eseményeit, amelyek feladatkörét érintik, és szükség esetén tájékoztatja azokról a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalokat.

d) Funkcionális feladatai körében: működteti a Piacfelügyeleti Munkacsoportot, ellátja a RAPEX-rendszer működtetésével és a nemzeti kapcsolattartói minőséggel összefüggő feladatokat, működteti a KPIR-rendszert, valamint ellátja az „Általános információs támogatási rendszer”, az ICSMS nemzeti kapcsolattartói feladatait.

e) Egyéb feladatai körében:

1. javaslatot tesz az élelmiszernek nem minősülő fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti stratégiájára és a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeleti intézményrendszer fejlesztési irányaira, előkészíti a piacfelügyeleti hatóságok piacfelügyeleti programjaiból a tagállami szektorális piacfelügyeleti programot,

2. javaslatot tesz az általános termékbiztonsággal, a vámáruk fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyeletével, valamint a fogyasztási cikkekre vonatkozó piacfelügyelet szervezetével és intézményeivel kapcsolatos szakpolitikai irányokra, fejlesztési koncepciókra, cselekvési és szakmai programokra, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

3. támogatást nyújt, illetve közreműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok:

3.1. piacfelügyeleti célú ellenőrzéseiben, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellenőrzéséhez a non-food termékek vonatkozásában, összegzi az ellenőrzések tapasztalatait,

3.2. szakmai irányításában, a műszaki, könnyűipari és a vegyipari termékek tekintetében szakmai segítséget nyújt a termékbiztonsági ellenőrzésekkel, az általános kereskedelmi működési feltételek teljesítésével, a termékek jelölésével, az okmányok jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzésével kapcsolatban,

3.3. kifogásolt termékekre irányuló értékelésében, elméleti és gyakorlati oktatásokat tart a felügyelők számára a termékkörökre vonatkozó műszaki előírásokról, azok változásairól,

3.4. szakmai iránymutatásában, a panaszügyintézési tevékenységhez folyamatos szakmai konzultációt biztosít,

3.5. tájékoztatása érdekében a veszélyes termék forgalmazásával kapcsolatban, valamint megjelenteti az azokkal kapcsolatos közleményeket, kezdeményezi a termékek forgalmazásának korlátozásához szükséges eljárásokat,

4. kezeli a KPIR-rendszert,

5. javaslatot tesz az Ellenőrzési és Vizsgálati Program piacfelügyeleti tárgyú témavizsgálatai vonatkozásában, valamint a soron kívüli ellenőrzésekre,

6. termékismertetőket és fogyasztói tájékoztató anyagokat készít, minőségi kifogással kapcsolatos vizsgálatokat, hatósági megkeresésre szakértői tevékenységet végez,

7. előkészíti az országos és több megyét érintő piacfelügyeleti ellenőrzéseket, ennek keretében elkészíti az ellenőrzési és vizsgálati útmutatót,

8. elemzi a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által készített jelentéseket, és összeállítja az ellenőrzést összefoglaló jelentést,

9. szakmai segítséget nyújt a vámáruk ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységhez,

10. szakmai kapcsolatot tart fenn az érintett piacfelügyeleti hatóságokkal, a kijelölt tanúsító és vizsgáló intézetekkel, szakmai szervezetekkel,

11. elkészíti a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem megfelelő termékek értékelését, kockázatelemzését, a laboratóriumi vizsgálatok követelményeit ki nem elégítő termékek esetében szakvéleményt készít,

12. tájékoztatást nyújt a feladatkörébe tartozó témakörökben érkező – áttételt nem igénylő – fogyasztói, illetve vállalkozói megkeresések esetén,

13. ellátja az élelmiszerek és vegyipari alapanyagok laboratóriumi vizsgálatát a Minőségirányítási Kézikönyv szerint. Ennek keretében:

13.1. elvégzi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, elvégzi az élelmiszeripari, dohányipari, kozmetikai, háztartás-vegyipari termékek, festékek és lakkok, gyermekjátékszerek, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, fából készült termékek, textilipari termékek, bőrrel érintkező anyagok és egyéb termékek vizsgálatát, szükség esetén termék-összehasonlító minőségi és biztonsági kifogással kapcsolatos vizsgálatokat végez, külső megbízásra vizsgálatokat végez, az adatbázisban nyilvántartandó adatokat a KPIR-be juttatja,

13.2. elvégzi a dohányipari termékek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, jogszabályi kijelölés alapján monitoring rendszerben végzi egyes festékipari termékek illékony komponenseinek meghatározását, valamint rendszeresen ellenőrzi a hazai forgalomban fellelhető cigaretták esetén a kátrány-, nikotin- és szén-monoxid hozamot,

13.3. saját kezdeményezésű vizsgálatok esetében előkészíti a mintavételi útmutatót, közreműködik a mintavételezésben, valamint a vizsgálati eredményekről összefoglaló anyagot és jelentést készít,

13.4. közreműködik a RAPEX-rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, részt vesz a fogyasztók oktatásával összefüggő feladatok ellátásában,

13.5. az akkreditált státusz biztosításához folyamatosan fenntartja és fejleszti a minőségirányítási rendszert,

14. ellátja a mechanikai és villamosipari termékek laboratóriumi vizsgálatát a Minőségirányítási Kézikönyv szerint. Ennek keretében:

14.1. elvégzi a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi ellenőrzésekhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, elvégzi a háztartási villamos készülékek, audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek, villamos motoros kéziszerszámok, lámpatestek, játékok, gyermekápolási cikkek, szerelvények és egyéb termékek vizsgálatát, a vizsgálati eredményeket véleményezi, a termékekről összehasonlító vizsgálatokat végez,

14.2. külső megbízásra vizsgálatokat végez, szakértői véleményt ad, minőségi kifogással kapcsolatos vizsgálatokat végez, az adatbázisban nyilvántartandó adatokat a KPIR-rendszerbe juttatja,

14.3. részt vesz az iskolai és az iskolán kívüli oktatásokban,

14.4. saját vizsgálatok esetében elkészíti a vizsgálati útmutatót, valamint a vizsgálati eredményekről összefoglaló anyagot és jelentést készít, közreműködik a RAPEX-rendszer végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

14.5. az akkreditált státusz biztosításához folyamatosan fenntartja és fejleszti a minőségirányítási rendszert.

4.3.2.5. Európai Fogyasztói Központ

Az Európai Fogyasztói Központ feladatai:

a) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. közreműködik az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának másik érintett tagszervezetével együttműködve a határon átnyúló egyedi fogyasztói panaszok hatósági eljáráson kívüli rendezésében az erre a célra kifejlesztett elektronikus adatbázis alkalmazása útján,

2. a határon átnyúló panasz rendezésének sikertelensége esetén tájékoztatást nyújt a magyar fogyasztó részére az alternatív vitarendezési (békéltető) testületi eljárásoknak a panasszal érintett vállalkozás székhelye szerinti országban rendelkezésre álló esetleges lehetőségéről és az egyedi fogyasztói jogviták rendezésének egyéb módjairól,

3. a panasz rendezésének sikertelensége esetén a fogyasztó kérésére továbbítja a határon átnyúló fogyasztói panaszt a kompetens alternatív vitarendező (békéltető) testület részére, és szükség esetén segítséget nyújt a vitarendezési eljárás nyomon követésében,

4. ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. együttműködést kezdeményez és tart fenn a magyarországi alternatív vitarendező (békéltető) testületekkel, az európai uniós, a fogyasztók tájékoztatását és érdekeinek védelmét szolgáló más hálózatokkal, egyéb uniós intézményekkel és más szervezetekkel,

2. szakmai együttműködést kezdeményez és tart fenn feladatköréhez kapcsolódóan a vállalkozások szakmai szövetségeivel, a fogyasztók érdekeit védő hatóságokkal,

3. részt vesz az Európai Fogyasztói Központok Hálózata által szervezett közös akciókban, projektekben, felmérésekben, valamint szakmai tanulmányok elkészítésében,

4. kapcsolatot tart az Európai Bizottság Európai Fogyasztói Központok Hálózatának működését koordináló főigazgatóságával.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. tájékoztatást nyújt az információt kérő fogyasztók részére a fogyasztói jogokról, a nemzeti és az európai uniós jogszabályok tartalmáról,

2. szerkeszti az NFM honlapján belül az Európai Fogyasztói Központ honlapjának szakmai tartalmát, gondoskodik a felület megfelelő kialakításáról,

3. tájékoztató kiadványokat készít és terjeszt,

4. előadásokat és oktatásokat szervez, illetve megtartásuk útján részt vesz a fogyasztói tudatosság és a vállalkozások jogismeretének növelésében,

5. előkészíti és összeállítja az Európai Fogyasztói Központ következő naptári évben történő működtetésével kapcsolatos partnerségi keretmegállapodás és támogatási szerződés megkötésére irányuló szakmai munkaprogramot/stratégiát és pénzügyi pályázati dokumentációt, és benyújtja azt az Európai Fogyasztói Központ működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szerv részére, valamint közreműködik a szakmai és pénzügyi beszámoló jóváhagyatásában,

6. tevékenységéről beszámol az Európai Fogyasztói Központ működtetésére vonatkozó pályázat kiírásáért, koordinálásáért és lebonyolításáért felelős európai uniós szerv részére, amely során a támogatási szerződésben meghatározott határidő figyelembevételével szakmai, valamint pénzügyi jelentést készít.

4.4. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.4.0.1. Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

A közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.4.0.2. Közlekedési Stratégiai Főosztály

A Közlekedési Stratégiai Főosztály koordináló, döntés-előkészítő és adminisztratív feladatokat lát el, amelynek keretében:

1. támogatja a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár munkáját a szakmapolitikai koncepciók, ágazati stratégiák kialakításában,

2. koordinálja a kiemelt szakpolitikai feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását,

3. közreműködik a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által szakmailag felügyelt költségvetési szervek és gazdasági társaságok működési és üzletpolitikai stratégiájának és irányelveik kialakításában, melynek érdekében vezetői információs rendszert működtet,

4. kapcsolatot tart és együttműködik a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által irányított önálló szervezeti egységekkel, illetve az általa szakmailag felügyelt költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetőivel,

5. nyilvántartja a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár által kiadott feladatokat és azok végrehajtási határidejét, és közreműködik a feladatok teljesítésének ellenőrzésében, a számonkérésben, tájékozódik a feladat végrehajtásának állásáról.

4.4.1. A közlekedésért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.4.1.1. Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a közlekedésért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.4.1.2. Közlekedési Infrastruktúra Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel:

1. a vasútnak minősülő kötöttpályás infrastruktúrára vonatkozó feladatok szakmai előkészítéséért,

2. a közutakkal kapcsolatos, a közúti igazgatással és hatósági feladatokkal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséért,

3. az úthálózat állapotjellemzői, forgalmi, forgalomszabályozási és baleseti adatai gyűjtésének, karbantartásának és kezelési rendjének és az ezekkel összefüggő szabályozás szakmai kidolgozásáért,

4. az országos közúthálózat forgalomirányítási és tájékoztatási rendszerének és az azzal összefüggő szabályozási feladatok szakmai meghatározásáért,

5. az útvagyon értéke meghatározásának és nyilvántartásának irányítása, a közúti információszolgáltatás rendszere feltételeinek, a közutak egységes forgalmi rendje elveinek, a közutak forgalombiztonságának javítását célzó intézkedések és azzal összefüggő szabályozási feladatok szakmai meghatározásáért,

6. a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséhez szükséges, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséért,

7. a Nemzetközi Közlekedési Stratégia Intézkedési Tervében foglaltak megvalósulásához szükséges jogszabályok szakmai előkészítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. felel a közlekedési infrastruktúra fejlesztését szolgáló programok (KÖZOP, költségvetésből és egyéb forrásból megvalósuló projektek, akciótervek) előkészítése, elfogadása, módosítása és nyomon követése kapcsán a minisztérium infrastruktúra területére háruló horizontális feladatok koordinálásáért, ellátásáért (tervezés, kidolgozás, felülvizsgálat, módosítási javaslatok, kötelezettségvállalás),

2. felel a rév- és kompközlekedés mint közúti hálózatot kiegészítő közlekedés üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggő feladatok koordinálásáért,

3. ellátja az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások fejlesztésének szakterületi, minisztériumi és tárcaközi koordinációját,

4. ellátja a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetéséhez szükséges, valamint a bevezetését követően a forgalmi viszonyok monitoringjának koordinációját,

5. ellátja a készülő Nemzetközi Közlekedési Stratégia szakterületi, minisztériumi koordinációját.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. javaslatot tesz a nemzetközi közúti kapcsolatok fejlesztésére, a nemzetközi egyezmények és megállapodások szakmai tartalmára, részt vesz azok létrehozatalának előkészítésében,

2. ellátja és koordinálja az intelligens közlekedési rendszerek (a továbbiakban: ITS) fejlesztésével kapcsolatos EU kötelezettségeket és a tárca ezzel kapcsolatos feladatait,

3. részt vesz a közúti és vasúti infrastruktúra területét érintő nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában (kiemelten a tagállami működés programjaival összefüggésben az Európai Bizottság, az ENSZ EGB mellett működő szakmai bizottságok és munkacsoportok munkájában), továbbá ellátja a szakmai képviseletből adódó feladatokat,

4. felel a minisztérium képviseletéért az EU különböző támogatási eszközeinek infrastruktúra-fejlesztéssel foglalkozó EU-s szakmai bizottságok, munkacsoportok munkájában, eljár az Európai Bizottság Regionális Politika Főigazgatóságánál a hatáskörébe tartozó EU támogatásokkal kapcsolatos egyeztetések során,

5. meghatározza a főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

6. képviseletet lát el a Transz-európai Közlekedési Hálózat (a továbbiakban: TEN-T) Információs és Monitoring Bizottságban, kapcsolatot tart az EU Mobilitási és Közlekedési Főigazgatósággal, a DG MOVE és annak végrehajtó ügynöksége (TEN-T EA) képviselőivel, koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatok teljesítését,

7. feltárja a közlekedési infrastruktúrafejlesztés és -működtetés elérhető EU támogatású és egyéb alternatív forráslehetőségeit,

8. részt vesz az EU Bizottság közlekedésfejlesztési projektjeiben,

9. ellátja az infrastruktúra területen az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) Programok koordinációját, kialakítja a benyújtott projektjavaslatokkal kapcsolatos álláspontot, valamint ellátja az infrastruktúra terület képviseletét a határon átnyúló programoknál a közös Monitoring Bizottságokban, a Nemzeti Bizottságokban (transznacionális és interregionális programoknál) és az ETE Tárcaközi Bizottságban,

10. felel az európai uniós támogatással megvalósuló projektek vonatkozásában – Kohéziós Alap, TEN-T, KÖZOP, ROP, ETE projektek – valamint az egyéb forrásból finanszírozott infrastruktúra-fejlesztési projektek megvalósulásának nyomon követéséért,

11. elkészíti és összefogja a páneurópai folyosók Irányító Bizottságainak magyar tagjaként a bizottsági ülésen megtárgyalásra kerülő anyagokat, az üléseken felel a magyar érdekek érvényre juttatásáért (IV., V., X., illetve VI. folyosók),

12. mandátumküldés és véleményezés útján részt vesz a TEN-T-tel kapcsolatos uniós és hazai joganyagok módosításában,

13. felel a Páneurópai folyosós és TEN-T témakörben két- és többoldalú nemzetközi szerződéstervezetek véleményezéséért, a TEN-T revízió előkészítésében a hazai érdekek és EU elvárások összehangolásáért,

14. ellátja a hazai és EU támogatással megvalósításra tervezett közlekedési projektek összehangolását, a fejlesztési programokba történő beillesztését,

15. részt vesz az interoperábilis Európai Elektronikus Útdíj Rendszer bevezetésének előkészítő projektjeiben.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. közreműködik a közlekedéspolitikával kapcsolatos minisztériumi feladatokban, különös tekintettel az infrastruktúra-fejlesztési elvek kidolgozására, a döntések előkészítésére és azok megvalósításának figyelemmel kísérésére, a közlekedéssel kapcsolatos ágazati szintű tervezésre és a feladatok végrehajtásában történő közreműködésre,

2. közreműködik a városi és elővárosi infrastruktúra-hálózat fejlesztéspolitikájának kialakításában, a közlekedési hálózatok összehangolásában,

3. részt vesz a vasúti interoperabilitás technikai és intézményi rendszereinek kialakításában,

4. előkészíti a közút és a vasúthálózat nyomvonalainak, kategóriájának és jellemzőinek meghatározásával kapcsolatos állami feladatok ellátását,

5. javaslatot tesz az intermodális logisztikai központok infrastruktúra-hálózata fejlesztésére,

6. ellátja a közlekedéssel kapcsolatos operatív programra vonatkozó, a minisztérium infrastruktúra területének feladatkörébe tartozó tervezési munkákat, a feladatkörét érintő területeken közreműködik más operatív programok összeállításában,

7. felel a közutak kezelésének normatív és – az országos közutak tekintetében – operatív irányításáért, az országos közutak, hidak és tartozékaik kezelésével (fenntartásával, üzemeltetésével és fejlesztésével) kapcsolatos minisztériumi feladatok elvégzéséért, rendkívüli helyzetek alkalmával közreműködik a közúti forgalom szervezésében,

8. felel a nagyvasúti fejlesztési programok kimunkálásáért, szakmai egyeztetéséért és rendszeres aktualizálásáért,

9. felel a közút- és vasúthálózat-fejlesztéssel, az infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos vizsgálatok, műszaki-gazdasági információk, társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatok elvégeztetéséért, azok elemzéséért, az utakkal és vasúti pályákkal kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenység szakmai irányításáért,

10. felel a közlekedési szakterülethez tartozó fejlesztési programok és azon belül a projektek előrehaladásának nyomon követésére és nyilvánosságra hozatalára szolgáló rendszer kidolgozásáért és működtetéséért együttműködve a közreműködő szervezetekkel,

11. felel az infrastruktúra területén belül egyes stratégiai szintű, kiemelt fontossággal kezelendő folyamatok projektmódú kezelésének biztosításáért és a rendszeres egyeztető és beszámoltató fórumok működtetéséért, a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés forrásfelhasználásának szakmai felügyeletéért,

12. szakmailag közreműködik a minisztérium közlekedési pályahálózatokat érintő vagyonkezelési tevékenységével kapcsolatos feladatainak ellátásában,

13. ellátja a nemzeti és nemzetközi szintű tervezéssel kapcsolatos feladatokat, különös tekintettel az Országos Területrendezési Tervvel és a TEN-T-tel, valamint az országos közlekedési hálózatok üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével összefüggő állami feladatok tekintetében,

14. felel a közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, fejlesztést szolgáló költségvetési előirányzatok szakmai prioritásokon alapuló feladat meghatározásáért, az előirányzatok felosztására való javaslat tételéért,

15. szakfelügyeleti jóváhagyást terjeszt elő a közlekedési infrastruktúra működtetését, üzemeltetését, fejlesztést szolgáló költségvetési előirányzatok terhére indítani tervezett beszerzésekkel, megrendelésekkel, szerződéskötésekkel kapcsolatban,

16. javaslatot tesz az Útügyi Műszaki Előírások alóli felmentési kérelmek elbírálásával kapcsolatban,

17. részt vesz a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer bevezetésével kapcsolatban felmerülő externális költségek útdíjakba történő beépítésében,

18. ellátja a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégia vonatkozásában a minisztérium feladatkörébe tartozó tervezési feladatokat.

e) Egyéb feladatai körében:

1. részt vesz a közlekedési hálózatok pályahasználati díjainak meghatározására létrehozott eseti vagy állandó bizottságok munkájában,

2. részt vesz a Regionális Operatív Programok közlekedésfejlesztési kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,

3. képviseletet lát el a hazai és nemzetközi ITS szervezetekben, munkabizottságokban, felel a közlekedéspolitikához illeszkedő ITS politika kidolgozásáért,

4. részt vesz az infrastruktúrát érintő termékek és létesítmények minőségellenőrzésében, valamint a tárca Kijelölési Bizottságában,

5. együttműködik a társfőosztályokkal a nemzetközi kapcsolatokban a közlekedéssel összefüggő érdekek és kötelezettségek érvényesítésében,

6. részt vesz a KÖZOP és más uniós források támogatásával megvalósuló projektek előrehaladási értekezletein, valamint Monitoring Bizottsági ülésein, továbbá a jogszabályokban meghatározottak szerint, a Projekt Bíráló Bizottságokban, valamint a főosztály hatáskörébe tartozó további bizottságokban és munkacsoportokban,

7. részt vesz a Földrajzinév-bizottságban, ellátja a vasúti közlekedéssel, a közúti közlekedéssel, az úthálózattal összefüggő földrajzi nevek megállapításával kapcsolatos feladatok bizottsági képviseletét.

4.4.1.3. Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel a személyszállítási közszolgáltatásokat érintő szabályozás szakmai előkészítéséért, a közszolgáltatási kötelezettségek általános kereteinek kialakításáért, a közlekedési közszolgáltatás terén az állami szerepvállalás meghatározásáért, szakmai előkészítéséért,

2. felel a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményrendszerrel, valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatással kapcsolatos, a tárcát érintő feladatok szakmai előkészítéséért, ellátásáért, a szükséges szabályozási feladatok teljesítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében: koordinálja az akadálymentes közlekedés megteremtésével kapcsolatos feladatokat.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. felel az állam és a közszolgáltatási feladatokat ellátó vasúttársaságok, valamint az állam és az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási szolgáltatásokat végző társaságok közötti szerződéses kapcsolatok – személyszállítási közszolgáltatási szerződések – kidolgozásával, felülvizsgálatával, a közszolgáltatási menetrend jóváhagyásával, a közszolgáltatási tevékenységet ellátó vasúttársaságok és autóbuszos személyszállítást végző társaságok működtetésével, szolgáltatási feltételrendszerével, finanszírozásával, tervezésével, értékelésével összefüggő feladatok ellátásáért,

2. felel a közösségi közlekedési rendszer kiépítésére, a közlekedési fejlesztésére vonatkozó javaslatok, koncepciók kidolgozásáért, a helyközi (ideértve: elővárosi, regionális és országos) és helyi személyszállítás koordinálásával kapcsolatos közlekedéspolitika előkészítéséért és a kormányzati feladatok ellátásáért, a közlekedési szövetségi szabályozás szakmai kialakításáért, a regionális közlekedésszervezést végző intézmény szakmai felügyeletéért,

3. felel a közösségi közlekedési rendszer szervezeti és működési kereteinek folyamatos korszerűsítésére vonatkozó javaslatok, koncepciók kidolgozásáért, a közösségi közlekedés piaci szerkezetének folyamatos nyomon követéséért és ezzel kapcsolatosan javaslatok kidolgozásáért, továbbá az előzőekhez kapcsolódó kormányzati feladatok ellátásáért,

4. felel a menetrend szerinti (vasúti és közúti) személyszállítási közszolgáltatások működési rendszerét meghatározó elvek, a menetrend szerinti (vasúti és közúti) közlekedés feltételrendszerének kialakításáért, ellátja azok működtetésével, engedélyezésével, a menetrend, valamint a menetrend-módosítások jóváhagyásával összefüggő előkészítő feladatokat,

5. ellátja a helyközi menetrend szerinti (vasúti és közúti) személyszállítást végző társaságok szakmai felügyeletét, részt vesz a tulajdonosi jogok gyakorlójával együttműködve a társaságok gazdálkodásával, finanszírozásával, fejlesztésével, a jármű rekonstrukcióval összefüggő feladatok ellátásában,

6. felel a helyi közösségi közlekedés támogatásának megállapításával összefüggő minisztériumi feladatok szakmai előkészítéséért, felhatalmazás alapján ellátásáért,

7. ellátja a helyközi menetrend szerinti (vasúti és közúti) személyszállítás menetrendjének jóváhagyásával, valamint a közszolgáltatási szerződések odaítélésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

8. vizsgálja a menetrend szerinti közforgalmú közlekedést érintő panaszügyeket, előkészíti az országgyűlési képviselők által feltett interpellációk és kérdések választervezetét, javaslatot tesz a vitás kérdések rendezésére,

9. kialakítja, fejleszti és működteti a helyközi személyszállítási közszolgáltatások kompenzációs rendszerét, a közpénzügyi és finanszírozási hatékonyság és a pénzügyi átláthatóság elvének érvényesülésére javaslatokat dolgoz ki és azok megvalósítását nyomon követi,

10. részt vesz az autóbusszal végzett személyszállítási tevékenység piacfelügyeletével kapcsolatos tevékenység irányításában.

d) Egyéb feladatai körében:

1. közreműködik a közszolgáltatás keretében végzett víziközlekedési tevékenységekkel kapcsolatos közlekedéspolitikai célok megvalósításában,

2. előkészíti és felhatalmazás alapján ellátja a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos, a tárca hatáskörébe tartozó feladatokat,

3. ellátja a tárca által kiadott felügyeleti igazolványokkal kapcsolatos feladatokat,

4. meghatározza a főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat.

4.4.1.4. Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel:

1. a gépjármű-közlekedési és vasúti közlekedési ágazatra vonatkozó,

2. a közúti és a vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos,

3. a közúti közlekedésben való részvételre, a közúti közlekedési szabályokra, továbbá a közúti és vasúti járművezetők, valamint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak képzésére és vizsgáztatására, a vasúti munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatára, a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatára és utánképzésére, a nehéz tehergépkocsik hétvégi közlekedésére vonatkozó,

4. az üzemelő gépkocsik rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos,

5. a közúti és vasúti járművek konstrukcióját (biztonsági és környezetvédelmi jellemzőit) és hatósági jóváhagyási (engedélyezési) rendszerét előíró,

6. a közúti közlekedési igazgatási és nyilvántartási ügycsoportok tekintetében a minisztérium hatáskörébe tartozó, a közúti járművezetők képzésére, a járművezetői jogosultság kiadására, a mozgásában korlátozott személyek közlekedésére vonatkozó,

7. a vasúti tevékenységet végző társaságok hatósági engedélyezésére vonatkozó,

8. a vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos,

9. a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáféréssel, a kapacitáselosztással összefüggő,

10. a közlekedési eszközök kibocsátásaira és energiafogyasztására, a termékek környezetvédelmi jellemzőinek tanúsítására és ellenőrzésére vonatkozó mérési eljárások kidolgozásáért, illetve a vonatkozó közösségi jognak történő megfeleltetésért, a kibocsátások mérésére használt mérőeszközökkel szembeni követelmények meghatározásáért, a mérőeszközök alkalmassági vizsgálatának jóváhagyására vonatkozó,

11. a nem közúti mozgó gépek (mobil munkagépek, belvízi hajók, vasúti járművek) levegőszennyezésére vonatkozó,

12. a légiközlekedés levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi szabályozásainak (zajgátló védőövezetek, emissziókereskedelem, egyedi zajkibocsátás, zajvédelmi bírság és díj), a közlekedési zajvédelemmel kapcsolatos,

13. a veszélyes áruk szállítására és ellenőrzésére vonatkozó,

14. a járművizsgáló hatósági szakértők képzésével és továbbképzésével kapcsolatos,

15. az árufuvarozás és különjárati személyszállítás szabályozása szakmai koncepciójának és a kapcsolódó

jogszabálytervezetek szakmai előkészítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja a szabályozási tevékenységet megalapozó kutatás-fejlesztés menedzselési feladatokat,

2. kapcsolatot tart a területen működő szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel,

3. ellátja a közlekedési ágazat zajvédelmi feladatait és a stratégiai zajtérképezés és zajvédelmi intézkedési tervek koordinációs feladatait, végrehajtja az EU-stratégia zajtérképezését, ebben a körben intézkedési terveket dolgoz ki,

4. a minisztérium feladat- és hatáskörében felel a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal kapcsolatos feladatokért, a tárcaprogram összeállításáért és a jelentések készítéséért,

5. ellátja a hazai és európai uniós természetvédelmi területekre (természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, Nemzeti Parkok, Natura 2000 területek) vonatkozó szabályozáskoordináció feladatait,

6. ellátja a közlekedési szakképzés terén a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával való koordinációs feladatokat; együttműködik a nemzetgazdaság fejlesztését szolgáló új, a közlekedést érintő szakképzési programok kidolgozásában és megvalósításában.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. felel az EU gépjármű-közlekedési és vasúti közlekedési tárgyú jogszabályainak és egyéb, kötelező erővel nem bíró aktusainak előkészítéséért, a magyar tárgyalási álláspont szakmai tartalmának kialakításáért és képviseletéért, ellátja a tagságból eredő feladatokat (így különösen a közösségi jogszabályok hazai jogba történő átültetése, a jelentéstételi kötelezettség teljesítése),

2. biztosítja a minisztérium szakmai képviseletét a hazai szabályozás szakmai alapját, illetve jogi hátterét kialakító nemzetközi szervezetek (különösen az ENSZ EGB) szakmai munkájában és e fórumokon érvényesíti az egyes szakterületek hazai szabályozási igényeit,

3. biztosítja a minisztérium szakmai képviseletét a közúti közlekedési területet érintő nemzetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek elosztási elveinek meghatározásában, a vonatkozó nemzetközi megállapodások fejlesztésében, valamint a kétoldalú vegyes bizottságok működtetésében, a két- és többoldalú egyezmények szakmai tartalmának kidolgozásában, meghatározza a főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

4. biztosítja a minisztérium szakmai képviseletét az ENSZ EGB keretein belül a nemzetközi szállításokra vonatkozó előírások kidolgozásában, az EU Bizottságának a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységében, felel az EU-jogszabályok hazai jogba történő átültetésének szakmai előkészítéséért, továbbá a veszélyes áruk szállítási biztonságával kapcsolatos egyéb jogszabályok szakmai előkészítéséért.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja az intézményi keretben folyó közlekedésre nevelés, valamint a közlekedésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó szakmai képzési, képesítési és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos feladatokat, valamint a közlekedési szakképzés fejlesztésével, valamint a szakképzési törvényben és az OKJ-ban meghatározott, a közlekedési szakterületet érintő szakképzésekkel kapcsolatos minisztériumi feladatokat, közreműködik a közlekedési igazságügyi szakértők engedélyezési eljárásában,

2. felel a kormányzati logisztikai stratégia minisztériumon belüli feladatainak előkészítéséért, ellátásáért, képviseli a logisztikai stratégiával kapcsolatos kérdésekben a minisztériumot,

3. felel a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti, időszakos, valamint közúti járművizsgálati tevékenység szakmai tartalmának meghatározásáért, fejlesztéséért,

4. felel a vasúti közlekedés biztonságáról szóló koncepció kidolgozásáért,

5. a piaci működés feltételeinek folyamatos figyelemmel kísérése révén piaci válság esetén előkészíti a szükséges beavatkozásokat,

6. szervezi a környezetvédelmi hatásvizsgálatok és stratégiai környezeti értékelések (Strategic Environmental Assessment) végrehajtását, koordinálja az eljárások módszertani fejlesztését,

7. ellátja a közlekedéspolitikával, közlekedési reformprogramokkal kapcsolatban a környezetvédelem tárgykörébe tartozó szakterületi feladatokat, különös tekintettel a szakterületek akció- és intézkedési terveinek összehangolásra, valamint a közlekedéspolitika megvalósításának monitoringjára,

8. a minisztérium feladat- és hatáskörében felel a közlekedési hálózatokhoz kapcsolódó környezeti szennyezések felszámolásáért, kármentesítés szervezéséért és az Országos Környezeti Kármentesítési Program feladatainak végrehajtásáért,

9. végzi a közlekedési eredetű szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok, valamint levegőszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó modellezési és adatszolgáltatási feladatokat, meghatározza ezekhez a közlekedési eszközök forgalomba helyezése és időszakos ellenőrzése során gyűjtendő adatok körét, feldolgozásuk szabályait, a gyűjtött adatokból adatbázist épít és működtet,

10. végzi a közlekedési terület szakképzési feladataihoz kapcsolódó jogszabály-előkészítési tevékenységet,

11. ellátja a közlekedési szakképzés ágazati képviseletét és végzi az ezzel kapcsolatos egyeztetési feladatokat mind a kormányzati, mind a civil szféra szintjén.

e) Egyéb feladatai körében:

1. ellátja a közúti közlekedésbiztonságot érintő állami feladatok tárcaszintű képviseletét,

2. szakmai háttéranyagot készít a főosztály szabályozási kompetenciájába tartozó kérdések tekintetében a szabályozás-értelmezés, tájékoztatás, média (internetes) megjelenéshez,

3. ellátja a közúti közlekedési és vasúti közlekedési tárgyú állampolgári (ügyfél) megkeresések és panaszügyek tekintetében a minisztérium feladatkörébe tartozó szakmai tájékoztatási feladatokat, szükség esetén felügyeleti intézkedést kezdeményez,

4. szervezi és nyomon követi az allergén gyomnövények és a parlagfű elleni védekezést a közlekedési hálózatok környezetében, biztosítja a minisztérium képviseletét a parlagfű elleni védekezés hatékonyságát növelő tárcaközi bizottságban,

5. a Kommunikációs Főosztállyal együttműködve ellátja az „Európai Mobilitási Hét” és az „Európai Autómentes Nap” kezdeményezések kormányzati feladataiból, a települési önkormányzatok bekapcsolódásának ösztönzéséből, a társadalmi háttér (egészségügyi, környezetvédelmi profilú civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, iskolák, lakossági és fogyasztói csoportok, piaci és kereskedelmi szervezetek, hatóságok, sajtó- és médiaszervezetek) támogató hozzáállásának formálásából adódó minisztériumi feladatokat,

6. ellátja a tankönyvjegyzékre kerüléssel és a tankönyvvé nyilvánítással kapcsolatos szakmai véleményezési és adatszolgáltatási, információs feladatokat.

4.4.1.5. Légi- és Víziközlekedési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel a légi- és víziközlekedés szabályozásának szakmai előkészítéséért,

2. ellátja a jogszabályok szakmai hatályosulásának folyamatos figyelemmel kísérését, és ennek alapján szakmai javaslatot készít a jogszabályi környezet korszerűsítésére, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére,

3. felel a víziközlekedéssel, a víziutakkal, a kikötőkkel és más víziközlekedést befolyásoló létesítményekkel kapcsolatos közlekedésbiztonsági, valamint műszaki és hajózásbiztonsági követelményrendszerre vonatkozó, valamint a Víziközlekedés Védelmi Bizottság összetételéről, feladat- és hatásköréről, továbbá működési rendjéről szóló jogszabályok szakmai előkészítéséért,

4. felel a légiközlekedési és a légiközlekedéshez kapcsolódó személyek, szervezetek, létesítmények és eszközök engedélyezésével, felügyeletével, valamint működtetésével és üzemben tartásával kapcsolatos követelményrendszerre vonatkozó jogszabályok szakmai előkészítésért.

b) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. előkészíti a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól, valamint a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló jogszabályban a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt légiközlekedés védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai döntéseket,

2. előkészíti a Víziközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló jogszabályban a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe utalt víziközlekedés védelmi feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai döntéseket,

3. előkészíti a nem EU-tagállam lobogója alatt közlekedő úszólétesítmény üzemeltetője által benyújtott, nemzeti víziút használatának engedélyezése iránti kérelmekkel kapcsolatos engedélyezési szakmai feladatokat,

4. ellátja a Víziközlekedési Védelmi Bizottság, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság és a Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport titkársági feladatait.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. részt vesz az Európai Unió légi- és víziközlekedési tárgyú jogi aktusainak és egyéb, kötelező erővel nem bíró aktusainak előkészítésében, a magyar tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében, a tagságból eredő feladatok ellátásában (így különösen az EU-jogszabályok hazai jogba történő átültetése, a jelentéstételi kötelezettség teljesítése),

2. érvényesíti a hazai szabályozás szakmai alapját kialakító nemzetközi szervezetek szakmai munkájában való részvétel és e fórumokon az egyes szakterületek hazai szabályozási igényeit,

3. részt vesz a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) Közgyűlésén, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Igazgatóságában, az Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért (Eurocontrol) Ideiglenes Tanácsában, valamint a Közép-Európai Funkcionális Légtérblokk (FAB CE) Tanácsában,

4. ellátja a légiközlekedési szakterületen működő nemzetközi szakmai szervezetek és az EASA döntéseinek, ajánlásainak elemzését, megfelelő végrehajtásának szervezését, koordinálását, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást,

5. meghatározza a két- és többoldalú légiközlekedési megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat, konzultációt folytat az egyéb érintettekkel, elvégzi az Európai Bizottság értesítését,

6. ellátja az ENSZ EGB belvízi hajózási munkacsoportjában és bizottságában, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet bizottságaiban és munkacsoportjaiban, a Duna Bizottság munkacsoportjában és szakértői értekezletein, valamint az OECD és az ECMT munkacsoportjaiban, a szakmai munkában való részvételt és a szakmai képviseletből adódó feladatokat,

7. ellátja a Duna Bizottságban a Magyarország állandó kormányképviselő-helyettesi feladatait, részt vesz a Bizottság közgyűlésén és szakértői értekezletein, ellátja a szakmai képviseletből adódó feladatokat, továbbá a Rajnai Hajózás Központi Bizottságában a megfigyelői státussal összefüggő szakmai képviseleti feladatokat,

8. meghatározza a főosztály hatáskörébe tartozó két- és többoldalú megállapodások szakmai tartalmát, vezeti a másik féllel (felekkel) történő konzultációkat és tárgyalásokat,

9. közreműködik a Duna Makró Regionális Stratégiával összefüggő kormányzati munkában,

10. részt vesz a minisztérium vezetői nemzetközi találkozóinak szakmai előkészítésében,

11. a miniszter megbízásában foglaltak szerint a főosztály feladatkörében meghatározott, a nemzetközi egyezményekben, előírásokban vállalt feladatokat, illetve képviseletet a légügyi főigazgató látja el, azzal, hogy a légügyi főigazgatói tisztséget a főosztály vezetője tölti be.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. közreműködik a miniszter irányítása alá tartozó légi- és víziközlekedéssel kapcsolatos szervezetek alapító és megszüntető okiratainak elkészítésében, valamint a szervezeti és működési szabályzatainak elkészítésében,

2. véleményezi a külső szervektől érkezett jogszabálytervezeteket és egyéb előterjesztéseket,

3. előkészíti a miniszter irányítása alá tartozó szervekkel kapcsolatos szakmai döntéseket,

4. részt vesz a nemzeti légi- és víziközlekedési stratégia, valamint az ehhez kapcsolódó döntések szakmai előkészítésében, a végrehajtás figyelemmel kísérésében,

5. a légi- és víziközlekedés fejlesztésére vonatkozó javaslatot tesz a légi- és víziközlekedési stratégiával összhangban,

6. a repülésbiztonsággal összefüggő tevékenységek szervezett irányítása érdekében előkészíti a Nemzeti Repülésbiztonsági Programot, figyelemmel kíséri és felügyeli a működését, részt vesz az ország védelmi felkészüléséből és a NATO-tagságból eredő – a légiközlekedési szakterületre vonatkozó – feladatokban, továbbá a minisztériumot érintő polgári védelmi és katasztrófaelhárítási feladatokban,

7. ellátja a közlekedésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó légi- és víziközlekedést érintő szakmai képzési, képesítési és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos feladatokat, részt vesz a közlekedési szakképzés fejlesztésében, valamint ellátja a szakképzési törvényben és az OKJ-ban meghatározott, a légi- és víziközlekedési szakterületet érintő szakképzésekkel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

8. szakmailag előkészíti a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntéseket,

9. részt vesz a Tengerész Képzéseket Akkreditáló Bizottság (TAMB) munkájában,

10. ellátja a víziközlekedési infrastruktúra (országos közforgalmú kikötők, szükségkikötők, határátkelőhelyek) működtetését és fejlesztését szolgáló források tervezésével, kezelésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a víziközlekedési infrastruktúrát érintő szerződéseket, megállapodásokat, projekteket, továbbá szakmailag közreműködik az EU által társfinanszírozott beruházási intézkedések, programok érvényesítésében, tervezésében, valamint az érintett állami tulajdonú infrastruktúrák vagyonkezelési feladatainak ellátásában,

11. ellátja a kétoldalú határforgalmi egyezményekkel, azok felülvizsgálatával kapcsolatos szakmai feladatokat.

e) Egyéb feladatai körében:

1. részt vesz a jogellenes légiközlekedési cselekmények elleni védelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi feladatok ellátásában,

2. közreműködik a közlekedési igazságügyi szakértők engedélyezési eljárásában,

3. kezeli a főosztály szakmai felelősségi körébe tartozó költségvetési sorok költségvetési kapcsolatait,

4. ellátja a főosztály szakmai szabályozás-előkészítési hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében a szabályozás-értelmezés, tájékoztatás, a média (internetes) megjelenéshez szakmai háttéranyag előkészítését,

5. ellátja a légi- és víziközlekedési tárgyú állampolgári (ügyfél) megkeresések és panaszügyek tekintetében a minisztériumi feladatkörbe tartozóan szakmai tájékoztatás megadását és a szükség szerinti felügyeleti intézkedés kezdeményezését.

4.4.1.6.121 Kerékpáros Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel a kerékpárutak fejlesztéséhez, fenntartásához és nyilvántartásához kapcsolódó jogszabályok, előterjesztések szakmai előkészítéséért,

2. előkészíti az aktív kikapcsolódás és a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó jogszabályokat, előterjesztéseket.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. összehangolja a kerékpáros infrastruktúra fejlesztését, az útvonalak kijelölését,

2. gondoskodik a kerékpáros infrastruktúra tervezését, fejlesztését és működtetését megalapozó módszertan, útmutató, műszaki előírás kidolgozásáról,

3. gondoskodik az egyéb infrastruktúra-fejlesztések esetében a kerékpáros közlekedést elősegítő szempontok érvényesüléséről,

4. gondoskodik a kerékpározáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó előírások, módszertanok kidolgozásáról,

5. közreműködik a kerékpáros közlekedés népszerűsítését célzó szemléletformáló és oktatási programok kidolgozásában, terjesztésében,

6. közreműködik az országos kerékpáros tömegsport és szabadidős rendezvénysorozatok szervezésének koordinálásával összefüggő feladatokban.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. az érintett szervezeti egységekkel együttműködik

1.1. az országos kerékpáros infrastruktúra műszaki állapotának karbantartására, javítására fordítható források hatékony felhasználása érdekében,

1.2. az uniós költségvetési időszakában megvalósítandó kerékpáros infrastruktúra-fejlesztési projektek szakmai, stratégia szempontok szerinti kiválasztásában és előkészítésében,

1.3. a közlekedéspolitikai és közlekedésfejlesztési koncepciók kerékpárutakkal összefüggő tartalmának kialakításában,

1.4. a kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés és -működtetés elérhető EU támogatású és egyéb alternatív forráslehetőségeinek feltárásában,

1.5. a kerékpáros infrastruktúra tervezésére vonatkozó útügyi műszaki előírások alóli felmentési kérelmek elbírálásában,

2. ellátja a hazai és EU támogatással megvalósításra tervezett kerékpáros projektek összehangolását, a kerékpáros fejlesztési programokba történő beillesztését,

3. részt vesz a kerékpáros közlekedés területét érintő nemzetközi bizottságok, szervezetek munkájában – különös tekintettel az Európai Kerékpáros Szövetség munkacsoportjainak tevékenységére –, továbbá biztosítja kerékpáros szakterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi képviseletet,

4. gondoskodik az országos kerékpáros infrastruktúra működtetéséről, továbbá a működtetés ellenőrzéséről és a működtetésre fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről,

5. gondoskodik a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról, valamint kerékpáros fejlesztések hatásainak méréséről,

6. gondoskodik a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról, a nyilvántartási rendszer üzemeltetéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről,

7. gondoskodik a kerékpáros útvonalak egységes tájékoztatási rendszerének kidolgozásáról.

d) Egyéb feladatai körében: segíti a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos tevékenységét.

4.4.2.122 A közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.4.2.1. Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat, továbbá ellátja a főosztályok közti koordinációs és adminisztrációs feladatokat, így különösen:

a) összehangolja a több főosztályt érintő feladatokat,

b) határidő-figyelést végez,

c) nyomon követi a feladatok végrehajtását.

4.4.2.2. Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.123

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. a KÖZOP és az IKOP tekintetében naprakészen nyilvántartja a szabálytalanságokkal kapcsolatos eseményeket a monitoring rendszerben,

2. a KÖZOP és az IKOP tekintetében bekéri, összegyűjti, elemzi, feldolgozza a szabálytalanság gyanújára utaló tényeket, körülményeket, javaslatot tesz a kezelésükre,

3. a KÖZOP és az IKOP tekintetében javaslatot tesz a szabálytalansági gyanúval összefüggésben a kifizetések felfüggesztésére és a felfüggesztés feloldására,

4. a KÖZOP és az IKOP tekintetében gondoskodik a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásáról és ez alapján a szabálytalanságvizsgálati jegyzőkönyv elkészítéséről,

5. a KÖZOP és az IKOP tekintetében szabálytalanság megállapítása esetén végrehajtja a meghozott döntéseket (jogkövetkezmény), illetve nyomon követi a végrehajtást,

6. a KÖZOP és az IKOP tekintetében ellátja a szabálytalansági döntés kapcsán beérkezett jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében elkészíti a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos álláspontot, felterjeszti a jogorvoslati kérelmeket döntéshozatalra,

7. a KÖZOP és az IKOP tekintetében teljesíti a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeket,

8. a KÖZOP és az IKOP tekintetében kialakítja a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár döntése ellen beérkezett kifogáshoz kapcsolódó álláspontot, a kifogást a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján felterjeszti döntéshozatalra,

9. a KÖZOP és az IKOP tekintetében nyilvántartja a kifogásokat és kifogáskezelési tevékenységet a monitoring rendszerben,

10. a KÖZOP és az IKOP tekintetében ellátja és koordinálja a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt érintő külső, belső ellenőrzési feladatokat,

11. ellátja és koordinálja a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár hitelesítési feladatait, amely magában foglalja a jelentés jóváhagyatását is,

12. a KÖZOP és az IKOP tekintetében összeállítja az ellenőrzési intézkedési tervek és az intézkedési tervek beszámolóit,

13. együttműködik az éves kockázatelemzési és éves ellenőrzési terv elkészítésében,

14. gondoskodik – a szakpolitikai felelőssel együttműködve – az IKOP többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításáról és módosításáról,

15. gondoskodik a KÖZOP és az IKOP módosításával, valamint a KÖZOP akcióterv módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

16. gondoskodik a KÖZOP és a szakpolitikai felelős bevonásával az IKOP felhívás és útmutató elkészítésével, megjelentetésével, módosításával és felfüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

17. gondoskodik az IKOP előzetes feltételrendszerének (ex-ante feltételek) teljesítéséhez szükséges intézkedések végrehajtásáról,

18. gondoskodik az IKOP irányítási és kontrollrendszer kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

19. ellátja a KÖZOP és az IKOP Monitoring Bizottság (Horizontális Albizottság) létrehozásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat, és ellátja a titkársági feladatokat,

20. gondoskodik a KÖZOP és az IKOP értékelési terv elfogadásával, módosításával, valamint az értékelések végrehajtásával, az eredmények nyomon követésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról,

21. elkészíti a KÖZOP és az IKOP éves/záró végrehajtási jelentéseket, lebonyolítja a jóváhagyási eljárást,

22. ellátja a KÖZOP-ra és az IKOP-ra vonatkozó éves felülvizsgálati ülések megszervezését,

23. részt vesz a KÖZOP és az IKOP számszerűsíthető eredményei (indikátor) teljesülésének nyomon követésében, ellenőrzésében és jelentéstételében,

24. részt vesz az IKOP prioritás szintű eredményességmérési keretek teljesülésének nyomon követésében az eredményességi tartalék felhasználásának érdekében,

25. ellátja a KÖZOP és az IKOP horizontális célkitűzéseinek teljesítésével kapcsolatos feladatokat,

26. biztosítja az irányító hatóság képviseletét a Monitoring és Értékelési Munkacsoportban,

27. részt vesz a KÖZOP és az IKOP keretében biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzésében,

28. részt vesz a támogatási szerződések megkötésében és módosításában,

29. közreműködik a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (a továbbiakban: KIOP), a KÖZOP, valamint a TEN-T támogatású projektek zárásának, illetve a fenntartási időszakban felmerült ellenőrzési feladatok ellátásában,

30. ellátja a KIOP, KÖZOP, IKOP projektjeinek projekt- és programszintű zárását és az azt követő projektfenntartással kapcsolatos munkát,

31. ellátja a projektszintű kommunikációs, tájékoztatási feladatokat,

32. elkészíti az éves helyszíni ellenőrzési tervet,

33. lebonyolítja a támogatást nyert projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzéseket,

34. működteti a KÖZOP helyszíni ellenőrzési rendszerét, a helyszíni ellenőrzések koordinációját,

35. kialakítja és működteti az IKOP és a CEF helyszíni ellenőrzési rendszerét,

36. részt vesz a kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzések folyamatában,

37. részt vesz a projektek pénzügyi zárásához szükséges helyszíni ellenőrzéseken,

38. éves összefoglaló jelentést készít a tárgyévi helyszíni ellenőrzésekről.

c) Egyéb feladatai körében:

1. választervezetet készít a nyomozó hatóságtól vagy más hatóságoktól érkező, tevékenységéhez kapcsolódó megkeresésre,

2. részt vesz a KÖZOP-ot érintő Egységes Monitoring és Információs Rendszer (a továbbiakban: EMIR) fejlesztések, illetve az IKOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (a továbbiakban: FAIR) fejlesztések véleményezésében,

3. közreműködik a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár csalásellenes feladatainak végrehajtásában,

4. közreműködik a rendszerszintű szabálytalanságok megelőzése, illetve kezelése tekintetében szükséges intézkedések megtételében (beleértve az ismétlődés kockázatának csökkentésére irányuló intézkedéseket is),

5. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel,

6. közreműködik és együttműködik az egyes ellenőrzési joggal rendelkező külső ellenőrzési szervekkel,

7. részt vesz a támogatást nyert projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben.

4.4.2.3. Közúti Projektek Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.124

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. részt vesz a Többéves Nemzeti Keret, valamint az Éves Fejlesztési Keret közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárhoz tartozó feladatok végrehajtásában,

2. részt vesz a KÖZOP és az IKOP forrásainak felhasználásra irányuló felhívás és útmutató összeállításában, valamint módosítása esetén annak összeállításában,

3. gondoskodik a projektkiválasztásról, a projektek befogadásáról, értékeléséről, vizsgálva az OP-hoz való illeszkedést és az elszámolhatóságot,

4. előkészíti projektértékelés alapján a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár döntését,

5. előkészíti a KÖZOP kiemelt projektcsatornarend szerinti projektek akciótervi nevesítését,

6.125 az elfogadott kormányhatározatok végrehajtásában közreműködik,

7. közreműködik az európai uniós jóváhagyást igénylő pályázati anyagok összeállításában, ellátja ezek minőségbiztosítását,

8. részt vesz a JASPERS egyeztetési folyamatokban,

9. benyújtja a nagyprojekteket az Európai Bizottság felé, valamint ellátja a tagállamnak az Európai Bizottság által küldött kérdések megválaszolását az érintett kedvezményezett bevonásával,

10. kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal a nagyprojektek és az operatív program kapcsán,

11. részt vesz az operatív program módosításának előkészítésében,

12. adatot szolgáltat az OP éves jelentéshez, valamint a Monitoring Bizottság és az ARM üléseihez,

13. gondoskodik a támogatási szerződések megkötéséről, illetve módosításáról,

14. ellátja a KÖZOP és IKOP keretében biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzéséből adódó feladatokat,

15. megvizsgálja a projektelemek elszámolhatóságát a változtatások, illetve pótmunkák tekintetében,

16. folyamatosan nyomon követi a támogatott projektek végrehajtását, a projekt és prioritás szintű kifizetéseket, feltárja a kockázatokat, és intézkedési terveket állít össze. Ennek érdekében rendszeresen beszámoltatja a kedvezményezetteket a támogatási szerződésben rögzített feladatainak teljesüléséről,

17. megvizsgálja a projektelemek elszámolhatóságát a változtatások, illetve pótmunkák tekintetében,

18. részt vesz a megvalósíthatósági tanulmányok minőségellenőrzésében,

19. jelentéseket, beszámolókat állít össze a prioritások és projektek helyzetéről,

20. ellátja a főosztály feladataiból adódó informatikai rendszerekbe történő adatrögzítési feladatokat,

21. kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,

22. közreműködik a projekt szintű zárási feladatok ellátásában.

c) Egyéb feladatai körében:

1. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által felügyelt operatív programok, akcióterv, elszámolhatósági útmutató elkészítésében, módosításában,

2. részt vesz a KÖZOP-ot érintő EMIR fejlesztések, illetve az IKOP tekintetében a FAIR fejlesztések véleményezésében,

3. közreműködik és együttműködik az egyes ellenőrzési joggal rendelkező külső ellenőrzési szervekkel,

4. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben,

5. adatot szolgáltat a szabálytalansági eljárásokhoz és kifogásokhoz, véleményezi az ellenőrzési jelentéstervezeteket,

6. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

4.4.2.4. Kötöttpályás Projektek Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.126

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. részt vesz a Többéves Nemzeti Keret, valamint az Éves Fejlesztési Keret közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárhoz tartozó feladatok végrehajtásában,

2. részt vesz a KÖZOP és az IKOP forrásainak felhasználásra irányuló felhívás és útmutató összeállításában, valamint módosítása esetén annak összeállításában,

3. gondoskodik a projektkiválasztásról, a projektek befogadásáról, értékeléséről vizsgálva az OP-hoz való illeszkedést és az elszámolhatóságot,

4. előkészíti a projektértékelés alapján a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár döntését,

5. előkészíti a KÖZOP kiemelt projektcsatornarend szerinti projektek akciótervi nevesítését,

6. összeállítja és leegyezteti az NFK elé benyújtandó kormány-előterjesztéseket, az elfogadott kormányhatározatok végrehajtásában közreműködik,

7. közreműködik az európai uniós jóváhagyást igénylő pályázati anyagok összeállításában, ellátja ezek minőségbiztosítását,

8. részt vesz a JASPERS egyeztetési folyamatokban,

9. benyújtja a nagyprojekteket az Európai Bizottság felé, valamint ellátja a tagállamnak az Európai Bizottság által küldött kérdések megválaszolását az érintett kedvezményezett bevonásával,

10. kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal a nagyprojektek és az operatív program kapcsán,

11. részt vesz az operatív program módosításának előkészítésében,

12. adatot szolgáltat az OP éves jelentéshez, valamint a Monitoring Bizottság és az ARM üléseihez,

13. gondoskodik a támogatási szerződések megkötéséről, illetve módosításáról,

14. ellátja a KÖZOP és az IKOP keretében biztosított támogatásból finanszírozott közbeszerzési eljárások ellenőrzéséből adódó feladatokat,

15. megvizsgálja a projektelemek elszámolhatóságát a változtatások, illetve pótmunkák tekintetében,

16. folyamatosan nyomon követi a támogatott projektek végrehajtását, projekt és prioritás szintű kifizetéseket, feltárja a kockázatokat, és intézkedési terveket állít össze. Ennek érdekében rendszeresen beszámoltatja a kedvezményezetteket a támogatási szerződésben rögzített feladatainak teljesüléséről,

17. megvizsgálja a projektelemek elszámolhatóságát a változtatások, illetve pótmunkák tekintetében,

18. részt vesz a megvalósíthatósági tanulmányok minőségellenőrzésében,

19. jelentéseket, beszámolókat állít össze a prioritások és projektek helyzetéről,

20. ellátja a főosztály feladataiból adódó informatikai rendszerekbe történő adatrögzítési feladatokat,

21. kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,

22. közreműködik a projekt szintű zárási feladatok ellátásában.

c) Egyéb feladatai körében:

1. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által felügyelt operatív programok, akcióterv, elszámolhatósági útmutató elkészítésében, módosításában,

2. részt vesz a KÖZOP-ot érintő EMIR fejlesztések, illetve az IKOP tekintetében a FAIR fejlesztések véleményezésében,

3. közreműködik és együttműködik az egyes ellenőrzési joggal rendelkező külső ellenőrzési szervekkel,

4. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben,

5. adatot szolgáltat a szabálytalansági eljárásokhoz és kifogásokhoz, véleményezi az ellenőrzési jelentéstervezeteket,

6. kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel,

7. koordinálja a 4-es metró projekt tekintetében a Magyar Állam projektbeli feladatainak ellátását.

4.4.2.5. CEF Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.127

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. elkészíti a KÖZOP, az IKOP és a CEF program lehatárolását,

2. ellátja a TEN-T Végrehajtó Hatóság feladatait, a korábbi, TEN-T támogatású projekteket lezárja,

3. a TEN-T-vel és a CEF közlekedéssel kapcsolatban folyamatos pályázatfigyelést végez, és elkészíti a pályázatokat,

4. azon CEF közlekedési projektek esetében, amelyeknél az NFM mint a tagállam képviselője a kedvezményezett, gondoskodik a pályázati anyagok összeállításáról, valamint elvégzi azok minőségbiztosítását,

5. kapcsolatot tart és egyeztet a független minőségbiztosítóval,

6. benyújtja azon TEN-T és CEF közlekedési projekteket az Európai Bizottság és az Innováció és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség felé, amelyeknél az NFM mint a tagállam képviselője a kedvezményezett,

7. kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és az Innováció és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökséggel a projektek kapcsán,

8. folyamatosan nyomon követi az elfogadott TEN-T és CEF projektek végrehajtását, a kifizetéseket, feltárja a kockázatokat,

9. megadja a szakmailag hatáskörrel rendelkező főosztály egyetértése esetén a nem állami támogatású TEN-T és CEF projektek pályázatainak beadásához való állami hozzájárulást,

10. elkészítteti és jóváhagyja a TEN-T és CEF támogatású projektek időközi, éves és záró jelentéseit,

11. összeállítja a jelentéseket, beszámolókat a TEN-T és CEF támogatású közlekedési projektek helyzetéről,

12. adatot szolgáltat az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósága által működtetett TENTec rendszerbe,

13. képviseletet lát el a TEN-T Pénzügyi Támogatások (FAC) Bizottság ülésein, valamint a CEF általános és közlekedési koordinációjával kapcsolatban,

14. szükség esetén szabálytalansági gyanú bejelentést tesz, továbbá közreműködik a szabálytalansági eljárásban,

15. ellátja a főosztály feladataiból adódó informatikai rendszerekbe történő adatrögzítési feladatokat,

16. kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,

17. gondoskodik a programokkal, a TEN-T és CEF közlekedési projektekkel kapcsolatos kormány-előterjesztések előkészítéséről,

18. előkészíti az operatív program módosítását,

19. részt vesz a 4-es metró projekt tekintetében a Magyar Állam projektbeli feladatainak ellátásában.

c) Egyéb feladatai körében: kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

4.4.2.6. Pénzügyi és Monitoring Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.128

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. feldolgozza a kedvezményezettek által megküldött kifizetési kérelmeket és előlegbekérőket, projektstátusz jelentéseket (PSJ), projekt-előrehaladási jelentéseket, illetve beszámolókat,

2. összeállítja a forráslehívásokat, utalványlapokat, elvégzi az utalványlapok szakmai teljesítésigazolását, érvényesítését,

3. felel a forráslehívások jóváhagyásáért,

4. felel az utalványozott támogatás lebonyolítási bankszámlára történő utalásáért,

5. végzi az utalványozott támogatás kedvezményezetteknek/szállítóknak történő továbbutalását a lebonyolítási számláról,

6. elvégzi a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat a jogszabályban szabályozott módon,

7. a dokumentumalapú ellenőrzések végzésével nyomon követi a projektek előrehaladását,

8. felel a kedvezményezettek által megküldött kifizetési előrejelzések feldolgozásáért, nyomon követéséért, a kedvezményezettekkel történő egyeztetéséért,

9. részt vesz a kockázatelemzésre alapozott helyszíni ellenőrzések folyamatában,

10. ellátja a projektek zárásával kapcsolatos monitoring feladatokat,

11. ellátja a projektek fenntartásával kapcsolatos feladatokat,

12. ellátja a KIOP 2.1. intézkedés projektjeinek zárásával és az azt követő projektfenntartással kapcsolatos munkát,

13. ellátja az M4 kiegészítő finanszírozás folyósításával kapcsolatos monitoring feladatokat,

14. a Gazdálkodási Főosztály és a Költségvetési Főosztály közreműködésével ellátja a Végrehajtási Operatív Programhoz (a továbbiakban: VOP), a KÖZOP Technikai Segítségnyújtáshoz, valamint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz (a továbbiakban: KÖFOP) kapcsolódó feladatokat,

15. ellátja az EMIR menedzseri feladatokat,

16. felel a havi kifizetési előrejelzések elkészítéséért és a Miniszterelnökség részére történő megküldéséért,

17. kapcsolatot tart az Igazoló Hatósággal a közösségi hozzájárulás rendezése, a költségnyilatkozatok elkészítése tekintetében,

18. adatot szolgáltat a KÖZOP és az IKOP féléves/háromnegyed éves/éves beszámolójának elkészítéséhez,

19. felel a zárszámadáshoz, leltározáshoz kapcsolódó közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkári feladatok elvégzéséért,

20. felel a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt OP-kban történt kötelezettségvállalások nyilvántartásáért, az OP-k és az előirányzatok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért a program monitoring feladatai keretében,

21. folyamatosan nyomon követi az N+3 és az N+2 célok teljesülését,

22. felel az Egységes Működési Kézikönyvben szabályozott, a projektek végrehajtásához kapcsolódó, a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkárt érintő pénzügyi és nyomonkövetési feladatok ellátásáért,

23. végzi az IKOP tekintetében az Éves Elszámolással kapcsolatos helyettes államtitkári feladatokat,

24. közreműködik a CEF Főosztályt érintő költségvetés tervezési és egyéb pénzügyi feladatokban, pénzügyi szempontból véleményezi a CEF Főosztály által készített előterjesztéseket, egyéb dokumentumokat,

25. részt vesz a KÖZOP és IKOP számszerűsíthető eredményeinek (indikátor) teljesülésének nyomon követésében,

26. részt vesz az IKOP prioritás szintű eredményességmérési keretek teljesülésének nyomon követésében az eredményességi tartalék felhasználásának érdekében.

c) Egyéb feladatai körében:

1. részt vesz a közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár által felügyelt operatív programok, akcióterv, elszámolhatósági útmutató elkészítésében, módosításában,

2. részt vesz a KÖZOP-ot érintő EMIR fejlesztések, illetve az IKOP tekintetében a FAIR fejlesztések véleményezésében,

3. adatot szolgáltat az ellenőrző szervek által végzett ellenőrzésekhez.

4.5. Az energiaügyért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.5.0.1. Az Energiaügyért Felelős Államtitkári Titkárság

Az Energiaügyért Felelős Államtitkári Titkárság az energiaügyért felelős államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.5.1. Az energetikáért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.5.1.1. Energetikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

Az Energetikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság az energetikáért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.5.1.2. Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében: szakmailag előkészíti az energiastratégia területéhez tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit.

b) Koordinációs feladatai körében: koordinálja a nemzetközi jogszabályi kötelezettségen alapuló és az energiastratégiához kapcsolódó hazai, közösségi és nemzetközi jelentések elkészítését, gondoskodik a jelentések leadásáról.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. az energiapolitika tekintetében részt vesz az európai uniós döntéshozatali eljárásaiban, valamint a nemzetközi tárgyalásokon képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében,

2. részt vesz az EU, az OECD, az IEA, az ENSZ EGB, a NATO és más nemzetközi szervezet munkájában,

3. ellátja az EKTB 11. Energia-szakértői munkacsoport vezetését és titkársági teendőit,

4. részt vesz a közösségi energiapolitikai döntések kialakításában,

5. felelős a nemzetközi beruházási együttműködések elősegítéséért, közreműködik közös nemzetközi projektek kialakításában,

6. képviseli Magyarországot a Nemzetközi Energia Ügynökségben, valamint ellátja az Energia Chartaval kapcsolatos teendőket, továbbá felelős más bilaterális energetikai kapcsolatok ellátásáért,

7. gondoskodik a többéves pénzügyi keretterv (MFF) kidolgozásához, tervezéséhez kapcsolódóan az energiapolitikát érintő szakmai feladatok ellátásáról (különösen: javaslattétel, hatáselemzés, hazai stratégiai dokumentumokkal történő összhang),

8. közreműködik az energiapolitikai tárgyú nemzetközi szerződések szakmai előkészítésében,

9.129

d) Funkcionális feladatai körében:

1. kidolgozza és felülvizsgálja a Nemzeti Energiastratégiát, valamint ez alapján a cselekvési terveket, és gondoskodik az azokban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos állami feladatok ellátásról, közreműködik a végrehajtásukhoz kapcsolódó támogatási konstrukciók kidolgozásában,

2. előkészíti a nemzetközi energiapolitikai és az energiastratégiai döntéseket, figyelemmel kíséri az azokban foglaltak végrehajtását,

3. elkészíti az EU részére megküldendő cselekvési terveket és a végrehajtásukról szóló beszámolókat, az EU és más nemzetközi szervezetek részére az energiapolitika tárgykörében szükséges beszámolókat, valamint adatszolgáltatásokat,

4.130

5. képviseli az energiastratégiai és – nemzetközi vonatkozásban – az energiapolitikai ágazatot a más minisztériumok és egyéb szervek által készített ágazati politikák kidolgozása során.

4.5.1.3. Energiaszabályozási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. előkészíti – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő – a bányászathoz, a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszektorhoz kapcsolódó, energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét, a társfőosztályok által kialakított szakmai tartalom alapján, a társfőosztályok szakmai közreműködése mellett,

2. előkészíti a tárca energetikai tárgyú jogalkotási programjára, továbbá a Kormány energetikai tárgyú törvényalkotási programjára és munkatervére vonatkozó szakmai javaslatot a társfőosztályok bevonásával.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. biztosítja a helyettes államtitkár, valamint az irányítása alá tartozó szervezetek feladatkörébe tartozó energetikai ügyekben a jogszerűséget,

2. ellátja az energetikai tárgyú szerződések, egyéb dokumentumok ágazati szempontú előkészítésével, véleményezésével összefüggő feladatokat,

3. jogi támogatást nyújt a koncessziós pályázati kiírások és a koncessziós szerződések előkészítéséhez,

4.131 ellátja az energetikai szabályozásértelmezési és tájékoztatási feladatok előkészítését az Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály bevonásával.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. ágazati szempontból véleményezi a helyettes államtitkárság feladatkörébe tartozó, energetikai jogszabályokra vonatkozó jogharmonizációs javaslatokat,

2. ágazati szempontból véleményezi a közösségi szabályok végrehajtásával, a közösségi jogszabályok átültetésének elmulasztásával, valamint az EU-s intézményektől érkező, energetikai tárgyú, jogközelítéssel összefüggő megkeresésekre vonatkozó szakmai álláspontokat.

d) Egyéb feladatai körében:

1. jogi támogatást nyújt az energetikai nemzetközi szervezetek és az EU energetikai munkájában történő részvételhez,

2.132 közreműködik az Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály feladatkörébe tartozó, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szakmai irányítása körébe tartozó döntések előkészítésében,

3. ágazati szempontból véleményezi a más minisztériumok és egyéb szervek által előkészített jogszabálytervezeteket, kormány-előterjesztések tervezeteit.

4.5.1.4.133 Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. szakmailag előkészíti, véleményezi – a jogharmonizációs kötelezettségek, valamint a nemzeti stratégiák alapján, tagállami jogkörben felmerülő körben – a bányászathoz, a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszektorhoz kapcsolódó, energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

2. elkészíti az energetikai tárgyú jogszabályalkotáshoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat,

3. feldolgozza az energetikai tárgyú jogszabálytervezetek társadalmi egyeztetése során kapott észrevételeket.

b) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében: felel a szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti miniszteri határozatok előkészítéséért.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. előkészíti az energiapolitikai döntéseket, figyelemmel kíséri végrehajtásukat,

2. felel a földgáz- és villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából kiemelt fontosságú területek folyamatos figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

3. felel az olaj- és a földgázipar, a villamosenergia-ipar, valamint a távhő termelésével, szolgáltatásával összefüggő államigazgatási feladatok ellátásáért,

4. kidolgozza a koncessziós politikát, felel a bányászati koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért, a koncessziós pályázati eljárások lebonyolításáért, ennek keretében előkészíti a koncessziós pályázati kiírásokat, a koncessziós szerződéseket, valamint támogatja a koncessziós pályázatokat értékelő Minősítő Bizottság munkáját,

5. felel a minisztérium hatáskörébe tartozó energetikai árszabályozási feladatok ellátásáért,

6. gondoskodik a minisztérium képviseletéről a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén létrehozott Krízis Munkabizottságban, illetve földgázellátási válsághelyzet esetén a válsághelyzet megoldására létrehozandó bizottságban,

7. ellátja a kőolaj és földgáz biztonsági készletezési tevékenységből a minisztériumra háruló feladatokat,

8. felel a bányabezárással és a korábbi állami szénbányászati tevékenységből eredő tájrendezéssel kapcsolatos állami kötelezettségből a minisztériumra háruló feladatok ellátásáért, felel a bányajáradékkal, az ásványvagyon-gazdálkodással, a földtani kutatással összefüggő döntések előkészítéséért,

9. kezdeményezi a tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező szakmai közreműködés igényének felmerülése esetén a megfelelő kompetenciával rendelkező főosztály, egyéb szerv, szervezet bevonását.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. szakmai szempontból véleményezi a helyettes államtitkárság feladatkörébe tartozó, energetikai jogszabályokra vonatkozó jogharmonizációs javaslatokat,

2. szakmai szempontból véleményezi a közösségi szabályok végrehajtásával, a közösségi jogszabályok átültetésének elmulasztásával, valamint az EU-s intézményektől érkező, energetikai tárgyú, jogközelítéssel összefüggő megkeresésekre vonatkozó szakmai álláspontokat.

e) Egyéb feladatai körében:

1. ellátja a külön utasítás szerint hozzárendelt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat, valamint a bányabezárás sor alatti tétel kezelésével kapcsolatos feladatokat,

2. szakmai szempontból véleményezi a más minisztériumok és egyéb szervek által előkészített jogszabálytervezetek, illetőleg tartalmazó kormány-előterjesztések tervezeteit,

3. ellátja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elkészített földgázellátáshoz, villamosenergia-ellátáshoz, illetve távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó adatszolgáltatások, kimutatások és elemzések ellenőrzésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

4. ellátja a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. szakmai felügyeletét,

5.134 ellátja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tevékenységének szakmai irányítását,

6.135 ellátja a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenységének szakmai irányítását.

4.5.1.5. Atomenergetikai Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében: szakmailag előkészíti az atomenergiával kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét.

b) Koordinációs feladatai körében: a tevékenységéhez kapcsolódóan jelentkező szakmai közreműködés igényének felmerülése esetén kezdeményezi az atomenergetikai K+F-et segítő feladatok ellátását.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. jóváhagyásra előterjeszti a miniszter részére az Alapot érintő – az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály útján felterjesztett – költségvetést és beszámolót,

2. szakmailag előkészíti a miniszternek az Országos Atomenergia Hivatallal és az Alappal kapcsolatos döntéseit, az alapkezelői feladatok kivételével,

3.136

4. előkészíti az atomenergiával kapcsolatos kormányzati és országgyűlési beszámolókat,

5. ellátja a radioaktív hulladékokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos kormányzati feladatokat,

6. figyelemmel kíséri az atomenergiával kapcsolatos kiemelt fontosságú – biztonsági, műszaki, társadalmi – kérdéseket, kezdeményezi a szükséges intézkedés megtételét,

7. ellátja a Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokk (blokkok) megvalósításával kapcsolatos, az energetikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalt állami feladatokat,

8. ellátja a miniszter feladatkörébe tartozó szakmai képzési, képesítési és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, valamint az atomenergetikai szakképzés fejlesztése, a szakképzési törvényben meghatározott, az atomenergetikai szakterületet érintő szakképzésekkel kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

9.137 ellátja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, az EU szakmai szervezeteivel, az OECD Atomenergia Ügynökségével, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazás területén működő más nemzetközi, regionális kormányközi és egyéb szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai képviseleti feladatokat.

d) Egyéb feladatai körében:

1.138 ellátja az Országos Atomenergia Hivatal tevékenységének szakmai felügyeletét,

2. kapcsolatot tart a nukleáris létesítményekkel, hatóságokkal, kormányzati szervekkel, intézményekkel,

3. előkészíti a főosztály hatáskörébe tartozó szerződéseket.

4.6. A fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.6.0.1. A Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkári Titkárság

A Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkári Titkárság a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat, továbbá

a) szervezi az államtitkár nyilvános és nem nyilvános programjait;

b) kezeli az államtitkárnak címzett meghívásokat és egyéb dokumentumokat;

c) koordinálja az államtitkár személyével kapcsolatban felmerülő egyeztetést, kapcsolattartást.

4.6.0.2. Fejlesztéspolitikai Tanácsadói Főosztály

A Főosztály feladatai:

1. szakmai véleményt ad az államtitkár számára a részére felterjesztett anyagokról, előkészítés alatt álló koncepciókról, fejlesztési programokról és értékeli a döntési javaslatokat,

2. figyelemmel kíséri és elemzi a döntések előkészítését segítő, a döntések hatásait vizsgáló kutatásokat, felméréseket, adatgyűjtéseket,

3. a főosztály tagjai felelősségi területüknek megfelelően részt vesznek az államtitkárság alá tartozó helyettes államtitkárságok által tartott vezetői értekezleteken, és figyelemmel kísérik a helyettes államtitkárságok munkáját,

4. gondoskodik az államtitkári egyeztetésekre szakmai felkészítő anyagok előkészítéséről.

4.6.0.3. Operatív Irányítási Főosztály

A Főosztály feladatai:

1. ellátja az államtitkárság működéséből fakadó operatív feladatokat,

2. ellátja mindazokat a szervezési és koordinációs feladatokat, amelyeket az államtitkár vagy a titkárságvezető számára kijelöl.

4.6.1. A zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.6.1.0. Zöldgazdaság fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Zöldgazdaság fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.6.1.1. Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel az energiahatékonyság, energiatakarékosság és a megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzéséhez és felhasználáshoz, az épületenergetikához kapcsolódó szabályozás szakmai előkészítéséért,

2. közreműködik az épített környezet alakításáról és védelméről, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokról, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői, a beruházás-lebonyolítói, a vállalkozó kivitelezői névjegyzékbe való felvételre irányuló eljárásokról szóló jogszabályok kialakításában,

3. szakmailag előkészíti az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítési bevételének a minisztérium hatáskörébe utalt felhasználására vonatkozó szabályozást,

4. részt vesz a zöldgazdaság-fejlesztés területéhez tartozó európai uniós feladatok ellátásával kapcsolatos szabályozás vonatkozásában a 2020–2030 közötti időszakra vonatkozó európai uniós klíma- és energiapolitikai keret végrehajtásához szükséges szabályozás kialakításában.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja a megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzésével, az épületenergetikával és a közlekedési energiahatékonysággal összefüggő szabályozás szakmai előkészítésével összefüggő feladatokat,

2. részt vesz az energiahatékonyságot, -takarékosságot, racionalizálást szolgáló, illetve azzal összefüggő döntések meghozatalának előkészítésében, ezek végrehajtását figyelemmel kíséri,

3. részt vesz az Új Széchenyi Terv megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzését és energiahatékonyságot tartalmazó fejezeteinek végrehajtásában,

4. kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a hazai és nemzetközi társadalmi, szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, oktatási és kutatási intézetekkel, kamarákkal,

5. koordinálja az állami, önkormányzati és egyéb épületállomány energetikai és egyéb nem épületfűtési célú energiafelhasználási területei felmérését,

6. koordinálja a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a szemléletformálási programokat, illetve ezek fejlesztését és szervezését,

7. részt vesz a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos stratégiai tervezési folyamatokban, a fenntartható fejlődési stratégia elkészítésében,

8. ellátja az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek allokálásának tervezését, mitigációs célú felhasználásának koordinálását, nyomon követését,

9. ellátja a közfeladat-ellátás energiagazdálkodásával kapcsolatos tárcafeladatokat,

10. ellátja a Nemzeti Energiatakarékossági Program működtetésével kapcsolatos ügyfélszolgálati, panasz-ügyintézési teendőket, ellátja az Energiahatékonyság javítása célelőirányzattal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,

11. javaslatot tesz az energia- és anyagtakarékos építési hulladékot újrahasznosító fenntartható építés feladataival összefüggő, az épületek energiaellátásával, az épületgépészettel, az épületvillamossággal kapcsolatos pályázatok tartalmára,

12.139 felülvizsgálja, majd döntésre előkészíti a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó pályázatokkal kapcsolatban benyújtott kifogásokat, amely során elsősorban dokumentumalapú ellenőrzést végez, szükség esetén személyes meghallgatást tart, illetve helyszíni ellenőrzést végez.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. elkészíti az EU és más nemzetközi szervezetek részére a feladatköréhez tartozó ügyekben készített beszámolókat, adatszolgáltatásokat, rész vesz a feladatköréhez tartozó nemzetközi és európai uniós intézmények munkájában,

2. a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében tartja a kapcsolatot az illetékes irányító hatósággal, közreműködik az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások felhasználásához kapcsolódó javaslatok kidolgozásában,

3. részt vesz a nemzetközi épületenergetikai együttműködésekben, szakmai és fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában,

4. részt vesz a zöldgazdaság-fejlesztési tárgyú nemzetközi projektekben, ellátja a projektek előkészítését, menedzselését, a stratégiai partnerségi feladatokat, a zöldgazdaság-fejlesztési nemzetközi, európai uniós pályázati rendszerek hazai kapcsolattartói feladatait, valamint a nemzetközi programokkal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet,

5. felel a zöldgazdaság-fejlesztés területéhez tartozó nemzetközi szabályozás kialakításában való részvételért és a nemzetközi szervezetek, így különösen a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) munkájában történő részvételért,

6. kezeli az Intelligens Energia Európa Programot.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. kidolgozza a bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználására, a megújuló energiaforrásokra, illetve azok – többek között hő- és villamosenergia-termelési céllal történő – felhasználására, továbbá az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására vonatkozó stratégiát, valamint ez alapján a Cselekvési Tervet és programokat, és felügyeli azok végrehajtását,

2. elkészíti a megújuló energiák hasznosításának ösztönzésére, az energiahatékonyságra és az épületenergetikára vonatkozó és e tématerületekhez kapcsolódó stratégiákat, ezekhez elemzéseket és értékeléseket készít, valamint végrehajtásukat értékeli és nyomon követi,

3. kidolgozza az épület-energiahatékonyság közép- és hosszú távú cselekvési tervét, és működteti az épületenergetikai programokat és épület-energiatakarékossági programokat,

4.140 szakmai felügyeleti jogot gyakorol az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság felett,

5. részt vesz a Svájci, az EGT és a Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok munkájában, különös tekintettel az energiahatékonyság, épületenergetika területére, közreműködik az ezekkel összefüggő építésgazdasági innovációra vonatkozó támogatási konstrukciók kidolgozásában, végrehajtásában, ellátja a program operátori feladatokat az EGT és a Norvég Alap finanszírozási mechanizmusok 2009–2014-es időszakában az „Energiahatékonyság” és a „Megújuló energia” programterülethez kapcsolódóan,

6. részt vesz az energiastatisztikai rendszer kidolgozásában,

7. ellátja az energiatakarékosság, energiahatékonyság, épületenergetika tárgykörében az energia- és más országstratégiák (pl. EU 2020, Duna Stratégia) elkészítésében és végrehajtásában jelentkező minisztériumi feladatokat,

8. javaslatot tesz a megújuló energiák, az energiahatékonyság és épületenergetika ösztönzését érintő támogatási és egyéb nem finanszírozási típusú intézkedésekre, közreműködik azok végrehajtásában (operatív programok),

9. javaslatot tesz a közfeladat-ellátás energiahatékonyságának javítására, az energiaköltségek csökkentésére irányuló intézkedésekre, valamint koordinálja az erre irányuló programok végrehajtását,

10. feladatkörében ellátja az épületenergetikai közvetlen nemzetközi és EU-pályázatok koordinációját,

11. részt vesz az energiatakarékosságra, -hatékonyságra és a megújuló energiaforrások hasznosításának ösztönzésére vonatkozó támogatási konstrukciók bíráló és monitoring bizottsági munkájában,

12. közreműködik az energiahatékonysághoz és épületenergetikához kapcsolódó projektek kezdeményezésében és a projektek koordinációjában,

13. népszerűsítő és tudatformálási tevékenységet lát el a megvalósult vállalati, önkormányzati, valamint a lakossági épületenergetikai és energiatakarékossági programokat illetően,

14. részt vesz a feladatköréhez tartozó tárcaközi bizottságok, munkabizottságok munkájában,

15. gyakorolja a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az engedélyezésről, tanúsításról szóló telepített jogköröket, javaslatot tesz a Magyar Szabványügyi Testület és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére,

16. gondoskodik a többéves pénzügyi keretterv (MFF) kidolgozásához, tervezéséhez kapcsolódóan a feladatkörét érintő feladatok ellátásáról (javaslattétel, hatáselemzés, hazai stratégiai dokumentumokkal történő összhang),

17. ellátja a Zöld Beruházási Rendszerrel és a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszerrel és az Energiahatékonyság javítása célelőirányzattal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,

18. ellátja a Nemzeti Energiatakarékossági Program működtetésével kapcsolatos pályázatkezelési, ellenőrzési teendőket,

19. ellátja a német szénsegélyből képződött Energiatakarékossági Hitel Alap kezelésével összefüggő feladatokat.

4.6.1.2. Klímapolitikai Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel:

1. a klímapolitika területéhez tartozó hazai szabályozásért – beleértve a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályok előkészítését, valamint a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer részletes működésére vonatkozó szabályozás szakmai előkészítését –, a 2050-ig tartó dekarbonizációs útiterv végrehajtásához szükséges szabályozásért,

2. a klímapolitika területéhez tartozó közösségi feladatok ellátására vonatkozó szabályozásért, ideértve

– a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszerrel való összhang megteremtését,

– az üvegházhatású gáz kibocsátási jogosultságok értékesítésére, az egységek nyilvántartására és kezelésére vonatkozó szabályozást,

– fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó szabályozást,

– az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló szabályozást,

– a 2020–2030 közötti időszakra vonatkozó Európai uniós klíma- és energiapolitikai keret végrehajtásához szükséges szabályozást,

– „piaci stabilitási tartalékhoz” kapcsolódó szabályozást, valamint

– a nemzetközi klímafinanszírozás szabályozását és a Green Climate Fund-dal kapcsolatos szabályozási feladatokat,

3. a klímapolitika területéhez tartozó nemzetközi szabályozásért – különös tekintettel a Kiotói Jegyzőkönyv 2. kötelezettségvállalási időszakára vonatkozó ratifikációra, valamint egy új, globális nemzetközi egyezmény előkészítésére,

4.141 minden egyéb, az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos vagy azt érintő nemzetközi szerződés, megállapodás átültetéséért és az ezzel kapcsolatos egyéb klímapolitikai jogszabályok szakmai előkészítéséért az érintett főosztályok bevonásával.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. felel a közösségi klímapolitikai döntések, jogszabályok hazai végrehajtásának, szakpolitikai keretei kialakításának és a végrehajtás ellenőrzésének megszervezéséért,

2. koordinálja a hazai adaptációs stratégia, programok és információs rendszer elkészítését, a klímakutatással és adaptációval kapcsolatos kutatási keretrendszert és a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokat,

3. ellátja a nemzetközi, illetve jogszabályi kötelezettségen alapuló és a klímapolitikai stratégiához kapcsolódó hazai, közösségi és nemzetközi jelentések elkészítésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat, gondoskodik a jelentések leadásáról,

4. koordinálja a magyar részvételt az uniós intézmények klímapolitikához kapcsolódó tevékenységeiben, kutatási programjaiban,

5. koordinálja és felügyeli az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményhez kapcsolódó hazai feladatok végrehajtását, különös tekintettel a Kiotói Jegyzőkönyv rugalmassági mechanizmusaihoz kapcsolódó feladatokra,

6. gondoskodik a közép- és hosszú távú üvegházhatású gáz kibocsátási előrejelzések, valamint a kapcsolódó szakpolitikák figyelembevételével végzett előrejelzések elkészítésének tárcaközi koordinációjáról,

7. koordinálja a tárcaközi dekarbonizációs és adaptációs munkacsoportok munkáját,

8. ellátja a Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztállyal egyetértésben az üvegházhatású gázok kibocsátási jogosultságainak értékesítéséből származó bevételek esetén azok adaptációs célú felhasználásának koordinálását, és a valamennyi kibocsátási jogosultság Magyar Állam által történő értékesítéséből származó bevételekhez kapcsolódó közösségi és nemzetközi jelentéstételi feladatokat,

9. koordinálja a Tárcaközi Éghajlatvédelmi Munkacsoport működését,

10.142 koordinálja a UNFCCC felé az NC/BR jelentéstételt, felülvizsgálatot,

11. koordinálja a nemzetközi klímafinanszírozáshoz kapcsolódó magyar álláspont kialakítását,

12. koordinálja a Nemzeti Alkalmazkodási Központ és Magyar Földtani és Geofizikai Intézet bevonásával az éghajlatvédelmi intézkedések és klímapolitikai koncepciók kidolgozását.

13.143 koordinálja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, a 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez kapcsolódó, az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet] foglalt jelentéstételi feladatok ellátását,

14.144 véleményezi a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteit.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. ellátja az együttes végrehajtási projektekkel kapcsolatban az engedélyezési és átadási feladatokat, valamint a hitelesítő akkreditációs hatósági munka szakmai felügyeletét,

2. ellátja a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó létesítményekben bekövetkező változások nyomán a tárgyévi kiosztásra kerülő egységmennyiségek megállapítását.

3–4.145

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. ellátja a közösségi klímapolitikai döntések kialakításához kapcsolódó minisztériumi feladatokat,

2. a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszerhez kapcsolódóan ellátja a minisztérium hatáskörébe utalt feladatokat,

3. ellenőrzi a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszer hazai működtetését a klímapolitikai stratégia vonatkozásában,

4. figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi a klímapolitikai stratégia vonatkozásában a közösségi döntések, jogszabályok hazai végrehajtását,

5.146 figyelemmel kíséri a fluortartalmú gázok szabályozása vonatkozásában a közösségi döntések, jogszabályok végrehajtását, a kapcsolódó jogszabályok keletkezését, felülvizsgálatát, módosítását,

6.147 kialakítja és képviseli a magyar álláspontot az éghajlatváltozással kapcsolatos közösségi komitológiai munkában (CCC, WG munkacsoportok, TF és TWG munkacsoportokban) összhangban a közösségi és nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai állásponttal,

7.148 előkészíti a közösségi és nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokhoz kapcsolódó hazai álláspontokat, és részt vesz a közösségi és nemzetközi klímapolitikai tárgyalásokon,

8.149 képviseli az éghajlatváltozással foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarországot (többek között ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény, Éghajlatváltozás Kormányközi Testülete, OECD klímapolitikai munkacsoport),

9.150 képviseli a fluortartalmú gázokkal foglalkozó nemzetközi szervezetekben Magyarországot (Montreali Jegyzőkönyv),

10.151 együttműködik a Földművelésügyi Minisztérium illetékes szervezeti egységeivel a Bécsi Egyezmény és a Montreali Jegyzőkönyv által megkívánt adatszolgáltatási, szabályozási, európai uniós és nemzeti feladatok ellátásában,

11.152 együttműködik a Földművelésügyi Minisztérium illetékes szervezeti egységeivel a levegőtisztaság-védelem és a klímaváltozásért felelős gázok (pl. fluortartalmú gázok, szén-dioxid) szabályainak, az azokkal kapcsolatos tárgyalásoknak az összehangolásában.

e) Hazai feladatai körében:

1. nyomon követi a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia alapján megalapozott hazai szakpolitikai kibocsátás-csökkentési intézkedések eredményességét,

2.153 részt vesz a szénszivárgással, derogációval, ESD-vel, LULUCF-vel és a klímapolitika más vonatkozásaival kapcsolatos hazai jogszabályok előkészítésében és az ehhez kapcsolódó egyeztetéseken,

3. kialakítja az érintett tárcákkal közösen az erőfeszítés-megosztási határozat szektoraira vonatkozó karbon kereskedelmi rendszerhez történő harmonizálást,

4. közreműködik a 2014–2020 közötti pénzügyi időszakra vonatkozóan az Európai Parlament és Tanács környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és a 614/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete alapján az Éghajlat-politika Alprogrammal kapcsolatos szakterületi, szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázatkiválasztás és -ellenőrzés területén, valamint ellátja az Éghajlat-politika Alprogrammal kapcsolatosan a nemzeti kapcsolattartói feladatokat és az állandó bizottsági üléseken való képviseletet,

5. gondoskodik a közösségi emisszió-kereskedelmi rendszerhez kapcsolódóan a monitoringra, hitelesítésre, jelentéstételre és akkreditációra (MRVA) vonatkozó szabályozás szakmai előkészítéséről,

6.154 részt vesz a klímapolitika területét érintő szerződések, támogatások, pályázatok előkészítésében és véleményezésében.

f) Funkcionális feladatai körében:

1. a Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztállyal együttműködésben feladatkörében ellátja a klímapolitika területéhez tartozó hazai, közösségi és nemzetközi feladatokat,

2. a Magyar Állam nevében gondoskodik a kibocsátási jogosultságok uniós és nemzetközi elszámolásával kapcsolatos jelentések megtételéről,

3. kidolgozza a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, valamint az ehhez kapcsolódó klímapolitikai programokat és koordinálja ezek, valamint a megvalósításukat szolgáló jogszabályok végrehajtását,

4. gondoskodik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatairól, valamint a stratégia végrehajtásának éves szintű ellenőrzéséről és a stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről,

5. nemzetközi és közösségi jogi kötelezettségből adódó feladataihoz kapcsolódóan követi a nemzetközi ügyleti jegyzőkönyv, továbbá a közösségi forgalmi jegyzék hazai működtetését,

6.155 figyelemmel kíséri a klímapolitikai tárgyú online piaci rendszerek szolgáltatásait, elemzési programokat, kutatásokat hazai uniós és nemzetközi területen egyaránt,

7. kialakítja a nemzetközi rugalmassági mechanizmusok hazai jogszabályi környezetének stratégiai alapjait,

8. kialakítja az érintett tárcákkal együttműködésben az erőfeszítés-megosztási határozat alá tartozó szektorokra vonatkozó karbonpiaci modelleket,

9.156

g) Egyéb feladatai körében:

1. közreműködik az éves üvegházhatású leltár Földművelésügyi Minisztérium általi elkészítésében és gondoskodik a leltár továbbításáról az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezmény titkársága irányába,

2.157 gondoskodik a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendeletben foglalt jelentéstételi feladatok ellátásáról az érintett tárcák bevonásával,

3.158

4.6.1.3. Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. szakmailag előkészíti a miniszter mint a Kormány víziközmű-szolgáltatásért felelős tagja hatáskörébe tartozó szabályozásokat, így különösen a víziközmű-szolgáltatás közszolgáltatási tevékenységről, valamint a víziközmű-szolgáltatáshoz és a víziközmű-működtetéshez kapcsolódó gazdálkodói tevékenység szabályozásáról szóló jogszabályokat,

2. szakmailag előkészíti a miniszter, mint a Kormány hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős tagja hatáskörébe tartozó szabályozásokat, így különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának, alkalmazásának, alkalmazása ellenőrzésének és megfizetésének feltételeit meghatározó jogszabályokat,

3. szakmailag véleményezi, egyezteti és összehangolja a Belügyminisztérium által a víziközmű-szolgáltatás gazdálkodói tevékenységen kívüli szabályozásáról készített előterjesztéseket,

4. szakmailag véleményezi, egyezteti és összehangolja a Földművelésügyi Minisztérium által a hulladékgazdálkodás területével kapcsolatosan készített előterjesztéseket,

5. részt vesz a tárca rezsicsökkentéshez, nonprofit közszolgáltatáshoz, illetve az egyes közszolgáltatások általános szabályozására vonatkozó jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében,

b) Koordinációs feladatai körében: biztosítja a minisztérium részvételét a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban.

c) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében:

1. szakterületén felelős Magyarországnak az EU-ban és a nemzetközi szervezetekben való tagságából származó jogainak érvényesítéséért és kötelezettségeinek teljesítéséért,

2. részt vesz a szakmai főosztályokkal együttműködve az európai uniós döntéshozatali eljárásokban képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában és képviseletében.

d) A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggésben az európai uniós tagságból, valamint más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségek megvalósításának folyamatos koordinációjával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lát el, úgymint

1. fenntartja és szükség szerint felülvizsgálja a projektkoordinációs feladatainak infrastrukturális feltételrendszerét, ezzel kapcsolatosan közreműködik jogszabályjavaslatok, illetve jogszabály-módosítások kidolgozásában,

2. együttműködik a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal és közreműködő szervezettel, továbbá az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel, valamint összehangolja azok feladatait,

3. részt vesz a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggésben a kormányzati beavatkozások kidolgozásában,

4. koordinálja a derogációs határidővel érintett, de KEOP vagy KEHOP pályázattal még nem rendelkező agglomerációk beruházásainak vonatkozó Operatív Programban projektként történő megindítását,

5. nyomon követi az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt, a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségek végrehajtását az irányító hatóság illetékes szervezeti egységével együttműködve,

6. folyamatosan elemzi az önkormányzatok európai uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházásaival összefüggésben felmerülő problémákat, szükség esetén intézkedési tervet dolgoz ki, mely alapján a beruházások végrehajtását akadályozó problémák egyértelműen és rövid idő alatt beazonosíthatók, és ennek megfelelően a (további) intézkedés szükségessége megállapítható,

7. a beruházások végrehajtását akadályozó problémák beazonosítását követően beavatkozást kezdeményez az arra kizárólagosan feljogosított szervezetnél, vagy

8. a beruházások végrehajtását akadályozó problémák beazonosítását követően (további) kormányzati intézkedéseket, jogszabály-módosításokat, jogszabálytervezeteket készít elő, kezdeményezi a nem megfelelően előrehaladó projektek Kormány általi saját hatáskörbe vonását,

9. a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggésben kapcsolatot tart a támogatási konstrukció szakmai tartalmában érintett ágazati miniszterrel, különös tekintettel a Belügyminisztériumi Önkormányzati Koordinációs Irodával,

10. a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggésben kapcsolatot tart az érintett önkormányzatokkal, kedvezményezettekkel,

11. együttműködik a társfőosztályokkal a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások derogációs határidőre történő megvalósításának érdekében.

e) Egyéb feladatai körében:

1. felel a nemzetközi, beruházási együttműködések elősegítéséért, közreműködik közös nemzetközi projektek kialakításában,

2. részt vesz a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban,

3. felel a minisztérium hatáskörébe tartozó, víziközmű-szolgáltatásokhoz és hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozási feladatok ellátásáért,

4. részt vesz a víziközmű-szolgáltatást és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő kormányzati programok, mintaprojektek előkészítésében,

5. felel a víziközmű-szolgáltatások biztonságos ellátása szempontjából kiemelten fontos területek figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

6. a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás területén szakmai kapcsolatot tart fenn a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal és figyelemmel kíséri annak tevékenységét. Javaslatot tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a víziközmű-szolgáltatás és a hulladékgazdálkodás vonatkozásában vezetett nyilvántartások adattartalmára és a miniszter ez irányú feladataival összefüggésben igénybe veszi azokat, különös tekintettel a közszolgáltatási díjakat megalapozó nyilvántartásokra,

7. ellátja – a minisztérium további érintett önálló szervezeti egységeivel együttműködve – a hulladékgazdálkodás – így különösen a hulladékok gyűjtése, kezelése, szállítása, hasznosítása, ártalmatlanítása – gazdasági eszközeinek szabályozásával, támogatásával, fejlesztésével összefüggő minisztériumi feladatokat,

8. szakmai, gazdaságossági, hatékonysági összesítéseket és elemzéseket készít a víziközmű-gazdálkodással kapcsolatos szabályozás, az ezzel kapcsolatos díjak rendszere, illetőleg az éves költségvetéssel való kapcsolatukkal összefüggésben, továbbá ezen hatásköre gyakorlásával összefüggésben részt vesz a költségvetési és zárszámadási tervezetek előkészítésében és véleményezésében,

9. szakmai, gazdaságossági, hatékonysági összesítéseket és elemzéseket készít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szabályozás, a díjak alkalmazásának és ellenőrzésének rendszere, illetőleg az éves költségvetéssel való kapcsolatukkal összefüggésben,

10. felel a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó közszolgáltatások zavartalan működése szempontjából kiemelt fontosságú területek folyamatos figyelemmel kíséréséért, indokolt esetben a szükséges intézkedések megtételének kezdeményezéséért,

11. ellátja a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó területek fejlesztésével, szolgáltatásaival összefüggő közszolgálati feladatokat,

12. ellátja a külön utasítás szerint hozzárendelt fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos szakmai kezelői feladatokat,

13. részt vesz a víziközművek vonatkozásában – az érintett társminisztériumokkal (Belügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzetgazdasági Minisztérium) közösen – a derogációs határidővel érintett feladatok szabályozásának és intézkedési terveinek kidolgozásában, szükség szerint ezek végrehajtásának ellenőrzésében,

14. részt vesz a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program, majd ezt követően a pályázati rendszer kidolgozásában – különös tekintettel a Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése prioritási tengelyre –, ennek keretén belül átülteti a meglévő indikátor és értékelési rendszert a hazai forrásrendszerre a fejlesztések hatékonyságának, eredményességének objektív mérése érdekében; egységesen alkalmazható, mérhető mutatókat határoz meg a következő pénzügyi ciklus vonatkozásában, együttműködve az irányító hatósággal.

4.6.1.4.159 Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. közreműködik a fejlesztéspolitikát szolgáló egyes hazai fejlesztési források felhasználására vonatkozó szabályozás kidolgozásában, és figyelemmel kíséri a kormányzati támogatási döntések végrehajtását szolgáló szabályozásokat,

2. előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazást közvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint – a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat,

3. közreműködik az európai uniós fejlesztési forrásokra vonatkozó jogszabályok, tervezési dokumentumok előkészítésében, különös tekintettel az intézményi rendszerre.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja a szakmai kezelésébe utalt költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó szakmai feladatokat, különös tekintettel a Kormány döntése alapján felmerülő támogatói feladatokra, együttműködve a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel és a Hazai Program-végrehajtási Főosztállyal,

2. együttműködik és kapcsolatot tart a fejlesztési ügyek intézésében közreműködő egyéb szervezetekkel,

3. gondoskodik a kiemelt térségekre vonatkozó fejlesztési programok végrehajtásával összefüggő feladatok teljesítéséről és az e célt szolgáló anyagi eszközöknek az érintett miniszterekkel együttműködve történő felhasználásáról,

4. elősegíti a területfejlesztési koncepciók és programok összhangját,

5. kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét,

6. kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a vallási turizmus tekintetében az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter, a falusi és agroturizmus tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszter közreműködésével,

7. összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat,

8. közreműködik a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenység irányításában,

9. ellátja a Modern Városok Program minisztériumot érintő feladatainak koordinálásával, valamint a felelősségi körébe utalt konkrét projektek kezelésével kapcsolatos feladatokat.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. közreműködik a miniszterhez fejlesztéspolitikai és turisztikai felelőssége körében intézett parlamenti kérdések, interpellációk, egyéb megkeresések választervezeteinek előkészítésében,

2. ellátja a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a helyi önkormányzatok támogatásaira szolgáló fejezetében egyes fővárosi projektek finanszírozására jóváhagyott, felhasználás tekintetében a miniszterhez rendelt források döntés-előkészítésével összefüggő minisztériumi feladatokat,

3. ellátja az egyes megyei jogú városok támogatásával összefüggésben a támogatói okiratokban a miniszter részére meghatározott feladatokat.

4.6.1.5.160 Hazai Program-végrehajtási Főosztály

A Főosztály feladatai:

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. kidolgozza a feladatkörébe tartozó fejlesztésekhez kapcsolódó jogszabályokat, feladatkörét érintően figyelemmel kíséri a jogszabályok alkalmazását, és előkészíti a szabályozás-előkészítéssel összefüggő hatásvizsgálatokat,

2. szakmailag előkészíti a külön utasítás alapján a szakmai kezelésébe utalt hazai fejlesztési előirányzatokkal kapcsolatos támogatásnyújtási és végrehajtási szabályozást.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. ellátja a fejlesztéspolitikai döntés-előkészítő és döntéshozó testületek ülésére a minisztérium szervezeti egységei által benyújtani tervezett előterjesztések, jelentések és tájékoztatók előzetes ellenőrzését, amely keretében javaslatot tehet azok módosítására, kiegészítésére,

2. figyelemmel kíséri a fejlesztéspolitikai döntés-előkészítő és döntéshozó testületek ülésére a minisztérium által benyújtott előterjesztésekből adódó döntések végrehajtását,

3. nyilvántartja a fejlesztéspolitikai döntés-előkészítő és döntéshozó testületek ülésére a minisztérium által benyújtott előterjesztésekből adódó döntések alapján megjelent kormányhatározatokat, és azok végrehajtásáról rendszeres tájékoztatást ad a miniszter részére,

4. a minisztériumon belül kialakítja és működteti a fejlesztéspolitikai döntés-előkészítő és döntéshozó testületek feladatkiadási, utókövetési és számonkérési rendszerét,

5. közreműködik az ország területi folyamatainak alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló országgyűlési beszámoló előkészítésében, a kedvezményezett térségek besorolásáról és a területfejlesztési koncepciók, programok egyeztetésének, elfogadása rendjének, módszertanának kidolgozásáról szóló jogszabályok előkészítésében,

6. ellátja az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórumban való részvétellel kapcsolatos szakmai feladatokat, együttműködik az országos szakmai kamarák képviselőivel,

7. szervezi az országos és az országos jelentőségű, valamint az országhatáron átnyúló, közös koncepciók és tervek kialakítását, gondoskodik elkészítésükről.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a szakmai kezelésébe utalt fejlesztési előirányzatok terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos egyes feladatokat, ennek körében ellátja a pályázat kiírásával, a pályázatos vagy egyedi támogatási döntés előkészítésével, a támogatási szerződés vagy támogatói okirat kezelésével, a kedvezményezett beszámoltatásával, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzésével, a teljesítés igazolásával, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésével és a projektek zárásával kapcsolatos végrehajtási feladatokat, együttműködve a hatáskörrel rendelkező miniszterekkel és a Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztályával,

2. ellátja a Széchenyi Kártya Programnak a miniszter hatáskörébe tartozó konstrukcióinak feladatait,

3. közreműködik a fejlesztési források terhére nyújtott támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátásában a könyvvizsgálat, ÁSZ-vizsgálat és egyéb ellenőrzések során,

4. közreműködik az éves beszámoló és annak alátámasztásául szolgáló leltárak elkészítésében,

5. képviseli a területfejlesztés szakmai érdekeit a nemzetközi szervezetekben és a nemzetközi területfejlesztési együttműködésekben, különös tekintettel az Európai Unió és az OECD munkájára, valamint a visegrádi országok együttműködésére,

6. közreműködik a fejlesztési forrásokra vonatkozó forrástérkép előkészítésében,

7. elősegíti az érintett miniszterekkel együttműködve a forráskoordinációt és a programfinanszírozás megvalósulását,

8. módszertani segítséget nyújt a különböző szinten és szakterületeken működő területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények szakmai tevékenységéhez.

4.6.1.6.161 Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

A Hatóság feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében felel:

1. a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, szabványok és előterjesztések tervezeteinek véleményezéséért,

2. a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésével kapcsolatosan a szakértői biztonsági, műszaki szabályzatok, tájékoztatások, útmutatások előkészítéséért és kiadásáért,

3. szakmai iránymutatásokkal a jogszerű és egységes joggyakorlat kialakulásának elősegítéséért.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. létrehozza, kezeli a klímagázt tartalmazó meglévő és újonnan telepített hűtőkörök azonosító kódrendszerét, kiadja a hűtőkör adatait és a nyilvántartásba vételt igazoló magyar nyelvű címkét elektronikus formában, kezeli a hűtőkörök nyilvántartására, címkézésére, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére és igazolására, hűtőköri beavatkozásokra, valamint a klímagázokra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerinti, illetőleg a klímagázok hazai kül- és belkereskedelmében, piacra helyezésében, ártalmatlanításában közreműködő, csak regisztrációra kötelezett vállalkozások nyilvántartását biztosító adatbázist és monitoring rendszert,

2. kezeli és működteti a Klímagáz adatbázist,

3. létrehozza, működteti és kezeli a képesített személyekre és képesített vállalkozásokra vonatkozó képzési, képesítési rendszereket, valamint a kapcsolódó adatbázist és monitoring rendszert,

4. a vonatkozó jogszabály szerint ellátja a képesítésekre és képzésekre vonatkozó tájékoztató, tanácsadó és felvilágosító feladatokat,

5. a hazai és nemzetközi jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével összefüggésben előkészíti a szükséges kimutatásokat, előrejelzéseket, jelentéseket, adattartalmakat,

6. koordinálja az egyes módszertan-fejlesztési, adatbázis-építési, tudományos elemző-értékelő feladatokat, ennek keretében felméri, kidolgozza és javaslatot tesz a feladatellátásában esetlegesen közreműködő intézményre/szervezetre,

7. figyelemmel kíséri és elemzi a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására vonatkozó tevékenységek műszaki, biztonsági, baleseti helyzetét, és kezdeményezi, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket,

8.162

9. szakmai együttműködés keretében együttműködik más szervekkel, hatóságokkal és a társadalom, valamint a versenyszféra széles rétegeivel az éghajlatváltozás veszélyei és káros folyamatai elleni védelem szempontjainak meghatározásában és végrehajtásában,

10. kidolgozza és végrehajtja az éves klímavédelmi felügyeleti díj befizetésének ellenőrzésével, bevételezésével, kikényszerítésével kapcsolatos részletes hatósági feladatokat,

11. felülvizsgálja és aktualizálja az internetes honlapra kerülő, felügyeleti díj befizetésével kapcsolatos anyagokat és szolgáltatásokat,

12. elkészíti a Hatóság éves jelentésének felügyeletidíj-bevételezésével összefüggő részét, ezen túlmenően, értékeléseket, elemzéseket készít a hatóság feladatainak magas szintű ellátásához, a díjfizetési rendszer rendszeres felülvizsgálatához, és ezzel kapcsolatban javaslatokkal él a jogalkotásért felelős Klímapolitikai Főosztály felé,

13. a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek során nyert adatokra vonatkozóan irányítja és összehangolja az információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző és -szolgáltató tevékenységet.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. első fokon eljár a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, így különösen

1.1. kiállítja a klímagázokkal kapcsolatos tevékenység végzéséhez szükséges személyzeti képesítési és cégképesítési igazolást,

1.2. kiszabja a klímavédelmi bírságot, alkalmazza az egyéb jogkövetkezményeket,

1.3. vezeti a hatósági nyilvántartásokat,

1.4. biztosítja az elektronikus kapcsolattartást és ügyintézést az F-GÁZ ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfelek számára,

1.5. jogsértés esetén felfüggeszti vagy visszavonja, illetőleg kérelemre engedélyezi a képesítési jogosultság szüneteltetését,

1.6. elbírálja a benyújtott mentességi kérelmeket, elutasítja, vagy megfelelőségük esetében indokolással ellátott tagállami kérelmet készít, és benyújtja azokat az Európai Bizottság felé,

1.7. meghozza az illetékes alsófokú vámszerv által feltartóztatott klímagázszállítmányokra vonatkozó egyedi hatósági döntéseket, valamint továbbítja a megkereséseket az Európai Bizottság felé,

1.8. más hatóság hatáskörébe tartozó, de a klímagázokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges egyéb jogszabályi kötelezettségek ellenőrzését ellátó szervek megkeresésére megindítja a szükséges eljárásokat,

1.9. polgári, szabálysértési és büntetőjogi eljárásokat kezdeményez,

1.10. az Európai Bizottság megkeresése esetén nyilatkozatot ad ki az auditori megfelelőségről a fluorozott szénhidrogének forgalombahozatali kvótaszabályozása kapcsán,

1.11. az Európai Bizottság megkeresése esetén hatósági nyilatkozatokat tesz a klímagázokkal kapcsolatos szabályozás végrehajtása területén,

1.12. kezeli és megfelelően kommunikálja az Európai Bizottság klímagázokkal kapcsolatos közleményeit, szabályzatait, tájékoztatóit, állásfoglalásait az ügyfelek felé,

1.13. dönt a hatósági címkézés egyéb formai követelményeiről,

1.14. hiteles formában kiadmányozza a képesítési igazolásokat azok más uniós tagállamban való felhasználása érdekében,

1.15. elismeri a más uniós tagállambeli képesítési jogosultságot,

1.16. előzetes megkeresés alapján véleményezi a klímagázokat tartalmazó hűtőkörök terveit, és állásfoglalásokat készít,

1.17. nyilvántartja és kezeli az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos kivételes tevékenységek végzését engedélyező, az Európai Bizottság által kiadott engedélyeket,

1.18. az Európai Bizottság előzetes tájékoztatásával egyedi kérelemre engedélyezi az 1005/2009/EK rendelet szerinti szabályozott anyagok termelését, gyártását,

1.19. elbírálja az 1005/2009/EK rendelet szerinti mentességi kérelmeket, azokat elutasítja, vagy megfelelőségük esetében indokolással ellátott tagállami kérelmet készít, és benyújtja az Európai Bizottság felé,

1.20. engedélyezi az 1005/2009/EK rendelet szerinti metil-bromid létesítményben való felhasználását vagy más illetékes hatóság megkeresése esetén szakmai állásfoglalást készít,

1.21. felhatalmazza a vállalkozásokat az 1005/2009/EK rendeletben szabályozott kritikus felhasználási célokra szánt halonok tárolása céljából (halonbank),

1.22. engedélyezi az 1005/2009/EK rendelet 14. cikke szerinti termelési szintek túllépését a hazai ipari racionalizáció céljából,

2. ellátja a klímagázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzését és felügyeletét.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a klímaváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásai, valamint az éghajlati alkalmazkodás elemzésével, felmérésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a klímapolitikát szolgáló elemzések, vizsgálatok, stratégiák elkészítésében,

2. szervezi a feladatkörében országosan végzett ellenőrzéseket,

3. szakmai felügyeletet gyakorol a feladatkörébe utalt ügykörök és tevékenységek tekintetében a képesített vállalkozások, tulajdonosok és üzemeltetők felett,

4. ellenőrzi a címkézési és forgalombahozatali követelményeket – ideértve a 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk szerinti követelmények ellenőrzését is,

5. segíti más illetékes hatóságok ellenőrzési tevékenységét, biztosítja a képesítések helyzetére, valamint a klímagázok felhasználására vonatkozó adatokhoz való hozzáférést,

6. közreműködik, valamint javaslatot dolgoz ki és tesz a klímagázok csökkentéséhez, újrahasznosításához és helyettesíthetőségéhez kapcsolódóan,

7. az éghajlatot nem vagy csak kisebb mértékben befolyásoló, klímagázokat nem eredményező technológiák használatának ösztönzéséhez és az ehhez kapcsolódó adatok nyilvántartásához kapcsolódóan szakmai kutatásokat és jelentéseket készít,

8. közreműködik a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtásához szükséges jogszabályok előkészítésében, a 2050-ig tartó dekarbonizációs útiterv végrehajtásához szükséges szabályozás előkészítésében,

9. közreműködik az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményhez kapcsolódó hazai feladatok végrehajtásában, ehhez kapcsolódóan közreműködik a közép- és hosszú távú üvegházhatásúgáz-kibocsátási előrejelzések, stratégiák, valamint a kapcsolódó szakpolitikák figyelembevételével végzett előrejelzések elkészítésében,

10. kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal és intézményekkel,

11. a fluorozott szénhidrogének uniós forgalombahozatali kvótarendszer adatbázishoz való hozzáférési jogosultság igénylésének koordinálása az illetékes magyar hatóságok számára, valamint ezen adatbázishoz való hozzáférés főfelelősként,

12. befogadja az Európai Bizottság felé benyújtandó forgalombahozatali mentességi kérelmet.

4.6.2.163 A környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.6.2.0. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat. Emellett ellátja a következő feladatokat:

1. nyilvántartja a szabálytalanságokkal kapcsolatos eseményeket a monitoring rendszerekben,

2. bekéri, összegyűjti, elemzi, feldolgozza a szabálytalanság gyanújára utaló tényeket, körülményeket, javaslatot tesz a kezelésükre,

3. javaslatot tesz a szabálytalansági gyanúval összefüggésben a kifizetések felfüggesztésére és a felfüggesztés feloldására,

4. gondoskodik a szabálytalansági vizsgálat lefolytatásáról és ez alapján a szabálytalanságvizsgálati jegyzőkönyv elkészítéséről,

5. szabálytalanság megállapítása esetén nyomon követi a végrehajtást,

6. ellátja a szabálytalansági döntés kapcsán beérkezett jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében elkészíti a jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos álláspontot, felterjeszti a jogorvoslati kérelmeket döntéshozatalra,

7. teljesíti a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségeket,

8. biztosítja az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodával történő együttműködést,

9. ellátja és koordinálja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárságot érintő külső, belső ellenőrzési feladatokat,

10. nyilvántartja az elvégzett ellenőrzési vizsgálatokat, valamint a jóváhagyott intézkedési terveket, nyomon követi azok megvalósulását, valamint elvégzi az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,

11. együttműködik az éves kockázatelemzési és éves ellenőrzési terv elkészítésében,

12. kialakítja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárság döntései ellen beérkezett kifogáshoz kapcsolódó álláspontot, a kifogáshoz kapcsolódó szakmai álláspontot a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján felterjeszti döntéshozatalra,

13. nyilvántartja a kifogásokat és a kifogáskezelési tevékenységet a monitoring rendszerekben,

14. ellátja és koordinálja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárt érintő külső, belső ellenőrzési feladatokat,

15. összeállítja az ellenőrzési intézkedési tervek és az intézkedési tervek beszámolóit,

16. biztosítja az Európai Csalás Elleni Hivatal Koordinációs Irodával történő együttműködést,

17. koordinálja az EUTAF által végzett ellenőrzéseket,

18. nyilvántartja az elvégzett ellenőrzési vizsgálatokat, valamint a jóváhagyott intézkedési terveket, nyomon követi azok megvalósulását, valamint elvégzi az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat,

19. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

20. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre.

4.6.2.1. Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében a vízügyi és természetvédelmi projektek terén:

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. kezeli a KEOP és KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

3.2. a támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, a támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. a támogatási szerződésekben lévő garanciák, biztosítékok nyilvántartása, nyomon követése, megszüntetése,

3.17. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.18. közreműködés a helyszíni ellenőrzésekben,

3.19. közreműködés a kockázatelemzések területén,

3.20. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.21. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

3.22. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.23. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.24. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.25. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.26. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.27. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.28. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.29. szakmai információ szolgáltatás a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.30. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért, azok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért,

5. elvégzi a projektjeinek teljes körű pénzügyi, számviteli lebonyolítását és a projektek pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, nyomon követését,

6. pénzügyileg ellenőrzi a kifizetési kérelmeket, elkészíti, jóváhagyja a forráslehívásokat,

7. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai és pénzügyi mutatók alapján,

8. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

9. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

10. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

11. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében.

c) Egyéb feladatai körében: kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

4.6.2.2. Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében a közműfejlesztési, hulladékgazdálkodási és kármentesítési projektek terén:

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. kezeli a KEOP és KEHOP pályázatokat, támogatási kérelmeket, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

3.2. támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett pályázatok, támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. a támogatási szerződésekben lévő garanciák, biztosítékok nyilvántartása, nyomon követése, megszüntetése,

3.17. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.18. közreműködés a helyszíni ellenőrzésekben,

3.19. közreműködés a kockázatelemzések területén,

3.20. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.21. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

3.22. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.23. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.24. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai, támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.25. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.26. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.27. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.28. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.29. szakmai információ szolgáltatás a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.30. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért, azok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért,

5. elvégzi a projektjeinek teljes körű pénzügyi, számviteli lebonyolítását és a projektek pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, nyomon követését,

6. pénzügyileg ellenőrzi a kifizetési kérelmeket, elkészíti, jóváhagyja a forráslehívásokat,

7. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai és pénzügyi mutatók alapján,

8. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

9. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

10. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

11. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében.

c) Egyéb feladatai körében: kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

4.6.2.3. Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében az energetikai projektek terén:

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. kezeli az energetikai KEOP és KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

3.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

3.2. támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

3.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

3.4. kapcsolattartás a pályázat-, támogatási kérelem és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

3.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

3.6. beérkezett támogatási kérelmek és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

3.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

3.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

3.9. részvétel a projektek, támogatási kérelmek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs és projektfejlesztési tevékenységben,

3.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

3.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

3.12. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

3.13. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

3.14. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

3.15. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

3.16. a támogatási szerződésekben lévő garanciák, biztosítékok nyilvántartása, nyomon követése, megszüntetése,

3.17. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

3.18. közreműködés a helyszíni ellenőrzésekben,

3.19. közreműködés a kockázatelemzések területén,

3.20. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése,

3.21. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

3.22. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések és a közbeszerzések eredményeként megkötött szerződések módosításainak utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

3.23. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.24. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződés és azok módosításainak szakmai támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

3.25. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

3.26. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

3.27. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

3.28. közreműködés a szakterületre vonatkozó jelentések, előterjesztések elkészítésében, véleményezésében,

3.29. szakmai információ szolgáltatás a programzáráshoz, záródokumentum elkészítéséhez,

3.30. kapcsolódó EMIR, FAIR és EUPR feladatok ellátása,

4. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért, azok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért,

5. elvégzi a projektjeinek teljes körű pénzügyi, számviteli lebonyolítását és a projektek pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, nyomon követését,

6. pénzügyileg ellenőrzi a kifizetési kérelmeket, elkészíti, jóváhagyja a forráslehívásokat,

7. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai és pénzügyi mutatók alapján,

8. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

9. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

10. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

11. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében.

c) Egyéb feladatai körében: kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel, a kedvezményezettekkel.

4.6.2.4. Operatív Program Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. közreműködik a feladatkörébe tartozó FKB és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítésében,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. koordinálja a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár által kezelt operatív programokban történt kötelezettségvállalások nyilvántartását, az operatív programok és az előirányzatok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követését,

2. folyamatosan nyomon követi az N+3 célok teljesülését,

3. koordinálja a jogszabályokban előírt, illetve a felettes szervezetek felé történő jelentési kötelezettségek összeállítását, különösen a hitelesítési jelentés elkészítését,

4. elvégzi az operatív program, valamint a projektek monitoringját, és a nyomon követésükhöz szükséges belső monitoring rendszereket kialakítja, működteti,

5. elvégzi a projektekhez kapcsolódó programszámlákkal kapcsolatos adminisztratív teendőket,

6. részt vesz az európai uniós források lehívására szolgáló hitelesítési folyamatban,

7. havi rendszerességgel adatot szolgáltat a KEHOP forrásból megvalósuló projektek kifizetési előrejelzéseivel kapcsolatban,

8. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

9. kapcsolatot tart az Igazoló Hatósággal a közösségi hozzájárulás rendezése, a költségnyilatkozatok elkészítése tekintetében,

10. ellátja a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret előirányzatai, valamint a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai vonatkozásában, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott előirányzatok vonatkozásában a pénzügyi ellenjegyző, továbbá az érvényesítő feladatokat,

11. ellátja az EMIR, FAIR és EUPR rendszerekkel kapcsolatos feladatokat (oktatások, kedvezményezetti kapcsolattartás, szervezeten belüli „HELPDESK” ellátása),

12. nyomon követi és nyilvántartja a függőben lévő követeléseket, és felelős azok behajtásáért,

13. előkészíti a részletfizetési megállapodásokat,

14. adatot szolgáltat a KEOP és a KEHOP féléves, háromnegyed éves, éves beszámolójának elkészítéséhez,

15. felel a zárszámadáshoz kapcsolódó környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkári feladatok elvégzéséért,

16. ellátja az operatív programok monitoring bizottságaival kapcsolatos feladatokat,

17. a Gazdálkodási Főosztály és a Költségvetési Főosztály közreműködésével ellátja a VOP-hoz, valamint a KEOP Technikai Segítségnyújtáshoz és a KÖFOP-hoz kapcsolódó működéssel, programlebonyolítással kapcsolatos feladatokat,

18. véleményezi és javaslatot tesz az EU támogatáspolitikájával kapcsolatos eljárásrendekre, útmutatókra, valamint ezek módosítására,

19. állást foglal eljárásrendi/módszertani, jogi szabályozási/értelmezési kérdésekben,

20. koordinálja a KEHOP operatív program szintű dokumentumainak (operatív program stb.) szakmai tartalmának elkészítését és módosítását,

21. részt vesz a 2000–2006-os projektek zárásában,

22. kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal, valamint a JASPERS-szel,

23. javaslatot tesz a végrehajtást érintő rendszerszintű szakmai problémák kezelésére,

24. javaslatot tesz a pályázatokat lassító, pályázati rendszeren kívüli tényezők, akadályok felszámolására,

25. gondoskodik a projektek előrehaladásához szükséges horizontális tevékenységről,

26. nyomon követi a végrehajtást,

27. részt vesz az operatív programot érintő értékelésekkel kapcsolatos feladatok koordinációjában, nyomon követi azok teljesítését,

28. koordinálja az operatív programok zárásával kapcsolatos feladatait,

29. bekapcsolódik a felszámolási és csődeljárásokba,

30. átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a behajtásra váró eseteket,

31. lebonyolítja az utalásokat a kedvezményezett, illetve közvetlenül a szállító, engedményes felé,

32. felel az utalványozott támogatás EFK-ra történő utalásáért,

33. havi adatszolgáltatási kötelezettsége van a Miniszterelnökség felé a megítélt NFM önerő felhasználásával kapcsolatban,

34. a Magyar Államkincstárral adatokat egyeztet, illetve adatokat szolgáltat a folyamatban lévő követelésekkel, valamint az Egységes Rovatazonosító Kódokkal kapcsolatban,

35. biztosítja az EFK likviditását,

36. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

37. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre.

c) Egyéb feladatai körében: kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

4.6.2.5. Végrehajtást Támogató Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.164 a Hazai Program-végrehajtási Főosztállyal együttműködve gondoskodik az FKB és a Kormány ülésére benyújtandó előterjesztések előkészítéséről,

2. közreműködik a fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi és szabályozási rendszerének kialakításában.

b) Funkcionális feladatai körében:

1. részt vesz a KEHOP operatív program szintű dokumentumok (operatív program, KEHOP éves fejlesztési keret stb.) szakmai tartalmának elkészítésében, és javaslatot tesz a dokumentumok módosítására a felügyelt prioritások, konstrukciók területén,

2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a döntés-előkészítésben,

3. szakterületre vonatkozó jelentéseket, előterjesztéseket készít, véleményez,

4. szakmai információt szolgáltat a programzárás, záródokumentum elkészítéséhez,

5. koordinálja a helyettes államtitkárságot, illetve a főosztályokat érintő éves kockázatelemzés elkészítését,

6. eljár az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által a csalás elleni politika keretében meghatározott eljárások, módszertanok szerint,

7. együttműködik a csalás kockázatelemzése módszertanának kidolgozásában, elvégzi az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott módszertan szerinti csalás kockázatelemzését, alkalmazza a csalás kockázatelemzésének támogatására fejlesztett informatikai rendszert,

8. az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos büntető feljelentések és bűnügyi jelzések megtételével egyidejűleg tájékoztatja az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert és az audit hatóságot,

9. részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által szervezett csalás és korrupció elleni képzéseken,

10. részt vesz az EU-s ellenőrzések (ECA, DG Regio, OLAF) kapcsán a helyszíni ellenőrzéseken,

11. helyszíni ellenőrzéseket végez, illetve koordinál,

12. kezeli a KEOP és KEHOP pályázatokat, illetve projekteket, amely magában foglalja különösen az alábbiakat:

12.1. felhívások dokumentációjának elkészítése,

12.2. támogatási kérelem- és projektkezelési tevékenység hatékonyságnövelő, javító intézkedések kidolgozása, szabályozási feladatok végrehajtása,

12.3. rendszeres és eseti kimutatások, jelentések, beszámolók, tájékoztatók elkészítése,

12.4. kapcsolattartás a pályázat- és projektkezelési tevékenységet ellenőrző külső szervezetekkel,

12.5. a támogatások céljaira vonatkozó adatok folyamatos és módszeres gyűjtése, elemzése és vezetői döntésekhez történő előkészítése,

12.6. beérkezett pályázatok és dokumentumok nyilvántartásba vétele, jogosultsági és tartalmi értékelésének végrehajtása,

12.7. támogatási kérelmek tartalmi értékelésével kapcsolatos feladatok ellátása, együttműködés az állami értékelőkkel, szakértőkkel és a minőségbiztosítást, felülvizsgálatot végző szakértői csoporttal,

12.8. előzetes helyszíni szemlével kapcsolatos feladatok végrehajtása,

12.9. részvétel a projektek benyújtása előtti tanácsadási, konzultációs tevékenységben,

12.10. kapcsolódó szakmai kommunikációs feladatok ellátása,

12.11. kapcsolódó adat- és információtöltési feladatok ellátása,

12.12. döntés-előkészítő bizottság összehívása és lebonyolítása,

12.13. támogatói döntéssel rendelkező projektek támogatást igénylőinek értesítése,

12.14. támogatási szerződések, támogatói okiratok előkészítése, megkötése,

12.15. támogatási szerződések módosítása, változásbejelentések kezelése,

12.16. projektek előrehaladásának, megvalósulásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, kockázati pontok beazonosítása,

12.17. a támogatási szerződésekben lévő garanciák, biztosítékok nyilvántartása, nyomon követése, megszüntetése,

12.18. az előleg, az időközi és záró kifizetési igényléssel kapcsolatos szakmai, tartalmi ellenőrzések végrehajtása, a kifizethető támogatás megállapítása, közreműködés a támogatások folyósításában,

12.19. rendkívüli helyszíni ellenőrzések lefolytatásának kezdeményezése, valamint lebonyolítása,

12.20. a támogatott projektek pénzügyi és fizikai megvalósításával létrejövő eredmények fenntartásának nyomon követése,

12.21. a projektekhez kapcsolódó közbeszerzések utóellenőrzése és utólagos ellenőrzése,

12.22. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzések esetében a közbeszerzések támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

12.23. folyamatba épített közbeszerzési ellenőrzéseket követően megkötött szerződések és azok módosításainak szakmai támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki ellenőrzése,

12.24. támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

12.25. kedvezményezettek projektmegvalósításának támogatása,

12.26. a projektek első szintű ellenőrzésének végrehajtása,

13. elvégzi a kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségének (ún. KTK) tervezési és végrehajtási ellenőrzését,

14. megszervezi a belső képzéseket (az éves képzési terv alapján),

15. megszervezi és lebonyolítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal kapcsolatos rendezvényeket,

16. ellátja a KEHOP részterülettel összefüggő (Miniszterelnökség által ellenőrzött) ügyfélszolgálati tevékenységeket,

17. felel a környezeti és energiahatékonysági operatív programok főosztályi illetékességébe tartozó kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáért, azok lekötött és szabad kereteinek, illetve abszorpciójának folyamatos nyomon követéséért,

18. elvégzi a projektjeinek teljes körű pénzügyi, számviteli lebonyolítását és a projektek pénzügyi monitoringját, ellenőrzését, nyomon követését,

19. pénzügyileg ellenőrzi a kifizetési kérelmeket, elkészíti, jóváhagyja a forráslehívásokat,

20. figyelemmel kíséri a projektek megvalósulását a fizikai és pénzügyi mutatók alapján,

21. a feladatkörében beszerzett adatokat összegzi, elemzi és rendelkezésre bocsátja,

22. javaslatot tesz a konstrukciók hatékony előrehaladásának javítása érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

23. javaslatot tesz az éves munkatervek teljesítése, illetve a forrásvesztés elkerülése érdekében szükséges rendszerszintű intézkedésekre,

24. részt vesz a monitoring és információs rendszert érintő fejlesztések véleményezésében, valamint adat-, illetve információtartalmának meghatározásában a főosztályt érintő kérdésekben; a KEHOP tekintetében a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer fejlesztések véleményezésében.

c) Egyéb feladatai körében: kapcsolatot tart az intézményrendszer szereplőivel.

4.7. A vagyonpolitikáért felelős államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.7.0.1. Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

A Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság a vagyonpolitikáért felelős államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.7.0.2.165

4.7.1.166 A vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.7.1.1. Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat.

4.7.1.2. Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai

a)167 Kodifikációs feladatai körében

1. szakmailag előkészíti a nemzeti vagyonra, ezen belül az állami vagyonra vonatkozó vagy azzal összefüggő jogszabályok, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

2. vagyongazdálkodási szempontból véleményezi a jogszabálytervezeteket, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket, előkészíti az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdésekben a kormányzati, miniszteri döntéseket és állásfoglalásokat, ide értve az állami vagyon értékesítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer belső szabályozását is,

3. benyújtásra előkészíti az állami vagyonnal való gazdálkodással összefüggésben az MNV Zrt. által a Kormány és az Országgyűlés részére előterjesztésre javasolt előterjesztéseket és jelentéseket,

4. előkészíti az állam tulajdonában lévő vizek medrének használatáért fizetendő használati díj mértékét megállapító miniszteri rendeletet,

5. gondoskodik az állami vagyongazdálkodás területéhez tartozó hazai, európai uniós és nemzetközi források felhasználásával összefüggő kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos szabályozás előkészítéséről,

6. közreműködik az Operatív Programok állami vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő szabályozásával kapcsolatos minisztériumi előkészítő munkákban, részt vesz az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,

7. előkészíti az állami vagyont érintő fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő felügyeletének részletes szabályait – a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadása folyamatának keretében.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. támogatja a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár munkáját a szakmapolitikai koncepciók, stratégiák kialakításában,

2.168 figyelemmel kíséri és ellenőrzi a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár által irányított főosztályok folyamatos feladatainak és kiemelt szakpolitikai feladatainak végrehajtását, közreműködik a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló más főosztály által végzett szakmai – így különösen stratégiai, koncepcionális jellegű – döntési javaslatok, előterjesztések előkészítésében,

3. a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó több szakterületet érintő ügyekben koordinációs feladatokat lát el, részt vesz a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár vezetői értekezletekre, egyeztetésekre történő felkészítésében,

4. a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával összefüggésben, a helyettes államtitkár egyedi utasítása alapján kapcsolatot tart a minisztérium szervezeti egységeivel, a feladat ellátásával érintett más szervvel,

5. összehangolja az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi feladatokat,

6.169 benyújtásra felterjeszti az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorlók működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló éves beszámolót,

7. a központi költségvetésnek az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete (a továbbiakban: Vagyonfejezet) éves költségvetése, középtávú irányszámai, zárszámadása tekintetében:

7.1. összeállítja a költségvetés és a zárszámadás tervezetét, részt vesz e feladatok módszertanának a Vagyonfejezet sajátosságaihoz igazodó kidolgozásában,

7.2.170 a költségvetési tervezési munkákhoz kapcsolódóan összehangolja a Vagyonfejezet vonatkozásában az előirányzatokra vonatkozó keretszámok kialakítását, az összefoglaló számításokat, elkészíti a szöveges és számszaki indoklásokat,

7.3.171 közreműködik a Vagyonfejezetet, annak előirányzatait, az ahhoz kapcsolódó szabályozást érintő feladatokban,

7.4. előkészíti a Vagyonfejezet előirányzat-átcsoportosításaival, kötelezettségvállalásaival, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-ában rögzített, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter engedélyével kapcsolatos feladatokat,

7.5. elkészíti a Vagyonfejezet kincstári költségvetésének, elemi költségvetésének tervezetét és a havi időszaki kincstári jelentést,

7.6.172 tervezi a Vagyonfejezet „Európai Uniós pályázatokhoz önrészt biztosítása” című előirányzatának forrásait, előkészíti az előirányzat felhasználási szabályaira vonatkozó javaslatot;

7.7.173 végrehajtja a Vagyonfejezet „Európai Uniós pályázatokhoz önrészt biztosítása” című előirányzatának éven belüli visszatérülések elszámolását a jogcímen belül; továbbá előkészíti a Vagyonfejezet költségvetési kiadási előirányzatainak ezen összeggel történő módosítását, megemelését,

8. figyelemmel kíséri és ellenőrzi a vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó több szakterületet érintő költségvetési tervezési, előirányzat-átcsoportosítási, kötelezettségvállalási feladatait,

9. közreműködik az MNV Zrt. Igazgatóságának üléseire benyújtásra kerülő előterjesztések véleményezésében,

10.174 összehangolja az Állami Vagyonelemek Főosztálya 4.7.1.3. c) alpontban, a Társasági Portfólió Főosztály 4.7.1.4. b) 13. alpontban, a Sportcélú Beruházások Főosztálya 4.7.1.5. b) 13. alpontban, valamint a Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya 4.7.1.6. b) 8–9. alpontban foglalt feladatainak ellátását.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a miniszter által jogszabály alapján gyakorolt személyi döntések előkészítéséről, az MNV Zrt.-t és a miniszter közvetlen tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságokat érintő személyi döntések kivételével.

d)175 Egyéb feladatai körében:

1. közreműködik a világörökségi helyszínekkel összefüggő, a világörökségről szóló törvény alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter hatáskörébe utalt állami feladatok ellátásában,

2. az érintett intézmények bevonásával összehangolja és biztosítja az OECD Corporate Governance Committee munkacsoport ülésein való kormányzati képviseletet, a felmerülő komplex adatszolgáltatásokat, az elkészült OECD anyagok véleményezését, valamint biztosítja a kormányzati részvételt az OECD-ben és az azzal összefüggő magyar álláspontok egyeztetését szolgáló tárcaközi megbeszéléséken.

4.7.1.3. Állami Vagyonelemek Főosztálya

A Főosztály feladatai

a)176 Kodifikációs feladatai körében szakmailag közreműködik a 4.7.1.2. a) pont 1–6. alpontjában foglalt feladatok ellátásában.

b) Koordinációs feladatai körében:

1.177 előkészíti az állami vagyon gyarapítására irányuló döntéseket, kormány-előterjesztéseket, valamint közreműködik az állami vagyon gyarapítására irányuló kormányzati döntések végrehajtásában (ide nem értve a gazdasági társaságokban történő tulajdon – üzletrész, részvény, egyéb részesedés – szerzésére irányuló döntéseket),

2. ellátja az állami tulajdonú ingó és ingatlan vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos szakmai feladatokat, lefolytatja az állami vagyonelemek célszerű és hatékony hasznosítását megalapozó szakmai egyeztetéseket,

3. közreműködik az állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyonelemek állományfelmérésében, figyelemmel kíséri az állami vagyon összesítésére szolgáló nyilvántartások és az Országleltár kialakítását, naprakész működtetését,

4. előkészíti és miniszteri jóváhagyásra felterjeszti a tulajdonosi joggyakorlóknak az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (5) bekezdése szerinti megállapodásait,

5. összehangolja az állami tulajdonban és a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek portfóliójában található ingó és ingatlan vagyonelemek vagyonkezelési és használati viszonyainak egységes kialakítását,

6. közreműködik a központi költségvetési szervek elhelyezésének biztosításában és koordinálásában,

7.178 ellenőrzi az állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó értékbecslések rendszerét, ösztönzi az értékmegőrzést szolgáló vagyonpolitika elvének megfelelő értékbecslési gyakorlat kialakítását, és egyes esetekben közreműködik az állami tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyonelemekre elkészített értékbecslések utóellenőrzésében,

8.179 közreműködik az állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek működéséről, az állami vagyon állományának alakulásáról, az állami vagyonnal való gazdálkodás folyamatairól szóló éves beszámoló előkészítésében,

9.180 adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,

10.181 közreműködik az MNV Zrt. Igazgatóságának üléseire benyújtásra kerülő előterjesztések véleményezésében,

11.182 közreműködik az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában.

12–13.183

c)184 Funkcionális feladatai körében – az állami vagyont érintő fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő ellenőrzésének, felügyeletének keretében:

1. közreműködik az állami vagyongazdálkodás szempontjából az NFM és az MNV Zrt., valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságaik állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési projektek előkészítésében, végrehajtásuk folyamatos ellenőrzésében, megvalósulásuk nyomon követésében, ezen belül:

1.1. támogatja az érintett kedvezményezettek projektmegvalósítását,

1.2. kapcsolatot tart a hazai és uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőivel,

1.3. gyűjti, elemzi és vezetői döntésekhez készíti elő a támogatások céljaira vonatkozó vagyongazdálkodással összefüggő adatokat, valamint azokból kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,

1.4. szükség esetén tájékoztatja a tárgykör szerint illetékes szabálytalansági gyanú bejelentésre jogosult szervet,

1.5. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben,

2. közreműködik az NFM-től és az MNV Zrt.-től, valamint ezek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadásában, azok felügyeletében,

3. javaslatot tesz a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadása rendszerének, szabályozásának felülvizsgálatára, módosítására, annak gyorsítására,

4. támogatja az érintett kedvezményezettek projektmegvalósítását,

5. részt vesz az Operatív Programok állami vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,

6. hazai és uniós forráskutatást végez a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára – az ipari és innovációs területek fejlesztésében történő állami szerepvállalás minél szélesebb körű teljesítése érdekében,

7. gyűjti, elemzi és vezetői döntésekhez készíti elő a támogatások céljaira vonatkozó vagyongazdálkodással összefüggő adatokat, valamint azokból kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára.

d)185 Egyéb feladatai körében:

1. ellátja az állami vagyon értékesítésére szolgáló elektronikus árverési rendszer működtetésével, az elektronikus árverési rendszer keretében történő értékesítéssel összefüggő minisztériumi feladatokat,

2. ellátja az állami fenntartású felsőoktatási intézmények vagyongazdálkodásának felügyeletét, amelynek keretében véleményezi a felsőoktatási intézmények vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítését, hasznosítását és fejlesztési programjait,

3. a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján kijelölt szervezeti egységként ellátja a minisztérium ágazati értéktárával kapcsolatos teendőket.

4.7.1.4. Társasági Portfólió Főosztály

A Társasági Portfólió Főosztály feladatai kiterjednek az MNV Zrt.-re és a minisztérium közvetlen tulajdonosi jogkörébe tartozó gazdasági társaságokra (a 4.7.1.4. pontban a továbbiakban együtt: társaságok).

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. felel a társaságok – kivéve az MNV Zrt. – vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági (a továbbiakban: FB) tagjainak és más vezető állású, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó szabályozás szakmai előkészítéséért a Személyügyi Főosztállyal és a Jogszabály-előkészítő Főosztállyal együttműködve,

2. felel a társaságok középtávú működési, tevékenységi és szervezeti stratégiájának kialakításával, intézkedési terv alapján történő végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért,

3.186 előkészíti a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorlót kijelölő miniszteri rendelet szakmai tervezetét.

b) Koordinációs feladatai körében:

1.187 a részvényesi joggyakorló képviselőjeként állandó meghívottként biztosítja a részvételt az MNV Zrt. Igazgatóságának ülésein, és az Állami Vagyonelemek Főosztályával és a Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztállyal együttműködve véleményezi az Igazgatóság üléseire benyújtásra kerülő előterjesztéseket,

2. előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket – beleértve a létesítő okiratok jóváhagyását, az FB ügyrendjének jóváhagyását, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását, az alaptőke felemeléséről, leszállításáról szóló döntéseket, a külön utasítás alapján szakmai kezelésébe tartozó előirányzatok terhére nyújtandó támogatások engedélyezését, továbbá minden olyan tárgykörben hozott döntést, amelyet jogszabály vagy a létesítő okirat a tulajdonosi joggyakorló hatáskörébe utal,

3.188 előkészíti az állam gazdasági társasági tulajdonának (üzletrész, részvény stb.) gyarapítására irányuló döntéseket, kormány-előterjesztéseket, valamint közreműködik az állam gazdasági társasági tulajdonának gyarapítására irányuló kormányzati döntések végrehajtásában,

4.189 a minisztériumon belüli és kívüli adatigénylések kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi a társaságok gazdálkodását, adatgyűjtést végez a társasági vagyonnal kapcsolatos kormányzati, miniszteri döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében, továbbá összehangolja a társaságok adataira, illetve működésével kapcsolatos információira irányuló minisztériumon belüli és kívüli adatigényléseket,

5.190 figyelemmel kíséri a társaságok működését, gazdálkodását, összegyűjti – az érintett szakmai területek bevonásával – a társaságokkal kapcsolatos, tulajdonosi szempontból releváns gazdálkodási, pénzügyi-számviteli információkat, továbbá összesíti és értékeli a társaságok gazdálkodásával, működésével kapcsolatosan beérkező adatokat,

6.191 véleményezi a társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket és javaslatokat, folyamatosan figyelemmel kíséri a társaságok működését,

7.192 véleményezi a társaságok közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos szerződéstervezeteket,

8.193 feladatkörében ellátja a társaságok vezetőivel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott humánpolitikai teendőket, így különösen a társaságok vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak vonatkozásában kiadásra kerülő személyi döntések előkészítését, valamint a munkaszerződések, megbízási szerződések és azok módosításának, illetve megszüntetésének véleményezését,

9.194 meghatározza a társaságok felügyeleti kontrollingrendszer koncepcióját, vezeti a szükséges nyilvántartásokat, koordinálja az információszolgáltatást az önálló szervezeti egységek és a Miniszteri Kabinet részére,

10.195 közreműködik az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában, különös tekintettel a társaságok gazdálkodásával összefüggésben,

11.196 véleményezi a társaságokkal megkötendő közhasznú szerződések támogatási (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszere kialakítását,

12.197 közreműködik a társasági tevékenységet érintő utasítások előkészítésében,

13.198 az állami vagyont érintő fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő felügyeletének keretében:

13.1. közreműködik az állami vagyongazdálkodás szempontjából a társaságok állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési projektjei előkészítésében, végrehajtásuk folyamatosan felügyeletében, megvalósulásuk nyomon követésében, ezen belül:

13.1.1. támogatja az érintett kedvezményezettek projektmegvalósítását,

13.1.2. kapcsolatot tart a hazai és uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőivel,

13.1.3. gyűjti, elemzi és vezetői döntésekhez készíti elő a támogatások céljaira vonatkozó vagyongazdálkodással összefüggő adatokat, valamint azokból kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,

13.1.4. szükség esetén tájékoztatja a tárgykör szerint illetékes szabálytalansági gyanú bejelentésre jogosult szervet,

13.1.5. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben,

13.2. közreműködik a társaságoktól igényelt, az állami vagyont érintő beruházási, fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadásában, azok ellenőrzésében, felügyeletében,

13.3. javaslatot tesz a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok kiadása rendszerének, szabályozásának felülvizsgálatára, módosítására, annak gyorsítására,

13.4. részt vesz az Operatív Programok állami vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,

13.5. hazai és uniós forráskutatást végez a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára – az ipari és innovációs területek fejlesztésében történő állami szerepvállalás minél szélesebb körű teljesítése érdekében.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében:

1. felel a társaságokban a Magyar Állam nevében a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátásáért, a vonatkozó tulajdonosi határozatok előkészítéséért, a belső és külső szakmai egyeztetések lefolytatásáért, javaslatot tesz a tulajdonosi jogok gyakorlója részére,

2. felel a társaságok – kivéve az MNV Zrt. – vagyonkezelésében és használatában lévő állami vagyonnal kapcsolatos – jogszabályban, valamint vagyonkezelési szerződésben a miniszter egyetértéséhez, illetve véleményadásához kötött – feladatok elvégzéséért, döntésre történő előkészítéséért,

3. előkészíti a társaságok létesítő okiratát, azok módosítását, és azokat elektronikus változatban, naprakészen nyilvántartja,

4. ellátja a Személyügyi Főosztály és az érintett szakmai főosztály előzetes véleménye alapján a társaságok első számú vezetői javadalmazásával és teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat.

d) Funkcionális feladatai körében:

1. nyilvántartja a társaságok tulajdonosi részesedéseit,

2. nyilvántartja a tulajdonosi határozatokat és az MNV Zrt. részére kiadásra kerülő részvényesi joggyakorlói határozatokat, valamint a részvényesi jogok gyakorlójának az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadásra kerülő írásbeli utasításokat,

3. véleményezi a társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszere kialakítását.

4.7.1.5. Sportcélú Beruházások Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Kodifikációs feladatai körében:

1.199 szakmailag előkészíti a sportlétesítmény-fejlesztéssel összefüggésben a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, és javaslatot tesz a sportberuházásokra vonatkozó kormányzati döntésekre azon állami sportlétesítmény-fejlesztési feladatok tekintetében, amelyek nem tartoznak az egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladatkörébe,

2. előkészíti az állami vagyon körébe tartozó sportlétesítményekkel való gazdálkodás eltérő szabályaira vonatkozó szabályozás tervezetét,

3. közreműködik a sport területét érintő jogszabályok véleményezésében az állami tulajdonú sportinfrastruktúra működtetésével, hasznosításával kapcsolatos kérdésekben,

4.200 előkészíti a köznevelési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggésben a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai koncepcióját,

5.201 előkészíti a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (a továbbiakban: NKIFP) során megvalósuló, az állami vagyon körébe tartozó létesítményekkel való gazdálkodás eltérő szabályaira vonatkozó szabályozás tervezetét,

6.202 közreműködik az NKIFP területét érintő jogszabályok véleményezésében, az állami tulajdonú köznevelési infrastruktúra működtetésével, hasznosításával kapcsolatos kérdésekben.

b) Koordinációs feladatai körében:

1.203 irányítja, felügyeli, ellenőrzi és összehangolja azokat a Kormány, valamint a miniszter által meghatározott állami sportlétesítmény-fejlesztési feladatokat, amelyek nem tartoznak az egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladatkörébe,

2. az 1. pontban meghatározott tevékenysége keretében ellátja az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos beruházási koncepciók és programok előkészítésével, végrehajtásával, koordinálásával, valamint azok költségvetési és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat, együttműködik a helyi önkormányzati és államigazgatási szervekkel, összehangolja a létesítményfejlesztési programokkal kapcsolatos feladatokat, valamint az egyes sportlétesítmény-fejlesztési pályázatok előkészítésével és a megvalósított pályázatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

2a.204 ellátja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések támogatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő támogatási és üzemeltetés-támogatási feladatokat, továbbá létesítmény-fejlesztési és -üzemeltetési szempontból felügyeli e támogatási koncepciók végrehajtását,

3.205 az egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossal együttműködve közreműködik az egységes állami tulajdonú sportingatlan-portfólió kialakításában, ennek keretében ellátja az állami sportcélú ingatlanok (különösen az olimpiai központok) hasznosításának tervezésével, ellenőrzésével, működtetésével és az ezzel összefüggő költségvetési és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat,

4.206 ellátja az állami sportlétesítmény-fejlesztési feladatokhoz tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelésével összefüggő feladatokat, amely előirányzatok szakmai kezelése nem tartozik az egyes kiemelt budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladatkörét érintően a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár hatáskörébe,

5. előkészíti a 4. pont szerinti fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő kötelezettségvállaláshoz szükséges előzetes egyetértés kiadását, a szakmai teljesítési igazolás kiadását, valamint a meglévő kötelezettségvállaláson alapuló kifizetés engedélyezését,

6. ellátja a sportcélú ingatlanok vagyonkezelését, működtetetését, hasznosítását, fejlesztését és felújítását alaptevékenységként ellátó Nemzeti Sportközpontok szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat,

7.207 előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére a sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos támogatási szerződéseket, és ellenőrzi a támogatási szerződésekben foglaltak érvényesülését, azon állami sportlétesítmény-fejlesztési feladatok tekintetében, amelyek nem tartoznak az egyes kiemelt budapesti beruházásokért irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos feladatkörébe,

8. közreműködik az állami vagyon körébe tartozó, sportcélú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásához, valamint értékesítéséhez vagy hosszú távú hasznosításához szükséges vagyonpolitikai döntés előkészítésében,

9. közreműködik az ellenőrző szervezetek állami vagyont érintő vizsgálataival, jelentéseikben megfogalmazott megállapításokkal, intézkedési javaslatok végrehajtásával kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában,

10.208 irányítja (felügyeli, ellenőrzi) és összehangolja a Kormány, valamint a miniszter által meghatározott állami NKIFP részét képező létesítmény-fejlesztési feladatokat,

11.209 ellátja az állami, önkormányzati és egyéb NKIFP részét képező létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos beruházási koncepciók és programok előkészítésével, végrehajtásával, koordinálásával, valamint azok költségvetési és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat, együttműködik a helyi önkormányzati és államigazgatási szervekkel, összehangolja a létesítmény-fejlesztési programokkal kapcsolatos feladatokat, valamint az egyes NKIFP részét képező létesítmény-fejlesztési pályázatok előkészítésével és a megvalósított pályázatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

12.210 ellátja az állami NKIFP részét képező létesítmény-fejlesztési feladatokhoz tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelésével összefüggő feladatokat, valamint közreműködik az előirányzatok terhére történő kötelezettségvállaláshoz szükséges előzetes egyetértés kiadásának, a szakmai teljesítési igazolás kiadásának, valamint a meglévő kötelezettségvállaláson alapuló kifizetés engedélyezésének előkészítésében,

13.211 előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére az NKIFP részét képező létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos támogatási szerződéseket, és ellenőrzi a támogatási szerződésekben foglaltak érvényesülését,

14.212 az állami vagyont érintő fejlesztési források felhasználása állami vagyongazdálkodás szempontjából történő felügyeletének keretében:

14.1. részt vesz az operatív programok állami tulajdonú sport-, szabadidő- és köznevelési vagyongazdálkodást, vagyonpolitikát érintő kérdéseivel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken,

14.2. hazai és uniós forráskutatást végez az NKIFP-ban szereplő állami tulajdonba és fenntartásba kerülő területek, létesítmények minél gazdaságosabb üzemeltetésének érdekében,

14.3. kapcsolatot tart a hazai és uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőivel,

14.4. gyűjti, elemzi és vezetői döntésekhez készíti elő a támogatások céljaira vonatkozó, az NKIFP-ban szereplő állami tulajdonba és fenntartásba kerülő területekkel, létesítményekkel összefüggő adatokat, valamint azokból kimutatásokat, rendszeres és eseti beszámolókat, jelentéseket készít a minisztériumon belüli és az európai uniós intézményrendszerben szereplő résztvevők számára,

14.5. szükség esetén tájékoztatja a tárgykör szerint illetékes szabálytalansági gyanú bejelentésre jogosult szervet,

14.6. eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben.

c) Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztállyal egyeztetve szakmailag előkészíti, koordinálja és nyilvántartja a Nemzeti Sportközpontok irányítása tekintetében a miniszter hatáskörébe tartozó döntéseket.

4.7.1.6. Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya

A Főosztály feladatai

a) Funkcionális feladatai körében:

1. vizsgálja, ellenőrzi és felügyeli az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos, közinfrastruktúrához kötődő privatizációs és PPP, illetve egyedi kijelölés alapján egyes koncessziós (a 4.7.1.6. pont tekintetében a továbbiakban: koncessziós) és egyéb állami vagyont érintő, gazdálkodó szervezetekkel kötött és megkötendő szerződéseket, projekteket,

2. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a koncessziós pályázatok kiírása, elbírálása és a koncessziós szerződés megkötése során előkészíti az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértését,

3. a 2. pontban foglaltakkal összefüggésben kidolgozza a koncessziós politikát, felel a koncessziókkal összefüggő döntések előkészítéséért,

4. a vagyonpolitikáért felelős államtitkár 31. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatai tekintetében felel a koncessziós pályázati eljárások lebonyolításáért, ennek keretében előkészíti a koncessziós pályázati kiírásokat, a koncessziós szerződéseket,

5. gondoskodik az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos, PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő oktatási, kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, a Magyar Államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. felügyeli, elemzi és ellenőrzi az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos privatizációs, PPP és kapcsolódó szerződéseket, illetve koncessziós szerződéseket,

2. megállapodás alapján közös ellenőrzéseket végezhet a szerződésben vagy megállapodásban meghatározott szervezettel (ÁSZ, KEHI), ennek során önálló ellenőrzési jelentést készíthet,

3. felügyeli az állami vagyongazdálkodással kapcsolatos, a minisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények, gazdasági társaságok PPP szerződéseinek teljesítését – illetve koncessziós és egyéb vagyonhasznosítási szerződéseinek teljesítését –, az azokkal kapcsolatos finanszírozási javaslatokat gazdaságosság, költséghatékonyság szempontjából véleményezi,

4. részt vesz a PPP projektekhez kötődő költségvetési tervezésben, valamint pénzügyi adatszolgáltatásokban,

5. kapcsolatot tart a szerződéses partnerekkel, magyarországi PPP típusú befektetésekben érdekelt pénzügyi, jogi és befektetői csoportokkal, tanácsadókkal, valamint nemzetközi szervezetekkel,

6. ellenőrzi, hogy a privatizáció során a felelős kormányzati és tulajdonosi szervezetek betartották-e a vonatkozó törvényeket, és az adott körülmények között miként gondoskodtak a felelősségi körükbe tartozó vagyon eredményes hasznosításáról,

7. vizsgálja az előnytelen, gazdaságtalan privatizációs és PPP – továbbá koncessziós, illetve egyéb állami vagyont érintő –, gazdálkodó szervezetekkel kötött szerződések módosításának, megszüntetésének lehetőségét, az esetleges jogkövetkezmények hatásait, megoldási javaslatokat készít,

8.213 részt vesz a PPP projektekhez kapcsolódó európai uniós források felhasználásával megvalósuló beruházások PPP-t érintő részének előkészítésében és koordinálásában,

9.214 eseti jelleggel részt vesz az elfogadott projektek végrehajtása során a helyszíni ellenőrzésekben.

c) Egyéb feladatai körében:

1. együttműködik a minisztérium és a társminisztériumok szakterületeivel a PPP struktúrában megvalósuló közinfrastruktúra-fejlesztési projektek nyomon követésében,

2. egyedi feladatmeghatározás alapján konzultációt folytat a közigazgatás egyéb szereplőivel az állami vagyongazdálkodással közvetlenül nem kapcsolatos közinfrastruktúrához kötődő privatizációs és PPP szerződésekkel kapcsolatban.

d)215 Kodifikációs feladatai körében

1. előkészíti a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

2. véleményezi a feladatkörét érintő kérdésekben a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok és előterjesztések tervezeteit.

4.7.1.7.216 Állami Beruházások Felügyeletéért Felelős Főosztály

A Főosztály feladatai

a) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja az állami forrásból állami tulajdonú ingatlanon megvalósuló ingatlanberuházásoknak az állam tulajdonosi érdekeire tekintettel történő ellenőrzését, ezen belül:

1.1. koordinálja a beruházások nyilvántartását,

1.2. adatot szolgáltat a kormányzat részére az építési beruházások kérdéséről,

1.3. lebonyolítja a szükséges közbeszerzési eljárásokat,

1.4. kapcsolatot tart a BMSK Zrt. Állami Beruházási Ellenőrző Igazgatóságával.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. kapcsolatot tart a BMSK Zrt. és az MNV Zrt. érintett szakterületeivel.

4.8.217 A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított szervezeti egységek

4.8.0.1. Postaügyért és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosi Titkárság

A Postaügyért és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosi Titkárság a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat, továbbá a közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár, a Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály, valamint az Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály titkársági feladatait.

4.8.1. A közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.8.1.0. Közműszolgáltatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

A Közműszolgáltatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság a közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt álló önálló szervezeti egység, amely a közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár és a pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár vonatkozásában ellátja a 72. §-ban meghatározott feladatokat, valamint a Közműszolgáltatási Főosztály, a Portfóliógazdálkodási Főosztály, a Fejlesztési Banki Főosztály, valamint a Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály titkársági feladatait.

4.8.1.1. Közműszolgáltatási Főosztály

A Főosztály feladatai:

Funkcionális feladatai körében:

1. figyelemmel kíséri az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. működését gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és szakszerűsége tekintetében,

2. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli és kontrolling ellenőrzést végez,

3. a minisztériumon belüli és kívüli adat- és információigények kielégítése érdekében adatgyűjtést végez a feladatkörébe tartozó vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében.

4.8.1.2. Portfóliógazdálkodási Főosztály

A Főosztály feladatai:

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében:

1. előkészíti, koordinálja az ENKSZ Zrt.-vel és a KAF Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,

2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a feladatkörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat,

3. javaslatot tesz és előkészíti a Fejlesztési Banki Főosztály számára a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a NÚSZ Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését érintő, tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntések tervezetét.

4.8.2. A pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.8.2.1. Fejlesztési Banki Főosztály

A Főosztály feladatai:

a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében:

1. előkészíti, koordinálja – a 4.8.1.2. cím 3. pontjában foglalt esetekben a Portfóliógazdálkodási Főosztály javaslatára – az MFB Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,

2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a feladatkörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat.

b) Egyéb feladatai körében:

1. figyelemmel kíséri az MFB Zrt. működését, különösen az MFB Zrt. gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és szakszerűsége tekintetében, továbbá a kiemelt gazdasági társaságok esetében,

2. véleményezi a feladatkörébe tartozó társaságok által végzett közszolgáltatások működési (pénzügyi, gazdálkodási) feltételrendszerének kialakítását,

3. koordinálja és végrehajtja az MFB-csoport adataira és információira irányuló adatkéréseket,

4. összesíti és értékeli az MFB-csoport gazdasági adatait,

5. az adat- és információigények kielégítése érdekében folyamatosan nyomon követi az MFB-csoport gazdálkodását, továbbá adatgyűjtést végez az állami vagyonnal kapcsolatos vagyonpolitikai kérdéseket érintő kormányzati döntések, állásfoglalások és jogszabályok előkészítése érdekében,

6. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli és kontrolling ellenőrzést végez.

4.8.2.2. Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály

A Főosztály feladatai:

a) Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében:

1. előkészíti, koordinálja a Magyar Posta Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó döntéseket,

2. döntésre előkészíti, valamint ellátja a feladatkörébe tartozó társaságokkal, vagyonelemekkel kapcsolatos állami tulajdonosi joggyakorlói és egyéb feladatokat.

b) Egyéb feladatai körében:

1. figyelemmel kíséri a Magyar Posta Zrt. működését gazdálkodásának célszerűsége, jövedelmezősége és szakszerűsége tekintetében,

2. feladat- és hatáskörében az éves ütemterv alapján számviteli és kontrolling ellenőrzést végez,

3. előkészíti az agrár- és zöldbank koncepció kialakításával, működtetésével és a takarékszövetkezeti integráció továbbfejlesztésével kapcsolatos döntéseket.

4.8.3. A közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár által irányított szervezeti egységek

4.8.3.1. Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai:

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. előkészíti az MFB-csoport tevékenységével, valamint a feladatkörébe tartozó egyéb vagyonelemekkel összefüggő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

2. előkészíti a postaügyre vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

3. közreműködik a postapiachoz kapcsolódó ágazati szakmapolitika és a korszerű szabályozói keretrendszer kialakításában, ezek folyamatos felülvizsgálatában,

4. közreműködik az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettségek általános kereteinek kidolgozásában, valamint az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos jogi és szabályozási feladatokban,

5. közreműködik a feladatkörét érintő kormányzati döntések, állásfoglalások előkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. részt vesz az MFB Zrt. Igazgatóságának ülésein a részvényesi joggyakorló képviselőjeként, véleményezi az Igazgatóság üléseire benyújtásra kerülő előterjesztéseket,

2. véleményezi a főosztály feladatkörével összefüggő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

3. jóváhagyásra előkészíti az MFB Zrt. által az állami tulajdonban lévő tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságok, valamint a kiemelt gazdasági társaságok részére nyújtandó tulajdonosi kölcsönök engedélyezését, valamint előkészíti szükség szerint a nyújtott kölcsönökkel kapcsolatos előterjesztéseket,

4. koordinálja az MFB Zrt. idegen devizában meghatározott, éven túli lejáratú forrásbevonásához az államháztartásért felelős miniszterrel szükséges egyeztetést,

5. jóváhagyásra előkészíti az MFB Zrt. által állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a kiemelt gazdasági társaságok részére nyújtandó támogatások, tőkeemelések engedélyezését,

6. előkészíti a postaügyhöz kapcsolódó szabályozást és az ehhez szükséges kormányzati döntéseket,

7. előkészíti a postapiachoz kapcsolódó ágazati szakmapolitikát, és gondoskodik a korszerű szabályozói keretrendszer kialakításáról és folyamatos felülvizsgálatáról,

8. felel az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettségek általános kereteinek kidolgozásáért, valamint előkészíti az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződéssel és az egyetemes postai szolgáltatás méltánytalan többletterhének megtérítésével kapcsolatos döntéseket,

9. gondoskodik a postai tárgyú nemzeti szabványok kialakításáról, valamint részt vesz a nemzetközi és európai uniós kötelezettségeken alapuló nemzeti szabványosításban,

10. tagot jelöl a Magyar Posta Témakijelölő Tanácsadó Bizottságba,

11. felel az állam és az egyetemes postai közszolgáltatási feladatokat ellátó egyetemes postai szolgáltató közötti közszolgáltatási szerződések kidolgozásával, felülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátásáért.

c) Funkcionális feladatai körében:

1. ellátja a postai szakterületet érintően a szakképzésről szóló törvény alapján, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakképesítésért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó postai szakképesítésekkel kapcsolatos feladatokat,

2. közreműködik az MFB-csoporttal kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb dokumentumok, szerződések, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében: feladatkörét érintően közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátásában.

4.8.3.2. Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály

A Főosztály feladatai:

a) Kodifikációs feladatai körében:

1. előkészíti az integrációs, zöldbanki és agrárbanki fejlesztéshez kapcsolódó jogszabályok, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

2. véleményezi a tevékenységével összefüggő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket, előkészíti a hozzá tartozó szükséges kormányzati döntéseket és állásfoglalásokat,

3. közreműködik a feladatkörébe tartozó vagyonelemekkel összefüggő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének előkészítésében,

4. előkészíti az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. tevékenységével, valamint a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer megszervezésével összefüggő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetét,

5. közreműködik a főosztály feladatkörét érintő kormányzati döntések, állásfoglalások előkészítésében.

b) Koordinációs feladatai körében:

1. felel az agrár- és zöldbank koncepció kidolgozásáért, közreműködik a Kormány ezzel kapcsolatos vagyongazdálkodási politikájának végrehajtásában,

2. véleményezi a főosztály feladatkörével összefüggő jogszabálytervezeteket, közjogi szervezetszabályozó eszközöket,

3. feladatkörét érintően ellátja az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatokat.

c) Funkcionális feladatai körében: közreműködik az ENKSZ Zrt.-vel és a KAF Zrt.-vel kapcsolatosan felmerülő, tulajdonosi döntést igénylő társasági jogi és egyéb dokumentumok, szerződések, szabályzatok előkészítésében, véleményezésében.

d) Európai uniós és nemzetközi feladatai körében: feladatkörét érintően közreműködik az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátásában.

3. függelék

A minisztérium létszámkerete az egyes állami vezetők és a kabinetfőnök irányítása alá tartozó
szervezeti egységek együttes létszáma szerinti bontásban

4. Miniszter

4.0.0.1. Miniszteri Kabinet

4.0.0.1.1. Miniszteri Titkárság

4.0.0.2. Ellenőrzési Főosztály

4.0.0.3.218 Egyes Kiemelt Jelentőségű Budapesti Beruházásokért Felelős Kormánybiztos Koordinációs Főosztálya

4.1. Közigazgatási államtitkár

4.1.0.1. Közigazgatási Államtitkári Titkárság

4.1.0.2. Szervezetfejlesztési és Közigazgatási Stratégiai Főosztály

4.1.0.3.219 Személyügyi Főosztály

4.1.0.3.1. Személyügyi Osztály

4.1.0.3.2. Képzési és Szociális Osztály

4.1.0.4.220 Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

4.1.1. Jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár

4.1.1.1. Jogi és Igazgatási Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.1.1.2. Jogszabály-előkészítő Főosztály

4.1.1.2.1. Szervezetszabályozási Osztály

4.1.1.2.2. Koordinációs Osztály

4.1.1.2.3. Fejlesztési, Klíma- és Energiaügyi Szabályozási Osztály

4.1.1.2.4. Közlekedési és Infokommunikációs Szabályozási Osztály

4.1.1.3. Jogtanácsosi Főosztály

4.1.1.3.1. Peres Ügyek Osztálya

4.1.1.3.2. Szerződéses és Hatósági Ügyek Osztálya

4.1.1.4.221

4.1.1.5. Igazgatási és Biztonsági Főosztály

4.1.1.5.1. Biztonsági Osztály

4.1.1.5.2. Igazgatási Osztály

4.1.2. Európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár

4.1.2.1. Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.1.2.2. Európai Uniós Főosztály

4.1.2.2.1. I. Uniós Döntés-előkészítési Osztály

4.1.2.2.2. II. Uniós Döntés-előkészítési Osztály

4.1.2.3. Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

4.1.2.3.1. Bilaterális Kapcsolatok és Nemzetközi Szervezetek Osztálya

4.1.2.4. Protokoll Főosztály

4.1.2.4.1. Rendezvény- és Utazásszervezési Osztály

4.1.3. Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

4.1.3.1. Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.1.3.1.1.222 Egyes Kiemelt Beruházások és Kormányzati Szakpolitika Osztálya

4.1.3.2. Gazdálkodási Főosztály

4.1.3.2.1. Igazgatási Pénzügyi Osztály

4.1.3.2.2.223 Közbeszerzési, Illetményszámfejtési és Ellátási Osztály

4.1.3.2.3. Finanszírozási és Lebonyolítási Osztály

4.1.3.2.4.224 Előirányzat-gazdálkodási és Sajátos Bevételek Nyilvántartási Osztálya

4.1.3.3. Költségvetési Főosztály

4.1.3.3.1. Általános Költségvetési Osztály

4.1.3.3.2. Fejezeti Pénzügyi Osztály

4.1.3.3.3. Tervezés-koordinációs és Kontrolling Osztály

4.1.3.3.4. Szakmai Programok Pénzügyi Osztály

4.1.3.3.5.225 PPP, Sport és Köznevelés Pénzügyi Osztály

4.1.3.4. Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály

4.1.3.4.1. Intézményfelügyeleti Osztály

4.1.3.4.2. Számviteli Osztály

4.1.3.4.3. Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot Kezelő Osztály

4.2. Parlamenti államtitkár

4.2.0.1. Parlamenti Államtitkári Titkárság

4.2.0.2. Parlamenti Kapcsolatok Főosztálya

4.2.0.2.1. Parlamenti Kapcsolatok Osztály

4.2.0.2.2. Ágazati Konzultációs Osztály

4.2.0.3. Kommunikációs Főosztály

4.2.0.3.1. Sajtó és Média Osztály

4.2.0.3.2. Tudásbázis Menedzsment és Vállalati Kapcsolatok Osztály

4.3. Infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár

4.3.0.1. Infokommunikációért és Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkári Titkárság

4.3.1. Infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

4.3.1.1. Infokommunikációért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.3.1.2. Infokommunikációs Szabályozási és Szervezési Főosztály

4.3.1.2.1. Infokommunikációs Szervezési Osztály

4.3.1.2.2. Elektronikus Hírközlési és Űrkutatási Osztály

4.3.1.3. Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály

4.3.1.3.1. Szélessávú Infrastruktúra Fejlesztési Osztály

4.3.1.3.2. Informatikai Kontrolling Osztály

4.3.1.4. Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály

4.3.1.4.1. Infokommunikációs Gazdaságfejlesztési Osztály

4.3.1.4.2. Információs Társadalom Fejlesztési Osztály

4.3.1.4.3. Nemzetközi Osztály

4.3.1.5.226

4.3.1.5.1. Nyilvántartási Osztály

4.3.1.5.2. Kockázatkezelési és Ellenőrzési Osztály

4.3.2.227 Fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

4.3.2.1. Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.3.2.2. Fogyasztóvédelmi Stratégiai Főosztály

4.3.2.2.1. Fogyasztóvédelmi Képzési és Szervezetfejlesztési Osztály

4.3.2.3. Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály

4.3.2.4. Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály

4.3.2.4.1. Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium

4.3.2.4.2. Mechanikai és Villamos Laboratórium

4.3.2.5. Európai Fogyasztói Központ

4.4. Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

4.4.0.1. Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

4.4.0.2. Közlekedési Stratégiai Főosztály

4.4.1. Közlekedésért felelős helyettes államtitkár

4.4.1.1. Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.4.1.2. Közlekedési Infrastruktúra Főosztály

4.4.1.2.1. Közúti Osztály

4.4.1.2.2. Vasúti Infrastruktúra Osztály

4.4.1.2.3. Fejlesztési és Finanszírozási Osztály

4.4.1.3. Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

4.4.1.3.1. Közszolgáltatás Stratégiai Osztály

4.4.1.3.2. Közszolgáltatás Szervezési Osztály

4.4.1.4. Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály

4.4.1.4.1. Gépjármű-közlekedési és Logisztikai Osztály

4.4.1.4.2. Vasúti Szabályozási Osztály

4.4.1.4.3. Környezetvédelmi Osztály

4.4.1.5. Légi- és Víziközlekedési Főosztály

4.4.1.5.1. Légügyi Osztály

4.4.1.5.2. Víziközlekedési Osztály

4.4.1.6.228 Kerékpáros Koordinációs Főosztály

4.4.2.229 Közlekedési operatív programokért felelős helyettes államtitkár

4.4.2.1. Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.4.2.2.230 Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály

4.4.2.2.1. Audit és Szabályossági Osztály

4.4.2.2.2. Projektzárási és Tájékoztatási Osztály

4.4.2.2.3. Eljárásrendi és Tervezési Osztály

4.4.2.2.4. Helyszíni Ellenőrzési Osztály

4.4.2.3. Közúti Projektek Főosztály

4.4.2.3.1. Gyorsforgalmi Projektek Osztály

4.4.2.3.2. Főúti Projektek Osztály

4.4.2.4. Kötöttpályás Projektek Főosztály

4.4.2.4.1. TEN-T Vasúti Projektek Osztály

4.4.2.4.2. Elővárosi Vasúti Projektek Osztály

4.4.2.4.3. Városi Közlekedési Projektek Osztály

4.4.2.5. CEF Főosztály

4.4.2.6. Pénzügyi és Monitoring Főosztály

4.4.2.6.1. Pénzügyi Tervezési és Kifizetési Osztály

4.4.2.6.2. Végrehajtás-finanszírozási Osztály

4.4.2.6.3. Monitoring Osztály

4.5. Energiaügyért felelős államtitkár

4.5.0.1. Energiaügyért Felelős Államtitkári Titkárság

4.5.1. Energetikáért felelős helyettes államtitkár

4.5.1.1. Energetikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.5.1.2. Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály

4.5.1.2.1. Energiastratégiai Osztály

4.5.1.2.2. Energiapolitikai Osztály

4.5.1.3. Energiaszabályozási Főosztály

4.5.1.3.1.231 Általános Energiaszabályozási Osztály

4.5.1.4.232 Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály

4.5.1.5. Atomenergetikai Főosztály

4.5.1.5.1. Stratégiai és Nukleáris Technológiai Osztály

4.5.1.5.2. Általános Atomenergetikai Osztály

4.6. Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

4.6.0.1. Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkári Titkárság

4.6.0.2. Fejlesztéspolitikai Tanácsadói Főosztály

4.6.0.3. Operatív Irányítási Főosztály

4.6.1. Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

4.6.1.0. Zöldgazdaság fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.6.1.1. Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

4.6.1.1.1. Zöldítési Programok Osztály

4.6.1.1.2. Megújuló Energia Osztály

4.6.1.1.3. Zöldgazdaság-tervezési Osztály

4.6.1.1.4. Nemzetközi Energiahatékonysági és Megújuló Energia Programok Osztály

4.6.1.2. Klímapolitikai Főosztály

4.6.1.2.1. Hazai Klímapolitikai Osztály

4.6.1.2.2. Nemzetközi és Európai Uniós Klímapolitikai Osztály

4.6.1.3. Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya

4.6.1.3.1. Víziközmű Osztály

4.6.1.3.2. Hulladék Közszolgáltatási Osztály

4.6.1.4.233 Nemzeti Fejlesztési Programok Főosztálya

4.6.1.4.1. Modern Városok Programiroda Osztálya

4.6.1.4.2. Kiemelt Fejlesztési Ágazatok Osztálya

4.6.1.4.3. Nemzeti Fejlesztési Források Osztálya

4.6.1.5.234 Hazai Program-végrehajtási Főosztály

4.6.1.5.1. Hazai Program-végrehajtási Osztály

4.6.1.6.235 Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

4.6.1.6.1. Hatósági és Klímagáz Adatkezelési Osztály

4.6.1.6.2. Felügyeleti Osztály

4.6.1.6.3. Hatósági Díj Ellenőrzési és Végrehajtási Osztály

4.6.1.6.4.236 Klímagáz Képzési Osztály

4.6.2.237 Környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

4.6.2.0. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.6.2.0.1. Szabályossági Osztály

4.6.2.0.2. Szervezési, Koordinációs Osztály

4.6.2.1. Vízügyi és Természetvédelmi Végrehajtási Főosztály

4.6.2.1.1. Árvíz- és Katasztrófavédelmi Projektek Osztálya

4.6.2.1.2. Természetvédelmi és Szemléletformálási Projektek Osztálya

4.6.2.1.3. Fenntartási és Pénzügyi Osztály

4.6.2.1.4. Projektfejlesztési Osztály

4.6.2.1.5. Műszaki és Közbeszerzés Ellenőrzési Osztály

4.6.2.2. Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Végrehajtási Főosztály

4.6.2.2.1. Szennyvízkezelési Osztály

4.6.2.2.2. Ivóvízkezelési Osztály

4.6.2.2.3. Hulladékgazdálkodási Osztály

4.6.2.2.4. Fenntartási és Pénzügyi Osztály

4.6.2.2.5. Projektfejlesztési Osztály

4.6.2.2.6. Műszaki és Közbeszerzés Ellenőrzési Osztály

4.6.2.3. Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya

4.6.2.3.1. Kiemelt Kedvezményezettek Energiahatékonysági Projektjeinek Osztálya

4.6.2.3.2. Energetikai Projektek Osztálya

4.6.2.3.3. Távhőrendszer-fejlesztési és Megújuló Energia Projektek Osztálya

4.6.2.3.4. Egyházi Energetikai Projektek Osztálya

4.6.2.3.5. Épületenergetikai Projektek Osztálya

4.6.2.3.6. Fenntartási és Pénzügyi Osztály

4.6.2.3.7. Projektfejlesztési Osztály

4.6.2.3.8. Műszaki és Közbeszerzés Ellenőrzési Osztály

4.6.2.4. Operatív Program Koordinációs Főosztály

4.6.2.4.1. Monitoring és Követeléskezelési Osztály

4.6.2.4.2. Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

4.6.2.4.3. Rendszerfinanszírozási Osztály

4.6.2.4.4. Eljárásrendi és Értékelési Osztály

4.6.2.5. Végrehajtást Támogató Főosztály

4.6.2.5.1. Kedvezményezetti Kapcsolatok Osztálya

4.6.2.5.2. Projektfelügyeleti Osztály

4.6.2.5.3. Környezetvédelmi Projekt-utógondozási Osztály

4.6.2.5.4. Energetikai Projekt-utógondozási Osztály

4.7.238 Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

4.7.0.1. Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkári Titkárság

4.7.1. Vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

4.7.1.1. Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.7.1.2. Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztály

4.7.1.2.1. Vagyonjogi Szabályozási és Koordinációs Osztály

4.7.1.2.2. Vagyon-költségvetési Osztály

4.7.1.3. Állami Vagyonelemek Főosztálya

4.7.1.3.1. Vagyongazdálkodási Osztály

4.7.1.3.2.239 Vagyonrendezési Osztály

4.7.1.4. Társasági Portfólió Főosztály

4.7.1.4.1. Tulajdonosi Joggyakorlást és Társasági Belső Működést Támogató Osztály

4.7.1.4.2. Társasági Üzletvitel és Kontrolling Osztály

4.7.1.4.3. Társasági Belső Szabályozási Osztály

4.7.1.5. Sportcélú Beruházások Főosztálya

4.7.1.5.1. Sportlétesítmény Fejlesztési Osztály

4.7.1.5.2.240 Sport- és Köznevelési Infrastruktúra Finanszírozási Osztály

4.7.1.5.3. Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési Osztály

4.7.1.5.4.241 Kiemelt Sportágak Létesítmény-fejlesztési Osztálya

4.7.1.6. Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya

4.7.1.7.242 Állami Beruházások Felügyeletéért Felelős Főosztály

4.7.1.7.1. Beruházás Nyilvántartási Osztály

4.7.1.7.2. Közbeszerzési Osztály

4.7.1.7.3. Beruházás Ellenőrzési Osztály

4.8.243 A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított szervezeti egységek

4.8.0.1. Postaügyért és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosi Titkárság

4.8.1. Közműszolgáltatásért felelős helyettes államtitkár

4.8.1.0. Közműszolgáltatásért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

4.8.1.1. Közműszolgáltatási Főosztály

4.8.1.2. Portfóliógazdálkodási Főosztály

4.8.2. Pénzügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár

4.8.2.1. Fejlesztési Banki Főosztály

4.8.2.2. Postaügyi és Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásstratégiai Főosztály

4.8.3. Közmű- és pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozási és koordinációs ügyeiért felelős helyettes államtitkár

4.8.3.1. Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály

4.8.3.2. Integrációs és Közmű Szabályozási és Koordinációs Főosztály

4. függelék244

A miniszter által irányított, felügyelt központi költségvetési szervek

A

B

C

D

1.

Intézmény

A miniszter hatásköre

A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység

2.

Országos Atomenergia Hivatal

felügyelet

energetikáért felelős helyettes államtitkár

Atomenergetikai Főosztály

3.

Közlekedésbiztonsági Szervezet

irányítás

közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Légi- és Víziközlekedési Főosztály

4.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

irányítás

közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Gépjármű-közlekedési
és Vasúti Főosztály

5.

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

irányítás

közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály

6.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

irányítás

fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár

Fogyasztóvédelmi Főosztály

7.

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

irányítás

energetikáért felelős helyettes államtitkár

Energiagazdálkodási
és Bányászati Főosztály

8.

Magyar Földtani
és Geofizikai Intézet

irányítás

energetikáért felelős helyettes államtitkár

Energiagazdálkodási
és Bányászati Főosztály

9.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

irányítás

infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

Infokommunikációs Gazdaság-
és Társadalomfejlesztési Főosztály

10.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

szakmai irányítás
[a 276/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet
4. § (2) bekezdés a) pontja szerint]

közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Gépjármű-közlekedési
és Vasúti Főosztály

11.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

irányítás

infokommunikációért felelős helyettes államtitkár

Infokommunikációs Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály

12.

Nemzeti Sportközpontok

irányítás

vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár

Sportcélú Beruházások Főosztálya

4/A. függelék245

A miniszter fővárosi és megyei kormányhivatalokkal kapcsolatos szakmai irányítási és ellenőrzési jogkörei

 

A

B

C

D

E

1.

A miniszter szakmai irányítása alá tartozó feladat

A miniszter szakmai irányítási és ellenőrzési jogköre

A miniszter szakmai irányítási és szakmai ellenőrzési jogkörének gyakorlásában közreműködő
központi hivatal

A miniszter által átruházott hatáskörben eljáró állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység

2.

a kormányhivatal közlekedési hatósági feladatai

az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott jogkör, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

Közlekedés-
politikáért felelős államtitkár

Gépjármű-közlekedési

és Vasúti Főosztály

3.

a kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatai

az Áht. 9. §
g)–i) pontjában meghatározott jogkör, valamint törvényességi
és szakszerűségi ellenőrzés

 

Infokommunikációért
és fogyasztó-
védelemért
felelős államtitkár

Fogyasztóvédelmi Stratégiai
Főosztály

4.

a kormányhivatal bányafelügyeleti feladatai

az Áht. 9. §
g)–i) pontjában meghatározott jogkör, valamint törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Energiaügyért felelős államtitkár

Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály

4/B. függelék246

A minisztérium alapítói joggyakorlása alatt álló alapítványok, közalapítványok

 

A

B

C

 

Alapítvány

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős állami vezető

A miniszteri hatáskör gyakorlásával
összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység

1.

Kulturált Közlekedésért Alapítvány

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Közlekedési Stratégiai Főosztály

2.

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Fejlesztéspolitikai Tanácsadói Főosztály

5. függelék247

A minisztériumon belül az állami vagyon feletti tulajdonosi jogosítványok
és szakmai felügyelet gyakorlásával kapcsolatos együttműködési, iratkezelési rend

1.248 Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakra tekintettel, a minisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában a nemzeti fejlesztési miniszter vagy a nemzeti fejlesztési miniszter felhatalmazása alapján a vagyonpolitikai államtitkár mint a tulajdonosi jogok gyakorlója – a szakmai felügyeletet gyakorló államtitkár, valamint a közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggésben a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos előzetes egyetértésével – hozza meg a döntéseket.

2.249 A jelen Szabályzat szerint szakmai felügyeletet gyakorló államtitkár, a közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggésben a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos, helyettes államtitkár, illetve a megállapodás alapján szakmai felügyeletet ellátó minisztérium az általa felügyelt gazdasági társaság esetében – az ellátandó közfeladatra vonatkozóan, illetve a gazdálkodó szervezet esetleges speciális irányítási sajátosságaira tekintettel – az alábbi személyi döntéseket véleményezi:

a) speciális szakmai képzettséget igénylő ügyvezetés esetén az ügyvezető kiválasztására vonatkozó szempontrendszerben a speciális szakmai szempontok érvényesítése,

b) a szakmailag alkalmatlan vezető leváltása,

c) a gazdálkodó szervezet szakmai területének irányításáért felelős, az első számú vezetőn kívüli személy kinevezése ügyében,

d) a gazdálkodó szervezet testületeibe egy fő szakmai ismeretekkel rendelkező személy kinevezése.

2503. A szakmai felügyelet jogkörében, a szakmai felügyeletet ellátó államtitkár, a közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggésben a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztos, helyettes államtitkár, illetve minisztérium jogosult az adott gazdasági társaság esetében a stratégiai terv elfogadására és minden olyan, nem tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó kérdésben való döntésre, amely a gazdasági társaság működése során jelentkezik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlást érintő ügyekben az MNV Zrt.-t, illetve a minisztert vagy felhatalmazása alapján a vagyonpolitikai államtitkárt köteles írásban tájékoztatni.

4.251 A miniszteri jóváhagyást igénylő, illetve miniszteri döntési jogkörbe tartozó ügyek tekintetében a vagyonpolitikai államtitkárhoz vagy az irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységhez érkezett iratokat minden esetben meg kell küldeni véleményezésre és/vagy egyetértésre a Miniszteri Kabinetre, a közúti és kötöttpályás infrastrukturális fejlesztések tekintetében a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak, továbbá a szakmai felügyeletet ellátó főosztálynak.

5. Ha az ügyirat eredetiben nem a vagyonpolitikáért felelős államtitkárhoz érkezett, az 1. pontban felsorolt ügyekben minden esetben eredetiben kell átadni, a 2. és 3. pontba tartozó ügyekben véleményezés esetén az érkeztetéssel egyidejűleg másolatban, egyéb esetekben tájékoztatásként utólag megküldeni.

6. A minisztérium által átvenni kívánt ingatlanok, egyéb vagyonelemek, valamint a területért felelős szakmai államtitkár, illetve szakmai felügyeletet gyakorló minisztérium által lebonyolított közbeszerzések tekintetében külön egyeztetés történik.

7. A miniszter hatásköre az alábbi gazdasági társaságok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlására terjed ki a Magyar Állam nevében.

8.252 Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet értelmében a rendeletben tételesen felsorolt társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2018. december 31-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el.

A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok
szakmai felügyeletét ellátó állami vezetők és önálló szervezeti egységek

 

A

B

C

 

Társaság

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős állami vezető, kormánybiztos

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős szervezeti egység

1.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

Állami Vagyonelemek Főosztálya

2.

Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

Kiemelt Állami Szerződések Főosztálya

3.

Hungaroring Sport Zrt.

Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

Társasági Portfólió Főosztály

4.

Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

5.

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Légi- és Víziközlekedési Főosztály

6.

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Közlekedési Szolgáltatási Főosztály, Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály

7.

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Gépjármű-közlekedési és Vasúti Főosztály

8.

Antenna Hungária Zrt.

Infokommunikációért felelős államtitkár

Infokommunikációs Szabályozási
és Szervezési Főosztály

9.

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya

10.

Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

miniszter a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossal együttesen

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

11.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

a közúti és kötöttpályás közlekedési infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggésben a miniszter
a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossal együttesen, egyéb feladatok tekintetében
a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

12.

MÁV Magyar
Államvasutak Zrt.

a közúti és kötöttpályás közlekedési infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggésben a miniszter
a közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossal együttesen, egyéb feladatok tekintetében
a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Közlekedési Infrastruktúra Főosztály, Közlekedési Szolgáltatási Főosztály

13.

MAHART Magyar Hajózási Zrt.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Légi- és Víziközlekedési Főosztály

14.

MAHART-PassNAVE Kft.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Légi- és Víziközlekedési Főosztály

15.

MAHART Szabadkikötő Zrt.

Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár

Légi- és Víziközlekedési Főosztály

16.

Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Miniszter

Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság

17.

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt.

Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

Sportcélú Beruházások Főosztálya

18.

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft.

Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár

Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály”

19.

„Hód” Sport Kft.

Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

Vagyongazdálkodási Stratégiai és Koordinációs Főosztály

20.

MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vagyonpolitikáért felelős államtitkár

Társasági Portfólió Főosztály

5/A. függelék253

A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó,
a postaügyekért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos által irányított szakterületen működő gazdasági társaságok szakmai felügyeletét ellátó kormánybiztos
és önálló szervezeti egységek

A

B

C

1.

Társaság

A miniszteri hatáskör gyakorlásával összefüggésben szakmai felelős

A miniszteri hatáskör gyakorlásával
összefüggésben
szakmai felelős szervezeti egység

2.

MFB Zrt.

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Fejlesztési Banki Főosztály

3.

Magyar Posta Zrt.

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Fejlesztési Banki és Postaügyi Szabályozási és Koordinációs Főosztály

4.

ENKSZ Zrt.

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Közműszolgáltatási Főosztály

5.

KAF Zrt.

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos

Közműszolgáltatási Főosztály

6. függelék

Döntések előkészítésének és meghozatalának rendje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó,
valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél lefolytatott eljárásokban

1. Abban az esetben, amikor a miniszter a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján közigazgatási hatóság felügyeleti szervének hatáskörében jár el, az eljárás során hozott döntést az eljárás alapjául szolgáló ügy alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység előkészítésében – törvényességi szempontból a Jogtanácsosi Főosztállyal egyeztetve – az önálló szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével a miniszter nevében és megbízásából a felettes államtitkár adja ki. Amennyiben az eljárás miniszteri biztos feladatkörét is érinti, a döntést a kiadmányozás előtt az aláírási rendnek megfelelően a miniszteri biztos részére is be kell mutatni.

2. Abban az esetben, amikor közigazgatási hatósági ügyben az első fokú hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására jogszabály alapján a miniszter jogosult, a másodfokú eljárás során hozott döntést a hatósági eljárás tárgya szerint feladat- vagy hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység előkészítése alapján – törvényességi szempontból a Jogtanácsosi Főosztállyal egyeztetve – az önálló szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével, a miniszter nevében és megbízásából az illetékes államtitkár adja ki. Amennyiben az eljárás miniszteri biztos feladatkörét is érinti, a döntést az aláírási rendnek megfelelően a miniszteri biztos részére is be kell mutatni.

3. Abban az esetben, amikor közigazgatási hatósági ügyben jogszabály alapján I. fokon a miniszter dönt, az I. fokú eljárás során hozott döntést a hatósági eljárás tárgya szerint feladat- vagy hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység előkészítése alapján – törvényességi szempontból a Jogtanácsosi Főosztállyal egyeztetve – az önálló szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár és az őt irányító államtitkár, valamint a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével, a közigazgatási államtitkár jóváhagyását követően a miniszter adja ki. Amennyiben az eljárás miniszteri biztos feladatkörét is érinti, a döntést az aláírási rendnek megfelelően a miniszteri biztos részére is be kell mutatni.

4. Abban az esetben, amikor a miniszter az irányítása vagy felügyelete alá tartozó államigazgatási szervvel kapcsolatban e jogkörében jár el, a döntést a tárgy szerint feladat- vagy hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység előkészítése alapján – törvényességi szempontból a Jogtanácsosi Főosztállyal egyeztetve – az önálló szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár és az őt irányító államtitkár egyetértésével, a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár és a közigazgatási államtitkár jóváhagyását követően a miniszter adja ki. Amennyiben az eljárás miniszteri biztos feladatkörét is érinti, a döntést az aláírási rendnek megfelelően a miniszteri biztos részére is be kell mutatni.

5. Ha a döntést a miniszter által átruházott hatáskörben az államtitkár adja ki, azt a tárgy szerint feladat- vagy hatáskörrel rendelkező önálló szervezeti egység előkészítése alapján az önálló szervezeti egységet irányító helyettes államtitkár és a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár egyetértésével – törvényességi szempontból a Jogtanácsosi Főosztállyal történt egyeztetést követően – teszi meg. Amennyiben a döntés költségvetési kérdést érint, azt feladatköre szerint a Gazdálkodási Főosztállyal, a Költségvetési Főosztállyal, illetve az Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztállyal előzetesen egyeztetni szükséges.

7. függelék

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök (feladatkörök) a minisztériumban

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök (feladatkörök) az alábbiak:

1. Aki a munkaköri leírása alapján önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult

a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,

c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében,

d) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során,

e) állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során,

f) európai uniós támogatásokkal kapcsolatos döntésre irányuló eljárás lefolytatása során,

g) európai uniós támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

2. Politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó, miniszteri tanácsadó, miniszteri főtanácsadó.

3. Főosztályvezető, titkárságvezető, kabinetfőnök, főosztályvezető-helyettes és osztályvezető.

4.254 Azon fontos és bizalmasnak minősülő munkakörök, amelyek betöltése jogszabály, illetve a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján nemzetbiztonsági ellenőrzési eljáráshoz kötött.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!