nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
22/2014. (XII. 5.) BM utasítás
a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről
2017-01-01
infinity
4

22/2014. (XII. 5.) BM utasítás

a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek egységes intézéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseire – a panaszok és közérdekű bejelentések egységes ágazati intézési rendjének kialakítása érdekében a következő utasítást adom ki:

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Belügyminisztérium hivatali szervezeteire (a továbbiakban: BM), valamint

b) a belügyminiszter által irányított, felügyelt minisztériumi szervekre és önálló belügyi szervekre [a b) alpont tekintetében a továbbiakban együtt: belügyi szervek].

(2) Az utasítás rendelkezéseit a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott panasz és közérdekű bejelentés ügyintézésével kapcsolatos eljárás (a továbbiakban: eljárás) során kell alkalmazni.

2. § (1) A szóbeli panaszok és a közérdekű bejelentések fogadása panaszirodán vagy ügyfélszolgálaton keresztül történik

a) a BM épületében,

b) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve épületében és a rendőr-főkapitányságoknál,

c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál,

d) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál,

e)1 a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal központi szervénél,

f)2

(2) Az irodát működtető szervek székhelyének és az irodának helyt adó épületek bejáratánál az ügyfélfogadás helyét és idejét megjelölő táblát kell elhelyezni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek kivételével a belügyi szervek kötelesek az eljárás végzésére a belügyi szerv valamely szervezeti egységét vagy munkatársát kijelölni.

(4) Az eljárásra vonatkozó adatokat, így különösen a levelezési címet, az elektronikus levelezési címet, a telefonszámot, a faxszámot, továbbá esetlegesen a telefonos vagy – ha erre lehetőség van – a személyes ügyfélfogadási időt, a hatáskör és illetékesség rövid ismertetését – a panasz, a közérdekű bejelentés benyújtásának módjára vonatkozó tájékoztatással együtt – a BM, illetve a belügyi szervek honlapján közzé kell tenni.

3. § (1) A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével – másodpéldányt (a továbbiakban: másodpéldány) kell készíteni. A másodpéldány nem tartalmazhat minősített adatot.

(2) A másodpéldány személyes átvételének lehetőségéről legalább a szerv honlapján, az irányító/felügyeleti szerv honlapján vagy a belügyi szerv közérdekből nyilvános adatait megjelenítő egyéb honlapon külön tájékoztatót kell elhelyezni. Amennyiben a másodpéldányt személyesen átveszik, az átvételéről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia és az átvételt aláírásával igazolnia kell.

4. § (1) A panaszt vagy a közérdekű bejelentést a beérkezését követően a 2. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott, eljárási tevékenységet ellátó szervezeti egység, személy (a továbbiakban: szervezet) haladéktalanul megvizsgálja, hogy annak elbírálására mely szerv vagy szervezeti egység jogosult, majd a vizsgálat eredményének megfelelően továbbítja azt.

(2) Ha egy panasz vagy egy közérdekű bejelentés azonnal megválaszolható, és nem igényel speciális szakértelmet, továbbá az azzal kapcsolatos intézkedések megtétele nem tartozik kizárólagosan egy szerv vagy szervezeti egység feladatkörébe, akkor a panaszt vagy a közérdekű bejelentést a szervezet is elbírálhatja, és akár szóban is megválaszolhatja. Az 1. melléklet szerinti adatlapon – a panasz vagy a közérdekű bejelentés részletes leírása nélkül – rögzíteni kell a panaszos vagy a közérdekű bejelentő szóbeli tájékoztatásának tényét és részéről annak tudomásulvételét, ennek elmaradása esetén kötelező az írásbeli értesítés.

(3) Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által üzemeltetett, a Törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerén (a továbbiakban: védett elektronikus rendszer) keresztül érkezett bejelentések esetén a megkeresett szervnek a védett elektronikus rendszerbe történő regisztrációt követően kell eljárni.

5. § (1) Ha a Törvény 3. § (3) bekezdése alapján a személyes adatok továbbításához hozzájárulás szükséges, akkor az a 2. melléklet szerinti nyilatkozaton is megtehető.

(2) Ha egy panasz vagy egy közérdekű bejelentés az előzetes vizsgálat alapján integritási bejelentésnek minősül, és az eljárásra jogosult szervnél van kijelölt integritási tanácsadó, akkor azt a szervezet haladéktalanul továbbítja az integritási tanácsadó számára.

(3) A korrupciós, így a jogtalan előny nyújtásával vagy megszerzésével kapcsolatos közérdekű bejelentést vagy panaszt a szervezet a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzési feladatokat ellátó szervnek továbbítja.

(4) Ha a védett elektronikus rendszeren keresztül érkezett közérdekű bejelentés tekintetében a megkeresett szerv nem jogosult az eljárásra, akkor arról – az ügy másik szervhez történő áttétele nélkül – a védett elektronikus rendszeren keresztül tájékoztatja a Hivatalt.

6. § A szervezet – a minősített és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok figyelembevételével – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről nyilvántartást vezet, valamint a tárgyévet követően a 3. melléklet kitöltésével kimutatást készít a beérkezett, illetve a befejezett ügyek számáról, a szervezet által tett intézkedésekről és a kimutatást megküldi a tárgyévet követő naptári év január 31-ig a BM ellenőrzési feladatokat és a panaszügyi feladatokat ellátó szervezeti egységei részére.

6/A. §3 Folyamatban lévő – írásbeli választ igénylő – panasszal vagy közérdekű bejelentéssel kapcsolatban az eljárás lezárásáig az ügyfélnek csak az ügy állásáról adható felvilágosítás.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A 6. § szerinti kimutatást a szervezet első alkalommal 2016. január 31-ig küldi meg.

(2) Az utasítás hatálybalépését követő 5 napon belül gondoskodni kell a 2. § (4) bekezdésében foglalt adatok honlapon történő közzétételéről, valamint 30 napon belül gondoskodni kell a 2. § (2) bekezdése szerinti tájékoztató tábla elhelyezéséről.

9. §4

1. melléklet a 22/2014. (XII. 5.) BM utasításhoz

ADATLAP

1. Dátum:     

2. A panasztétel, bejelentés helye:     

3. Az ügyintéző neve:     

4. A panasztétel, bejelentés módja:     

5. Az ügy száma:     

Ügyfél adatai

Név:     

Lakcím:     

Telefon:     

E-mail:     

A panasz vagy a közérdekű bejelentés tárgya:

    

    

    

A panasz, közérdekű bejelentés részletes leírása:

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Szóbeli tájékoztatás megtörtént:        IGEN NEM

A tájékoztatást tudomásul veszem:         IGEN NEM

…………………………………………
ügyfél

Intézkedés:

    

    

    

…………………………………………
ügyintéző aláírása

2. melléklet a 22/2014. (XII. 5.) BM utasításhoz

HOZZÁJÁRULÁS
a panasz vagy a közérdekű bejelentés személyes adatot tartalmazó részének továbbításához, kezeléséhez

Ügyszám:

Alulírott     

     (panaszos, közérdekű bejelentő neve, címe)

    

(közérdekű bejelentés, panasz címzettjének megnevezése).

201……………………………… tett     
tárgyban benyújtott közérdekű bejelentésem, panaszom ügyében kijelentem, hogy annak
a(z) …………………………………………………………………………………………… szervhez történő áttétele esetére a személyes adataimnak a megküldéséhez és kezeléséhez

hozzájárulok     nem járulok hozzá

(A döntés szerinti szöveg jól láthatóan, egyértelműen aláhúzandó!)

Tudomásul veszem, hogy amennyiben személyes adataim kezelésére az eljárásra jogosult szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1), (2) és (4) bekezdése alapján nem jogosult, úgy a hozzájárulásom elmaradása esetén a személyes adataimat a panaszt vagy a közérdekű bejelentést befogadó szerv nem továbbítja az eljárásra jogosult szerv vagy szervezeti egység részére, amely a közérdekű bejelentés vagy a panasz érdemi kivizsgálásának elmaradását vonhatja maga után.

(Helyszín, dátum)

……………………………………………
ügyfél aláírása

3. melléklet a 22/2014. (XII. 5.) BM utasításhoz

Adatok beadványkezelési gyakorlat éves értékeléséhez

Megnevezés

Előző évről áthozott

Tárgyévben
érkezett

Intézkedés
mellőzése

Áttétel

Kivizsgálva

Más szerv közreműködésével kivizsgálva

Következő

évre átvitt

Alaptalan

Részben

megalapozott

Megalapozott

Alaptalan

Részben megalapozott

Megalapozott

Közérdekű bejelentés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!