nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2015-01-02
2016-04-16
4

10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítás

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 1. melléklet 4. § (2) bekezdés j) pontjára – a rendészetért felelős miniszter jóváhagyásával – a következő utasítást adom ki:

1. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatát az utasítás 1. mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2. § A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága önálló szervezeti egységei vezetőinek az utasítás hatálybalépésétől számított harminc napon belül el kell készíteni az egyes szervezeti egységek – országos parancsnok által jóváhagyott – ügyrendjét és a kapcsolódó munkaköri leírásokat.

3. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a közzétételét követő napon lép hatályba.

(2) Az utasítás 1. mellékletének 5. pont p) alpontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

4. § (1)2

(2)3

1. melléklet a 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasításhoz

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság) jogállása

a) Az Országos Parancsnokság a büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) központi vezető szerve, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény alapján központi államigazgatási szerv.

b) Az Országos Parancsnokság önálló jogi személyiséggel és gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

c) Az Országos Parancsnokság működése felett a belügyminiszter – a rendészeti államtitkár útján – irányítási jogkört gyakorol.

d) Jogszabályban meghatározott közfeladata: rendvédelmi szerv a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerint.

e) Illetékessége: országos.

2. A szervezetre vonatkozó alapadatok

a) Név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

b) Angol megnevezés: Hungarian Prison Service Headquarters

c) Székhely: 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.

d) Levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1046

e) Telephellyel nem rendelkezik.

f) Alapító okirat kelte, száma: 2010. augusztus 31., A-103/1/2010.

g) Az Országos Parancsnokság alapítása a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében történt. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának képviseletében – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az igazságügy-miniszter.

h) Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 752028

i) Létesítés éve: 1952.

j) Irányító szerve, mely az alapítói jogokat is gyakorolja: Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), 1051 Budapest, József Attila utca 2–4.

k) Az Országos Parancsnokság megszüntetése esetén a jogutódot az alapító jelöli ki.

l) Az Országos Parancsnokságot a belügyminiszter által kinevezett országos parancsnok vezeti és képviseli. Az országos parancsnok felett a munkáltatói jogokat – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a belügyminiszter gyakorolja.

m) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

ma) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján szolgálati viszony,

mb) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti jogviszony,

mc) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján kormánytisztviselői és kormányzati ügykezelői jogviszony,

md) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján egyéb foglalkoztatásra (pl. megbízás) irányuló jogviszonyok.

n) Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-01393008-00000000

o) Adószám: 15752026-2-51

p) Általános forgalmi adóalany.

q) Az Országos Parancsnokság külön megállapodás alapján ellátja a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja egyes pénzügyi-gazdasági feladatait.

r) Középirányító szerv, amely a belügyminiszter által kiadott utasításban meghatározottak szerint átruházott irányítási jogokat gyakorol.

s) Az Országos Parancsnokság vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3. Az Országos Parancsnokság tevékenységi köre

a) Az államháztartási szakágazat alapján: 842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

b) Az alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 034010 Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása

c) Feladatmutatóval nem rendelkezik.

d) Az alapfeladatok ellátásának forrása: a Magyarország mindenkori éves költségvetése Belügyminisztérium fejezete, Büntetés-végrehajtás címén jóváhagyott előirányzat.

4. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése

a) Előkészíti az országos parancsnok parancsait és előterjesztéseit.

b) Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények (a továbbiakban: bv. intézetek), a fogvatartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaságok (a továbbiakban: gazdasági társaságok), (a bv. intézetek és gazdasági társaságok a továbbiakban együtt: bv. szervek) szolgálati feladatainak a végrehajtását, így különösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak reintegrációjával, foglalkoztatásával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával, valamint a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat.

c) A bv. szervezet költségvetésének keretei között biztosítja a bv. szervek feladatainak ellátásához szükséges feltételeket.

d) A bv. szervek központi anyagi-technikai ellátása.

e) A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban ellátja a jogszabályokban és a miniszter által meghatározott büntetés-végrehajtási feladatokat.

f) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, annak végrehajtására kiadott rendeletekben, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, valamint megbízási szerződésben leírt feltételekkel és korlátozásokkal gyakorolja a gazdasági társaságok tulajdonosi jogait és kötelezettségeit.

g) Végzi a honvédelemmel, a polgári és katasztrófavédelmi tevékenységgel, a munkavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatos központi feladatokat.

h) Együttműködik a büntetések és az intézkedések végrehajtásában közreműködő, illetve a végrehajtást segítő állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel, továbbá az érintett nemzetközi szervezetekkel.

i) Központi ellátó szervként végzi a jogszabályban meghatározott ellátási feladatokat.

5. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

a)4

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a bv. szervezetre vonatkozó végrehajtási rendelete,

c) a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény,

d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei,

e) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,

f) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,

g) Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),

h) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, illetve a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,

j) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

k) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,

l) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

m) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,

n) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,

o) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

p) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és végrehajtási rendeletei,

q) a mindenkori költségvetési törvény.

6. Az Országos Parancsnokság szervezete

a) Az Országos Parancsnokság szervezeti egységei: a főosztály és az osztály.

b) Az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek irányítási és felügyeleti rendjét és a szervezeti egységek engedélyezett létszámát az 1. függelék tartalmazza.

c) Az Országos Parancsnokság szervezeti felépítését a 2. függelék tartalmazza.

d) Az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek feladatait a 3. függelék tartalmazza.

e) A szervezeti egységek vezetőinek, továbbá meghatározott munkakört betöltő személyeknek azon jogosítványait, amelyek körében az Országos Parancsnokság képviselőjeként járhatnak el, a 4. függelék tartalmazza.

f) A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának (a továbbiakban: országos parancsnok) kizárólagos szakmai hatásköri jegyzékét az 5. függelék tartalmazza.

g) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint a szervezeti egységek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolását a 6. függelék tartalmazza.

h) Az Országos Parancsnokság mint középirányító szerv irányítása alá tartozó bv. szervek felsorolását a 7. függelék tartalmazza.

II. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG VEZETÉSE

7. Az országos parancsnok

a) Az Országos Parancsnokságot mint a bv. szervezet szakmai központi vezető és költségvetési középirányító szervét az országos parancsnok vezeti.

b) Az országos parancsnok a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a miniszter döntéseinek keretei között irányítja a bv. szerveket, és gondoskodik a bv. szervezet törvényes működéséről.

c) Előterjesztést, javaslatot tesz a miniszter részére.

d) Jogszabály meghozatalát nem igénylő kérdésben utasítással, szakutasítással állapítja meg az egyes rendszeresen ismétlődő tevékenységek végrehajtásának szabályait.

e) Meghatározott tevékenység vagy feladat végrehajtására, illetve a hivatásos állomány tagjaira vonatkozóan – egyedi döntésként – parancsot ad.

f) Gondoskodik a bv. szervezet költségvetésében foglaltak megtartásáról.

g) Az országos parancsnok a bv. szervezet személyi állományának szolgálati elöljárója, illetve munkahelyi vezetője. A miniszter hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörök kivételével állományilletékes parancsnoki, illetve munkáltatói jogkört gyakorol az Országos Parancsnokság személyi állománya, valamint a bv. szervek vezetői, valamint a bv. szervek vezetőinek szervezetszerű helyettesei felett.

h) Jóváhagyásra előterjeszti az Országos Parancsnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) és állományszervezési táblázatát. Jóváhagyja az Országos Parancsnokság munkatervét, ellenőrzési tervét, a szervezeti egységek ügyrendjét, az Országos Parancsnokság irányítása alá tartozó bv. szervek SZMSZ-ét, valamint állományszervezési táblázatait.

i) Meghatározza a bv. szervezetnél rendszeresített kényszerítő eszközök, fegyverzeti, egyenruházati, hír- és biztonsági rendszerek, illetve az egyéb technikai eszközök típusát és készletnormáit.

j) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, az annak végrehajtására kiadott rendeletekben, valamint megbízási szerződésben leírt feltételekkel és korlátozásokkal gyakorolja a gazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.

k) Felelős a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Köteles gondoskodni a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról.

l) Irányítja a honvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, tervezi, szervezi, irányítja a katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos ágazati tevékenységet, gondoskodik a bv. szervezet polgári védelemre történő felkészítéséről.

m) Az országos parancsnok – ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki – feladat- és hatáskörének gyakorlását az SZMSZ-szel és a belső rendelkezésekkel összhangban, egyes ügycsoportokban vagy egyedi ügyekben állandó vagy eseti jelleggel írásban átruházhatja.

n) Előírja a költségvetési szerv feladatainak végrehajtását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalását vagy az ilyen követelést, elrendeli a kiadás teljesítését, a bevétel beszedését vagy elszámolását.

o) A vonatkozó jogszabályok szerinti fegyelmi és nyomozati jogkört gyakorol.

p) Gyakorolja mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket jogszabály a költségvetési szerv vezetője részére ír elő.

q) A Központi Ellátó Szerv vezetőjeként gyakorolja az őt megillető jogokat.

r) Ellátja a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi hatósági jogkörét.

s) Szakmai felügyeletet gyakorol a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja felett.

t) Dönt a több bv. intézetet érintő kutatási kérelmek engedélyezéséről.

u) A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja bevonásával szervezi és irányítja a bv. szervezet központi sportversenyeit, illetve külső sportkapcsolatait.

v) Irányítja és szervezi a büntetés-végrehajtás tudományos tanácsának működését.

8. Az országos parancsnok helyetteseinek feladatai

a) Az országos parancsnok helyettesei szolgálati elöljárói a bv. szervezet hivatásos állományának (az országos parancsnok kivételével), továbbá felettesei a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti állományának.

b) Meghatározzák a felelősségi körükbe tartozó büntetés-végrehajtási feladatok végrehajtásának módszereit, javaslatot tesznek a fejlesztések fő irányaira.

c) Irányítják és ellenőrzik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek feladatainak végrehajtását és költségvetési gazdálkodását.

d) Gyakorolják a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben biztosított szervezési és költségvetési jogokat.

e) Átruházott jogkörben a feladat- és hatáskörükbe tartozó adatokat „titkos” minősítési szintig minősíthetik.

f) Felügyelik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek minősített adat védelmével, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét.

g) Véleményezési jogot gyakorolnak – szakterületüknek megfelelően – a bv. szervek vezetőinek és szervezetszerű helyetteseinek kinevezésében, az országos parancsnok hatáskörébe tartozó kinevezésekhez javaslatot tesznek.

h) Szakmai szempontból előkészítik az országos parancsnok döntéseit, szakterületüket érintő körben gondoskodnak az országos parancsnoki döntések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

i) Szakterületükre vonatkozóan elemzik és véleményezik az országos parancsnok számára felterjesztett jelentéseket, munkaterveket, szakmai elgondolásokat.

j) Véleményezik a jogszabályok, a kormány-előterjesztések, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit, kezdeményezhetik jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz és belső szabályozó eszköz kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését.

k) A szakterületüket érintő körben – ha jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz nem zárja ki – bármely ügyet a hatáskörükbe vonhatnak, azonban nem adhatnak utasítást egyedi ügyek érdemi elbírálásának eredményére, illetve tartalmára.

l) Döntenek a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek között felmerült hatásköri és illetékességi vitában.

m) Jogszabályban meghatározott esetekben vagy átruházott jogkörben, egyedi ügyekben első- vagy másodfokú hatáskört gyakorolnak.

n) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, megsemmisíthetik, megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti egységek vezetőinek – szakterületüket érintő körben – jogszabályba, közjogi szervezetszabályozó eszközbe vagy belső rendelkezésbe ütköző, illetve szakmailag hibás döntését.

o) A szakterületüket érintő körben értekezletet, tájékoztatót, módszertani foglalkozást, továbbképzést szerveznek.

p) A szakterületüket érintő körben szervezik és irányítják az együttműködési feladatokat.

q) A belső rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően – a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtásának vizsgálatára – átfogó, vezetői, téma-, cél-, utó-, illetve mobilellenőrzést vezetnek, illetve végeznek.

r) Biztosítják az irányításuk alá tartozó szervezeti egységeknél az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.

s) Felelősek az országos parancsnok nemzetközi tárgyalásai szakmai háttéranyagainak előkészítéséért.

t) Az országos parancsnok helyettesei – ha jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy belső rendelkezés nem zárja ki – feladat- és hatáskörüknek gyakorlását egyes ügycsoportokban vagy egyedi ügyekben, állandó vagy eseti jelleggel a közvetlen alárendeltségükbe tartozó főosztály vagy osztály vezetőjére írásban átruházhatják. Az átruházott hatáskör nem adható tovább.

9. A helyettesítés rendje

a) Az országos parancsnokot akadályoztatása esetén

aa) az általános helyettes,

ab) az általános helyettes akadályoztatása esetén a gazdasági és informatikai helyettes (a továbbiakban: gazdasági helyettes),

ac) a gazdasági helyettes akadályoztatása esetén a biztonsági és fogvatartási helyettes (a továbbiakban: biztonsági helyettes)

helyettesíti.

b) Az országos parancsnok speciális szakterületi ügyekben az itt meghatározott rendtől írásban eltérhet.

c) Az általános helyettest, a biztonsági helyettest és a gazdasági helyettest akadályoztatása esetén a kijelölt főosztályvezető helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyekben a helyettesek az országos parancsnok által átruházott hatáskörben járnak el. Ezekben az ügyekben az a) pontban meghatározott helyettesítési sorrend érvényesül.

10. Az országos parancsnok általános helyettese

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat.

b) Az általános helyettes felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. szervezet jogi, iratkezelési, adatvédelmi tevékenységét.

c) Személyesen irányítja és felügyeli a bv. szervezet társadalmi és nemzetközi kapcsolatait.

d) Az általános helyettes külön megbízás alapján érdekegyeztető tevékenységet végez a szakszervezetek és a Magyar Rendvédelmi Kar vezetőivel, képviselőivel.

e) Átruházott hatáskörben dönt:

ea) a jóváhagyott ki- és beutazási terv alapján megvalósuló szakmai programokról,

eb) dönt első fokon a munkavédelmi hatósági ügyekben.

f) Az országos parancsnok távolléte esetén gyakorolja a fegyelmi és a parancsnoki nyomozati jogkört.

11. Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat.

b) A biztonsági helyettes felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a hatáskörébe utalt szolgálati feladatok végrehajtását, így különösen a fogvatartás biztonságával, a fogvatartottak reintegrációjával, egészségügyi ellátásával, szállításával és nyilvántartásával, a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére irányuló felhívással, a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység ellátásával, valamint a védelmi feladatokkal összefüggő tevékenységet.

c) Átruházott hatáskörben:

ca) dönt az országos parancsnok hatáskörébe utalt, valamint a bv. intézet parancsnokának hatáskörébe utalt kérelmek ellen benyújtott büntetés-félbeszakítási panaszügyekben,

cb) engedélyezi a bv. szerveknél gyakorló riadó, valamint készenlétbe helyezési gyakorlat elrendelését,

cc) elbírálja a fogvatartással összefüggésben benyújtott panaszügyeket, amelyekben első fokon a bv. szerv vezetője hozott döntést,

cd) elbírálja az átszállítással kapcsolatos panaszokat, amelyekben első fokon a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője dönt.

12. Az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese

a) Az országos parancsnok közvetlen irányításával vezeti az alárendeltségébe tartozó főosztályokat, valamint irányítja és felügyeli a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak szerint a büntetés-végrehajtás költségvetési, ellátási, technikai, informatikai gazdálkodási rendszerét.

b) Gondoskodik a bv. szervezet éves költségvetési javaslatának összeállításáról és bv. szervezeten belüli egyeztetéséről.

c) A költségvetési ellenőrzések kivételével ellátja az Országos Parancsnokság középirányító szervi besorolásából adódó feladatokat, ezzel kapcsolatosan iránymutatásokat, intézkedéseket ad ki, figyelemmel kíséri az azokban bekövetkező változásokat.

d) Gondoskodik a bv. szervezet stratégiai tervében megfogalmazott feladatok költségvetési feltételeinek biztosításáról, valamint azokkal összefüggésben a gazdálkodás rendszerében szükséges változtatások kidolgozásáról.

e) Intézkedik a költségvetés felhasználására vonatkozó irányelvek, valamint a gazdálkodás részletes rendjének meghatározása iránt. Az országos parancsnoki hatáskör kivételével a gazdasági helyettes hatáskörében intézkedéssel állapítja meg a főosztályok, illetve a bv. szervek szolgálati feladatai végrehajtásának szakmai, technikai és eljárási szabályait, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források tervezését és felhasználását.

f) Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a hatáskörébe utalt gazdálkodási feladatok végrehajtását, így különösen az Országos Parancsnokság, a bv. szervek gazdálkodásával, pénzügyi-számviteli elszámolásával, az ellátással, a költségvetési foglalkoztatással kapcsolatos tevékenységet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött szerződés megvalósulását.

g) Vezeti az Országos Parancsnokság gazdasági szervezetét.

h) Jóváhagyásra felterjeszti az irányító szervhez a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező bv. szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodást.

i) Megszervezi a költségvetési törvény bv. szervezetet érintő végrehajtásának, valamint gazdálkodási rendjének ellenőrzését, koordinálja a keretek célszerű felhasználását.

j) Ellátja gazdasági és költségvetési ügyekben a bv. szervezet képviseletét.

k) Az országos parancsnok megbízása alapján – a kötelezettségvállalási nyilvántartásban meghatározottak ellenjegyzésével – a költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállal, vagy ilyen követelést előír.

l) Ellenjegyzi az országos parancsnoknak a költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettségvállalását vagy ilyen követelés előírását és az utalványozását, továbbá véleményezi, kiadás előtt láttamozza a feladatbővüléssel és az anyagi kihatással járó belső rendelkezések tervezeteit.

m) Irányítja a bv. szervezet kincstári vagyongazdálkodását és a szakmai szervezeti elemek gazdasági munkáját, gazdasági intézkedéseket hoz.

n) Felügyeli az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek által saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat.

o) Irányítja a bv. szervezet kincstári vagyongazdálkodását és a szakmai szervezeti elemek gazdasági munkáját, gazdasági intézkedéseket hoz.

p) Döntésre előkészíti a bv. szervezet működéséhez szükséges anyagok, technikai felszerelések, járművek, informatikai rendszerek fejlesztési és korszerűsítési terveit.

q) A vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint irányítja a járműfenntartó szervezetekre vonatkozó központi szerv hatáskörébe utalt feladatokat. Ellátja a bv. szervezet szolgálati gépjárműveinek forgalmazására (a tartós magáncélú igénybevétel engedélyezésének kivételével) kiadott belső normában meghatározott engedélykiállítási, -nyilvántartási és koordinációs feladatokat.

r) Felügyeli a bv. szervezet informatikai rendszerének működtetését, a fejlesztési elvek megvalósítását.

s) Felügyeli a bv. szervezet tevékenységével kapcsolatos környezetvédelmi tevékenységet, továbbá felügyeli a bv. szervezet energiahasznosítását, a biztonságos üzemvitelt kielégítő tervezési, felhasználási, elemzési feladatok végrehajtását, dönt a korszerűsítési, fejlesztési koncepciók kérdéseiben.

t) Felügyeli az Országos Parancsnokság, valamint a bv. intézetek lakásügyi feladatainak végrehajtását és gondoskodik az országos parancsnok lakásügyi döntéseinek előkészítéséről.

u) A belső kontrollrendszeren belül a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (a továbbiakban: FEUVE) rendszer keretében kiemelt figyelemmel kíséri a gazdasági-pénzügyi folyamatokat, gazdasági intézkedéseket tesz, iránymutatásokat ad a bv. szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához.

v) Felügyeli a haladó szervezeti és munkakultúra szervezeti adaptációjának előmozdításához szükséges innovációs tevékenység működését, valamint gondoskodik a számlarend összeállításáról, folyamatos karbantartásáról, a naprakész könyvvezetés helyességéről.

w) Gyakorolja mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyeket jogszabály a gazdasági szervezet vezetője számára meghatároz.

x) A vonatkozó szerződésekben rögzítettek teljesítése érdekében intézkedéseket tesz a PPP-konstrukcióban működő bv. intézetek, valamint az üzemeltetést végző vállalkozók felé az üzemeltetéssel, fenntartással, ellátással kapcsolatos kérdésekben, előkészíti az országos parancsnok felé a szükséges magasabb szintű egyeztetéseket, döntésre előkészíti az esetleges szerződésmódosításokat, felterjeszti a bérleti-szolgáltatási díjjal kapcsolatos kötelezettségvállalási dokumentumokat.

y) A Központi Ellátó Szerv működésével kapcsolatban ellátja az országos parancsnok mint a szerv vezetője által meghatározott feladatokat, valamint eseti megbízás alapján helyettesíti az országos parancsnokot.

z) A gazdasági társaságok kapcsán eljár az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, annak végrehajtására kiadott rendeletekben, valamint megbízási szerződésben foglalt kötelezettségvállalások körében.

aa) A gazdasági társaságok működésével kapcsolatban ellátja az országos parancsnok mint a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója által meghatározott feladatokat, valamint eseti megbízás alapján helyettesíti az országos parancsnokot.

bb) Átruházott hatáskörben jóváhagyja a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet szerinti hitelengedményt és hitelkedvezményt.

13. Az Országos Parancsnokság főosztályvezetője, osztályvezetője

a) Az Országos Parancsnokság főosztályvezetője a jogszabályok és az országos parancsnoktól vagy a helyetteseitől kapott utasítás és iránymutatás alapján szakmailag irányítja, vezeti a főosztályt, előkészíti a feladatkörébe tartozó jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek a koncepcióit, felügyeli és ellenőrzi a bv. szervek szakmai tevékenységét, valamint a felügyelete és illetékességi körébe tartozó szervezeti egységek működését. Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását.

b) A főosztályvezető meghatározza a főosztály munkatervi feladatait, elkészíti a főosztály ügyrendjét, a munkaköri leírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását.

c) A főosztályvezető gyakorolja a vezetése alatt álló főosztály feladatköréhez kapcsolódó hatásköröket és döntési jogköröket minden olyan ügyben, amely nem tartozik magasabb vezető hatáskörébe. Hatáskörének gyakorlását (kiadmányozási jogkörét) az országos parancsnok vagy az érintett szervezeti egységet felügyelő helyettese jóváhagyásával az ügyrendben beosztottaira átruházhatja, az átruházás azonban nem érinti a főosztály munkájáért való felelősséget. Ellátja mindazon ügyeket, amelyeket szolgálati elöljárója állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

d) A főosztályvezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt osztályvezető, illetve a kijelölt személy helyettesíti.

e) Az önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője a felügyeleti rend szerint illetékes vezető irányításával végzi tevékenységét.

f) A főosztályvezető, az osztályvezető hatáskörére, felelősségére vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri leírása tartalmazza.

III. FEJEZET

A KIEMELT FŐREFERENS, A FŐREFERENS, A FŐELŐADÓ, A KORMÁNYTISZTVISELŐ, AZ ELŐADÓ, A SEGÉDELŐADÓ

14. A kiemelt főreferens, a főreferens, a főelőadó és a kormánytisztviselő a munkatervben, valamint a munkaköri leírásában a részére megállapított, illetve a vezetője által meghatározott feladatokat – a kapott útmutatás és határidők figyelembevételével – a jogszabályok, a szakmai előírások, egyéb rendelkezések, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében, azok megtartásával végzi.

15. A kiemelt főreferenst, a főreferenst, a főelőadót és a kormánytisztviselőt meghatározott ügykörben a főosztályvezető, illetve az önálló szervezeti egységként működő osztály vezetője az ügyrendben – az országos parancsnok, valamint a felügyeleti rend szerint illetékes helyettes jóváhagyásával – kiadmányozási joggal ruházhatja fel.

16. A kiemelt főreferens, a főreferens, a főelőadó és a kormánytisztviselő a részére meghatározott körben feladatát önállóan látja el, felelős a saját tevékenységéért, valamint a jogszabályokban, belső rendelkezésekben előírt feladatainak teljesítéséért. Megilleti az a jog, hogy a vezetőinek véleményétől eltérő álláspontját az ügyiraton feltüntesse.

17. Az előadó és a segédelőadó a részére megállapított feladatokat a munkaköri leírása, valamint a vezetőjétől kapott utasítás szerint végzi.

18. A kiemelt főreferens, a főreferens, a főelőadó, a kormánytisztviselő, az előadó és a segédelőadó hatáskörére, helyettesítésére, felelősségére vonatkozó szabályokat munkaköri leírása tartalmazza.

IV. FEJEZET

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

19. Az országos parancsnok kiadmányozza

a) A miniszter, az államtitkár, a helyettes államtitkár, az országgyűlési biztosok, az országgyűlési tisztviselők, az országgyűlési képviselők, a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály, a fegyveres és rendvédelmi szervek, valamint a központi államigazgatási szervek vezetői felé irányuló ügyiratokat.

b) Azokat a normákat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy az SZMSZ kizárólagos hatáskörébe utal.

c) Azokat az egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von.

20. A helyettesek kiadmányozzák

a) Az országos parancsnok kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó ügyiratokat, valamint azokat az ügyiratokat, melyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve az SZMSZ átruházott hatáskörükbe utal.

b) Az országos parancsnok által az ügyrend alapján hatáskörükbe utalt ügyiratokat.

c) A hatáskörükbe vont ügyiratokat.

21. A főosztályvezetők kiadmányozzák az országos parancsnok által külön szabályzat alapján vagy egyedi rendelkezés szerint hatáskörükbe utalt ügyiratokat.

22. Az osztályvezetők kiadmányozzák, amit a munkaköri leírásukban a szolgálati elöljáró meghatároz.

23. Az Egészségügyi Főosztály vonatkozásában kiadmányoz a főorvos a főosztályvezető egyidejű tájékoztatása mellett.

24. A Jogi és Adatkezelési Főosztály vonatkozásában kiadmányozásra jogosult – főosztály-vezetői láttamozás mellett – az adatvédelmi felelős és a biztonsági vezető.

V. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG MŰKÖDÉSE ÉS DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ RENDSZERE

25. Az Országos Parancsnokság működésével kapcsolatos általános rendelkezések

a) Az Országos Parancsnokságot az országos parancsnok képviseli. E jogkörét – a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – a helyetteseire és az Országos Parancsnokság egyes szervezeti egységeinek vezetőire vagy munkatársaira a feladatkörükbe tartozó ügyekben átruházhatja. Az Országos Parancsnokság szervezeti egységei az országos parancsnok által jóváhagyott munkaterv és ügyrend szerint végzik tevékenységüket.

b) Az Országos Parancsnokságra vonatkozóan az egyes szakterületeket érintő kérdésekben kötelezően ki kell kérni az adott szakterület állásfoglalását.

c) Az Országos Parancsnokság valamennyi munkatársa köteles a feladatok végrehajtásában együttműködni. A szervezeti egységek közötti kapcsolatrendszer kialakításáért és működéséért az adott szervezeti egységek vezetői felelősek.

d) Az Országos Parancsnokság a bv. szervezet működtetése érdekében a jogszabályok keretei között együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a hon- és rendvédelmi szervekkel, az Igazságügyi Hivatallal, a szakfelügyeletet gyakorló szervekkel és szakmai szervezetekkel, a fogvatartás körülményeinek figyelemmel kísérésére, a szabadulás után, a társadalomba való beilleszkedés elősegítésére, a karitatív tevékenység végzésére, továbbá az egyéb büntetés-végrehajtási feladatok segítésére alakult börtönmissziókkal és társadalmi szervezetekkel, az ilyen tevékenységet ellátó egyházakkal, alapítványokkal és személyekkel.

26. Az Országos Parancsnokság döntés-előkészítő rendszere

A felügyeleti, ellenőrzési, szakmai irányító munkával kapcsolatos jelentősebb elvi és gyakorlati kérdések megtárgyalása, koncepciók kialakítása, döntések előkészítése és ismertetése, beszámoltatás, tájékoztatás, koordináció, továbbá az értékelés érdekében az Országos Parancsnokságon értekezleti rendszer működik.

27. Értekezletek

a) Napi koordinációs vezetői értekezlet

aa) vezetője: az országos parancsnok,

ab) résztvevői: az országos parancsnok helyettesei, személyügyi és szociális főosztályvezető, a biztonsági főosztályvezető, a kommunikációs főosztályvezető és a vezetői döntés alapján külön meghívottak,

ac) feladata: az Országos Parancsnokság vezetői napi tevékenységének egyeztetése,

ad) időpontja: munkanapokon 8 óra.

b) Heti koordinációs értekezlet

ba) vezetője: az országos parancsnok,

bb) résztvevői: az országos parancsnok helyettesei, az Országos Parancsnokság főosztályvezetői, a titkársági osztályvezető és a vezetői döntés alapján külön meghívottak,

bc) feladata: az Országos Parancsnokság heti tevékenységének egyeztetése,

bd) időpontja: a hét első munkanapján 9 óra.

c) Főosztály-vezetői értekezlet

ca) vezetője: az országos parancsnok,

cb) résztvevői: a heti koordinációs értekezlet résztvevői, valamint az értekezletre meghívottak, berendeltek,

cc) feladata: a vezetői döntések megalapozása érdekében a büntetés-végrehajtás egészét, illetve fontosabb területeit érintő előterjesztések megvitatása, beszámoltatás, tájékoztatás, koordináció,

cd) időpontja: az Országos Parancsnokság munkaterve szerint.

d) Büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezlete

da) vezetője: az országos parancsnok,

db) résztvevői: a heti koordinációs értekezlet résztvevői, a bv. szervek vezetői, az értekezletre meghívottak, berendeltek,

dc) feladata: a büntetés-végrehajtás egészét érintő előterjesztések megvitatása beszámoltatás, értékelés, döntések ismertetése, tájékoztatás,

dd) időpontja: az Országos Parancsnokság munkaterve szerint.

e) Gazdasági társaságok ügyvezetői értekezlete

ea) vezetője: az országos parancsnok,

eb) résztvevői: a gazdasági helyettes, az ügyvezető igazgatók, a Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője, a Központi Ellátási Főosztály vezetője, a meghívottak,

ec) feladata: a gazdasági társaságokat érintő előterjesztések megvitatása, értékelése, döntések ismertetése, tájékoztatás, koordináció,

ed) időpontja: az Országos Parancsnokság munkaterve szerint.

f) Egyéb értekezletek (követő értekezletek)

fa) vezetői: a heti koordinációs értekezlet résztvevői,

fb) résztvevői: szervezeti egységek munkatársai,

fc) feladata: az a)–e) pontokban felsorolt értekezleteken meghatározott feladatok, elhangzott tájékoztatások, döntések, értékelések ismertetése, a végrehajtás megszervezése, a saját hatáskörben hozott döntések, feladatok, utasítások ismertetése,

fd) időpontja: a szervezeti egység vezetőjének döntése szerint.

28. Bizottságok

Az Országos Parancsnokságon állandó vagy eseti jelleggel bizottságok működnek. A bizottságok vezetőit és tagjait – az Országos Parancsnokság SZMSZ-ének eltérő rendelkezése hiányában – az országos parancsnok jelöli ki.

a) Állandó bizottságok:

aa) II. fokú Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló Bizottság,

ab) Kábítószerügyi Szakmai Bizottság,

ac) Különleges Fogvatartást Megállapító Bizottság,

ad) Lakásügyi Bizottság,

ae) Szociális Bizottság.

b) Az állandó bizottságok feladatkörét és működési szabályait az országos parancsnok által jóváhagyott külön ügyrend és éves munkaterv tartalmazza.

c) Eseti bizottságok:

ca) Kegyeleti Bizottság,

cb) kiemelt jelentőségű szakmai feladat ellátására, meghatározott feladatok elvégzésére, vizsgálat lefolytatására az országos parancsnok és helyettesei bizottságot hozhatnak létre.

d) Az eseti bizottság összetételét, feladatát, működési szabályait a bizottság létrehozását elrendelő vezető határozza meg.

VI. FEJEZET

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KONTROLLRENDSZERE

29. Az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszere

a) A kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely elősegíti az Országos Parancsnokság tevékenységének szabályszerű végrehajtását, az elszámolási kötelezettségek teljesítését és az erőforrások védelmét a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használattól.

b) Az Országos Parancsnokság belső kontrollrendszeréért az országos parancsnok a felelős, aki valamennyi szakterület szintjén érvényesülő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységet, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoringrendszert működtet.

c) A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A FEUVE mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja:

ca) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),

cb) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

cc) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését,

cd) a gazdasági események elszámolásának (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollját.

d) A FEUVE létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

e) Az Országos Parancsnokság kockázatkezelési rendszerét és részletes szabályait belső szabályozó eszköz tartalmazza.

f) Az országos parancsnok köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, elkészíteni az ellenőrzési nyomvonalat, kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni az Országos Parancsnokságon.

30. Az Országos Parancsnokság, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzése

a) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

b) Az Országos Parancsnokság belső ellenőrzését az országos parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó önálló szervezeti egységként működő Költségvetési Ellenőrzési Főosztály végzi, a főosztályvezető mint belső ellenőrzési vezető irányításával.

c) A belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáról az országos parancsnok gondoskodik, és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át.

d) A belső ellenőrzési egység vezetője, valamint a belső ellenőrök bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közétett belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonhatók be, különös tekintettel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltakra.

e) A belső ellenőrzési tevékenység és az ellenőrzések végrehajtásának részletes szabályait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók tartalmazzák. Az átruházott jogkörben végezhető költségvetési ellenőrzések típusait és az átruházásból eredő feladatokat, jogköröket miniszteri rendelet, a végrehajtás részletes szabályait az országos parancsnok által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

f) Az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinél, valamint jogszabály által átruházott hatáskörben az Országos Parancsnokság irányítása alá tartozó bv. szerveknél a Költségvetési Ellenőrzési Főosztály ellenőrzést végez a belső ellenőrzési vezető által összeállított, a BM belső ellenőrzési vezetőjével a párhuzamos ellenőrzések elkerülése érdekében – a tervévet megelőző év október 31-ig – előzetesen egyeztetett – az országos parancsnok által jóváhagyott – éves belső ellenőrzési terv szerint. A Belügyminisztérium fejezetéhez tartozó középirányító szervek részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 14/2011. (V. 23.) BM utasítás 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Országos Parancsnokság éves ellenőrzési tervében – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal – elkülönítetten kell szerepeltetni az irányítása alá tartozó költségvetési szervre vonatkozó ellenőrzési tervet.

g) A Költségvetési Ellenőrzési Főosztály a bizonyosságot adó tevékenysége körében a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitás figyelembevételével:

ga) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

gb) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát,

gc) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a bv. szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,

gd) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

h) A Költségvetési Ellenőrzési Főosztály a tanácsadó tevékenység keretében ellátandó feladatai lehetnek különösen:

ha) a vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,

hb) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás,

hc) a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,

hd) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása a változásmenedzsment területén,

he) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében,

hf) javaslatok megfogalmazása a bv. szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a bv. szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

31. A bv. szervek szakmai ellenőrzése

a) Az Országos Parancsnokság által végzett szakmai ellenőrzések a bv. szervekben folyó szolgálati feladatok ellátásának rendszeres ellenőrzésére terjednek ki. Az ellenőrzések feladata, hogy az előírások és az elvárások végrehajtással való összevetésével értékelést adjon a feladatok végrehajtásának szabályosságáról és hatékonyságáról, mutasson rá a munkavégzés kedvező jegyeire, tárja fel a végrehajtást akadályozó tényezőket, a céloktól való eltérés okait, és tegyen javaslatot a hiányosságok felszámolására, a tevékenység fejlesztésére.

b) A bv. szervekre irányuló szakmai ellenőrzési kötelezettségét az Országos Parancsnokság vezetői ellenőrzésekkel, valamint az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési szervezetei által végzett ellenőrzések útján teljesíti.

c) Az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési rendszeréről és részletes szabályairól

ca) a bv. intézetek esetében miniszteri utasítás, országos parancsnoki utasítás,

cb) a gazdasági társaságokra vonatkozóan a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának az ellenőrzési jogosítványok alkalmazásának részletes szabályait megállapító, tulajdonosi ellenőrzésről szóló határozata rendelkezik.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Az Országos Parancsnokság működésére, hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóira a következő szabályzatok, valamint országos parancsnoki utasítások vonatkoznak, melyeket a feladatkörük ellátásához szükséges mértékben kötelesek megismerni és alkalmazni

a) A bv. szervezet Iratkezelési Szabályzata

b) A bv. szervezet Adatvédelmi Szabályzata

c) A bv. szervezet Munkavédelmi Szabályzata

d) A bv. szervezet Tűzvédelmi Szabályzata

e) Az Országos Parancsnokság Közbeszerzési Szabályzata

f) Az Országos Parancsnokság Beszerzési Szabályzata

g) A gazdálkodási és számviteli szabályzatok, így különösen:

ga) A számviteli politikáról, a számlarendről

gb) Az Országos Parancsnokság Önköltségszámítási Szabályzata

gc) Az Országos Parancsnokság Pénzkezelési Szabályzata

gd) Az Országos Parancsnokság eszközeinek és forrásainak értékelési Szabályzata

ge) Az Országos Parancsnokság eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata

gf) A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjéről

gg) A büntetés-végrehajtás eszközeinek és forrásainak selejtezéséről

gh) A reprezentációs költségkeretek mértékéről és azok felhasználásáról

gi) A belföldi és külföldi ideiglenes kiküldetések esetén követendő eljárás rendjéről

gj) A gépjárművek üzemeltetéséről és hivatalos kiküldetések közlekedési eszközeinek igénybevételéről szóló OP szakutasítások

gk) A büntetés-végrehajtás állományának használatában lévő telefonokkal kapcsolatos feladatok ellátásának rendjéről

h) A bv. szervezet Szolgálati Szabályzata

i) A bv. szervezet Biztonsági Szabályzata

j) A bv. szervezet Alaki Szabályzata

k) A büntetés-végrehajtás minősített adatainak biztonsági szabályzata

l) A büntetés-végrehajtási szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzata

m) A belső ellenőrzési kézikönyv

n) A Belső Kontroll Kézikönyv

o) A szervezet beruházási és építési szabályzata

p) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos szabályzat.

33. A SZMSZ-t, a szervezeti egységek ügyrendjét, valamint a 32. pontban felsorolt szabályzatokat és utasításokat szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni, és pontosításukat szükség szerint el kell végezni.

34. A Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vezetője – az ügyrend mellett – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyvminta megfelelő alkalmazásával – belső ellenőrzési kézikönyvet készít, és annak aktualizálásáról gondoskodik.

1. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK
IRÁNYÍTÁSI ÉS FELÜGYELETI RENDJE, VALAMINT A SZERVEZETI EGYSÉGEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

1. Az országos parancsnok irányítása alá tartozó szervezeti egységek

a) Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen) (2 fő)

b) Személyügyi és Szociális Főosztály (16 fő)

ba) Személyügyi és Nyilvántartási Osztály

bb) Oktatási és Szociális Osztály

c) Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya (12 fő)

d) Költségvetési Ellenőrzési Főosztály (7 fő)

e) Kommunikációs Főosztály (6 fő)

f) Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály (6 fő)

g) Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

2. Az országos parancsnok általános helyettese irányítása alá tartozó szervezeti egységek

a) Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen) (2 fő)

b) Koordinációs Főosztály (22 fő)

ba) Ügykezelési Osztály

c) Jogi és Adatkezelési Főosztály (14 fő)

ca) Jogi Osztály

cb) Minősített Adatvédelmi és Rejtjel-felügyeleti Osztály

3. Az országos parancsnok biztonsági helyettese irányítása alá tartozó szervezeti egységek

a) Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen) (2 fő)

b) Biztonsági Főosztály (16 fő)

ba) Biztonsági Osztály

bb) Ügyeleti és Védelmi Osztály

c) Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály (30 fő)

ca) Szállítási Osztály

cb) Nyilvántartási Osztály

cc) Felhívási Osztály

d) Fogvatartási Ügyek Főosztálya (41 fő)

da) Reintegrációs és Módszertani Osztály

db) Pártfogó Felügyelői Osztály

e) Egészségügyi Főosztály (8 fő)

4. Az országos parancsnok gazdasági helyettese irányítása alá tartozó szervezeti egységek

a) Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen) (6 fő)

b) Közgazdasági Főosztály (31 fő)

ba) Költségvetési Osztály

bb) Számviteli Osztály

bc) Illetmény-számfejtési Osztály

c) Műszaki és Ellátási Főosztály (40 fő)

ca) Műszaki és Beruházási Osztály

cb) Ellátási és Vagyonkezelési Osztály

d) Informatikai Főosztály (14 fő)

da) Fejlesztési Osztály

db) Üzemeltetési Osztály

e) Gazdasági Társaságok Főosztálya (8 fő)

f) Központi Ellátási Főosztály (10 fő)

2. függelék

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezeti felépítése

3. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI

1. A szervezeti egységek közös feladatai

a) Folyamatosan figyelemmel kísérik a bv. szervezet munkáját meghatározó jogszabályok, belső rendelkezések végrehajtását, javaslatot készítenek, illetve közreműködnek a szakterületüket érintő jogszabályok, belső rendelkezések véleményezésében, előkészítésében.

b) Az országos parancsnok intézkedése, illetve normatív vagy egyedi utasítása, valamint a szakterület felügyeletét ellátó vezető rendelkezése szerint átfogó szakterületi ellenőrzéseket, cél-, téma- és utóellenőrzéseket hajtanak végre a bv. szerveknél, gondoskodnak az elkészült jelentések ellenőrzési irattárba történő eljuttatásáról, valamint a témaellenőrzések vonatkozásában a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló 9/2011. (IV. 15.) BM utasításban foglalt jelentéstételről.

c) Az Országos Parancsnokságon lefolytatott belső és külső ellenőrzések megállapításai és javaslatai hasznosítására vonatkozó intézkedési terv elkészítésében közreműködnek, jóváhagyás után végrehajtják azt.

d) Szakterületük vonatkozásában végzik a bejelentések, kérelmek és panaszok kivizsgálását.

e) Javaslatot készítenek a szakterületük működéséhez szükséges pénzkeretek tervezésére, gazdálkodnak a jóváhagyott keretösszeggel.

f) Figyelemmel kísérik az Országos Parancsnokság munkatervében és éves ellenőrzési tervében a szakterületük részére meghatározott feladatok végrehajtását.

g) Előkészítik az Országos Parancsnokság éves értékelő jelentésének, továbbá a bv. szervek éves értékelésének összeállításához szükséges szakmai anyagokat.

h) Az ügyirat-kezelési szabályok megtartásával végzik a szakterületük tevékenységi körével összefüggő elektronikus levelezést.

i) Végrehajtják az önálló általános és minősített iratkezelési és iktatási feladatokat.

j) Jogszabályon, belső rendelkezésen, valamint vezetői utasításon alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek minden olyan témakörben, melyben a szükséges adatállományt a szakterület kezeli.

k) Közreműködnek a szakterületükre vonatkozó informatikai fejlesztésekben.

l) Tervezik, szervezik és végrehajtják a szakterületükre vonatkozó konzultációt, szakmai oktatást, képzést, továbbképzést és vizsgáztatást.

m) Ellátják a mindenkor hatályos belső kontrollrendszert szabályozó belső szabályozó eszközben meghatározott feladatokat, különös tekintettel a kockázatok felmérésére, kezelésére, az ellenőrzési nyomvonal alapján működtetik a FEUVE-rendszert, gondoskodnak a nyomvonal folyamatos aktualizálásáról, figyelemmel kísérik a szabálytalanságok előírásszerű kezelését.

2. Az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

2.1. Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen)

a) Előkészíti a vezetői postát, ezen belül átveszi és referálja az országos parancsnok részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a döntésnek megfelelően – iktatást követően – továbbíttatja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz.

b) Nyilvántartja az országos parancsnok által kiadott határidős feladatokat, ellenőrzi és összehangolja azok végrehajtását.

c) Az utasításoknak megfelelően támogatja és előkészíti az országos parancsnok napi programját, figyelemmel kíséri a megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

d) Megszervezi az országos parancsnok közvetlen titkárságának hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint a kapcsolódó ügyviteli munka ellátásáról.

e) Intézi az országos parancsnok személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

f) A bv. szerveknél – az országos parancsnok által meghatározott – célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

2.2. Személyügyi és Szociális Főosztály

a) Szakmailag felügyeli, ellenőrzi és irányítja a bv. intézetek személyügyi szakterületének tevékenységét, valamint ellátja a gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjai és az ügyvezető igazgatók (vezető tisztségviselők) vonatkozásában a központi személyügyi feladatokat.

b) Előkészíti a személyi állomány elismerésével kapcsolatos döntéseket, előterjesztéseket.

c) Az országos parancsnok hatáskörébe tartozó személyügyi jellegű szolgálati panaszokat kivizsgálja és döntésre előkészíti.

d) Kezeli a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos központi büntetés-végrehajtási nyilvántartást, valamint végrehajtja az országos parancsnok munkáltatói jogkörébe tartozó hivatásos állományúak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat.

e) A lakáscélú munkáltatói kölcsönökre vonatkozó kérelmeket nyilvántartja, összesíti, az országos parancsnok döntését előkészíti, valamint a munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos méltányossági kérelmeket – javaslatával – az országos parancsnokhoz felterjeszti.

f) Javaslatot tesz az országos parancsnoknak az Országos Parancsnokság rendelkezésében álló szolgálati lakások elosztására.

g) Szakmailag felügyeli a rekreációs tevékenységet.

h) Elvégzi a főosztály munkafeladatainak jogi szempontú folyamatelemzését és hatásvizsgálatát, véleményezi a jogszabálytervezeteket, nyomon követi a jogszabályváltozásokat, különös tekintettel a személyügyi és szociális területet érintően.

2.2.1. Személyügyi és Nyilvántartási Osztály

a) Felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a bv. intézetek személyügyi és munkaügyi tevékenységét, valamint ellátja a gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjai és az ügyvezető igazgatók vonatkozásában a központi személyügyi feladatokat.

b) Ellátja a bér- és létszámgazdálkodás munkaügyi feladatait, a költségvetési törvényben jóváhagyott állások rendszeresítésével és átcsoportosításával kapcsolatos teendőket, e feladatok ellátása során egyeztet a Közgazdasági Főosztállyal.

c) Vezeti az állományszervezési táblázatot, előkészíti és végrehajtja a szervezeti felépítést módosító döntéseket.

d) Előkészíti a miniszter és az országos parancsnok hatáskörébe tartozó személyzeti és munkáltatói döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.

e) Vezeti az országos parancsnok munkáltatói jogkörébe tartozók személyügyi alapnyilvántartását és a központi személyügyi nyilvántartást, biztosítja az adatok kezelésének törvényességét.

f) Koordinálja a hivatásos állomány egyéni teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, ellátja a TÉR centrum működésével összefüggő személyügyi tárgyú feladatokat.

g) Elvégzi a szolgálati nyugdíjban, a szolgálati járandóságban, a korhatár előtti ellátásban, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő aktív, illetve inaktív állománytagok nyugdíjának vagy ellátásának folyósításával, igényjogosultságával, valamint beadványainak kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat, továbbá együttműködik az ügykörben érintett közigazgatási szervekkel.

2.2.2. Oktatási és Szociális Osztály

a) Szakmailag felügyeli, ellenőrzi és irányítja a bv. intézetek oktatási és szociális tevékenységét.

b) Kidolgozza a bv. szervezet közép- és hosszú távú oktatási koncepcióját.

c) Előkészíti a miniszter hatáskörébe tartozó büntetés-végrehajtási szakképesítéssel kapcsolatos döntéseket, javaslatokat, megbízásokat.

d) Együttműködik a bv. intézetek képzési, továbbképzési tevékenységével kapcsolatos irányelvek kidolgozásában.

e) Végrehajtja a bv. szervezet oktatási, kiképzési stratégiáját, véleményezi, kidolgozza a bv. szervezetet érintő oktatási, képzési, kiképzési, szakmai anyagokat.

f) Tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát.

g) Tervezi a vezetőképzést és vezetői utánpótlásképzést.

h) Kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket.

i) Képviseli a bv. szervezetet az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel kapcsolatos ügyekben.

j) Közreműködik a hazai és nemzetközi szakmai tanfolyamok megszervezésében.

k) Közreműködik a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában folyó szakmai munkában.

l) Végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszékére vezényléssel összefüggő személyzeti és munkaügyi feladatokat.

m) Ellenőrzi a képesítési követelmények érvényesülését a személyi állomány vonatkozásában.

n) Előkészíti az országos parancsnok személyzeti hatáskörébe tartozó tanulmányi szerződések megkötését, ellenőrzi a bv. intézetekben kötött tanulmányi szerződéseket és az abban foglaltak végrehajtását.

o) Gondoskodik az Országos Parancsnokság éves továbbképzési tervének összeállításáról.

p) Javaslatot tesz a bv. szervezet szociális gondoskodására fordítható keret kialakítására és felhasználására, előkészíti, javaslattal jóváhagyásra felterjeszti a családalapítási támogatásban részesítendők kérelmét.

q) Előkészíti az országos parancsnok szociális és kegyeleti döntéseit.

r) Szervezi és koordinálja a személyi állomány családos, gyermek-, bel-, illetve külföldi üdültetését.

2.3. Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya

a) Összeállítja és jóváhagyásra felterjeszti az Országos Parancsnokság éves ellenőrzési tervét.

b) Tervezi, szervezi, végrehajtja és dokumentálja az Országos Parancsnokság munkatervében és ellenőrzési tervében tervezett, illetve az országos parancsnok által egyedileg elrendelt átfogó szakmai ellenőrzéseket.

c) Az országos parancsnok számára jóváhagyásra előkészíti az átfogó szakmai ellenőrzési programokat, az ellenőrzés összesítő jelentéseit és az intézkedési tervet.

d) Az ellenőrzési feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében indokolt esetben javaslatot készít az országos parancsnok részére az Országos Parancsnokság más szakterületeinek ellenőrzésbe való bevonására.

e) Az országos parancsnok megbízása alapján cél- és témaellenőrzéseket tart, illetve vizsgálatokat végez a bv. szerveknél.

f) Koordinálja az Országos Parancsnokság szervezeti egységei által tervezett vagy egyedi döntés alapján elrendelt téma-, cél- és utóellenőrzéseket.

g) Tervezi, szervezi, illetve részt vesz az országos parancsnok által elrendelt mobilellenőrzések és rendkívüli események kivizsgálására irányuló célellenőrzések végrehajtásában.

h) Az ellenőrzési tapasztalatok általános hasznosítása érdekében ajánlásokat, javaslatokat dolgoz ki.

i) Kezeli az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési irattárát, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, nyilvántartásáról.

j) Gondoskodik az ellenőrzés eredményeként kiadott vezetői intézkedéseknek az ellenőrzött szerv, valamint az Országos Parancsnokság ügykör szerint illetékes szervezeti egysége részére történő megküldéséről, a vezetői intézkedésekben meghatározott határidők nyilvántartásáról.

k) Ellenőrzési tevékenységét a bv. szervezet szakmai ellenőrzésének szabályairól szóló BVOP utasítás, valamint az országos parancsnok egyedi utasításai szerint végzi.

l) A szakmai ellenőrzésekről éves összesítő jelentést készít.

m) Az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzésekben részt vevő szervezeti egységei részére továbbképzést tart.

n) Kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, és kiadmányozásra előkészíti a válaszokat, szükség esetén az érintett szakterület bevonásával intézkedési tervet készít. Gondoskodik a közérdekű bejelentők védelmének érvényesüléséről.

o) Vizsgálja és döntésre előkészíti a bv. szervezet személyi állományát érintően az országos parancsnok hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket, méltatlansági eljárásokat.

p) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi a bv. intézetekben folyó, személyi állománnyal összefüggő fegyelmi és nyilvántartási tevékenységet, útmutatást ad az egységes jogalkalmazás érdekében.

q) Vezeti a fegyelmi és bűnügyekkel kapcsolatos nyilvántartást, évente elemzi és értékeli a személyi állomány fegyelmi helyzetét, javaslatot tesz a helyzet javítására irányuló intézkedések meghozatalára.

r) Kapcsolatot tart a személyi állomány ügyében eljáró ügyészségekkel, velük együttműködve szervezi és végrehajtja a bv. szervezet fegyelmi és nyomozótisztjeinek továbbképzéseit.

s) Lefolytatja az országos parancsnoki hatáskörbe tartozó nyomozásokat.

t) Végrehajtja a személyi állomány ügyében eljáró ügyészségek által elrendelt nyomozati cselekményeket.

u) Ügykörében eljárva kapcsolatot tart a rendvédelmi társszervekkel.

2.4. Költségvetési Ellenőrzési Főosztály

a) Ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési kézikönyv, valamint az éves ellenőrzési terv alapján végzi.

b) Elkészíti és rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálja – a szükséges módosítások átvezetésével aktualizálja – a belső ellenőrzési kézikönyvet, melyet jóváhagyásra felterjeszt az országos parancsnoknak.

c) Kockázatelemzés alapján összeállítja és az országos parancsnoknak jóváhagyásra felterjeszti az Országos Parancsnokság stratégiai ellenőrzési tervét és az éves ellenőrzési tervét (elkülönítve benne az Országos Parancsnokságra és a bv. szervekre vonatkozó ellenőrzési tervet), indokolt esetben kezdeményezi a módosításukat. Az Országos Parancsnokság, valamint a bv. szervek éves ellenőrzési tervei alapján összefoglaló éves ellenőrzési tervet készít, és azt – az éves ellenőrzési tervekkel együtt – minden év november 15-ig megküldi a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

d) Az ellenőrzések végrehajtása érdekében elkészíti a belső ellenőrök megbízóleveleit és az ellenőrzési programokat.

e) Végrehajtja a helyszíni és/vagy adatbekérésen alapuló ellenőrzéseket, egyezteti a jelentéseket az ellenőrzött szervvel/szervezeti egységgel, kezeli a jelentésre tett észrevételeket, nyomon követi a megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési terveket.

f) A közzétett módszertani útmutató figyelembevételével kialakít és működtet egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtását nyomon követheti.

g) A főosztály által tárgyévben lefolytatott ellenőrzésekről éves ellenőrzési jelentést készít.

h) Az Országos Parancsnokság, valamint a bv. szervek éves ellenőrzési jelentéseinek alapján éves összefoglaló ellenőrzési jelentést készít, és azt – az éves ellenőrzési jelentésekkel együtt – az országos parancsnok megküldi minden év február 15-ig a fejezetet irányító miniszter részére.

i) Az ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

j) A külön jogszabályban és a belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak szerint együttműködik a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjével, valamint a BM belső ellenőrzési vezetőjével.

k) Szakmai útmutatást nyújt a bv. szervek függetlenített belső ellenőreinek. Gondoskodik – a rendelkezésre álló források és kapacitás függvényében – a bv. intézetek belső ellenőreinek tartandó éves továbbképzés megszervezéséről és megtartásáról, valamint a megfelelő iránymutatásról.

l) A főosztály vonatkozásában biztosítja a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, és gondoskodik az éves képzési tervben meghatározott továbbképzéseken való részvételről, valamint a szakképesítések megszerzéséről.

m) Tanácsadói tevékenységet végez, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje.

2.5. Kommunikációs Főosztály

a) A sajtófőnök ellátja és koordinálja a bv. szervezettel kapcsolatos kommunikációs, PR- és sajtószóvivői tevékenységet.

b) Döntésre előkészíti, koordinálja és szervezi a bv. szervezettel vagy a fogvatartottakkal kapcsolatos sajtókérelmeket, azokról nyilvántartást vezet.

c) A visszakereshetőséget biztosítva, a szükséges és rendelkezésére bocsátott informatikai eszközök és programok útján begyűjti, tárolja és megőrzi a bv. szervezet munkájára vonatkozó sajtómegjelenéseket, közleményeket, az arra jogosultak nyilatkozatait, valamint a releváns híreket.

d) A sajtófigyelés alapján felhívja az országos parancsnok figyelmét a tevékenységi körébe tartozó, kivizsgálást vagy intézkedést igénylő fontosabb ügyekre, a bv. szervezetet ért bírálatokra.

e) Elkészíti és kiadja a bv. szervezet közleményeit a hírügynökségeknek, megszervezi a sajtótájékoztatókat, koordinálja a sajtótájékoztatóhoz szükséges háttéranyagok elkészítését.

f) Figyelemmel kíséri a kommunikációs tendenciákat, ennek érdekében elemzéseket, értékeléseket készít.

g) Kapcsolatot tart a médiával, a sajtó munkatársaival, a sajtókérelmekről nyilvántartást vezet.

h) Feltölti és aktualizálja a bv. szervezet honlapját, felügyeli és koordinálja a bv. szervek aloldalainak kialakítását és aktualizálását.

i) Koordinálja és felügyeli az Országos Parancsnokság hatáskörébe tartozó időszaki kiadványok megjelenésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az Évkönyv, a Bv. Hírlevél, a Börtön Újság, valamint a Börtönügyi Szemle megjelentetéséről, kapcsolatot tart a szerzőkkel, illetve a nyomdával.

j) Szakmailag felügyeli az Országos Parancsnokság szakkönyvtárának működését.

k) Gondoskodik a bv. szervezet kiemelt eseményeinek dokumentálásáról, videó- és fotóarchívumának működtetéséről.

l) A minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben köteles értesíteni a minisztérium sajtófőnökét.

m) A sajtófőnök felügyeli, koordinálja a bv. szervek kommunikációs tevékenységét. E tevékenysége körében:

ma) szervezi a bv. intézetek sajtófelelőseinek továbbképzését,

mb) közreműködik, javaslattételi, egyeztetési és véleményezési jogot gyakorol a bv. szervek sajtóreferenseinek kiválasztásában, a velük szemben támasztott követelmények és a teljesítményértékelési rendszer kidolgozásában, valamint a teljesítményértékelésükben,

mc) közreműködik, javaslattételi, véleményezési jogot gyakorol a bv. szervek feladat- és hatáskörébe tartozó, kiemelt jelentőséggel bíró vagy jelentős közérdeklődésre számot tartó egyedi üggyel kapcsolatos sajtótevékenysége tekintetében.

2.6. Stratégiai, Tervezési és Elemzési Főosztály

a) Döntésre előkészíti és adminisztrálja az országos parancsnok hatáskörébe tartozó kutatási és szakdolgozati kérelmeket.

b) Kutatók és szakdolgozók részére történő egységes útmutatót dolgoz ki, melyet nyilvánosan elérhetővé tesz, és folyamatosan aktualizál.

c) Ellátja a tudományszervezési feladatokat, koordinálja a büntetés-végrehajtás területén folyó tudományos, kutatási tevékenységet. Ennek megfelelően kapcsolatot tart felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel, tudományos műhelyekkel, képviseli a bv. szervezet stratégiai, tudományos, kutatási érdekeit, szempontjait.

d) Közreműködik a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsának működésében, működtetésében, valamint egyéb tudományos szervezetekkel való együttműködések során közreműködik az Országos Parancsnokságra háruló feladatok ellátásában.

e) Végrehajtja a bv. szervezet saját kutatásait, koordinálja az esetlegesen szükséges külső kutatók, szervezetek bevonását.

f) Közreműködik a szükséges szakmai, szakpolitikai koncepciók kidolgozásában. Döntés-előkészítő háttéranyagokat, módszertani útmutatókat, hatásvizsgálatokat készít.

g) Előkészíti a bv. szervezet stratégiai jelentőségű, fejlesztési programjainak koncepcióit. Közreműködik a bv. szervek fejlesztési projektjeinek generálásában.

h) Az Országos Parancsnok külön utasítása alapján a bv. szervezeten kívüli oktatási és képzési tevékenységet folytat.

i) Részt vesz a bv. szervezet és a személyi állomány fejlesztését célzó képzések vezetésében, szervezésében, végrehajtásában, melynek keretén belül a szakmai képzések módszertanát fejleszti.

j) Az országos parancsnok által meghatározott körben – eseti vagy állandó jelleggel – képviseli a bv. szervezetet a bizottságokban és a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás során.

k) A főosztályok szakmai állásfoglalását figyelembe véve elvégzi a bv. szervezet teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat.

2.7. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

a) Főiskolai szintű (BA) képzést tart nappali és levelező tagozaton a büntetés-végrehajtási hallgatók részére.

b) Részt vesz a büntetés-végrehajtási szakemberek egyetemi szintű (MA) képzésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

c) Részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos életében és publikációs tevékenységében.

d) Végrehajtja a felsőfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsgára való felkészítést és a vizsgáztatást.

e) Kutatási program szerint végrehajtja az abban elfogadott kutatási feladatokat.

f) Kapcsolatot tart a Nemzeti Közszolgálati Egyetem többi tanszékével, más felsőoktatási intézményekkel, valamint a bv. szervekkel.

g) Felkérés alapján részt vesz külföldi oktatási tevékenységben, konferenciákon.

h) Közreműködik a személyi állomány oktatási rendszerének kialakításában és korszerűsítésében.

i) Megszervezi és ellenőrzi a hallgatók szakmai gyakorlaton való részvételét.

3. Az általános helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

3.1. Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen)

a) Előkészíti a vezetői postát, ezen belül átveszi és referálja az általános helyettes részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a döntésnek megfelelően – iktatást követően – továbbíttatja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz.

b) Nyilvántartja az általános helyettes által kiadott határidős feladatokat, ellenőrzi és összehangolja azok végrehajtását.

c) Az utasításoknak megfelelően támogatja és előkészíti az általános helyettes napi programját, figyelemmel kíséri a megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

d) Megszervezi az általános helyettes titkárságának hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint a kapcsolódó ügyviteli munka ellátásáról.

e) Intézi az általános helyettes személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

f) A bv. szerveknél – az általános helyettes által meghatározott – célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

3.2. Koordinációs Főosztály

a) Végzi és koordinálja az Országos Parancsnokság működésével, tevékenységével összefüggő szervezési feladatokat.

b) Az Országos Parancsnokság más szervezeti egységei, illetve más bv. szervek bevonásával szervezi és bonyolítja az Országos Parancsnokság, illetve a bv. szervezet központi rendezvényeit, a személyügyi szakterülethez kapcsolódó átadási ünnepségeket.

c) Gyűjti az Országos Parancsnokság szervezeti egységeinek munkatervét, összeállítja az Országos Parancsnokság munkatervét, javaslatot tesz annak szempontrendszerére, figyelemmel kíséri a munkatervben meghatározott feladatok időarányos végrehajtását.

d) Döntésre előkészíti a bv. szervek vezetőinek hatáskörét meghaladó látogatások, kulturális programok, előadások, koncertek, valamint egyéb rendezvények megtartására vonatkozó dokumentumokat, és ezekről nyilvántartást vezet.

e) Kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

f) Részt vesz a nemzetközi kapcsolatok alakításában, javaslatot tesz a ki- és beutazási tervekre, azok költségvetésére. Javaslatot tesz a külföldi vendégek, delegációk programjaira, végzi, illetve koordinálja azok végrehajtását más szervezeti egységekkel együttműködve.

g) A szakterületekkel együttműködve intézi az Országos Parancsnokság idegen nyelvű levelezését, szakanyagok fordítását és fordíttatását, tematikus összefoglalók készítését.

h) Más szervezeti egységekkel, illetve külső szervekkel együttműködve külső megbízások alapján szervezi a nemzetközi szakmai rendezvényeket, konferenciákat, szemináriumokat, javaslatot tesz ezek költségvetésére.

i) A bv. szervezet személyi állománya számára szervezi a külföldi szakmai és tudományos rendezvényeken, tanulmányutakon való részvételt, elvégzi a kiutazások engedélyeztetését.

j) Közreműködik a reprezentációs célú ajándéktárgyak beszerzésének adminisztratív előkészítésében.

k) Kapcsolatot tart a büntetés-végrehajtás reprezentatív szakszervezeteivel és a Magyar Rendvédelmi Karral.

l) Végrehajtja az Országos Parancsnokság heti vezetői értekezleteinek, valamint a büntetés-végrehajtási parancsnokok, vezetők országos értekezleteinek munkaterv szerinti előkészítését. Előkészíti és összehívja továbbá az országos parancsnok kizárólagos hatáskörébe tartozó egyéb értekezleteket, végrehajtja a szervezési feladatokat. Az értekezleteken hozott döntésekről emlékeztetőt készít, és azt az értekezlet vezetőjének jóváhagyásra felterjeszti, az érintettek részére megküldi.

m) Ügykörében eljárva kapcsolatot tart a rendvédelmi társszervekkel.

n) Nyilvántartást vezet a bv. szervezet által benyújtott pályázatokról.

o) Ellátja a bv. szervezet stratégiai jelentőségű – nemzetközi, európai uniós vagy hazai támogatással megvalósuló – projektjeinek előkészítésével, lebonyolításával összefüggő feladatokat.

p) Véleményezi az országos parancsnok irányítása, felügyelete alá tartozó szervek által kidolgozott fejlesztési dokumentumokat, programokat.

q) Koordinálja az ENSZ vagy más nemzetközi szerződés alapján felkérésre végzett és az Európai Unió keretében folytatott bel- és igazságügyi együttműködés, valamint a közös kül-, biztonság- és védelempolitikája terén a bv. szervezetre háruló stratégiai szintű feladatokat.

3.2.1. Ügykezelési Osztály

a) Döntésre előkészíti az iratkutatás engedélyezése iránti kérelmeket.

b) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon a központi ügyirat-kezelési feladatokat.

c) Végzi az Országos Parancsnokság bélyegzőinek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

d) Végzi az Országos Parancsnokságon a negatív pecsétnyomók nyilvántartásával, kiadásával kapcsolatos feladatokat.

e) Előkészíti és gondoskodik a bv. szervezet iratkezelésére és irattári tervére vonatkozó szabályzat aktualizálásáról.

f) Végzi és szervezi az Országos Parancsnokságon a központi iratselejtezéseket.

g) Együttműködik az illetékes levéltárakkal, postával és a társszervekkel.

h) Szakmailag felügyeli, ellenőrzi a bv. szervek vonatkozásában a nyílt iratok készítésére, nyilvántartására, selejtezésére vonatkozó szabályok betartását. Ennek során – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával – korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a bv. szervek, iratkezeléseibe, az azzal kapcsolatos nyilvántartásokba és egyéb nyílt iratokba betekinteni.

i) Ellátja a Robotzsaru NEO ügyiratkezelő rendszer (RZS NEO) alkalmazás-rendszergazdai feladatait az Országos Parancsnokságon.

j) Szervezi és ellátja a RZS NEO rendszer felhasználóival kapcsolatos oktatási tevékenységet az Országos Parancsnokság vonatkozásában.

k) Ellátja a rendszerirányítói feladatokat és kapcsolatot tart a RZS NEO fejlesztőivel és egyezteti a fejlesztési igényeket a bv. szervezet egésze tekintetében.

l) Szervezi és ellátja a RZS NEO rendszer alkalmazás-rendszergazdái és mentorai vonatkozásában az országos éves továbbképzési feladatokat.

m) Szervezi az ügykezelők és közvetlen vezetőik országos továbbképzését és vizsgáztatását.

3.3. Jogi és Adatkezelési Főosztály

3.3.1. Jogi Osztály

a) Részt vesz a bv. szervezetet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, koordinációjában, felülvizsgálatában, továbbá a deregulációra vonatkozó javaslatok kidolgozásában.

b) Az országgyűlés tevékenységével összefüggésben gondoskodik a bv. szervezetet érintő interpellációkra, kérdésekre adandó választervezetek előkészítéséről.

c) Jogi szempontból előkészíti és aláírásra felterjeszti az országos parancsnok által kiadandó belső szabályozó eszközöket.

d) Végzi a BVOP utasítások Hivatalos Értesítőben történő közzétételével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az országos parancsnok által kiadott egyéb belső szabályozó eszközök közzétételéről.

e) Ellátja az Országos Parancsnokság jogi képviseletét a polgári peres és nem peres ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt.

f) Figyelemmel kíséri a bv. intézeteknél a peres ügyek képviseletének ellátását és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

g) Végzi az elektronikus fizetési meghagyásos eljárások és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások lefolytatásához szükséges, az Országos Parancsnokság ügykörébe tartozó feladatokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerében.

h) Elbírálásra előkészíti az Országos Parancsnokság döntési jogkörébe tartozó kárigény-bejelentéseket.

i) Lefolytatja és döntésre előkészíti az országos parancsnok hatáskörébe tartozó, a személyi állomány tagjával szemben indított kártérítési eljárásokat, másodfokú szervként elbírálásra előkészíti a bv. szervek hivatásos állományú tagjai által a kártérítési eljáráshoz kapcsolódóan bejelentett panaszokat.

j) Közreműködik az országos parancsnok jóváhagyásával érvényessé váló működési okmányok, így a szervezeti és működési szabályzatok, ügyrendek jogi szempontú ellenőrzésében és jóváhagyásra történő előkészítésében.

k) Évente felülvizsgálja az Országos Parancsnokság SZMSZ-ét, szükség esetén kezdeményezi a módosítását.

l) Az Országos Parancsnokság által kötött szerződéseket jogi ellenjegyzéssel látja el.

m) Elkészíti a bv. intézetek vezetőinek munkaköri leírását.

n) Vizsgálja az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek hatályosulását.

o) Jogi továbbképzést szervez a bv. szervezet jogászai, illetve jogtanácsosai részére.

3.3.2. Minősített Adatvédelmi és Rejtjel-felügyeleti Osztály

a) A Biztonsági Vezető

aa) a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja az őt erre a feladatra kinevező vezető minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait, melynek keretében ellátja a személyi, fizikai és adminisztratív biztonságra vonatkozó szabályok alkalmazásának helyi felügyeletét,

ab) irányítja a rendszerbiztonsági felügyelő és a rendszeradminisztrátor tevékenységét, valamint ellenőrzi az elektronikus biztonsági előírások betartását,

ac) irányítja a rejtjelfelügyelő vagy a rejtjelfelügyelet tevékenységét,

ad) szakirányítói feladatot is ellát, ennek megfelelően folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a bv. intézetekkel, segítve, ellenőrizve a helyi biztonsági vezetők tevékenységét.

b) Folyamatosan karbantartja a büntetés-végrehajtás minősített adatainak biztonsági szabályzatát.

c) A személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonság megsértése, illetve annak veszélyeztetése esetén részt vesz a körülmények kivizsgálásában és a biztonság helyreállításában.

d) Jóváhagyás és kiadmányozás előtt ellenőrzi az Országos Parancsnokság vonatkozásában a rendszerbiztonsági dokumentumokat.

e) Részt vesz a központi elektronikus információbiztonsági képzéseken és továbbképzéseken.

f) Évente továbbképzést tart a tevékenységben részt vevők részére a bv. szervezet vonatkozásában.

g) Megszervezi a rejtjelző eszközök alkalmazásához előírt tanfolyamok és vizsgák lebonyolítását.

h) Ellenőrzi az elektronikus adatkezelő rendszerek védelmi rendszabályainak érvényesülését.

i) Részt vesz a bv. szerveknél az eszközök és rendszerek biztonsági ellenőrzésének előkészítésében és végrehajtásában.

j) Felügyeli a minősített adatkezelő rendszer biztonságos üzemeltetését.

k) Gondoskodik az engedélyezett rejtjelző eszközök telepítéséről, rendeltetésszerű és biztonságos működtetéséről, szükség szerinti karbantartásáról és javíttatásáról.

l) Gondoskodik a szükséges rejtjelkulcsok beszerzéséről, elosztásáról, nyilvántartásáról.

m) A rejtjelbiztonság veszélyeztetése esetén – a szerv biztonsági vezetője és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: NBF) egyidejű értesítése mellett – intézkedik a biztonság helyreállítására.

n) Részt vesz az alárendeltségébe tartozó rejtjelző szolgálatoknak NBF általi ellenőrzésében.

o) Felelős a rejtjelanyagoknak a központi rejtjelelosztó hatóságoktól történő átvételéért, nyilvántartásáért, tárolásáért, valamint az ehhez szükséges rendszer kiépítéséért, továbbá az arra vonatkozó biztonsági intézkedések betartásáért.

p) Végzi a titkos ügykezeléssel, a rejtjel-ügykezeléssel és a rejtjelanyag-nyilvántartással kapcsolatos valamennyi feladatot.

q) Feladatkörében eljárva és ahhoz igazodóan képviseli az országos parancsnokot.

3.3.3. Adatvédelmi felelős

a) Ellátja a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatokat, végrehajtja a kapcsolódó ellenőrzéseket, és szervezi az éves továbbképzéseket.

b) Közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

c) Gondoskodik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat folyamatos aktualizálásáról.

d) Gondoskodik a belső adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről.

e) A hozzá érkezett bejelentéseket kivizsgálja, illetve kivizsgálásra továbbítja az illetékes adatkezelő szerv vezetőjének, valamint ellenőrzi a bejelentés tárgyában tett intézkedést.

f) Ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását.

g) Jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót. Indokolt esetben a szolgálati út betartása mellett büntető-, szabálysértési, fegyelmi eljárást vagy egyéb felelősségre vonást kezdeményez.

h) Az adatvédelmi és ellenőrzési feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben – a minősített adatra vonatkozó szabályok megtartásával – korlátozás nélkül jogosult a hivatali egységek, a bv. szervek adatkezeléseibe, az azzal kapcsolatos ügyiratba, illetve a közérdekű adatot tartalmazó iratba betekinteni.

i) Kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal és a társszervekkel.

j) Koordinálja a közérdekű adatok közzétételét, összeállítja a közzétételi listát a bv. szervezet vonatkozásában.

k) Állásfoglalást ad az adatok nyilvánossága, megismerhetősége tárgyában.

l) Koordinálja és végrehajtja a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat (Közadatkereső).

m) Feladatkörében eljárva és ahhoz igazodóan képviseli az országos parancsnokot.

3.3.4. Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy

a) Gondoskodik a bv. szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról.

b) Elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését.

c) Előkészíti a bv. szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonságpolitikáját, informatikai biztonsági stratégiáját és az ezzel kapcsolatos informatikai biztonsági szabályzatot.

d) Előkészíti a bv. szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.

e) Véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a bv. szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.

f) Kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal.

g) Bármely elektronikus információs rendszerét érintő biztonsági eseményről a jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatni köteles a jogszabályban meghatározott szervet.

h) Közreműködik a bv. szervezet elektronikus információs rendszereinek a tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kockázatkezelésében, karbantartásában vagy javításában.

i) Jogosult a biztonsági követelmények teljesülésével kapcsolatban tájékoztatást kérni.

j) Az elektronikus információs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyekkel együtt miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres szakmai képzésen, továbbképzésen vesz részt.

k) Gondoskodik az elektronikus információs rendszerek védelmi feladatainak és felelősségi köreinek oktatásáról, saját maga és a szervezet munkatársai információbiztonsági ismereteinek szinten tartásáról.

l) Rendszeresen végrehajtott biztonsági kockázatelemzések, ellenőrzések, auditok lefolytatása révén meggyőződik arról, hogy a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsága megfelel-e a jogszabályoknak és a kockázatoknak.

m) Gondoskodik az elektronikus információs rendszer eseményeinek nyomon követhetőségéről.

n) Biztonsági esemény bekövetkezésekor minden szükséges és rendelkezésére álló erőforrás felhasználásával gondoskodik a biztonsági eseményre történő gyors és hatékony reagálásról, és ezt követően a biztonsági események kezeléséről.

o) Ha az elektronikus információs rendszer létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, karbantartásában vagy javításában közreműködőt vesz igénybe, gondoskodik arról, hogy a törvényben foglaltak szerződéses kötelemként teljesüljenek.

p) Felelős az érintetteknek a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről történő haladéktalan tájékoztatásáért.

q) Megteszi az elektronikus információs rendszer védelme érdekében felmerülő egyéb szükséges intézkedéseket.

3.3.5. Tűzvédelmi vezető

a) Előkészíti a tűzvédelmet érintő belső rendelkezéseket, irányelveket, segédleteket.

b) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv. szervek tűzvédelmi munkáját, a tűzvédelem szervezeti, működési, anyagi és műszaki fejlesztését, a tűzvédelmi továbbképzések szervezését, a tűzvédelmi egységek tagjainak képzését, továbbképzését, a tűzvédelmi készültségi szolgálat ellátását.

c) Vizsgálja a tűzvédelmi előírások érvényesülését, intézkedést kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

3.3.6. Munkavédelmi főfelügyelő

a) A munkavédelmi szakterület szakmai megbízottjaként végzi a szolgálatteljesítés, munkavégzés ideje alatt bekövetkezett súlyos munkabalesetek kivizsgálását.

b) Szakmailag felügyeli a bv. szervek munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

c) Szakmailag felügyeli a munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát, kivizsgálja a balesetek során felmerült panaszokat.

d) Elemzi és értékeli a bv. szervek munkavédelmi helyzetét, a balesetek alakulását, azok okait, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésre.

e) Ellenőrzi a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások előkészítésekor (saját kivitelezés esetében, továbbá ott, ahol a munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat), valamint azok átadásakor a munkavédelmi előírások betartását.

f) Koordinálja és szervezi a munkáltatók és munkavállalók, a munkavédelmi képviselők, illetve érdekképviseletek képzését és továbbképzését.

g) Előkészíti és megszervezi a bv. szervek részéről delegált vizsgabizottsági tagok munkavédelmi vizsgáztatását.

h) Évente jelentést készít a bv. szervek munkavédelmi helyzetéről, a megtett intézkedésekről.

i) A munkavédelmi főfelügyelő ellátja az Országos Parancsnokság munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.

4. A biztonsági helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

4.1. Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen)

a) Előkészíti a vezetői postát, ezen belül átveszi és referálja a biztonsági helyettes részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a döntésnek megfelelően – iktatást követően – továbbíttatja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz.

b) Nyilvántartja a biztonsági helyettes által kiadott határidős feladatokat, ellenőrzi és összehangolja azok végrehajtását.

c) Az utasításoknak megfelelően támogatja és előkészíti a biztonsági helyettes napi programját, figyelemmel kíséri a megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

d) Megszervezi a biztonsági helyettes titkárságának hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint a kapcsolódó ügyviteli munka ellátásáról.

e) Intézi a biztonsági helyettes személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

f) A bv. szerveknél – a biztonsági helyettes által meghatározott – célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

4.2. Biztonsági Főosztály

a) Szakmailag irányítja, felügyeli és ellenőrzi a bv. szervek biztonsági és védelmi tevékenységét.

b) Tervezi – beruházás, rekonstrukció kivételével – a feladatkörébe tartozó központi beszerzésű eszközökhöz, anyagokhoz és a főosztály működéséhez szükséges pénzeszközöket, a jóváhagyott keretösszeggel gazdálkodik.

c) Meghatározza a bv. szervek éves lőkiképzési feladatait.

d) Végzi a bv. szervek készenlétbe helyezéséhez, minősített időszaki működéséhez, valamint a személyi állomány értesítéséhez kapcsolódó központi feladatokat.

e) Meghatározza a szolgálati kutyák minősítésének rendjét, időpontját.

f) A biztonsági és védelmi igazgatási feladatok teljesítése során kapcsolatot tart és együttműködik az illetékes hon- és rendvédelmi szervekkel.

4.2.1. Biztonsági Osztály

a) Szakmailag irányítja, felügyeli és ellenőrzi a bv. szervek biztonsági tevékenységét.

b) Javaslatot tesz a bv. szervezet biztonságát érintő szakmai kérdésekben.

c) Ellenőrzi a rendkívüli események megelőzésére, megszakítására és felszámolására történő felkészülést.

d) Módszertani anyagokat, esettanulmányokat dolgoz ki a biztonsági feladatok végrehajtásához.

e) Kezdeményezi a bv. szervek biztonsági rendszereinek fejlesztését, közreműködik az azokhoz kapcsolódó műszaki követelmények kidolgozásában.

f) Javaslatot tesz kényszerítő eszközök, fegyverek, fegyverzeti anyagok, védőfelszerelések rendszerbe állítására, rendszerből kivonására.

g) Szakvéleményt készít a biztonságot is érintő beruházási és rekonstrukciós ügyekben, kidolgozza a szakmai alapkövetelményeket, figyelemmel kíséri a megvalósulást.

h) Összesíti a hatáskörébe tartozó központi ellátású termékekre vonatkozó igényeket, meghatározza a minőségi és mennyiségi paramétereket, elkészíti azok éves beszerzési tervét. Az Országos Parancsnokság feladatkörileg illetékes szakfőosztályaival együttműködve végrehajtja a hatáskörébe tartozó központi biztosítású termékek beszerzését. Dönt és intézkedik a beszerzett eszközök, anyagok bv. intézetek közötti elosztásáról.

i) Végrehajtja az Országos Parancsnokság hivatásos állományának lövészetével kapcsolatos feladatokat.

j) Végzi a fegyverzettel, lőszerekkel, kényszerítő- és mozgáskorlátozó eszközökkel összefüggő főosztályt érintő feladatokat. Nyilvántartja, összesíti a bv. intézetektől érkező statisztikai jelentéseket, külön rendelkezések szerint adatot szolgáltat.

k) Végrehajtja a fogvatartottak munkáltatásának biztonságával összefüggő, főosztályt érintő központi feladatokat.

l) Végzi a speciális biztonsági feladatokat ellátó csoportokkal kapcsolatos központi feladatokat.

m) Végrehajtja a szolgálati kutyákkal kapcsolatos központi feladatokat.

n) Szakterületét érintően tervezi, szervezi és végrehajtja a személyi állomány felkészítését, továbbképzését.

4.2.2. Ügyeleti és Védelmi Osztály

a) Szervezi és működteti az Országos Parancsnokság ügyeleti tevékenységét.

b) Az eseményekről érkező jelentéseket dokumentálja, értékeli, eleget tesz a vonatkozó utasításokban meghatározott jelentési kötelezettségeinek.

c) Végrehajtja a személyi állomány riadóztatásával, értesítésével kapcsolatban rá háruló feladatokat.

d) Kapcsolatot tart az Országos Parancsnokság szervezeti egységeivel, a bv. szervek, a rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség ügyeleteivel, valamint a BM kijelölt szervezeti egységével.

e) Végzi a bv. szervezet központi honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi feladatait, koordinálja a személyi biztosítási, egyéni és kollektív védelmi, riasztási és kiértesítési feladatok központi ellátását, kidolgozza az Országos Parancsnokság felkészülési okmányait.

f) Végzi az Országos Parancsnokság személyi állományának készenlétbe helyezésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a gyakorlatokat.

g) Figyelemmel kíséri a központi, továbbá a bv. szervek irányába a polgári válságkezeléssel kapcsolatosan jelentkező elméleti és tájékoztatási feladatokat.

h) Kapcsolatot tart a védelemben részt vevő szervek azonos feladatot ellátó szervezeti egységeivel.

i) Végzi a bv. szervekkel együttműködve a gazdaságmozgósítási tevékenységet.

j) Gondoskodik a különleges jogrendre vonatkozóan a személyi, anyagi-technikai, egészségügyi ellátás megszervezéséről.

k) Elkészíti, pontosítja, karbantartja a különleges jogrend bevezetésére, a magasabb készültségbe helyezésre, a katasztrófavédelmi, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedések vételére és továbbítására szolgáló riasztási-értesítési terveket.

l) A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának határozata alapján bevonja a gazdasági társaságokat a felkészülési feladatokba, továbbá ellenőrzi az ezzel kapcsolatos tevékenységüket.

m) Szakmailag ellenőrzi a bv. szervek felkészülésére vonatkozó adathordozóinak készítését, kezelését.

n) Kidolgozza, illetve egyeztetésre előkészíti a területre vonatkozó belső szabályozó eszközök tervezeteit.

o) Gondoskodik a Kormány védelmi felkészülésre vonatkozó határozataiban a bv. szervezet részére meghatározott feladatok teljesítéséről.

p) Szakterületét érintően tervezi, szervezi és végrehajtja a személyi állomány felkészítését, továbbképzését.

4.3. Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály

a) A főosztályvezető irányítja és rendszeresen ellenőrzi a fogvatartottak bv. intézeti elhelyezésére, intézetek közötti átcsoportosítására, szállítására, a munkaerőigények kielégítésére és az adatszolgáltatásokra vonatkozó tevékenységeket, biztosítja az adatszolgáltatást a központi nyilvántartásból, illetve az adatközlést az állami szervek felé.

b) Tanulmányozza, véleményezi a bv. intézetek szakterületet érintő tevékenységét, intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a bv. intézetek jogszabályt sértő egyedi intézkedése vagy helytelen gyakorlatának észlelése esetén.

c) Illetékességi körében szakmai felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a bv. intézetek bűnügyi nyilvántartási és szállítási tevékenységével kapcsolatosan.

d) A főosztályvezető első fokon dönt a fogvatartottak elhelyezését, átszállítási kérelmeit illetően.

e) A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint döntésre előkészíti a fogvatartottak átszállítási panaszügyeit.

f) A főosztályvezető a vonatkozó rendelkezések szerint dönt a páncélozott fogvatartotti szállító gépjármű igénybevételéről.

g) Folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes bv. intézetek telítettségét, a fogvatartottak elosztásának központi eszközeivel csökkenti az egyes bv. intézetekben kialakult zsúfoltságot.

h) A bv. intézetek jelentése alapján előterjesztést készít az egyes intézetekben elhelyezhető fogvatartotti létszám módosítására.

i) Kapcsolatot tart külső szervekkel, elsősorban bíróságokkal, ügyészségekkel, rendőri szervekkel, konzulátusokkal, külképviseletekkel.

j) Szervezi és végrehajtja a főosztályra háruló önálló, nyílt és minősített iratkezelési feladatokat.

k) Dönt a bv. intézetek célszállításra irányuló kérelméről.

l) A vonatkozó belső szabályozó eszközben meghatározottak szerint ügyfélfogadást tart.

m) Szakterületét érintően tervezi, szervezi és végrehajtja a személyi állomány felkészítését, továbbképzését.

4.3.1. Szállítási Osztály

a) A vonatkozó jogszabályokban és belső szabályozó eszközökben meghatározottak szerint – szem előtt tartva a költséghatékonysági szempontokat – megszervezi a fogvatartottak heti körszállítását, és részt vesz annak végrehajtásában.

b) Az összes körülmény figyelembevételével döntésre előkészíti a bv. intézetek célszállításra irányuló előterjesztését.

c) A vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint első fokon döntésre előkészíti a fogvatartottak átszállítási ügyeit.

d) Kivizsgálja a fogvatartottak szállításával kapcsolatosan felmerülő panaszbeadványokat, melyekben átruházott hatáskörben az országos parancsnok biztonsági helyettese dönt.

e) Döntésre előkészíti az elítéltek büntetés-végrehajtási (szabadságvesztési) fokozattól eltérő elhelyezésére irányuló kérelmeit, javaslatokat, továbbá az előzetesen letartóztatottak és a szabálysértési elzárást töltő elkövetők illetékes bv. intézettől eltérő elhelyezésre vonatkozó ügyeket, melyekben átruházott hatáskörben a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője dönt.

f) Előterjeszti a bv. intézetek fogvatartottak visszatartásával kapcsolatos kérelmeit.

g) A szabadságvesztés büntetés letöltésére felhívottak névjegyzéke alapján a felhívásra jelentkező elítélt adatainak bv. intézeti közlését követően dönt az elítélt útba indításáról.

h) Fogadja és rendszerezi a bv. szervek fogvatartotti munkaerőigényeit, a heti körszállítás szervezésekor a lehetőségek függvényében intézkedik a megfelelő képzettséggel rendelkező fogvatartottak átcsoportosítására.

i) Együttműködik az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) illetékes szervezeti egységével a fogvatartottak átadásával, kiadásával, a szabadságvesztés büntetések átadásával és átvételével, továbbá a nem magyar állampolgárságú fogvatartottak szabadításával kapcsolatos ügyekben.

j) Véleményezi a fogvatartottak elhelyezésére vonatkozó belső rendelkezések tervezeteit.

4.3.2. Nyilvántartási Osztály

a) Kezeli az elektronikus központi nyilvántartást.

b) Kezeli, rendszerezi, karbantartja a bv. szervezet archív irattári nyilvántartását.

c) Az újonnan befogadott fogvatartottakról az irattári nyilvántartó lapok, valamint a fogvatartotti alrendszer központi nyilvántartásának segítségével ún. beléget (kis nyilvántartólap), esetenként részletes beléget készít a befogadó bv. intézet részére a nyilvántartási anyagok összevonása céljából.

d) Megválaszolja az Országos Parancsnokságra fogvatartotti elhelyezés és fogvatartási, nyilvántartási adatok tárgyában érkező adatkéréseket.

e) Megválaszolja a társszervektől, volt fogvatartottaktól, a tudományos élet résztvevőitől érkező időigazolási, semmisségi tárgyú megkereséseket.

f) Kötelező, részben jogszabályon, részben együttműködési megállapodáson alapuló adatszolgáltatást végez az IM, az Európa Tanács, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a Munkaügyi Központok felé.

g) Elkészíti a bv. szervezet heti fogvatartotti létszámjelentését.

h) Elkészíti a bv. szervezet féléves és éves fogvatartotti létszámstatisztikáját, melyet a szolgálati út megtartásával jóváhagyásra előterjeszt az országos parancsnokhoz és jóváhagyást követően továbbítja a jogszabályokban meghatározott szervek/személyek részére.

i) Külön megkeresésre egyéb fogvatartotti, nyilvántartási adatokból statisztikai adatszolgáltatást végez.

j) Szakmai iránymutatást ad a bv. intézetek által megküldött – a szokásostól eltérő, egyedi – foganatbavételi ügyekben.

k) A halasztást nem tűrő adatkérések megválaszolására hivatali időben folyamatos telefon- és telefaxalapú adatszolgáltatást tesz lehetővé a hatóságok és a rendvédelmi szervek részére.

l) A fogvatartotti alrendszer évenként esedékes fejlesztési tervének elkészítése érdekében fogadja és rendszerezi a bv. intézetek fejlesztési igényeit, majd továbbítja őket az Országos Parancsnokság illetékes szervezeti egységei felé. Az osztályvezető vagy az általa delegált személy útján részt vesz a fogvatartotti alrendszer fejlesztési irányait meghatározó bizottság munkájában.

4.3.3. Felhívási Osztály

a) A vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint döntésre előkészíti a jogerős szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére vonatkozó felhívási ügyeket.

b) Kezeli a korábban kiadott felhívásokkal kapcsolatos személyes és büntetés-végrehajtási adatokat.

c) Kapcsolatot tart külső szervekkel, elsősorban bíróságokkal, ügyészségekkel, rendőri szervekkel és a bűnügyi nyilvántartó hatóságokkal.

d) Fogadja a felhívásokkal kapcsolatos megkereséseket, közérdekű bejelentéseket, kérelmeket, illetve panaszokat.

e) Megválaszolja az Országos Parancsnokságra, a szabadságvesztés végrehajtására történő felhívással kapcsolatos adatok tárgyában érkező adatkéréseket.

f) Sikertelen felhívás esetén megkeresi az illetékes rendőrkapitányságot az elítélt tartózkodási helyének felkutatása céljából.

g) Indokolt esetben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon intézkedik az elítélt személy elővezetésére, lakcímfigyelésre.

h) Elfogatóparancs kiadása érdekében megkeresi – intézkedés céljából – az illetékes bíróságot.

i) Közvetlen adatkapcsolatot tart fenn valamennyi bv. intézettel.

4.4. Fogvatartási Ügyek Főosztálya

a) Szakmailag irányítja a bv. intézetek fogvatartási és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységet.

b) Illetékességi körében szakmai felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a bv. intézetek fogvatartási, bűnügyi nyilvántartási és fogvatartással, valamint a büntetés-végrehajtás pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatosan.

c) Döntésre előkészíti és előterjeszti a Különleges Fogvatartást Megállapító Bizottság részére a különleges biztonságú körletre, illetve zárkába helyezéssel kapcsolatos ügyeket, végzi az ezzel kapcsolatos ügyintézést és vezeti a nyilvántartást.

d) Kezdeményezi a bv. intézeteknél speciális fogvatartotti részlegek kialakítását.

e) Javaslatot tesz a szakterületét érintő szabályozási, normaalkotási feladatokra.

f) Tervezi – beruházás, rekonstrukció kivételével – a feladatkörébe tartozó központi beszerzésű eszközökhöz, anyagokhoz és a főosztály működéséhez szükséges pénzeszközöket, a jóváhagyott keretösszeggel gazdálkodik.

g) Összegzi a hatáskörébe tartozó feladatokra és a központi ellátású termékekre vonatkozó igényeket, meghatározza a szakmai minőségi és mennyiségi paramétereket, elkészíti azok éves beszerzési tervét. Az Országos Parancsnokság feladatkörileg illetékes szakfőosztályaival együttműködve végrehajtja a hatáskörébe tartozó központi beszerzéseket. Dönt és intézkedik a feladatok végrehajtásához szükséges keret, illetve a beszerzett eszközök, anyagok bv. intézetek közötti elosztásáról.

h) Szakterületi véleményt készít a fogvatartást és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységet érintő beruházási és rekonstrukciós ügyekben, kidolgozza a szakmai alapkövetelményeket, figyelemmel kíséri a megvalósulást.

i) Feladatkörében kapcsolatot tart a fogvatartottakkal, az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási tevékenységben részt vevőkkel, a szabadságvesztésből szabadult utógondozottakkal és a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet végrehajtása alatt állókkal foglalkozó társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal és személyekkel.

j) Részt vesz a fogvatartás és a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység során alkalmazott eljárások törvényességére vonatkozó problémák elemzésében, szakmai iránymutatást ad ezek megoldására.

k) Szakmai felügyeletet gyakorol és iránymutatást ad a TÁMOP programok megvalósulásának elősegítése érdekében.

l) Szakterületét érintően tervezi, szervezi és végrehajtja a személyi állomány felkészítését, továbbképzését.

m) A vonatkozó belső szabályozó eszközben meghatározottak szerint ügyfélfogadást tart.

4.4.1. Reintegrációs és Módszertani Osztály

a) Véleményezi, kivizsgálja és döntésre előkészíti a miniszteri, országos parancsnoki, valamint a biztonsági és fogvatartási helyettes hatáskörébe tartozó kérelmeket, panaszokat, büntetés-félbeszakítási ügyeket.

b) Közreműködik a fogvatartottak oktatásának és szakképzésének koordinálásában.

c) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi a bv. intézetekben folyó reintegrációt elősegítő programok kidolgozását és végrehajtását.

d) Véleményezi a beruházási és rekonstrukciós előterjesztéseket a szakterület szakmai munkáját érintő mértékben.

e) Módszertani elvek, illetve gyakorlati útmutatók kidolgozásával segíti a reintegrációs célok hatékony megvalósulását.

f) Véleményezi a fogvatartottak elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos normatívákat.

g) Instruktori rendszer működtetésével és intézeti instruktorok kijelölésével segíti az intézetek napi feladatellátását.

h) Javaslatot készít a személyi állomány képzésének tartalmi elemei tekintetében és előkészíti annak gyakorlati végrehajtását.

4.4.2. Pártfogó Felügyelői Osztály

a) Szakmai-módszertani szempontból koordinálja a büntetés-végrehajtással összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységet.

b) Közreműködik a bejelentések, kérelmek és panaszok kivizsgálásában.

c) Kidolgozza és előterjeszti a szakmai részterületek és alaptevékenységek minimumszabályait, és a végrehajtás érdekében szakmai útmutatással, ajánlással, módszertani anyagok előkészítésével, konzultációk szervezésével segíti elő a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők szakmai tevékenységét.

d) Közreműködik a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységet értékelő kutatások, elemző tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítésében, javaslatot tesz kutatási és egyéb programok indítására.

e) Kapcsolatot tart az Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti egységével, melynek keretében meghatározott időszakonként szakmai konzultáción kölcsönösen értékelik a pártfogó felügyelői tevékenység szakmai tapasztalatait, bemutatva az esetleges új módszereket.

4.5. Egészségügyi Főosztály

a) Szervezi, szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv. szervek személyi állománya, illetve a fogvatartottak egészségügyi és a személyi állomány pszichológiai ellátását, szakmai felügyeletet gyakorol az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevétele felett.

b) Ellátja a bv. egészségügyi intézményei és a bv. intézetek egészségügyi osztályai, valamint a pszichológusok működésével kapcsolatos szakigazgatási feladatokat.

c) Szakmailag irányítja a bv. szervezet foglalkozás-egészségügyi szolgálatának tevékenységét.

d) Koordinálja, szervezi és irányítja a személyi állomány felvétel előtti és időszakos orvosi, pszichikai alkalmassági vizsgálatát, szervezi és végzi a hivatásos állomány egészségi és pszichikai alkalmasságának II. fokon történő elbírálását, a Fegyveres szervek I. és II. fokú Felülvizsgáló Bizottságába tagot delegál.

e) Felügyeli és ellenőrzi a személyi állomány körében végzett mentálhigiénés gondozást.

f) Szervezi, szakmailag irányítja és felügyeli a személyi állomány részére biztosított orvosi rehabilitációs programok végrehajtását.

g) Közreműködik az egészségügyi tárgyú szolgálati panaszok kivizsgálásában.

h) Tervezi a szakterület működéséhez szükséges pénzeszközöket, felügyeli a gyógyító-megelőző ellátásokhoz szükséges anyagok, eszközök elosztását, felhasználását.

i) Ellenőrzi a gyógyszerrendelési szabályok betartását, közreműködik a szabványos nyomtatványok biztosításában, a felhasználással kapcsolatos jelentési kötelezettségek teljesítésében.

j) Véleményezi a fogvatartottak egészségügyi okból történő büntetés-félbeszakítási, átszállítási és kegyelmi kérelmeit, nyilatkozatot ad a bírósági halasztási kérelmek elbírálására, kivizsgálja a fogvatartottak egészségügyi tárgyú panaszait.

k) Szakmai felügyeletet gyakorol a bv. intézetek közegészségügyi-járványügyi tevékenysége felett, ellenőrzi a követelmények betartását.

l) Szakértőként közreműködik a hatáskörébe utalt területen a munkahely- és férőhely-létesítéssel, átalakítással, rendeltetésváltozással kapcsolatos egyeztető és hatósági eljárásokban.

m) Szakmailag irányítja a bv. intézetek egészségügyi osztályainak közegészségügyi-járványügyi tevékenységét.

n) Szakmailag irányítja a fertőző betegekkel, fertőzésre gyanús személyekkel, kórokozóhordozókkal kapcsolatos teendőket.

o) Közreműködik a rendkívüli körülmények (járvány, természeti csapás és egyéb katasztrófák) előfordulása esetén várható egészségügyi feladatok meghatározásában, az egészséget veszélyeztető körülmények megelőzésének, a következmények felszámolásának irányításában.

p) Részt vesz a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában, egészségügyi tárgyú módszertani útmutatók készítésében, kiadásában, valamint irányítja az egészségvédelmi feladatok végrehajtását.

q) Közreműködik a kábítószer-prevenciós és egyéb drogkezeléssel összefüggő programok, feladatok koordinálásában, egészségügyi szakmai irányításában.

r) Végzi az Országos Parancsnokság ellátási kötelezettségébe tartozó személyi állomány időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatát.

s) Közreműködik egészségügyi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezésében, normaszövegének kidolgozásában.

t) Szervezi és szakmailag irányítja az egészségügyi dolgozók szak- és továbbképzését, vezeti az előírt személyi nyilvántartásokat.

u) Együttműködik a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzatok és az egyéb fenntartók által működtetett egészségügyi intézményekkel, szolgáltatókkal, társadalmi szervezetekkel, személyekkel, teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit.

v) Együttműködik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az egészségbiztosítás központi és területi szerveivel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző államigazgatási és szakmai szervezetekkel.

w) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Parancsnokság között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a főosztályvezető önálló intézkedési és kiadmányozási jogkört gyakorol az Egészségügyi Főosztály szervezetén belül.

5. A gazdasági helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörei

5.1. Titkársági Osztály (Vezetői közvetlen)

a) Tervezi, szervezi és nyilvántartja a gazdasági helyettes napi programját, figyelemmel kíséri a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását.

b) Ellátja a gazdasági helyettes hatáskörébe tartozó ügykezelési, adminisztrációs és levelezési feladatokat, gondoskodik az iratok érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról, valamint az ügyviteli munka ellátásáról.

c) Biztosítja az ügyintézés jogszerűségét, szakszerűségét, illetve a gazdasági helyettes döntései végrehajtásának megszervezését, összehangolását és ellenőrzését.

d) Átveszi és referálja a gazdasági helyettes részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, majd a gazdasági helyettes döntéseinek megfelelően – iktatást követően – továbbítja azokat az ügyintézésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezetőhöz. A gazdasági helyettes távolléte esetén a részére érkezett postát a helyettesítésével megbízott vezetőnek terjeszti elő.

e) Folyamatosan tájékoztatja az érintett vezetőket a gazdasági helyettes döntéseiről, továbbá azokról az ügyekről és információkról, amelyek a feladatok megszervezéséhez és végrehajtásához szükségesek.

f) Intézi a gazdasági helyettes személyes intézkedési körébe vont ügyeket, illetve közreműködik intézésükben a megadott utasítás szerint.

g) Továbbítja a gazdasági helyettes által meghatározott, rajta keresztül kiadott feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet.

h) Gondoskodik a gazdasági helyettes egyes döntéseinek és a feladatok végrehajtási határidejének rögzítéséről, nyilvántartásáról, illetve lejuttatásáról, figyelemmel kíséri betartásukat.

i) Elemzéseket, értékeléseket készít a gazdasági helyettes által meghatározott témakörökben, biztosítja a háttéranyagokat, döntés-előkészítő tevékenységet végez.

j) Kidolgozza a gazdasági helyettes által meghatározott tervezeteket, részt vesz a jelentések és tervek összeállítására létrehozott eseti bizottságok munkájában.

k) A gazdasági helyettes által meghatározott tárgykörben belső rendelkezéseket dolgoz ki, részt vesz azok elkészítésében, véleményezi azokat.

l) Előkészíti és összehívja a gazdasági helyettes hatáskörébe tartozó értekezleteket, ellátja a szervezési feladatokat.

m) Elemzi a gazdasági szerv egyes folyamatait, a gazdálkodási tevékenység hatékonyságát, kutatja a fejlesztési lehetőségeket, ellátja a döntések következményeit vizsgáló vezetői működést támogató munkát.

n) A bv. szerveknél teljesítmény- és hatékonysági vizsgálatokat, célellenőrzéseket végez, kimutatja a kitűzött céltól való eltéréseket, és javaslatot tesz a döntések meghozatalára.

o) Koordinálja a büntetés-végrehajtás belső kontrollrendszerét, annak rendszerelemeként a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét, az ellenőrzési nyomvonalat és a kockázatkezelési rendszer működtetésének szabályait, a FEUVE-rendszer működését, aktualizálását.

p) A PPP rendszerben létesült bv. intézetek működésével kapcsolatban:

pa) ellátja a PPP rendszerben létesült bv. intézetek működésével kapcsolatos koordinációs tevékenységet,

pb) szakmailag felügyeli a létesítmények műszaki fenntartását, működését, üzemeltetését,

pc) figyelemmel kíséri a megkötött PPP szerződések hatályosulását,

pd) közreműködik a szerződésekkel kapcsolatos viták egyeztetésében, illetve feloldásában,

pe) együttműködik a vállalkozóval a szerződési feltételek értelmezése és pontosítása érdekében,

pf) szükség esetén előkészíti a szerződések módosítását,

pg) nyilvántartja a működéssel kapcsolatban keletkezett iratokat és dokumentumokat,

ph) figyelemmel kíséri az ellenőrző hatóságok PPP-vel kapcsolatos álláspontjának alakulását,

pi) a PPP-vel kapcsolatos adatokat szolgáltat a felügyeleti szerv, illetve külső hatóságok részére,

pj) szakmailag ellenőrzi a bv. intézetek által a helyszínen elkészített teljesítésigazoláshoz tartozó monitoring pontértékek alkalmazását,

pk) szakmailag ellenőrzi a vállalkozó által megküldött számla adatait a korábban elvégzett egyeztetésekre tekintettel,

pl) figyelemmel kíséri a monitoringrendszer működtetését.

5.2. Közgazdasági Főosztály

5.2.1. Költségvetési Osztály

a) Központi és fejezeti irányelvek alapján kialakítja és szakmailag irányítja a büntetés-végrehajtás címhez tartozó költségvetési szervek tervezési, költségvetési gazdálkodási rendszerét.

b) Az irányító szerv útmutatása és a jogszabályi előírások alapján összeállítja az Országos Parancsnokság és a bv. szervezet éves költségvetési javaslatát, kincstári költségvetését.

c) Véleményezi a bv. intézetek költségvetési javaslatát.

d) Az irányító szerv által megállapított keretszámok és a tárgyévi gazdálkodáshoz rendelkezésre álló információk – a költségvetési engedélyezett és a tényleges létszám várható alakulása, a tervezési irányelvek, a feladatváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések – alapján elkészítteti az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint az Országos Parancsnokság elemi költségvetését, amelyeket ellenőrzés után a büntetés-végrehajtási címre összesítést követően jóváhagyás és további feldolgozás céljából megküld az irányító szerv részére.

e) Végzi az Országos Parancsnokság személyi juttatási előirányzataival történő gazdálkodásából származó feladatokat, amelynek során egyeztet a Személyügyi és Szociális Főosztállyal.

f) Javaslatot tesz és elkészíti az előterjesztést az előirányzat-módosításokra.

g) Előkészíti, és az irányító szervnek benyújtja az időarányostól eltérő finanszírozást, az előirányzat-előrehozást és az előirányzat-korrekciót.

h) Havi gyakorisággal ellenőrzi a bv. intézetek költségvetését, kiemelt előirányzatainak teljesítését, likviditási helyzetét (tartozásállományát).

i) Meghatározza a rendelkezésre álló előirányzatok felhasználására vonatkozó irányelveket, melynek során havi rendszerességgel elemzi a bv. intézetek személyi juttatási és dologi kiadási előirányzatainak alakulását.

j) Az irányító szerv által visszaigazolt elemi költségvetésekről tájékoztatja a címhez tartozó költségvetési szerveket.

k) Folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapított költségvetési keret és a szakmai feladatok ellátásának összhangját, szükség esetén az irányító szerv felé jogszabály-módosítást kezdeményez.

l) Elemzi cím szinten – alapvetően gazdaságossági, célszerűségi, takarékossági szempontok szerint – az éves költségvetés alakulását, végrehajtását, szervezett módon gyűjt és szolgáltat információkat a bv. szervezet gazdálkodásáról.

m) Elkészíti az Országos Parancsnokság előirányzat-felhasználási tervét, és folyamatosan aktualizálja.

n) Végrehajtja a jóváhagyott előirányzat-módosításokat, a büntetés-végrehajtás címhez tartozó költségvetési szerveket érintő előirányzat-módosításokat visszaigazolja.

o) A működési célú előirányzat átvétele kapcsán alkalmazza az elosztásra vonatkozó irányelveket.

p) Ellátja az irányító szervtől vagy egyéb szervektől érkező adatszolgáltatásokat a büntetés-végrehajtási címre vonatkozóan.

q) Végzi az Országos Parancsnokság pénzügyi feladatait, gondoskodik a kifizetések előírásszerű és időben történő lebonyolításáról.

r) Országos szinten koordinálja a béren kívüli juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az Országos Parancsnokság személyi állományának béren kívüli juttatásaihoz kapcsolódó adminisztrációs és pénzügyi feladatokat.

s) Intézkedik a gazdasági társaságok részére – a Gazdasági Társaságok Főosztálya feladása alapján – az előirányzat-felhasználási keretszámláról történő átutalások teljesítésére, melyeket nyilvántart.

t) Gondoskodik az Országos Parancsnokság készpénz- és bankszámlaforgalmával kapcsolatos feladatok ellátásáról, működteti a forintpénztárt.

u) Országos szinten ellátja a külföldi kiküldetések pénzügyi feladatait, és ehhez kapcsolódóan valutapénztárt üzemeltet.

v) Gondoskodik az Országos Parancsnokság személyi állománya részére a jogszabályban nevesített költségtérítések, hozzájárulások kifizetéséről.

w) Figyelemmel kíséri a bv. szervezet bér- és létszámgazdálkodását, erről aktualizált nyilvántartást vezet, amelyről szükség esetén adatokat szolgáltat.

x) Évente meghatározza a büntetés-végrehajtás finanszírozott létszámát.

y) Külön megállapodás alapján ellátja az ügykörébe tartozó, a Büntetés-végrehajtás Oktatási Központja egyes gazdálkodási feladatait.

z) Gondoskodik a Központi Ellátási Főosztály által megkötött egyedi ellátási megállapodásokhoz kapcsolódó fedezetek rendelkezésre állása érdekében pénzeszköz-átadási, illetve előirányzat-átcsoportosítási megállapodások elkészítéséről, a megállapodásokhoz kapcsolódó kifizetésekről analitikus nyilvántartást vezet, elszámolást, végelszámolást készít.

5.2.2. Számviteli Osztály

a) Szervezi, koordinálja, szakmailag irányítja az Országos Parancsnokság és a bv. intézetek számviteli tevékenységét, irányítja az Országos Parancsnokság személyi juttatási és dologi kiadási céljára biztosított költségvetési előirányzatok felhasználását.

b) Végzi az Országos Parancsnokság gazdasági eseményeinek rögzítését, elemzését, számviteli adatokon alapuló információkat szolgáltat.

c) A költségvetési előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a jogszabályokban előírtak alapján, valamint az irányító szerv iránymutatásának megfelelően elkészítteti az éves költségvetési beszámolókat, valamint az időközi mérlegjelentéseket. A szükséges ellenőrzéseket – így különösen a számszaki egyezőséget és a főkönyvi kivonattal való egyezőséget – és összesítéseket követően azt jóváhagyás és további feldolgozás céljából megküldi az irányító szerv részére.

d) Elkészíti az Országos Parancsnokság beszámolóit, időközi mérlegjelentéseit.

e) Előkészíti és felügyeli az Országos Parancsnokság éves leltározási tevékenységét.

f) Végrehajtja a beszámoló elkészítése előtti egyeztetési, rendezési feladatokat, és elszámolja az értékvesztést, értékcsökkenést.

g) Analitikus nyilvántartást vezet az Országos Parancsnokság befektetett eszközeiről és készleteiről, és gondoskodik a fejezeten belüli térítésmentes eszközök átadásáról.

h) Ellátja az Országos Parancsnokság általános forgalmi adóval és a gépjárműadóval kapcsolatos adózási feladatait.

i) Elkészíti, aktualizálja és aláírásra benyújtja az Országos Parancsnokság számviteli politikáját, számlarendjét és számlatükrét, ezek alapján irányelveket dolgoz ki a bv. intézetek részére azok saját számviteli politikájuk, számlarendjük és számlatükrük összeállításához, figyelemmel az adatok összesíthetőségére, egységes feldolgozására.

j) Elkészíti és aktualizálja az osztály feladatkörébe tartozó gazdálkodási és számviteli szabályzatokat.

k) Gondoskodik a kötelezettségvállalás-nyilvántartás naprakész vezetéséről.

l) Külön megállapodás alapján ellátja az ügykörébe tartozó, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja egyes gazdálkodási feladatait.

5.2.3. Illetmény-számfejtési Osztály

a) Ellátja a központosított illetményszámfejtés nem rendszeres és változó bérekhez kapcsolódó, valamint a távollét-nyilvántartás meghatározott feladatait, bér- és munkaügyi adatszolgáltatást a vonatkozó jogszabályok alapján.

b) Hivatásos és közalkalmazotti jogviszony létesítésekor, megszűnésekor keletkezett okiratokat, egyéb jogviszonnyal kapcsolatos papíralapú dokumentumokat a Magyar Államkincstár (Illetményszámfejtő hely) felé továbbítja számfejtés céljából.

c) A bv. intézetek által feladott adatokat ellenőrzi, a számfejtést végrehajtja. Kifizetés előtt a számfejtett illetményeket ellenőrzi, szakmailag igazolja.

d) Szükség esetén – dokumentáltan – önellenőrzést hajt végre.

e) A havi főszámfejtéshez kapcsolódó bérjegyzékeket titkosított formában, papír alapon, a Magyar Államkincstár által előállított listákat, adatállományokat elektronikus formában biztosítja a bv. szervek részére.

f) A bv. szervek személyi állományának pénztári tagságából eredő adatszolgáltatásokat, havi bevallásokat megküldi az érintett önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztáraknak.

g) Koordinálja a bv. szervek irányába az éves személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos feladatok ellátását.

h) Együttműködési megállapodás alapján folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár illetékes számfejtési irodájával.

i) Az irányító szerv által meghatározott formában adatot szolgáltat egyes juttatási formák vonatkozásában.

j) Végzi a Magyar Államkincstárral történő egyeztetéseket.

5.3. Műszaki és Ellátási Főosztály

5.3.1. Energetikai és környezetvédelmi vezető

a) Ellátja a bv. szervek energetikai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését.

b) Vizsgálja az energiagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényesülését, ellenőrzi azok betartását, intézkedéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

c) Szakmailag felügyeli és ellenőrzi az országos energiapolitikai célkitűzések érvényesülését, az energiagazdálkodási feladatok megvalósítását a bv. szervezet vonatkozásában.

d) Ellátja a bv. szervek környezetvédelmi tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését.

e) Vizsgálja a környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényesülését, ellenőrzi azok betartását, intézkedéseket kezdeményez a hiányosságok megszüntetésére.

f) Koordinálja a bv. szervezetet érintő környezetvédelmi feladatokat.

5.3.2. Műszaki és Beruházási Osztály

a) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a bv. szervezet működéséhez szükséges épületek, építmények létrehozásával és felújításával kapcsolatos tevékenységeket országos szinten.

b) Gyűjti, rendszerezi, felülvizsgálja az Országos Parancsnokság, valamint a bv. intézetek építés beruházási, felújítási, egyéb intézményi beruházási, lakásépítési és fejlesztési (a továbbiakban: beruházási) igényeit.

c) Összeállítja a bv. szervezet éves beruházási, felújítási tervjavaslatát.

d) A jóváhagyott terv alapján szervezi, felügyeli, irányítja és ellenőrzi a központi beruházási, felújítási feladatok végrehajtását, intézeti, intézményi beruházás esetén felügyeli és ellenőrzi a beruházási és felújítási feladatok teljesítését.

e) Előkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti a központi beruházási alapokmányokat, az anyagi és műszaki tartalom meghatározásával, intézkedik a szükséges pénzforrások megnyitására.

f) Ügykörében eljárva elszámoltatja a bv. szerveket a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközök felhasználásáról.

g) Szakmailag irányítja és ellenőrzi a felhalmozási célú költségvetési előirányzatok felhasználását.

h) Elkészíti a negyedéves és éves beruházási statisztikákat.

i) Egyezteti a szakterületekkel a beruházások megvalósításának műszaki tartalmát.

j) A szakterületek költségvetési igényeit az Országos Parancsnokság felhalmozási kiadásainak tervezetébe illeszti.

k) Elkészíti a bv. szervezet beruházásainak és felújításainak bonyolítására vonatkozó szabályzatokat.

l) Részt vesz a bv. szervezet rövid, közép- és hosszú távú műszaki koncepciójának kidolgozásában, az épület- és infrastrukturális fejlesztési, beruházási/felújítási terv elkészítésében.

m) Központi beruházások, illetve felújítások esetén elvégzi a tervező, műszaki ellenőr, kivitelező pályáztatását, közreműködik a tervezésre, kivitelezésre, műszaki ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

n) Központi beruházások, illetve felújítások megvalósítását operatívan vezeti: a beruházói program betartásával irányítja a koncepciótervezést, a belső szakmai egyeztetéseket, koordinálja a teljes tervezési folyamatot, az építési engedélyezési, valamint szükséges szakhatósági engedélyek megszerzését, valamint a teljes kivitelezési folyamatot.

o) Lefolytatja a kötelező/vállalt utó-felülvizsgálati eljárásokat, ellenőrzi a szavatosság, jótállás és egyéb garanciális feltételek teljesítését.

5.3.3. Ellátási és Vagyonkezelési Osztály

5.3.3.1. Ellátás területén

a) Tervezi és jóváhagyásra felterjeszti a hatáskörébe tartozó központi biztosítású termékek beszerzését.

b) Gazdálkodik a központi biztosítású termékek beszerzésére fordítható költségvetési előirányzattal, lebonyolítja a beszerzési eljárásokat.

c) Szakmailag irányítja a központi biztosítású termékekkel kapcsolatos fejlesztéseket, együttműködve az érintett szakfőosztályokkal.

d) Összesíti, értékeli, elemzi az ellátási területtel kapcsolatos bv. intézeti adatszolgáltatásokat.

e) Kiadja a központi biztosítású termékek terhelési és kártérítési árjegyzékét.

f) Irányítja a társ fegyveres szervektől térítésmentesen átadásra kerülő termékek, eszközök átvételét.

g) Kivizsgálja a fogvatartottaknak a szakterület hatáskörébe tartozó panaszügyeit.

h) Beszerzési körébe tartozó egyenruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzési megbízásaihoz szükséges irányárait a középfokú szakirányító szervek részére évenként biztosítja.

i) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló rendelet alapján

ia) elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek részletes cikkjegyzékét,

ib) a hivatásos állomány alap- és utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében egyenruházati boltot, illetve boltokat üzemeltet,

ic) a hivatásos állomány utánpótlási egyenruházati igényeinek biztosítása érdekében csomagküldő szolgáltatást üzemeltethet.

j) Felügyeli, szabályozza, irányítja és ellenőrzi a bv. szervezet gépjármű-üzemeltetési tevékenységét.

k) Célszerűségi, hatékonysági, valamint gazdaságossági szempontok figyelembevételével vizsgálja, illetve értékeli a gépjármű-üzemeltetést, -igénybevételt, továbbá a gépjárműállomány összetételének optimalizáltságát.

l) A gépjárműpark korszerűsítésének szem előtt tartásával tervezi, és jóváhagyásra felterjeszti a gépjármű-beszerzéseket, valamint -selejtezéseket, -értékesítéseket.

m) A bv. szervezet vonatkozásában önállóan ellenőrzi a bv. intézetek, intézmények gépjármű-üzemeltetési és -fenntartási tevékenységét.

n) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos szakirányú intézkedéseket, szervezi és végzi a gépjármű (fő)előadók szakmai továbbképzését.

o) Az ORFK felé engedélyezésre felterjeszti a bv. tulajdonában, üzemeltetésében lévő gépjárművek megkülönböztető hang- és fényjelző berendezéssel történő felszerelésére vonatkozó kérelmeket.

p) Nyilvántartja a büntetés-végrehajtás teljes gépjárműállománya azonosító adatait a bv. intézetek adatszolgáltatása alapján.

q) Adminisztrációs feladatot végez a vezetői magáncélú személygépjárművek igénybevételével kapcsolatosan.

r) Végzi a díjmentes autópálya-igénybevétellel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet.

s) Elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a gépjármű-állománytáblákat.

t) Ellenőrzi a büntetés-végrehajtási intézeteknél, intézményeknél a hatáskörébe tartozó központi biztosítású eszközök és készletek éves, soron kívüli és rendkívüli selejtezését.

u) Előkészíti a felelős vezetői döntésre az ingyenes juttatás elfogadásával kapcsolatos előterjesztéseket és válaszlevelet, kapcsolatos adminisztrációt készít.

v) Elkészíti a fogvatartottak éves munkadíjával, tartási költségével kapcsolatos belső szabályozó eszközt.

w) Elvégzi az intézetek negyedéves adatainak feldolgozását, összesítését, statisztikák készítését.

5.3.3.2. Vagyonkezelés területén

a) Ellátja az Országos Parancsnokság vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonnal kapcsolatos feladatokat

aa) a kincstári vagyonnyilvántartásnak megfelelően nyilvántartást vezet,

ab) az MNV Zrt. részére teljesíti a jogszabályokban és a vagyonkezelési szerződésben előírt adatszolgáltatásokat,

ac) nyilvántartja a bv. szervezet lakásállományát, és annak alakulásáról jelentést tesz a BM-nek.

b) Az MNV Zrt.-vel a megkötött vagyonkezelési szerződést karbantartja, szükség szerinti módosítását kezdeményezi, a vagyonkezelési szerződésben meghatározott egyeztetési, értesítési és tájékoztatási kötelezettséget teljesít.

c) Intézkedik a bv. szervezet feladatainak ellátásához szükséges ingatlan megszerzésére, eljár az Országos Parancsnokság vagyonkezelői kijelölése érdekében.

d) A bv. szervezet ingatlanjai vonatkozásában

da) intézkedik az MNV Zrt.-től és a BM-ből beszerzendő engedélyek iránt,

db) intézkedik a hatósági eljárásban és a pályázatok során szükséges vagyonkezelői hozzájárulás kiadása iránt,

dc) az MNV Zrt. megbízása esetén lebonyolítja az ingatlanértékesítési eljárást,

dd) javaslatot tesz szolgálati lakás elidegenítésére, az elidegenítés körében intézkedik.

e) A feladatai során előkészített, földhivatali ingatlan-nyilvántartáshoz benyújtandó szerződéseket, okiratokat jogtanácsosi ellenjegyzéssel látja el.

f) Gondoskodik arról, hogy a földhivatali ingatlan-nyilvántartási adatok a valóságnak megfelelően feltüntetésre kerüljenek.

g) Előkészíti a lakásgazdálkodással összefüggő döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról, kivéve az Országos Parancsnokság rendelkezésére álló lakások és a szolgálati férőhelyek elosztását.

h) Ellátja a munkáltatói lakáshitelek bonyolításával kapcsolatos feladatokat, kivéve a munkáltatói kölcsönök visszafizetésével kapcsolatos méltányossági kérelmek intézését.

i) Szakterületi egyeztetést követően vezetői döntésre előkészíti a bv. szervek által előzetes engedélyezésre felterjesztett kötelezettségvállalásokat.

j) Végzi a büntetés-végrehajtásnál rendszeresített eszközök rendszerbe állításával és kivonásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

5.3.3.3. Üzemeltetés területén

a) Tervezi, szervezi, végrehajtja, illetve elvégezteti az Országos Parancsnokság épületein, a Budapesti Fegyház és Börtön területén működő Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztályon, a Központi Anyagraktárban és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszéken az üzemeltetéssel, ellátással kapcsolatos feladatokat.

b) Megszervezi és ellenőrzi az Országos Parancsnokság épületének takaríttatását, fűtését, rovarirtását, a liftek üzemeltetését, tűz- és vagyonvédelmi berendezéseinek karbantartását, valamint gondoskodik a portaszolgálat folyamatos megszervezéséről.

c) Biztosítja a technikai feltételeket az Országos Parancsnokság épületében szervezett rendezvények lebonyolításához.

d) Gondoskodik az Országos Parancsnokságon üzemelő műszaki-technikai eszközök karbantartásáról, javításáról.

e) Az igénylések alapján összesíti, beszerzi és elosztja a munkavégzéshez szükséges anyagokat, berendezéseket.

f) Szakmailag ellenőrzi és igazolja a bevétel beszedése, kiadás teljesítése előtt az üzemeltetés kapcsán beérkező számlák alapján azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megállapodás teljesítését.

g) Összegyűjti az Országos Parancsnokság tulajdonában, kezelésében lévő eszközöket, anyagokat, készleteket a selejtezéshez.

h) Gondoskodik az Országos Parancsnokság tulajdonában és használatában lévő gépjárművek közlekedésben való részvételi feltételeinek meglétéről, a gépjárművek karbantartásáról, javításáról.

i) Gondoskodik az Országos Parancsnokság tulajdonában és használatában lévő gépjárművek közlekedésben való részvételi feltételeinek meglétéről, a gépjárművek karbantartásáról, javításáról.

5.4. Informatikai Főosztály

a) Kidolgozza a bv. szervezet számítástechnikai, távközlési és biztonságtechnikai rendszerének (a továbbiakban együtt: informatikai rendszer) rendszertechnológiai fejlesztésére, működtetésére vonatkozó – a távközlésről, a frekvenciagazdálkodásról, a zártcélú hálózatokról szóló szabályoknak, valamint az Európai Unió követelményeinek megfelelő – szakmai és tervjavaslatokat, az informatikai stratégiát.

b) Részt vesz a rendszerek fejlesztésével kapcsolatos szerződéstervezetek és a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációinak összeállításában, végrehajtja az aktiválást követő rendszerintegrációt.

c) Szervezi, összehangolja és végrehajtja a bv. szervezet informatikai tevékenységének műszaki feladatait.

d) Szakvéleményt készít az informatikai rendszert érintő beruházási és rekonstrukciós ügyekben, kidolgozza a szakmai alapkövetelményeket, figyelemmel kíséri a megvalósulást.

e) Tervezi és felhasználja az intézményi beruházási és a dologi kiadásokat, összehangolja a bv. szervezet informatikai rendszerének szakanyagellátását, szervezi az informatikai szakanyagok körébe tartozó központi és egyéb beszerzéseket.

f) Biztosítja a bv. szervezet szakterületei informatikai igényeinek érvényesülését, költségvetésében szükség szerint külön szerepelteti az azok fejlesztésével, bővítésével, üzemeltetésével vagy fenntartásával kapcsolatos költségeket.

g) Szervezi és végrehajtja a bv. szervezet informatikai hálózatának, az együttműködő szervek informatikai hálózatainak együttműködési megállapodásokban rögzített összekapcsolását, biztosítja a bv. szervezet és az együttműködő szervek informatikai hálózatainak műszaki kapcsolatát.

h) A szakterületét érintő körben részt vesz a bv. szervezet közbeszerzési eljárásainak előkészítésében, lebonyolításában, a műszaki követelmények összeállításában.

i) Szakmailag irányítja az Országos Parancsnokság, valamint a bv. szervek informatikai szakmai feladatokat ellátó személyeinek tevékenységét.

j) Folyamatosan elemzi és értékeli az informatika fejlődéséből adódó üzemeltetési, fenntartási és fejlesztési feladatokat, illetve naprakészen tartja az informatikai stratégiát.

k) Vezeti a bv. szervezet informatikai rendszere műszaki, infrastrukturális és a rádiórendszerek frekvenciáinak nyilvántartását, ezekből a nyilvántartásokból a jogszabályokban, rendelkezésekben előírt adatszolgáltatást.

l) Kizárólagossággal végzi az informatikai eszközökre és szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok kidolgozását, véleményezését, az informatikai eszközök, berendezések és alkalmazások rendszeresítésével kapcsolatos szakfeladatokat.

m) Ellátja az Országos Parancsnokság központi szervereinek, illetve hálózatának fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az informatikai kiszolgálásáról, tervezi az e feladatokkal, valamint az informatikai fejlesztéssel és tárgyieszköz-beszerzéssel kapcsolatos költségeket, gazdálkodik az intézményi beruházás informatikai keretével.

n) Gazdálkodik a cím informatikai költségvetésével, biztosítja az informatikai infrastruktúra, alkalmazásrendszerek informatikai stratégiának megfelelő fejlesztését, az informatikai rendszerek bővítésével, új rendszerek bevezetésével kapcsolatos integrációt, a működő rendszerek üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos szakanyagellátást.

o) A gazdálkodási feladatainak körében közreműködik a központi beszerzésekkel kapcsolatos eljárások műszaki követelményeinek összeállításában, beszerzési javaslatot tesz, ellátja az informatikai szakterület tárolási, anyagkezelési és kiadási feladatait, végzi a számlák záradékolását, a használatból történő kivonásokkal és a selejtezésekkel kapcsolatos feladatait.

p) A gazdálkodási feladatainak körében a dologi kiadások tekintetében ellátja az informatikai szakterület beszerzési, tárolási, anyagkezelési bevételezési és kiadási feladatait, végzi a számlák záradékolását.

5.4.1. Fejlesztési Osztály

a) Ellátja a bv. szervezet informatikai infrastruktúrájával és a központi szolgáltatások működtetésével, koncepcionális fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

b) Tervezi, szervezi az informatikai beruházási projekteket, részt vesz a lebonyolításban, a pályázati tevékenységekben, végzi a rendszerintegrációt.

c) Gyűjti, elemzi és értékeli mindazokat a tapasztalatokat, amelyek a hatékony működéshez, az alap- és szaktevékenység támogatását célzó informatikai szolgáltatások megvalósításához szükségesek.

d) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakterület fejlődésével, rendszertechnológiai megújításával kapcsolatos új ismereteket, és azok igény szerinti alkalmazhatósága, bevezethetősége esetén javaslatot tesz fejlesztési feladatokra vonatkozóan.

e) Végzi az infrastruktúra szintű informatikai alrendszerek és rendszerelemek használatára vonatkozó keretszabályok megalkotásával, a szakmai irányítással és szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, részt vesz a főosztály adminisztrációs tevékenységében.

f) Közreműködik a bv. szervezet országos zártcélú informatikai rendszerében működtetett távközlési szolgáltatások (távbeszélő- és rádiószolgáltatások, vezeték nélküli adatkapcsolati szolgáltatások) kialakításában, rendszerintegrációjában, működtetésében, felügyeletében, a kapcsolódó megelőző állagmegőrző, karbantartó és javító feladatokban, a szükséges nyilvántartások vezetésében.

g) Működteti a bv. szervek országos zártcélú informatikai rendszerének központi kijáratával kapcsolatos határvédelmi megoldások (eszközök és célalkalmazások) működtetését, felügyeletét, közreműködik az informatikai biztonsági megoldások érvényesítésében.

h) Részt vesz az informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos eseménykezelő rendszerek működtetésében, a gyűjtött információk feldolgozásában, kiértékelésében, szükség esetén a működőképesség és/vagy információbiztonság érdekében azonnali intézkedéseket tesz vagy foganatosít.

i) Közreműködik a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által működtetett távoli hálózati összeköttetések és a büntetés-végrehajtási szerv intézeteiben és intézményeiben működtetett helyi hálózatok jogszabály szerinti biztonságos összeköttetéseinek megvalósításában, működtetésében, fejlesztésében, szükséges megváltoztatásában, mind a számítástechnikai, mind a távközlési, mind a biztonságtechnikai alrendszerek vonatkozásában.

5.4.2. Üzemeltetési Osztály

a) Végzi az Országos Parancsnokság szerveinek felhasználótámogatási feladatait, működteti a helyi hálózatot és az abban működő informatikai infrastruktúraszolgáltatásokat, a helyi hálózatot igénybe vevő végberendezéseket (hálózati aktív eszközöket, szervereket, munkaállomásokat, multifunkciós eszközöket, távbeszélő és telefax eszközöket stb., ezek perifériáit).

b) Ellátja a bv. szervezet informatikai rendszere működtetésével (üzemeltetésével és fenntartásával) kapcsolatos feladatokat, vezeti a központi szolgáltatások biztosításának tevékenységét a magas fokú rendelkezésre állásra és hibatűrő képességre figyelemmel.

c) A működtetési feladatok keretében részt vesz a dologi kiadásokkal kapcsolatos gazdálkodási és működésadminisztrációs tevékenységekben.

d) Szervezi és tervezi a javító, karbantartó feladatokat, együttműködik a garanciális javítások, illetve a biztosítási események során végrehajtott javításokban.

e) Gyűjti, elemzi és értékeli a működés tapasztalatait, a felhasználói igényeket, amelyek alapján módosítja a működési tulajdonságokat, illetve a szükséges fejlesztésekre, beszerzésekre a főosztályvezető útján javaslatot tesz.

f) Végzi a célalkalmazás és egyéb felhasználói szolgáltatások, alrendszerek és rendszerelemek használatára vonatkozó keretszabályok, üzemeltetési utasítások megalkotásával, szakirányítással és szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat.

g) Ellátja az informatikai rendszer működésével kapcsolatos működésadminisztrációs feladatokat, különösen a rendszer funkcionális működéséhez tartozó nyilvántartások naprakész vezetését, szükség esetén adatot szolgáltat.

h) Végzi az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer működtetésével kapcsolatos központi feladatokat, közreműködik a végberendezések programozásában, karbantartásában és javításában.

i) Biztosítja az egyes informatikai alrendszerek (számítástechnikai, távközlési, biztonságtechnikai) megfelelően védett és szeparált működését, a folyamatos rendelkezésre állás és a megfelelő működés követelményei szerint.

j) Kapcsolatot tart a közcélú mobiltelefon-szolgáltatókkal, központilag képviseli a büntetés-végrehajtási szervezetet, végzi a szolgálati mobiltelefon- és a közcélú mobil-adatkapcsolati szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a dolgozói mobiltelefon-előfizetésekkel kapcsolatos feladatokat.

5.5. Gazdasági Társaságok Főosztálya

a) A fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi hatósági jogkörének gyakorlásával, illetve munkáltatásával kapcsolatosan:

aa) ellátja a munkaügyi hatósági ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokat. A munkaügyi ellenőrzés során önállóan jár el az országos parancsnok mint munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának képviseletében,

ab) a fogvatartottak munkáltatásának munkaügyi hatósági ügyeiben, kérdéseiben – peres, illetve peren kívüli és kártérítési ügyek kivételével – képviseli az országos parancsnokot bv. szervezeten belül, valamint hatóságok, állami, illetve polgári szervezetek és harmadik személyek előtt. E tekintetben a főosztályvezető kiadmányozási joggal rendelkezik,

ac) a fogvatartottak munkaügyi tárgyú panaszait kivizsgálja, és döntésre előkészíti az országos parancsnoknak,

ad) szakmailag irányítja a bv. szerveknél a fogvatartottak munkaügyi tevékenységét,

ae) együttműködik a fogvatartottak iskolarendszeren kívüli szakképzésének szervezésében.

b) Közreműködik a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója által meghozott stratégiai jellegű döntések előkészítésében és a fejlődés, fejlesztés irányainak meghatározásában. Ennek keretében:

ba) hatékonysági és gazdaságossági szempontok alapján figyelemmel kíséri és segíti a gazdasági társaságok tevékenységét,

bb) segítséget nyújt a gazdasági társaságok működéséhez új beszerzési és értékesítési csatornák feltárásával, piaci információk, kapcsolatok rendelkezésre bocsátásával,

bc) folyamatosan figyelemmel kíséri és javaslatot tesz a gazdasági társaságok rendészeti és államháztartási szintű, központi ellátásba történő bevonására, valamint termékkörök, szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére,

bd) szükség esetén javaslatot tesz a párhuzamos kapacitások jobb kihasználása érdekében integrációs struktúra kialakítására, elősegítve ezzel a gazdaságosabb termelést, az egységes fellépést a piacon maradás érdekében,

be) szükség szerint javasolja és koordinálja az olyan kapacitások áttelepítését, amelyek más gazdasági társaságnál a munkáltatást hatékonyan segíthetik,

bf) külső képviseleti szervekkel történő kapcsolattartás megszervezése, fenntartása,

bg) gazdasági társaságok arculatpolitikája konszonanciájának szervezése, valamint marketing tevékenységének koordinálása.

c) A vonatkozó jogszabályok alapján – figyelemmel a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója hatáskörében maradó jogkörökről szóló határozatra is – javaslatot készít a meghozandó döntésekre.

d) A gazdasági társaságokra vonatkozó törvény, az államháztartásról szóló törvény, az állami vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendeleteik, valamint a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának határozatai alapján közreműködik a társaságok tulajdonosi joggyakorlói irányításában. Előkészíti a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójának a döntésekről szóló határozatokat, valamint javaslatot tesz a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyására, a gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak megbízására, visszahívására, díjazására, anyagi ösztönzésére, a gazdasági társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelésére és az alapító okirat módosítására.

e) A személyi állomány jogviszonyával kapcsolatosan:

ea) javaslatot tesz a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója számára a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló dolgozók éves keresetfejlesztésére,

eb) javasolja és véleményezi a gazdasági társasághoz tartósan vezényelt hivatásos állomány összetételét és létszámát meghatározó állományszervezési táblázatot.

f) Végzi a gazdasági társaságok tulajdonosi jogkörben történő ellenőrzését, az ellenőrzéseknél figyelembe veszi a BM szakmai szervének iránymutatásait. A gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ülésein képviseli a tulajdonosi joggyakorlót.

g) Rendszeres adatszolgáltatás alapján folyamatosan elemzi a gazdasági társaságok gazdálkodását, termelési értékesítési tevékenységét, és erről tájékoztatja a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlóját.

h) Figyelemmel kíséri a felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói beszámolókat, megállapításokat, elemzi, értékeli az éves beszámolókat, jelentést készít a gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról.

i) Közreműködik a gazdasági társaságokkal kapcsolatos jogi szabályozásban, ellenőrzi a törvényesség betartását.

j) Ellátja a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet alapján – a Központi Ellátási Főosztállyal közös – a Központi Ellátó Szerv működésével kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat.

k) Adatszolgáltatást teljesít a gazdasági társaságokról – a tulajdonosi joggyakorló részére meghatározott, megbízási szerződésben előírtak szerint – az MNV Zrt. részére.

l) Közreműködik a rendvédelmi és fogvatartotti ruházati termékek fejlesztési javaslatainak kidolgozásban. Részt vesz a termékfejlesztések lebonyolításában, műszaki követelményeinek meghatározásában, illetve a minőségellenőrzésben és a rendszeresítési eljárásban egyen-, fogvatartotti ruházat és egyéb ruházati, textil- és cipőipari termékek tekintetében.

m) Az elhasználódott egyenruházati termékek és felszerelési cikkek pótlása, valamint a ruházati utánpótlási ellátás tekintetében javaslatot tesz a termékekre, alapanyagokra, technológiai eljárásokra.

n) A szolgálati követelmények módosulása esetén együttműködik a ruházat-ellátási, illetve -készletezési normák módosításában, a korszerűtlen ruházati termékek rendszerből való kivonásában.

5.6. Központi Ellátási Főosztály

a) Összeállítja a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján a gazdasági társaságokkal megkötendő keretszerződéseket, gondoskodik azok felülvizsgálatáról, szükség esetén aktualizálásukról.

b) A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő ellátási igények kapcsán kijelöli az ellátási igény teljesítésére alkalmas gazdasági társaságot, erről értesíti a gazdasági társaságot és a kedvezményezettet. Koordinálja és ellenőrzi az ellátási igény teljesítésével kapcsolatos feladatokat.

c) A közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási igények kapcsán:

ca) összesíti a tárgyévre vonatkozó ellátási igényeket és összeállítja a közbeszerzési tervet,

cb) összeállítja az ellátási igény teljesítésére vonatkozó ajánlatot, megküldi a kedvezményezettnek, vagy kiállítja a „nem teljesíthetőségi” nyilatkozatot,

cc) intézkedik az igény in-house konstrukcióban működtetett bv. gazdasági társaságok általi ellátására vagy közbeszerzési eljárás kiírására és lefolytatására,

cd) elkészíti az ellátási megállapodások tervezeteit, és előterjeszti a Központi Ellátó Szerv vezetője számára,

ce) egyeztet a kedvezményezettekkel az ellátási megállapodás, valamint a közbeszerzési dokumentáció összeállítása során,

cf) összesíti a közbeszerzési eljárás során beszerzendő termékeket és szolgáltatásokat, lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat,

cg) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések, valamint a kedvezményezettek nyilatkozata alapján kiállítja a teljesítésigazolást,

ch) az in-house konstrukcióban működtetett gazdasági társaság általi előállítás esetén előkészíti a termék előállítására vagy szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéseket az ellátási megállapodásoknak megfelelően,

ci) ellenőrzi az ellátási megállapodásokban foglalt átadás-átvételre vonatkozó szabályok betartását, kezeli a minőségi kifogásokat és reklamációkat. Szükség esetén a Központi Ellátó Szerv igényeit érvényesíti az in-house gazdasági társasággal vagy a közbeszerzési eljárás nyertesével szemben,

cj) megállapítja az ellátás nyújtására vonatkozó jogosultságot kiemelt termék esetén.

d) A biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatosan minőségi, mennyiségi és ártárgyalásokat folytat, szükség esetén javaslatot tesz független szakértő igénybevételére.

e) Összeállítja a „nem teljesíthetőségre” vonatkozó nyilatkozatot, és megküldi a kedvezményezett részére.

f) A Kormány részére a vonatkozó rendeletben meghatározott jelentést összeállítja, felterjeszti, és a BM-be megküldi.

g) Az ellátási megállapodások alapján az előirányzat átcsoportosítását kezdeményezi a Közgazdasági Főosztály felé.

h) A javaslatok elkészítése a Gazdasági Társaságok Főosztályával közösen az ellátandó szervek igényeinek mennyisége és minősége alapján a gazdasági társaságok termelési kapacitásainak fejlesztésére.

i) Szükség estén javaslatot készít a Gazdasági Társaságok Főosztályával közösen az ellátási tevékenység jogszabályban meghatározott szervi és tárgyi hatályának módosítására a Központi Ellátó Szerv vezetője számára.

j) A tevékenysége során fokozottan együttműködik a Gazdasági Társaságok Főosztályával és a BM illetékes szakterületeivel.

k) A központi ellátással kapcsolatos tájékoztatókat, bemutatókat szervez és bonyolít le.

l) Az in-house konstrukcióban működtetett gazdasági társaságok kapacitásait folyamatosan egyezteti a Gazdasági Társaságok Főosztályával.

m) Az ellátási megállapodások, nyilatkozatok, keretszerződések, jelentések és egyéb dokumentumok elkészítéséhez sablonokat készít, a változó igényeknek és az együttműködő szervek elvárásainak is megfelelő karbantartja és fejleszti.

n) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint a hivatásos tűzoltóságok egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló rendelet alapján:

na) a középfokú szakirányító szervek igénye, megbízása, pénzügyi kötelezettségvállalása alapján ellátja a közbeszerzési törvényben, más jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglaltak szerint a ruházati termékek és felszerelési cikkek beszerzését,

nb) az igénybejelentéseket alapul véve összegzi a hivatásos, valamint a hallgatói és tanulói állomány ellátási szükségleteit, elkészíti a ruházati termékek és felszerelési cikkek központi beszerzési és ellátási tervét; az állomány részére szükséges termékeket és cikkeket megrendelés alapján folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését,

nc) a beszerzések végrehajtása után tájékoztatja az érintett középfokú szakirányító szerveket az egyenruházati termékek és felszerelési cikkek nyilvántartási árairól,

nd) meghatározza a központi beszerzésből biztosított ruházati termékek és felszerelési cikkek minőségi átvételének szabályait, módszereit, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat.

4. függelék

A SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI (TOVÁBBÁ MEGHATÁROZOTT MUNKAKÖRT BETÖLTŐ SZEMÉLYEK) AZON JOGOSÍTVÁNYAI,
AMELYEK KÖRÉBEN AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KÉPVISELŐJEKÉNT JÁRHATNAK EL

1. Személyügyi és Szociális Főosztály vezetője

a) Munkáltatói igazolások kiállítása és kiadása.

b) Adatkérés a bv. intézetektől.

2. Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztálya vezetője

a) Közvetlen és folyamatos kapcsolattartás a szakmai ellenőrzés alá vont bv. szervek vezetőivel, valamint az Országos Parancsnokság ellenőrzésben részt vevő szervezeti egységeinek vezetőivel.

b) Az Országos Parancsnokság munkatervében meghatározott vagy a terven felül elrendelt szakmai ellenőrzések vezetése.

c) Az ellenőrzés végrehajtásához szükséges, de az Országos Parancsnokságon rendelkezésre nem álló adatok, dokumentumok bekérése az ellenőrzött bv. szervek vezetőjétől.

d) Az ellenőrzési jelentések végelegesítése előtt szükségessé váló egyeztetések végrehajtása.

2.1. Fegyelmi tiszt:

Fegyelmi és nyomozati ügyek ellátása.

3. Költségvetési Ellenőrzési Főosztály vezetője

a) Az éves ellenőrzési terv egyeztetése – a párhuzamos ellenőrzések elkerülése érdekében – a BM belső ellenőrzési vezetőjével.

b) Az összefoglaló éves ellenőrzési terv, illetve az Országos Parancsnokság éves ellenőrzési tervének megküldése a BM belső ellenőrzési vezetője részére.

c) Az Országos Parancsnokságon vagy az irányított költségvetési szerveknél végzett vizsgálatokról a lezárt ellenőrzési jelentés megküldése – tájékoztatásul – a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

d) Amennyiben a középirányító szerv által végzett ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjének haladéktalan tájékoztatása.

e) Amennyiben a gyanú az Országos Parancsnokság irányítása alá tartozó költségvetési szerv ellenőrzése során merül fel, úgy a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője a középirányító szerv belső ellenőrzési vezetőjén keresztül haladéktalanul tájékoztatja a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetőjét.

f) A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által jóváhagyott intézkedési terv megküldése a BM Ellenőrzési Főosztály vezetőjének. Az intézkedési terv teljesítésének állapotáról a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti folyamat lezárultát követően tájékoztatás a BM Ellenőrzési Főosztályának vezetője felé.

g) Az éves költségvetési beszámolók megbízhatósági ellenőrzéséről – amennyiben ilyen irányú ellenőrzést a miniszter elrendelt – készült ellenőrzési jelentés megküldése a BM belső ellenőrzési vezetőjének.

4. Kommunikációs Főosztály

Sajtószóvivői tevékenység ellátása (a főosztályvezető vagy az országos parancsnok által – a Kommunikációs Főosztály beosztottjai közül – megbízott személy).

5. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék vezetője

a) A tanszéken zajló fogvatartotti munkáltatás szervezésében és ellenőrzésében együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondnokságával és az illetékes bv. intézettel.

b) Szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a büntetés-végrehajtási hallgatók nyári szakmai gyakorlatával kapcsolatban.

c) Együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésével és oktatás-szakmai kérdésekben valamennyi tanszékével.

6. Koordinációs Főosztály vezetője

a) Az országos parancsnok által jóváhagyott éves jelentés és munkaterv megküldése a bv. szerveknek.

b) Adatszolgáltatás kérése a bv. szervektől.

c) A bv. szervek ellenőrzési feladatainak szervezése.

d) Részvétel a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

e) Kapcsolattartás, együttműködés a bv. szervezet nemzetközi partnereivel, nemzetközi szervezetekkel, szakmai szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel.

f) Az Európai Unió közös védelem- és biztonságpolitikájának, illetve az irányítószerv által meghatározott egyéb területeinek bv. szervezetre háruló tagállami feladatait érintően kapcsolattartás az érintett hivatalos szervekkel.

g) Adatszolgáltatási feladatok ellátása a BM Nemzetközi Főosztálya és a külföldi társszervek irányába.

h) Adatszolgáltatás és tájékoztatás nyújtása a külképviseletek irányába.

i) Együttműködés és kapcsolattartás a szakszervezetek és a Magyar Rendvédelmi Kar vezetőivel, képviselőivel.

7. Jogi és Adatkezelési Főosztály vezetője

a) Jogi képviselet ellátása.

b) Adatvédelmi feladatok ellátásának koordinálása.

c) Minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása.

7.1. Jogi Osztály vezetője, jogtanácsos

Jogi képviselet ellátása.

7.2. Adatvédelmi felelős

Adatvédelmi feladatok ellátása.

7.3. Biztonsági vezető

Minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.

7.4. Tűzvédelmi vezető

Felügyeleti jogkörében önálló intézkedési és kiadmányozási jog.

7.5. Munkavédelmi főfelügyelő

Felügyeleti jogkörében önálló intézkedési és kiadmányozási jog.

8. Biztonsági Főosztály vezetője

a) A bv. szervek éves lövészeti feladatainak meghatározása.

b) A központi biztosítású fegyverzeti anyagok, kényszerítő- és mozgáskorlátozó eszközök selejtezésének engedélyezése.

c) A speciális képzettségű szolgálati kutya tartásának engedélyezése.

d) Részvétel a szolgálati kutyák élelmezési normájának megállapításában (Közgazdasági Főosztály vezetőjével közös feladat).

e) A védelmi felkészüléssel kapcsolatosan a védekezés időszakában, halasztást nem tűrő esetekben a bv. szervek vezetői számára feladatok meghatározása.

f) Szakterületét érintően adatszolgáltatás kérése a bv. szervektől.

g) Részvétel a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

8.1. Kiemelt főreferens (védelmi)

a) A védelmi feladatokkal kapcsolatos ügykörben a bv. szervezet képviselete.

b) A védelmi feladatokkal kapcsolatosan adatok, információk kérése a bv. szervektől.

c) Megbízás alapján a Kormányzati Koordinációs Bizottságban az országos parancsnok képviselete.

9. A Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetője

a) A vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint első fokú döntés a fogvatartottak átszállítási ügyében.

b) Átruházott hatáskörben az elítéltek büntetés-végrehajtási fokozattól eltérő elhelyezésére (visszatartására) irányuló kérelmeinek, továbbá az előzetesen letartóztatottak illetékes bv. intézettől eltérő elhelyezésére vonatkozó ügyeknek az elbírálása.

c) Átruházott hatáskörben a szabálysértési elzárást töltő elkövetők más bv. intézetben történő elhelyezésének engedélyezése.

d) Az adatvédelmi szabályok kiemelt betartása mellett adatszolgáltatás engedélyezése a központi nyilvántartásból.

10. Fogvatartási Ügyek Főosztály vezetője

a) Együttműködés és kapcsolattartás a karitatív, társadalmi és civil szervezetekkel, egyházak képviselőivel és börtönlelkészekkel.

b) Szakterületét érintően adatszolgáltatás kérése a bv. szervektől.

c) Részvétel a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

d) Kizárólagosan kezeli a tanúvédelmi programban szereplő fogvatartottak adatait, valamint a rendőrhatósággal, illetve a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztály vezetőjével szorosan együttműködve kijelöli a végrehajtás helyét.

11. Egészségügyi Főosztály vezetője

a) II. fokú eljárásban döntés a hivatásos állomány egészségi alkalmasságáról.

b) Tag delegálása a fegyveres szervek I. fokú Felülvizsgáló Bizottságába.

c) Tag delegálása a fegyveres szervek II. fokú Felülvizsgáló Bizottságába.

d) Nyilatkozat kiadása a bírósági halasztási és kegyelmi kérelmek elbírálásához.

e) Felügyelet gyakorlása a bv. intézetek közegészségügyi-járványügyi tevékenysége felett, a követelmények betartásának ellenőrzése.

f) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és az Országos Parancsnokság között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint önálló intézkedési jogkör gyakorlása, mely hatáskör megilleti a főorvost is.

12. Közgazdasági Főosztály vezetője

a) Külső cégek, adóhivatal, önkormányzat gazdasági témakörben történő megkeresése, illetve válaszlevél készítése (kötelezettségvállalás kivételével).

b) Személyi állomány megkeresésére válaszlevél, illetve a főosztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben történő megkeresés.

c) Adatkérés bv. intézetektől.

d) GIRO-rendszerben történő átutalás.

e) Az Országos Parancsnokság bankszámlái felett aláírási jog.

f) Banki aláírási jogosultság.

g) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé teljesítendő bevallások elektronikus aláírási jogosultsága.

h) Szolgálati kutyák élelmezési normájának megállapítása (Biztonsági Főosztály vezetőjével közös feladat).

i) Az országos parancsnok által jóváhagyott lakástámogatási keret felosztása alapján átruházott hatáskörben az Országos Parancsnokság nevében szerződés megkötése.

13. Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője

a) Külső cégek, földhivatal, önkormányzat beruházási, felújítási, ellátási, vagyonkezelési témakörben történő megkeresése, illetve válaszlevél készítése (kötelezettségvállalás kivételével).

b) Személyi állomány megkeresésére válaszlevél, illetve a főosztály tevékenységi körébe tartozó ügyekben történő megkeresés.

c) Adatkérés a bv. intézetektől.

d) Banki aláírási jogosultság a munkáltatói kölcsönök vonatkozásában.

14. Informatikai Főosztály vezetője

A központi biztosítású hír- és biztonságtechnikai eszközök, termékek selejtezésének engedélyezése.

15. Gazdasági Társaságok Főosztályának vezetője

a) Kapcsolattartás és levelezés az MNV Zrt. azonos szintű vezetőjével, illetve adatszolgáltatás a gazdasági társaságok adatait illetően.

b) A fogvatartottak munkaügyi hatósági ellenőrzési feladatainak szervezése.

c) A fogvatartottak munkaügyi hatósági ügyeiben – peres, illetve peren kívüli és kártérítési ügyek kivételével – az országos parancsnok mint munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának képviselete.

d) Adatkérés bv. szervektől a fogvatartottak munkáltatását illetően, valamint a gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlása körét érintő kérdések tekintetében.

e) Szakmai irányítás keretében a bv. szerveknél foglalkoztatott fogvatartottak munkaügyi tevékenységével kapcsolatos kérdések véleményezése.

f) Részvétel a szakterületét érintő szakmai megbeszéléseken, konferenciákon.

16. Központi Ellátási Főosztály vezetője

a) A Központi Ellátó Szerv képviselete a biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi és mennyiségi kritériumokra, valamint az árakra vonatkozó tárgyalásokon.

b) Az ellátási megállapodások, valamint a közbeszerzési eljárások dokumentációjának kedvezményezettel történő egyeztetése során a Központi Ellátó Szerv nevében eljár.

c) Kiadja a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló Korm. rendeletben előírt nyilatkozatot.

d) Az ellátási igény teljesítésére alkalmas büntetés-végrehajtási gazdasági társaság kijelölése.

e) A Központi Ellátó Szerv működésével, tevékenységével összefüggő tájékoztatók, válaszlevelek, adatszolgáltatások kiadása.

5. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOK KIZÁRÓLAGOS SZAKMAI HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

1. Személyügyi és szociális szakterület vonatkozásában

a) Munkáltatói jogkört gyakorol a Hszt. 2. számú melléklete, a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklete, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

b) Állományilletékességi körében meghatározza az éves teljesítménykövetelményeket, értékeli azok teljesítését, dönt a teljesítményértékeléssel összefüggő illetményeltérítésről és a hatáskörét meghaladó személyek tekintetében előterjesztést tesz.

c) Az Országos Parancsnokság személyi állománya és az állományilletékességi körébe tartozó vezetők körében dönt tanulmányi szerződés megkötéséről.

d) Dönt a lakáscélú támogatások igénylésére benyújtott kérelmekről, valamint a családalapítási támogatás folyósításáról.

e) Dönt a szociális és temetési segély folyósításáról.

f) Ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, valamint a vagyonnyilatkozatok összevetésével, szükség esetén ellenőrzési eljárás kezdeményezésével kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – feladatokat.

g) Elbírálja a hatáskörébe tartozó kérelmeket és szolgálati panaszokat.

h) Jóváhagyásra előterjeszti az Országos Parancsnokság állományszervezés-táblázatát.

2. Ellenőrzési szakterületen

a) Dönt a bv. szervek átfogó szakmai, illetve cél- és témaellenőrzéséről.

b) Jóváhagyja az Országos Parancsnokság szakmai ellenőrzési szervei állományába tartozó személyek összeférhetetlenségi ügyeiben az ellenőrzés vezetője által hozott döntést.

c) Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel határoz büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás kezdeményezésének vagy elrendelésének szükségességéről.

3. Fegyelmi és nyomozási szakterület vonatkozásában

a) Fegyelmi jogkört gyakorol a Hszt.-ben meghatározott személyi állomány felett.

b) A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet alapján nyomozati jogkört gyakorol.

4. Költségvetési ellenőrzési szakterületen

a) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglaltak szerint dönt a 24. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek alóli felmentésről.

b) A belső ellenőrzési vezető személyét érintő összeférhetetlenség fennállása esetén határoz az összeférhetetlenségről és azzal összefüggésben a belső ellenőrzési vezető ellenőrzési tevékenység alóli felmentéséről.

c) A belső ellenőrzési egység által feltárt büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja esetén dönt az eljárás megindításáról.

d) A fejezetet irányító szerv vezetőjének egyetértésével dönt a bv. szervez belső ellenőrzési vezetőjének kinevezéséről, felmentéséről és áthelyezéséről.

5. Sajtó szakterület tekintetében

a) Engedélyezi a személyi állomány tagjainak sajtónyilatkozatait, kijelöli a nyilatkozó személyét.

b) Kijelöli a bv. szervezetet érintő sajtóesemények, sajtótájékoztatók időpontját, jóváhagyja a sajtóközlemények szövegét.

c) Indokolt esetben sajtó-helyreigazítási eljárást kezdeményez.

6. Koordinációs szakterületen

a) Jóváhagyja az Országos Parancsnokság munkatervét, központi rendezvényeinek lebonyolítási rendjét.

b) Jóváhagyja az Országos Parancsnokság főosztályvezetői értekezletének és a büntetés-végrehajtási parancsnokok és vezetők országos értekezletének munkaterv szerinti előkészítését.

c) Jóváhagyja az éves ki- és beutazási tervet, kijelöli a kiutazó delegációk résztvevőit.

d) A bv. szervezet képviseletében nemzetközi együttműködési megállapodásokat köt.

e) Engedélyezi a nemzetközi kapcsolatok keretében beutazó delegációk programját, a program költségvetését és a költségek elszámolását.

f) Jóváhagyja nemzetközi rendezvények, konferenciák programját, költségvetését és költségelszámolását.

g) Előkészíti a több szakterületet vagy több bv. szervet érintő együttműködési megállapodásokat.

7. Jogi és adatkezelési szakterület tekintetében

a) Utasítást ad ki a rendszeresen ismétlődő feladatok végrehajtására.

b) Normatív utasítással szabályozza az irányítása, felügyelete alá tartozó szervek felügyeletét, tevékenységét, működését és szervezetét, továbbá normatív utasítást ad ki a személyi állomány részére.

c) Jóváhagyásra előterjeszti az Országos Parancsnokság SZMSZ-ét.

d) Jóváhagyja a bv. intézetek SZMSZ-ét.

e) Döntést hoz kártérítési ügyekben.

f) Jóváhagyásra előterjeszti a büntetés-végrehajtás Etikai Kódexét.

g) Dönt iratok – át nem ruházott hatáskörébe tartozó – minősítéséről.

h) Dönt a minősített adat felülbírálatáról.

i) Dönt a minősített adat felülvizsgálatáról.

j) Dönt a minősített adat nyilvánosságra hozataláról.

k) Dönt a titoktartás alóli felmentés megadásáról.

l) Dönt a minősített adatnak külföldi személy vagy külföldi szerv részére hozzáférhetővé tételéről.

m) Dönt a minősített adat külföldre viteléről vagy külföldről történő behozataláról.

n) A minősített adatok védelmével összefüggő ellenőrzések által feltárt büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja esetén dönt az eljárás megindításáról.

o) Az adatvédelmi ellenőrzések által feltárt büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja esetén dönt az eljárás megindításáról.

p) Meghatározza a bv. szervekre vonatkozó különös tűzvédelmi szabályokat, a tűzvédelmi feladatokat ellátók szakmai képesítési követelményeit, valamint a tűzoltószervezet létrehozásának és működtetésének rendjét.

q) Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését és a feladatok ellátásának költségvetési fedezetét.

8. Biztonsági szakterületen

a) Dönt az országos riadó elrendeléséről.

b) Meghatározza a kényszerítő- és mozgáskorlátozó eszközök, fegyverzeti anyagok, védőfelszerelések és védőeszközök típusát és készletnormáit.

c) Együttműködési megállapodást köt a rendvédelmi szervekkel a különleges helyzetekben végrehajtandó feladatokról és az együttműködés fő területeiről.

9. A honvédelmi, a polgári és katasztrófavédelmi feladatok ellátása területén

a) Irányítja a bv. szervezet honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi központi feladatait, a bv. szervek honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.

b) Intézkedik a bv. szervek készültségbe helyezési tervei szempontjainak kidolgozására, magasabb készültségbe helyezésének vételére, riasztására, magasabb készültségbe helyezésére és készültségének fokozására.

c) Intézkedik a személyi állomány és a fogvatartottak egyéni és kollektív védelme, a bv. szervek kitelepítésének megszervezése és a kitelepítési tervek szempontjainak meghatározása iránt.

d) Meghatározza a veszélyelhárítási feladattervek készítésének követelményeit és szempontjait, a bv. szervezetnél a munkahelyi polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának és alkalmazásának szabályait, a bv. szervezet személyi állománya polgári védelmi felkészítési követelményeit.

e) Meghatározza a minősített időszaki igények biztosításának tervezési követelményeit, a bv. szervezet katasztrófák elleni védekezésének feladatait.

f) Minősíti a bv. szervezetnél keletkező minősített adathordozókat a mindenkor hatályos titokvédelmi szabályzat szerint.

g) Képviseli a bv. szervezetet a Kormányzati Koordinációs Bizottság tanácskozási jogú tagjaként, akadályoztatása esetén gondoskodik a helyettesítéséről. Gondoskodik a bv. szervek képviseletéről a megyei (fővárosi) védelmi bizottságok ülésein.

10. Központi szállítási és nyilvántartási szakterület tekintetében

a) Elbírálja a megpanaszolt, szakterületet érintő kérelmeket, amelyekben első fokon az intézet parancsnoka döntött.

b) Dönt a központi nyilvántartó irattárában történő kutatás engedélyezéséről.

11. Fogvatartási ügyek szakterületén

a) Általános, több bv. szervet érintő fogvatartással kapcsolatos feladatokra központi együttműködési megállapodásokat köt.

b) Engedélyezi a bv. szerveknél speciális fogvatartotti csoportok kialakítását.

12. Egészségügyi szakterület vonatkozásában

a) Kinevezi az egészségügyi feladatorientált bizottságok tagjait, és jóváhagyja a bizottságok működési szabályzatát.

b) Egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet vezetőjeként megállapodást köt, finanszírozási szerződést ír alá az illetékes egészségbiztosítási pénztár és az Országos Parancsnokság között.

c) Megállapodást köt az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, valamint egyéb, országos hatáskörű egészségügyi szervekkel.

d) Járvány esetén felfüggeszti a befogadást és az intézetek közötti szállítást, illetve járványügyi zárlatot rendel el.

e) Intézkedik a bv. intézetek működését érintő egészségügyi vonatkozású kérdésekben (egészségügyi adatok gyűjtése, járványt megelőző intézkedések, rendkívüli ügyeleti, készenléti szolgálatok szervezése stb.).

13. Közgazdasági szakterületen

a) Jóváhagyja a büntetés-végrehajtás cím költségvetése tervezését és zárszámadását.

b) Érvényesíti a címbe sorolt költségvetési szervek tevékenységében az állami feladatok ellátására szóló előirányzatokkal, létszámokkal és vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodást.

c) Figyelemmel kíséri a jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljesítését, illetve azokból ellátandó feladatok teljesítésének veszélyeztetése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, fejezeti vagy kormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben a felügyeleti szervnél intézkedést kezdeményez.

d) Javaslatot tesz a cím részére jóváhagyott előirányzatok alapján a bv. intézetek, valamint az Országos Parancsnokság költségvetésére.

e) Jóváhagyja a lakástámogatási keret felosztását.

f) Gondoskodik a számviteli politika és annak keretébe tartozó szabályzatok elkészítéséről, folyamatos aktualizálásáról, az azokban foglaltak végrehajtásáról.

g) Gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört.

h) Működteti a központosított illetmény-számfejtési rendszert, gondoskodik a személyi juttatások számfejtéséről, az igazolások kiadásáról és az adó-, valamint a társadalom- és egészségbiztosítási kötelezettségek bevallásának elkészítéséről.

i) Gondoskodik az illetmények és egyéb járandóságok pénzügyi teljesítéséről.

j) Engedélyezi a jogosult részére költségtérítés igénybevételét.

14. Műszaki, ellátási és vagyonkezelési tevékenység területén

a) Jóváhagyja a bv. szervezet éves beruházási, felújítási tervét, engedélyezi a beruházási alapokmányokat, dönt a beruházási, felújítási feladatokhoz rendelt források felhasználásáról.

b) Jóváhagyja a Magyar Államkincstár részére készített féléves és éves tájékoztatókat.

c) Jóváhagyja a bv. szervezet hosszú, közép- és rövid távú beruházási, felújítási, fejlesztési koncepcióját, a bv. szervezet közép- és hosszú távú műszaki koncepcióját, a bv. szervezet alapfeladatainak ellátásához kidolgozott műszaki követelményrendszert és műszaki normarendszert.

d) Jóváhagyja a beruházások és felújítások lebonyolítására kiadott szabályzatokat.

e) Engedélyezi a bv. szervezet tulajdonában lévő gépjárművek országhatáron kívül történő szolgálati vagy magáncélú igénybevételét.

f) A jogosult részére engedélyezi szolgálati személygépjármű tartós magáncélú igénybevételét.

g) Jóváhagyja a bv. intézeteknél a költségvetési munkáltatás keretében foglalkoztatott fogvatartottak tárgyévi munkadíját és a tartási költséghez való hozzájárulás napi összegét.

h) Dönt az ingatlanok megszerzése és elidegenítése kérdésében.

i) Gyakorolja a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendeletben meghatározott, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendeletben meghatározott hatásköröket a munkáltatói kölcsön hitelkedvezmény és hitelengedmény jóváhagyása kivételével.

j) Gondoskodik a kincstári vagyon éves változásáról szóló jelentés megküldéséről az MNV Zrt.-nek, valamint a bv. szervezet éves vagyongazdálkodási tervének és az előző év értékelésének megküldéséről az MNV Zrt.-nek és a BM-nek.

k) Biztosítja a környezetvédelmi és energetikai jogszabályok, előírások érvényesülését, a feladatokat ellátók szakmai képesítésének megszerzését és a feladatok ellátásának költségvetési fedezetét.

15. Gazdasági társaságok tekintetében

a) Az alapító okiratban meghatározza a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója hatáskörében maradó jogköröket, és gyakorolja azokat.

b) A gazdasági társaság tulajdonát képező termőföldek elidegenítése, cseréje.

c) A gazdasági társaság tulajdonát képező termőföldek művelési ágának megváltoztatása, más célú hasznosítása, megterhelése.

d) Stratégiai döntések meghozatala, különös tekintettel a termelés szerkezetének megváltoztatására, üzletágak megszüntetésére.

e) A 25 millió forint – nyilvántartás szerinti, egyedi – nettó értéket meghaladó tárgyi eszköz és valamennyi ingatlan értékesítése.

f) A gazdasági társaság tárgyévet megelőző évi nettó árbevételének 20%-át vagy a gazdasági társaság törzstőkéjének 1/3-át meghaladó értékű – összevontan számított hitelállomány feletti – hitelszerződés megkötése.

g) A gazdasági társaság – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23. §-a szerinti eszközök terhére adott – összevontan számított kötelezettségvállalása, ha a törzstőke 1/3-át vagy 50 millió forintot meghaladó összegű, illetve ingatlan terhére adott kötelezettségvállalás esetén összeghatárra tekintet nélkül.

h) Mindennemű kézizálog alapítása.

i) A gazdasági társaság 5 évet meghaladó időtartamra kötendő vagy – saját tevékenység keretében előállított termék vagy szolgáltatás értékesítése kivételével – nettó 100 millió forintot meghaladó értékű szerződéseinek – különösen vállalkozási, megbízási, kooperációs, építési, bérmunka, bérleti, együttműködési – megkötése, ideértve az előszerződést és a keretmegállapodást is.

j) A gazdasági társaságok részére végleges pénzátadás.

k) A gazdasági társaság éves bértömegének meghatározása.

l) A gazdasági társaság üzleti terveinek jóváhagyása.

m) A gazdasági társaság által kidolgozott Számviteli Politika és Szervezeti Működési Szabályzat, a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása, továbbá Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása, melyet az erről szóló döntéstől számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

n) A működés minden területére kiterjedő tulajdonosi jogkörben lefolytatandó ellenőrzés elrendelése, az ellenőrzés megállapításainak jóváhagyása.

o) Dönt a gazdasági társaságok honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatairól.

p) Gazdálkodó szervezet alapítása vagy megszüntetése, gazdálkodó szervezetben részesedés megszerzése, átruházása vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat tétele.

q) A társaság más gazdasági szervezettel való konzorciumi tagsága vagy erre irányuló szándéknyilatkozat tétele.

r) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója osztalékelőleg fizetéséről határozhat.

s) A közfeladat ellátása miatt keletkezett veszteségek kezelésére, megszüntetésére a társaság legfőbb szerve pótbefizetést rendelhet el. A pótbefizetés összege nem haladhatja meg a törzstőke (jegyzett tőke) 70%-át. A pótbefizetést egy üzleti évben legfeljebb egyszer lehet elrendelni. A pótbefizetést egy összegben, az elrendelését követő kilencven napon belül banki átutalással kell teljesíteni. A társaság a pótbefizetést két egyenlő részletben köteles visszafizetni. Az egyes részletek a pótbefizetés elrendelését követő, a pótbefizetés összegének felénél nagyobb mértékű pozitív eredménnyel záruló két évben esedékesek, a mérleget elfogadó tulajdonosi határozat meghozatalától számított kilencven napon belül. A pótbefizetés a törzstőkét (jegyzett tőkét) nem növeli, és a visszafizetésig a lekötött tartalékban kerül elszámolásra.

16. Központi ellátási tevékenység tekintetében

a) Ellátási megállapodást köt, illetve elutasítja az ellátási tevékenységet a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében történő előállítás keretei között biztosítható minőségi és mennyiségi korlátok miatt.

b) Keretmegállapodást köt a gazdasági társaságokkal.

c) Előterjeszti a Kormány és a BM részére küldendő jelentéseket.

d) Javaslatot tesz a központi ellátási tevékenység jogszabályban meghatározott szervi és tárgyi hatályának módosítására.

17. Munkaügyi hatósági szakterület:

A fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásával kapcsolatban munkaügyi hatósági jogkört gyakorol.

18. Informatikai szakterületen

Meghatározza a hír- és biztonságtechnikai rendszerek típusát és készletnormáit.

19. PPP területén:

Dönt a PPP szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokban.

6. függelék

VAGYONNYILATKOZAT TÉTELÉRE KÖTELEZETTEK

1. Évente nyilatkozattételre köteles:

a) közbeszerzési eljárásban közreműködő főosztályvezető,

b) közbeszerzési eljárásban közreműködő osztályvezető,

c) közbeszerzési eljárásban közreműködő kiemelt főreferens.

2. Kétévente nyilatkozattételre köteles:

a) országos parancsnok,

b) általános helyettes,

c) biztonsági helyettes,

d) gazdasági helyettes,

e) Közgazdasági Főosztály főosztályvezetője,

f) Közgazdasági Főosztály osztályvezetője,

g) Közgazdasági Főosztály állományából a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kiemelt főreferens,

h) Gazdasági Társaságok Főosztálya állományából a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kiemelt főreferensek,

i) Műszaki és Ellátási Főosztály állományából a pénzeszközök felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult kiemelt főreferens,

j) Költségvetési Ellenőrzési Főosztály főosztályvezetője,

k) Költségvetési Ellenőrzési Főosztály kiemelt főreferense,

l) Koordinációs Főosztály főosztályvezetője,

m) Koordinációs Főosztály kiemelt főreferense.

3. Ötévente nyilatkozattételre köteles:

a) főosztályvezető (aki nem tartozik a 2. pont hatálya alá), illetve azzal azonos besorolású,

b) osztályvezető (aki nem tartozik az 1–2. pont hatálya alá), illetve azzal azonos besorolású,

c) Ellenőrzési és Fegyelmi Ügyek Főosztályának kiemelt főreferense,

d) Ügyeleti és Védelmi osztály kiemelt főreferense,

e) PPP börtönök működésével kapcsolatos feladatokat ellátó kiemelt főreferens,

f) fegyelmi és nyomozótiszt,

g) fegyelmi tiszt,

h) nyomozótiszt,

i) nemzetbiztonsági megbízott,

j) biztonsági vezető,

k) adatvédelmi felelős.

7. függelék

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG MINT KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ BV. SZERVEK

I. A bv. intézetek és intézmények:

1. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

2. Budapesti Fegyház és Börtön

3. Kalocsai Fegyház és Börtön

4. Márianosztrai Fegyház és Börtön

5. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

6. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön

7. Szegedi Fegyház és Börtön

8. Váci Fegyház és Börtön

9. Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

10. Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

11. Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

12. Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

13. Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

14. Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

15. Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

16. Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

17. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

18. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

19. Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

20. Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

21. Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

22. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

23. Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

24. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

25. Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

26. Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

27. Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

28. Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl)

29. Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja

30. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja

31. Büntetés-végrehajtás Központi Kórház (Tököl)

32. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

II. A gazdasági társaságok:

1. Duna-Mix Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

3. Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság

4. Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

5. „BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

6. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Duna Papír Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

8. Nostra Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

9. Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

10. Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

11. Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!