nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
2015-08-23
2017-09-28
4
Jogszabály

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet

a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

A Kormány

a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában,

a 15. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A halvédelmi bírság mértéke

1. § (1) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000–30 000 forint,

b) a területi jegy hiánya esetén: 25 000–50 000 forint.

(2) A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen vagy

b) olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, amelyen a halgazdálkodási jogot az állam nem engedte át,

az állami horgászjegy hiánya esetén 10 000–30 000 forint.

2. § A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) a halászati engedély vagy az állami halászjegy hiánya esetén: 50 000–300 000 forint,

b) az állami halászjegy megléte, de a területi jegy hiánya esetén: 50 000–300 000 forint.

3. § A fogási naplónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti vezetését elmulasztó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke

a) horgászat esetén: 10 000–50 000 forint,

b) rekreációs célú halászat esetén: 10 000–50 000 forint,

c) kereskedelmi, továbbá ökológiai célú szelektív halászat esetén: 20 000–100 000 forint.

4. § A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által nem megengedett módon vagy eszközzel vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság mértéke

a) elektromos eszköz engedély hiányában történő vagy attól eltérő használata esetén: 500 000 forint,

b) mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,

c) robbanóanyag alkalmazása esetén: 500 000 forint,

d) szúrószerszám alkalmazása esetén: 100 000–500 000 forint,

e) búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata esetén: 100 000–500 000 forint,

f) gereblyézés alkalmazása esetén: 100 000–500 000 forint,

g) hurokvető halászati módszer, sorhoroggal, csapóhoroggal történő halfogási módszer alkalmazása esetén: 100 000–500 000 forint,

h) nyakzó hálónak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott engedély nélküli alkalmazása esetén: 200 000–500 000 forint,

i) a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott felmentés hiányában halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével egyező naptári időszakban olyan halászeszköz alkalmazása esetén, amelynél nem biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése: 50 000–200 000 forint,

j) a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott felmentés hiányában halgazdálkodási vízterületen olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási mód alkalmazása esetén, amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy keresztirányban elzár: 50 000–300 000 forint,

k) a megengedettnél több horog vagy több horgászkészség alkalmazása esetén, darabonként: 10 000–20 000 forint,

l) az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén: 50 000–200 000 forint,

m) a halászati engedélyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a halászati engedélyben feltüntetett eszköztől, illetve eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés esetén: 50 000–500 000 forint,

n) a horgászkészséggel a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000–100 000 forint,

o) az állami halászjegyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 20 000–100 000 forint,

p) a halászati engedélyhez kötött halászeszközökkel történő halászat során, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó halfogási tilalmi időben történő hal kifogása esetén: 50 000–200 000 forint,

q)1 a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogása esetén: 10 000–100 000 forint,

r)2 a halfogásra alkalmas horgászkészség halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyása esetén: 10 000–30 000 forint,

s)3 a Hhvtv. 46. § (4) bekezdésében nem szereplő egyéb, a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése szerinti tiltott fogási eszköz vagy mód alkalmazása esetén: 10 000–100 000 forint.

5. §4 A nem fogható őshonos hal jogosulatlan kifogását megvalósító személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 15 000 forintot, akkor a bírság mértékét 15 000 forintban kell megállapítani. A bírság nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.

6. § (1) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró – a halászattól vagy horgászattól eltérő – tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 10 000–100 000 forint.

(2) Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró halászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 100 000–500 000 forint.

(3)5 Halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig a hal szaporodását és fejlődését zavaró horgászati tevékenységet végző személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 30 000–100 000 forint

7. § A halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó és jogosultságának igazolását a halgazdálkodási hatóságnál az előírt határidőn belül nem pótló személlyel szemben horgászkészség esetén az 1. §-ban, halászeszköz esetén a 2. §-ban foglalt halvédelmi bírságtétel megállapításának van helye.

8. §6 A Hhvtv.-ben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó személlyel szemben a 4. §-ban foglalt – az alkalmazni kívánt eszköz fajtájára megállapított – halvédelmi bírság és az ahhoz rendelhető eltiltás megállapításának van helye.

9. § Halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:

a) a halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, illetve büntetőjogi felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele esetén: 100 000 forint,

b) az érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet is), állami halászjeggyel, illetve halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 50 000 forint,

c) a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele esetén: 10 000 forint.

10. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. mellékletében meghatározott, igazolatlan eredetű hal vagy haltermék forgalmazása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke az igazolatlan eredetű hal fajától, mennyiségétől vagy a haltermék mennyiségétől függően: 100 000–500 000 forint.

11. § A hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezet, táplálékanyag, szennyezőanyag halgazdálkodási vízterületre való kijuttatása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke: 20 000–500 000 forint.

12. § (1)7 Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett hal jogosulatlan kifogását megvalósító személyre kiszabható halvédelmi bírság mértéke megegyezik a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajokra vonatkozó halgazdálkodási értékkel. Amennyiben a halvédelmi bírság mértéke az egyedenként számított és összesített érték alapján nem éri el a 20 000 forintot, akkor a bírság mértékét 20 000 forintban kell megállapítani. A bírság összege nem haladhatja meg a Hhvtv. 67. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb összeget.

(2) Méret- vagy mennyiségi korlátozással vagy tilalmi idővel védett más hasznos víziállat jogosulatlan kifogása esetén kiszabható halvédelmi bírság mértéke 10 000–100 000 forint.

13. § A vízilétesítmény üzemeltetőjére kiszabható halvédelmi bírság mértéke, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a Hhvtv. 19. § (1) vagy (3) bekezdésében foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz eleget és emiatt jelentős halpusztulás következik be: 50 000–500 000 forint.

2. A halgazdálkodási bírság mértéke

14. § (1) A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult

a) a halgazdálkodási terv szerinti kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget: 250 000–5 000 000 forint,

b) a halgazdálkodási tervtől a halgazdálkodási hatóság engedélye nélkül eltér, a cselekmény súlyától függően: 50 000–2 500 000 forint,

c) a halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály tilt, vagy a halgazdálkodási terv nem tartalmaz, ha egyidejűleg a Hhvtv. 52. § (3) bekezdésében foglalt valamely intézkedésre is sor került: 500 000–5 000 000 forint,

d) a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget: 50 000–500 000 forint,

e) állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel, állami halászjeggyel nem rendelkező személy számára területi jegyet ad ki, a kiadott területi jegyenként: 50 000 forint,

f) megszegi a halászati őrök alkalmazásával és bejelentésével kapcsolatos előírásokat: 50 000–500 000 forint,

g) a Hhvtv. 8. § (2) bekezdését megszegve, a veszélyeztetett őshonos halállományoknak a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott mérlegelési szempontok szerinti indokolt mentését önhibájából elmulasztja, a mentéssel érintett becsült halállománynak – a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított – az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összege, de legalább 50 000 forint,

h) határidőben nem kérelmezi a halgazdálkodási kíméleti terület kijelölését: 50 000–500 000 forint,

i) a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) bekezdésében foglalt kötelezés végrehajtását elmulasztja: 50 000–500 000 forint,

j) a Hhvtv. 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendelet szerinti tömeges hal- vagy más hasznos víziállat pusztulás esetére vonatkozó kötelezettségét megszegi: 100 000–2 500 000 forint,

k) a Hhvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben megállapított, az őshonos halfajok halgazdálkodási értéke alapján számított összeg, de legalább 50 000 forint,

l) a Hhvtv. 13. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi: 100 000–1 000 000 forint,

m) a Hhvtv. 14. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi: 500 000–5 000 000 forint,

n) a Hhvtv. 14. § (4) bekezdésében foglaltakat megsértve, engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő telepítési tevékenységet végez: 500 000–5 000 000 forint,

o) a Hhvtv. 14. § (5) bekezdésében foglalt igazolásokkal nem rendelkező vagy az igazolásnak meg nem felelő halat vagy más hasznos víziállatot halgazdálkodási vízterületre telepít: 250 000–5 000 000 forint,

p) a Hhvtv. 16. § (4) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségnek nem tesz eleget: 50 000–100 000 forint,

q) a Hhvtv. 18. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja: 100 000–500 000 forint.

(2) A halgazdálkodási hatóság által a halgazdálkodási vízterülettel érintett ingatlan tulajdonosára, használójára kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a halgazdálkodási szolgalmi jog gyakorlását jelentős mértékben akadályozza: 50 000–500 000 forint.

3.8 Az eltiltás

15. § (1) Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:

a) az 1. § (2) bekezdésében, a 3. § a) pontjában, a 4. § k) és r) pontjában meghatározott esetekben: 3–6 hónap,

b) az 1. § (1) bekezdésében, a 3. § b) pontjában, a 4. § q) pontjában, a 12. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–12 hónap,

c) a 4. § s) pontjában, a 6. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–18 hónap,

d) a 9. § c) pontjában meghatározott esetekben: 6 hónap,

e) a 3. § c) pontjában, a 4. § l) és n) pontjában, a 6. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben: 6–18 hónap,

f) a 9. § b) pontjában meghatározott esetben: 12 hónap,

g) a 9.§ a) pontjában meghatározott esetben: 18 hónap,

h) a 4. § o) pontjában meghatározott esetben: 1–2 év,

i) a 2. §-ban, a 4. § d)–g), i), m) és p) pontjában, a 6. § (2) bekezdésében, a 10. §-ban meghatározott esetekben: 1–3 év,

j) a 4. § h) és j) pontjában meghatározott esetekben: 2–3 év, továbbá

k) a 4. § a)–c) pontjában meghatározott esetekben: 3 év.

(2) Az 5. §-ban, a 11. §-ban, a 12. § (1) bekezdésében, valamint a 13. §-ban meghatározottak esetében a halgazdálkodási hatóság az eltiltás időtartamát a Hhvtv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, különösen a kiszabott halvédelmi bírság mértékéhez arányosítva 3 hónap és 3 év közötti időtartamban állapítja meg.

(3) Az eltiltás időtartama a 7. §-ban meghatározottak teljesülésekor

a) horgászkészség esetén:

aa) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–12 hónap,

ab) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott bírságtétel megállapításakor 3–6 hónap,

b) halászeszköz esetén: 1–3 év.

4. Záró rendelkezés

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–14. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!