nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
2014-12-15
2014-12-31
1
Jogszabály

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. KIJELÖLÉSEK ÉS AZ IRÁNYÍTÁS SZABÁLYAI

1. Az állami foglalkoztatási szerv kijelölése

1. §1

2. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkavédelmi hatóság eljárásában részt vevő szakhatóság kijelölése

2. §2

3. Az irányítás szabályai

3. §3

II. A MINISZTER ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

4. A miniszter munkaerőpiaci feladat- és hatásköre

4. §4

5. A miniszter munkavédelmi és munkaügyi feladat- és hatásköre

5–7. §5

6. A közfoglalkoztatásért felelős miniszter feladatai

8. §6

III. A MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉS A KIRENDELTSÉG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

7. A munkaügyi központ feladatai és hatásköre

9–10. §7

8. A kirendeltség feladat- és hatásköre

11. §8

IV. MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FELÜGYELŐSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9. A munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség jogállása, szervezete és az irányítás szabályai

12. §9

10. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

13–14. §10

11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

15. §11

12. Egyéb feladatok

16. §12

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezés

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) A 1–16. §, 18. § (3)–(4) és (6)–(12) bekezdése, 19. § (1), (3)–(4) és (6) bekezdése, 20. §, 21. §, 22. § (3) bekezdése, valamint a 24. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

18. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) – közfeladatainak eredményesebb ellátása céljából – 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

(2) Az NMH 2014. december 15. napjától

a) beruházást, felújítást érintően – kivéve az európai uniós és NFA forrásból megvalósuló beruházásokat, továbbá az alaptevékenységet veszélyeztető meghibásodás elhárítása érdekében megteendő intézkedéseket – új kötelezettséget a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

(3)–(4)13

(5) 2014. december 15-től az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) gyakorolja – a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat és hatáskörök kivételével – az NMH munkaegészségügyi feladat és hatásköreit, valamint gyakorolja és teljesíti a munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit, továbbá az OTH közreműködik a miniszter munkaegészségüggyel összefüggő irányítási feladatainak végrehajtásában.

(6)–(12)14

(13) Az NMH munkaegészségügyi szakterülete munkavégzéséhez szükséges eszközeihez, műszereihez kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek 2014. december 15. napjától az OTH-t illetik meg.

19. § (1)15

(2) A 2014. december 15-ét megelőzően az NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárásokban az NMH helyébe az OTH lép.

(3)–(4)16

(5) A 2014. december 15-e előtt indult, az NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásaiban NMH helyébe az OTH lép.

(6)17

20. §18

21. §19

22. § (1) Az NMH fizetési számláit 2014. december 31-e napján történő zárással meg kell szüntetni, az NMH megszűnését követően az NMH fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NMH javára szóló fizetési megbízás alapján az NMH fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NMH e napon fennálló készpénzállománya a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot illetik meg.

(2) Az NMH számláit vezető szerv az NMH megszűnését követően a NMH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, az NMH fizetési számláján lévő pénzeszközt a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára.

(3)20

(4) Az NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatban befolyó bevételeket 2014. december 15-étől az OTH-nak kell befizetni.

23. § (1) Az NMH 2014. december 31-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 31-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a minisztérium más vezetőjének az NMH valamennyi iratát, a feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeit, a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, továbbá mindazon dokumentumokat, melyek a minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok érvényesítéséhez szükségesek.

(2) Az NMH 2014. december 31-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 31-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a minisztérium más vezetőjének az NMH folyamatban lévő, lezárt vagy fenntartási időszak alatt lévő európai uniós finanszírozású pályázatokhoz és projektekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot.

(3) Az NMH 2014. december 15-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 20-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át az országos tiszti főorvosnak, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az OTH más vezetőjének NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatban keletkezett iratokat, a feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeit a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket továbbá mindazon dokumentumokat, melyek az OTH-t terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához, jogok érvényesítéséhez szükséges.

(4) Az NMH munkaegészségügyi szakterülethez kapcsolódó vagyon tekintetében az NMH-nak és az OTH-nak átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 20-ig.

(5) A 18. § (7) bekezdés szerinti vagyon tekintetében az NMH-nak és a KEF-nek átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 31-ig.

(6) A 18. § (8) bekezdés szerinti vagyon tekintetében az NMH-nak és a NISZ Zrt.-nek átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 31-ig.

15. Hatályon kívül helyező rendelkezés

24. §21

1. melléklet a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A megyei munkaügyi központok és székhelyük

1. Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ

székhelye: Budapest

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Pécs

3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kecskemét

4. Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Békéscsaba

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Miskolc

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szeged

7. Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Székesfehérvár

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Győr

9. Hajú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Debrecen

10. Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Eger

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szolnok

12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Tatabánya

13. Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Salgótarján

14. Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Budapest

15. Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Kaposvár

16. Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Nyíregyháza

17. Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szekszárd

18. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Szombathely

19. Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Veszprém

20. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

székhelye: Zalaegerszeg

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!