nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
2015-04-01
2015-12-31
4
Jogszabály

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet

az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,

az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. KIJELÖLÉSEK ÉS AZ IRÁNYÍTÁS SZABÁLYAI

1. Az állami foglalkoztatási szerv kijelölése

1. §1 (1) A Kormány első fokon eljáró állami foglalkoztatási szervként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal) jelöli ki. Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal jár el.

(2) A Kormány másodfokon eljáró állami foglalkoztatási szervként a minisztert, valamint a kormányhivatalt jelöli ki.

(3) A Kormány az állami foglalkoztatási szerv azon feladataira, amelyre kormányrendelet más szervet nem jelölt ki, a kormányhivatalt jelöli ki.

(4) A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere – munkaerőpiaci feladataik ellátása során végzett tevékenységük tekintetében – a miniszter által vezetett minisztériumból, a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységéből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll.

2. A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkavédelmi hatóság eljárásában részt vevő szakhatóság kijelölése

2. §2 A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként a minisztert, továbbá a kormányhivatalt jelöli ki.

3. Az irányítás szabályai

3. §3 (1) A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami foglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben – ideértve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) pénzeszközeinek működtetésével összefüggő feladatok ellátását is – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(2) A kormányhivatal, valamint a járási hivatal állami közfoglalkoztatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben – ideértve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási előirányzatának működtetését – az (1) bekezdésben foglalt irányítási hatásköröket, valamint a törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzési hatásköröket a közfoglalkoztatásért felelős miniszter gyakorolja.

II. A MINISZTER ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

4. A miniszter munkaerőpiaci feladat- és hatásköre

4. § (1) A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében

a) ellát egyes munkaerőpiaci programokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek keretében

aa) dönt a foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi munkaerőpiaci programok indításáról, központi munkaerőpiaci programokat dolgoz ki, valamint figyelemmel kíséri és irányítja azok végrehajtását,

ab) kezdeményezi munkaerőpiaci programok kidolgozását és indítását,

ac)4 véleményezi a munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal által indítandó programok tervezetét,

b) követelményeket határoz meg a számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

c)5 az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően irányítja az NFA felhasználásával kapcsolatos tervezési, pénzügyi-számviteli és beszámolási feladatok végrehajtását,

d)6 figyelemmel kíséri az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal, valamint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által történő felhasználását,

e)7 megállapítja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal kötelező szakmai szabályzatainak, az állami foglalkoztatási szervként ellátott feladatokat érintő rendelkezéseinek elveit és főbb tartalmi követelményeit,

f)8 meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal munkaerőpiaci szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatással kapcsolatos feladatait, továbbá ellátja az álláskeresők ellátásával, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

g)9 meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal hatósági, támogatási és szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszerek szakmai, tartalmi követelményeit, javaslatot tesz e számítógépes rendszerek fejlesztésére,

h)10 eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal hatósági és szolgáltató tevékenységét,

i) fejleszti a munkaerőpiaci szolgáltatásokat,

j)11 meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal, hatósági és szolgáltató tevékenységére vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez,

k)12 ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal NFA működtetésével kapcsolatos tevékenységének szakmai és pénzügyszakmai ellenőrzését,

l) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

la) dönt a munkahelyteremtő beruházáshoz pályázati eljárás keretében nyújtott támogatásról,

lb) ellátja a munkavállalók kölcsönös foglalkoztatásának cseréjéről szóló nemzetközi szerződések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

lc)13 elbírálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal által hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést,

ld) ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alá tartozó tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalással kapcsolatos másodfokú hatósági feladatot,

m) adatokat gyűjt és elemez

ma) az egyéni bérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

mb) a magán-munkaközvetítők és -kölcsönzők éves tevékenységéről,

mc) a külföldiek – engedély-, illetve bejelentés köteles – magyarországi foglalkoztatásáról,

n) nemzetközi feladatokat lát el, amelynek keretében

na)14 koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal nemzetközi tevékenységét,

nb) elősegíti az ILO, WAPES és EU tagságból adódó feladatok végrehajtását,

nc)15 koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal – a személyek szabad áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását,

nd) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, ügyfélszolgálatot működtet, kapcsolatot tart az EURES szerveivel,

ne) együttműködik az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállamok foglalkoztatási szolgálataival,

o) ellátja a jogszabályok által meghatározott nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat,

p) munkaügyi kutatásokat kezdeményez,

q)16 koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal európai uniós támogatással megvalósuló tevékenységeit,

r)17 ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal munkaerőpiaci feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat.

(2) A miniszter a munkaügyi kapcsolatok feladatkörében

a) meghatározza a kollektív szerződések regisztrálásának szabályait, nyilvántartja és elemzi a kollektív szerződéseket, dönt a kollektív szerződés hatályának az ágazatra (alágazatra) történő kiterjesztéséről, illetve a kiterjesztés visszavonásáról,

b) támogatja az ágazati párbeszéd bizottság, valamint az ágazati részvételt megállapító bizottság intézményrendszerének működését,

c) nyilvántartja az üzemi tanács (európai üzemi tanács) választási eredményeket,

d) működteti a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerét (MKIR),

e) működteti a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálatot.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása érdekében együttműködik

a) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

b) a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti szerveivel,

c) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

d) egyéb szervezetekkel.

(4) A miniszter foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi feladat- és hatáskörében tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít.

5. A miniszter munkavédelmi és munkaügyi feladat- és hatásköre

5. §18 A miniszter ellátja a munkavédelmi hatósági hatáskörében és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként folytatott tevékenységének szakmai irányítását. Ennek keretében

a) a kormányhivatal e tevékenységei tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le,

b) módszertani útmutatók, szakmai ajánlások és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá a szakmai munka értékelésével támogatja a kormányhivatal tevékenységét,

c) szervezi a kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági tevékenységében közreműködő kormánytisztviselőinek képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépő kormánytisztviselők vizsgáztatását,

d) elemzi és értékeli a kormányhivatal munkavédelmi hatósági, valamint munkaügyi hatósági tevékenységével kapcsolatos panaszokat,

e) irányelvet ad ki a munkavédelmi ellenőrzésről és a munkaügyi ellenőrzésről,

f) a kormányhivatalok bevonásával működteti a munkavédelmi és a munkaügyi feladatok ellátásához, az adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert,

g) ellátja a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

h) ellátja az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatosan jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

i) jogszabály alapján ellátja az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat és működteti a Kijelölést Előkészítő Bizottságot.

6. § A miniszter ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében

a) ellátja a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatokat,

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében,

c) mint kijelölt nemzeti hatóság, ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait,

d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit,

e) működteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert,

f) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris balesetelhárítás és a kémiai biztonság területén.

7. § A miniszter a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatokat lát el. Ennek keretében

a) együttműködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival,

b) nemzetközi együttműködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról,

c)19 a kormányhivatal mint elsőfokú munkaügyi hatóság közreműködésével részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában.

6. A közfoglalkoztatásért felelős miniszter feladatai

8. §20 (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közfoglalkoztatási feladatai tekintetében

a) követelményeket határoz meg a közfoglalkoztatással kapcsolatos számítógépes központi adatgyűjtések adattartalma, valamint az információ- és prognózisszolgáltatás vonatkozásában,

b) az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalra és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalra is kiterjedően közreműködik az NFA közfoglalkoztatási előirányzat felhasználásával kapcsolatos tervezési feladatok végrehajtásában, javaslatokat tesz a pénzügyi nyilvántartásokra vonatkozóan,

c) figyelemmel kíséri az NFA közfoglalkoztatási előirányzat keretének felhasználását,

d) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével meghatározza a közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenység szakmai követelményeit, meghatározza az azok ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

e) közfoglalkoztatással összefüggő kutatásokat kezdeményez és végez,

f) megállapítja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal kötelező belső szakmai szabályzatainak a közfoglalkoztatást érintő rendelkezéseire vonatkozó elveit és főbb tartalmi követelményeit,

g) ellátja a közfoglalkoztatási támogatások működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

h) meghatározza a közfoglalkoztatásra vonatkozó adatgyűjtési rendszert, továbbá hatékonysági vizsgálatokat végez, melyekhez kapcsolódóan prognózisokat, elemzéseket, statisztikai összesítéseket, nyilvántartásokat készít,

i) javaslatot tesz az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenysége informatikai rendszerének fejlesztésére,

j) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek humánerőforrás-fejlesztéséhez és belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat,

k) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

l) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

la) ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok által, a közfoglalkoztatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

lb) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

lc) ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

ld) elbírálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal által, a közfoglalkoztatással összefüggésben hozott határozatok és önállóan megfellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,

m) adatokat gyűjt és elemez a közfoglalkoztatási bérek és keresetek alakulására vonatkozóan,

n) adatokat gyűjt és elemez a közfoglalkoztatottakat kölcsönzők éves tevékenységéről,

o) vizsgálja a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás gyakorlati tapasztalatait, javaslatot tesz a jogszabályok módosítására,

p) közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás előkészítésében,

q) együttműködik

qa) a hatósági és szolgáltató tevékenységében érintett társhatóságokkal,

qb) a közfoglalkoztatók és közfoglalkoztatottak érdekképviseleti szerveivel,

qc) más államok hasonló feladatot ellátó szerveivel és a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetekkel, valamint

qd) egyéb szervezetekkel,

r) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel összefüggő feladatai keretében

ra) a felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve koordinálja, ellenőrzi, értékeli az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal felnőttképzéssel összefüggő tevékenységét,

rb) a felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével meghatározza a közfoglalkoztatással kapcsolatos képzési irányokat,

rc) a felhasználás irányelveire tekintettel szervezi a képzési programok megvalósítását és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú feladatát,

rd) összegyűjti, tanulmányozza az egyes képzési programok főbb követelményeit, ellenőrző munkája során vizsgálja azok megvalósítását,

re) a felnőttképzésért felelős miniszterrel együttműködve koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatottak képzéséhez kapcsolódó, európai uniós támogatással megvalósuló tevékenységét,

s) koordinálja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait a miniszterrel együttműködve,

t) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

(2) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján

a) a 4. § (1) bekezdés g) pontjával összhangban a miniszterrel egyeztetve fejleszti a miniszter, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal tevékenységét támogató programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

b) a miniszterrel egyeztetve fejleszti a munkaerőpiaccal, a közfoglalkoztatással kapcsolatos programrendszereket, és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos felhasználói segédanyagokat,

c) fejleszti és működteti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladatainak ellátásával kapcsolatos informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében telepíti, teszteli és módosítja a programrendszereket,

d) a c) pontban meghatározott informatikai rendszerekkel összefüggésben teljesíti a miniszter, valamint az adatok igénylésére jogosult más szervek megkereséseit.

(3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter közreműködik az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok megvalósításának tervezésében és szervezésében.

III. AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KORMÁNYHIVATAL ÉS A JÁRÁSI HIVATAL FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE21

7.22 Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal feladat- és hatásköre

9. §23

10. §24 (1) Az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal

a) szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú feladatait ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú hatósági és szolgáltató tevékenységét,

b) ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról,

d) ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott munkaerőpiaci programok, pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

e) működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal támogatási rendszere szakmai működtetéséről,

f) felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

g) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

h) ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által hozott határozatok elleni fellebbezést,

i) állami foglalkoztatási szervként ellátandó feladatai eredményességének elősegítése érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényből adódó – feladatai végrehajtását,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel,

k) illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,

l) az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol,

m) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket,

n) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket,

o) ellátja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben foglaltak szerint a szakképzési hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára szervezett képzés költségeinek elszámolásával összefüggő adatszolgáltatással, az adatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi kormányhivatal nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámcsökkentésére vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos létszámcsökkentésessel érintett székhelye vagy telephelye a főváros területén van.

(3) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal közfoglalkoztatási feladatai körében

a) szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet,

b) ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését,

c) dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról,

d) ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat,

e) felelős a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért,

f) ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

g) feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel,

h) előkészíti a kormányhivatal és a járási hivatal belső szakmai szabályzatainak közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseit,

i) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését,

j) hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ja) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

jb) ellenőrzi az általa vagy az illetékességi területén található, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által kötött, a ja) alpontban meghatározott hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

jc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

jd) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

je) az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

jf) elbírálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által – a közfoglalkoztatási feladataival összefüggésben – hozott határozatok és önállóan megfellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket,

k) ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,

l) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátásának keretében

la) gondoskodik a rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok tevékenységét és képzéseket szervez,

lb) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el.

(4) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának megállapításával,

b) a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben (ideértve a pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatással kapcsolatos ügyeket is) a pénzeszközök visszakövetelésével,

e) a miniszter által pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő támogatással kapcsolatos ügyekben a miniszter által vezetett minisztérium megbízásából, a hatósági szerződés megkötésével,

f) a bérgarancia támogatással,

g) a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély, valamint az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával,

h) a rendbírsággal,

i) az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, valamint

j) az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével

kapcsolatos ügyekben.

(5) A Kormány a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatalt jelöli ki.

(6) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal a munkaerőpiaci szolgáltatási feladatok ellátásának keretében

a) gondoskodik a munkaerőpiaci szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok munkaerőpiaci szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

b) ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el.

8.25 Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladat- és hatásköre

11. §26 (1) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal

a) ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

c) közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,

d) a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos létszámcsökkentéssel érintett székhelye vagy telephelye a járási hivatal illetékességi területén van,

e) munkaközvetítést végez,

f) fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

g) információt nyújt, tanácsadást végez,

h) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

i) közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében,

j) ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat,

k) munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

l) kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban,

m) ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat.

(2) Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatási feladatai körében

a) közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,

b) munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból,

c) fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket,

d) információt nyújt, tanácsadást végez,

e) az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,

f) ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,

g) kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel,

h) át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

ha) jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

hb) ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

hc) ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

hd) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

he) az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

hf) dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról,

i) feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket,

j) szervezi a közfoglalkoztatást.

IV. A MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI HATÓSÁGI HATÁSKÖRBEN ELJÁRÓ KORMÁNYHIVATALRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK27

9.28

12. §

10. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

13. §29 (1) A miniszter, mint munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal a kormányhivatal illetékességi területén, valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(2) A miniszter, mint munkavédelmi hatóság, valamint a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában, 83/A. §-ában, 83/B. §-ában, 83/C. §-ában, 83/E. §-ában, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

14. § (1) A miniszter első fokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértői engedélyezési feladatokat,

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat,

c) a munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet,

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) A miniszter a külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik az Mvt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3)30 A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal gyakorolja az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátja továbbá mindazon munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörébe utal.

(4)31 A munkavédelmi bírság kiszabására első fokon az a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(5)32 Az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal a munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját hatáskörben látja el a piacfelügyeleti hatósági feladatokat.

(6)33 A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló első fokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkavédelmi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7)34 A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként a miniszter jár el.

11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

15. § (1)35 A miniszter, mint munkaügyi hatóság, valamint a munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ellátják a munkaügyi hatósági feladatokat.

(2) A miniszter első fokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3)36 A munkaügyi hatóság első fokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenőrzési tárgykörökben ellátja a Met. 4. §-ában, 5. § (2) bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. § (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4)37 A munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal az illetékességi területén, valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(5)38 Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi hatóságnak a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(6)39 A miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője Magyarország területén megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló első fokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi hatóság jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7)40 Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül a munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal eljárása vonatkozásában a miniszter.

12. Egyéb feladatok

16. § (1) A miniszter a szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében ellátja a termékek megfelelőség értékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

(2)41 A miniszter ellátja a munkavédelmi, illetve munkaügyi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal szakmai irányításával összefüggő, az egyéni védőeszközökkel és a munkaeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatokat.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. Hatályba léptető rendelkezés

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.

(2) A 1–16. §, 18. § (3)–(4) és (6)–(12) bekezdése, 19. § (1), (3)–(4) és (6) bekezdése, 20. §, 21. §, 22. § (3) bekezdése, valamint a 24. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

14. Átmeneti rendelkezések

18. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) – közfeladatainak eredményesebb ellátása céljából – 2014. december 31-én jogutód nélkül megszűnik.

(2) Az NMH 2014. december 15. napjától

a) beruházást, felújítást érintően – kivéve az európai uniós és NFA forrásból megvalósuló beruházásokat, továbbá az alaptevékenységet veszélyeztető meghibásodás elhárítása érdekében megteendő intézkedéseket – új kötelezettséget a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélye nélkül nem vállalhat,

b) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

(3) 2015. január 1-jétől a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium gyakorolja és teljesíti az NMH magánjogi jogait és kötelezettségeit.

(4) A (3) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az NMH-val szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) 2014. december 15-től az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) gyakorolja – a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat és hatáskörök kivételével – az NMH munkaegészségügyi feladat és hatásköreit, valamint gyakorolja és teljesíti a munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit, továbbá az OTH közreműködik a miniszter munkaegészségüggyel összefüggő irányítási feladatainak végrehajtásában.

(6) A 2014. december 31-én még fennálló, továbbá az NMH megszűnésével kapcsolatban keletkező számviteli és adózási kötelezettségeket az NMH által átadott iratok alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium teljesíti.

(7) Az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközeihez – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket, ingatlanokat – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (a továbbiakban: KEF) illetik meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(8) Az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges – ide nem értve a munkavégzéshez szükséges szakmai rendszereket, adatbázisokat – informatikai-telekommunikációs eszközeihez kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NISZ Zrt.) illeti meg, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(9) Az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterület munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerekhez, adatbázisokhoz – ideértve az ezekhez tartozó alkalmazásokat, szoftver és hardver eszközöket, licenszeket is – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEK KH) illeti meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(10) Az NMH megszűnésével a KEK KH-hoz kerülő személyi állomány munkavégzéséhez szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a KEK KH-t illetik meg.

(11) A KEK KH az informatikai szakmai rendszerekből és adatbázisokból térítésmentesen szolgáltat adatot a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(12) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a közfoglalkoztatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési, valamint a szak- és felnőttképzési szakterületet támogató, e területek munkavégzéséhez szükséges informatikai szakmai rendszerek, adatbázisok leválasztásáról, az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelői jogokról és kötelezettségekről 2015. március 31. napjáig külön megállapodásban rendelkezik.

(13) Az NMH munkaegészségügyi szakterülete munkavégzéséhez szükséges eszközeihez, műszereihez kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek 2014. december 15. napjától az OTH-t illetik meg.

19. § (1) A 2015. január 1-jét megelőzően az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületével, valamint az európai uniós finanszírozású pályázataival és projektjeivel kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárásokban az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

(2) A 2014. december 15-ét megelőzően az NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatban kiírt közbeszerzési eljárásokban az NMH helyébe az OTH lép.

(3) A 2015. január 1-je előtt indult, az NMH foglalkoztatási szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

(4) A 2015. január 1-je előtt indult, az NMH munkaügyi és munkavédelmi szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásokban az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

(5) A 2014. december 15-e előtt indult, az NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatos peres és nemperes eljárásaiban NMH helyébe az OTH lép.

(6) Az NMH által 2014. december 31-én, vagy azt megelőzően hozott foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületével kapcsolatos hatósági döntésével szemben bírósági felülvizsgálati eljárás megindítására irányuló keresetet 2015. január 1-jétől a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ellen kell benyújtani.

20. § A 2014. december 31-én folyamatban lévő, az NMH foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi szakterületével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint hatósági szerződésekben az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

21. § (1) Az NMH európai uniós finanszírozású pályázatai és projektjei tekintetében 2015. január 1-jétől az NMH helyébe a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép. A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a projektekkel kapcsolatosan szükséges szerződésmódosításokat 2015. január 20-ig kezdeményezi. A támogató, illetve a közreműködő szervezet a szerződésmódosítások végrehajtásáról a kezdeményezéstől számított húsz napon belül intézkedik. Az európai uniós finanszírozású pályázatok és projektek átadás-átvétele során az NMH és foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a hatályos jogszabályoknak, valamint a Miniszterelnökség által kiadott eljárási rendnek megfelelően jár el.

(2) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium – függetlenül az érintett gazdasági esemény fizikai teljesítésének, valamint a támogatási szerződés módosításának dátumától – az NMH által elszámolásra be nem nyújtott, vagy ismételten benyújtandó számlákat, bizonylatokat benyújthatja elszámolásra a támogatóhoz. Az ilyen módon, illetve az NMH által elszámolásra benyújtott számlákra, bizonylatokra jutó, de az NMH részére ki nem fizetett támogatást a támogató, illetve a közreműködő szervezet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére fizeti meg.

(3) Az NMH európai uniós finanszírozású pályázataiból és projektjeiből beszerzett tárgyi eszközeihez – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket, ingatlanokat – kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a KEF-t illetik meg az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(4) Az NMH európai uniós finanszírozású pályázataiból és projektjeiből beszerzett – ide nem értve a munkavégzéshez szükséges szakmai rendszereket, adatbázisokat – informatikai-telekommunikációs eszközeihez kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek az NMH megszűnését követően a NISZ Zrt.-t illeti meg, az MNV Zrt.-vel külön megkötendő vagyonkezelési szerződés alapján.

(5) Az NMH helyébe a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet szerinti a foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi, szakterületével kapcsolatos feladataival összefüggésben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium lép.

22. § (1) Az NMH fizetési számláit 2014. december 31-e napján történő zárással meg kell szüntetni, az NMH megszűnését követően az NMH fizetési számláin lévő pénzeszközök, az NMH javára szóló fizetési megbízás alapján az NMH fizetési számláin még jóvá nem írt összegek és az NMH e napon fennálló készpénzállománya a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot illetik meg.

(2) Az NMH számláit vezető szerv az NMH megszűnését követően a NMH rendelkezése alapján átutalja valamennyi, az NMH fizetési számláján lévő pénzeszközt a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára.

(3) Az NMH megszűnését követően esedékessé váló, az NMH javára fizetendő felügyeleti díjat, igazgatási szolgáltatási díjat és bírságot 2015. január 1-jétől a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak kell befizetni.

(4) Az NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatban befolyó bevételeket 2014. december 15-étől az OTH-nak kell befizetni.

23. § (1) Az NMH 2014. december 31-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 31-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a minisztérium más vezetőjének az NMH valamennyi iratát, a feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeit, a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket, továbbá mindazon dokumentumokat, melyek a minisztériumot terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához és a jogok érvényesítéséhez szükségesek.

(2) Az NMH 2014. december 31-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 31-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek, illetve az általa adott meghatalmazás alapján a minisztérium más vezetőjének az NMH folyamatban lévő, lezárt vagy fenntartási időszak alatt lévő európai uniós finanszírozású pályázatokhoz és projektekhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot.

(3) Az NMH 2014. december 15-én hivatalban lévő főigazgatója, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az NMH más vezetője vagy vezetői 2014. december 20-ig jegyzőkönyv felvétele mellett személyesen adják át az országos tiszti főorvosnak, illetve az általa adott meghatalmazás alapján az OTH más vezetőjének NMH munkaegészségügyi szakterületével kapcsolatban keletkezett iratokat, a feladat- és hatáskörébe tartozó, folyamatban lévő ügyeit a foglalkoztatottak személyi anyagát, vagyonnyilatkozatait és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alapján készített szakvéleményeket továbbá mindazon dokumentumokat, melyek az OTH-t terhelő kötelezettségvállalás gyakorlásához, jogok érvényesítéséhez szükséges.

(4) Az NMH munkaegészségügyi szakterülethez kapcsolódó vagyon tekintetében az NMH-nak és az OTH-nak átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 20-ig.

(5) A 18. § (7) bekezdés szerinti vagyon tekintetében az NMH-nak és a KEF-nek átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 31-ig.

(6) A 18. § (8) bekezdés szerinti vagyon tekintetében az NMH-nak és a NISZ Zrt.-nek átadás-átvételi megállapodást kell kötni 2014. december 31-ig.

15. Hatályon kívül helyező rendelkezés

24. §42

1. melléklet a 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelethez43

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!