nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2014. (XII. 17.) FM rendelet
az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról
2015-01-02
2015-03-31
4

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában,

a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 26. pontjában,

a 14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés d) pontjában,

a 15. § a) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 46. pontjában,

a 15. § c) pontja tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 10. és 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – alkalmazni kell

a) a végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre, beleértve a vendéglátás, illetve a közétkeztetés keretében forgalomba hozott és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is, valamint

b) valamennyi élelmiszer-vállalkozóra, amelyek tevékenysége összefügg a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásával.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszer-automatákban és az automatizált értékesítő helyeken értékesítésre kínált nem előrecsomagolt élelmiszerekre.

(3) A kistermelők által előállított és forgalomba hozott élelmiszerek esetén nem kell alkalmazni a 3. §-t, a 4. § (2)–(4) bekezdését, az 5. § (1) bekezdés c) pontját, (2) és (3) bekezdését, valamint a 6. §-t.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. nem előrecsomagolt élelmiszer: a végső fogyasztónak szánt élelmiszer, amelyet

a) csomagolás nélkül kínálnak a végső fogyasztó, a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére,

b) az értékesítés helyén a fogyasztó kérésére csomagolnak, vagy

c) közvetlen értékesítés céljára a forgalmazás helyén, de a fogyasztó távollétében előrecsomagolnak;

2. tétel: az élelmiszerek azon csoportja, amelyeket azonos körülmények között termeltek meg, állítottak elő vagy csomagoltak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában

a) az 1169/2011/EU rendelet, valamint

b) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)

fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó kötelező tájékoztatás

3. § (1)1

(2) Az 1169/2011/EU rendelet 8. cikk (6) bekezdése szerinti információ-továbbítás során a nem előrecsomagolt élelmiszert forgalomba hozó élelmiszer-vállalkozónak át kell adnia az élelmiszert átvevő gazdasági szereplőnek a nem előrecsomagolt élelmiszer azon adatait, amelyeket az előrecsomagolt élelmiszerek esetében az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai és az Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alapján kötelező feltüntetni.

(3)2

4. § (1) Nem előrecsomagolt élelmiszer végső fogyasztó részére történő értékesítése esetén az 1169/2011/EU rendelet 9. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek (a továbbiakban: allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek) késztermékben való jelenlétéről a végső fogyasztót e §-ban és az 5–7. §-ban foglaltak szerint, a vásárlást megelőzően tájékoztatni kell.

(2) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatásnak a végső fogyasztó számára könnyen elérhetőnek kell lennie és a tájékoztatás megadása nem járhat a végső fogyasztó számára többletköltséggel.

(3) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatást az 1169/2011/EU rendelet II. mellékletében felsorolt anyagok és termékek nevére hivatkozással – az 5. §-ban foglalt eset kivételével – jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón az adott nem előrecsomagolt élelmiszer eladásra kínálásának helyén kell feltüntetni.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatás elérhetőségének helyére a végső fogyasztó figyelmét jól olvasható módon, a létesítményben elhelyezett fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell hívni.

5. § (1) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóban is megadható, amennyiben

a) a létesítményben folyamatosan jelen van a szóbeli tájékoztatás megadásáért felelős személy,

b) a fogyasztó – kérésére – a tájékoztatást haladéktalanul megkapja az élelmiszer átadásának helyén, a vásárlást megelőzően, és

c) a szóbeli tájékoztatás a létesítményben elérhető írásos dokumentumon alapul.

(2) Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóbeli megadása esetén a nem előrecsomagolt élelmiszer eladásra kínálásának helyén jól látható módon, fizikai vagy elektronikus hordozón fel kell tüntetni, hogy az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás szóbeli megadása az élelmiszer eladásra kínálásának helyén kérhető.

(3)3

6. § Amennyiben a létesítményben nem előrecsomagolt élelmiszereket a végső fogyasztó számára több különböző helyen kínálnak megvételre, a 4. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást és az 5. § (2) bekezdése szerinti információt valamennyi helyen fel kell tüntetni.

7. § Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok késztermékben való jelenlétére vonatkozó tájékoztatás nem kötelező, amennyiben

a) a nem előrecsomagolt élelmiszer megnevezése egyértelműen utal az érintett allergiát vagy intoleranciát okozó anyag vagy termék nevére, vagy

b) az élelmiszer-vállalkozó a fogyasztóval történt előzetes egyeztetés alapján személyre szabottan biztosít olyan élelmiszert a fogyasztó számára, amely nem tartalmaz allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat és termékeket.

3. Tételazonosító jelölés

8. § (1) A (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével élelmiszer kizárólag tételazonosító jelöléssel ellátva hozható forgalomba.

(2) Nem kell tételazonosító jelölést alkalmazni

a) olyan mezőgazdasági termékekre, amelyeket a termőterület elhagyásakor

aa) előkészítő-, csomagolóhelynek vagy ideiglenes tárolásra adnak el vagy szállítanak,

ab) termelői szervezeteknek szállítanak,

ac) előkészítő vagy feldolgozó rendszerben azonnal felhasználják;

b) nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén;

c) amennyiben a csomagolás vagy tárolóedény legnagyobb oldalának a felülete kisebb 10 cm2-nél;

d) egyesével csomagolt jégkrémeknél;

e) amennyiben az élelmiszer minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárati dátuma tartalmazza legalább a hónapot és a napot.

(3) Az egyesével csomagolt jégkrémeknél a tételazonosító jelölést a gyűjtőcsomagoláson kell feltüntetni.

(4) Az élelmiszer termelője, előállítója, csomagolója vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában székhellyel rendelkező első forgalmazója határozza meg, hogy mi minősül egy tételnek, és felelős a tételazonosító jelölés feltüntetéséért. A tételazonosító jelölés előtt „L” betűt kell feltüntetni, kivéve, ha az adott jelölés világosan megkülönböztethető az élelmiszer egyéb jelöléseitől.

(5) A tételazonosító jelölést, és ha szükséges, az „L” betűt

a) az előrecsomagolt élelmiszereknél a csomagoláson vagy az élelmiszerhez rögzített címkén,

b) a nem előrecsomagolt élelmiszereknél a nem a végső fogyasztóhoz kerülő csomagoláson vagy tárolóedényen, ennek hiányában a kísérő dokumentumon

jól láthatóan, tisztán olvashatóan, kitörölhetetlenül kell feltüntetni.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 15. § b) pont bb) alpontja 2015. április 1-jén lép hatályba.

(4) Az 5. § (3) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Ez a rendelet az azon árutételt azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik című, 2011. december 13-i 2011/91/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11–12. §4

13. §5

14. §6

15. § Hatályát veszti

a)7

b) a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet

ba)8

bb)9

c)10

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!