nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről
2014-12-18
2015-01-31
1
Jogszabály

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről

A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 46. § c), g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. áthidaló kölcsön: a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 1. § 2. pontja szerinti áthidaló kölcsön;

2. deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XXXVIII. törvény) 1. § (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

3. deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

4. fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdés 28. pontja szerinti fogalom;

5. fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdéseiben meghatározott hitel-, kölcsön és pénzügyi lízingszerződés azzal, hogy a hitel- és kölcsönszerződésre vonatkozó előírásokat a pénzügyi lízingszerződésre megfelelően kell alkalmazni;

6. forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés: a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében ekként meghatározott fogyasztói kölcsönszerződés;

7. gyűjtőszámlahitel: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti fogalom;

8. követeléskezelő: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2014. évi XL. törvény) 7. § (2) bekezdése szerint elszámolásra köteles, fogyasztóval szemben pénzügyi intézmény által engedményezett fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelést érvényesítő pénzügyi intézmény azzal, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az elszámolásra köteles pénzügyi intézményre vonatkozó előírásokat – a követelés engedményezésének időpontjától fennálló elszámolási kötelezettség vonatkozásában – a követeléskezelőre megfelelően alkalmazni kell;

9. pénzügyi intézmény: a Hpt. 7. § (1) bekezdése szerinti, a 2014. évi XXXVIII. törvény alapján elszámolásra köteles intézmény.

2. § (1) A pénzügyi intézmény a 2014. évi XL. törvényben meghatározott elszámolásról (a továbbiakban: elszámolás) – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú értesítő levélben nyújt tájékoztatást a fogyasztó részére.

(2) A követeléskezelő a 2014. évi XL. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott elszámolásról a 2. melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú értesítő levélben nyújt tájékoztatást a fogyasztó részére.

(3) A pénzügyi intézmény a 2014. évi XL. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott elszámolásról a 3. melléklet szerinti szerkezetű és tartalmú értesítő levélben nyújt tájékoztatást a fogyasztó részére.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti értesítő levélben a pénzügyi intézmény a következő tárgyköröket érintő tájékoztatást nyújtja az érintett fogyasztó részére:

a) amennyiben az elszámolás alapján a pénzügyi intézménynek a fogyasztóval szemben fizetési kötelezettsége keletkezik, a fogyasztót megillető összeg kifizetéséhez szükséges teendőkre vonatkozó tájékoztatás,

b) a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelés engedményezése esetén az elszámolás követeléskezeléssel összefüggő eltérő szabályaira vonatkozó tájékoztatás,

c) gyűjtőszámlahitellel érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén az elszámolás gyűjtőszámlahitellel érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó eltérő szabályaira kiterjedő tájékoztatás,

d) áthidaló kölcsönnel érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén az elszámolás áthidaló kölcsönnel érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó eltérő szabályaira kiterjedő tájékoztatás,

e) amennyiben az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött más szerződésből eredő, lejárt követelést, illetve a követeléskezelő a fogyasztóval szemben fennálló, engedményezés útján megszerzett egyéb lejárt követelést érvényesít az elszámolás alapján fennálló fogyasztói követelésbe történő beszámítás útján, úgy annak tényét, összegét és jogi alapját.

(5) A pénzügyi intézmény a fogyasztó részére küldött (1)–(3) bekezdés szerinti értesítő levélhez a 4. melléklet szerinti hiteltörténeti kimutatást és segédletet csatolja.

(6) A pénzügyi intézmény az 1–4. mellékleteket a tájékoztatás értelmezését elősegítő elemekkel kiegészítheti, és az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túl az elszámolással kapcsolatos egyéb tájékoztatást is nyújthat a fogyasztó részére, továbbá egyéb mellékletet, nyomtatványt is csatolhat az elszámolásról szóló értesítő levélhez.

(7) A pénzügyi intézmény az elszámolásról szóló értesítést megfelelő olvashatóságot biztosító betűméret alkalmazásával készíti el.

(8) A pénzügyi intézmény a fogyasztó kérésére elektronikus úton vagy nyomtatott formában a fogyasztó rendelkezésére bocsátja az elszámolás számszaki ellenőrzéshez szükséges, teljes körű levezetését, valamint az adatok beazonosítását és értelmezését lehetővé tevő formátumban az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot, vagy internetes szolgáltatói felületén lehetővé teszi, hogy a fogyasztó ezen kimutatáshoz és adatokhoz hozzáférjen. A pénzügyi intézmény a fogyasztó kérelmére történő adatszolgáltatást a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

(9) A felszámoló, illetve végelszámoló az 1–4. mellékletek felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló intézményekre vonatkozó külön elszámolási szabályok figyelembevételével történő módosításával alakítja ki az elszámolásról szóló értesítő levél tartalmát. Az alkalmazni kívánt értesítő levél mintát a felszámoló, illetve végelszámoló a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére 2014. december 31-ig megküldi, amelyet az MNB 2015. január 31-ig jóváhagy.

3. § (1) A pénzügyi intézmény a 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségének az 5. melléklet szerinti tartalommal és formában tesz eleget.

(2) A közzétételt a pénzügyi intézmény az internetes honlapjának főlapján, a figyelem felkeltésére alkalmas módon megjelenített „Elszámolási és forintosítási információk” cím, „Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről” alcím alatt teszi elérhetővé, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben pedig a figyelem felkeltésére alkalmas módon, a hirdetmények kifüggesztésére szolgáló, jól látható helyen és módon kifüggeszti. A pénzügyi intézmény a közzétételben szereplő adatokat szükség esetén folyamatosan frissíti.

4. § (1) A 2014. évi XL. törvény 6. § (3) és (4) bekezdése szerinti elszámolási igény előterjesztésére szolgáló – az MNB által e rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül a honlapján közzétett – kérelmek ajánlott mintáit a pénzügyi intézmény az MNB általi közzétételt követő 5 munkanapon belül „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt a honlapján, továbbá az ügyfélszolgálatain elérhetővé teszi. A 2014. évi XL. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti elszámolási igény előterjesztéséhez szükséges igazolási kötelezettségének a fogyasztó eleget tehet minden olyan 30 napnál nem régebbi okirattal, amelyből kitűnik, hogy a fogyasztó a 2014. évi XL. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti feltételnek megfelel. A követeléskezelő a fogyasztó kérésére igazolást állít ki arról, hogy a fogyasztó megfelel a 2014. évi XL. törvény 6. § (3) bekezdése szerinti feltételnek. Az igazolást a kérelmet személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul helyben, egyéb esetekben a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles a követeléskezelő a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A követeléskezelő által kiállítandó igazolás – az MNB által e rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül a honlapján közzétett – ajánlott mintáját a követeléskezelő az MNB általi közzétételt követő 5 munkanapon belül „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elérhetővé teszi.

(2) A 2014. évi XL. törvény 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolási igény előterjesztésére szolgáló – az MNB által e rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül a honlapján közzétett – ajánlott mintakérelmet a pénzügyi intézmény és a követeléskezelő az MNB általi közzétételt követő 5 munkanapon belül „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elérhetővé teszi, továbbá a követeléskezelő a fogyasztó kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a fogyasztó részére megküldi.

(3) A 2014. évi XL. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti elszámolási igény előterjesztésére szolgáló – az MNB által legkésőbb 2015. február 16-tól a honlapján közzétett – ajánlott mintakérelmet a pénzügyi intézmény „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt a honlapján, továbbá az ügyfélszolgálatain legkésőbb 2015. február 23-tól elérhetővé teszi, illetve azt követően a fogyasztó kérésére elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

5. § (1) A pénzügyi intézmény e rendelet hatálybalépését követő 15 naptári napon belül a 6. és 7. melléklet szerinti tartalommal és formában, szerződéstípusonként – a forint alapú, a deviza alapú és a deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozóan – külön tájékoztatót tesz közzé arról, hogy az egyes szerződéstípusokba tartozó fogyasztói kölcsönszerződéseit érinti-e a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás. A pénzügyi intézmény a jogerős bírósági ítéletek alapján tájékoztatja a fogyasztókat a peres eljárások befejezéséről, eredményéről és az adott szerződéstípus vonatkozásában teljesítendő elszámolás megküldésének határidejéről, továbbá a pénzügyi intézmény közzéteszi azon szerződési feltételek és érintett termékek megnevezését, amelyek esetében a bíróság jogerősen megállapította, hogy az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötés tisztességes.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatót a pénzügyi intézmény az internetes honlapjának főlapján, a figyelem felkeltésére alkalmas módon megjelenített „Elszámolási és forintosítási információk” cím, „Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről” alcím alatt teszi elérhetővé, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben pedig a figyelem felkeltésére alkalmas módon, a hirdetmények kifüggesztésére szolgáló, jól látható helyen és módon kifüggeszti. A pénzügyi intézmény az internetes felületen és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kihelyezett 6. és 7. melléklet szerinti tájékoztatóban közölt adatokat szükség esetén újabb sorok beillesztésével folyamatosan frissíti.

6. § (1) A pénzügyi intézmény ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és honlapján a 3. § (2) bekezdése szerint létrehozott „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt legkésőbb az elszámolás tárgyában legelőször kiküldött levelek postára adásával egyidejűleg elhelyezi az elszámolással összefüggő alábbi információkat, ajánlott nyomtatvány mintákat és internetes elérhetőségeket:

a) formanyomtatvány minta a pénzügyi intézményhez benyújtható, elszámolás elmaradása miatti panasz, illetve az elszámolás tartalmával kapcsolatos panasz előterjesztéséhez,

b) a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése,

c) a Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetőségének pontos megjelölése.

(2) A pénzügyi intézmény az „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további információkat is elhelyezhet.

7. § (1) Az elszámolást a pénzügyi intézmény a 2014. évi XL. törvény 15. §-a szerint bejelentett, ennek hiányában azon címre postázza, amely címre a fogyasztói kölcsönszerződéssel kapcsolatos időszakos tájékoztatási kötelezettségét teljesíteni köteles.

(2) A fogyasztó a 2014. évi XL. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az alábbi módon jogosult megtenni:

a) amennyiben a pénzügyi intézmény lehetővé teszi, úgy a pénzügyi intézmény internetes szolgáltatói felületén keresztül, az erre szolgáló menüpontban,

b) fiókhálózattal nem rendelkező pénzügyi intézmények esetében postai úton, vagy

c) személyesen a pénzügyi intézmény ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben.

(3) A fogyasztónak a nyilatkozat megtételére meghatalmazott útján is lehetősége van, ez esetben a pénzügyi intézmény ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti hatóság által felülhitelesített, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okiratot fogad el.

8. § (1) Az elszámolással összefüggésben a pénzügyi intézményhez benyújtott panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén a fogyasztónak küldött elutasító válaszhoz a pénzügyi intézmény a jogorvoslatra vonatkozóan a 8. melléklet szerinti tájékoztatást csatolja.

(2) Az elszámolás összegszerűségét érintően benyújtott panasz részbeni vagy teljes elutasítása esetén a fogyasztó kifejezett kérésére a pénzügyi intézmény a fogyasztónak küldött válaszhoz mellékeli az elszámolás teljes körű levezetését, valamint az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot. E kötelezettség nem terheli a pénzügyi intézményt, ha az elszámolás teljes körű levezetését, valamint az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta.

9. §1

10. § A mellékletekben előírt formanyomtatványokat, az MNB által alkalmazni javasolt nyomtatványokat, mintaszövegeket és az elszámolással összefüggő egyéb, a pénzügyi intézményeket érintő információkat az MNB e rendelet hatálybalépésétől számított 15 munkanapon belül szerkeszthető formában elérhetővé teszi a honlapján az „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 2. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a pénzügyi intézmény által kialakítandó tartalmi elemei deviza alapú fogyasztói, forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza kölcsönszerződés esetében

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Szerződésszám:

Tisztelt …….. (fogyasztó neve)!

Ebben a levélben tájékoztatást adunk a fenti számú szerződésre vonatkozóan az Elszámolási törvényben előírt elszámolási kötelezettség teljesítéséről, annak eredményéről, valamint mellékeljük a korábbi években megküldött időszaki értesítésekben szereplő adatokat - éves bontásban - tartalmazó táblázatot is.

E levél második részében tájékoztatjuk továbbá a szerződésmódosításra vonatkozó törvény által előírt szerződésmódosítás lényegi elemeiről, tartalmáról, valamint a szerződésmódosítással összefüggő jogokról és lehetőségekről is. Mellékletként megküldjük az új törlesztési táblázatot, amelyből láthatja a jövőbeni fizetési kötelezettségeit.

E levélben tájékoztatjuk arról is, hogy milyen teendői vannak abban az esetben, ha a levélben közölt adatok felülvizsgálatát kéri. (A levél tartalmának nem megfelelő szöveg törlendő)

I.    Elszámoláshoz kapcsolódó információk

Az Elszámolási törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve újraszámítottuk a fenti számú szerződés alapján fennálló fogyasztói kölcsön/lízingtartozást (szerződéstől függően a megfelelő alkalmazandó), amelynek végeredményét az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Az elszámolás eredményeképpen megállapított, tisztességtelenül felszámított összeget az alábbi táblázat tartalmazza:

Tisztességtelenül felszámított összeg (devizanem):

 

Az alábbiakban látható, hogy a tisztességtelenül felszámított összegből mekkora összeg került jóváírásra, beszámításra a fenti számú kölcsönszerződésbe/az egyéb szerződésből eredő lejárt tartozásra/illetve mekkora a kifizetésre kerülő összeg (megfelelő szövegrész alkalmazandó):

 

Összeg

Devizanem

Jóváírt, beszámított összeg*:

 

 

Kifizetendő összeg*:

 

 

* kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, amennyiben van jóváírandó/kifizetendő összeg

Az alábbiakban látható a szerződésbe beszámított összegek részletezése és az így módosult tőketartozás összege:

Az elszámolás/pénzügyi teljesítés** napján fennálló

Az elszámolás/pénzügyi teljesítés** előtt a nyilvántartás devizanemében

Szerződés javára elszámolt (levont) összeg az elszámolás/pénzügyi teljesítés** napján

Az elszámolás/pénzügyi teljesítés** napját követően a nyilvántartás devizanemében

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

A fogyasztói kölcsönszerződésből és egyéb szerződésből (szerződésszám feltüntetésével) eredő lejárt tartozás:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás***:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó áthidaló kölcsönből eredő tartozás***:

 

 

 

 

 

 

Nem esedékes tőketartozás:

 

 

 

 

 

 

** megfelelő feltüntetendő

***nem kell feltüntetni, ha az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető

Az elszámolást a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott képletek és elvek alapján végeztük el. Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.

Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítandó tájékoztatás helye. A tájékoztatásra vonatkozó részeket a következő sorrendben állítja össze a pénzügyi intézmény. Az alábbi esetekre vonatkozó tájékoztatást csak akkor kell szerepeltetni, amennyiben a szerződés, elszámolás az adott esettel érintett.

1.    Amennyiben a címzett fogyasztó kifizetésre jogosult, az azzal kapcsolatos információk feltüntetése

2.    Amennyiben a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelés engedményezésre került, az azzal kapcsolatos tudnivalók feltüntetése (az engedményezés tényéről, továbbá arról történő tájékoztatás, hogy a követeléskezelőtől is kérhet elszámolást, stb…)

3.    A fogyasztói kölcsönszerződés egyes, alábbi kategóriáinak megfelelő egyedi információk feltüntetése (elszámolás során alkalmazott elvek, egyéb tudnivalók)

a.    élő szerződés (nincs felmondva és kifizetés következtében sem szűnt meg) - nincs nyilvántartva késedelem, továbbá az elszámolást követően tartozás maradt fenn;

b.    élő szerződés - a pénzügyi intézmény késedelmes teljesítést tart nyilván és az elszámolást követően tartozás maradt fenn;

c.    élő szerződés - az elszámolást követően nem maradt fenn tartozás;

d.    megszűnt szerződés - a megszűnésre a teljes kifizetés miatt került sor;

e.    megszűnt szerződés – a megszűnésre tartozás fennmaradásával került sor;

f.    árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés;

g.    áthidaló kölcsönnel érintett fogyasztói kölcsönszerződés;

h.    az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött más szerződésből eredő, lejárt követelést érvényesít a fogyasztói követelésbe történő beszámítás útján;

i.    egyéb esetek, amelyek fentiek kombinációjából állnak, vagy fentiekben nem kerültek felsorolásra, de az elszámolást érinti és a pénzügyi intézmény megítélése szerint egyedi tájékoztatást igényel.

Amennyiben a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, úgy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, elektronikus szolgáltatói felületen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (ha nem rendelkezik elektronikus szolgáltatói felülettel a pénzügyi intézmény, akkor az elhagyható). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított 5 munkanapon belül megküldjük.

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/.........)„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.

II.    Szerződésmódosuláshoz kapcsolódó információk

Az alábbiakban tájékoztatjuk a fenti számú szerződés módosításának lényegi elemeiről, tartalmáról, valamint a szerződésmódosítással összefüggő jogokról és lehetőségekről.

A kizárólag kamatmódosulással érintett szerződések esetében feltüntetendő szöveg:

A forintosítás szabályai alá a deviza és devizaalapú fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződések tartoznak, ezért a szerződésének devizaneme a törvény alapján nem módosul. Az elszámolást követően a fogyasztói kölcsönszerződések esetében a kamatperiódusok referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamatfelár-periódusok – időtartama az alábbi szabályok szerint módosul:

Amennyiben a fordulónaptól számított hátralévő futamidő meghaladja:

- a 16 évet, akkor öt év,

- a 9 évet, de legfeljebb 16 év, akkor négy év,

- a 3 évet, de legfeljebb 9 év, akkor három év.

Az alábbi táblázat tartalmazza a szerződésmódosítás előtti és az azt követő adatokat.

 

A szerződésmódosulás előtt

A szerződésmódosulást követő

Éves kamat (%):

 

 

Kezelési költség:

 

 

Kamatperiódus:

 

 

Várható havi törlesztőrészlet (devizanem):

 

 

Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.

A forintosítással, kamatmódosítással érintett szerződések esetében feltüntetendő szöveg:

A fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének és egyes más rendelkezéseinek módosulásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény rendelkezéseinek eleget téve tájékoztatjuk, hogy a deviza alapú kölcsönszerződését átszámítottuk forintra. A forintosítás elvégzése során a 2014. évi LXXVII. törvény 10. §-ában meghatározott árfolyamot alkalmaztuk. Az átszámítással kapcsolatos főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

A forintosítást megelőzően
(deviza)

A forintosítást követően

A fogyasztói kölcsönszerződésből eredő nem esedékes tőketartozás összege:

 

A fogyasztói kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozás összege:

 

 

Gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás:

 

 

Az átváltáskor alkalmazott árfolyam:

 

Éves kamat (%):

 

 

Kezelési költség:

 

 

Kamatperiódus időtartama:

 

 

Az új kamatperiódus kezdő időpontja:

 

Törlesztőrészlet összege:

 

 

A szerződésmódosulást követően fizetendő törlesztőrészlet első esedékessége:

 

Kölcsönszerződésének lejárata:

 

 

Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.

Amennyiben nem kíván élni a forintosítás lehetőségével, úgy ezt írásban kezdeményezheti (adós-adóstárs együttesen) pénzügyi intézményünknél, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

1.    A fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződés hátralévő futamideje legkésőbb 2020. december 31. napján lejár.    

2.    A várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben,

3.    A jövedelemarányos törlesztőrészlet és hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló jogszabály (a továbbiakban: JTM rendelet) szerint jogosult lenne az adott devizaalapú kölcsönt felvenni.

4.    A törvény alapján a forintra átváltás esetén számítható induló kamat meghaladja az eredetileg számítható kamatot, kamatfelárat, és árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés esetén a fogyasztó a pénzügyi intézménynek írásban nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a pénzügyi intézmény a fordulónaptól kezdődően nem biztosítja az általa alkalmazott törlesztési árfolyam és az árfolyamgát törvényben meghatározott rögzített árfolyam közötti különbség forintösszegét az árfolyamgát törvény szerinti gyűjtőszámlahitelből történő folyósítással. (Az árfolyamgátra vonatkozó rész árfolyamgáttal érintett szerződések esetében tüntetendő fel. E bekezdéshez illesztett szöveggel a pénzügyi intézmény feltünteti azokat az adatokat, amelyek alapján a kamatfelárra vonatkozó kitételnek való megfelelőség megállapítható, továbbá szövegesen tájékoztatja a fogyasztót, hogy e kitételnek megfelel-e, vagy sem.)

Amennyiben nem kíván a forintosítás lehetőségével élni, úgy az arra vonatkozó beadvány mintát honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/)„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélszolgálatainkon érheti el.

Az eljárás során a pénzügyi intézmény számítja ki, hogy megfelel-e az alábbiakban feltüntetett deviza vagy deviza alapú jelzálog-kölcsönszerződésekre vonatkozó JTM rendelet (32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet) alábbi szabályainak:

-    Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott euro alapú hiteleknél és eurohiteleknél a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 50%-át, pénzügyi lízingnél
55%-át.

-    Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott, egyéb devizában meghatározott devizahitelek kitettségének hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 35%-át, pénzügyi lízingnél 40%-át.

-    Amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, a jövedelem arányos törlesztőrészlet mutató (a továbbiakban: JTM) hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg eurohitel, euro alapú hitel nyújtása esetén a 25%-ot,

egyéb devizában meghatározott devizahitel nyújtása esetén a 10%-ot.

-    Amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme eléri vagy meghaladja a négyszázezer forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg eurohitel, euro alapú hitel nyújtása esetén a 30%-ot, egyéb devizában meghatározott devizahitel nyújtása esetén a 15%-ot.

A pénzügyi intézmény által ismert feltételek figyelembevétele mellett, a pénzügyi intézmény az alábbiakban tájékoztatja a fogyasztót, hogy a forintosítás mellőzésére az 1-3. feltételek figyelembevételével jogosult-e.

A jövedelemarányos törlesztőrészlet számításához az alábbi dokumentumok szükségesek:

A Pénzügyi intézmény által megszövegezendő rész. A pénzügyi intézménynek fel kell hívnia a fogyasztó figyelmét arra, hogy amennyiben a várható törlesztőrészletet meghaladó összegű, rendszeres jövedelme van az MNB által hivatalos árfolyamként jegyzett devizanemben, abban az esetben ezt igazolnia kell a pénzügyi szervezet felé.

A forintosítás külön költséggel nem jár, amennyiben nem kíván élni a forintosítás és kamatmódosítás lehetőségével, a kölcsönszerződést a szerződés módosuló rendelkezéseinek kézhezvételét követő 60 napon belül felmondhatja, ebben az esetben a felmondást követő 90 napon belül meg kell fizetnie a fennálló összes tartozást. Ez történhet saját, illetve más pénzintézet általi hitelkiváltásból is.

A forintra történő átváltással és kamatmódosítással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/)„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben és a telefonos ügyfélszolgálatunkon talál.

III.    Felülvizsgálatra, jogorvoslatra vonatkozó információk

Az alábbiakban tájékoztatjuk az elszámolásra, valamint a szerződésmódosításra vonatkozó felülvizsgálati, jogorvoslati lehetőségekről.

Szerződésmódosulással nem érintett szerződés esetén az alábbi szövegrész alkalmazandó:

Amennyiben az elszámolást vitatja, vagy a szerződésmódosítás elmaradása miatt panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

Elszámolással, szerződésmódosulással érintett szerződés esetén az alábbi szövegrész alkalmazandó:

Amennyiben az elszámolással, a szerződésmódosítással, a tájékoztatás teljeskörűségével, vagy az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatában foglalt adatokkal kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

(Pénzügyi intézmény megnevezése)

Az elszámolást és szerződésmódosítást szabályozó jogszabályok: 2014. évi XXXVIII. törvény; 2014. évi XL. törvény; 2014. évi LXXVII. törvény; 2014. évi LXXVIII. törvény; 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet; 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet; 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet; 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

2. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 2. § (2) bekezdés szerinti, követeléskezelő által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a követeléskezelő által kialakítandó tartalmi elemei

(az egyes tartalmi elemek értelemszerűen alkalmazandók)

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Szerződésszám:

Tisztelt Címzett!

Az elszámolásból eredő jogai érvényesítése érdekében a ……-án/én benyújtott kérelmében kérte az elszámolást, a velünk szemben fennálló tartozás összegének megállapítása érdekében, figyelembe véve az elszámolás általános polgári jogi szabályait és a már igénybevett kedvezményeket. Az elszámolás során az engedményezés időpontjától alkalmazott kamattal megnövelt összeggel vettük figyelembe az engedményezés időpontjában fennálló tartozást.

Az Elszámolási törvényben előírt kötelezettségünknek eleget téve újraszámítottuk a fenti számú szerződés alapján fennálló fogyasztói kölcsön/lízingtartozást (szerződéstől függően a megfelelő alkalmazandó), amelynek végeredményét az alábbi táblázatok, az előző években megküldött időszaki értesítésekben szereplő adatokat pedig a mellékelt táblázat tartalmazza.

Tisztességtelenül felszámított összeg:

 

Az alábbiakban látható, hogy a tisztességtelenül felszámított összegből mekkora összeg került jóváírásra, beszámításra a fenti számú kölcsönszerződésbe/az egyéb szerződésből eredő lejárt tartozásra/illetve mekkora a kifizetésre kerülő összeg (megfelelő szövegrész alkalmazandó):

 

Összeg

Devizanem

Jóváírt, beszámított összeg*:

 

 

Kifizetendő összeg*:

 

 

* kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, amennyiben van jóváírandó/kifizetendő összeg

Az alábbiakban látható a szerződésbe beszámított összegek részletezése és az így módosult tőketartozás összege:

Az elszámolás/ pénzügyi teljesítés** napján fennálló

Az elszámolás/pénzügyi teljesítés** előtt a nyilvántartás devizanemében

Szerződés javára elszámolt (levont) összeg az elszámolás/pénzügyi teljesítés** napján

Az elszámolás/pénzügyi teljesítés** napját követően a nyilvántartás devizanemében

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

A fogyasztói kölcsönszerződésből és egyéb szerződésből (szerződésszám feltüntetésével) eredő lejárt tartozás:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás***:

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó áthidaló kölcsönből eredő tartozás***:

 

 

 

 

 

 

Nem esedékes tőketartozás***:

 

 

 

 

 

 

** megfelelő feltüntetendő

***nem kell feltüntetni, ha az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető

Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.

Az elszámolást követően a fenti számú szerződés alapján fennálló tartozás kamata és törlesztőrészlete*** az alábbiak szerint módosul.

 

Az elszámolást megelőző

Az elszámolást követő

Követeléskezelő által alkalmazott éves kamat (%):

 

 

Várható havi törlesztőrészlet (devizanem)***:

 

 

***nem kell feltüntetni, ha az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető

Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítható addicionális tájékoztatás helye.

Amennyiben a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, úgy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, elektronikus szolgáltatói felületen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (amelyik nem releváns elhagyható). Az igény beérkezését követő 5 munkanapon belül megküldjük a részletes, az elszámolás során figyelembe vett valamennyi adatot tartalmazó tájékozatót.

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/.........)„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.

Ez itt a követeléskezelő által kialakítandó tájékoztatás helye. A tájékoztatásra vonatkozó részeket a következő sorrendben állítja össze a követeléskezelő. Az alábbi információkat csak akkor kell szerepeltetni, amennyiben a szerződés, elszámolás az adott esettel érintett:

1.    Amennyiben a címzett fogyasztó kifizetésre jogosult, az azzal kapcsolatos információk feltüntetésére (ha nem jogosult a fogyasztó kifizetésre, akkor nem tartalmaz ez a rész kifizetésre vonatkozó utalást, információt)

2.    Amennyiben a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelés engedményezésre került, az azzal kapcsolatos információk feltüntetése

3.    A fogyasztói kölcsönszerződés egyes, alábbi kategóriáinak megfelelő egyedi információk feltüntetése:

a)    élő szerződés (nincs felmondva és kifizetés következtében sem szűnt meg) - nincs nyilvántartva késedelem, továbbá az elszámolást követően tartozás maradt fenn;

b)    élő szerződés - a pénzügyi intézmény késedelmes teljesítést tart nyilván és az elszámolást követően tartozás maradt fenn;

c)    élő szerződés - az elszámolást követően nem maradt fenn tartozás;

d)    megszűnt szerződés - a megszűnésre a teljes kifizetés miatt került sor;

e)    megszűnt szerződés – a megszűnésre tartozás fennmaradásával került sor;

f)    árfolyamgáttal érintett fogyasztói kölcsönszerződés;

g)    áthidaló kölcsönnel érintett fogyasztói kölcsönszerződés;

h)    az elszámolásra köteles pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött más szerződésből eredő, lejárt követelést érvényesít a fogyasztói követelésbe történő beszámítás útján;

i)    egyéb esetek, amelyek fentiek kombinációjából állnak, vagy fentiekben nem kerültek felsorolásra, de a pénzügyi intézmény megítélése szerint egyedi tájékoztatást igényel.

Amennyiben az elszámolást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

(követeléskezelő megnevezése)

Az elszámolást szabályozó jogszabályok: 2014. évi XXXVIII. törvény; 2014. évi XL. törvény; 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet; 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet; 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet; 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

3. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 2. § (3) bekezdés szerinti, 1996. évi CXII. törvény 200/B. § alapján, kedvezményes végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések esetében megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a pénzügyi intézmény által kialakítandó tartalmi elemei

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Szerződésszám:

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy fenti számú szerződése ………….. napon a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-ában foglaltak szerinti végtörlesztés következtében megszűnt. Kérésének megfelelően pénzügyi intézményünk az Elszámolási törvényben foglaltak figyelembe vételével újraszámítottuk a megszűnt fogyasztói kölcsön/lízingszerződéséből (szerződéstől függően a megfelelő alkalmazandó) eredő követelését, amelynek végeredményét az alábbi táblázat, az előző években megküldött időszaki értesítésekben szereplő adatokat pedig a mellékelt táblázat tartalmazza.

Elszámolásból adódó kedvezmény (Ft):

 

Végtörlesztésből adódó, igénybevett kedvezmény (Ft):

 

Egyéb szerződésből eredő lejárt tartozás összege* (Ft):

 

Kifizetendő összeg* (Ft):

 

*nem kell feltüntetni, ha az adott szerződés tekintetében nem értelmezhető

Ez itt a pénzügyi intézmény által kialakítandó tájékoztatás helye. A tájékoztatásra vonatkozó részeket a következő sorrendben állítja össze a pénzügyi intézmény:

1.    Amennyiben a címzett fogyasztó kifizetésre jogosult, úgy az azzal kapcsolatos információkat tünteti fel a pénzügyi intézmény először a levélnek ebben a részében (ha nem jogosult a fogyasztó kifizetésre, akkor nem tartalmaz ez a rész kifizetésre vonatkozó utalást, információt) Amennyiben a címzett fogyasztó nem jogosult kifizetésre, úgy az erre és a befizetett 10.000 Ft-ra vonatkozó információkat tünteti fel a pénzügyi intézmény először a levélnek ebben a részében.

2.    egyéb információk

Amennyiben a most megküldött elszámolásnál bővebb adattartalmú elszámolásra van szüksége, úgy az erre vonatkozó igényét jelezheti személyesen, elektronikus szolgáltatói felületen, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül (amelyik nem releváns elhagyható). A személyesen, valamint az egyéb módon igényelt részletes tájékoztatót az igényléstől számított
5 munkanapon belül megküldi.

Az elszámolással kapcsolatos egyéb információkat honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu/)„Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, továbbá az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben kifüggesztett tájékoztatókban is megtalálja.

Az elszámolást a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott képletek és elvek alapján végeztük el. Az elszámolás szabályainak betartását a Magyar Nemzeti Bank hivatalból ellenőrzi és a fogyasztók érdekében fellép, amennyiben a jogszabályi előírások megsértését tapasztalja.

Amennyiben az elszámolást vitatja és panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már nem lesz lehetősége panaszt tenni, kizárólag abban az esetben, ha a panasztételben akadályoztatva volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

(Pénzügyi intézmény megnevezése)

Az elszámolást szabályozó jogszabályok: 2014. évi XXXVIII. törvény; 2014. évi XL. törvény; 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet; 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet; 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelet; 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet

4. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A) A 2. § (5) bekezdés szerinti hiteltörténeti kimutatás

Hiteltörténeti kimutatás

Időszak1

Pénzügyi intézmény által előírt törlesztőrészlet az időszakos tájékoztatásokban szereplő devizanemben2

Befizetés

Lejárt tartozás
az időszak végén a nyilvántartás devizanemében5

Nem esedékes tőketartozás
az időszak végén a nyilvántartás devizanemében6

A befizetés
devizanemében3

A nyilvántartás devizanemében, a pénzügyi intézmény által alkalmazott árfolyamon4

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

Összeg

Devizanem

B) A 2. § (5) bekezdés szerinti hiteltörténeti kimutatás tájékoztatója

Tisztelt Ügyfelünk!

A táblázat oszlopaiban szereplő adatok könnyebb megértéséhez kérjük, olvassa el tájékoztatónkat.

1.    Az „Időszak” megnevezésű oszlopban kerülnek feltüntetésre a fogyasztói kölcsönszerződésben szereplő hitelezői követelés folyósításával és visszafizetésével érintett évek. Ez - a folyósítás, a megszűnés és az elszámolás fordulónapját tartalmazó évek kivételével - minden esetben a január 1-jétől december 31-ig tartó időszakot jelenti.

2.    A „Pénzügyi intézmény által előírt törlesztőrészlet” oszlopban szerepel a szerződésben foglalt - tisztességtelennek minősülő - feltételek szerint, az adott időszakban előírt törlesztőrészletek összege az időszakonként megküldésre kerülő kimutatás devizanemében, a hitelező által alkalmazott árfolyamok használatával kifejezve, amelynek összege az időszakonként megküldött kimutatásokból ellenőrizhető.

3.    A „Befizetés a befizetés devizanemében” oszlopban szerepel az adott időszakban ténylegesen a kölcsönszerződéshez kapcsolódóan megfizetett összeg a befizetés devizanemében, amelynek összege az időszakonként megküldött kimutatásokból ellenőrizhető.

4.    A „Befizetés a nyilvántartás devizanemében, a hitelező által alkalmazott árfolyamon” oszlopban szerepel a devizában befizetett törlesztőrészlet forintban kifejezve.

5.    A „Lejárt tartozás az időszak végén” oszlopban látható a lejárt (késedelemmel érintett) tartozás összege az 1-es oszlopban feltüntetett év/időszak végén, a nyilvántartás devizanemében.

6.    „A Nem esedékes tőketartozás az időszak végén” megnevezésű oszlopban szerepel a még fennálló, késedelemmel nem érintett tőketartozás összege az 1-es oszlopban feltüntetett év/időszak végén, a nyilvántartás devizanemében.

5. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 3. § (1) bekezdés szerinti közzététel-minta a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítéséről

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük:

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma    Közzététel dátuma    

    folyamatban/éééé.hh.nn         éééé.hh.nn

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma    Közzététel dátuma    

    folyamatban/éééé.hh.nn         éééé.hh.nn

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma    Közzététel dátuma    

    folyamatban/éééé.hh.nn         éééé.hh.nn

A Nemzeti Eszközkelőnek vételre felajánlott lakóingatlannal érintett fogyasztói kölcsönszerződésekre a közzétételben foglalt tájékoztatás nem vonatkozik, mivel ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében a pénzügyi intézménynek nem kell a fogyasztóval elszámolnia.

Az 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a szerinti végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződésekre nem vonatkozik a közzétételben foglalt tájékoztatás. Ezen fogyasztói kölcsönszerződések esetében nem automatikusan történik az elszámolás, hanem a fogyasztó 2015. március 1. és március 31. napja között kérheti a pénzügyi intézményt az elszámolás elkészítésére. Az elszámolást ez esetben 2015. november 30-áig köteles megküldeni a pénzügyi intézmény.

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően került sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (pénzügyi intézmény postacíme), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (panasz benyújtására szolgáló fax szám), illetve elektronikus úton (panasz benyújtására szolgáló e-mailcím). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.cím) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a (intézményi e-mailcím) címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panaszára indokolással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követően 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges.

A következő szöveg abban az esetben tüntetendő fel, ha a forint alapú/deviza alapú/ deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződés típuson belül van olyan szerződési feltétel, amely tekintetében elszámolási kötelezettség nem áll fenn:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a forint alapú/deviza alapú/ deviza alapúnak nem minősülő deviza* fogyasztói kölcsönszerződések közül az alábbi szerződési feltétel(ek) vonatkozásában elszámolási kötelezettségünk nem áll fenn.

Deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések részét képező szerződési feltételek

<szerződési feltétel(ek) megnevezése>

A fővárosi törvényszék/ítélőtábla/Kúria …. számú döntése alapján a fenti szerződési feltétel(ek) tisztességesnek minősül(nek).

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések részét képező szerződési feltételek

<szerződési feltétel(ek) megnevezése>

A fővárosi törvényszék/ítélőtábla/Kúria …. számú döntése alapján a fenti szerződési feltétel(ek) tisztességesnek minősül(nek).

Deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződések részét képező szerződési feltételek

<szerződési feltétel(ek) megnevezése>

A fővárosi törvényszék/ítélőtábla/Kúria …. számú döntése alapján a fenti szerződési feltétel(ek) tisztességesnek minősül(nek).

* a megfelelő feltüntetendő, a többi törlendő

(Pénzügyi intézmény neve)

6. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

Az 5. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás-minta a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perekkel érintett deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések adósaival történő elszámolás határidejéről

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL

ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást kezdeményezett/nem kezdeményezett*.

A következő szöveg abban az esetben tüntetendő fel, ha a pénzügyi intézmény kezdeményezett pert:

Per státusza     Per jogerős lezárásának dátuma    Per eredménye    Elszámolás kiküldésének
határnapja

folyamatban/lezárt*    éééé.hh.nn    tisztességes/tisztességtelen*
    éééé.hh.nn

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett vagy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. március 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. március 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

A következő szöveg abban az esetben tüntetendő fel, ha a per eredményeképpen szerződési feltétel tisztességessége kerül megállapításra:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a peres eljárásban a bíróság az alábbi szerződési feltételek tisztességességét állapította meg, ezért e szerződési feltételekkel összefüggésben elszámolási kötelezettség nem terheli pénzügyi intézményünket:

Szerződési feltétel
megnevezése

Alkalmazás
időszaka

Érintett
termékek
megnevezése

 

éééé.hh.nn –
éééé.hh.nn

 

(Pénzügyi intézmény neve)

*megfelelő feltüntetendő, a többi törlendő

7. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

Az 5. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás-minta a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perekkel érintett fogyasztói kölcsönszerződések adósaival történő elszámolás határidejéről

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL

ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza* fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

Az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti forint alapú/a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése szerinti deviza alapúnak nem minősülő deviza* fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk/a Magyar Nemzeti Bank/pénzügyi intézményünk és a Magyar Nemzeti Bank* a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást kezdeményezett/nem kezdeményezett*:

Per státusza     Per jogerős lezárásának dátuma    Per eredménye    Elszámolás kiküldésének határnapja    

folyamatban/lezárt*    éééé.hh.nn    tisztességes/tisztességtelen*    éééé.hh.nn

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza* fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, illetőleg a Magyar Nemzeti Bank a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a forint alapú/deviza alapúnak nem minősülő deviza* fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

A következő szöveg abban az esetben tüntetendő fel, ha a per eredményeképpen szerződési feltétel tisztességessége kerül megállapításra:

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a peres eljárásban a bíróság az alábbi szerződési feltételek tisztességességét állapította meg, ezért e szerződési feltételekkel összefüggésben elszámolási kötelezettség nem terheli pénzügyi intézményünket:

Szerződési
feltétel
megnevezése

Alkalmazás időszaka

Érintett
termékek
megnevezése

 

éééé.hh.nn – éééé.hh.nn

 

(Pénzügyi intézmény neve)

*megfelelő feltüntetendő, a többi törlendő

8. melléklet az 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelethez

A 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződés adósaival történő elszámolás és szerződésmódosulás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól

Ha a fogyasztó a pénzügyi intézménynek az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatosan közölt álláspontjával nem ért egyet és az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja, vagy nem kapott elszámolást, illetve módosított szerződést a pénzügyi szolgáltatótól és szerinte annak elszámolási és/vagy szerződésmódosítási kötelezettsége fennáll, továbbá ha panaszát annak elkésettsége miatt a pénzügyi szolgáltató érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kérelemmel fordulhat a Pénzügyi Békéltető Tes tülethez (a továbbiakban: Testület).

A kérelem a benne foglalt állítások igazolása érdekében mellékelt okiratokkal együtt nyújtható be a kormányablakoknál vagy közvetlenül a Pénzügyi Békéltető Testülethez. A kérelem benyújtásához alkalmazható nyomtatvány minták elérhetők a pénzügyi intézmények ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben vagy kérhetők a Pénzügyi Békéltető Testülettől (levélcím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172. Telefon: +36-1 489-9700; E-mail: pbt@mnb.hu.), illetve letölthetők a szolgáltatók, valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról (http://felugyelet.mnb.hu/pbt) is.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása ingyenes, de az eljárással kapcsolatban esetlegesen felmerült fogyasztói költségek megtérítésére nincs mód. A fogyasztó magát személyesen vagy meghatalmazott útján képviselheti, meghatalmazott bárki lehet. Az eljárásban csak abban az esetben tart meghallgatást a Testület, ha azt a kérelmező vagy a pénzügyi szolgáltató írásban kéri, egyéb esetben meghallgatás nélkül dönt.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a pénzügyi szolgáltató álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető. Ha a fogyasztó a kérelem benyújtásában akadályoztatva volt, az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított 6 hónapon belül kezdeményezheti az eljárást. Az akadályoztatás tényét igazolni szükséges.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 90 napon belül köteles befejezni. Ez a határidő a hiánytalan kérelem beérkezésétől kezdődik, így értelemszerűen abba a hiánypótlás időtartama nem számít bele. Hiánytalan kérelem esetén a Pénzügyi Békéltető Testület az eljárást megindítja, azaz a kérelmet és annak mellékleteit az érintett pénzügyi szolgáltatónak megküldi és felhívja arra, hogy 15 napon belül válasziratban nyilatkozzon, hogy a kérelemben foglaltakat hogyan értékeli, van-e egyezségi ajánlata. Kéri továbbá a pénzügyi intézményt, hogy az elszámolást küldje meg és közvetlenül közölje válaszát és esetleges egyezségi ajánlatát a kérelmezővel is.

A Pénzügyi Békéltető Testület a jövőben is törekszik arra, hogy lehetőség szerint a felek állapodjanak meg és az elszámolás tekintetében közöttük egyezség jöjjön létre. Ha ez sikerül, a Testület az egyezséget jóváhagyja, ha nem sikerül, döntést kell hoznia. Az elszámolás vitatása esetén döntése lehet a kérelem elutasítása, amennyiben a pénzügyi szolgáltató általi elszámolás helyes volt, illetve a szerződésmódosítási kötelezettségének eleget tett; vagy a kérelemben foglaltaknak részben vagy egészben helyt ad és megállapítja a helyes elszámolást, a szerződés helyes tartalmát és kötelezi a pénzügyi szolgáltatót annak végrehajtására. A döntés mindkét fél számára kötelező, a pénzügyi szolgáltatónak alávetést tennie nem kell, hiszen a 2014. évi XL. törvény 22. § (4) bekezdése így rendelkezik.

1. Amennyiben a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt elutasította, azonban a fogyasztó az elszámolást/szerződésmódosulást továbbra is vitatja

A benyújtott kérelemben be kell mutatni a helytelen adatot, illetve számítási hibát és annak okát is. Ennek feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen az ügylettel kapcsolatban minden olyan információval és adattal, melynek segítségével a pénzügyi szolgáltató által küldött elszámolást és módosított szerződést ellenőrizni tudja és a számítási hiba, ha van, azonosítható. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a számítási hiba bemutatását és annak okát sem jelöli meg a kérelmező, a Testület a kérelmet hiánypótlásra visszaküldi és határidő tűzésével felszólítja a kérelmezőt a jelzett hiányok pótlására. Ha a hiányosságok pótlása az adott határidőre nem történik meg vagy a hiányt a kérelmező nem pótolta, a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja és az eljárást lezárja.

2. Ha a pénzügyi intézmény az elszámolással/szerződésmódosulással kapcsolatos panaszt arra hivatkozással utasította el, hogy az elkésett, azonban a fogyasztó megítélése szerint panaszát határidőben nyújtotta be

Ha a kérelmező úgy ítéli meg, hogy a panasza nem volt elkésett, azt mégis elutasította a pénzügyi szolgáltató annak érdemi vizsgálata nélkül, azt kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett, így annak elutasítása nem volt jogszerű és kötelezze a pénzügyi szolgáltatót arra, hogy a panaszeljárást folytassa le, ennek keretében a panasszal érdemben foglalkozzon. E kérelem esetében a kérelmezőnek meg kell indokolnia, hogy a panasza miért nem volt elkésett és mellékelnie kell minden olyan dokumentumot, mely állításának bizonyítását célozza.

3. Amennyiben a fogyasztó az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség megállapítása érdekében kezdeményez eljárást

Ha a kérelmező az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség fennállásának megállapítását kéri, ebben az esetben is indokolnia kell, hogy az elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettség mely törvény alapján és miért áll fenn, valamint a kérelemhez csatolnia kell minden olyan iratot, melyből megállapítható, hogy mely fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában és miért van elszámolási/szerződésmódosítási kötelezettsége a pénzügyi szolgáltatónak.

Jogorvoslati lehetőségek

A Pénzügyi Békéltető Testület döntésével szemben, annak érdemében, azaz a döntés megváltoztatása érdekében, bíróság előtti jogorvoslatnak van helye, melyet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, kérelem formájában. Ha ezzel a jogával bármelyik érintett fél él, a Pénzügyi Békéltető Testület határozata nem végrehajtható mindaddig, amíg az illetékes bíróság e kérelem tárgyában döntést nem hoz.

A bíróság előtti jogorvoslat nemperes eljárásban, a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróságon – a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye szerinti kerületi bíróságon – zajlik. A kérelem formátum letölthető a pénzügyi szolgáltatók honlapjáról, valamint a Magyar Nemzeti Bank honlapjáról (http://felugyelet.mnb.hu/pbt) is.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!