nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás
a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról
2014-12-25
2018-05-31
2
Jogszabály

12/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás

a közadatok közzétételének és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire – kiadom a következő utasítást:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BVOP), a büntetés-végrehajtási intézetekre és intézményekre (a továbbiakban: bv. intézetek) terjed ki (a továbbiakban együtt: bv. szervek).

2. A bv. szervek kötelesek a büntetés-végrehajtási szervezet honlapján (http://www.buntetes-vegrehajtas.gov.hu) a Melléklet szerinti adatokat közzétenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott közlési és megőrzési időpontok szerint.

3. A honlapon közzéteendő adatok koordinálását a Kommunikációs Főosztály a tárgykör szerint illetékes főosztály, illetve a bv. intézetek közreműködésével végzi. A honlap karbantartása a BVOP-ra vonatkozóan a Kommunikációs Főosztály, a bv. intézetekre vonatkozóan a bv. intézetek feladata.

II. Fejezet

Az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

4. A BVOP tekintetében az adatszolgáltatást

a) a Melléklet I. Szervezeti, személyzeti adatai vonatkozásában – a 10. pont kivételével – a Személyügyi és Szociális Főosztály vezetője,

b) a Melléklet I. Szervezeti, személyzeti adatai közül a 10. pont, a Melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatai közül a 2., 4., 7. és 10. pontban meghatározottak vonatkozásában a Kommunikációs Főosztály vezetője,

c) a Melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatai közül az 1., 6. és 13. pontban meghatározottak vonatkozásában a Jogi és Adatkezelési Főosztály vezetője,

d) a Melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatai közül a 11. pontban meghatározottak vonatkozásában a szakmailag illetékes főosztály vezetője,

e) a Melléklet II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatai közül a 12. pontban meghatározottak, valamint a Melléklet III. Gazdálkodási adatok vonatkozásában – a 7–8. pont kivételével – a Közgazdasági Főosztály vezetője,

f) a Melléklet III. Gazdálkodási adatai közül a 7. pont vonatkozásában a projektet koordináló főosztály vezetője, a 8. pont vonatkozásában a Műszaki és Ellátási Főosztály vezetője

végzi.

5. A bv. intézetek tekintetében az adatszolgáltatásért a bv. intézetek vezetői felelősek.

6. A BVOP-ra vonatkozó adatokat informatikai úton kell továbbítani a Kommunikációs Főosztály részére. Az informatikai úton történő továbbítás BVOP szervezetén belüli infrastrukturális feltételeit, azok működtetéséhez szükséges technikai segítségnyújtást az Informatikai Főosztály biztosítja. Az adatok továbbítását az illetékes főosztályok a továbbítandó adat mennyiségi és minőségi tulajdonságai függvényében főként elektronikus levélként vagy elektronikus levél csatolmányaként, táv-adatátviteli úton való másolással (SharePoint/FTP) – e-mailen történő értesítéssel egyidejűleg – végzik.

7. A Mellékletben a bv. szervek vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Fejezet

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése

8. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése az alábbiak szerint történik.

a) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton terjeszthető elő kérelem. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt beérkezését és nyilvántartásba vételét követően haladéktalanul át kell adni az adatot kezelő büntetés-végrehajtási szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról.

b) A közérdekű adat megismerése iránti igénynek az adatot kezelő büntetés-végrehajtási szervnek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül, közérthető formában és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni.

c) Ha a közérdekű adatot kezelő büntetés-végrehajtási szerv az igény teljesítését megtagadja, arról annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban vagy – amennyiben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

d) Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett büntetés-végrehajtási szerv, úgy azt haladéktalanul köteles továbbítani a közérdekű adatot kezelő szervnek. Az igény áttételéről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az adatigénylőt erről a büntetés-végrehajtási szerv értesíti.

e) Amennyiben az igény 15 nap alatt nem teljesíthető (például az adatok az igényelt csoportosításban nem állnak rendelkezésre, azok kigyűjtése a határidőn belül objektív okból nem lehetséges, illetve nagy terjedelmű vagy nagyszámú adatigénylés esetén), a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

f) Amennyiben az igénylő kötelezően közzétett adat megismerésére irányuló kérelmet terjeszt elő, ennek tényéről – az adathoz való hozzáférési hely megjelölésével – az igénylőt tájékoztatni kell.

g) Az igénylő az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot kaphat. A másolat készítéséért a felmerült költség mértékéig az adatot kezelő büntetés-végrehajtási szerv a mindenkor hatályos önköltség számítási szabályzatban meghatározottaknak megfelelően díjat állapít meg, amelynek összegéről az igénylőt előzetesen tájékoztatni kell. A másolat kiadása a szolgáltatási díj megfizetését követően történik.

h) Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Az adatok törlése az adatot kezelő büntetés-végrehajtási szerv feladata.

i) Az igény teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a közérdekű adatok közlése ne járjon mások jogainak vagy törvény alapján korlátozottan megismerhető adatok bizalmasságának sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes adatok, minősített adatok.

j) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni, olyan módon, hogy a korlátozottan megismerhető adatok tartalmára megalapozott következtetést ne lehessen levonni.

9. Az elutasított kérelmekről, azok indokairól a bv. szervek nyilvántartást vezetnek.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

11.1

Melléklet a 12/2014. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

A BV. SZERVEK ÁLTAL KÖZZÉTEENDŐ KÖZADATOK LISTÁJA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat

Közzétételre kötelezett

Közzétételre kötelezett

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

BVOP

bv. intézetek

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

BVOP

bv. intézetek

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme).

BVOP

bv. intézetek

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

BVOP

bv. intézetek

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és az 1. pontban meghatározott adatai.

BVOP

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

BVOP

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

 

 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

BVOP

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

BVOP

bv. intézetek

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

BVOP

bv. intézetek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat

Közzétételre kötelezett

Közzétételre kötelezett

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

BVOP

 

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

BVOP

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

 

 

4.

Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

BVOP

bv. intézetek

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

BVOP

bv. intézetek

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

BVOP

bv. intézetek

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

 

 

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

BVOP

bv. intézetek

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

BVOP

bv. intézetek

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

BVOP

bv. intézetek

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

BVOP

bv. intézetek

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

 

 

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

 

 

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

 

 

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

 

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

 

 

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma.

 

 

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

 

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.

 

 

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

 

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Közzétételre kötelezett

Közzétételre kötelezett

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

BVOP

bv. intézetek

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

BVOP

bv. intézetek

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

BVOP

bv. intézetek

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

BVOP

bv. intézetek

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

BVOP

bv. intézetek

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

BVOP

bv. intézetek

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

BVOP

bv. intézetek

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

BVOP

bv. intézetek

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!