nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás
a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól
2015-01-01
infinity
1

13/2014. (XII. 23.) BVOP utasítás

a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendeletre, továbbá a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasításra – a következő utasítást adom ki:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságára (a továbbiakban: BvOP) és valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre, intézményre (a továbbiakban együtt: bv. szervek),

b) a bv. szervek hivatásos, közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományára (a továbbiakban: dolgozó).

II. fejezet

A hozzájárulás feltételei

2. A jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak akkor részesíthető a dolgozó támogatásban, ha a hozzájárulás fedezete az adott bv. szerv költségvetésében rendelkezésre áll.

III. fejezet

A hozzájárulás igénylésének és folyósításának rendje

3. A kérelem igénylésének rendje:

a) a dolgozó a hozzájárulás iránti kérelmet az 1. melléklet szerint nyújtja be a szolgálati út betartásával a bv. szerv személyügyi szakterületére,

b) a hozzájárulás feltételeinek fennállását a bv. szerv személyügyi szakterülete igazolja, és az igényt nyilvántartásba veszi,

c) amennyiben a dolgozó által benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy azokból a jogosultsági feltételek egyértelműen nem állapíthatók meg, a bv. szerv személyügyi szakterülete – határidő tűzésével – hiánypótlásra szólítja fel a dolgozót,

d) a bv. szerv gazdasági szakterületének vezetője – a szerződés és számla alapján – nyilatkozik a dolgozó számára kifizethető támogatás összegéről, a folyósítás kezdetének napjáról vagy a hozzájárulás elutasításáról,

e) a munkáltatói jogkör gyakorlója a kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el, döntéséről a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője útján írásban értesíti a dolgozót, engedélyezés esetén meghatározza a folyósítható támogatás havi összegét.

4. A hozzájárulás folyósítása átutalással, a dolgozó által megadott folyószámlára a havi illetménnyel egyidejűleg történik.

5. A dolgozó – a számfejtés érdekében – köteles a bérbeadó által, saját nevére az albérleti díjról kiállított számlát a tárgyhót követő hónap 10. napjáig leadni a gazdasági szakterület részére.

6. A dolgozó köteles minden olyan változást bejelenteni, amely a hozzájárulás jogalapját vagy kifizetését befolyásolja.

7. A bérleti, albérletidíj-hozzájárulásban bejelentett változásokat a bv. szerv személyügyi szakterülete a 2. melléklet szerinti nyomtatványon rögzíti, és a BvOP Illetményszámfejtési Osztályára haladéktalanul továbbítja.

8. A hozzájárulás folyósítását meg kell szüntetni, ha a dolgozó

a) jogviszonya megszűnik, a megszűnés napján,

b) bérleti jogviszonya bármely okból megszűnik, illetőleg megszüntetésre kerül, annak időpontjával,

c) a bérleti, albérleti díjról kiállított számlát a tárgyhót követő hónap 10. napjáig nem nyújtja be,

d) a hozzájárulással kapcsolatban valótlan nyilatkozatot tesz, adatot közöl, vagy bejelentési kötelezettségét megszegi.

IV.

Záró rendelkezések

9. A pénzügyi fedezet hiányában elutasított kérelmeket a bv. szerv személyügyi szakterülete tartja nyilván. Költségvetési feltételek realizálódása esetén a bv. szerv szociális bizottsága a nyilvántartásba vett igénylőket – a szociális helyzet, családi körülmények és a szolgálati érdek figyelembevételével – rangsorolja, és javaslatot tesz a hozzájárulás folyósítására.

10. A bv. szerv gazdasági szakterülete minden esetben köteles vizsgálni a leadott eredeti számla pénzügyi előírásoknak történő megfelelőségét. Az előírásoknak nem megfelelő számla alapján kifizetést nem teljesíthet, melyről haladéktalanul – a bv. szerv személyügyi szakterülete útján – értesíti a dolgozót.

11. A hozzájárulásra vonatkozó valótlan nyilatkozattételért, bejelentési kötelezettség elmulasztásáért a dolgozót kártérítési, fegyelmi és/vagy büntetőjogi felelősség terheli.

12. Ez az utasítás 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2014. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

…………………………………………..

bv. szerv megnevezése

KÉRELEM

A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 13. § (4) bekezdése, valamint a bérleti, albérletidíj-hozzájárulás szabályairól szóló 36/2012. (VIII. 24.) BM utasítás 17. § (1) bekezdése alapján kérem engedélyezni számomra bérleti/albérleti/lízing* hozzájárulás kifizetését.

1.    Dolgozó neve:

2.    Születési helye, ideje:

3.    Szolgálati helye/beosztása:

4.    Adóazonosító jele:

5.    Családi állapota:

6.    Házastárs/élettárs neve:

7.    A dolgozóval együtt lakó személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat):

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

8.    A dolgozóval együtt költöző személyek (név, születési év, rokoni kapcsolat):

a.)

b.)

c.)

d.)

e.)

9.     A dolgozóval együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme:

10. A dolgozó állandó lakásának adatai:

a.) Lakóhelyének címe:

b.) Lakóhelyének jellege, lakáshasználat jogcíme (saját tulajdon, házastárs/élettárs tulajdona, bérlemény, szívességi lakáshasználó, egyéb):

11. A dolgozó tartózkodási helye, az albérlet, a bérelt, lízingelt lakás adatai:

a.) Cím:

b.) Szobaszám:

c.) Bérleti díj összege:

12. A kérelem indokolása:

13. Nyilatkozom, hogy munka- vagy szolgálati helyemen, illetve annak vonzáskörzetében önálló lakással nem rendelkezem, lakhatásom egyéb módon megoldani nem tudom. Az általam bérbe, albérletbe, lízingbe vett lakást életvitelszerűen lakom.

14. A hozzájárulás igényelt összege:

15. Nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálását befolyásoló, illetőleg a hozzájárulás folyósítását érintő változásokat 3 napon belül a szervezeti egység vezetőjének bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul felvett hozzájárulás összegét a Ptk. szerinti kamatokkal terhelten vissza kell fizetnem.

Dátum:

………………………………………………………
dolgozó aláírása

A hozzájárulás kifizetését kérelmező számára javaslom/nem javaslom*.

……………………………………………………
közvetlen vezető

A hozzájárulás kifizetésének feltételei fennállnak/nem állnak fenn*.

……………………………………………………
a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője

Szociális Bizottság javaslata:

…………………………………………………….
elnök

A kérelemben, a mellékelt szerződésben foglaltakra tekintettel, a vonatkozó rendelkezések alapján a dolgozó számára kifizethető maximális összeg …………… havonta.

c Hozzájárulok a kérelem alapján a kérelmező számára havi …………… forint hozzájárulás kifizetéséhez 20…… év ……………… hónap …… napjától.

vagy**

c Hozzájárulás kifizetéséhez nem járulok hozzá.

…………………………………………………….
gazdasági szakterület vezetője

c A dolgozó számára engedélyezem havi …………… forint hozzájárulás kifizetését 20…… év ……………… hónap …… napjától.

vagy**

c A kérelmet elutasítom.

…………………………………………………
munkáltatói jogkör gyakorlója

______________

* A megfelelő aláhúzandó.

** A megfelelő sor X-szel jelölendő.

2. melléklet a 13/2014. (XII. 23.) BVOP utasításhoz

Iktatószám:    Tárgy:    Albérleti hozzájárulás
        változásjelentés

    Ügyintéző:

    Telefon:

BVOP Közgazdasági Főosztály

Illetményszámfejtési Osztály

Budapest

Tisztelt Osztályvezető Úrhölgy/Úr!

A bv. szerv személyi állományából a következő dolgozó vonatkozásában, az alábbiak szerint kérem, hogy az albérletidíj-hozzájárulások módosítására intézkedni szíveskedjen:

Dolgozó neve

Adóazonosító jele

Hozzájárulás kezdete

Hozzájárulás
bruttó összege

Hozzájárulás
vége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:

……………………………………………………………
a bv. szerv személyügyi szakterületének vezetője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!