nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről
2015-01-01
2015-05-13
3
Jogszabály

43/2014. (XII. 29.) FM rendelet

a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 71. § és 72. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Fogalommeghatározás

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) állami ménes: az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, a Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában lévő, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) által központi sajátteljesítmény-vizsgálat végzésére akkreditált telephely,

b) forráskimerülés: a költségvetési törvényben meghatározott pénzügyi keret teljes mértékű vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézkedés jellegéből adódóan nem használható ki,

c) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték becslést végző szervezet: a tenyésztőszervezet, a tenyésztési hatóság, az állami ménesek, az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (a továbbiakban: tejtermelés ellenőrzést végző szervezet),

d) tenyésztőszervezet: az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkező tenyésztő egyesület vagy szövetség.

2. A támogatás célja, célterületek

2. § (1) A támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minőségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon keresztül.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) törzskönyvezés,

b) teljesítményvizsgálat, és

c) tenyészérték becslés.

(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgáltatások megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A fajtaelismerésre és a fajtaelismerés fenntartására irányuló, a tenyésztési hatóság által előírt teljesítményvizsgálathoz támogatást igényelhet azon tenyésztőszervezet vagy az Átv. 3. § 25. pontja szerinti tenyésztő vállalkozás, amely a teljesítményvizsgálatban részt vesz.

(5) Az (4) bekezdés szerinti támogatás tekintetében a tenyésztő vállalkozásra az 5. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

3. A támogatás mértéke

3. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységekre legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos, a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek száz százalékát.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a vizsgálatok költségeinek hetven százalékát.

(4) A 2. § (4) bekezdése szerinti fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó támogatás mértéke nem haladhatja meg a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban rögzített vizsgálati költségek hetven százalékát.

(5) A (2)–(4) bekezdések szerinti támogatás alapját a tenyésztőszervezetnél felmerülő igazolható költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.

4. A támogatás kedvezményezettje

4. § A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, illetve amely, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, továbbá

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) tenyésztőszervezet tagja vagy az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltat,

c) megbízása alapján a tenyésztőszervezet az Átv.-ben előírtak szerinti törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási eljárás alatt,

e) nincs lejárt köztartozása,

f) nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és

g) amellyel szemben nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

5. A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme

5. § (1) A kedvezményezett a 702/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatási programban történő részvétel érdekében támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez, amely az alábbiakat tartalmazza:

a) a vállalkozás neve és mérete (mikro-, kis-, középvállalkozás), ügyfél-azonosítója,

b) a tevékenység ismertetése:

ba) a törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati, tenyészérték-becslési szolgáltatások mely fajra vonatkoznak,

bb) a szolgáltatást mely időszakra kívánja igénybe venni (megkezdés és befejezés dátuma), és

bc) a szolgáltatásban részesülő kedvezményezett állatállományok tenyészetkódja,

c) nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az elszámolható költségek meghatározása e rendelet szerint történik,

d) nyilatkozat arról, hogy mely tenyésztőszervezet, vagy megbízottja által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni e rendelet szerint, és

e) nyilatkozat arról, hogy megfelel a 4. §-ban foglaltaknak.

(2) A kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet a tenyésztési hatóság által közzétett, egységes nyomtatványon kell benyújtania.

(3) A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás megkezdése előtt benyújtja a tenyésztési hatósághoz.

6. § (1) A tenyésztési hatóság ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az 5. § (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak és megállapítását – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kérelemre rájegyzett záradékban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából, a záradékkal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére. A tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság döntéséről a kedvezményezettet tájékoztatja.

(2) Amennyiben a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme nem felel meg az 5. § (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak, – a Ket. 83. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a tenyésztési hatóság a záradékolást határozatban megtagadja.

(3) A tenyésztési hatóság záradékolást megtagadó határozata esetén a támogatott szolgáltatás igénybevétele jogosulatlannak minősül.

(4) A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének záradékolását követően kezdheti meg.

6. A tenyésztőszervezet kifizetési kérelme

7. § (1) Az adott időszakra vonatkozóan elvégzett szolgáltatásokra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására tevékenységenként, az 1. mellékletben meghatározottak szerint – a 2. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – az adott szolgáltatást elvégző azon tenyésztőszervezet jogosult, amely

a) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,

b) az Átv.-ben előírtak szerint, megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet,

c) nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végző szervezettel vagy a tenyésztési hatósággal szemben,

d) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

(2) A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, és az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó kifizetési kérelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-ig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

8. § (1) Az MVH a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el.

(2) Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 3. § (1)–(4) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy a teljes kifizetési kérelem elutasításra kerül.

(3) Az MVH – az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, forrás rendelkezésre állása esetén – a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

(4) Az adott támogatási célra kifizetett összegről az MVH havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelős miniszternek, aki a forrás kimerülése esetén közleményt ad ki.

(5) A tenyésztőszervezet az általa nyújtott vagy megbízottjával elvégeztetett szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza

a) törzskönyvezés esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét,

b) teljesítményvizsgálat elvégzése, valamint tenyészérték megállapítása esetén, az elvégzett tevékenység megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek összegét és annak támogatással fedezett részét.

(6) A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának.

(7) A kedvezményezett a (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy elvégeztetésére a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor.

(8) A kedvezményezettre, továbbá az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenőrzés során kizárólag azon adatok tekinthetőek a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett esetében a tenyésztési hatóság a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet záradékolta.

7. Ellenőrzés, nyilvántartás

9. § (1) A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenőrzéseket – az eljárási törvény 46–54. §-ában foglaltak szerint – az MVH végzi. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az MVH rendeli el.

(2) A tenyésztőszervezet, az e rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan, a 702/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikke szerinti részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 8. § (5) bekezdésében meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint a támogatás kedvezményezettjének a hatóság által záradékolt nyilatkozata másolatát, miszerint a 4. §-ban foglaltaknak megfelel. A nyilvántartást, valamint a tenyésztési hatóság által záradékolt kifizetési kérelmet a tenyésztőszervezet az e rendelet alapján részére folyósított legutolsó támogatás odaítélésétől számított öt évig köteles megőrizni.

8. A támogatás forrása

10. § Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak megfelelően a támogatás forrását a Földművelésügyi Minisztérium a fejezeti kezelésű Állattenyésztési feladatok 10032000-01220191-54000007 számú előirányzat-felhasználási keretszámláról biztosítja.

KÜLÖNÖS RÉSZ

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. FEJEZET

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

9. Törzskönyvezés

11. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás,

b) dezoxiribonukleinsav (a továbbiakban: DNS) alapú származás-ellenőrzés,

c) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése, a törzskönyvezett illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében,

d) mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása a törzskönyvezett, illetve termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében.

12. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) tej- és kettőshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

aa) élő nőivarú egyedek, valamint

ab) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, központi lajstromszámmal (a továbbiakban: KPLSZ) ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák,

b) húshasznosítású fajták esetében a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő

ba) a tenyésztési hatóság által hitelesített törzskönyvi zárása alapján, tárgyév január elsején a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő tehén,

bb) a törzskönyvi nyilvántartásba támogatási év során felvett, legalább 9 hónapos korú élő üszők, valamint

bc) a támogatási évben apaállattá nyilvánított, KPLSZ-szel ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élő tenyészbikák

után.

(2) A támogatásra való jogosultság feltétele minden fajta esetében, hogy a támogatott egyedek szaporítását (termékenyítés, fedeztetés) az Átv. 9. § (1) bekezdése szerinti központi adatbankba (Szarvasmarha Információs Rendszer, a továbbiakban: SZIR) szabályszerűen bejelentették, és azt a rendszer regisztrálta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

13. § (1) DNS alapú származás-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az International Society for Animal Genetics (a továbbiakban: ISAG) akkreditációval rendelkező hazai laboratóriumban, a megszületett ivadék szülői származásának megerősítése vagy kizárása céljából elvégeztetett vizsgálatok után, valamint egyedazonosítás esetén.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az akkreditált laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvei alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

(3) Nem igényelhető támogatás:

a) a tenyésztési hatóság által elrendelt vizsgálat után, amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a tenyésztőszervezet által a vizsgálatkérő bizonylaton jelzett szülő kizárható,

b) ha a tenyésztési hatóság más hatóság felkérésére végez egyedazonosítást, illetve szülői származásigazolást.

14. § (1) A mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a SZIR-be szaporításonként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

15. § (1) A tenyésztőszervezet támogatást igényelhet a mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása tevékenységre a törzskönyvezett és termelés ellenőrzésbe vont állományok tekintetében, a tenyésztési feladatok érdekében végzett termékenyítésenként a SZIR-be bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a gyűjtött adatokról készített összesítő alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

10. Teljesítményvizsgálat

16. § Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Szarvasmarha Kódex), vagy a tenyésztési programban rögzítettek alapján az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) tejtermelés-ellenőrzés,

b) hústermelés-ellenőrzés,

c) tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

d) hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,

e) hús központi ivadékteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: központi hús ITV),

f) küllemi bírálat,

g) növendékbika üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika ÜSTV),

h) növendékbika központi sajátteljesítmény-vizsgálata (a továbbiakban: növendékbika KSTV),

i) ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálat.

17. § (1) Tejtermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet tej- és kettőshasznú fajta esetében a tárgyévben termelésellenőrzésbe vont tehenek után, az adott tenyésztőszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához a Szarvasmarha Kódex, vagy a tenyésztési program előírása szerinti tejtermelés-ellenőrzési alapadatokat szolgáltató szarvasmarhatartóknál, illetve a „B” típusú tejtermelés-ellenőrzésben részt vevőknél elvégzett tejtermelés-ellenőrzés után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a tejtermelés-ellenőrzést végző szervezet által kiállított okirat alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

18. § (1) Hústermelés-ellenőrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a hús- és kettőshasznú fajta esetében a hústermelés-ellenőrzésben tartott tehénállománya után. A támogatás a Termékenyítési Rendszerben regisztrált, húshasznú, illetve kettőshasznosítású fajta esetében húshasznú apaságú, és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben regisztrált, támogatási évben leellett elsőborjas üszők és tehenek után igényelhető.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programjában meghatározott, elvégzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó egyedi mért és számított adatokat a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint a tenyésztési hatóságnak benyújtsa.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

19. § (1) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a tej- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ezer párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja, amely tartalmazza az ivadékvizsgálati terv nyilvántartási számát is.

20. § (1) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznosítású fajta tenyésztőszervezete az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban meghatározottak szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati és referencia célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ötszáz párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztőszervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja, amely tartalmazza az ivadékvizsgálati terv nyilvántartási számát is.

21. § (1) Központi hús ITV tevékenységre támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programjában meghatározottak szerint végrehajtott hús- és kettőshasznosítású bika központi hús ITV-jét elvégzi.

(2) Kedvezményezettenként legfeljebb tizenöt bika ivadékvizsgálata támogatható, amennyiben a bikák legalább kettőszázhuszonöt vizsgálatot zártak utóddal, és a kedvezményezett a vizsgálatot zárt utódok közül bikánként két-két ivadékot (két bika és két üsző) vágóhídon a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt módon levágat, minősíttet, és az adatokat a SZIR-nek átadták.

(3) A támogatás feltétele, hogy a központi hús ITV-t szervező szervezet által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR-ben regisztrálta.

(4) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja, amely tartalmazza az ivadékvizsgálati terv nyilvántartási számát is.

22. § (1) A Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint küllemi bírálat tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tenyészbikák tenyészértékbecslést szolgáló küllemi bírálata után, a tenyészbikák elsőborjas leányivadékai alapján, vagy

b) húshasznú fajták esetében valamennyi, két évnél fiatalabb, a főtörzskönyvben regisztrált nőivarú növendékállat küllemi bírálata után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet a küllemi bírálati adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

23. § (1) Növendékbika ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, a tenyésztőszervezet által szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott, a növendékbika ÜSTV-t eredményesen lezárt, természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbikák után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a növendékbika ÜSTV indítás bejelentését a tenyésztő megtegye a tenyésztési hatóság, valamint az adott fajta tenyésztőszervezete számára.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

24. § (1) Növendékbika KSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, az általa szervezett és a Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban rögzítettek szerint végrehajtott növendékbika KSTV-t eredményesen lezárt, továbbtenyésztésre – természetes fedeztetésre vagy mesterséges termékenyítésre – alkalmas minősítést kapott, KPLSZ-szel ellátott tenyészbika után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a KSTV indítást a növendékbika KSTV indítást végző szervezet a tenyésztési hatóságnak bejelentse.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

25. § (1) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatokra (rostélyos keresztmetszet, márványozottság, háti és fari bőr alatti faggyúvastagság vizsgálat) támogatást igényelhet a hús- és kettőshasznú fajta tenyésztőszervezete. A támogatás ismert származású, 2 éves kort be nem töltött, főtörzskönyves, hím- és nőivarú egyedek Szarvasmarha Kódexben, vagy a tenyésztési programban előírt mérési eredményei után igényelhető.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyésztőszervezet az általa elkészített vizsgálati tervet a tenyésztési hatóság számára megküldte, és a mért adatokat a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

11. Tenyészérték becslés

26. § (1) Tenyészérték becslésre (genetikai minőség megállapítása) támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a tejelő hasznosítású fajták esetében évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák,

b) a húshasznú fajták esetében a hústermelő képesség-, és fitnesz tulajdonságok tenyészértékének becslésére évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák

után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, valamint a hústermelő képesség-, és fitnesz tenyészérték adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

27. § (1) Az egyedek genotípusának megállapítására vonatkozó tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvében regisztrált tenyészbikajelöltek, illetve nőivarú egyedek genomikus vizsgálata után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezettel kötött megállapodásban elfogadta, továbbá az adott egyed egypontos nukleotid polimorfizmus (SNP) információja akkreditált genetikai laboratóriumból származzon és azokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadta a hazai referencia adatbázis felépítése céljából.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

II. FEJEZET

SERTÉSTENYÉSZTÉS

12. Törzskönyvezés

28. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés,

b) genetikai vizsgálatok elvégzése,

c) DNS alapú származás-ellenőrzés végzése.

29. § (1) Törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tárgyév január 1-jén induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplő

a) élő kocák, valamint

b) a tárgyévben fialt kocasüldők (előhasi kocák)

után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékről készült összesítő alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

30. § (1) A stresszérzékenység, ESR, PRL és Myogenin genotípusa megállapítása céljából végzett genetikai vizsgálatok elvégzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentése alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

31. § (1) DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a származás-ellenőrzés céljából ISAG akkreditációval rendelkező laboratóriumban végzett DNS vizsgálatokért.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentése alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

13. Teljesítményvizsgálat

32. § Támogatás a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Sertés Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) reprodukciós tesztadatok gyűjtése,

b) intramuszkuláris zsírvizsgálat,

c) üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban: ÜSTV),

d) hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat (a továbbiakban: HVT),

e) üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat,

f) Best Linear Unbiased Prediction (a továbbiakban: BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat.

33. § (1) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése céljából támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai alapján reprodukciós tesztbe vont végtermék-előállító telepeken, fajtakeresztezési konstrukciónként – legfeljebb ezer kocáig – végzett adatgyűjtés után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

(3) A támogatás feltétele megegyezik a törzs- és szaporítótelepen történő törzskönyvezési támogatás feltételeivel.

34. § (1) Intramuszkuláris zsírvizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a HVT, vagy a hízékonysági és vágási végtermékteszt vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapítása céljából.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a vizsgálatot végző laboratórium iktatószámmal ellátott jelentése alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

35. § (1) ÜSTV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeit a törzskönyvben rögzíti és az ÜSTV rekordok számának megfelelő adatokat a tenyésztési hatóságnak átadja.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

36. § (1) HVT végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Sertés Kódex, vagy a tenyésztési program előírásainak megfelelően végzett egyedi, vagy csoportos vizsgálatok végzése alapján, az adat Átv. 9. § (1) bekezdése szerinti központi adatbankba (a továbbiakban: központi adatbank) történő átadását követően.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

37. § (1) Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a törzskönyvi ellenőrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított, egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EUROP minősítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra a tenyésztési hatóságnak átadni.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az ellenőrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

38. § (1) A BLUP tenyészértékbecslés céljából történő ivadékvizsgálat végzésére támogatást igényelhet az a tenyésztőszervezet, amely a tenyésztőszervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját a vizsgálatban részt vevő tenyésztőnek átadja és a tenyésztési hatósághoz benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelően egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha egy kantól három üzemből üzemenként legalább négy ivadékot adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az átvett ivadékok alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

14. Tenyészérték becslés

39. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

III. FEJEZET

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS

15. Törzskönyvezés

40. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás vezetése,

b) DNS alapú származás-ellenőrzés és súrlókór rezisztencia vizsgálat.

41. § (1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet

a) a törzskönyvi nyilvántartásban tárgyév január 1-jén szereplő élő anyák és a támogatási évben leellett jerkék és gödölyék (első ellésű anyák),

b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő és a támogatási évben nyilvántartásba vett 6 hónaposnál idősebb élő jerkék és gödölyék,

c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő élő törzskosok és -bakok, továbbá a támogatási év folyamán beállított törzskosok és -bakok

után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

42. § (1) DNS alapú származás-ellenőrzés vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a származás-ellenőrzés céljából végzett vizsgálatokért. A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az ISAG, vagy az International Committee for Animal Recording (a továbbiakban: ICAR) akkreditációval rendelkező laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvei alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

(2) DNS alapú súrlókór rezisztencia vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a súrlókór rezisztencia megállapítása céljából végzett vizsgálatokért. A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az ISAG, vagy ICAR akkreditációval rendelkező laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvei alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

16. Teljesítményvizsgálat

43. § Támogatás a Juh Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Juh Kódex) és a Kecske Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Kecske Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) minősített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálata, minősített anyakecskék szaporasági teljesítményvizsgálata,

b) anyák hústermelő-képességének vizsgálata,

c) növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

d) növendék kosok és bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata,

e) tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata,

f) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú),

g) tenyészkosok és -bakok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej),

h) növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata.

44. § (1) Minősített anyák bárányozási teljesítményvizsgálatának, illetve minősített anyakecskék – született gidák után történő – szaporasági teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

45. § (1) Anyák hústermelő-képességének ismert származású bárányok és gidák alapján történő vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

46. § (1) Növendék jerkék és gödölyék üzemi sajátteljesítmény-vizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

47. § (1) Növendék kosok és -bakok üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

48. § (1) Tejelő anyák zárt laktációja vizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program előírásai szerint kerültek elvégzésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

49. § (1) Tenyészkosok gyapjúcélú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a tenyészkosonként elkészített eredményértékelő lapokról készült országos összesítő alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

50. § (1) Tenyészkosok és -bakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

51. § (1) Növendékkosok és -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata végzésére – a védett őshonos és veszélyeztetett fajták kivételével a tenyésztési program szerinti éves kori minősítésig – támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a vizsgálatok a Juh Kódex és Kecske Kódex, vagy a tenyésztési program által előírt módszerrel és kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

17. Tenyészérték becslés

52. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és a Juh Kódex és Kecske Kódex előírásai szerint tenyészértéket kapott egyedek után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

IV. FEJEZET

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

18. Törzskönyvezés

53. § Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) törzskönyvben tartás,

b) DNS alapú származás ellenőrzés.

54. § (1) Tenyészállatok törzskönyvben tartására támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a tenyésztési programban meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelő,

a) a tárgyév január 1-jén már a főtörzskönyvben szereplő tenyészkancák, valamint a tárgyévben a főtörzskönyvbe bejegyzett, egyedileg azonosított, élő minősített és osztályba sorolt tenyészkancák, továbbá

b) a tenyésztési hatóság által főtörzskönyvi számmal ellátott, a tárgyévben tenyésztési engedélyt kapott mének és szamármének

után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbázisból lekérdezett törzskönyvi adatok alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

55. § (1) DNS alapú származás-ellenőrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, ha a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztési programja szerinti származás-ellenőrzési vizsgálatot végeztet a főtörzskönyvben szereplő állományban az ISAG akkreditációval rendelkező hazai laboratóriumban, és a vizsgálat alapján a szülők nem zárhatók ki.

(2) A tevékenység elvégzését a vizsgálatot végző laboratórium vizsgálati jegyzőkönyve alapján, a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

19. Teljesítményvizsgálat

56. § Támogatás a Ló Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Ló Kódex), vagy a tenyésztési programban foglalt teljesítményvizsgálat végzése célterület keretében az alábbi tevékenységekre vehető igénybe:

a) mének központi sajátteljesítmény-vizsgája (a továbbiakban: STV),

b) legfeljebb 4 éves korú méncsikók központi telephelyen történő felkészítés utáni központi STV-je,

c) lófélék teljesítményvizsgálata: tenyészszemle, központi kanca STV, valamint ivadék teljesítményvizsgálat (a továbbiakban: ITV).

57. § (1) Mének, vagy méncsikók központi STV végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Ló Kódexnek, vagy a tenyésztési programnak megfelelő STV-ért, abban az esetben, ha a vizsgált

a) mén, vagy méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által akkreditált más központi helyszínen eredményes vizsgát tett, vagy

b) a legfeljebb 4 éves korú méncsikó az állami ménesben, vagy a tenyésztési hatóság által akkreditált más központi helyszínen került felkészítésre és ugyanott a felkészítés végén eredményes vizsgát tett,

és ezt a tenyésztési hatóság jelen lévő szakembere a vizsgalapokon aláírásával igazolta.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbankba elektronikus úton feladott STV adatok alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

58. § (1) Lófélék teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet, azon lófélék után, amely a Ló Kódex, vagy a tenyésztési program szabályainak megfelelő tenyészszemlén, vagy a tenyésztési hatóság által akkreditált központi helyszínen történő központi kanca-teljesítményvizsgálaton a támogatási évben került minősítésre, és a tenyésztőszervezet által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet elérte.

(2) A támogatás feltétele a teljesítményvizsgálat során keletkezett adatok tenyésztési hatóság részére történő feladása.

(3) A támogatás minősített egyedenként évente csak egy alkalommal igényelhető.

(4) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

20. Tenyészérték becslés

59. § (1) Tenyészérték becslésre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket kapott egyedek után, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

V. FEJEZET

BAROMFITÖRZSKÖNYVEZÉS

60. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a baromfifélék – tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka – I. és II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülő), származási igazolással rendelkező tenyészállomány, támogatási évben termelő, betörzsesített és a Baromfi Információs Rendszerben regisztrált számú egyede után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

(3) Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhető.

VI. FEJEZET

NYÚLTÖRZSKÖNYVEZÉS

61. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a főtörzskönyvbe sorolt, illetve a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplő, tetovált egyedi azonosítóval ellátott házinyúl tenyésznövendék után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VII. FEJEZET

PRÉMESÁLLAT TÖRZSKÖNYVEZÉS

62. § (1) Törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az egyedi bírálat alapján főtörzskönyvbe vett és a tenyésztési hatóág által hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkező, tenyésztésbe állított prémesállat egyedek után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető.

VIII. FEJEZET

MÉHTENYÉSZTÉS

21. Törzskönyvezés

63. § (1) A tenyésztési hatóság által engedélyezett méhanya nevelő telepen való törzskönyvezési tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet szerint vizsgált és minősített tenyészcsaládok után, a törzskönyvi nyilvántartás tárgyév április 1-jei adatai alapján.

(2) Támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére átadja.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a törzskönyvezés éves értékelő, illetve összesítő jelentés alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

22. Teljesítményvizsgálat

64. § (1) A Méh Teljesítményvizsgálati Kódexben, vagy a tenyésztési programban foglalt méhanya és méhcsalád teljesítményvizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet a Méh Központi Teljesítmény Vizsgálatra bejelentett telepeken végzett vizsgálatok után.

(2) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére átadja.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a teljesítményvizsgálat éves értékelő, illetve összesítő jelentés alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

23. Tenyészérték becslés

65. § (1) Méhanya és családja tenyészérték becslésére támogatást igényelhet a tenyésztőszervezet az értékelésben részt vevő és tenyészértéket mutató tenyészanya méhcsaládja után, minimum 5 kiemelten ellenőrzött nukleusz telepeken, a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak teljesítése esetén.

(2) A támogatás évente egy alkalommal igényelhető. A támogatás kifizetésének feltétele, hogy az adatokat a tenyésztőszervezet a tenyésztési hatóság részére átadja.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a tenyészérték becslés éves értékelő, illetve összesítő jelentés alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a kifizetési kérelem záradékkal történő ellátásával igazolja.

ZÁRÓ RÉSZ

66. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 73. § 2014. december 31-én lép hatályba.

67. § (1) E rendeletet a 2014. október 31-et követően teljesített szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

(2) Támogatott szolgáltatásnak minősül a 2014. november 1-je és e rendelet hatálybalépését legfeljebb 60 nappal követően elvégzett szolgáltatás, ha a kedvezményezettnek a támogatott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelme a tenyésztési hatósághoz a kifizetési kérelem benyújtását megelőzően továbbításra kerül.

(3) A kifizetési kérelmet a tenyésztőszervezet először az e rendelet hatályba lépését követő 30. napon jogosult benyújtani.

68. § (1) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseit a 2014. december 31-én folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

(2) Az R. alapján elbírált, 2014. november 30-ig az MVH-hoz benyújtott támogatási kérelmek a 2015. évi forrás terhére jóváhagyhatók és folyósíthatók.

69. § E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

70–72. §1

73. §2

1. melléklet a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhető támogatás mértéke

1. Szarvasmarha-tenyésztés

A.
Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás

1 400 Ft/egyed

2.

b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

3 000 Ft/vizsgálat

3.

c) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat működtetése

80 Ft/adat

4.

d) Mesterséges termékenyítésért felelős hálózat által gyűjtött adatok feldolgozása

70 Ft/adat

5.

Teljesítmény-vizsgálat

a) Tejtermelés-ellenőrzés

800 Ft/egyed

6.

b) Hústermelés-ellenőrzés

400 Ft/egyed

7.

c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése

800 Ft/adag

8.

d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése

800 Ft/adag

9.

e) központi hús ITV

45 000 Ft/utód

10.

f) Küllemi bírálat

350 Ft/egyed

11.

g) növendékbikák ÜSTV

40 000 Ft/minősített egyed

12.

h) növendékbika KSTV

80 000 Ft/minősített egyed

13.

i) Ultrahanggal végzett vágóérték vizsgálatok

1 500 Ft/vizsgált egyed

14.

Tenyészérték becslés

a) Tenyészértékbecslés tejelő fajták esetében

25 Ft/egyed

15.

b) hús-, és fitnesz tenyészértékbecslés

500 000 Ft/futtatás

16.

c) egyedek genotípusának megállapítása (SNP információ)

LD esetében:

5 000 Ft/egyed

ST esetében:

12 500 Ft/egyed

2. Sertéstenyésztés

A.
Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen

6 000 Ft/koca

2.

b) Genetikai vizsgálat

3 400 Ft/vizsgálat

3.

c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

3 000 Ft/vizsgálat

4.

Teljesítmény-vizsgálat

a) Reprodukciós tesztadatok gyűjtése

200 Ft/fialás

5.

b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat

3 400 Ft/vizsgálat

6.

c) ÜSTV

220 Ft/vizsgálat

7.

d) HVT

32 000 Ft/ivadék

8.

e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat

220 Ft/egyed

9.

f) BLUP tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat

21 200 Ft/vizsgálat

10.

Tenyészérték becslés

Tenyészértékbecslés

33 Ft/egyed

3.    Juh- és kecsketenyésztés

A.
Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként

550 Ft/egyed

2.

b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként/gödölyénként

600 Ft/egyed

3.

c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként/törzsbakonként

2 100 Ft/egyed

4.

d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

5 250 Ft/vizsgálat

5.

e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat

4 000 Ft/vizsgálat

6.

Teljesítmény-vizsgálat

a) Minősített anyák szaporasági teljesítményvizsgálata

210 Ft/egyed

7.

b) Anyák hústermelő-képességének vizsgálata

360 Ft/egyed

8.

c) Növendék jerkék/gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata

1 800 Ft/egyed

9.

d) Növendék kosok/bakok sajátteljesítmény-vizsgálata

15 000 Ft/egyed

10.

e) Tejelő anyák zárt laktációjának vizsgálata

1 350 Ft/egyed

11.

f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata

25 000 Ft/csoport

12.

g) Tenyészkosok/tenyészbakok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata

50 000 Ft/csoport

13.

h) Növendékkosok, -bakok központi sajátteljesítmény vizsgálata

60 000 Ft/egyed

14.

Tenyészérték becslés

Tenyészértékbecslés

120 Ft/egyed

4. Lófélék tenyésztése

A.
Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Törzskönyvben tartás (tenyészállat)

20 000 Ft/egyed

2.

b) DNS alapú származás ellenőrzés

10 000 Ft/vizsgálat

3.

Teljesítmény vizsgálat

a) Mének STV-je

170 000 Ft/egyed

4.

b) Méncsikók központi felkészítése és STV-je

500 000 Ft/egyed

5.

c) Lófélék teljesítményvizsgálata

15 000 Ft/egyed

6.

Tenyészérték becslés

Tenyészértékbecslés

2 000 Ft/egyed

5. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

A.
Sorszám

B.
Támogatás jogcíme

C.
Megnevezés

D.
Tételenként igényelhető támogatás

1.

Törzskönyvezés

a) Tyúk, gyöngytyúk

 

2.

1. I. törzskönyvi osztályban

1 300 Ft/betörzsesített egyed

3.

2. II. törzskönyvi osztályban

500 Ft/betörzsesített egyed

4.

b) Lúd

 

5.

1. I. törzskönyvi osztályban

4 600 Ft/betörzsesített egyed

6.

2. II. törzskönyvi osztályban

1 600 Ft/betörzsesített egyed

7.

c) Kacsa

 

8.

1. I. törzskönyvi osztályban

3 000 Ft/betörzsesített egyed

9.

2. II. törzskönyvi osztályban

1 200 Ft/betörzsesített egyed

10.

d) Pulyka

 

11.

1. I. törzskönyvi osztályban

4 000 Ft/betörzsesített egyed

12.

2. II. törzskönyvi osztályban

1 500 Ft/betörzsesített egyed

13.

e) Nyúl

3 300 Ft/tenyészállat

14.

f) Prémes állat

3 300 Ft/egyed

15.

g) Méhtörzskönyvezés

12 000 Ft/méhcsalád

16.

Teljesítmény-vizsgálat

Méh anya és méhcsalád

15 000 Ft/méhanya

17.

Tenyészérték becslés

Méh tenyészértékbecslés

120 000 Ft/apai anya törzscsalád

6. Fajtaelismerésre és a fajtaelismerés fenntartására irányuló teljesítményvizsgálat

A. Sorszám

B

C

D

1.

Teljesítményvizsgálat végzése

Végtermék és fajtatesztek

Vizsgálati költségek 70%-a

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!