nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2014. évi XCIX. törvény
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról
2015-02-02
2015-02-28
9

2014. évi XCIX. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról1

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1–2. §2

3–9. §3

10–11. §4

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

12–53. §5

54. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1–45.6

46.7

47–52.8

53.9

54–66.10

lép.

55. § (1)11

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1–10.12

11.13

12–13.14

14.15

15–24.16

II. FEJEZET

A NYUGDÍJREFORM ÉS ADÓSSÁGCSÖKKENTŐ ALAP MEGSZÜNTETÉSE

56. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap (a továbbiakban: Alap) 2015. január 31-én megszűnik.

57. § (1) Az Alap a fennálló magánjogi szerződéseit az 56. §-ban meghatározott határnapig megszünteti vagy gondoskodik az ilyen jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek összességének az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint a szerződésbe belépő fél részére történő átruházásáról.

(2) Az Alap záró beszámolóját az ÁKK Zrt. az Alap megszűnését követő 60 napon belül elkészíti, és azt a honlapján az Országgyűlés általi elfogadását követően haladéktalanul közzéteszi.

(3) Az Alap pénzeszközeit az ÁKK Zrt. 2015. január 31-éig átutalja a központi költségvetés javára, amelyet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoportként kell elszámolni.

(4) Az Alap megszűnésének időpontjáig keletkezett iratokat, valamint a (2) bekezdés szerinti záró beszámolót és az ahhoz kapcsolódó iratokat az ÁKK Zrt. a vonatkozó belső szabályzataiban foglaltak szerint megőrzi.

58. § Az Alap megszűnésével összefüggésben az 56. §-ban meghatározott határnapot követően felmerülő költségek az ÁKK Zrt.-t terhelik.

59. § (1)17

(2)18

60. §19

61. § Hatályát veszti

1.20

2.21

3.22

III. FEJEZET

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

62. §23

63. §24

64–66. §25

67. §26

68–74. §27

75–78. §28

79. § (1)29

(2)30

80–83. §31

84. §32

85. §33

86. §34

87. §35

88–89. §36

90. § (1)37

(2)38

(3)39

91. § (1)40

(2)41

(3)42

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

92. §43

5. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

93. §44

6. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

94. §45

95. § (1)46

(2)47

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

96–98. §48

99. §49

100. §50

101. §51

102–103. §52

104. §53

105–106. §54

107. §55

108. § (1)56

(2)57

(3)58

109. §59

8. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

110. §60

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

111–112. §61

113. §62

IV. FEJEZET

EGYES ÁLLAMI VAGYONTÁRGYAK TULAJDONJOGÁNAK INGYENES ÁTRUHÁZÁSA

10. Egyes köznevelési vagy szociális feladatot ellátó intézmények Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába adása

114. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és 14. § (1) bekezdése alapján

1. az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium,

2. az Esztergomi Arany János Általános Iskola,

3. az Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola,

4. az Esztergomi József Attila Általános Iskola,

5. az Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola,

6. az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola,

7. az Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium,

8. a Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola,

9. a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

működtetését szolgáló, állami tulajdonban lévő ingatlan, ingóság és vagyoni értékű jog 2015. január 1-jén ingyenesen Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába kerül.

(2) 2015. szeptember 1-jétől Esztergom Város Önkormányzata gondoskodik az (1) bekezdés 1–8. pontjában meghatározott intézmény – nem szakképzési – feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingóság a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti működtetéséről.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan, ingóság és vagyoni értékű jog tényleges birtokba adását Esztergom Város polgármestere és az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével hajtja végre.

(4) Esztergom város polgármestere és az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv az átadás-átvételi jegyzőkönyvet legkésőbb 2015. január 15-éig készíti el. A jegyzőkönyv tartalmi elemeit az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv állapítja meg. Esztergom város polgármestere és az állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv a jegyzőkönyv felvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el.

(5) Az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba kerülő vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplő bruttó nyilvántartási értékkel.

115. § (1) Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatában vállalhatja a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására a Kormány által rendeletben kijelölt szerv feladatából a 2011. december 31-én a Glatz Gyula Szociális Központ által ellátott feladat átvételét. A határozatában meg kell jelölni az átvállalt szociális és gyermekvédelmi feladatot, valamint a feladatellátáshoz szükségesnek ítélt, Esztergom Város Önkormányzata által igényelt ingatlanokat, valamint az ahhoz kapcsolódó vagyonelemeket. A határozatot 2015. március 31-éig kell a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) írásban közölni.

(2) Ha Esztergom Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti határozatban vállalja az (1) bekezdés szerinti feladat átvételét, a feladat ellátásához kapcsolódó vagyon és vagyoni értékű jog az MNV Zrt. által megkötött szerződés alapján e törvény erejénél fogva Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonába kerül. A szerződés megkötésében a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására a Kormány által rendeletben kijelölt szerv közreműködik. A szerződés legkésőbb 2015. június 30-áig köthető meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésben meg kell határozni az (1) bekezdés szerinti feladatot átvevő szervet, továbbá az (1) bekezdés szerinti feladatot a szerződés hatálybalépését megelőző napon ellátó olyan személyek körét, akiknek a jogviszonya az (1) bekezdés szerinti feladat átadásával a foglalkoztató személyében jogutódlás miatt bekövetkező változásra tekintettel módosul.

(4) Esztergom Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti feladat tekintetében a szerződés hatálybalépését megelőző napon ellátó szerv valamennyi jogának és kötelezettségének általános és egyetemleges jogutódja.

116. § A 114. § és 115. § szerinti nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4)–(10) bekezdését nem kell alkalmazni.

117. §63

11. Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonába adása közfeladatot ellátó szervezetek részére

118. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Szeged 3852 helyrajzi számú ingatlan 5248/10000-ed állami tulajdoni hányada ingyenesen a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonába kerül hitéleti célokra, azzal a feltétellel, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Szeged 25869/1 helyrajzi számú ingatlan, Szeged 25870 helyrajzi számú ingatlan és Szeged 25883/2 helyrajzi számú ingatlan összterületéből telekalakítással létrehozott 120 m2 területű ingatlanrész ingyenesen a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonába kerül a verseny- és tömegsport élénkítése, labdarúgás utánpótlás nevelési és oktatási sportfejlesztési célokra, azzal a feltétellel, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja. A szerződés megkötésére csak a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetését követően kerülhet sor.

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Pécs II. Szent István tér 18292/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Pécsi Egyházmegye tulajdonába kerül a Pécsi Egyházmegye Turisztikai és Múzeum Igazgatósága céljára, azzal a feltétellel, hogy a Pécsi Egyházmegye az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(4) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Debrecen 8489/1 helyrajzi számú 256 m2 területű ingatlan 10/11-ed tulajdoni hányada, és a 8481 helyrajzi számon található 472 m2 területű ingatlan ingyenesen a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tulajdonába kerül kert, park céljára, azzal a feltétellel, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(5) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján, az állam tulajdonában lévő, Budapest, VII. kerület Dohány u. 2. 34520 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége tulajdonába kerül múzeum céljára, azzal a feltétellel, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(6) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Veszprém 291 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Veszprémi Főegyházmegye tulajdonába kerül a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár elhelyezése céljából, azzal a feltétellel, hogy a Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(7) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Kecskemét 3424 helyrajzi számú és a Baja 470/2 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Hajdúdorogi Egyházmegye tulajdonába kerülnek hitéleti és egyéb közösségi célokra azzal a feltétellel, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegye az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(8) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Balatonalmádi 4252 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Dunántúli Református Egyházkerület, Balatonalmádi Református Egyházközsége tulajdonába kerül hitéleti és egyéb közösségi célokra azzal a feltétellel, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület, Balatonalmádi Református Egyházközsége az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(9) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Nyírbátor 2025 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tulajdonába kerül ifjúságnevelési tevékenység céljára azzal a feltétellel, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja.

(10) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Kastélyosdombó 177/1, 177/2, 172, 173, 174, 175 és 176 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tulajdonába kerülnek krízishelyzetben lévő családok reintegrációját elősegítő gazdálkodási modellprogram megvalósítása céljából. A tulajdonátruházás feltétele, hogy a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljes körűen átvállalja és a tulajdonátruházási szerződés megkötése időpontjában fennálló megtérítési igényét nem érvényesíti.

(11) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest III. kerület 18239/4 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerül az általa átvállalt állami és önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(12) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest VIII. kerület 35233/0/A/1–19 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség tulajdonába kerülnek oktatási célokra, azzal a feltétellel, hogy az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(13) Az (1)–(12) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. készíti elő és köti meg. A szerződésben az ingatlanok forgalmi értékeként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

12. Egyes állami tulajdonú ingatlanok Budapest X. kerület Kőbánya Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adása

119. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Budapest X. kerület 38916/7, 38916/8, 38916/9, 38916/10, 38916/11, 38916/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata tulajdonába kerülnek lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés a) pontját, (5) és (7) bekezdését.

(3) Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata a tulajdonába adott ingatlanokat a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott lakásgazdálkodási célokra használhatja fel. Ha Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata az ingatlanokat értékesíti, az elidegenítésből származó bevételt a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok fejlesztésére, korszerűsítésére vagy az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok vonatkozásában felmerült településfejlesztési feladatok megvalósítására köteles fordítani.

(4) A célhoz kötött hasznosításra vonatkozó előírások teljesüléséről, az ingatlanok fejlesztéséről, valamint az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek felhasználásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata évente beszámol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.

(5) Ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megállapítja, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata a célhoz kötött hasznosításra, illetve a bevételek célhoz kötött felhasználására vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan – ideértve az abból kialakított új ingatlant is – tulajdonjoga visszaszáll az államra, ha az ingatlan vagy az abból kialakításra kerülő új ingatlan Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata részéről időközben értékesítésre került, úgy az értékesítésből származó – az adásvétel napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt – bevételt köteles a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére átadni. Az állam tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kérelme alapján be kell jegyezni.

(6) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. készíti el és köti meg.

13. A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. tulajdonjogának
a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa részére történő ingyenes átadása

120. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) állam tulajdonában lévő üzletrészének tulajdonjoga ingyenesen a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának tulajdonába kerül a borvidék szőlészeti és borászati kutatási tevékenységéhez kapcsolódó közfeladatok elősegítése érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti üzletrész tulajdonátszállásának időpontja a feladatellátást szolgáló állami vagyon – ide nem értve a muzeális borkészletet – Társaságba történő apportálásának a cégjegyzékbe történő bejegyzéséről szóló cégbírósági végzés jogerőre emelkedésének napja.

(3) A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Társaság jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő megszüntetéséről, a Társaságban fennálló részesedése bármilyen jogcímen történő átruházásáról, a részesedésre harmadik személy javára bármilyen jog alapításáról kizárólag az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter előzetes, írásbeli jóváhagyásával dönthet.

121. § A 120. § (1) bekezdése szerinti üzletrésznek a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának számviteli nyilvántartásaiba szereplő bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. számviteli nyilvántartásaiban szereplő nyilvántartási értékkel.

122. § (1) A 120. § (2) bekezdése szerinti apportálással a Társaság tulajdonába kerülő ingatlan vagyonelemeken e törvény erejénél fogva az apportálásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzéséről szóló cégbírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától számított 5 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az állam javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését az MNV Zrt. kérelmezi a 120. § (2) bekezdése szerinti végzés jogerőre emelkedését követően.

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az (1) bekezdés szerint elidegenítési tilalom hatálya alatt álló ingatlanok elidegenítéséhez azzal, hogy a vagyonelemek elidegenítésének ellenértékét a 120. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátására kell fordítani.

(3) A 120. § (1) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdés b) pontját.

V. FEJEZET

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ FELADAT-
ÉS SZERVEZETRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

14. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

123–131. §64

15. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

132. § (1)65

(2)66

133–134. §67

135. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.68

2–4.69

5.70

6.71

7–8.72

9–13.73

lép.

136. § (1) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.74

2–3.75

4–5.76

6.77

(2) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1–2.78

3.79

4.80

(3)81

16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

137. § (1)82

(2)83

138–148. §84

149. § (1)85

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény

1–2.86

3.87

4–6.88

17. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

150. §89

151. § Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

1–2.90

3.91

VI. FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

18. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

152–154. §92

155. §93

156. §94

157. § (1)95

(2)96

(3)97

158. § (1)98

(2) Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

1.99

2.100

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

159. §101

20. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

160–162. §102

163. §103

21. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

164–182. §104

22. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

183. §105

23. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

184–188. §106

24. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

189. §107

25. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

190. §108

26. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

191–194. §109

27. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

195–197. §110

28. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

198–199. §111

29. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

200. §112

30. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

201. §113

31. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

202–203. §114

32. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

204. §115

33. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

205. §116

34. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása

206–209. §117

35. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

210. §118

36. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

211. §119

37. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

212. §120

38. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosítása

213. §121

39. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

214–215. §122

216. §123

217. §124

218. §125

40. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

219–220. §126

221. § (1) Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

1.127

2.128

3.129

(2)130

41. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

222–231. §131

42. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

232–251. §132

43. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

252. §133

44. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

253. §134

45. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

254–257. §135

46. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

258. §136

259–260. §137

261. § (1)138

(2)139

47.140

262–270. §

48. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

271. §141

49. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

272–277. §142

50. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

278. §143

51. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

279. §144

52. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

280–289. §145

53. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

290. §146

54.147

291. §

55.148

292. §

56. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

293. §149

57. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

294–296. §150

58. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

297. §151

59. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

298. §152

60. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXVIII. törvény módosítása

299. §153

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

300–302. §154

62. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

303. §155

63. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

304–306. §156

64. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

307–311. §157

312. §158

313. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

1–2.159

3–5.160

lép.

314. §161

65. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

315. §162

66. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

316–321. §163

67. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

322. §164

68. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény módosítása

323. §165

69. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

324. §166

70. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

325. §167

71. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

326–327. §168

72. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti
Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény módosítása

328. §169

73. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

329. §170

74. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

330–332. §171

75. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

333–335. §172

76. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

336. §173

77. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

337–340. §174

78. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

341. §175

79. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

342–343. §176

344–345. §177

346–347. §178

80. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

348–350. §179

351–352. §180

353. §181

81. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

354. §182

82. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

355–359. §183

83. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

360–363. §184

84. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

364. §185

365–367. §186

368. §187

369. §188

370. § A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

1.189

2–4.190

lép.

85. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

371–374. §191

375. §192

86. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

376–378. §193

87. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

379–383. §194

88. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

384–385. §195

89. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

386–388. §196

90. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

389–393. §197

91. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

394–395. §198

92. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

396–402. §199

93. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2012. évi CXVIII. törvény módosítása

403. § Nem lép hatályba az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény 12. § (4) és (7) bekezdése.

94. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

404–409. §200

95. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény hatályon kívül helyezése

410. §201

96. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

411–413. §202

97. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

414. §203

98. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

415. §204

99. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény módosítása

416–417. §205

100. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

418–421. §206

422. § (1)207

(2)208

101. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

423–427. §209

102. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

428. §210

103. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló
2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

429. §211

104. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

430. §212

105. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

431–432. §213

106. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló
2014. évi XXXV. törvény hatályon kívül helyezése

433. §214

107. Az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény módosítása

434. § Nem lép hatályba az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XLI. törvény

1. 2. § (4) bekezdése,

2. 5. § (4) bekezdése,

3. 7. § (5) bekezdése,

4. 9. § (4) bekezdése.

108. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

435. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 70. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

„70. § Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az adófizetési kötelezettség

a) a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre,

b) a 3. § (1) bekezdés d) pontja esetében az adóbevallási időszak utolsó napján, az adóbevallási időszakban beszerzett energia mennyiségre,

c) a 3. § (1) bekezdés e) pontja esetében a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott mennyiségre,

d) a 3. § (1) bekezdés f) és g) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre,

e) a 3. § (1) bekezdés i) pontja esetében a vásárláskor, a vásárolt szén mennyiségére,

f) a 3. § (1) bekezdés h) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre, saját célra felhasznált energia esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre

keletkezik.

(2) A fizetendő adó megállapítására

a) az adófizetési kötelezettség keletkezésekor érvényes adómértéket kell alkalmazni,

b) az (1) bekezdés rendelkezésétől eltérően az általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a szerinti ügyletnél az időszak első napján hatályos adómértéket kell alkalmazni.””

436. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 106. §-ának a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 128/L. §-át megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„128/L. § (1) E törvénynek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel megállapított 104. § (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott jövedéki biztosítékot 2015. február 1-ig kell az ott meghatározott mértékre kiegészíteni a jövedéki biztosítékot nyújtónak, erre vonatkozó külön felhívás nélkül.

(2) A 7. § 43. pontja szerinti pénzügyi biztosítékot nyújtó gazdálkodó tevékenységét a jövedéki biztosíték megemeléséről szóló vámhatósági döntés meghozataláig, de legkésőbb 2015. április 30-ig jogszerűen végezheti feltéve, hogy a jövedéki biztosíték megemelésének pénzintézetnél való kezdeményezéséről szóló iratot 2015. február 1. előtt a vámhatóságnak bemutatja.”

437. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 201. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) Mentes az (1)–(5) bekezdés szerinti kötelezettség alól

a) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,

b) a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,

c) a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,

d) a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,

e) a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,

f) a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek közül többet szállító gépjármű.”

438. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 225. § 32. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az Art.)

„32. 1. számú melléklet I/B/ 3. pont ad) alpontjában az „előzetesen felszámított adó különbözete az ac) pontban meghatározott értékhatárt elérte” szövegrész helyébe az „előzetesen felszámított adó különbözete az aca) pontban meghatározott értékhatárt elérte, vagy az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli összege az acb) pontban meghatározott értékhatárt meghaladta” szöveg,”

(lép.)

439. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 395. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) A Ktdt. 2. §-a a következő 33. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„33. Végfelhasználó: a terméket tovább már nem értékesítő, a szükséglete kielégítésére felhasználó természetes, vagy jogi személy.””

440. § Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény

1. 10. § (2) bekezdésében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „adóelőleg-levonáshoz, adóbevalláshoz” szövegrész helyett az „adóbevalláshoz” szöveggel,

2. 18. §-ának a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 66. § (1) bekezdés a) pont af) alpontját megállapító rendelkezése a „be nem jelentett (a társaság tevékenységében részt nem vevő) tagja” szövegrész helyett a „be nem jelentett tagja” szöveggel,

3. 26. §-ának a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 84/Zs. § (5) bekezdését megállapító rendelkezése a „pontját” szövegrész helyett a „pontjában az eltartott (kedvezményezett eltartott) adóazonosító jelének közlését előíró rendelkezést” szöveggel,

4. 38. §-ának a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. § (13) bekezdés b) pontját megállapító rendelkezése az „átutalásakor” szövegrész helyett az „átutaláskor” szöveggel,

5. 38. §-ának a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. § (17) és (20) bekezdését megállapító rendelkezése az „adóévben” szövegrész helyett az „adóév vonatkozásában” szöveggel,

6. 223. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 205. § (6) bekezdését megállapító rendelkezése az „1-jét követően” szövegrész helyett az „1-jével kezdődő adómegállapítási időszakokra” szöveggel,

7. 223. §-ának az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 205. § (9) bekezdését megállapító rendelkezése a „2015. január 15-étől” szövegrész helyett a „2015. február 1-jétől” szöveggel,

8. 268. §-ának az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 2/A. §-át megállapító rendelkezése az „a kifizetőt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § szerinti külföldi illetőségű magánszemélynek juttatott jövedelem után, a 3/B. §-ban meghatározott esetben” szövegrész helyett az „a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1/B. § szerinti külföldi illetőségű magánszemélyt a 3/B. §-ban meghatározott esetben” szöveggel,

9. 405. § 1. pontja a „kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása” szövegrész helyett a „kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a záróelem kivételével (ide nem értve a doboz, hordó palásttal egybeépített záróelemét)” szöveggel,

10. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában foglalt táblázat B:1 mezőjét megállapító rendelkezése a „Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek” szövegrész helyett a „Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

11. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában foglalt táblázat B:2 mezőjét megállapító rendelkezésében a „kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek” szövegrész helyett a „kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek, illetve kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

12. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjét megállapító rendelkezése a „Szépség- vagy testápoló készítmények” szövegrész helyett a „Szépség- vagy testápoló készítmények kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

13. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjét megállapító rendelkezése a „Hajápoló szerek” szövegrész helyett a „Hajápoló szerek, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

14. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet e) pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjét megállapító rendelkezése a „Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is” szövegrész helyett a „Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is, kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” szöveggel,

15. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pontjába foglalt táblázat B:28 mezőjét megállapító rendelkezése az „átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő” szövegrész helyett az „átfolyásos vízmelegítő” szöveggel,

16. 15. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 1. melléklet f) pontjába foglalt táblázat C:28 mezőjét megállapító rendelkezése a „8516*” szövegrész helyett az „ex. 8516 10” szöveggel,

17. 17. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. melléklet az „A megfizetendő fajlagos rendszerirányítási alapköltség (R) mértékét a különféle termékdíjköteles termék- és anyagáramok esetén az alábbi táblázat tartalmazza:” szövegrészt követő d) pontjába foglalt táblázat B:2 mezőjét megállapító rendelkezése a „36” szövegrész helyett a „35” szöveggel,

18. 17. mellékletének a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3. mellékletét megállapító rendelkezése az „OHÜ” szövegrészek helyett az „állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet” szöveggel, a „qOHÜ” és „qOHÜ” szövegrészek helyett a „qáhksz” szöveggel

lép hatályba.

441. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény

1. 250. § (4) bekezdése,

2. 273. §-a,

3. 390. § (1) bekezdése,

4. 398. §-a.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

109. Hatályba léptető rendelkezések

442. § (1) Ez a törvény – a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 10. §–53. §, az 54. § 1–45. pontja, 47–52. pontja és 54–66. pontja, az 55. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1–10. pontja, 12. pontja, 13. pontja és 15–24. pontja, a 63. §, a 75. §–78. §, a 79. § (2) bekezdése, a 84. §, a 86. §, a 88. §, a 89. §, a 90. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdése, a 95. § (2) bekezdése, a 96. §–98. §, a 100. §, a 102. §, a 103. §, a 105. §, a 106. §, a 108. § (1) bekezdése, a 123. §–131. §, a 132. § (2) bekezdése, a 135. § 1., 5., 7. és 8. pontja, a 136. § (1) bekezdés 2., 3. és 6. pontja, a 136. § (2) bekezdés 1., 2. és 4. pontja, a 136. § (3) bekezdése, a 137. § (1) bekezdése, a 149. § (2) bekezdés 3. pontja, a 151. § 3. pontja, a 152. §–154. §, a 157. § (2) bekezdése, a 158. § (2) bekezdés 1. pontja, a 19. alcím, a 160. §–162. §, a 21. alcím, a 23–37. alcím, a 214. §, a 215. §, a 217. §, 219. §, a 220. §, a 221. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja, a 221. § (2) bekezdése, a 41–45. alcím, a 261. § (1) bekezdése, a 48. alcím, a 49. alcím, az 51. alcím, az 52. alcím, az 58–63. alcím, a 312. §, a 313. § 3–5. pontja, a 65. alcím, a 68–72. alcím, a 74–78. alcím, a 342. §, a 343. §, a 346. §–350. §, a 353. §, a 81–83. alcím, a 364. §, a 368. §, a 370. § 2–4. pontja, a 86–88. alcím, a 90–92. alcím, a 94. alcím, a 96–99. alcím, a 101. alcím, a 104. alcím és az 1–3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 163. § 2015. január 2-án lép hatályba.

(4) Az 59. § (2) bekezdése 2015. január 11-én lép hatályba.

(5) Az 54. § 46. pontja, az 55. § (2) bekezdés 11. és 14. pontja, a 60. § és a 61. § 2. pontja 2015. február 1-jén lép hatályba.

(6) Az 54. § 53. pontja, a 64. §–66. §, a 68. §–74. §, a 79. § (1) bekezdése, a 80. §–83. §, a 85. §, a 87. §, a 90. § (2) bekezdése, a 91. § (3) bekezdése, a 92. §–94. §, a 108. § (2) bekezdése és a 110. §–112. § 2015. március 1-jén lép hatályba.

(7) A 62. §, a 67. §, a 90. § (3) bekezdése, a 101. §, a 108. § (3) bekezdése és 221. § (1) bekezdés 2. pontja 2015. április 1-jén lép hatályba.

(8) A 117. §, a 132. § (1) bekezdése, a 133. §, a 134. §, a 135. § 2–4., 6. és 9–13. pontja, a 136. § (1) bekezdés 1., 4. és 5. pontja, a 136. § (2) bekezdés 3. pontja, a 137. § (2) bekezdése, a 138. §–148. §, a 149. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1., 2. és 4–6. pontja, a 150. §, a 155. §, a 157. § (3) bekezdése, a 158. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 2. pontja, a 47. alcím, az 55. alcím, a 365. §–367. §, a 369. §, 370. § 1. pontja, a 375. §, a 418. §–421. § és a 422. § (2) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

(9) A 95. § (1) bekezdése, 99. §, a 104. §, a 107. §, a 109. §, a 259. §, a 260. §, a 261. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 151. § 1. és 2. pontja, a 258. § és az 54. alcím 2016. január 1-jén lép hatályba.

110. Átmeneti rendelkezések

443. § Ahol törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

111. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

444. § E törvény

1. 4. §-a, 5. §-a és 10. § (3) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján,

2. 10. § (2) bekezdése az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése alapján,

3. 111. §-a, 112. §-a és 113. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,

4. 116. §-a, 119. § (2) bekezdése, 122. § (3) bekezdése és 376. §–378. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

5. 336. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján,

6. 342. §-a, 343. §-a és 347. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése és 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

7. 348. §–353. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

8. 360. §–363. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,

9. 423. §–427. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

112. Az Európai Unió jogának való megfelelés

445. § Ez a törvény az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1–3. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez215

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!