nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat
az energiahatékony beszerzésekről
2015-01-01
infinity
1

1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozat

az energiahatékony beszerzésekről

1. A Kormány elrendeli, hogy a minisztériumok, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az országos hatáskörrel rendelkező rendvédelmi szervek és honvédségi szervezetek az Európai Unió joga által meghatározott közbeszerzési értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzéseik során – az 1. mellékletben foglalt körben és az ott előírtaknak megfelelően – kizárólag magas energiahatékonyságú termékeket, szolgáltatásokat és épületeket szerezzenek be, amennyiben ez összeegyeztethető a költséghatékonysággal, a gazdasági megvalósíthatósággal, a fenntarthatósággal, a műszaki alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő érvényesülésével. Az e pontban meghatározott szervezetek, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az összeegyeztethetőség nem áll fenn, a fenti beszerzéseik előkészítése során írásban kötelesek dokumentálni az összeegyeztethetőség hiányának megállapítását tartalmazó döntést, és annak indokait. Az e pontban meghatározott szervezetek az e pont szerint megvalósított beszerzéseik energiahatékonysági jellemzőit, valamint azt a tényt, hogy régi termék, épület cseréje vagy új beszerzés történt, továbbá – amennyiben ismert – a beszerzéssel elérhető éves energiafelhasználás megtakarítás mértékét – régi termék, épület cseréje esetén az e pontnak megfelelő beszerzést megelőző állapothoz, illetve új beszerzés esetén az e pontnak nem megfelelő, átlagos energiahatékonyságú beszerzéssel elérhető energiafelhasználáshoz képest – írásban kötelesek dokumentálni.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

2. Az 1. pontban előírtak csak olyan mértékben vonatkoznak a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az országos hatáskörrel rendelkező rendvédelmi szervek és honvédségi szervezetek 1. pontban meghatározott beszerzéseire, amennyiben azok alkalmazása nem eredményez összeütközést ezen szervezetek tevékenységének természetével és elsődleges céljával. Az 1. pontban meghatározott előírásokat nem kell alkalmazni, amennyiben a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján katonai felszereléseket szereznek be.

3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az 1. pont hatálya alá nem tartozó ajánlatkérőket, így különösen a helyi önkormányzatokat érintő kormányzati programok megalkotása során dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyek ösztönzik az ajánlatkérőket, hogy magas energiahatékonyságú termékeket, szolgáltatásokat és épületeket vásároljanak, és mérjék fel a hosszú távú energiamegtakarítást eredményező, hosszú távú energiahatékonyság-alapú szerződések megkötésének lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatosan

4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. mellékletben szereplő közösségi és uniós irányelvek alapján elfogadott végrehajtási intézkedések, európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá tanácsi határozat által meghatározott terméklistát és pontos műszaki követelményeket tájékoztatásul tegye közzé.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal, illetve ezt követően évente május 31-ig

5. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az igazságügyi miniszter bevonásával – vizsgálja meg az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének végrehajtása terén további jogszabályalkotás szükségességét, és a vizsgálat eredménye alapján, amennyiben szükséges, gondoskodjon a vonatkozó jogszabálytervezet kidolgozásáról és a Kormány elé terjesztéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

6. Ez a határozat 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1849/2014. (XII. 30.) Korm. határozathoz

Az egyes termékekre, szolgáltatásokra és épületekre vonatkozó energiahatékonysági követelmények

Az 1. pontban meghatározott szervezetek abban az esetben, ha az összeegyeztethető a költséghatékonysággal, a gazdasági megvalósíthatósággal, a fenntarthatósággal, a műszaki alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő érvényesülésével:

a) amennyiben valamely termék az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy egy kapcsolódó bizottsági végrehajtási irányelv hatálya alá tartozik, csak olyan termékeket szerezhetnek be, amelyek megfelelnek a lehető legmagasabb energiahatékonysági osztályba való tartozás kritériumának;

b) amennyiben valamely, az a) pontba nem tartozó termék az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálybalépését követően az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében elfogadott végrehajtási intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan termékeket szerezhetnek be, amelyek megfelelnek az említett végrehajtási intézkedésben foglalt energiahatékonysági referenciaértékeknek;

c) csak olyan, az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/1005/EK tanácsi határozat hatálya alá tartozó irodai berendezéseket szerezhetnek be, amelyek megfelelnek legalább az e határozathoz csatolt megállapodás C. mellékletében felsoroltakkal egyenértékű energiahatékonysági követelményeknek;

d) csak olyan gumiabroncsokat szerezhetnek be, amelyek megfelelnek a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztályba történő besorolás kritériumainak; ettől az előírástól függetlenül – amennyiben azt biztonsági vagy közegészségügyi okok indokolják – az ajánlatkérők a nedves tapadás vagy külső gördülési zaj szempontjából a legmagasabb osztályba tartozó gumiabroncsokat szerezhetnek be;

e) szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló beszerzési eljárásaik során szerződéses feltételként előírják, hogy az e határozat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása céljából a szolgáltatók csak az a)–d) pontban említett követelményeknek megfelelő termékeket használhatnak a szolgáltatások nyújtásakor, ez a követelmény kizárólag a szolgáltatók által részben vagy egészben az adott szolgáltatás nyújtása céljára beszerzett új termékekre vonatkozik;

f) csak olyan épületeket vásárolhatnak vagy olyan épületek vonatkozásában írhatnak alá új bérleti szerződést, amelyek megfelelnek legalább az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelményeknek, kivéve, ha a vásárlás célja

fa) a Rendelet 6. § (1) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő energia megtakarítási célú felújítás vagy lebontás,

fb) az ajánlatkérők esetében az épület viszonteladásra bocsátása anélkül, hogy az ajánlatkérő azt saját céljaira használná, vagy

fc) a műemlék, a helyi védelem alatt álló épület és azok épületelemei védetté nyilvánításának alapjául szolgáló műemléki értékek megőrzése.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!