nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2014. (XII. 31.) MvM utasítás
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2015-01-01
2017-01-19
1

12/2014. (XII. 31.) MvM utasítás

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2015. január 1. napján lép hatályba.

Melléklet a 12/2014. (XII. 31.) MvM utasításhoz

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

I. FEJEZET

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal alapadatai, alaptevékenységét és működési rendjét meghatározó jogszabályok, jogi dokumentumok

1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal alapadatai, jogállása és alaptevékenysége

1. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH)

1. megnevezése: Nemzeti Kommunikációs Hivatal,

2. rövidített megnevezése: NKOH,

3. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2–4.,

4. postacíme: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.,

5. alapítója: Magyarország Kormánya,

6. alapítás dátuma: 2014. október 29.,

7. alapító okirat kelte, száma: 2014. október 9., ME-JHSZ/J/1628/1/2014.,

8. létrehozásáról rendelkező jogszabály: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet,

9. irányító szerv neve: Miniszterelnökség,

10. irányító szerv címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.,

11. az irányítási jogok gyakorlója: a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

12. számlavezetője: Magyar Államkincstár,

13. előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00334710-00000000,

14. adószáma: 15827186-1-41,

15. PIR törzsszáma: 827180,

16. KSH statisztikai számjel: 15827186-8411-312-01,

17. alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

17.1. 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység,

17.2. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások,

18. alaptevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 841129 Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás,

19. alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása: 8411 Általános Közigazgatás,

20. jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező központi államigazgatási szerv, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal,

21. gazdálkodás megszervezésének módja: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv,

22. előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező,

23. az alapfeladatok ellátásának forrása: Magyarország központi költségvetése, XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Nemzeti Kommunikációs Hivatal cím,

24. alaptevékenysége: a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben előírt feladatok,

25. illetékessége és működési köre: országos,

26. gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal alaptevékenységét és működési rendjét meghatározó jogszabályok,
jogi dokumentumok

2. § Az NKOH alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

a) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint

b) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

3. § (1) A törvényes működést, alaptevékenységet a hatályos jogszabályokkal összhangban megalkotott

a) Alapító Okirat,

b) Szervezeti és Működési Szabályzat,

c) belső szabályzatok,

d) elnöki utasítások, valamint

e) munkaköri leírások

szabályozzák.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott belső szabályzatok közül a szakmai és a gazdasági munka vitelét segítő szabályzatok kiadására, irányítási jogkörében eljárva az Elnök jogosult.

(3) Az Elnök irányítási jogkörében eljárva minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat vagy belső szabályzat nem rendez az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott elnöki utasítást adhat ki.

(4) A munkavégzéssel kapcsolatos személyes felelősség, a feladat- és hatáskörök személy szerinti megoszlása az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott egyes munkaköri leírásokban jelenik meg. A munkaköri leírásokat – az Elnöki Titkárság által rendelkezésre bocsátott minta felhasználásával – a szervezeti egység vezetője készíti, és az Elnök hagyja jóvá. A szervezeti egység vezetője valamennyi, az irányítása alá tartozó munkatárs munkaköri leírásának egy eredeti aláírt példányát a munkatárs, egy eredeti aláírt példányát az Elnöki Titkárság rendelkezésére bocsátja.

II. FEJEZET

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal szervezeti felépítése és vezetése

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal szervezeti felépítése

4. § Az NKOH szervezeti felépítését ábrázoló szervezeti ábrát és az önálló szervezeti egységek létszámát a jelen SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.

4. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetője

5. § (1) Az NKOH vezetője az Elnök, aki a Ksztv. 73. § (7) bekezdése szerint államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.

(2) Az Elnököt a Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezi ki határozatlan időre, valamint vonja vissza megbízását, illetve szükség esetén menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.

5. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal gazdasági vezetője

6. § Az Elnökhelyettest a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében, az irányítási jog gyakorlójaként, a Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezi ki, állapítja meg díjazását, és menti fel. Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 11. §-a szerint feladatait az NKOH Elnökének közvetlen ellenőrzése és vezetése mellett látja el. Az Elnökhelyettes az NKOH gazdasági vezetője és az Elnök helyettese.

6. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal belső ellenőrzése

7. § A Belső Ellenőr közvetlenül az Elnöknek alárendelten, megbízottként végzi az NKOH tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Tevékenységének részletes szabályait a jelen SZMSZ-nek a belső ellenőrzéssel kapcsolatos rendelkezései tartalmazzák.

7. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal önálló szervezeti egységei és az önálló szervezeti egységek vezetőire vonatkozó általános rendelkezések

8. § (1) Az NKOH négy főosztályi szintű önálló szervezeti egységből áll, amely ellátja a jelen SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.

(2) Az önálló szervezeti egységeket főosztályvezetők irányítják.

(3) Az önálló szervezeti egységek:

a) az Elnöki Titkárság,

b) a Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály,

c) a Jogi és Koordinációs Főosztály, valamint

d) a Gazdálkodási Főosztály.

9. § Az önálló szervezeti egység vezetője:

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, az Elnöktől kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti, szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egység munkáját, felelős az önálló szervezeti egység feladatainak ellátásáért, gyakorolja az Elnök által átadott munkáltatói jogokat az önálló szervezeti egység munkatársai felett,

b) az a) pontban meghatározottakkal összefüggésben elkészíti a munkaköri leírásokat, és jóváhagyásra felterjeszti azokat az Elnök részére, továbbá szervezi és ellenőrzi az önálló szervezeti egységhez tartozó feladatok ellátását,

c) dönt az önálló szervezeti egység feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben, amennyiben jogszabály, SZMSZ vagy az Elnök eltérően nem rendelkezik,

d) kezdeményezési, véleményezési jogot gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársait érintő munkáltatói joggyakorlás vonatkozásában.

8. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal munkatársaira vonatkozó általános rendelkezések

10. § Az NKOH munkatársa:

a) feladatát közvetlen felettes vezetője irányítása alatt látja el, ha nem közvetlen felettes vezető ad utasítást az NKOH munkatársának, az NKOH munkatársa köteles erről a közvetlen felettes vezetőt haladéktalanul tájékoztatni,

b) feladatait az NKOH érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és az NKOH belső szabályozása által meghatározott módon, a munkaköri leírásban rögzítetteknek megfelelően, a felettesétől kapott utasítások, útmutatások alapján, a határidők betartásával köteles végrehajtani,

c) gondoskodik az NKOH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, valamint a döntéseknek a vezető utasítása szerinti végrehajtásáról,

d) köteles szakmai tudását és ismereteit a munkakörének betöltéséhez szükséges követelmények szerinti szinten tartani, a jogszabályokban vagy a munkáltató által előírt képesítést megszerezni,

e) jogszabályban előírtak szerint köteles megőrizni az NKOH működésével kapcsolatban tudomására jutott információkat,

f) köteles kerülni minden olyan tevékenységet, ami az NKOH hátrányos megítéléséhez vezethet, vagy egyéb módon az NKOH érdekeit kedvezőtlenül érintheti,

g) közvetlen felettese kijelölése alapján köteles helyettesíteni munkatársát,

h) közreműködik az NKOH által különböző hivatali célok megvalósításának érdekében szervezett tevékenységekben,

i) felelős a hivatali vagyon védelméért, a rendelkezésre bocsátott pénzügyi, valamint egyéb eszközök rendeltetésszerű kezeléséért, megőrzéséért és felhasználásáért,

j) tevékenységéért fegyelmi felelősséggel és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat előírásai szerint anyagi felelősséggel tartozik,

k) jogosult az információra az NKOH és ezen belül a szervezeti egységek stratégiai céljairól, célkitűzéseiről, az NKOH munkatársait érintő döntésekről,

l) jogosult szakmai kérdésekben kezdeményezésre, javaslattételre, véleménynyilvánításra,

m) jogosult a munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslattételre, valamint véleménynyilvánításra munkahelyével, munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekben,

n) jogosult megismerni a személyére vonatkozó, az NKOH-nél nyilvántartott adatokat, dokumentumokat,

o) jogosult az NKOH tárgyévben érvényes döntései szerint járó juttatásokra, szolgáltatásokra.

III. FEJEZET

A szervezeti egységek és a vezetők feladatai

9. Az Elnök

11. § Az Elnök az NKOH folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az Alapító Okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért felelős egyszemélyi vezető.

12. § Az Elnök felelős

a) az NKOH közfeladatainak jogszabályban, Alapító Okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért és a szakmai hatékonyság érvényesítéséért,

b) a belső kontrollrendszer kialakításáért, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséért,

c) feladatai ellátásához az NKOH vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,

d) az NKOH által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és rendelkezésre álló erőforrásokkal és előirányzatokkal való szabályszerű, hatékony gazdálkodás követelményeinek betartásáért, célnak megfelelő felhasználásáért,

e) az NKOH tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,

f) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,

g) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok teljességéért és hitelességéért,

h) az NKOH számviteli rendjéért,

i) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

13. § Az Elnök

a) meghatározza az NKOH szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait,

b) kiadja az NKOH működéséhez szükséges utasításokat,

c) képviseli az NKOH-t külső szervek és más hatóságok előtt,

d) az Elnökhelyettes kinevezése, felmentése és díjazásának megállapítása kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat az NKOH munkatársai vonatkozásában,

e) irányítja a közvetlenül hozzá tartozó szervezeti egységek vezetőinek tevékenységét,

f) jóváhagyja az önálló szervezeti egységek ügyrendjét,

g) felügyeli az NKOH sajtóval történő kapcsolattartását, az NKOH nevében sajtónyilatkozat-tételre az Elnök jogosult,

h) meghatározza, létrehozza és működteti a belső kontrollrendszereket, továbbá az annak részét képező folyamatba épített, előzetes és utólagos, valamint a vezetői ellenőrzést és a belső ellenőrzést,

i) meghatározza és jóváhagyja az NKOH célkitűzéseit, valamint éves munkatervét,

j) koordinálja az NKOH feladataival, felelősségi körébe tartozó teendőkkel kapcsolatos iránykijelölő, stratégiai munkákat,

k) a gazdasági vezető ellenjegyzésével gyakorolja a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot,

l) koordinálja az NKOH-n belüli csoportos munkavégzést,

m) szükség szerint beszámol a miniszternek az NKOH működéséről.

10. Az Elnökhelyettes

14. § (1) Az Elnökhelyettes felelős a költségvetési törvényben meghatározott költségvetési támogatás, valamint a betervezett és realizált intézményi bevétel, továbbá a be nem tervezett, eseti bevétel optimális felhasználásával az NKOH működéséért, a zavartalan működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás biztosításáért.

(2) Az Elnökhelyettes akadályoztatása esetén a gazdasági vezetői feladatok tekintetében a gazdálkodási főosztályvezető helyettesíti.

15. § Az Elnökhelyettes

a) iránymutatást ad a pénzügyi, gazdasági feladatot ellátó szakmai szervezeti egység munkájához, és ellenőrzi azt,

b) ellenjegyzi az NKOH Elnökének gazdasági intézkedéseit,

c) koordinálja a költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési és vagyongazdálkodási tevékenységet,

d) irányítja a működés pénzügyi feltételeinek meghatározását,

e) irányítja a költségvetés-tervezéssel és -végrehajtással, előirányzat-felhasználással kapcsolatos feladatok végrehajtását,

f) gazdálkodási intézkedéseket hoz,

g) a szervezeti egységek esetleges gazdálkodási munkájához iránymutatást ad, és ellenőrzi azt,

h) koordinálja az NKOH-n belüli gazdálkodási feladatok végrehajtását,

i) gondoskodik a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról.

11. A Belső Ellenőr

16. § (1) A Belső Ellenőr megbízottként közvetlenül az Elnöknek alárendelten, éves ellenőrzési terv, illetve eseti megbízás alapján végzi tevékenységét. A Belső Ellenőr a megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve tudomására jutó összeférhetetlenségi okról köteles haladéktalanul jelentést tenni az Elnöknek.

(2) Ezen kötelezettség elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért a Belső Ellenőr jogi felelősséggel tartozik.

17. § A Belső Ellenőr a feladatait a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi.

12. A Titkárságvezető és az Elnöki Titkárság

18. § (1) Az Elnököt az NKOH operatív irányításához kapcsolódó feladatok végrehajtásában a Titkárságvezető segíti.

(2) A Titkárságvezető felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyakorolja, feladatait az Elnök közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

(3) A Titkárságvezetőt akadályoztatása esetén a Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője helyettesíti.

19. § A Titkárságvezető

a) irányítja az Elnöki Titkárságot,

b) ellátja az Elnök által állandó vagy eseti jelleggel meghatározott feladatokat,

c) részt vesz a döntés-előkészítési folyamatokban, a vezetői értekezleteken,

d) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a NKOH személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,

e) kialakítja az NKOH önálló szervezeti egységeinek ügyirat-kezelési rendjét, kialakítja az irattározás menetét, karbantartja az irattárat,

f) gondoskodik az NKOH minősített és nyílt iratanyagainak a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásai szerinti irattárba vételéről, az irattári anyagok kezeléséről, tárolásáról, szervezetirányító feladataival összefüggésben belső szabályzat, valamint intézkedés kiadását kezdeményezheti,

g) koordinálja a személyzeti ügyek intézését,

h) nyilvántartja az NKOH bélyegzőit.

20. § A Titkárságvezető irányítása alatt működő önálló szervezeti egység, amely az Elnöknek az NKOH vezetésével, tevékenységével összefüggő társadalmi kapcsolatfenntartással, az NKOH arculatának kialakításával kapcsolatos feladatokat látja el.

21. § Az Elnöki Titkárság

a) elősegíti az NKOH kommunikációjának napi működését,

b) részt vesz az NKOH-t érintő sajtóesemények megszervezésében lebonyolításában, értékelésében,

c) biztosítja, szervezi az NKOH társadalmi kapcsolattartását,

d) előkészíti az Elnök bel- és külföldi programjait,

e) háttéranyagot készít az Elnök programjaihoz, amelyhez információkat kérhet az NKOH szervezeti egységeitől,

f) megszervezi az Elnöki Értekezletet,

g) ellátja az NKOH iratforgalmának érkeztetését, továbbá a kimenő iratok postázását és kézbesítését,

h) elvégzi az NKOH humánerőforrás-gazdálkodásával kapcsolatos humánpolitikai feladatokat és az ebbe a körbe tartozó megbízási szerződések előkészítését és ellenjegyzését, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat,

i) folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az NKOH személyzeti ügyei és a szervezet működése összhangban van-e a belső szabályzatokkal, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjével,

j) javaslatot tesz az NKOH képzési rendszerére, a kormánytisztviselők továbbképzésére, az Elnökkel együttműködve gondoskodik a képzés és továbbképzés feltételeiről,

k) az Elnökkel egyeztetve meghatározza az NKOH humánerőforrás-stratégiáját,

l) kialakítja és működteti az NKOH javadalmazási és juttatási rendszerét, a munkatársak jóléti ellátási és támogatási rendszerét,

m) ellátja az NKOH szociális feladatait,

n) vezeti az NKOH bélyegzőinek nyilvántartását.

13. A Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztályvezető és a Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály

22. § (1) A Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály főosztályvezetője közvetlenül irányítja a Főosztályt. A Főosztályvezető felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyakorolja. Feladatait az Elnök közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

(2) Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén a Korm. rendeletben az NKOH részére előírt közhatalmi feladatok tekintetében az Elnök helyetteseként jár el.

(3) Távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető-helyettes helyettesíti. A főosztályvezető-helyettes helyettesítési jogköre nem terjed ki a főosztályvezetőnek az Elnök helyettesítésére vonatkozó jogkörére.

23. § A Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály vezetője

a) az Elnök irányítása mellett kialakítja és irányítja a Főosztály szakmai munkáját,

b) felelős a Főosztály szakmai tevékenységének megfelelő színvonalú, eredményes megvalósulásáért,

c) ellenjegyzéssel látja el az NKOH által a Korm. rendelet szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan megkötött szerződéseit, egyoldalú jognyilatkozatait, illetve a jogi kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumait,

d) ellenjegyzéssel látja el az NKOH működéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan megkötött szerződéseit, egyoldalú jognyilatkozatait, illetve a jogi kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumait,

e) előkészíti az NKOH Beszerzési Szabályzatát.

24. § A Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály

a) ellátja a Korm. rendeletben az NKOH részére előrt közhatalmi feladatok végrehajtását,

b) ellátja az NKOH működéséhez szükséges beszerzésekkel kapcsolatos beszerzési feladatokat,

c) ellátja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos közzétételi és dokumentálási feladatokat,

d) ellátja az általa lebonyolított közbeszerzési eljárások jogorvoslatai során az NKOH képviseletét a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróságok előtt,

e) nyomon követi az NKOH tevékenységével összefüggő szakmai területeken zajló tudományos, szakmai folyamatokat, elemzi a végbemenő változásokat, értékeli hazai és nemzetközi összefüggésekben,

f) ellátja az NKOH honlapjának tervezésével, arculatának kialakításával, tartalmának aktualizálásával, bővítésével kapcsolatos feladatokat,

g) iktatja a Főosztály tevékenységi körébe tartozó iratokat.

14. A Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője és a Jogi és Koordinációs Főosztály

25. § (1) A Jogi és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője közvetlenül irányítja a Főosztályt. A Főosztályvezető felett a munkáltatói jogkört az Elnök gyakorolja, feladatait az Elnök közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

(2) A Jogi és Koordinációs Főosztályvezetőt akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy helyettesíti.

26. § A Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője

a) közreműködik, illetve ellátja az NKOH és szervezeti egységeinek a jelen SZMSZ-ben szabályozott feladataira vonatkozó jogalkalmazási és jogszerűségi, valamint képviseleti kötelezettségeihez kapcsolódó feladatokat,

b) gondoskodik az NKOH által képviselt egységes jogi álláspont kialakításáról,

c) gondoskodik a jogszabályokban és a vezetői döntésekben meghatározott jogi követelmények érvényesítéséről,

d) ellenjegyzéssel látja el az NKOH szerződéseit, egyoldalú jognyilatkozatait, illetve a jogi kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumait,

e) részt vesz a jogi szempontú döntés-előkészítésben,

f) jogi véleményt, jogi tájékoztatást nyújt az Elnök és a többi szervezeti egység részére,

g) előkészíti az NKOH Szervezeti és Működési Szabályzatát,

h) javaslatot tesz az NKOH munkatervére,

i) előkészíti az NKOH munkaszervezési döntéseire vonatkozó javaslatokat, biztosítja az NKOH munkarendje, ügyintézés, iratkezelés és a gazdálkodás szabályainak megtartását,

j) irányítja a szerződések és megállapodások előkészítését és ellenjegyzését,

k) koordinálja az érintett szervezetekkel való kapcsolattartást,

l) koordinálja a felettes szervvel, valamint más minisztériumokkal való kapcsolattartást.

27. § A Jogi és Koordinációs Főosztály

a) közreműködik az NKOH döntés-előkészítési és végrehajtási folyamatai egységességének biztosításában,

b) biztosítja az NKOH jogi dokumentumainak előkészítését, véleményezését, a szerződések jogi szempontú véleményezését,

c) előkészíti és ellenjegyzéssel látja el a polgári jogi szerződéseket,

d) elvégzi a szerződések nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

e) irányítja az SZMSZ elkészítését, illetve jogszabályi előírás alapján kiadásra kerülő további jogi dokumentumok elkészítését,

f) véleményezi a Gazdálkodási Főosztály által szervezett és koordinált munkafolyamatokat,

g) nyilvántartja és közzéteszi az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t, a belső szabályzatokat és egyéb belső rendelkezéseket,

h) az erre vonatkozó külön szabályzat rendelkezései szerint ellátja a közérdekű adatokkal és az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

i) képviseli az NKOH-t bíróságok, hatóságok előtt azzal, hogy a Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály a saját hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult önálló képviseletre,

j) koordinálja az érintett szervezetekkel való kapcsolattartást,

k) koordinálja a felettes szervvel, valamint más minisztériumokkal való kapcsolattartást,

l) iktatja a Főosztály tevékenységi körébe tartozó iratokat.

15. A Gazdálkodási Főosztály Főosztályvezetője és a Gazdálkodási Főosztály

28. § (1) A Gazdálkodási Főosztály vezetője az NKOH gazdaságivezető-helyettese.

(2) Akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt személy helyettesíti. A helyettesítésre kijelölt személy helyettesítési jogköre nem terjed ki a főosztályvezetőnek a gazdasági vezető helyettesítésére vonatkozó jogkörére.

29. § A Gazdálkodási Főosztály vezetője

a) felügyeli a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással, a munkaerő-gazdálkodás tekintetében az illetményszámfejtéssel és a bérszámfejtéssel kapcsolatos, valamint a kapcsolódó egyéb feladatok ellátását,

b) előkészíti az NKOH személyi juttatásaira, létszám-, bér- és jutalmazási kereteinek felhasználására, valamint a béralapot terhelő egyéb kifizetésekre vonatkozó döntéseket,

c) felelős az üzemeltetésért, gondoskodik a gazdálkodási, informatikai, a műszaki és ellátási szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátásáról,

d) a Jogi és Koordinációs Főosztály főosztályvezetőjével együttműködik szerződések és megállapodások előkészítése és ellenjegyzése érdekében.

30. § A Gazdálkodási Főosztály

a) ellátja az NKOH előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással, valamint az NKOH működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat,

b) ellátja a költségvetés tervezésének és végrehajtásának könyvvezetéssel és egyéb pénzügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatait,

c) gondoskodik az NKOH-t illető bevételek beszedéséről, teljesíti a fizetési kötelezettségeket,

d) figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások és bevételek alakulását,

e) előkészíti az Elnök hatáskörébe tartozó előirányzat-módosításokat,

f) a vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik az NKOH számviteli politikájának kialakításáról, elkészíti az NKOH pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, illetve vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályzatait,

g) kezeli az NKOH házipénztárát, gondoskodik a készpénzkifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről,

h) egyezteti a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott előirányzat-felhasználási keret kiadásának és bevételének alakulásáról szóló tájékoztató jelentést az NKOH számviteli nyilvántartásával, elvégzi a szükséges korrekciókat,

i) vezeti az illetménygazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, tartja a kapcsolatot az illetményszámfejtést végző Magyar Államkincstárral,

j) gondoskodik az intézményi kifizetések számfejtéséről,

k) biztosítja az állami adóhatóság útján teljesítendő befizetési kötelezettségek ellenőrzését, bevallását és befizetését,

l) ellátja az NKOH ingó- és ingatlanvagyonának kezelését,

m) ellátja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos pénzügyi, gazdasági feladatokat,

n) rendszeresen felülvizsgálja a kintlévőségeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok behajtására,

o) iktatja a Főosztály tevékenységi körébe tartozó iratokat.

IV. FEJEZET

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével kapcsolatos egyes rendelkezések

16. A munkavégzés általános szabályai

31. § (1) Az önálló szervezeti egység vezetője az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére főszabályként utasítást nem adhat.

(2) A vezetőtől, illetve a tevékenységet irányító vezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását – ha az utasítást adó kifejezetten ellentétesen nem rendelkezik – a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni.

(3) Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét – vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt – az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) Az NKOH alkalmazottak feletti munkáltatói jogkört az Alapító Okiratban, a jelen SZMSZ-ben és a jogszabályokban meghatározott kivétellel az Elnök gyakorolja, feladataikat és hatásköreiket munkaköri leírásuk szabályozza.

(5) A munkavégzésre vonatkozó részletes szabályokat az NKOH Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

17. A képzettségi, illetve munkaköri pótlékra jogosító munkakörökre vonatkozó rendelkezések

32. § Az NKOH Elnöke a Kttv. 142. §-a és a 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján jogosult képzettségi, illetve munkaköri pótlékot megállapítani, melynek részletes szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

18. A szervezeti egységek együttműködésének szabályai

33. § (1) A szervezeti egységek a feladataik teljesítése során – szükség szerint – egymást tájékoztatva és segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el.

(2) Olyan ügyekben, amelyekben rendszeres együttműködésre van szükség, annak tartalmát, módját, illetőleg a feladatok elhatárolását az érdekelt szervezeti egységek vezetői közösen határozzák meg.

(3) Ha kétséges, hogy valamely ügy elintézése melyik szervezeti egység feladatkörébe tartozik, az Elnök jelöli ki az ügy elintézéséért felelős szervezeti egységet.

(4) Az NKOH működését szabályozó belső normák előkészítése és az NKOH-n belüli egyeztetése a szabályozás tárgya szerint feladatkörrel rendelkező szervezeti egység feladata.

(5) Az egyeztetés során az előkészítésért felelős szervezeti egység a tervezetről a feladatkörük szerint érintett vezetők és szervezeti egységek véleményét kikéri.

(6) A belső szabályozás közzétételéről a Jogi és Koordinációs Főosztály gondoskodik.

19. A kiadmányozási jog gyakorlása

34. § (1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.

(2) Az intézkedéstervezetek az arra jogosult vezető aláírásával (kiadmányozásával) válnak intézkedésekké.

(3) A kiadmányozás magában foglalja az érdemi döntést megelőző intézkedés kiadásának, illetőleg az érdemi döntés meghozatalának és az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

(4) A kiadmányozási jog az Elnököt mint az NKOH elsőszámú vezetőjét az NKOH egészét érintő ügyekben általános jelleggel illeti meg, önállóan jogosult továbbá aláírni minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal, valamint az SZMSZ alapján feladat- és hatáskörébe tartozik, és belső szabályzatban vagy vezetői kinevezésben nem ad le.

(5) Az Elnök kiadmányozási jogát eseti jelleggel írásban átruházhatja.

(6) Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az NKOH egészét érintő ügyekben a jelen SZMSZ-ben rögzített helyettesítési rend szerint kerül sor a kiadmányozásra.

(7) A gazdasági vezetőt a gazdasági vezetői feladatok és hatáskörök vonatkozásában önálló kiadmányozási jog illeti meg.

(8) Az egyes szervezeti egységek tevékenységét érintő ügyekben a szervezetiegység-vezetők gyakorolják a kiadmányozás jogát, amely csak a NKOH-n belül érvényesül.

20. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal képviselete

35. § (1) Az NKOH-t az Elnök önállóan képviseli hatóságok, bíróságok előtt, valamint más jogi és természetes személyekkel szemben.

(2) A bíróságok és hatóságok előtti képviseletre az NKOH jogtanácsosai is jogosultak.

(3) Az Elnök jogosult adott ügyben a bíróság vagy hatóság előtti jogi képviselet ellátására külső jogi képviselő részére megbízást és ennek alapján meghatalmazást adni.

(4) A képviseleti jog eseti és állandó átruházásáról az Elnöki Titkárság nyilvántartást köteles vezetni.

(5) Szakmai fórumokon az Elnök megbízása alapján az adott szakmai szervezeti egység vezetője képviselheti az NKOH-t. A képviseleti jogkör átruházása esetén a képviseleti jogkör átruházásáról szóló okirat határozza meg a szervezeti egység vezetőjének azon jogosítványait, amelynek körében az NKOH képviselőjeként járhat el.

21. A sajtóval történő kapcsolattartás rendje

36. § (1) Az elektronikus és az írott sajtó, valamint az egyéb médiumok képviselőinek adott felvilágosítás a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény előírásai szerint minősül nyilatkozatnak.

(2) A sajtó munkatársai és az NKOH munkatársai közötti együttműködésben általános alapelv, hogy a sajtó munkatársainak tevékenységét az NKOH felhatalmazott munkatársai segítsék elő.

(3) Az NKOH-t érintő valamennyi kérdésben a tájékoztatás joga az Elnököt illeti meg. Akadályoztatása és az Elnök megbízása esetén az általa kijelölt személy jogosult nyilatkozni.

(4) A sajtóval és a tömegtájékoztatási eszközökkel való kapcsolattartás részletes szabályait az NKOH Kommunikációs Szabályzata tartalmazza.

22. Címadományozás, jutalmazás, céljuttatás

37. § (1) Az NKOH munkatársai részére az Elnök a Kttv. 126–128. §-aiban foglaltak szerint címet adományozhat.

(2) A Kttv. 126. § (1) bekezdése alapján adományozható közigazgatási tanácsadói és közigazgatási főtanácsadói címek, illetve a Kttv. 127. § (1) bekezdése alapján adományozható szakmai tanácsadói és szakmai főtanácsadói címek számát az Elnök törvényes kereteken belül meghatározhatja úgy, hogy a közigazgatási tanácsadói és közigazgatási főtanácsadói, valamint a szakmai tanácsadói és a szakmai főtanácsadói címek együttesen nem haladhatják meg az NKOH felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselői létszámának a 20%-át.

(3) Az Elnök által adható jutalmakról, juttatásokról és illetménypótlékokról a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

1. függelék

NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL
SZERVEZETI ÁBRÁJA (30 fő)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!