nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet
az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről
2015-01-01
2015-01-29
1

50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet

az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) az EKAER elektronikus felületén történő bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,

b) az EKAER szám megállapításának rendjére,

c) a kockázati biztosíték mértékének folyamatos meghatározásával kapcsolatos szabályokra,

d) a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás által vállalt garanciaszerződéssel kapcsolatos szabályokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik,

2. banki munkanap: az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart,

3. banki munkanap záró időpontja: a pénzforgalmi szolgáltató által meghatározott azon időpont, ameddig a fizetési megbízást befogadja,

4. EKAER elektronikus felület: a 3. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt személyek által interneten keresztül közvetlenül elérhető adatelérési felület, amelynek használatával

a) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja és az általa adatbejelentésre vagy adatmódosításra feljogosított személyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdésében meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségnek tesznek eleget,

b) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja saját tevékenysége kapcsán adatbejelentésre jogosíthat fel általa kijelölt személyeket,

c) a közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja és az általa erre feljogosított személyek a rendelkezésre álló kockázati biztosítékkal kapcsolatos adatokat az 5. § (3) bekezdésében meghatározott módon folyamatosan nyomon követhetik,

5. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása,

6. garantőr: az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény, befektetési vállalkozás.

2. A bejelentés, változásbejelentés szabályai

3. § (1) Az Art. 22/E. §-a szerinti közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be az Art. 22/E. § (8) bekezdésében meghatározott adatokat, kivéve, ha az Art. 22/E. §-a alapján mentesül a bejelentési kötelezettség alól.

(2) A bejelentést az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja helyett teljesítheti az a személy is, akinek részére az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja az Art. szabályai szerint az EKAER elektronikus felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. Az adózó megjelölhet olyan személyeket is, akik az adott EKAER számhoz kapcsolódóan kizárólag az Art. 11. számú melléklet I. alcím 4. pontja, II. alcím 4. pontja, III. alcím 3. pontja szerinti adatok módosítására jogosultak, illetve kizárólag a 22/E. § (8) bekezdés k) pontja szerinti adatot jelenthetik be vagy módosíthatják.

3. Az EKAER szám megállapításának rendje

4. § (1) Az EKAER szám az ugyanazon gépjárművel szállított rakományhoz kapcsolódik oly módon, hogy az Art. 22/E. § (8) bekezdésében és 11. számú mellékletében meghatározott adatok bejelentése alapján, azon termékegységre kerül meghatározásra, melyet egy megrendelő (ha saját termék mozgatása történik, akkor a termék tulajdonosa, bérmunka esetén az átvevő) számára, egy gépjárművel szállítanak, belföldre irányuló szállítás esetén egy adott átvételi helyre, a gépjármű ezen útvonalon történő egyszeri mozgása során. Amennyiben a termék fentiek szerinti fuvarozása több gépjárművel történik (például gépjárművel és az általa vontatott pótkocsival) ugyanazon EKAER számhoz tartozóan valamennyi rendszámot rögzíteni kell. Egy termékegység több, vámtarifaszámmal azonosított termékfajtát tartalmazhat.

(2) Az adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, vagy az általa kijelölt személyek által teljesített bejelentés alapján az EKAER szám az EKAER elektronikus felületen megállapításra és tárolásra kerül.

(3) A megrendelés meghiúsulása esetén az EKAER számot – a 15 napos érvényességi ideje alatt – érvénytelenítheti az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre a 3. § (2) bekezdése szerint kijelölt személy.

4.1

5.2

6. Adatbiztonság és tájékoztatás

7. § (1) Amennyiben az EKAER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján.

(2) Az állami adóhatóság az elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

(3) Amennyiben az EKAER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a bejelentés elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható és a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni.

7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 4–5. alcím 2015. január 31-én lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!