nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2015. (I. 16.) MvM utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2018-03-06
infinity
4
Jogszabály

2/2015. (I. 16.) MvM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. §1

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2015. (I. 16.) MvM utasításhoz

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogállása

1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése és 6. §-a alapján a Kormány kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatai ellátásáért elsődlegesen felelős, kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv. Az NKFI Hivatal felügyeletét a Miniszterelnökség látja el.

2. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapadatai

2. §2 Az NKFI Hivatal

a) megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,

b) rövidítése: NKFI Hivatal,

c) angol nyelvű megnevezése: National Research, Development and Innovation Office,

d) székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.,

e) postacíme: 1438 Budapest, Pf. 438,

f) alapítója: Országgyűlés,

g) alapításának dátuma: 2015. január 1.,

h) irányító szerv neve: Magyarország Kormánya,

i) irányító szerv címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.,

j) irányítási jogkör gyakorlója: a miniszterelnök,

k) felügyeleti szerv neve: Miniszterelnökség,

l) felügyeleti szerv címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.,

m) felügyeleti jogkör gyakorlója: a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

n) alapításáról rendelkező jogszabály: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény,

o) az NKFI Hivatal hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának száma: KIHÁT/1031/3/2015.,

p) alapító okiratának kelte: 2015. szeptember 4.,

q) fő tevékenysége államháztartási szakágazati besorolása: 841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás,

r) alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolása:

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

014010 Általános K+F politika

014020 Biotechnológia alapkutatás

014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

018020 Központi költségvetési befizetések

041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

049020 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció

082044 Könyvtári szolgáltatások

s) számlavezetője: Magyar Államkincstár,

t) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00334820-00000000,

u) törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831004,

v) adószám: 15831000-1-42,

w) KSH statisztikai számjel: 15831000-8411-311-01,

x) tulajdonosi jogokat gyakorol az alábbi gazdálkodó szervezetekben:

xa) Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény GmbH (Európai XFEL GmbH),

xb) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.),

xc) ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

2/A. §3 Az NKFI Hivatal részéről a tulajdonosi jogokat az NKFI Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy gyakorolja.

II. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETE

3. Alaptevékenységek

3. § Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladatokat végzi alaptevékenységként.

4. Az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok

4. §4 Az NKFI Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

a) a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény;

b) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény;

c) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény;

d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

e) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.);

f) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;

g) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.);

h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;

i) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;

j) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

k) a hatályos központi költségvetési törvény;

l) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;

m) a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet;

n) a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet;

o) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

p) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

q) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;

r) az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet;

s) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet;

t) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

5. Vállalkozási tevékenység

5. § Az NKFI Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Hivatali szervezet

6. § (1) Az NKFI Hivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok.

(2) A főosztályt a főosztályvezető vezeti, akinek tevékenységét közvetlenül az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az elnök vagy elnökhelyettes irányítja. A főosztályon a főosztályvezető általános helyettesítésére az osztályt vezető főosztályvezető-helyettesek mellett (ha a főosztályon belül osztály szervezeti egység nem működik, helyett) egy, osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes is kinevezhető.

7. § (1) A 6. § szerinti főosztályokon belül osztályok hozhatók létre.

(2) Az osztályt főosztályvezető, illetve olyan főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető vezeti, akinek tevékenységét a főosztályvezető irányítja.

8. § Az NKFI Hivatal szakmai feladatainak ellátásában a KFItv.-ben meghatározott testületek működnek közre.

9. § A hivatali célok megvalósításának érdekében az NKFI Hivatal elnöke munkacsoportot hozhat létre, amely az NKFI Hivatal működéséhez kapcsolódó, több szervezeti egység és indokolt esetben külső személy vagy testület közreműködését igénylő, jól elkülöníthető feladatcsoport (projekt) ellátására létrejött munkaszervezet.

10. § Az NKFI Hivatal szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

11. § Az NKFI Hivatal feladatainak ellátása érdekében az elnök saját hatáskörben rendelkezik a szervezeti egységek összlétszámon belüli megoszlásának szervezeten belüli átcsoportosításáról.

12. §5 A vezetőket megillető munkáltatói jogok gyakorlásának, valamint a képzettségi pótlékok megállapításának részletes rendjét az NKFI Hivatal Közszolgálati Szabályzata (a továbbiakban: KSZ) tartalmazza.

III. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL VEZETŐI ÉS BEOSZTOTT MUNKATÁRSAI

A) Vezetők

7. Az elnök

13. § (1) Az NKFI Hivatal egyszemélyi felelős vezetője az elnök, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kinevezés időtartama 5 év, az NKFI Hivatal elnökévé ugyanaz a személy legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

(2)6 Az NKFI Hivatal elnöke

a) felelős a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) éves programstratégiájának elkészítéséért és jóváhagyásra felterjesztéséért;

b) felelős az NKFI Hivatal számára jogszabályban előírt és az NKFI Hivatal további munkaprogramjaiban megfogalmazott, továbbá az NKFI Alap éves programstratégiájában meghatározott célok és feladatok magas színvonalú megvalósításáért;

c) ellátja a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek más országok és nemzetközi szervezetek előtti kormányzati képviseletét;

d) gondoskodik a Kormány kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (a továbbiakban: KFI stratégia) megalkotásával és megvalósításával összefüggő koordinációs feladatok ellátásáról, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozásával, valamint az NKFI Hivatal tevékenységével kapcsolatban előterjesztést, javaslatot tesz a Kormány részére;

e) meghatározza az NKFI Hivatal általános célkitűzéseit, kiemelt céljait és munkaprogramjait;

f) az NKFI Hivatal és fejezeti kezelésű előirányzatai, valamint az NKFI Alap felett gyakorolja a fejezetet irányító szerv vezetőjét megillető jogokat;

g) gondoskodik az NKFI Hivatal és az NKFI Alap fejezetek költségvetési javaslatának és beszámolójának elkészítéséről;

h) felelős a feladatai ellátásához az NKFI Hivatal kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű működtetéséért;

i) felelős az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért;

j) felkéri a KFItv.-ben meghatározott Szakterületi Kollégiumok és Innovációs Testület elnökeit és tagjait;

k) irányítja az NKFI Hivatal hivatali szervezetét;

l) jóváhagyja az NKFI Hivatal éves munkatervét;

m) felelős az NKFI Hivatal SZMSZ-ének előkészítéséért és a felügyeletet ellátó miniszterhez történő előterjesztéséért, jóváhagyja a főosztályok és a kutatás-fejlesztési, valamint innovációs szakmai feladatokban közreműködő testületek ügyrendjét;

n) gondoskodik a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről;

o) gondoskodik az integritás irányítási rendszer kialakításáról és működtetéséről;

p) az NKFI Hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói (a továbbiakban együtt: munkatárs) felett teljeskörűen gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és amelyek gyakorlását az NKFI Hivatal más vezetőjére nem ruházott át;

q) feladat- és hatáskörében a jogszabály szerinti általános minősítő jogkörrel rendelkezik;

r) a feladat ellátását támogató szervezeti egységek meghatározásával egyidejűleg kijelöli az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt, az integritás tanácsadót, az adatvédelmi felelőst, a biztonsági vezetőt és az esélyegyenlőségi referenst, irányítja és felügyeli munkájukat;

s) előterjesztést tesz állami kitüntetésekre, szakmai díjakat adományoz, a kiemelkedő munkát végző munkatársakat elnöki dicséretben és egyéb elismerésben részesítheti, valamint gyakorolja az illetményeltérítés jogát;

t) dönt és intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály kifejezetten a költségvetési szerv vezetőjének vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének személyes hatáskörébe utal, vagy amelyeket jogszabály alapján az NKFI Hivatal elnöke egyébként a saját hatáskörébe vonhat;

u) meghatározza az NKFI Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokkal összefüggő hivatali ügyintézés eljárásrendjét, így különösen kijelöli az általános és speciális szakterületi feladatokat és az azokért felelős szervezeti egységeket.

(3)7 Az NKFI Hivatal elnöke teljeskörűen képviseli az NKFI Hivatalt, és felelősként eljár az NKFI Alap ügyeiben a belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, valamint egyéb szervezetek, a Kormány és tagjai, valamint az Országgyűlés és bizottságai előtt. Az elnök a vonatkozó jogszabályok keretei között teljes körű utasításadási, képviseleti, kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik az NKFI Hivatalt és az NKFI Alapot érintő ügyekben, továbbá a jogalkotásról szóló törvényben foglaltak szerint szervezetszabályozási jogkört gyakorol.

(4) Az elnök közvetlenül irányítási jogkört gyakorol

a) az elnökhelyettesek,

b) az Elnöki Titkárság,

c) a Jogi és Igazgatási Főosztály,

d) a Költségvetési Főosztály,

e) a Belső Ellenőrzési Főosztály és

f)8 a Stratégiai és Innovációpolitikai Főosztály

felett.

(5) Az elnök a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladat ellátásával esetenként vagy állandó jelleggel elnökhelyettest vagy főosztályvezetőt is megbízhat, kivéve ha jogszabály a döntést a költségvetési szerv vezetőjének személyes hatáskörébe utalja.

(6) Az elnök meghatározott ügy intézésére bármelyik, a megfelelő képzettséggel és végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő) vagy munkavállalót kijelölheti, és számára a jogszabályok keretei között az ügy intézésének módjára is utasítást adhat.

(7) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén általános jogkörrel az innovációs és általános elnökhelyettes helyettesíti.

8. Az elnökhelyettesek

14. § (1) Az elnökhelyettesek az elnök munkáját segítik, tevékenységüket az elnök irányításával végzik.

(2)9 Az elnökhelyetteseket az NKFI Hivatal elnökének javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kinevezés időtartama 5 év, az NKFI Hivatal elnökhelyettesévé ugyanaz a személy legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Az elnökhelyettesek felett a további munkáltatói jogokat az NKFI Hivatal elnöke gyakorolja.

(3) Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei általános feladat- és hatáskörükben

a) ellátják az NKFI Hivatal képviseletét az SZMSZ-ben foglaltak szerint;

b) döntési jogkört gyakorolnak a felelősségi körükbe tartozó feladatok végrehajtása során;

c) irányítják a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, beszámoltatják az irányításuk alatt álló szervezeti egységek vezetőit a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek munkájáról;

d) az irányításuk alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában az NKFI Hivatal elnökénél kezdeményezhetik főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, osztályvezetői munkakörre vonatkozó kinevezést vagy annak megszüntetését, az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkatársai ellen fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását;

e) a 13. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti elnöki kijelölés esetét kivéve irányítási területükön bármely ügy intézkedési és döntési jogát magukhoz vonhatják, meghatározott ügy intézésére bármelyik kormánytisztviselőt kijelölhetik, és a jogszabályok keretei között az ügy intézésének módjára is utasítást adhatnak;

f) figyelemmel kísérik, ellenőrzik és értékelik a felelősségi körükbe tartozó vagy egyedileg oda utalt feladatokat, és gondoskodnak az értékelés eredményének visszacsatolásáról;

g) az NKFI Hivatal feladatkörébe tartozó bármely kérdésben elnöki döntés meghozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezhetik;

h) véleményezik az irányításuk alatt álló szervezeti egységek ügyrendjét;

i) eljárnak azokban az ügyekben, amelyek ellátásával az elnök őket esetenként vagy állandó jelleggel megbízza.

(4)10 Távollét vagy akadályoztatás esetén, vagy ha a tisztség ideiglenesen nincsen betöltve

a) az innovációs és általános elnökhelyettest a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes,

b) a kutatás-fejlesztési elnökhelyettest az innovációs és általános elnökhelyettes,

c) a kapcsolati elnökhelyettest az innovációs és általános elnökhelyettes

helyettesíti.

(5)11 Az NKFI Hivatal elnöke – a (4) bekezdés a)–c) alpontja szerinti, helyettesítésre kijelölt elnökhelyettes egyidejű értesítése mellett – az elnökhelyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén, illetve ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, a (4) bekezdés szerinti helyettesítés jogát magához vonhatja.

15. §12 (1) Az innovációs és általános elnökhelyettes operatív irányítója az NKFI Hivatal jogszabályban meghatározott, innovációs támogatásokkal kapcsolatos szakmai feladatai végrehajtásának, e körben különösen:

a) közreműködik az NKFI Hivatalnak a KFI stratégia megalkotásával és megvalósításával kapcsolatos feladataiban az innováció területén;

b) irányítja az NKFI Alapból folyósított innovációs támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így különösen koordinálja a pályázati kiírások előkészítését és közzétételét, a szakértői csoportok és az Innovációs Testület felkérését, a pályázatok értékelését, a támogatási szerződések megkötését, támogatói okiratok kiadását, valamint a nyertes pályázatok nyomon követését és ellenőrzését;

c) az NKFI Hivatal elnöke részére javaslatot tesz az NKFI Alapból támogatandó innovációs pályázati kiírások meghirdetésére, módosítására vagy felfüggesztésére, illetve pályázaton kívüli egyedi támogatási igények elbírálására;

d) az innovációs támogatások körében közreműködik a KFItv.-ben meghatározott európai uniós források felhasználásával kapcsolatos, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó szakmai feladatokban;

e) felelős az NKFI Hivatal által kezelt innovációs pályázatokkal összefüggésben az irányítása alatt álló szervezeti egység által nyilvántartott adatok hitelességéért, teljességéért és naprakészségéért;

f) irányítja a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály tevékenységét.

(2) Az innovációs és általános elnökhelyettes általános elnökhelyettesi feladatkörében:

a) általános hatáskörrel helyettesíti az NKFI Hivatal elnökét annak távolléte vagy akadályoztatása esetén;

b) a KSZ-ben meghatározottak szerint átruházott hatáskörben munkáltatói jogokat gyakorol;

c) szakterületén közreműködik az NKFI Alap éves programstratégiájának elkészítésében;

d) felügyeli és koordinálja a KFItv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az érintett irányító hatósággal kötött megállapodásban foglaltak végrehajtását.

16. §13 A kutatás-fejlesztési elnökhelyettes operatív irányítója az NKFI Hivatal jogszabályban meghatározott kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatai végrehajtásának, e körben különösen:

a) közreműködik az NKFI Hivatalnak a KFI stratégia megalkotásával és megvalósításával kapcsolatos koordinációs feladataiban a kutatás-fejlesztés területén;

b) szakterületén részt vesz az NKFI Alap éves programstratégiájának előkészítésében;

c) irányítja az NKFI Alapból folyósított kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így különösen koordinálja a pályázati kiírások előkészítését és közzétételét, a szakértői csoportok és a szakterületi kollégiumok felkérését, a pályázatok értékelését, a támogatási szerződések megkötését, támogatói okiratok kiadását, valamint a nyertes pályázatok nyomon követését és ellenőrzését;

d) az NKFI Hivatal elnöke részére javaslatot tesz az NKFI Alapból támogatandó kutatás-fejlesztési pályázati kiírások meghirdetésére, módosítására vagy felfüggesztésére, illetve pályázaton kívüli egyedi támogatási igények elbírálására;

e) a kutatás-fejlesztési támogatások körében szakterületén közreműködik a KFItv.-ben meghatározott európai uniós források felhasználásával kapcsolatos, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó szakmai feladatokban;

f) felelős az NKFI Hivatal által kezelt kutatás-fejlesztési pályázatokkal összefüggésben az irányítása alatt álló szervezeti egység által nyilvántartott adatok hitelességéért, teljességéért és naprakészségéért;

g) kutatás-fejlesztési területi szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszere fejlesztésének és működtetésének;

h) irányítja a Kutatás-fejlesztési Főosztály tevékenységét.

17. §14 A kapcsolati elnökhelyettes közreműködik az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési és innovációs hazai, európai uniós és nemzetközi együttműködéseinek kialakításában és a szervezeti tagságokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, e körben különösen:

a) közreműködik a kutatás-fejlesztés és innováció területén folyó hazai, nemzetközi, illetve európai együttműködések koordinációs feladataiban;

b) közreműködik az NKFI Hivatalnak a mikro-, kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs célú szakmai együttműködései kialakításával összefüggő feladataiban;

c) részt vesz az NKFI Hivatalnak a szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel való együttműködéseiben és partnerségi kapcsolataiban;

d) közreműködik az NKFI Hivatal nemzetközi szervezetekben való részvételével összefüggő feladataiban;

e) irányítja a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának tevékenységét,

f) közreműködik a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésével kapcsolatos feladatokban.

9. A gazdasági vezető

18. §15 (1) Az NKFI Hivatal gazdasági vezetője a Költségvetési Főosztály vezetője, aki felelős mindazon feladatok megfelelő ellátásáért, amelyeket a vonatkozó jogszabályok a költségvetési szerv gazdasági szervezete részére előírnak. A gazdasági vezető felelős az NKFI Hivatal költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az NKFI Alap elkülönített állami pénzalap mint központi költségvetési fejezetek gazdálkodásának tervezéséért, és a költségvetés végrehajtásáért.

(2) A gazdasági vezetőt az NKFI Hivatal felügyeletét ellátó miniszter nevezi ki és menti fel, a gazdasági vezető felett a további munkáltatói jogokat az NKFI Hivatal elnöke gyakorolja.

(3) A gazdasági vezetőt a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztályának vezetője helyettesíti. A gazdasági vezetőt tartós, 120 napot meghaladó akadályoztatása esetén, illetve ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve, az NKFI Hivatal elnöke írásban – a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével – a jogszabályi feltételeknek megfelelő munkatársat jelöl ki a gazdasági vezetői feladatok ellátására.

10. A főosztályvezető

19. § (1) A főosztályvezetőt – a Költségvetési Főosztály vezetőjének kivételével – az NKFI Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel.

(2)16 A főosztályvezető felelős a vezetése alatt álló szervezeti egységnek a jogszabályok és a belső szabályozások szerinti működéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért, és a végrehajtás ellenőrzéséért. A főosztályvezető feladatai különösen:

a) irányítja a főosztály szervezeti egységei vezetőinek és a főosztály beosztott munkatársainak tevékenységét, gondoskodik a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak beszámoltatásáról, valamint munkájuk értékeléséről;

b) dönt a főosztály feladatkörébe tartozó, valamint az elnök vagy a főosztályt irányító elnökhelyettes által egyedileg a hatáskörébe utalt ügyekben;

c) képviseli a főosztályt az NKFI Hivatal vezetői és szervezeti egységei, valamint külső személyek és szervek előtt, elnöki felhatalmazás alapján ellátja az NKFI Hivatal képviseletét is más szerv és személyek előtt;

d) a főosztályon belül biztosítja az ügyintézés egységes gyakorlatát;

e) a KSZ szerint munkáltatói jogokat gyakorol a főosztály munkatársai tekintetében, és támogatja, ellenőrzi az irányítása alá tartozó vezetők humánpolitikai munkáját;

f) előkészíti a főosztály szakterületét érintő jogszabályok és egyéb előterjesztések, szabályzatok, utasítások tervezeteit, hatáskörében közreműködik a külső szervek által küldött javaslatok, tervezetek és előterjesztések véleményezésében;

g) javaslatot tesz kitüntetésre, szakmai díjra, címadományozásra, előresorolásra, illetve elnöki jutalmazásra;

h) az irányítása alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában kezdeményezheti főosztályvezető-helyettesi, osztályvezetői munkakörre vonatkozó kinevezést vagy annak megszüntetését, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai ellen fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását;

i) kiadmányozza a főosztály hatáskörébe tartozó iratokat;

j) gondoskodik a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, információk, belső utasítások figyelemmel kíséréséről és aktualizálásáról;

k) elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a főosztály ügyrendjét;

l) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az NKFI Hivatal elnöke a főosztályvezető feladataként határoz meg.

(3)17 A főosztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítését a főosztály ügyrendjében meghatározott főosztályvezető-helyettes, osztályvezető vagy – ezek hiányában – a főosztályvezető által a főosztályi ügyrendben meghatározottak szerint kijelölt kormánytisztviselő látja el.

11. A főosztályvezető-helyettes

20. § (1) A főosztályvezető-helyettest az NKFI Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel.

(2) A főosztályvezető-helyettes a főosztályvezető által meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz

a) a főosztály feladatai elvégzésének irányításában és a főosztály tevékenységének ellenőrzésében;

b) közvetlenül irányítja a főosztályvezető által meghatározott főosztályi tevékenységet, illetve – amennyiben osztály vezetésével is megbízták – a főosztály ügyrendjében kijelölt szervezeti egységet, felelős ezen szervezeti egység működéséért;

c) amennyiben osztály vezetésével is megbízták, ellátja mindazon feladatokat, amelyeket belső utasítás az osztályvezető feladataként határoz meg.

(3) A főosztályvezető-helyettes számára az NKFI Hivatal elnöke munkaköri leírásban önálló feladat- és felelősségi kört határozhat meg, amely tekintetében az erre kijelölt vezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

12. Az osztályvezető

21. § (1) Az osztályvezetőt az NKFI Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel, ennek során az osztályvezető felett irányítási jogkört gyakorló főosztályvezető véleményét kikéri.

(2)18 Az osztályvezető felelős az irányítása alatt álló osztálynak a jogszabályok és belső szabályozások szerinti működéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért, és a végrehajtás ellenőrzéséért.

(3) Az osztályvezető

a)19 a felette irányítási jogkört gyakorló vezető rendelkezései alapján irányítja és szervezi az osztály munkatársainak munkáját, gondoskodik beszámoltatásukról és munkájuk értékeléséről;

b) dönt az osztály feladatkörébe tartozó, valamint a felettese (elnök, elnökhelyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes) által egyedileg a hatáskörébe utalt ügyekben;

c) az osztályon belül biztosítja az ügyintézés egységes gyakorlatát;

d) ellátja az osztály képviseletét a szervezeti egységén és az NKFI Hivatal szervezetén belül;

e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket belső utasítás az osztályvezető feladataként határoz meg.

(4) Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető által a főosztály állományából kijelölt személy helyettesíti.

B)20 Beosztott munkatársak

13. Ügyintéző

22. § Az ügyintéző készíti elő az NKFI Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel. Az ügyintéző felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a közigazgatási szerv célkitűzéseinek érvényesítéséért. A munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.

14. Ügykezelő

23. § Az NKFI Hivatalnál közhatalmi, irányítási, ellenőrzési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot ügykezelő látja el, akire a Kttv. rendelkezései irányadók. Az ügykezelő munkáját a jogszabályok és belső utasítások, valamint a munkaköri leírás és közvetlen felettese utasításainak megfelelően végzi.

15. Munkaviszonyban állók

24. § Az NKFI Hivatalnál üzemeltetési, karbantartási, szolgáltatási, továbbá egyes, a közhatalmi jogosítványok gyakorlását nem igénylő feladatainak ellátására – így különösen európai uniós projektek megvalósítása, informatikai üzemeltetés, adminisztrációs feladatok, ügyfélszolgálati feladatok – a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony létesíthető.

C)21 Címadományozás

25. § Az NKFI Hivatal elnöke a Kttv. 127. § (1) bekezdésére tekintettel a KSZ-ben meghatározza az adományozható szakmai főtanácsadói és szakmai tanácsadói címek számát.

IV. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL MŰKÖDÉSE, A MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

17. Képviselet

26. § Az NKFI Hivatal képviseletét az állami szervek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, valamint egyéb szervek és szervezetek, bíróságok és hatóságok előtt az NKFI Hivatal elnöke látja el. Az elnök e képviseleti jogát esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja, a képviseletre felhatalmazott személy az NKFI Hivatal elnökének nevében és rendelkezése szerint jár el.

27. § Az NKFI Hivatal álláspontjának, véleményének államigazgatási képviseletére miniszteri és államtitkári szinten az elnök, helyettes államtitkári szinten – az elnökkel történő egyeztetési kötelezettséggel – az elnökhelyettes, főosztályvezetői szinten az NKFI Hivatal elnöke vagy elnökhelyettese által, kötött felhatalmazással kijelölt személy jogosult. A kötött felhatalmazás alapján eljáró személy csak a kijelölésre jogosult által meghatározott személyi és tárgyi körben, meghatározott tartalommal tehet nyilatkozatot, kiadmányozhat, vagy láthatja el más módon az NKFI Hivatal képviseletét.

28. §22 Az NKFI Hivatalt és az NKFI Alapot érintő ügyekben a sajtó számára nyilatkozatot, közleményt vagy információt az elnök adhat, erre az NKFI Hivatal más vezetője vagy beosztott munkatársa kizárólag az elnök előzetes engedélyével jogosult. Az NKFI Hivatal külső honlapján tartalmat közzétenni a Kommunikációs Osztály jogosult, kivéve a szakmai főosztályok kezelésében lévő oldalak és adatbázisok frissítését. Az NKFI Hivatal intranetes felületét (a továbbiakban: intranet) a Kommunikációs Osztály kezeli, az intranetre tartalmat az érintett szervezeti egység megkeresésére a Kommunikációs Osztály tölt fel.

18. Kiadmányozás

29. § (1) Az NKFI Hivatal elnöke kiadmányozza – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az állami vezetők közül a miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, valamint a központi államigazgatási szervek és az egyéb szervek vezetői részére készült dokumentumokat, továbbá mindazon dokumentumokat, amelyek kiadmányozását magának tartotta fenn.

(2) Kizárólag az NKFI Hivatal elnöke kiadmányozhatja a közjogi méltóságoknak (miniszterelnök, köztársasági elnök, Országgyűlés elnöke, Alkotmánybíróság elnöke, Kúria elnöke), a legfőbb ügyésznek, az Állami Számvevőszék elnökének, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének, a Magyar Államkincstár elnökének, az Országos Bírói Hivatal elnökének és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének címzett iratokat.

(3) Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben az állami vezetők közül a helyettes államtitkár részére készült dokumentumokat kiadmányozhatják. Az elnökhelyettesek egyebekben – az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában – kiadmányozzák a feladat- és hatáskörükbe tartozó, elnöki döntést vagy kiadmányozást nem igénylő iratokat.

(4) Az NKFI Hivatal főosztályvezetői a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben kiadmányozzák az azonos beosztású, jogállású, besorolású vezetőknek címzett, illetve az olyan, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben keletkezett ügyiratokat, amelyek kiadmányozási joga nincs az NKFI Hivatal elnöke vagy elnökhelyettesei részére fenntartva, vagy amelyben a kiadmányozásra eredetileg jogosult vezető (elnök, elnökhelyettes) felhatalmazta.

(5)23 Kiadmány, illetve aláírással jóváhagyott belső irat (a továbbiakban: egyéb irat) másolatának hitelesítésére a kiadmányozó, jóváhagyó vezető, elnöki és elnökhelyettesi kiadmányozású vagy egyéb irat esetén, továbbá e dokumentum előkészítéséért szakterületileg felelős főosztályvezető jogosult. A Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője általánosan jogosult a kiadmányok és egyéb iratok hitelesítésére. Az NKFI Hivatal elnöke belső szabályzatban vagy egyedi rendelkezésben más munkatársat is feljogosíthat a hitelesítésre.

30. §24 Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jog a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint gyakorolható.

31. §25 A kiadmányok és egyéb iratok tartalmáért, jogszabályszerűségéért a kiadmányozó felelős az ügyet előkészítő ügyintéző jogszabályban meghatározott felelősségének fenntartása mellett. Az ügyiraton – a szakmai illetékesség, illetve a felelősség megállapíthatóságának érdekében – az azt előkészítő ügyintéző nevét fel kell tüntetni. Ha a kiadmánnyal vagy egyéb irattal kapcsolatban az NKFI Hivatal egységes álláspontjának kialakítása nem történt meg, az eltérő vélemények tárgyilagos feltárásáért az ügyben kiadmányozásra jogosult személy felelős.

19. Bélyegzők használata és nyilvántartása

32. § (1) Az NKFI Hivatal a hivatalos iratokon – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – elnöki, elnökhelyettesi, valamint az 1. sorszámtól kezdődően folyamatosan sorszámozott körbélyegzőket alkalmaz.

(2)26 Az (1) bekezdésben foglalt bélyegzőktől eltérő alakú és feliratú bélyegzők alkalmazhatók a személyzeti, társadalombiztosítási ügyekben, a statisztikai adatszolgáltatásokon és a minősített adatok kezelése során, továbbá ha azt jogszabály vagy az NKFI Hivatal elnökének utasítása más ügyekben előírja.

20. Az NKFI Hivatal belső irányításának eszközei

33. § (1) Az NKFI Hivatal belső irányításának eszközei a szervezet egészét vagy meghatározott szervezeti egységét érintő normatív tartalmú, kötelező rendelkezések, végrehajtási szabályok és tájékoztatások:

a)27 az elnöki utasítás az elnök által kiadott, általános érvényű feladatokat és kötelezettségeket meghatározó – az NKFI Hivatal szervezetére vagy működésére vonatkozó munkáltatói, illetve a működés szempontjából releváns egyéb – intézkedéseket tartalmaz;

b) egyéb belső szabályzat az NKFI Hivatal elnöke által kiadott, a hivatal belső működési rendjét, az egyes szervezeti egységek és személyek feladatkörét meghatározó – jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján kötelezően elkészítendő – a hivatal egészére vonatkozó irányítási eszköz;

c)28 az elnöki körlevél vagy egyéb elnöki rendelkezés az elnök által kiadott, az elnöki utasítással azonos tárgyi, illetve szervi hatályú normatív rendelkezés, amely kizárólag a hatályos szabályzatokkal összhangban álló rendelkezéseket tartalmazhat, annak kiegészítését, pontosítását, egységes értelmezését szolgálja, végrehajtási iránymutatást ad;

d) a tájékoztató az elnök által kiadott, az NKFI Hivatal működését, tevékenységét érintő, adott ügyre, intézkedésre vagy helyzetre vonatkozó információt tartalmazó közlés. Tájékoztatót adott, a feladat- és hatáskörét érintő ügyben az NKFI Hivatal elnökhelyettese és főosztályvezetője is kiadhat;

e) az ügyrend az önálló szervezeti egységek feladatait és belső működésének részletes szabályait tartalmazza. Az ügyrendeket az önálló szervezeti egység vezetője készíti elő, és az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá.

(2)29 Az (1) bekezdés szerinti szabályozó eszközöket a jogszabályban, belső szabályzatban meghatározott, ennek hiányában a szakterületileg illetékes szervezeti egység vagy az elnök által esetileg kijelölt szervezeti egység készíti elő. A tervezetet – az (1) bekezdés d) alpontja szerinti tájékoztató kivételével – a Jogi és Igazgatási Főosztállyal véleményeztetni kell. Az aláírt szabályozó eszközök egy eredeti példányának megőrzéséről és nyilvántartásáról a Jogi és Igazgatási Főosztály gondoskodik, az intraneten való közzététel az Elnöki Titkárság Kommunikációs Osztályának feladata. Az (1) bekezdés d) alpontja szerinti tájékoztató egy eredeti példányának megőrzéséről és nyilvántartásáról az azt előkészítő szervezeti egység felelős. Ha az (1) bekezdés szerinti szabályozó eszköz tartalmát az érintettekkel más módon, közvetlenül is közölni kell, arra az előkészítő, elsődlegesen felelős szervezeti egység köteles.

34. § Az NKFI Alap működését az NKFI Hivatal elnöke a 33. §-ban meghatározottak szerint szabályozza.

21. Az ügyintézés általános szabályai

35. § (1)30 Az NKFI Hivatalnál az ügyintézés papír alapon és elektronikus úton történhet. A jogszabály alapján elektronikus ügyintézési kötelezettség alá eső ügyekben az elektronikus ügyintézés rendjét az NKFI Hivatal elnöke általános vagy az adott ügykörre vonatkozó rendelkezésben határozza meg. Az ügyek intézésekor a hatályos jogszabályokban és belső utasításokban foglalt rendelkezések alapján kell eljárni. Az NKFI Hivatal szervezeti egységei feladataik ellátása során kötelesek szorosan és szervezetten együttműködni, közvetlenül kapcsolatot tartani, és egymást a szükséges tájékoztatás megadásával, adatok szolgáltatásával, valamint minden egyéb módon kölcsönösen segíteni.

(2) Az ügy elintézéséért elsődlegesen az a szervezeti egység felelős, amelynek a feladat tényleges elvégzése vagy koordinálása jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy az SZMSZ alapján a hatáskörébe tartozik. Amennyiben az ügy más szervezeti egység feladat- és hatáskörét is érinti, vagy az ügyben speciális szakértelem is szükséges, a további szervezeti egység bevonásáról az elsődlegesen felelős szervezeti egység köteles gondoskodni. Az egyes szervezeti egységek közötti hatásköri ütközés esetén, vagy ha a hatáskör gyakorlásának jogosultja nem állapítható meg, az NKFI Hivatal elnöke jelöli ki az ügy felelősét és az ügy intézésében részt vevő további szervezeti egységeket.

36. § Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei és főosztályvezetői jogosultak a szakterületüket érintő előterjesztések készítésében és véleményezésében, ügyek intézésében részt venni, előterjesztés készítését, állásfoglalás kiadását vagy döntés meghozatalát kezdeményezni.

37. § (1) Az NKFI Hivatal elnökének kivételével a vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat, az elnökhelyettesek azonban a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben az elnök vagy más elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztály vezetőjét az adott ügyben való szakmai közreműködésre felkérhetik. Amennyiben a feladat nem tartozik a felkért főosztályvezető hatáskörébe, vagy a főosztályvezető az adott ügyben hozott elnökhelyettesi döntéssel nem ért egyet, köteles e tényről az elnökhelyettest, az elnökhelyettes intézkedésének elmaradása esetén az elnököt tájékoztatni.

(2) Az ügyintézőknek és ügykezelőknek konkrét utasítást közvetlen vezetője, kivételes esetben a közvetlen vezető felettese is adhat, aki erről az érintett közvetlen vezetőt haladéktalanul tájékoztatni köteles.

38. § (1) A 35. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az utasítások kiadását és az utasítások végrehajtását, a szervezeten belüli megkereséseket a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(2)31 Az NKFI Hivatal elnöke, elnökhelyettesei és főosztályvezetői az ügyiraton történő szignálással jelölik ki a munkafeladat felelősét azzal, hogy szükség esetén az érdekelt szervezeti egységeket vonja be.

(3)32 Az ügyeket a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, ügyrendek és a szervezeti egység vezetőjének útmutatásai szerint, az előírt határidőre kell elintézni. Előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyeket a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidőn belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidőt kell általában irányadónak tekinteni azokban az esetekben, ha a vezető eltérő ügyintézési határidőt nem írt elő. A vezető jogosult „sürgősként” megjelölni az ügyet, ebben az esetben az ügyintézőnek haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül intézkedni kell.

(4) Amennyiben az intézkedés olyan vezetői utasítás alapján készült, amellyel az ügyintéző vagy az ügyirat láttamozója nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével az ügyiraton fel lehet tüntetni.

(5)33 Az egyes feladatok elvégzéséért, a munka szakmai tartalmáért és a határidők betartásáért, a munkavégzés ellenőrzéséért az adott szervezeti egység vezetője a felelős. A feladatok ellátása a belső szabályzatokban, a szervezeti egységek ügyrendjeiben, továbbá a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően történik.

(6) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy minden ügy elintézéséért és annak elmulasztásáért felelős személy megállapítható legyen. Ha a vezetői döntéshez szükséges valamennyi körülmény magából az ügyiratból nem állapítható meg, az ügyintézés előzményeiről írásbeli összefoglalót, feljegyzést kell készíteni, és azt az ügyirathoz kell csatolni.

(7)34 Az NKFI Hivatal munkatársai kötelesek az ügyintézés során a tudomásukra jutott, jogszabály alapján védett adatot – így különösen minősített adatot, személyes adatot, üzleti titkot – és az egyébként bizalmas információt megőrizni. Minősített adatot tartalmazó ügyiratot a titkos ügykezelésre vonatkozó szabályok megtartásával kell intézni, ilyen iratot az NKFI Hivatal székhelyéről vagy telephelyéről elvinni vagy küldeni az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehet.

22. Munkaterv készítése és végrehajtása

39. §35 (1) Az NKFI Hivatal éves munkatervet készít, a munkatervet a Jogi és Igazgatási Főosztály a főosztályok közreműködésével készíti elő, majd az Elnöki Titkárságon keresztül azt jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Hivatal elnökének.

(2) A munkatervben szereplő feladatokat a felelősök az előírt határidőn belül kötelesek végrehajtani. A munkatervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról, illetve a végrehajtás esetleges akadályáról az adott feladat végrehajtásáért felelős köteles az elnököt az előírt határidő lejárta előtt, az akadály elhárításához megfelelő időben tájékoztatni.

(3) A munkaterv megvalósításának állásáról a főosztályvezetők az adott évet követően, az NKFI Hivatal elnöke által meghatározott határidőre és eljárásrendben, írásban beszámolnak. Az NKFI Hivatal munkatervének végrehajtásáról szóló beszámoló összeállításáról – a főosztályvezetők által készített beszámolók alapján – a Jogi és Igazgatási Főosztály a tárgyévet követően, az NKFI Hivatal elnöke által meghatározott határidőre és eljárásrendben gondoskodik.

23. Értekezletek

40. § (1)36 Az NKFI Hivatal elnöke az NKFI Hivatal kormánytisztviselői és a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók tájékoztatása céljából összmunkatársi értekezletet tarthat. Az összmunkatársi értekezlet résztvevői az NKFI Hivatal vezetői, kormánytisztviselői, a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az elnök által meghívott külső szakértők és más személyek.

(2) Az NKFI Hivatal elnöke az NKFI Hivatalt érintő stratégiai jelentőségű ügyek megvitatására stratégiai értekezletet hív össze, az értekezlet résztvevői az elnök és az elnökhelyettesek, valamint az elnök által meghívott személyek.

(3) A vezetői értekezlet az elnök állandó, az NKFI Hivatal működésének koordinációját, a feladatok meghatározását és végrehajtásának ellenőrzését szolgáló, döntés-előkészítő testülete. A vezetői értekezlet résztvevői az elnök, az elnökhelyettesek, a főosztályvezetők és az elnök által meghívott személyek.

(4) Az elnökhelyettesek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek és szükség szerint munkatársainak részvételével, valamint a főosztályvezetők az irányításuk alá tartozó osztályvezetők és szükség szerint a főosztály munkatársainak bevonásával munkaértekezletet tartanak.

41. §37 A 40. § (1)–(3) bekezdése szerinti értekezletek napirendjét és előterjesztéseit, továbbá az értekezletek emlékeztetőit az Elnöki Titkárság készíti elő. A 40. § (4) bekezdése szerinti értekezlettel összefüggő adminisztratív feladatokat az értekezlet összehívására jogosult vezető által kijelölt személy látja el.

42. §38 Az elnök a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokkal összefüggő stratégiai célok és elvek kialakításához, valamint a KFItv.-ben meghatározott feladatok ellátásához működteti a Nemzetközi Tanácsadó Testületet, a Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testületét, a szakterületi kollégiumokat és az Innovációs Testületet.

24. A munkáltatói jogok gyakorlása

43. § (1) Az NKFI Hivatal munkatársai tekintetében

a) az NKFI Hivatal elnökére és elnökhelyetteseire a kormányzati szolgálati jogviszony a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény és a Kttv.;

b) a kormánytisztviselőkre és a kormányzati ügykezelőkre a Kttv.;

c) a munkavállalókra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

szabályai irányadók.

(2) A munkatársak felett – a 14. § (2) bekezdésében és a 18. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a munkáltatói jogokat az NKFI Hivatal elnöke gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő hatáskörét az elnök jogszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott kivétellel, írásban az NKFI Hivatal elnökhelyetteseire és főosztályvezetőire átruházhatja.

(3)39 Amennyiben az elnök a munkáltatói jogköröket nem ruházza át, úgy távollétében vagy akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve – a helyettesítés általános szabályai szerint – az általános és innovációs elnökhelyettes gyakorolja az elnököt megillető munkáltatói jogokat.

(4)40 Valamennyi munkatárs esetén az NKFI Hivatal elnöke általánosan át nem ruházható, saját hatáskörben gyakorolja az alábbi jogköröket:

a) közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése,

b) vezetői megbízás, annak módosítása és visszavonása,

c) a vezető megbízással rendelkező munkatársak munkaköri feladatainak meghatározása és a munkaköri leírás kiadása,

d) az alapilletmény legfeljebb 30%-kal történő megemelése vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben történő megállapítása,

e) a kormánytisztviselő beleegyezésével történő tartalékállományba helyezés,

f) a kormánytisztviselő kirendelése és határozott idejű áthelyezése más közigazgatási szervhez,

g) a közigazgatási és szakmai tanácsadói, főtanácsadói, címzetes vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi és címzetes főmunkatársi cím adományozása, jogszabályban meghatározott esetben a cím visszavonása,

h) a jogszabályban meghatározott vagyonnyilatkozattal kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt feladatok,

i) az osztályvezetők kivételével a vezető megbízású munkatársak jogszabály szerinti teljesítményértékelésével összefüggő feladatok,

j) a fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, vizsgálóbiztos kijelölése, a fegyelmi tanács tagjainak kijelölése, fegyelmi tanácsban az eljárás lefolytatása,

k) a munkáltatói lakásépítési-vásárlási támogatás/kölcsön engedélyezése,

l) a jutalom fizetésének engedélyezése,

m) a Kttv. alapján a helyettesítés elrendelése, és a helyettesítési díj mértékének megállapítása,

n) a kormánytisztviselő magasabb besorolási fokozatba sorolása,

o) a fizetés nélküli szabadság engedélyezése,

p) a tanulmányi szerződés megkötése,

q) a lakásbérleti hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, szociális támogatás engedélyezése,

r) a képzettségi pótlék, illetve az arra jogosító munkakörök megállapítása a KSZ alapján,

s) az idegennyelvtudás-pótlékra jogosító nyelvek és munkakörök megállapítása a KSZ alapján, az ott meghatározott idegen nyelvek tekintetében,

t) – az osztályvezetők kivételével – a vezető megbízással rendelkező munkatársak szabadságának kiadása, illetve igénybevételének engedélyezése, egyéb munkaidő-kedvezményekkel kapcsolatos intézkedések,

u) az általánostól eltérő munkarend megállapítása,

v) célfeladat meghatározása és céljuttatás megállapítása.

44. § A munkáltatói jogok átruházásának és gyakorlásának részletes rendjét, valamint a képzettségi és munkaköri pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket az NKFI Hivatal elnöke a KSZ-ben állapítja meg.

25. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

45. § (1) Az NKFI Hivatalnál vagyonnyilatkozat tételére az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a törvényben meghatározott időszakonként, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a kormánytisztviselő, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult

a) közigazgatási hatósági ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,

c) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, az állami vagyonnal való gazdálkodás, az elkülönített állami pénzalap vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében,

d) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során,

e) állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

(2)41 Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek az NKFI Hivatal vezetői megbízással rendelkező kormánytisztviselői, akik jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormánytisztviselői munkakört töltenek be.

(3) Az NKFI Hivatalnál vagyonnyilatkozat tételére kötelesek továbbá azon közszolgálatban nem álló személyek, akik – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak

a) közbeszerzési eljárásban,

b) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, az elkülönített állami pénzalap és a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz juttatásánál,

c) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során.

(4) A vagyonnyilatkozat-tétel részletes szabályait és kezelésének rendjét a KSZ rögzíti.

26. Képzettségi pótlék megállapítása

46. § (1) A Kttv. és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképzettség, szakképesítés elismeréseként az NKFI Hivatalnál foglalkoztatottak számára a Kttv. szerinti képzettségi pótlék állapítható meg.

(2)42 Képzettségi pótlék állapítható meg annak a kormánytisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezik, feltéve ha az munkakörének ellátásához szükséges.

(3) A képzettségi pótlék megállapításának alapja, hogy a jogosult rendelkezzék az adott munkakörre irányadónak tekintett, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, illetve az egyéb vonatkozó külön jogszabályban meghatározotthoz képest további vagy magasabb szintű szakképzettséggel vagy szakképesítéssel.

(4) Nem állapítható meg képzettségi pótlék abban az esetben, ha a szakképzettség, szakképesítés az adott munkakörre a közszolgálati jogviszony létesítésének, a jogviszony fenntartásának vagy a vezetői megbízás keletkezésének és folytonosságának feltétele.

(5) Nem jogosult továbbá képzettségi pótlékra az a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselő sem, aki a munkakörébe történt besorolásánál figyelembe vett végzettségével megegyező szakirányú, további szakképesítést szerez.

(6)43 A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a KSZ rögzíti.

27. A gazdálkodás rendje

47. § (1) Az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez, gazdálkodására a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső szabályzatok irányadók.

(2) Az NKFI Hivatal felelős az NKFI Alapért, az NKFI Hivatal költségvetését az NKFI Alap költségvetésétől elkülönítetten kell megállapítani és kezelni.

(3) Az NKFI Hivatal nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az elnök vagy az SZMSZ-ben, továbbá az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodására vonatkozó szabályzatban meghatározott személy vállalhat.

(4) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, továbbá az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodására vonatkozó szabályzatában meghatározott személy jogosult.

48. § Az ellenjegyzések, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjét az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodására vonatkozó, valamint a szerződéskötésről szóló szabályzat tartalmazza.

1. függelék a 2/2015. (I. 16.) MvM utasításhoz44

2. függelék a 2/2015. (I. 16.) MvM utasításhoz45

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti egységeinek feladatai

1. Az elnök közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek

1.1 Elnöki Titkárság

Az Elnöki Titkárság az NKFI Hivatal elnökének munkáját segítő döntés-előkészítő, koordinációs, igazgatási, adminisztratív, kommunikációs, ügyfélkapcsolati és kifogáskezelési feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) döntés-előkészítő feladatkörében:

aa) közvetlenül az elnök hatáskörébe tartozó ügyekhez, tárgyalásokhoz szakmai felkészítő és háttéranyagokat készít,

ab) összegyűjti és rendszerezi az elnöki döntésekhez szükséges háttérinformációkat, előterjesztéseket és munkaanyagokat,

ac) irányítja a KFItv. szerinti, az NKFI Hivatal tevékenységéről és az NKFI Alap előirányzatainak felhasználásáról készülő éves országgyűlési beszámoló elkészítését, és elnöki jóváhagyásra véglegezi azt,

ad) kezdeményezi és koordinálja az elnöki döntések előkészítését segítő vagy a döntések hatásait vizsgáló felméréseket, adatgyűjtéseket, elemzéseket,

ae) megfogalmazza az egyes döntések előkészítése érdekében a lehetséges döntési alternatívákat, és modellezi azok következményeit;

b) koordinációs feladatkörében:

ba) részt vesz az elnök közvetlen hatáskörébe tartozó szakmai anyagok előkészítésében, egyeztetésében, összefogja azok elkészítését,

bb) koordinálja a felügyeleti szervtől, más közigazgatási szervektől és a szakmai vagy társadalmi szervezetektől érkező előterjesztések, megkeresések, jogszabálytervezetek véleményezését, és az NKFI Hivatal egységes álláspontjának kialakítását,

bc) ellátja a felügyeleti szervnek vagy más közigazgatási szervnek döntéshozatalra vagy véleményezésre átadott ügyek nyomon követésével kapcsolatos feladatokat,

bd) irányítja az NKFI Hivatal éves munkatervének elkészítését,

be) kialakítja és az elnöknek jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Hivatal arculati szabályait,

bf) nyilvántartja a jogszabályban, munkatervben meghatározott és az elnök által kiadott feladatokat, figyelemmel kíséri azok határidőben történő végrehajtását,

bg) gondoskodik a közérdekű adatok megismerésére és egyéb adatszolgáltatásra irányuló kérelmek teljesítéséről,

bh) gondoskodik a külső ellenőrzések (az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, a felügyeleti szerv, illetve a felsorolt szervezetek megbízottjai által végzett) ellenőrzések koordinációjáról, és éves bontásban nyilvántartást vezet a külső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról,

bi) koordinálja az elnök közvetlen hatáskörében tartott vagy egyébként kiemelt jelentőségű hivatali rendezvények, konferenciák előkészítését, megszervezését és lebonyolítását;

c) adminisztratív feladatkörében:

ca) gondoskodik az elnökhöz beérkező iratok feldolgozásáról, továbbításáról és a szervezeti egységek által az elnök számára kiadmányozásra, jóváhagyásra vagy tájékoztatásul továbbított iratok kezeléséről, továbbításáról, ezzel összefüggésben ellátja a teljes titkársági ügyviteli tevékenységet,

cb) szervezi, előkészíti és lebonyolítja az elnök hivatalos programjait,

cc) előkészíti és megszervezi az összmunkatársi, a stratégiai és a vezetői értekezletet, azokról emlékeztetőt készít és feladatjegyzéket vezet,

cd) szervezi és koordinálja a központi koordinációt igénylő külső és belső megbeszéléseket;

d) kommunikációs feladatkörében:

da) kidolgozza az NKFI Hivatal kommunikációs szabályzatait, gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, koordinálja az NKFI Hivatal intézményi kommunikációját,

db) előkészíti az NKFI Hivatal kommunikációs szabályzatát, gondoskodik annak aktualizálásáról,

dc) közreműködik az elnök és az elnökhelyettesek hazai és külföldi nyilvános szerepléseinek előkészítésében és megszervezésében,

dd) felkészítő anyagokat készít az NKFI Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek a nyilatkozataihoz és közleményeihez,

de) az érintett szakmai főosztályok bevonásával gondoskodik sajtóközlemények kiadásáról,

df) szervezi és koordinálja az NKFI Hivatal médiakapcsolatait, megszervezi a sajtóeseményeket, valamint az elnök és az elnökhelyettesek sajtószerepléseit,

dg) sajtófigyelést biztosít,

dh) működteti az NKFI Hivatal belső kommunikációs rendszerét,

di) közreműködik az NKFI Hivatal egységes arculatának kialakításában, koordinálja az arculathordozó termékekkel összefüggő kreatív tervezési feladatokat, kezdeményezi azok megrendelését és gyártását,

dj) koordinálja az NKFI Hivatal honlapjának és intranet oldalának tartalmát, javaslatot tesz az egyes tartalmak módosítására, gondoskodik az intranet karbantartásáról,

dk) koordinálja az NKFI Hivatal kezdeményezésében készülő kiadványok gondozását, valamint az ezek arculatának kialakításával kapcsolatos feladatokat;

e) ügyfélkapcsolati és kifogáskezelési feladatkörében:

ea) ellátja az NKFI Hivatal általános és pályázati ügyfélkapcsolati feladatait, e körben különösen tájékoztatást ad az NKFI Hivatal feladatairól, a közérdekű adatok igénylésének rendjéről, a honlapon elérhető adatokról, lebonyolítja a hivatalnál kezdeményezett iratbetekintéseket, a hivatalhoz fordulókat az illetékes szervezeti egységekhez irányítja,

eb) fogadja és megvizsgálja az NKFI Alapból nyújtott támogatások odaítélésével és az NKFI Hivatal közreműködésével kezelt egyéb pályázatokkal összefüggésben előterjesztett, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó kifogásokat, ezzel összefüggésben az NKFI Hivatal érintett főosztályaitól adatot, információt és dokumentumot kérhet,

ec) az NKFI Hivatal elnöke részére döntési javaslatot készít a kifogások elbírálása vagy annak a felügyeleti szervhez történő felterjesztése tárgyában.

1.2 Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztály az NKFI Hivatal működésével összefüggő általános jogi, igazgatási és humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) általános jogi és igazgatási feladatkörében:

aa) közreműködik az NKFI Hivatal által előkészítendő vagy véleményezési jogkörébe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök jogi szempontú előkészítésében és módosításában, az NKFI Hivatal álláspontjának kialakításában, e körben együttműködik az érintett szakmai főosztályokkal,

ab) közreműködik a vezetői döntések jogszerűségének biztosításában és a jogi tárgyú beadványok előkészítésében,

ac) az elnök, az elnökhelyettesek és a szervezeti egységek vezetőinek megkeresése esetén jogi megítélést igénylő ügyekben jogi véleményt alakít ki,

ad) szerződésmintákat és egyéb mintaokiratokat dolgoz ki és gondoskodik azoknak az intraneten való közzétételéről, ha azok kidolgozása jelen szabályzat szerint nem tartozik más szervezeti egység feladatkörébe,

ae) az ad) alpontban foglaltakra is figyelemmel, valamint a már ellenjegyzett minta alapján készült szerződések kivételével jogi szempontból véleményezi és ellenjegyzi az NKFI Hivatal által kötendő, és a szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység által előkészített szerződéstervezeteket, ezen feladata során véleménye gazdasági-célszerűségi megfontolásokra nem terjed ki,

af) az érintett osztályok felelősségének fenntartásával támogató segítséget nyújt és együttműködik a Szakmai Eljárásrendi és Koordinációs Osztállyal, valamint az Ügyfélkapcsolati és Kifogáskezelési Osztállyal az általános jogi szakértelmet vagy a belső jogi kontrollt igénylő kérdésekben, az NKFI Hivatal szabályzataival való összhang szempontjából véleményezi az NKFI Hivatal pályázati kiírásainak és támogatási szerződéseinek mintáját,

ag) amennyiben az NKFI Hivatal elnöke külső jogi szakértő (ügyvéd, ügyvédi iroda) megbízásáról nem rendelkezik, – a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály feladatkörébe utalt, a támogatási jogviszonyokból származó követelések érvényesítésével, a pályázati felhívásokkal és támogatási jogviszonyokkal kapcsolatos bírósági peres, nemperes és hatósági eljárások kivételével – ellátja az NKFI Hivatal jogi képviseletét bíróságok és hatóságok előtt, illetve gondoskodik a jogi képviseletre vonatkozó megbízás és meghatalmazás elkészítéséről,

ah) jogi és kodifikációs szempontból véleményezi a más szervezeti egységek által előkészített utasítások tervezetét,

ai) ellátja a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági eljárás részét képező feladatokat,

aj) közreműködik az NKFI Hivatal munkatársai fegyelmi ügyeinek, valamint az NKFI Hivatal és annak munkatársai közötti kártérítési ügyek intézésében,

ak) a perköltségigény behajtására irányuló eljárásokban megteszi a szükséges peres és peren kívüli intézkedéseket,

al) elkészíti az iratkezelésre, az adatvédelemre és a közérdekű adatokra vonatkozó szabályzatokat, és gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról, a hatályos jogszabályoknak történő megfeleléséről,

am) koordinálja az NKFI Hivatal iratkezelési folyamatait, ellátja a központi irattárosi feladatokat,

an) az erre kijelölt munkatárs ellátja a minősített adatok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos titkos ügykezelői feladatokat;

b) humánpolitikai feladatkörében:

ba) ellátja az NKFI Hivatal munkatársainak kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával, a munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos személyügyi ügyintézést, és ezekkel összefüggésben kapcsolatot tart külső szervekkel,

bb) előkészíti a humánigazgatási, a munkaügyi, a juttatási és az oktatási tárgyú döntéseket, intézkedéseket, valamint közreműködik az ösztönzési rendszerek és egyes természetbeni juttatások és szociális ellátások hivatali szabályainak kialakításában,

bc) közreműködik az NKFI Hivatal humánerőforrás-gazdálkodásának tervezésében, és elvégzi az ehhez szükséges egyeztetéseket, ellátja a humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő hivatali feladatokat,

bd) kezeli a személyi iratokat, naprakészen vezeti a jogszabályokban meghatározott személyügyi nyilvántartásokat, ennek során együttműködik a gazdasági szervezettel és a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőkkel,

be) nyilvántartja az eltérő munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat,

bf) közreműködik a toborzás és a kiválasztási folyamat lebonyolításában, együttműködik a munkáltatói jogkört gyakorlókkal új kormányzat szolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítésére vonatkozó döntésekben, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére vonatkozó döntésekben,

bg) ellátja a karriertervezéssel és a vezetői utánpótlással kapcsolatos feladatokat,

bh) a gazdasági szervezet eljárásában közreműködik a kormányzati szolgálati jogviszonyból, munkaviszonyból vagy ezekkel összefüggésben megkötött szerződésből eredő, a kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt, munkavállalót terhelő tartozások behajtásában,

bi) közreműködik a kormánytisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéből adódó és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos munkáltatói feladatokban, tájékoztatja az elnököt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésének szükségességéről,

bj) felméri, nyilvántartja és követi a képzési és fejlesztési szükségleteket, összeállítja az NKFI Hivatal munkatársainak éves képzési és továbbképzési tervét, valamint ellátja a közigazgatási alap- és szakvizsga nyilvántartásával és a regisztrációval kapcsolatos feladatokat,

bk) előkészíti a tanulmányi szerződéseket, és nyilvántartja az ezekből származó kötelezettségeket,

bl) a jogszabályi előírásokra tekintettel koordinálja a teljesítményértékelés lebonyolítását, nyilvántartja a teljesítményértékelési dokumentumokat, ellátja a kormánytisztviselők minősítésével összefüggő előkészítő és egyéb feladatokat,

bm) gondoskodik a szociális, jóléti és a foglalkozás-egészségügyi feladatok teljesítéséhez kapcsolódó ügyintézésről,

bn) elkészíti a feladatkörébe tartózó szabályzatokat, különösen a KSZ-t, a közszolgálati adatvédelmi szabályzatot, valamint gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról, a hatályos jogszabályoknak történő megfeleléséről,

bo) közreműködik a jóléti és szociális elvek kialakításában, valamint a javadalmazásokkal és az egyéb juttatásokkal kapcsolatos rendszer kidolgozásában, javaslatokat dolgoz ki ezek működésének fejlesztésére,

bp) teljesíti a létszámadatokra vonatkozó és az egyéb humánpolitikai tárgyú adatszolgáltatásokat,

bq) elkészíti az NKFI Hivatal esélyegyenlőségi tervét,

br) a humánpolitikai szakmai területet érintő kérdésekben együttműködik az illetmény, a bér és az egyéb juttatások számfejtésével kapcsolatos hivatali teendőket ellátó gazdasági szervezeti egységgel,

bs) a főosztályi adatszolgáltatások alapján összeállítja az NKFI Hivatal éves szabadságolási tervét,

bt) az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó szabályok betartásával kezeli az NKFI Hivatal belső, valamint a jogszabályi előírások alapján használt külső humánpolitikai adatnyilvántartó rendszereket.

1.3 Költségvetési Főosztály

A Költségvetési Főosztály az NKFI Hivatal mint költségvetési szerv, valamint központi költségvetési fejezet és az NKFI Alap mint elkülönített állami pénzalap gazdálkodásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egység, amely

a) felelős az NKFI Hivatal intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzataival kapcsolatos gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, az NKFI Alap kezelésével kapcsolatos feladatokkal összefüggő pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, így különösen:

aa) ellátja az NKFI Hivatal és az NKFI Alap költségvetésének tervezésével, gazdálkodásával, könyvvezetésével, beszámolásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli és adatszolgáltatási feladatokat,

ab) a költségvetési törvény elfogadását követően elkészíti az NKFI Hivatal, a fejezeti kezelésű előirányzatok és az NKFI Alap elemi költségvetését, a fejezetet irányító szerv vezetője általi jóváhagyást követően benyújtja azokat a Magyar Államkincstárhoz,

ac) elkészíti és aktualizálja az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodással összefüggő szabályzatait,

ad) elkészíti az NKFI Hivatal (intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó) és az NKFI Alap éves költségvetési beszámolóit, gondoskodik azoknak az NKFI Hivatal elnöke által történő jóváhagyásáról, elkészíti és benyújtja a fejezeti zárszámadást az államháztartásért felelős miniszter részére,

ae) ellátja a fejezeti finanszírozási és pénzkezelési feladatokat,

af) elkészíti a havi költségvetési jelentéseket, a negyedéves mérlegjelentéseket, az év végi gyorsjelentést, a finanszírozási és likviditási terveket, az előirányzat-felhasználási terveket, a tartozásállomány alakulásáról szóló jelentést és a deviza-kifizetésekre vonatkozó előrejelzést,

ag) ellátja a fizetési számla- és készpénzforgalom lebonyolításával összefüggő feladatokat, ennek keretében működteti a GIRO rendszert és a házipénztárt, felügyeli és elszámolja a kincstári kártyák használatát,

ah) vezeti a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, gondoskodik a kötelezettségvállalások teljes körű naprakész vezetéséről és ehhez kapcsolódóan a dokumentumok szabályosságának ellenőrzéséről, és a kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének vizsgálatáról,

ai) támogatói döntések alapján vezeti az előzetes kötelezettségvállalás-nyilvántartást az NKFI Alap éves költségvetési törvényben meghatározott cím szerinti, valamint tárgyévi és tárgyévet követő évek szerinti bontásban,

aj) nyilvántartja az előlegeket a kötelezettségvállalás-nyilvántartáshoz igazodóan,

ak) elkészíti a visszafizetendő támogatásokkal kapcsolatos beszedési megbízásokat a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály adatszolgáltatása alapján,

al) analitikus nyilvántartást vezet a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály adatszolgáltatása alapján a behajtásra átadott követelésekről, valamint a követelésekből befolyó bevételekről;

b) felelős az intézményi vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, így különösen:

ba) ellátja az NKFI Hivatal vagyonkezelésébe tartozó, vagy a hivatal által szerződés alapján bérelt vagy használt ingóságok és ingatlanok, valamint tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társasági részesedések (tagsági jogok és kötelezettségek) kezelésével, használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok koordinálását, felügyeletét,

bb) elvégzi az NKFI Hivatal gazdasági társasági részesedésének kezelésével, nyilvántartásával és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat,

bc) gondoskodik az NKFI Hivatal vagyonkezelésében lévő eszközök és a vagyoni értékű jogok naprakész nyilvántartásának vezetéséről,

bd) elkészíti és aktualizálja a leltározással és a selejtezéssel összefüggő szabályzatokat,

be) előkészíti és végrehajtja az éves leltározási ütemtervet, valamint a selejtezést;

c) felelős az NKFI Hivatal illetmény- és bérszámfejtési feladatainak végrehajtásáért, valamint a jogszabályban előírt adatszolgáltatások összeállításáért, így különösen:

ca) ellátja a közszolgálati tisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, valamint a különleges foglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek illetményének, munkabérének az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó számfejtésével összefüggő valamennyi feladatot, és teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket a Magyar Államkincstár és más, jogszabályban meghatározott szervek felé,

cb) ellátja a nem rendszeres személyi juttatások nyilvántartását és számfejtését (illetményelőleg, természetbeni juttatások, megbízási díjak, napidíjak, utazási költségtérítések, cafetéria, egyéb juttatások), valamint gondoskodik a számfejtés havi zárási és hitelesítési feladatainak az ellátásáról,

cc) ellátja a cafetéria és a KSZ-ben meghatározott egyéb, nem rendszeres személyi juttatások megállapításával, kezelésével és nyilvántartásával összefüggő feladatokat,

cd) teljesíti az NKFI Hivatal adóelszámolási, -bevallási és -befizetési kötelezettségeit a személyi jövedelemadózáshoz kapcsolódóan, továbbá ellátja a foglalkoztatottak éves személyi jövedelemadó-bevallásával kapcsolatos feladatokat;

d) gondoskodik az NKFI Alap alapkezelői feladataihoz kapcsolódó alapkezelői díj felhasználásának elkülönített pénzügyi, számviteli nyilvántartásáról, az alapkezelői díj bevételeivel és kiadásaival összefüggő főkönyvi könyvelési feladatok és adatszolgáltatások ellátásáról;

e) elvégzi a hazai és nemzetközi pályázatokban, projektekben való részvételével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, gondoskodik azok elkülönített nyilvántartásának vezetéséről;

f) koordinálja az Állami Számvevőszék általi ellenőrzésekkel kapcsolatos hivatali feladatokat, a külső és belső ellenőrzést végző szervek részére adatszolgáltatást készít;

g) közreműködik az NKFI Hivatal belső kontrollrendszerének kialakításában;

h) felelős – az NKFI Hivatal Közbeszerzési Szabályzatában meghatározottak szerint – az intézmény közbeszerzési és egyéb beszerzési feladatainak ellátásáért, így különösen:

ha) elkészíti az NKFI Hivatal éves közbeszerzési tervét, gondoskodik az év közben bekövetkezett változások éves közbeszerzési terven történő átvezetéséről,

hb) ellátja – a közbeszerzés tárgyáért felelős szervezeti egységek javaslataira figyelemmel és közreműködésével – az NKFI Hivatal közbeszerzési eljárásainak előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatait,

hc) közreműködik az NKFI Hivatal közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolításában,

hd) kezeli a központosított közbeszerzési rendszerben a megrendeléseket, kivéve az informatikai, valamint az utazásszervezési megrendeléseket,

he) gondoskodik az NKFI Hivatal közfeladat ellátásához szükséges anyagok és eszközök (így különösen irodaszerek és nyomtatványok) beszerzéséről, ide nem értve az NKFI Hivatal elnöke által más szervezeti egység feladatkörébe utalt beszerzéseket;

i) felelős az ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési feladatok ellátásáért, így különösen:

ia) éves karbantartási javaslatot készít az ingatlanokra és a gépjárművekre vonatkozóan, elnöki jóváhagyást követően gondoskodik azok megvalósításáról,

ib) ellátja és felügyeli a felújítással, valamint a beruházással kapcsolatos szakmai feladatokat;

ic) gondoskodik a folyamatos anyag- és eszközellátásról,

id) biztosítja az irodahelyiségek, a közfeladat ellátásához szükséges egyéb és a kiszolgáló helyiségek használatra alkalmas állapotát,

ie) gondoskodik a gépjárművek folyamatos rendelkezésre állásáról, megfelelő műszaki állapotuk biztosításáról,

if) elkészíti az NKFI Hivatal vagyonkezelésében lévő eszközök üzemeltetésével, hasznosításával és védelmével kapcsolatos szabályzatokat,

ig) gondoskodik a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról;

j) felelős az NKFI Hivatal informatikával összefüggő feladatai ellátásáért, így különösen:

ja) az informatikai szakterületi szabályozások elkészítéséért, koordinálja és menedzseli az informatikai rendszerek és eszközök fejlesztési projektjeit, szakmai támogatást nyújt az ügyviteli és irodai szoftverek kiválasztásához, és közreműködik azok beszerzésében,

jb) azon informatikai rendszerek esetében, amelyeknél az NKFI Hivatal rendelkezik a forráskóddal, gondoskodik a fejlesztési igények, követelmények gyűjtéséről, feldolgozásáról és informatikai szakterületi véleményezéséről, a fejlesztés végrehajtásáról, az informatikai rendszerfelügyeletről, az informatikai rendszerek és az NKFI Hivatal informatikai helpdeskjének működtetéséről, a felhasználók igény szerinti oktatásáról és az oktatás megszervezéséről,

jc) azon informatikai rendszerek esetében, amelyeknél az NKFI Hivatal nem rendelkezik a rendszer forráskódjával, gondoskodik a kapcsolódó szoftverek felhasználói támogatásáról, az informatikai rendszerek telepítésével, használatával, fejlesztésével kapcsolatos hivatali oldali informatikai szakértelem biztosításáról (így különösen az informatikai üzemeltetési elvárások elkészítéséről, a rendszer üzemeltetője által készített informatikai rendszerspecifikáció véleményezéséről, a telepítés és használat feltételeinek, illetve lehetőségeinek vizsgálatáról), közreműködhet az informatikai helpdesk működtetésében, gondoskodik a felhasználók igény szerinti oktatásáról és az oktatás megszervezéséről,

jd) az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai körében biztosítja az informatikai infrastruktúra és az informatikai eszközök (ideértve különösen valamennyi felhasználó és szerver oldali informatikai eszközt, valamint az aktív és passzív hálózati elemeket, a mobiltelefonok informatikai felügyeletét) működtetését, üzemeltetését, folyamatos rendelkezésre állását a munkatársak számára, illetve vezeti ezek kapcsolódó nyilvántartásait; gondoskodik az elavult eszközök karbantartásáról és pótlásáról, nyilvántartásokat vezet a hivatali informatika különböző elemeiről, eszközeiről, és üzemeltetés-támogatást biztosít az NKFI Hivatal honlapjának és intranet oldalának működtetéséhez,

je) az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatai körében elkészíti az informatikai rendszerek biztonságára, használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatokat, gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról, jogszabályoknak történő megfeleléséről; gondoskodik a szükséges informatikai biztonsági intézkedések és folyamatok végrehajtásáról, informatikai biztonsági rendszerek üzemeltetéséről,

jf) igényli és nyilvántartja az NKFI Hivatal hivatali kapuit és a hivatal munkatársainak elektronikus aláírásait.

1.4 Stratégiai és Innovációpolitikai Főosztály

A Stratégiai és Innovációpolitikai Főosztály az NKFI Hivatal hatáskörében a KFI szakpolitika megalkotásával, továbbá a KFI támogatási rendszer szakterületi kidolgozásával és megvalósításának vizsgálatával, a hazai innovációs tevékenységek szakmai támogatásával és az NKFI Hivatal által kezelt pályázatok adatainak nyilvántartásával és elemzésével összefüggő szakmai feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) stratégiai feladatkörében:

aa) az NKFI Hivatal szervezetén belül koordinálja a KFI szakpolitika kidolgozásával és megvalósításával összefüggő feladatokat, különös tekintettel az intelligens szakosodási stratégiára és a KFI stratégiára, valamint részt vesz az ezek érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezésében és végrehajtásában, szakmai felelőse a KFI stratégia kidolgozásával és egyeztetésével kapcsolatos, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó feladatoknak,

ab) az NKFI Hivatal szervezetén belül szakmailag felelős a Kormány KFI-t érintő stratégiai szintű döntéseinek előkészítésével összefüggő feladatokért, és közreműködik azok megvalósításában, részt vesz a KFI tevékenység tervezési, irányítási, finanszírozási, intézményi, minősítési és szabályozási rendszerének kialakításában, fejlesztésében és értékelésében,

ac) elvégzi a KFI szakpolitika végrehajtásának nyomon követésével és értékelésével összefüggő feladatokat az NKFI Hivatalon belül,

ad) ellátja a KFI támogatási rendszer megvalósításának szakmai szempontú vizsgálatát, és javaslatot tesz a hatékonyság növelésének módszereire, részt vesz a KFI tevékenység közvetlen és közvetett támogatási rendszerének kidolgozásában, összhangban az elfogadott kutatási, fejlesztési és innovációs politikával,

ae) közreműködik a kormányzati KFI programok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégia és módszertan kialakításában,

af) stratégiai szempontból értékeli a kutatás-fejlesztési és innovációs célú intézkedések hatását és eredményeit a források összehangolt és koncentrált felhasználása és a stratégiai célok elérése érdekében, valamint szükség esetén javaslatokat dolgoz ki az NKFI Hivatal elnöke számára a döntéshozók részére történő továbbítás céljából,

ag) részt vesz a KFI-t érintő közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák kidolgozásában és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott körben, azok érvényesítésében,

ah) az érintett kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együttműködve részt vesz egyes, a kutatás-fejlesztési szakpolitikához kapcsolódó ipari stratégiák kidolgozásában,

ai) közreműködik a Kormány tudomány- és oktatáspolitikájában, iparpolitikájában és fejlesztéspolitikájában az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a KFI stratégiai érdekek megjelenítésével összefüggő ügyekben,

aj) a KFI stratégiai célok megvalósítása érdekében – az NKFI Hivatal elnökének kijelölése alapján – az illetékes minisztériummal együttműködve részt vesz a Kormány felsőoktatási és tudománypolitikai koncepcióinak, stratégiáinak és programjainak kialakításában,

ak) szakterületén a vonatkozó jogszabályok szerinti hatáskörben a KFI szakpolitikai célok stratégiai szempontú érvényesítése érdekében részt vesz a Kormány ipar-, vállalkozás-, KKV fejlesztés és versenyképesség ösztönző politikai koncepcióinak és programjainak kialakításában,

al) közreműködik a nemzetközileg versenyképes tudásközpontok, intézetek, innovációs központok kialakítását, fejlesztését, együttműködését szolgáló stratégiai munkákban,

am) koordinálja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) KFI szakterületi kapcsolatokat; ellátja az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottságának (CSTP) és munkacsoportjainak munkájával kapcsolatos szakmai jellegű nemzeti koordinációs feladatokat, és megbízás alapján részt vesz az OECD egyes, a főosztály feladatköréhez kapcsolódó testületeinek munkájában; részt vesz a Magyar OECD Nemzeti Tanács munkájában,

an) ellátja – jogszabályi felhatalmazás és az NKFI elnökének kijelölése alapján – a szakterülethez tartozó kormányzati testületek szakmai titkári, operatív működtetési feladatait,

ao) kapcsolatot tart, és stratégiai kérdésekben párbeszédet folytat a KFI területén a tárcákkal, a szakmai szervezetekkel és a hazai partnerekkel; módszertani segítséget nyújt a KFI szakterületeken működő szervezetek, intézmények szakmai tevékenységéhez,

ap) külön felhatalmazás alapján, a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályával együttműködve ellátja a hazai KFI politika képviseletét az Európai Unió K+F programbizottságaiban (PC), valamint a nemzeti kapcsolattartói (a továbbiakban: NCP) feladatokat egyes szakterületeken,

aq) kapcsolatot tart a regionális hálózattal rendelkező, innovációs feladatokat ellátó hazai szervezetekkel, segíti nemzetközi együttműködéseiket és kapcsolódásukat az NKFI Hivatal tevékenységéhez;

b) innovációpolitikai feladatkörében:

ba) közreműködik a kiemelt jelentőségű KFI beruházások és projektek megvalósításának elősegítésében, különös tekintettel egyes nagyvállalati szereplők KFI beruházásainak ösztönzésére,

bb) közreműködik az NKFI Hivatalnak a hazai innovációs tevékenységet elősegítő szakmai szövetségekkel és szervezetekkel való együttműködése kialakításában és a szakmai kapcsolattartásban,

bc) közreműködik az innováció társadalmi elfogadottságának, elismertségének erősítésére és az innováció-tudatosság növelésére irányuló tevékenységekben, szakmai rendezvények (konferenciák, workshopok, szakkiállítások) szervezésében, a szakterülettel kapcsolatos kiadványok készítésében,

bd) elősegíti a KFI célú nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését,

be) előkészíti a szakterületét érintő előterjesztések tervezetét és közreműködik a közigazgatási egyeztetések során érkező anyagok véleményezésében,

bf) szakmai felelőse az NKFI Hivatal mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységével összefüggő, a vállalkozások innovációs és versenyképességének növelésével kapcsolatos tevékenységének;

c) programtervezési feladatkörében:

ca) felelős az NKFI Hivatal éves programstratégiájának elkészítéséért, a szakterületileg illetékes szervezeti egységek közreműködésével,

cb) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában, hozzájárul a nemzetközi, különösen az európai uniós források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történő felhasználásához,

cc) részt vesz az országos KFI támogatási programok tervezésében, közreműködik a KFI-t érintő, más szervek által kezelt pályázati koncepciók előkészítésében,

cd) közreműködik az NKFI Hivatal által kezelt pályázati koncepciók, programok és pályázati felhívások előkészítésében, javaslatot tehet az NKFI Alapból finanszírozandó pályázat kiírására,

ce) közreműködik a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszak KFI programjainak kidolgozásában, részt vesz az érintett operatív programok monitoring bizottságában,

cf) közreműködik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) KFI prioritási tengelye és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) KFI prioritási tengelye tekintetében az éves fejlesztési keret készítésében és a támogatási felhívások tervezésében, a pályázati kiírások és azok módosításának, felfüggesztésének szakmai véleményezésében,

cg) részt vesz az NKFI Hivatal által a feladatkörében érintett irányító hatósággal megkötött megállapodásban meghatározottak szerinti, a GINOP-nak és a VEKOP-nak a Partnerségi Megállapodás 1. számú célkitűzését szolgáló költségvetési támogatásával kapcsolatos projektkezelési feladatoknak az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó szakmai irányításában,

ch) részt vesz a 2007–2013 közötti programozási időszak európai uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) monitoring bizottságában, különös tekintettel a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható források tekintetében,

ci) közreműködik a 2021-től induló európai uniós tervezési időszak KFI programjainak, jogszabályainak és háttéranyagainak kidolgozásában, részt vesz az érintett operatív programok monitoring bizottságában,

cj) közreműködik a KFI források felhasználását érintő összehangolási feladatok ellátásában,

ck) közreműködik az adópolitikai kutatási-fejlesztési, valamint a keresletoldali ösztönzők kialakításában, valamint részt vesz az ehhez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában,

cl) kidolgozza a KFI konstrukciók működési modelljét, és részt vesz azok megvalósításában,

cm) a KFI terület érdekeinek érvényesítése érdekében az NKFI Hivatal elnökének kijelölése alapján, a vonatkozó jogszabályok által biztosított hatáskörben részt vesz a Kormány ipar-, vállalkozás-, KKV-, fejlesztés- és versenyképesség-politikai koncepcióinak és programjainak kialakításában,

cn) segíti a mikro-, kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs célú szakmai együttműködéseinek kialakítását;

d) elemzési, programmonitoring és információs feladatkörében:

da) az NKFI Hivatal által kezelt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok adataival rendelkező főosztályokkal egyeztetett rendben nyilvántartja az ilyen jellegű, hazai vonatkozású adatokat – az innovatív vállalkozások, a KFI projektek révén létrejött kutatási infrastruktúrák, termékek, szolgáltatások egyedi és statisztikai adatait – és szereplőket, közreműködik elemzések készítésében az NKFI Hivatal tevékenységéhez kapcsolódóan és a hazai KFI rendszer egészére vonatkozóan,

db) gyűjti, rendszerezi, strukturálja és tárolja a KFI adatokat, feldolgozza, nyilvántartja és elemzi azokat,

dc) közreműködik a hazai KFI területet érintő stratégiai döntések és azok eredményeinek a KFI tervezői folyamatokba történő visszacsatolásában,

dd) elvégzi és koordinálja a KFI szakpolitika végrehajtásának nyomon követésével és értékelésével összefüggő nyilvántartási elemzési feladatokat az NKFI Hivatalon belül,

de) közreműködik a regionális, hazai és európai uniós szintű KFI stratégiák (többek között az Intelligens Szakosodási Stratégia és a Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégia) monitoring tevékenységében,

df) indikátorrendszert készít elő a stratégiai monitoring és értékelés számára,

dg) nyilvántartja és rendszeres időközönként frissíti a hazai kutatási infrastruktúrák adatbázisát, közreműködik a kutatási infrastruktúrákra vonatkozó stratégia elkészítésében,

dh) döntés-előkészítő elemzésekkel, felmérésekkel, adatszolgáltatással támogatja az NKFI Hivatal tevékenységét, ajánlásokat fogalmaz meg a szakmai területek számára,

di) az elnök felhatalmazása alapján képviseli az NKFI Hivatalt a hivatalos statisztikai szolgálat felé, részt vesz az Országos Statisztikai Tanács munkájában,

dj) módszertani kérdésekben együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal, szakértői szinten részt vesz az OECD munkájában,

dk) KFI adatokat és információt szolgáltat a társfőosztályok részére, és gyűjt azoktól,

dl) tájékoztatást nyújt a társfőosztályok számára a KFI-ben érintett magyarországi székhelyű gazdasági társaságok KFI aktivitásáról,

dm) szakmai anyagokat szolgáltat az NKFI Hivatal honlapja szerkesztőjének.

1.5 Belső Ellenőrzési Főosztály

A Belső Ellenőrzési Főosztály az NKFI Hivatal elnökének közvetlen alárendeltségében működő, a költségvetési szervi és fejezeti belső ellenőrzésért felelős, funkcionálisan független szervezeti egység, amely

a) elkészíti és szükség szerint aktualizálja a belső ellenőrzési kézikönyvet;

b) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, azokat jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Hivatal elnökének;

c) végrehajtja a jogszabályoknak megfelelően a jóváhagyott éves ellenőrzési tervben rögzített, valamint az elnök által meghatározott soron kívüli ellenőrzési feladatokat, indokolt esetben kezdeményezi az éves ellenőrzési terv módosítását;

d) a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, valamint informatikai ellenőrzéseket végez;

e) elemzi, vizsgálja és értékeli a szervezet belső kontrollrendszerének kiépítettségét, a belső kontrollrendszer működésének jogszabályokkal és szabályzatokkal való összhangját, a szervezet tevékenységének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

f) elemzi, vizsgálja és értékeli a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét;

g) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, illetve a szabálytalanságok megelőzése és feltárása érdekében, valamint a szervezet működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;

h) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, arról haladéktalanul tájékoztatja az NKFI Hivatal elnökét (az elnök érintettsége esetén a szervezet felügyeletét ellátó állami vezetőt), és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására;

i) megküldi az ellenőrzések lezárását követően az ellenőrzési jelentéseket a vizsgált folyamatokról az NKFI Hivatal elnökének és a jogszabályban előírtak alapján az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői számára, illetve akire vonatkozóan az ellenőrzési jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz; a javaslatok alapján megtett intézkedésekről nyilvántartást vezet, megvalósításukat nyomon követi, illetve ezekkel kapcsolatban utóellenőrzéseket végez;

j) a jogszabályoknak megfelelően kialakítja és működteti a belső ellenőrzések nyilvántartását, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

k) tájékoztatja az elnököt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről;

l) az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési jelentést;

m) éves képzési tervet készít, és gondoskodik annak elnöki jóváhagyásáról, illetve megvalósításáról;

n) az NKFI Hivatal elnökének felkérésére – jogszabály szerinti tevékenysége keretében ellátható – tanácsadó tevékenységet végez.

2. Az innovációs és általános elnökhelyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

2.1 Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály

A Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály az NKFI Alapból kiírt kutatás-fejlesztési és innovációs célú pályázatokkal és pályázaton kívüli támogatási igényekkel, továbbá a GINOP KFI prioritási tengelye és a VEKOP KFI intézkedések tekintetében az Irányító Hatóságnak a KFItv. 10. § (1) bekezdés f) pontján alapuló eseti felkérésére speciális szakmai feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) általános feladatkörében:

aa) közreműködik az európai uniós és nemzetközi KFI fejlesztési források, valamint az NKFI Alap felhasználását érintő szabályozási és összehangolási feladatok ellátásában,

ab) közreműködik az NKFI Hivatal elnökének az innovációs területre vonatkozó döntései végrehajtásában,

ac) közreműködik az NKFI Alap felhasználásával kapcsolatos, az NKFI Hivatal által készített vagy koordinált előterjesztések elkészítésében,

ad) közreműködik a GINOP KFI prioritási tengelye és a VEKOP KFI intézkedések tekintetében az éves fejlesztési keret készítésében, valamint a támogatási felhívások tervezésében,

ae) az innovációs szakterületen közreműködik az NKFI Alap éves programstratégiájának, illetve felhasználási tervének előkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására,

af) szakterületén kapcsolatot tarthat a hazai és külföldi innovációs tevékenységet támogató alapokkal és szervezetekkel,

ag) gondoskodik az NKFI Alapból megítélt innovációs támogatásokra vonatkozó döntések nyilvánosságra hozataláról,

ah) közreműködik az NKFI Hivatal honlapjának az innovációs területet érintő részének kialakításában, kezelésében, a nyilvános adatok közzétételében,

ai) közreműködik az innovációs támogatásokat kezelő szakrendszerek (a továbbiakban: innovációs pályázatkezelő szakrendszerek) használói jogosultságainak biztosításában és nyilvántartásában, a napi szintű rendszerfelügyeletben és a rendszert működtető szervezettel való kapcsolattartásban;

b) szakmai koordinációs és eljárásrendi feladatkörében:

ba) a stratégiai szakterületekkel együttműködve részt vesz a hazai és európai uniós területen a stratégiai tervezésben, a pályázati portfóliók összeállításában és a programértékelésben,

bb) elkészíti az NKFI Alap innovációs pályázati kiírásait (felhívások és mellékletei), és azokat felterjeszti az innovációs és általános elnökhelyettesnek az NKFI Hivatal elnökének történő továbbítás céljából,

bc) gondoskodik az NKFI Alapból finanszírozásra kerülő innovációs célú pályázati kiírások közzétételéről,

bd) felelőse az NKFI Alapból folyósított innovációs célú támogatások támogatási szerződéseiben, támogatói okirataiban (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) vállalt kötelezettségek, valamint a projekt-előrehaladás ellenőrzési rendszerének,

be) előkészíti a benyújtott pályaművekkel és a támogatott projektekkel kapcsolatos kockázatelemzést és az éves ellenőrzési tervet, végrehajtja az éves ellenőrzési tervben szereplő, valamint a rendkívüli helyszíni ellenőrzéseket,

bf) az érintett szakterület jelzése alapján, az érintett szakterület támogató együttműködésével felelős az NKFI Alapból finanszírozott projektek szerződésszegéssel kapcsolatos gyanúbejelentéseinek kivizsgálásáért, az innovációs és kutatás-fejlesztési szakmai szervezeti egységekkel együttműködve soron kívüli pénzügyi, szakmai vizsgálatokat végez, és adatokat szolgáltat a hatóságok részére,

bg) szakterületén közreműködik az NKFI Alapot érintő belső és külső ellenőrzésekhez, továbbá az európai uniós ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokban, az intézkedési terv elkészítésében és nyomon követésében,

bh) az innovációs területen ellátja a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI) részére történő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket, továbbá előkészíti a külső szervek részére történő adatszolgáltatásokat, és az NKFI Hivatal szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat,

bi) szakmai felelőse az NKFI Alap kezelésével és az NKFI Alapból finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos szabályzatok és eljárásrendek, továbbá az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a GINOP és VEKOP pályázatokkal összefüggő, az Irányító Hatóságokkal kötött megállapodások és a kapcsolódó hivatali szabályzatok és eljárásrendek elkészítésének és aktualizálásának,

bj) szakmai felelőse az innovációs pályázatkezelő szakrendszerek működtetésének és fejlesztésének,

bk) koordinálja az NKFI Alapot megillető követelések nyilvántartásával összefüggő feladatokat és a követelések behajtásához szükséges intézkedéseket,

bl) az innovációs területen ellátja a pályázaton kívüli támogatásokkal kapcsolatos döntéselőkészítési feladatokat,

bm) az innovációs célú támogatásokhoz és az Irányító Hatóságokkal kötött GINOP és VEKOP megállapodások végrehajtásához kapcsolódóan ellátja a szakmai értékelő testületek tagjaival és az egyéni szakértőkkel történő szerződéskötési és a szakmai teljesítésigazolással összefüggő feladatokat,

bn) szakmai felelőse az NKFI Alap pénzeszközeinek szabályszerű felhasználásához szükséges eljárási, szervezeti és módszertani környezet kialakításának;

c) a hazai innovációs támogatások projektkezelésével összefüggő feladatkörében:

ca) közreműködik a pályázati kiírások tervezetének elkészítésében,

cb) az elektronikus kitöltőfelülethez elkészíti a pályázati specifikációt,

cc) fogadja a benyújtott pályázatokat, elvégzi a beérkezett pályaművek formai ellenőrzését,

cd) koordinálja a beérkezett pályaművek szakmai értékelésének folyamatát, a pályázati kiírásban előírtaknak megfelelően beszerzi ezen pályázatok értékelésében részt vevő testületek és szakértők bírálatait,

ce) előkészíti a támogatási döntések előterjesztéseit és rögzíti, nyilvántartja a döntéseket, értesíti a támogatást igénylőket a támogatói döntésről,

cf) ellátja a támogatási szerződések előkészítésével és megkötésével kapcsolatos adminisztratív és végrehajtási feladatokat,

cg) ellenőrzi a támogatott projektek szakmai beszámolóit, szükség szerint testületek és szakértők közreműködésével,

ch) javaslatot tesz a szakmai beszámolók alapján az NKFI Hivatal elnökének rendkívüli helyszíni ellenőrzés elrendelésére,

ci) szakmai monitoring szempontból felelős az NKFI Alapból folyósított innovációs célú támogatások esetén a rendeltetésszerű és szerződésszerű forrásfelhasználásért,

cj) szakterületén adatot szolgáltat az NKFI Alapból kiírt pályázatokkal és folyósított támogatásokkal összefüggésben előterjesztett kifogások kivizsgálásához az Ügyfélkapcsolati és Kifogáskezelési Osztálynak;

d) a hazai támogatások monitoringjával összefüggő feladatkörében:

da) szakterületén közreműködik a pályázati kiírások tervezeteinek elkészítésében,

db) elvégzi a támogatott projektek pénzügyi beszámolóinak pénzügyi megfelelőségi vizsgálatát,

dc) kiállítja az innovációs támogatásokhoz kapcsolódó szakmai teljesítésigazolásokat,

dd) közreműködik a támogatási szerződésekből eredő visszafizetési kötelezettségek nyomon követésében, és a Költségvetési Főosztály adatszolgáltatása alapján elvégzi a beérkezett bevételek beazonosítását,

de) megvizsgálja a támogatási szerződésmódosítási, illetve – a kutatás-fejlesztési támogatások esetében – az egyéb támogatotti kérelmeket és javaslatot tesz azok elbírálására, az innovációs célú támogatások esetén ellátja a támogatási szerződések módosításával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív és végrehajtási feladatokat,

df) az innovációs támogatások vonatkozásában nyilvántartja a támogatási szerződésekhez kapcsolódó biztosítékokat, szükség esetén gondoskodik azok cseréjéről, meghosszabbításáról, visszavonásáról,

dg) a benyújtott szerződésmódosítási kérelmek és pénzügyi beszámolók alapján javaslatot tesz rendkívüli helyszíni ellenőrzés elrendelésére,

dh) az innovációs támogatások körében ellátja az NKFI Alapból támogatott projektek teljes pénzügyi zárásával kapcsolatos feladatokat,

di) az innovációs célú támogatások vonatkozásában adatot szolgáltat a kötelezettségvállalás-, előleg- és követelésállományról, valamint további rendszeres vagy eseti adatszolgáltatást teljesít a Költségvetési Főosztály részére,

dj) pénzügyi monitoring szempontból felelős az NKFI Alapból kifizetett támogatások esetén a rendeltetésszerű és szerződésszerű forrásfelhasználásért,

dk) pénzügyi monitoring körében közreműködik az NKFI Alapot érintő belső és külső ellenőrzésekhez, továbbá az európai uniós ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokban, az intézkedési terv elkészítésében és nyomon követésében,

dl) szakterületén adatot szolgáltat az NKFI Alapból folyósított támogatásokkal összefüggésben előterjesztett kifogások kivizsgálásához az Ügyfélkapcsolati és Kifogáskezelési Osztálynak;

e) az európai uniós támogatások projektkezelésével és monitoringjával összefüggő feladatai körében részt vesz az NKFI Hivatal által a feladatkörében érintett irányító hatósággal megkötött megállapodásban meghatározottak szerinti, a GINOP-nak és a VEKOP-nak a Partnerségi Megállapodás 1. számú célkitűzését szolgáló költségvetési támogatásával kapcsolatos szakmai véleményezési, projektkezelési és monitoring feladatok végrehajtásában, így különösen:

ea) felelős a pályázati kiírások (és azok módosításának, felfüggesztésének) szakmai véleményezéséért,

eb) kezeli a szakpolitikai véleménykéréseket, és lebonyolítja a véleménykéréssel kapcsolatos eljárásokat,

ec) felelős az Irányító Hatóság NKFI Hivatalhoz intézett egyedi felkérése alapján a támogatási szerződések módosításának és megszüntetésének szakmai szempontú véleményezéséért,

ed) felelős az Irányító Hatóság NKFI Hivatalhoz intézett egyedi felkérése alapján a támogatott projektek előrehaladásának és megvalósulásának szakmai értékeléséért,

ee) az Irányító Hatóság NKFI Hivatalhoz intézett egyedi felkérése alapján felelős a pénzügyi elszámolások alapján történő kifizetések szakmai megalapozottságának megítéléséért,

ef) az Irányító Hatóság NKFI Hivatalhoz intézett egyedi felkérése alapján ellátja az ellenőrzésben való hivatali közreműködéssel összefüggő feladatokat;

f) a főosztály hatáskörébe tartozó pályázatokkal és támogatásokkal (így különösen az NKFI Alap pályázataival és az NKFI Alapból finanszírozott támogatásokkal összefüggő) – jogi munkakörben foglalkoztatott munkatárs esetén önálló jogi ellenjegyzési jogot is magába foglaló – jogi feladatkörében:

fa) jogi szempontból véleményezi a pályázati kiírások tervezeteit, elkészíti a pályázati kiírásokkal és a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos, szakterületéhez kapcsolódó iratmintákat, jogi szempontból véleményezi a támogatás-felhasználás ellenőrzéséhez kapcsolódó iratmintákat, ellenjegyzi a pályázati kiírással és a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos, az NKFI Hivatal elnökének rendelkezése alapján jogi ellenjegyzésre köteles dokumentumokat, jogi szakterületi részről közreműködik a TVI-vel való egyeztetésben,

fb) amennyiben az NKFI Hivatal elnöke külső jogi szakértő (ügyvéd, ügyvédi iroda) megbízásáról nem rendelkezik, ellátja támogatási jogviszonyokból származó követelések érvényesítésének jogi feladatait, képviseli az NKFI Hivatalt a pályázati felhívásokat és támogatási jogviszonyokat érintő bírósági peres, nemperes és hatósági eljárásokban,

fc) jogi szempontból véleményezi a közfinanszírozású támogatásokhoz kapcsolódó jogszabályok és előterjesztések tervezeteit, az NKFI Alap működésével és gazdálkodásával összefüggő szabályzatokat és eljárásrendeket, közreműködik e szabályzatok és eljárásrendek elkészítésében és aktualizálásában,

fd) a főosztály hatáskörébe tartozó pályázatokkal és támogatási jogviszonyokkal összefüggésben előkészíti a külső szervezeteknek kiadandó jogi jellegű állásfoglalásokat, az egyes szervezeti egységek számára jogi támogatást biztosít, jogi véleményeket ad ki,

fe) szakterületén közreműködik az NKFI Alapot érintő belső és külső ellenőrzésekhez, továbbá az európai uniós ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokban, az intézkedési terv elkészítésében és nyomon követésében,

ff) jogi szempontból véleményezi az előterjesztett kifogásokat.

3. A kutatás-fejlesztési elnökhelyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

3.1 Kutatás-fejlesztési Főosztály

A Kutatási-fejlesztési Főosztály a kutatás-fejlesztési támogatásokkal összefüggő szakmai és adminisztrációs feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) a kutatás-fejlesztési szakterület általános feladatkörében:

aa) közreműködik az NKFI Hivatal elnökének a kutatás-fejlesztési területre vonatkozó döntései végrehajtásában,

ab) a kutatás-fejlesztési szakterületen közreműködik az NKFI Alap éves programstratégiájának, illetve felhasználási tervének előkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására,

ac) a kutatás-fejlesztés területén részt vesz a KFItv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatok ellátásában,

ad) a stratégiai szakterülettel együttműködve részt vesz a hazai és az európai uniós területen a stratégiai tervezésben, a pályázati portfóliók összeállításában és a programértékelésben,

ae) szakterületén kapcsolatot tarthat a hazai és külföldi kutatást támogató alapokkal és szervezetekkel,

af) kutatás-fejlesztési területi szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszere fejlesztésének és működtetésének,

ag) közreműködik az NKFI Hivatal honlapjának kutatás-fejlesztési területet érintő részének kialakításában, kezelésében, a nyilvános adatok közzétételében,

ah) közreműködik a kutatási eredmények nyilvánosságának biztosításában;

b) az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, lebonyolításával, a támogatási szerződéssel, a támogatási jogviszonnyal és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatkörében:

ba) kidolgozza a pályázatok szakmai tartalmát, a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály közreműködésével elkészíti a pályázati kiírásokat és felterjeszti a kutatás-fejlesztési elnökhelyettesnek, az NKFI Hivatal elnökének történő továbbítás céljából,

bb) gondoskodik a pályázati kiírások közzétételéről, fogadja a benyújtott pályázatokat, elvégzi a formai ellenőrzéseket,

bc) elkészíti és aktualizálja a pályázati űrlapokat és a szakmai monitoring formanyomtatványokat, közreműködik a pályázati kiírásokhoz és a támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó jogi és pénzügyi monitoring iratminták és formanyomtatványok elkészítésében,

bd) ellátja a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, e körben szervezi és koordinálja a pályázatok elbírálásában és értékelésében közreműködő testületek (szakterületi kollégiumok, szakértői csoportok) és anonim szakértők tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat,

be) koordinálja a pályázatok értékelésében részt vevő szakértők és testületek részvételét az értékelési és ellenőrzési folyamatokban, közreműködik a pályázatok szakmai tartalmának és költségterv adatainak véleményezésében,

bf) ellátja a szakmai értékelő testületek tagjaival és az egyéni szakértőkkel történő szerződéskötési és ezen szerződések szakmai teljesítésigazolásával összefüggő feladatokat,

bg) előkészíti a támogatási döntések előterjesztéseit és rögzíti, nyilvántartja a döntéseket, értesíti a támogatást igénylőket a támogatói döntésről,

bh) ellátja a kutatás-fejlesztési területhez tartozó támogatási szerződések előkészítésével és megkötésével, továbbá a szerződések teljesítésével kapcsolatos adminisztratív és végrehajtási feladatokat, kiállítja a támogatási szerződésekhez kapcsolódó szakmai teljesítésigazolásokat,

bi) a támogatásoknak a kedvezményezett rendelkezésre bocsátása (utalás vagy előirányzat-átcsoportosítás) előtt előkészíti a finanszírozási listákat,

bj) koordinálja a támogatásokkal kapcsolatos rész- és záróbeszámolók szakmai értékelését,

bk) szükség szerint a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály pénzügyi monitoring és jogi javaslatának figyelembevételével, megvizsgálja a támogatási szerződésmódosítási kérelmeket és ellátja a támogatási szerződések módosításával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív és végrehajtási feladatokat,

bl) nyilvántartja a támogatási szerződésekhez kapcsolódó biztosítékokat, szükség esetén gondoskodik azok cseréjéről, meghosszabbításáról, visszavonásáról,

bm) a szakmai beszámolók alapján a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály részére javaslatot tesz rendkívüli helyszíni ellenőrzés elrendeléséhez,

bn) szakmai monitoring szempontból felelős az NKFI Alapból folyósított kutatás-fejlesztési célú támogatások esetén a rendeltetésszerű és szerződésszerű forrásfelhasználásért,

bo) ellátja a TVI részére történő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket,

bp) ellátja az NKFI Alapból támogatott projektek szakmai és pénzügyi zárásával kapcsolatos feladatokat,

bq) a kutatás-fejlesztési célú támogatások vonatkozásában adatot szolgáltat a kötelezettségvállalás-, előleg- és követelésállományról, valamint további rendszeres vagy eseti adatszolgáltatást teljesít a Költségvetési Főosztály részére,

br) kapcsolatot tart a pályázókkal, a pályázatokban részt vevő vezető kutatókkal, szakértői csoportokkal és szakterületi kollégiumokkal,

bs) adatot szolgáltat a pályázati záróbeszámolók kutatási eredményeinek összefoglalóiból készülő kiadványhoz,

bt) összefoglalót készít a rész- és záróbeszámolók értékeléséről,

bu) adatot szolgáltat és felvilágosítást ad a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos kifogások ügyintézéséhez az Ügyfélkapcsolati és Kifogáskezelési Osztály részére.

4. A kapcsolati elnökhelyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

4.1 Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya az NKFI Hivatal európai uniós és nemzetközi vonatkozású feladataiért felelős szervezeti egység, amely a vonatkozó jogszabályokban az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó körben, szakterületén

a) az európai uniós feladatkörében:

aa) ellátja az európai unió kutatási és innovációs keretprogramjaival (a továbbiakban: EU keretprogramok) kapcsolatos hazai kormányzati tevékenységeket,

ab) ellátja, illetve koordinálja az EU keretprogramok egyes alprogramjaihoz rendelten működő programbizottsági tagok (a továbbiakban: PC-k) és szakértőik munkáját; monitorozza a PC-k és a szakértőik tevékenységét, összehangolja munkájukat a keretprogram munkaprogramjainak tárgyalása során a koordinált magyar álláspont kialakítása érdekében,

ac) ellátja, illetve – a tevékenység kihelyezése esetén – koordinálja az EU keretprogramok NCP feladatait; feltérképezi, megtervezi és monitorozza a nemzeti kapcsolattartói rendszer hazai működését, és továbbfejlesztésére javaslatokat dolgoz ki,

ad) a PC és NCP feladatokat ellátó munkatársakkal együttműködve koordinálja a hazai keretprogram-tevékenységhez kapcsolódó szakértői hálózatokat, ideértve a PC szakértőket, kapcsolatot tart a tevékenységi köre szempontjából releváns nemzetközi és európai szervezetekkel és fórumokkal, az Európai Unió intézményeivel, különösen az Európai Bizottsággal; képviseli az NKFI Hivatalt ezek rendezvényein, és a hazai tevékenységeket a nemzetközi, európai trendekhez igazítva alakítja ki,

ae) a Miniszterelnökséggel együttműködve szakmailag koordinálja a brüsszeli TéT-diplomaták munkáját mind a tagállami működéssel, mind a keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységeik vonatkozásában,

af) megtervezi, koordinálja és nyomon követi az NKFI Hivatal részvételét az EU keretprogramokból finanszírozott NCP, ERA-NET és egyéb projektekben, az érintett egyéb főosztályokkal együtt részt vesz a pályázatok előkészítésében és a támogatott projektek menedzselésében,

ag) figyelemmel kíséri a hazai részvételt az EU keretprogramokban, elemzéseket és értékeléseket készít statisztikai és kvalitatív adatok feldolgozásával, és ezek figyelembevételével javaslatokat fogalmaz meg a hazai rásegítő pályázatok tervezésére vonatkozóan,

ah) tervezi, kialakítja, monitorozza a magyar keretprogram-támogató rendszert, különös tekintettel a keretprogramban való sikeres magyar részvételhez szükséges rásegítő pályázatok kidolgozására, az NKFI Alapból, valamint a regionális forrásokból,

ai) közreműködik az EU keretprogram és a regionális források szinergikus felhasználását elősegítő pályázati konstrukciók kialakításában,

aj) szakmailag koordinálja az NKFI Hivatal részvételét az EU keretprogramokból társfinanszírozott közös programokban és Közös Technológiai Kezdeményezésekben (EUMSz 185., illetve 187. cikkelyén alapuló kezdeményezések), ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a programok központi menedzsmentjét végző nemzetközi szervezetekkel, ellátja a hazai képviseletet ezen programok nemzetközi testületeiben, és a közös nemzetközi programok szabályrendszerét figyelembe véve kialakítja a kapcsolódó hazai pályázatok stratégiáját,

ak) a hazai stratégiai szempontok alapján tervezi és koordinálja az európai uniós szintű Közös Programozási Kezdeményezésekben való hazai részvételt,

al) ellátja a COST-programok képviseleti és titkársági teendőit, koordinálja a magyar részvételt a COST-programokban, ellátja a COST nemzeti koordinátori feladatokat, a megfelelő adminisztratív intézkedésekkel hivatalossá teszi a magyar együttműködők részvételét a COST-akciókban; ellátja Magyarország és az együttműködésben részt vevő magyar kutatók és intézmények érdekeinek képviseletét a Vezető Tisztviselők Bizottságának (CSO, Committee of Senior Officials) ülésein,

am) ellátja az EUREKA-program képviseleti és titkársági teendőit, koordinálja a magyar részvételt az EUREKA-programban; eljár a magyar projektrészvétel hivatalossá tételével kapcsolatban; szakmai támogatást nyújt az EUREKA High Level Group tagjának munkájához, valamint képviseli Magyarország és az együttműködésben részt vevő magyar vállalkozók és intézmények érdekeit a Nemzeti Projekt Koordinátorok (NPC, National Project Coordinators) ülésein,

an) kialakítja az EUREKA- és EUROSTARS-programokban való magyar részvételt támogató hazai pályázatok stratégiáját; részt vesz a támogatott projektek szakmai monitoringjában,

ao) ellátja az EU Közös Kutatóközpontjának (JRC) Nemzeti Kapcsolattartói feladatait, és támogatja a JRC Irányító Testület magyar tagjának tevékenységét,

ap) koordinálja az ERAC (Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság) testületében és munkacsoportjaiban való magyar képviseleti munkát, kialakítja a képviselendő magyar álláspontot, szakmailag támogatja a magyar ERAC-tag tevékenységét,

aq) koordinálja a tagállami működésből eredő feladatokat a kutatás-fejlesztés és innováció területén, így ellátja a Tudomány és Kutatás szakértői csoport vezetését, kialakítja a hazai álláspontot a kutatás-fejlesztés és innovációs területét érintő európai uniós joganyagokkal kapcsolatban, biztosítja a részvételt az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésein, kezeli az EU-dokumentumrendszert,

ar) elkészíti az illetékességi körébe tartozó kutatási tanácsi munkacsoportban képviselendő koordinált magyar álláspontot, együttműködve a munkacsoportban képviseleti feladatokat ellátó brüsszeli TéT-szakdiplomatával; kialakítja a hazai álláspontot a COREPER-ülésekre a Versenyképességi Tanácsra a kutatás-fejlesztési, technológiapolitikai napirenddel kapcsolatos mandátumok és felkészítő anyagok vonatkozásában,

as) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel, a magyar külképviseletekkel, illetve a külföldi partnerintézményekkel,

at) nyomon követi és ösztönzi az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által támogatott tevékenységekben való hazai részvételt, kapcsolatot tart az EIT-vel; részt vesz az EIT hazai működésével kapcsolatos operatív feladatokban,

au) az NKFI Hivatal más főosztályaival együttműködve közreműködik az OECD testületeiben képviseleti feladatot ellátó szakértők munkájának támogatásában;

b) a nemzetközi feladatkörében:

ba) előkészíti a két- és többoldalú kormányközi tudományos és technológiai (a továbbiakban: TéT) egyezményeket, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról és szükség szerinti megújításáról,

bb) előkészíti a kétoldalú TéT-munkaterveket, gondoskodik azok végrehajtásáról; koordinálja a kétoldalú TéT-kapcsolatokkal összefüggő tevékenységeket és a vonatkozó megállapodások szerinti TéT-pályázati rendszereket,

bc) a kétoldalú TéT kormányközi együttműködési tárgyalásokon és vegyes bizottsági üléseken ellátja a magyar képviseletet,

bd) működteti a partner országokkal kötött gazdasági együttműködési megállapodások keretében létrehozott KFI munkacsoportokat,

be) előkészíti a szakterületét érintő előterjesztések tervezetét, valamint közreműködik a közigazgatási egyeztetés során érkező anyagok véleményezésében,

bf) az NKFI Hivatal szakterületileg illetékes főosztályaival és a Miniszterelnökséggel együttműködve ellátja a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok „Kétoldalú kutatási együttműködések” programterületének programoperátori feladatait,

bg) nyilvántartja a nemzetközi kutatási együttműködésekhez kapcsolódó bizottsági tagságokat, és tervezi a nemzetközi programokban, együttműködésekben való részvételhez kapcsolódó tagdíjakat,

bh) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve közreműködik a TéT-attaséi hálózat szakmai irányításában; a TéT-attaséi hálózaton keresztül figyelemmel kíséri az innováció, valamint a technológiapolitika és -stratégia nemzetközi trendjeit, ezek alapján javaslatot tesz és elemzéseket készít,

bi) szakmai felelőse a Duna Stratégia nemzetközi együttműködés kutatás-fejlesztési és innovációs vonatkozású tevékenységei koordinálásának, közreműködik az ehhez kapcsolódó nemzeti képviseleti munkában,

bj) koordinálja a V4 együttműködésen belül zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket,

bk) koordinálja a védelmi és biztonsági K+F kooperációt az együttműködő államokkal és szervezetekkel (USA, Oroszország, NATO, EDA), és ellátja az ehhez kapcsolódó hivatalos magyar képviseleti és titkársági teendőket,

bl) koordinálja az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a NATO kutatási és fejlesztési együttműködési feladataiból eredő tevékenységeket, és ellátja az ehhez kapcsolódó hivatalos magyar képviseleti (NATO Tudományos Bizottsága), valamint titkársági teendőket; ellátja a NATO Kutatási és Technológiai Szervezete magyar nemzeti koordinátori (RTO National Coordinator) feladatkörét; figyelemmel kíséri a NATO polgári és védelmi tudományos és technológiai politikáját, információval látja el az érdekelt intézményeket és egyéni érdeklődőket; elvégzi a NATO Biztonsági Kutatási Programjából adódó operatív feladatokat; ellátja a NATO RTO Von Karman Intézet (VKI) magyar tagságából adódó nemzeti koordinációt,

bm) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel és Magyarország külképviseleteivel, valamint a Magyarországon működő, illetve meghatározó külföldi tudományos intézményekkel,

bn) koordinálja a magyar részvételt a CERN-ben, az ITER-ben, az ESS-ben, valamint egyéb európai uniós és nemzetközi nagy kutatási infrastruktúrákban,

bo) koordinálja az NKFI Hivatal utaztatási tervét, nyilvántartja a külföldi utazásokat és az úti jelentéseket, ellátja a nemzetközi utazásszervezéssel kapcsolatos feladatokat, kezeli a központosított közbeszerzési rendszerben az utazásszervezési megrendeléseket.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!