nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
2017-01-01
2017-12-31
10
Jogszabály

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

A Kormány

a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés k)–p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya

a) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint

b) az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerinti anyagokra és az azokkal Magyarország területén folytatott tevékenységekre, termékekre, berendezésekre és létesítményekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. alkalmazások: a fluortartalmú üvegházhatású gázokat, vagy ózonréteget lebontó anyagokat vagy fluortartalmú üvegházhatású gázokat és ózonréteget lebontó anyagokat együttesen tartalmazó vagy azzal működtetett termékek, berendezések és létesítmények gyűjtőneve;

2.1

3. címkézés: az 1494/2007/EK bizottsági rendelet szerinti, a forgalomba bocsátáshoz szükséges adatok feltüntetése;

4. felmentvény: a honvédségi alkalmazások vonatkozásában kiállított olyan okirat a képesített vállalkozás számára, amely a honvédségi alkalmazásokat érintő, klímagázokkal kapcsolatos tevékenységekhez, az 5. § (1) bekezdésben meghatározott adatbázisba való, az adott alkalmazáshoz kapcsolódó regisztrációs, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentést tartalmazza;

5.2

6. F-ÜHG: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1–5. pontjában meghatározott és egyéb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó anyagok és keverékek;

7–8.3

9. F-ÜHG közeg: tartályokban tárolt vagy szállított, valamint a HR és az MR szektorokban a hűtőkörökben használt F-ÜHG;

10. F-ÜHG közeg fajtája: az F-ÜHG közeg életciklusa során meghatározásra kerülő új, visszanyert, újrahasznosított, regenerált vagy ártalmatlanított állapotának megnevezése;

11–12.4

13.5 honvédségi alkalmazások: a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett létesítményei, eszközei és berendezései;

14. HR szektor: az üzemszerűen helyhez kötött klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett rendszerek és alkalmazások, így különösen a helyhez kötött hűtőberendezések, helyhez kötött légkondicionáló berendezések, helyhez kötött hőszivattyúk, helyhez kötött tűzvédelmi berendezések, helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezések, F-ÜHG-ból vagy ORLA-ból előállított oldószereket tartalmazó helyhez kötött berendezések;

15. hűtőkör: klímagáz közeg töltetet tartalmazó zárt rendszer alkotóelemeinek összessége, amelynek minden részében a klímagáz közeg hőszállítás céljából keringtethető;

16. képesített személy: a telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, javítási, használaton kívül helyezési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési tevékenység végzésére a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint feljogosított természetes személy;

17. képesített vállalkozás: klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, javítási, használaton kívül helyezési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési tevékenység végzésére a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint feljogosított és képesített természetes személy alkalmazottal rendelkező vállalkozás;

18. klímagáz: a rendelet alkalmazásában az F-ÜHG és ORLA gyűjtőneve;

19.6

20.7 klímagáz közeg fajtája: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti rövidített anyagkód szerinti F-ÜHG közeg, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti rövidített anyagkód szerinti ORLA;

21. létesítmény: minden olyan helyhez kötött műszaki egység, amelyben az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletében, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. melléklete szerinti felsorolt anyagokat tartalmazó berendezéseket használnak, ezen anyagokkal összefüggő tevékenységet folytatnak, valamint bármely olyan tevékenységet végeznek, amelynek során ezen anyagok termékként történő előállása vagy előállítása valósul meg;

22. MR szektor: az üzemszerűen helyet változtató, vagy üzemszerűen helyváltoztatásra képes klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett mobil rendszerek és alkalmazások, így különösen hűtőkamionok és hűtő-pótkocsik hűtőegységei;

23. ORLA: az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. és 10. pontjában meghatározott anyagok;

24.8 regisztrált vállalkozás: a képesített vállalkozások körébe nem tartozó gazdálkodó szervezet, különösen a berendezés-tulajdonos, a berendezésekkel tevékenységet végző nagykereskedő és viszonteladó,, amely klímagázt tartalmazó berendezésekkel vagy ilyen anyagokkal kapcsolatos tevékenységben érintett és nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett;

25. tanúsítvány: a nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val töltött, a HR szektorba tartozó termék vagy berendezés, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegység kereskedelmi célú értékesítéskor a végfelhasználó által felmutatott olyan okirat, amelyet azon képesített vállalkozás állított ki cégjegyzésszerűen, amely igazolja, hogy az adott alkalmazást a kiállító képesített vállalkozás fogja az értékesítést követően telepíteni;

26–27.9

28.10 tényleges tulajdonos: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely klímagáz vagy azzal működtetett alkalmazások felett kizárólagos rendelkezési joggal bír;

29.11

30. vállalkozás: az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti vállalkozás, ideértve minden, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-ban meghatározott gazdálkodó szervezetet.

(2) Minden egyéb használt fogalom meghatározására

a) az F-ÜHG esetében az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében és a rendelet végrehajtására kiadott más uniós jogi normákban,

b)12 az ORLA esetében az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkében

meghatározottak az irányadóak.

3. Hatóságok

3. § (1)13 A Kormány a klímagázokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/A–10/I. §-a szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként országos illetékességgel és hatáskörrel – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – Nemzeti Klímavédelmi Hatóságként az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium – e rendeletben foglalt hatósági ügyek tekintetében nem utasítható – szervezeti egységét (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

(2)14 Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jár el

a) a klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek telepítését, javítását, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát végző vállalkozások megfelelő képesítésének helyszíni ellenőrzésében,

b) a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek kötelező regisztrációja és szivárgásvizsgálata megtörténtének ellenőrzése esetében.

(2a)15 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) jár el a 27. § (3) bekezdésében foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogköre mellett a klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek címkézésére, forgalomba hozatalára, telepítésére, karbantartására, szervizelésére, szivárgásellenőrzésére és szivárgásvizsgálatára vonatkozó, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben és az e rendeletben rögzített kötelezettségek ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatban.

(3)16 A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázzal kapcsolatos tevékenységei és a honvédségi alkalmazások tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben első fokon, országos illetékességgel, a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(4)17 Az illetékes közlekedési hatóság jár el az MR szektorban a gépjármű-szervizek megfelelő képesítésének helyszíni ellenőrzésében. A hűtőkamionok és -pótkocsik műszaki vizsgáztatása alkalmával ellenőrizni kell a kötelező szivárgásvizsgálat, címkézés és regisztráció megtörténtét. Hiányosság, jogszabálysértés észlelése esetén az illetékes közlekedési hatóság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket.

(5)18 A (2)–(4) bekezdés szerinti hatóságok a jogszabálysértés tényéről, valamint az esetlegesen alkalmazott jogkövetkezményről a jogszabálysértés észlelését, illetve az alkalmazott jogkövetkezmény jogerőre emelkedését követő 8 munkanapon belül tájékoztatják a Hatóságot.

4. A Hatóság feladatai

4. § (1)19 A klímagázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzését és felügyeletét, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlását, klímavédelmi bírság kiszabását a Hatóság látja el, kivéve a 3. § (2)–(4) bekezdésben rögzített, a speciális alkalmazásokra vonatkozó hatósági jogköröket.

(2)20 A Hatóság feladatai az F-ÜHG alkalmazások tekintetében különösen:

a) az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő és újonnan telepített alkalmazások, rendszerek, készülékek, körök azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, ezek adatait és a nyilvántartásba vételt igazoló magyar nyelvű címke elektronikus kiadása;

b)21 az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó, Magyarország területére történő behozatal esetén a címkézési és forgalomba hozatali követelmények ellenőrzése – ideértve az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk szerinti követelmények ellenőrzését is – a 3. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak kivételével;

c) az F-ÜHG-k forgalomba hozatalára vonatkozó, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti mentességi kérelmek befogadása, a tagállami kérelem benyújtása a Bizottság felé, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtása;

d) az F-ÜHG-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő és újonnan telepített alkalmazások, rendszerek, készülékek nyilvántartására, címkézésére, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére és igazolására, hűtőköri beavatkozásokra vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

e) az F-ÜHG-ra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerinti nyilvántartást biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

f) az F-ÜHG-t tartalmazó és ezzel előtöltött berendezések hazai kül- és belkereskedelmében, forgalomba helyezésében, ártalmatlanításában közreműködő csak regisztrációra kötelezett vállalkozások és az ilyen termék fogalomba hozatalának nyilvántartását biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

g) az Éhvt. 7. §-ában meghatározott jelentéstételi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódóan az Európai Bizottságnak megküldendő jelentés előkészítése a miniszter számára.

(3)22 A Hatóság feladatai az ORLA alkalmazások tekintetében különösen:

a) az ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő alkalmazások, rendszerek, készülékek, körök azonosító kódrendszerének létrehozása, kezelése, ezek adatait és a nyilvántartásba vételt igazoló magyar nyelvű címke elektronikus kiadása;

b)23 az ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett termékekre és berendezésekre vonatkozó, Magyarország területére történő behozatal esetén a címkézési és forgalomba hozatali követelmények ellenőrzése – a 3. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak kivételével;

c) az ORLA-t tartalmazó vagy azzal működtetett, meglévő alkalmazások, rendszerek, készülékek nyilvántartására, címkézésére, kötelező szivárgásvizsgálatának elvégzésére és igazolására, hűtőköri beavatkozásokra vonatkozó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

d) az ORLA-ra vonatkozó típusonként, fajtánként és a felhasználás jellege szerinti nyilvántartást biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése;

e) az ORLA-t tartalmazó berendezések ártalmatlanításában közreműködő csak regisztrációra kötelezett vállalkozások nyilvántartását biztosító adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása és kezelése.

(4)24 A Hatóság feladatai a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások tekintetében különösen:

a) az illetékes hatóságok ellenőrzési tevékenységének segítése, a képesítések helyzetére, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására vonatkozó adatokhoz való, e rendeletben meghatározott célú hozzáférés biztosítása és felhasználása;

b) a 26–27. § szerinti képesített személyekre és képesített vállalkozásokra vonatkozó képzési, képesítési rendszerek, valamint a kapcsolódó adatbázis és monitoring-rendszer létrehozása, működtetése és kezelése, képesítési és képzési igazolások kiadása;

c)25

d) a tevékenységek végzésével kapcsolatos biztonsági, műszaki szabályzatok, tájékoztatások, útmutatások elkészítése és figyelemmel kísérése;

e) az Éhvt. 10/G. §-a szerinti adatszolgáltatással és kezeléssel kapcsolatos eljárások, a nyilvántartás vezetése;

f)26 a klímagázokkal végzett tevékenységek kapcsán felmerült hatósági feladat az Éhvt., e rendelet, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásainak érvényesítése érdekében.

5. A vállalkozások regisztrációs és a Hatóság nyilvántartási kötelezettsége

5. § (1) A Hatóság a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására, használatára vonatkozóan, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításnak monitoringja, valamint ezek potenciális környezetbe jutásának megelőzése érdekében egységes, Klímagáz adatbázist (a továbbiakban: adatbázis) hoz létre és üzemeltet.

(1a)27 Az (1) bekezdés szerinti adatbázis informatikai rendszere üzemeltetésével kapcsolatos, az e rendeletben foglalt hatósági feladatok elvégzéséhez szükséges adatbázis berendezés-, hűtőkör- és adatnyilvántartó, számlázási, valamint személy- és cégképesítő IT rendszerének informatikai támogatását, e rendszer üzemeltetési, rendelkezésre állási és adatfeldolgozással kapcsolatos feladatainak ellátását a Hatóság a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt központi szolgáltató igénybevételével látja el.

(2) Az adatbázisba regisztrációra köteles

a)28 minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít;

b) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;

c) minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;

d) minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol.

(3) A regisztrációt a (2) bekezdésben hivatkozott tevékenység megkezdéséhez szükséges engedély vagy bejelentési kötelezettséggel végezhető tevékenység esetében a bejelentés megtörténtét követő 8 munkanapon belül kell kezdeményezni a Hatóság honlapján keresztül elérhető adatbázisba az ott meghatározottak szerint.

(4) A Hatóság az adatbázisba bejelentett adatokat az Éhvt. 10/G. §-ában, az e rendeletben, és az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tartja nyilván és kezeli.

(4a)29 Ha a vállalkozás vagy természetes személy az adatbázisban

a) regisztrációs kötelezettségét hiányosan teljesíti, a Hatóság hiánypótlásra,

b) regisztrációs kötelezettségét nem teljesíti, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs kötelezettsége teljesítésére,

c) valótlan adatokat ad meg, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs adatok valóságnak megfelelően való helyesbítésére,

d) többször regisztrál, a Hatóság határidő tűzésével nyilatkozattételre

szólítja fel.

(4b)30 A hiánypótlásra, nyilatkozattételre, regisztrációs kötelezettség teljesítésére, regisztrációs adatok helyesbítésére meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a Hatóság a vállalkozás vagy a természetes személy értesítésével egyidejűleg az adatbázisból törli

a) a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztrációt,

b) többszöri regisztráció esetén az újabb regisztrációt.

(5)31

(6) Az Európai Bizottság megkeresése esetén a Hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(7)32 A honvédségi alkalmazásokról a honvédelemért felelős miniszter nyilvántartást vezet, a nyilvántartásban szereplő adatokról megkeresésre, összesített formában adatot szolgáltat, kivéve az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelező adatszolgáltatásokat és jelentéseket.

6. A Hatóság által kezelt adatok rendelkezésre állása

6. § (1) Az adatbázisban nyilvántartott adatok

a) a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi adat szinten, statisztikai célra,

b) az Éhvt. és a végrehajtására kiadott, az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Kibocsátási Leltár készítéséhez, valamint

c) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részére

átadhatóak.

(2)33

(3)34 Az ügyfél vagy képviselője a rá vonatkozó nyilvántartásba betekinthet, az iratokról másolatot, valamint a nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet.

7.35 F-ÜHG-t tartalmazó, valamint F-ÜHG-val működtetett termékek és berendezések címkézéséről, valamint magyarországi forgalomba hozataláról, forgalmazásáról

7. §36 (1) F-ÜHG-t tartalmazó, valamint azzal működtetett termékeket és berendezéseket a (2) és (3) bekezdés alapján az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke valamint a 2015/2068/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti forgalomba-hozatali címkével; a (4) és (5) bekezdés alapján a (7) bekezdés szerinti, adatbázisból generált telepítési hatósági címkével; F-ÜHG közeget tartalmazó tartályokat az adatbázisból generált, a (6) bekezdés alapján a tartály változó tartalmának megjelölésére szolgáló címkével kell ellátni.

(2) Az Európai Unió területén első alkalommal Magyarország területére importált vagy ott forgalomba hozott, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített F-ÜHG-t tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékeket és berendezéseket az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott adattartalommal rendelkező forgalomba-hozatali címkével szükséges ellátni.

(3) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (1) bekezdésében és a (2) bekezdésben meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékeket és berendezéseket a 12. cikk (3)–(4) bekezdése szerinti adattartalmú forgalomba-hozatali címkével a termékregisztrációt követően a gyártó vagy importőr a forgalomba helyezés előtt köteles ellátni.

(4) A telepítési hatósági címkével történő ellátás feltétele, hogy az első alkalommal forgalomba hozott F-ÜHG-t tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működő termékek és berendezések az első forgalomba helyezéskor a gyártó vagy az importőr által, már működő termékek és berendezések esetében az üzemeltető által kerüljenek regisztrálásra, és hűtőköreik műszaki adatainak rögzítése a képesített vállalkozás által történjen meg az adatbázisban.

(5) A képesített vállalkozás látja el jól látható helyen a telepítési hatósági címkével

a) a forgalomba helyezett, újonnan telepített termékeket és berendezéseket telepítéskor, de legkésőbb a beüzemeléskor,

b) a már korábban telepített, működő termékeket és berendezéseket az első szervizelés, az első karbantartás vagy az első kötelező szivárgásvizsgálat alkalmával.

(6) F-ÜHG visszanyerése, valamint regenerálása során F-ÜHG közeg tartály használata esetében a tartály változó tartalmának megjelölésére címkét köteles használni az ezen tevékenységeket végző képesített vállalkozás.

(7) A telepítési hatósági címkén fel kell tüntetni különösen

a) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett termék és berendezés megnevezését;

b) a klímagázt tartalmazó, valamint azzal működtetett termék és berendezés tulajdonosát, üzemeltetőjét,

c) a klímagáz megnevezését,

d) a termékben vagy berendezésben lévő klímagáz tömegben és CO2-egyenértékben kifejezett mennyiségét, illetve a klímagáz globális felmelegedési potenciálját,

e) tájékoztatást arról, hogy szivárgásészlelő rendszer felszerelése szükséges,

f) tájékoztatást arról, hogy a klímagázokat hermetikusan zárt berendezés tartalmazza,

g) a Hatóság által kiadott egyedi azonosítót.

8. § (1) Magyarország területén az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott termékeket és berendezéseket a rendelet 11. cikk (1)–(3) bekezdésében meghatározottak szerint lehet forgalomba bocsátani.

(2)37 Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdés szerinti forgalomba hozatali mentességi kérelmeket a Hatóság számára kell benyújtani. A benyújtott kérelmeket a Hatóság tagállami kérelemként a benyújtás hónapját követő 10. napig továbbítja a Bizottság felé.

9. § (1) Magyarország területén F-ÜHG-t csak képesített vállalkozások vásárolhatnak vagy értékesíthetnek a HR és MR szektorba tartozó termékek és berendezések telepítése, üzembe helyezése, szervizelése, karbantartása, javítása céljából.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az e rendelet hatálya alá eső anyagokat kizárólag az a regisztrált vállalkozás jogosult saját felhasználási céllal vásárolni, amelyet a Hatóság erre feljogosított.

(3) Helyszíni hűtőköri szerelést igénylő termékek és berendezések esetében a készülék forgalomba hozója köteles írásban tájékoztatást adni a berendezés-specifikusan képesített, a 22. § szerinti tanúsítvány adására, így telepítésre jogosult képesített vállalkozások partneri hálózatáról.

9/A. §38 (1) Az a vállalkozás, amely más személy nevében és megbízásából szervezi az alkalmazások, képesített vállalkozás vagy végfelhasználó számára történő átadását, e tevékenységét az adatbázisban való regisztrációt követően végezheti.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az alkalmazás ténylegesen a birtokába kerül, úgy az adatbázisban nyilvántartást vezet a birtokába került alkalmazások típusonkénti mennyiségéről, a végfelhasználó felé történő átadás esetében pedig a 22. § szerinti tanúsítványról, amely adatokat köteles a birtokba vételt vagy átadást követő 8 munkanapon belül az adatbázisban is rögzíteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás az alkalmazást a képesített vállalkozás vagy a végfelhasználó által a 22. § (2) bekezdés szerinti tanúsítvány (1) bekezdés szerinti vállalkozás részére történő átadását követően a végfelhasználó nevében jogosult megvásárolni.

(4) A forgalmazó az alkalmazást kizárólag akkor jogosult értékesíteni az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak, amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozás bemutatta a megbízást és a 22. § (2) bekezdése szerint elkészített tanúsítványt. A forgalmazó köteles a dokumentum egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett megőrizni és azt a Hatóság felhívására bemutatni és átadni.

(5)39 Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás – ha az alkalmazás ténylegesen a birtokába kerül – az átvett alkalmazást a végfelhasználónak köteles átadni és felel az alkalmazás rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.

(6) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az alkalmazás nem kerül a birtokába, az alkalmazás a megbízásában meghatározott képesített vállalkozáshoz vagy végfelhasználóhoz történő eljuttatásáért ugyanúgy felel, mintha az alkalmazás a birtokába kerülne.

9/B. §40 (1) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás 9/A. § (6) bekezdésében foglalt felelőssége akkor szűnik meg, ha a tevékenysége során bármilyen módon birtokába került alkalmazás a képesített vállalkozás vagy a végfelhasználó birtokaként jelenik meg az adatbázisban.

(2) Ha a 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás az alkalmazást nem a megbízásában meghatározott képesített vállalkozásnak vagy végfelhasználónak adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az alkalmazás birtoklására e rendelet szerint jogosult.

(3) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a birtokába került alkalmazással – az adatbázis szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel – rendelkezik akként, hogy a tevékenységével érintett alkalmazásról típus szerint nyilvántartást vezet.

(4) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban az alkalmazás eredetének nyomon követhetősége céljából köteles a megbízási okirat, valamint az értékesítéshez kapcsolódó dokumentumok egy példányát öt évig megőrizni és azt az adatbázisba feltölteni.

(5) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a nyilvántartás alapján a tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat a Hatóság felhívása esetén a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

(6) A Hatóság a 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozástól tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet.

10. §41

8. Az F-ÜHG-nak az Európai Unión kívüli harmadik országgal és az Európai Unió tagállamával folytatott kereskedelméről

11. §42 (1) Képesített vállalkozás Magyarország területén az Európai Unión kívüli harmadik országgal és az Európai Unió tagállamával kereskedelmi import és export tevékenységet F-ÜHG-vel kapcsolatosan az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint folytathat.

(2) A képesített vállalkozások kötelesek az export és import tevékenységük végzése keretében érintett F-ÜHG-ről jelentést tenni a Hatóság felé az export és import tevékenységet követő 8 munkanapon belül, az adatbázisban való adatszolgáltatás útján, rögzítve az F-ÜHG típusát, tömegét, fajtáját és beszerzési forrását.

9.43 Fluorozott szénhidrogének forgalombahozatala

12. § (1)44 A gyártók és importőrök F-ÜHG-t csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint hozhatnak forgalomba Magyarország területén.

(2) A forgalomba hozatali kvótakiosztás alól mentesség kérelmezhető legfeljebb négy évre a gyártó vagy importőr írásbeli kérelme alapján a Hatóság felé benyújtott kérelem alapján az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén. A Hatóság a kérelmeket tagállami kérelemként a kérelem benyújtását követő hónap 10. napig továbbítja a Bizottság felé.

(3)–(4)45

10.46

13. § (1)47 Magyarország területén fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezések csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint hozhatók forgalomba.

(2)48

14. § (1)49

(2)50 A gyártó és az importőr az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozatot és a teljes körű megfelelési dokumentációt a forgalomba hozatalt követő öt évig köteles megőrizni, és azt ellenőrzés során a Hatóság rendelkezésére bocsátani.

15. § (1)51 A gyártó és importőr által kiállított megfelelőségi nyilatkozatot a Bizottság végrehajtási aktusaiban meghatározottak szerint kell kiállítani. A megfelelőségi nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.

(2)52

11. F-ÜHG-t tartalmazó elemek, berendezések és rendszerek tervezése és kezelése, szivárgásvizsgálata

16. § (1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó HR és MR szektorban alkalmazott rendszerek berendezés elemeinek és hűtőköri hálózatának tervezését, hálózati elemeik és kiegészítő berendezéseik tervezését és kiválasztását kizárólag erre képesített, vagy a HR szektorban az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott tervezési jogosultsággal rendelkező személy végezheti.

(2) Az F-ÜHG közegek klímavédelmi szempontból biztonságos felhasználása és kezelése érdekében a 2. melléklet szerint kell eljárni.

(3) Az F-ÜHG-t tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint az F-ÜHG-t tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek töltetét érintő javítás, a töltet kezelése csak a 3. mellékletben meghatározott zárt technológiával végezhető.

17. § (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeit, annak gyakoriságát az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke, az 1497/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az 1516/2007/EK bizottsági rendelet szabályozza.

(2)53 Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti berendezések üzemeltetői a hivatkozott uniós rendeletben foglaltak szerint kötelesek gondoskodni szivárgásészlelő rendszer telepítéséről, üzemeltetéséről, annak felügyeletéről és ellenőrzéséről. A telepítésről és az ellenőrzésekről készült jelentéseket a Hatóság adatbázisába is fel kell tölteni a telepítést és az ellenőrzést követő 8 munkanapon belül. A jelentésnek az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében foglalt adatokon túlmenően tartalmaznia kell a HR szektorba tartozó szivárgásészlelők esetében a telepítési helyét, rendszerét, az ellenőrzés tényét és eredményét.

(3) F-ÜHG-t tartalmazó HR és MR szektor berendezéseinek szivárgásvizsgálatát kizárólag a 4. melléklet szerinti kategóriának megfelelően képesített természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.

(4) Szivárgásészlelés esetén az üzemeltető haladéktalanul köteles intézkedni a szivárgás megszüntetéséről, felszámolásáról, az érintett berendezés javításáról és annak egy hónapon belüli ellenőrzéséről.

(5)54 A szivárgásészlelés tényéről a szivárgást észlelő képesített vállalkozás képesített alkalmazottja útján a szivárgásészlelési jegyzőkönyvnek az adatbázisba történő, a szivárgás észlelését követő 3 munkanapon belüli feltöltésével értesíti a Hatóságot. Amennyiben a képesített vállalkozás képesített alkalmazottja határidőn belül nem töltötte fel a szivárgásészlelési jegyzőkönyvet, az üzemeltető köteles azt a szivárgás észlelését követő 8 munkanapon belül a Hatóságnak bejelenteni.

(6) A 16. §-ban és e §-ban szabályozott feladatok során a vonatkozó uniós jogi rendelkezések mellett a 3. mellékletben foglaltakat is alkalmazni kell.

(7)55

12. F-ÜHG visszanyerése, újrahasznosítása és ártalmatlanítása

18. § (1)56

(2)57 Az F-ÜHG visszanyerését az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkben foglaltak szerint kell végezni, figyelemmel a 3. § (2)–(4) bekezdéseiben rögzített szervek által meghatározott egyéb rendelkezésekre.

(3) A visszanyerés és a visszanyert F-ÜHG kezelése, valamint ártalmatlanításra történő elszállítása során a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben, amennyiben a visszanyert anyag hulladéknak minősül, úgy a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

(4)–(5)58

13. A vállalkozások F-ÜHG-val kapcsolatos egyéb adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettsége

19. § (1) Valamennyi olyan vállalkozás, amely az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében foglaltak szerinti jelentéstételi kötelezettséggel tartozik a Bizottság felé, köteles jelentését a Hatóság adatbázisába is feltölteni a jelentéstételi kötelezettség teljesítését követő 8 munkanapon belül.

(2) Az üzemeltető a 17. §-ban rögzített tevékenység végzése esetében gépkönyv és eseménynapló vezetési kötelezettségét a Hatóság adatbázisába való üzemeltetői és hűtőköri regisztrációval, valamint a hűtőkörhöz képesített vállalkozás hozzárendelésével teljesíti. Az üzemeltető köteles ellenőrizni a fenti dokumentumok vezetését.

(3)59 A képesített vállalkozás képesített alkalmazottja vezeti az üzemeltető hűtőkörén történt, képesítést igénylő beavatkozások – telepítés, javítás, szivárgásvizsgálat, F-ÜHG közeg feltöltés és visszanyerés – adatbázisban rögzítendő jegyzőkönyveit, amely adatokat az adatbázisba is köteles feltölteni a vizsgálat elvégzését követő 8 munkanapon belül.

(4) A képesített vállalkozás nyilvántartást vezet a vásárolt, felhasznált, értékesített, visszanyert, újrahasznosított, regenerált, ártalmatlanított F-ÜHG-k típusonkénti és fajtánkénti mennyiségéről, amely adatokat az adatbázisba is köteles feltölteni 8 munkanapon belül.

(5)60 Az F-ÜHG közeget és helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött készüléket kereskedelmi célú felhasználás keretében értékesítő vállalkozás az adatbázisban rögzíti a vásárolt, eladott F-ÜHG közegek, készülékek típusonkénti mennyiségéről, a vásárlásra jogosult vállalkozás adatait. Végfelhasználónak történő értékesítés esetén az értékesítésre jogosult vállalkozás az adatbázisban rögzíti a 22. § szerinti tanúsítvány alapján a telepítés helyét és a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás adatait. Az e bekezdés szerinti adatokat az értékesítésre jogosult vállalkozás a vásárlást vagy értékesítést követő 8 munkanapon belül rögzíti az adatbázisban.

(6) Azon képesített vállalkozások és alkalmazott képesített természetes személyek részére, amelyek honvédségi alkalmazásokat érintő, F-ÜHG-kal kapcsolatos, e rendeletben és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenységeket végeznek, az adott alkalmazás erre feljogosított képviselőjének „Felmentvény”-t kell kiállítania tevékenységenként.

(7) A felmentvénynek tartalmaznia kell a Hatóság adatbázisába való, az adott alkalmazáshoz kapcsolódó regisztrációs, jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettség alóli felmentést. Ez a felmentvény azonban nem mentesíti a honvédségi alkalmazás tulajdonosát, üzemeltetőjét az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kötelezettségek teljesítése alól. Kizárólag eseti jellegű felmentvény adható.

(8) Azon képesített vállalkozások és alkalmazott képesített természetes személyek, amelyek e rendeletben és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített tevékenységet végeznek F-ÜHG tűzvédelmi célú felhasználásával, kén-hexafluorid felhasználásával, F-ÜHG oldószerként, habosító-anyagként, hajtógázként vagy egyéb célra történő felhasználásával, kötelesek a tevékenységük végzése keretében érintett valamennyi anyagról jelentést tenni a Hatóság felé a tevékenységet követő 8 munkanapon belül az adatbázisban való adatszolgáltatás útján, rögzítve az F-ÜHG típusát, tömegét, fajtáját és beszerzési forrását.

14. Gyártói, forgalomba helyezői felelősség

20. § (1) Az F-ÜHG-t tartalmazó F-ÜHG közeget és az azzal előre töltött berendezést gyártó, és azokat importáló (a továbbiakban együtt: forgalomba helyezők) 2015. június 11. napjától az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkében foglaltak szerint kötelesek eljárni az F-ÜHG-t tartalmazó berendezések és termékek gyártása és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek végzése során.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a forgalomba helyezők kötelesek a visszamaradt, visszanyert és tartályban tárolt F-ÜHG közeget, a tartályt, valamint az előre töltött készülékeket visszagyűjteni, vagy harmadik, arra megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás által a visszagyűjtést biztosítani.

15. Üzemeltetői felelősség

21. § (1)61 Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint F-ÜHG-t, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerint ORLA-t tartalmazó, vagy azzal működtetett alkalmazások üzemeltetői kötelesek az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat betartani, különösen

a) megtenni minden, a polgári jog szerinti elvárható magatartás követelményeinek megfelelő óvintézkedést a véletlen és szándékos szivárgás megelőzése érdekében,

b) megtenni minden műszakilag és gazdaságilag megvalósítható intézkedést a szivárgás minimálisra csökkentése érdekében,

c) a szivárgás kijavítását követően legfeljebb egy hónapon belül gondoskodni a berendezés javítása sikerességének ellenőrzéséről megfelelő képesítéssel rendelkező vállalkozás igénybevételével,

d) gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglaltaknak megfelelően a szivárgásvizsgálat elvégzéséről, elvégeztetéséről és ehhez kapcsolódóan annak 6. cikkében, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében, valamint e rendelet 17. §-a és 19. §-a szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről,

e) gondoskodni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikke szerinti szivárgásészlelő rendszerek telepítéséről, üzemeltetéséről és azok ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról,

f) gondoskodni arról, hogy az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (1) és (3) bekezdésében és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített berendezések esetében a visszanyerést csak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott megfelelő képesített vállalkozás végezze,

g) gondoskodni a tulajdonát képező tartályban, készülékben tárolt F-ÜHG közeg felelős kezeléséről, ártalmatlanításáról,

h) gondoskodni a kötelező adminisztratív feladatok elvégzéséről, amelyet a tényadatoknak az adatbázisban való feltöltésével kell teljesíteni.

(2)62

(3) Az üzemeltető az e rendeletben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységéért.

(4) Ha az üzemeltető kétséget kizáróan nem megállapítható, a felelősség – az ellenkező bizonyításáig – annak a létesítménynek vagy berendezésnek a mindenkori tulajdonosát és birtokosát (használóját) terheli egyetemlegesen.

(5) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi a létesítmény vagy berendezés tényleges üzemeltetőjét, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.

16. F-ÜHG forgalmazói és telepítői felelősség

22. § (1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.

(2)63 A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:

a) HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület megjelölésével),

b) MR szektor esetén az alvázszám,

c) HR és MR szektor esetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.

(3)64 A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára egy eredeti példányban átadni.

(4)65 A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és szén-dioxid-egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét. A forgalmazó köteles a tanúsítvány egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrizni és azt a Hatóság felhívására bemutatni és átadni. A forgalmazó köteles az értékesítést követő 8 munkanapon belül értesíteni az értékesítés megtörténtéről a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozást a kitöltött tanúsítvány másolatának megküldésével.

(5)66 A telepítést követően a telepítést végző képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.

(6)67

17. Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények

23. § (1)68 A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy a klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt rendelkezések megsértése; nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén – kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben – a Hatóság az ebben az alcímben és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabhat ki.

(2)69 Ismételt jogsértés – ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése – esetén a bírság összege az 1. mellékletben és a 24–25. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértéke 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértéke 150%-ának megfelelő bírságot kell legalább kiszabni.

24. § (1)70 Ha a gyártó vagy importőr a tárgyévre érvényesen forgalomba hozható fluorozott szénhidrogén-mennyiségre vonatkozó, az Európai Bizottság által kiosztott forgalomba hozatali kvóta nélkül vagy az adott kvótamennyiséget túllépve szándékozik az ország területére behozni fluorozott szénhidrogént, az illetékes vámszerv megtagadja a fluorozott szénhidrogének vagy az azokat tartalmazó berendezések, termékek országba való beléptetését, és a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint a behozatali irányú vámeljárást – különösen a szabad forgalomba bocsátást – visszautasítja.

(2)71 Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy a Hatóság által üzemeltetett adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(3)72 Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az éves felügyeleti díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és kötelezettségét a Hatóság külön erre irányuló felhívásában meghatározott határidőn belül sem teljesíti – az eset összes körülményének mérlegelése mellett – a Hatóság 40 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szabhat ki.

(4)73 Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság – az eset összes körülményének mérlegelése mellett – 10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szabhat ki.

(5)74

18.75

25. §

19. F-ÜHG-val kapcsolatos tevékenységek

26. §76 (1) Természetes személy az alábbi, F-ÜHG-t tartalmazó termékek és azzal üzemelő berendezések esetében kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel, az adatbázisban való regisztrációt követően, a 4. melléklet szerinti képesítésének megfelelő kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:

a) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek telepítése, beüzemelése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,

b) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek szivárgásvizsgálata,

c) az F-ÜHG visszanyerése,

ca) a HR szektor berendezései tekintetében,

cb) az MR szektor hűtőegységei tekintetében és

d) bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F-ÜHG-közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, regenerálása, ártalmatlanítása esetén.

(2) A képesített vállalkozás az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó berendezések telepítését, beüzemelését, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (6) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel és az (1) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazott személlyel végezteti. A képesített vállalkozás köteles vállalkozásához az adatbázisban a megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott természetes személyt hozzárendelni.

20. A klímagázzal kapcsolatos képzés és képesítés követelményrendszere

27. § (1)77 Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság – a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alatt álló Szakképzési Centrumok közreműködésével látja el. Minden olyan Szakképzési Centrum köteles a Hatósággal képzési megállapodást kötni, amelynek képzési kínálatában szerepel a Klímagáz képzés belépési feltételeinek megfelelő szakmai képzés. A Hatósággal képzési megállapodást kötő Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban szereplő képzést legalább évente két alkalommal meghirdetni és lebonyolítani, a vizsgát megszervezni és – a vizsgabizottság elnökének Hatóság általi delegálása mellett – lebonyolítani. A Hatósággal képzési megállapodást kötött és a Hatóság által kijelölt Szakképzési Centrum köteles 60 napon belül azt a képzést elindítani, majd ezt követően lebonyolítani, a vizsgát megszervezni és – a vizsgabizottság elnökének Hatóság általi delegálása mellett – lebonyolítani, amelyre legalább 10 érvényes jelentkezés érkezett a Hatósághoz. A képzési megállapodásban foglalt képzéseiket a Szakképzési Centrumok a Hatóság tájékoztatását és jóváhagyását követően a Hatóság adatbázisán keresztül is meghirdethetik.

(2) A HR és az MR szektorban, valamint a szerves Rankine-ciklus alkalmazások esetében a szakmai képzési és képesítési, valamint vizsgáztatási követelményrendszert az Éhvt. alapján kiadott rendeletében az energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a)78 a Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendeletének 7. és 8. cikkére a HR szektorban tevékenykedő a 4. melléklet szerinti I., II., III. és IV. kategóriás képesített személyzetre és a 4. melléklet szerinti HR-I és HR-II kategóriás vállalkozásra vonatkozóan;

b) a 307/2008/EK bizottsági rendelet 3. cikkére a MR szektorban tevékenykedő a 4. melléklet szerinti V., VI. és VII. kategóriás személyzetre és a 4. melléklet szerinti MR-I és MR-II kategóriás vállalkozásra vonatkozóan;

c)79 a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletének 4. és 5. cikkére;

d) a 306/2008/EK bizottsági rendelet 4. és 5. cikkére.

(3) A klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek vonatkozásában a szakmai képzési és képesítési, valamint vizsgáztatási követelményrendszert a BM OKF határozza meg, különös tekintettel az alábbiakra:

a) ellátja a 304/2008/EK bizottsági rendelet 10. és 11. cikk szerinti képesítő testület feladatait,

b) kijelöli a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő szervezetek közül kérelemre a 304/2008/EK bizottsági rendelet 11. cikke szerinti vizsgáztató testületeket, és a szakvizsga bizottságba a 11. cikk (4) bekezdésnek megfelelő tagot delegál,

c) a 304/2008/EK bizottsági rendelet 8. cikk szerinti tanúsítványok kiadásáról, illetve visszavonásáról dönt.

(4)80 A személyzetképesítések a képesítés megszerzésétől számított 5 évig hatályosak, a megszerzett képesítések újraérvényesítési feltételeit megújító képzési vagy kreditpontos továbbképzési és újraminősítési rendszerben kell meghatározni.

(5) A vállalkozások képesítési rendszerénél jogi, technológia, minőségügyi, eszköz és alkalmazotti előírásokat kell meghatározni, a képesített vállalkozás köteles a kritériumoknak napra készen, folyamatosan megfelelni.

(6)81 A Hatóság az Éhvt. 10/B. § (4) bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy a benyújtott tanúsítvány tartalmazza-e a képesített személy Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) és ae) alpontjaiban meghatározott adatait, valamint 2017. július 1. napjáig ellenőrzi, hogy a 2015/2067/EU bizottsági rendelet szerint kiadott képesítési tanúsítvány a hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységeire irányuló tevékenység végzésére is jogosít-e, e tekintetben szükség esetén a Hatóság ellenőrzi, hogy a képesített személy rendelkezik-e a képesítési kategória szerinti, az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendelet klímagáz záróvizsga teljesítéséhez szükséges szakmai előképzettséggel. Ha a benyújtott képesítési tanúsítvány nem vagy nem teljes körűen tartalmazza a képesített személy Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) és ae) alpontjaiban meghatározott adatait, a képesített személy köteles benyújtani az igazolást kiállító szerv által kiállított ezen adatokat, és a képzési, képesítési igazolás számát tartalmazó nyilatkozatát. Ha a tanúsítvány vagy a nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, a képesített személy köteles benyújtani azok hiteles fordítását. Amennyiben e bekezdésben meghatározottakról a képesített személy a Hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem nyilatkozik, úgy a Hatóság a képesítési igazolás elismerésére irányuló kérelmet elutasítja.

(7)82 A Hatóság az Éhvt. 10/B. § (4) bekezdése szerinti hatósági eljárás keretében vizsgálja, hogy a benyújtott igazolás tartalmazza-e a képesített vállalkozás az Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés b) pont ba)–bd) és bg) alpontjaiban meghatározott adatait, valamint a vállalkozás eleget tett-e az Éhvt.-ben, az 5. §-ban, valamint a 26. § (5) bekezdésében meghatározott regisztrációs kötelezettségének. Ha a benyújtott képesítési igazolás nem vagy nem teljes körűen tartalmazza a képesített vállalkozás Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés b) pont ba)–bd) és bg) alpontjaiban meghatározott adatait, a képesített vállalkozás köteles benyújtani az igazolást kiállító szerv által kiállított, ezen adatokat, és a képzési, képesítési igazolás számát tartalmazó nyilatkozatát. Ha az igazolás vagy a nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, a képesített vállalkozás köteles benyújtani azok hiteles fordítását. Ha e bekezdésben meghatározottakról a képesített vállalkozás a Hatóság felhívásában meghatározott határidőben nem nyilatkozik, vagy regisztrációs kötelezettségének a Hatóság felhívására a felhívásban meghatározott határidőben nem tesz eleget, úgy a Hatóság a képesítési igazolás elismerésére irányuló kérelmet elutasítja.

21. ORLA-t tartalmazó alkalmazásokra vonatkozó egyéb rendelkezések

28. § (1) ORLA-ra, ORLA-t tartalmazó vagy azzal működő alkalmazásokra, ezen alkalmazások üzemeltetőire, valamint az ORLA-val kapcsolatos tevékenységet végző képesített vállalkozásokra az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezéseket az e rendeletben meghatározottakkal együtt kell alkalmazni.

(2) ORLA, ORLA-t tartalmazó, valamint ilyen gázokkal működtetett termékek és berendezések – az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott kivételekkel – nem hozhatók kereskedelmi forgalomba.

(3) Az ORLA közeg klímavédelmi szempontból történő biztonságos visszanyerése és kezelése során a 3. mellékletben foglaltak szerint kell eljárni.

(4) Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű, a HR és MR szektorba tartozó alkalmazások üzemeltetői, tulajdonosai kötelesek az 5. §-ban meghatározottak szerint regisztrációs kötelezettségüknek eleget tenni és az alkalmazásokat az adatbázisba bejelenteni.

(5)83 Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű, a HR szektorba tartozó már telepített és üzemelő alkalmazások, valamint az használaton kívül helyezett termékek és berendezések címkézése a 7. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint történik.

(6) Az üzemeltető és tulajdonos az (5) bekezdés szerinti alkalmazások kötelező szivárgásvizsgálatának a 17. §-ban foglaltak szerint köteles eleget tenni.

(7) Az ORLA-val üzemelő, legalább 3 kg töltetű, a HR szektorba tartozó már telepített és üzemelő alkalmazások szivárgásvizsgálatát kizárólag a 4. melléklet HR-I. kategóriás képesítéssel rendelkező természetes személy végezheti képesített vállalkozás alkalmazottjaként.

(8)84 ORLA kezelését, az ORLA-t tartalmazó telepített hűtő-, légkondicionáló- és hőszivattyú berendezés, valamint tűzoltó-technikai termékek, és ilyen gázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek töltete környezetbe jutását okozó tevékenységet, karbantartást, visszanyerést csak a 26. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 27. §, valamint a 4. melléklet szerint képesített természetes személy végezheti azonos kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként.

(9) ORLA visszanyerését, ártalmatlanításra történő elszállítását csak a 18. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a 4. melléklet szerinti képesítéssel rendelkező természetes személy végezhet képesített vállalkozás alkalmazottjaként a 3. melléklet szerinti technológia figyelembe vételével.

(10) Az üzemeltetők és tulajdonosok ORLA adatszolgáltatási és jelentéstételi kötelezettségeiket a 19. § (2) bekezdése, a képesített vállalkozások a 19. § (3)–(5) bekezdése, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerint kötelesek teljesíteni.

(11)85 Magyarország területén az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott ORLA-val kapcsolatos tevékenység kizárólag a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységek végzésével kapcsolatban az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke szerinti, az e rendeletben és az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott képesítési feltételek és követelményrendszer teljesítésével végezhető.

(12)86

(13)87 Az 1005/2009/EK rendelet 26. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában található tagállami jelentéstételi kötelezettség teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik a honvédelemért felelős miniszter, a BM OKF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével, valamint gondoskodik a jelentésnek a Hatóság adatbázisába való feltöltéséről.

(14)88 Az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az ORLA gyártói és importőrei számára az Európai Bizottság által kiadott engedélyt a gyártó és az importőr köteles a szállítást megelőző nyolc napon belül az illetékes vámszervnek és a Hatóságnak megküldeni és tájékoztatni a szállítás időpontjáról.

22. Záró rendelkezések

29. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 23–25. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba.

30. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatbázis teljes körű létrehozása és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történő működtetése érdekében mindazon érintett, már működő üzemeltető és tulajdonos vállalkozások, akik szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagáz töltetű alkalmazással rendelkeznek és e rendelet hatálybalépését megelőzően még nem regisztráltak az adatbázisban, azok az e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2015. április 30. napjáig teljesítik regisztrációs kötelezettségüket.

(2) Mindazon vállalkozások, üzemeltetők és tulajdonosok, akik az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kijelölt Országos Monitoring és Képesítő Testület (a továbbiakban: OMKT) által üzemeltetett adatbázisba regisztrációs és díjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek, és a regisztrációs kötelezettség hatálya alá tartozó alkalmazások, létesítmények regisztrációja már megtörtént, úgy további kötelezettségük a regisztrációval kapcsolatban nem keletkezik, a jogfolytonosság biztosított.

(3) Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet szerint a vállalkozások számára előírt jelentéstételi kötelezettséget a 2014. évre vonatkozóan a 842/2006/EK rendeletben előírtak, illetve az OMKT rendszerében meghatározottak szerint kell teljesíteni a Bizottság és a Hatóság részére.

31. § (1) 2015. március 1. napjáig az e rendeletben meghatározott, a Hatóság feladatkörébe tartozó hatósági feladatokat elsőfokon az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, másodfokon az energiapolitikáért felelős miniszter látja el.

(2) Legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 10. napon az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kijelölt OMKT által birtokolt adatokat, adatbázist, dokumentumokat, szerződéseket, valamint a Földművelésügyi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerében rendelkezésre álló, a klímagázokkal kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi adatot át kell adni a klímavédelmi hatósági feladatok ellátására felállítandó Nemzeti Klímavédelmi Hatóság irányítását ellátó energiapolitikáért felelős miniszter részére. E kötelezettség az energiapolitikáért felelős miniszter felhívása esetén a HLH Monitoring Nonprofit Kft.-t is terheli.

(3) A Hatóság általános jogutód

a) a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség hatás- és feladatkörébe tartozó, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatok ellátásában,

b) a fogyasztóvédelmi hatóság hatás- és feladatkörébe tartozó, a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó címkézési és forgalomba hozatali rendelkezések hatósági ellenőrzési és felügyeleti, valamint az ezzel kapcsolatos bírság kiszabására irányuló feladatok ellátásában,

c) az országos monitoring és képesítő testület által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott adatbázis és monitoring-rendszer kezelési és üzemeltetési, képesítési és vizsgáztató, valamint ellenőrzési feladatokban,

d) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott képesítési és vizsgáztató feladatokban,

e) a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatban ellátott képesítési és vizsgáztató feladatokban.

32. § (1)89 Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására kiadott, a képesítési és képzési programokra vonatkozó minimumkövetelményeket megállapító közösségi jogi normák alapján kiadott képesítési és képzési igazolások azok érvényességi idejének lejárati dátumáig, de legalább 2016. június 30-ig továbbra is hatályosak.

(2)90 A 4. melléklet szerinti és 2017. január 1. napját megelőzően már kiadott M-V., M-VI., M-VII., valamint M-I., M-II., és M-III. képesítési kategóriák azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2017. január 1. napját követően nem jogosítanak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére, ez csak külön a gyakorolni kívánt tevékenységtől függően H-I., H-II., H-III., valamint H-IV. képesítési kategóriára vonatkozó kiegészítő képesítés alapján végezhető.

(2a)91 A 4. melléklet szerinti és 2017. január 1. napját megelőzően már kiadott H-I., H-II., H-III., valamint H-IV. képesítési kategóriák azok érvényességi idejének lejárati dátumáig továbbra is érvényesek, de 2017. január 1. napját követően nem jogosítanak az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére, ez csak külön a gyakorolni kívánt tevékenységtől függően hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseivel kapcsolatos tevékenység végzésére vonatkozó kiegészítő képesítés alapján végezhető.

(3)92 Mindazon képesített természetes személyek, akik a képesítést 2016. június 30. napjáig megszerzik, a részükre kiadott képesítési igazolások az érvényességi idő lejárati dátumáig érvényesek. A képesített vállalkozások képesítései hatályvesztés nélkül érvényesek.

(4) Magyarország területén 2016. január 1. napjával – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – kizárólag a Hatóság által működtetett hatósági képesítési rendszer keretében megszerzett képesítési és képzési igazolások birtokában lehet fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végezni, kivéve az Európai Unió más tagállamában kiállított képesítési igazolásokat, amelyet az adott tagállam az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében megfogalmazottakkal összhangban bocsátott ki.

(5) Az e rendeletben meghatározottak szerint klímagáz nyilvántartás vezetésére kötelezett regisztrált és képesített vállalkozások a 2015. évi klímagáz közeg felhasználásaikról éves, összesített jelentést nyújtanak be az adatbázis útján 2016. március 31-ig a Hatóság számára, de 2015. augusztus 1-től kötelesek az adatbázis használatára klímagáz nyilvántartásuk vezetése tekintetében.

33. § E rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU rendelete a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,

b)93 a Bizottság 2015/2068/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról,

c)94 a Bizottság 2015/2067/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

d) a Bizottság 304/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

e)95 a Bizottság 2015/2066/EU rendelete (2015. november 17.) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

f) a Bizottság 306/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról,

g) a Bizottság 307/2008/EK rendelete (2008. április 2.) az Európai Parlament és Tanács 842/2006/EK rendelete alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek meghatározásáról,

h) a Bizottság 1516/2007/EK rendelete (2007. december 19.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról,

i) a Bizottság 1497/2007/EK rendelete (2007. december 18.) az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról,

j) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

34. §96

1. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez97

A klímavédelmi bírság mértéke

I. A klímavédelmi bírság mértéke az F-ÜHG és F-ÜHG alkalmazások vonatkozásában:

1. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de alkalmazásonként legalább 100 000 forint.

2. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdés második albekezdésében és a 17. § (3) bekezdésében meghatározottak esetében, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50 000 forint.

3. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdésében rögzített F-ÜHG-t tartalmazó tűzvédelmi berendezések szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén, tűzvédelmi berendezésenként 50 000 forint.

4. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkben foglaltak és a 17. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségek megszegése esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

5. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1)–(3) bekezdésében és 19. cikkében és az 5. § (2) és (3), 11. § (2) bekezdésében és a 19. §-ban meghatározott nyilvántartási, regisztrációs és jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 3 000 000 forintig terjed.

6. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdésében előírt forgalombahozatali követelmény megszegése esetében 200 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

7. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet visszanyerésről szóló 8. cikk (1)–(3) bekezdésében és a 18. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

8. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke, valamint a 4. melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában végzett tevékenység esetén 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

9. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében rögzített, a forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások és tilalmak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

10. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében előírt mentességi kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettség megszegése esetén 200 000 forint.

11. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (4) bekezdésében, valamint a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott képesítési igazolásra vonatkozó követelmények be nem tartása esetén 200 000 forint.

12. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (5) bekezdésében, valamint a 22. §-ban foglalt értékesítési követelmények megszegése esetén

a) a tanúsítvány hiányában értékesített hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint,

b) a tanúsítvánnyal kapcsolatos kötelezettség megszegése esetén 50 000 forinttól 200 000 forintig terjed.

13. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet címkézésről szóló 12. cikkében, valamint a 7. § (1)–(5) bekezdésében foglaltak megszegése esetén berendezésenként 5000 forint, de legalább 50 000 forint.

14. A 7. § (6) bekezdésében foglaltak megszegése esetén tartályonként 5000 forint.

15. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkében foglalt követelmény megszegése esetén az érintett hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

16. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében, valamint a 13. és 14. §-ban szabályozott fluorozott szénhidrogének előtöltésére vonatkozó forgalombahozatali követelmények nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén

a) a betöltött F-ÜHG-ra nem került kvóta kiosztásra, a betöltött fluorozott szénhidrogén F-ÜHG töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértékű mennyisége után 5000 forint, de legalább 100 000 forint,

b) auditor általi ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 100 000 forint,

c) ellenőrzésre jogosultsággal nem rendelkező auditor igénybevétele 100 000 forint,

d) megfelelőségi nyilatkozat kiállításának elmulasztása 100 000 forint,

e) a megfelelőségi nyilatkozat nem tartalmazza a 14. §-ban foglalt formai és tartalmi követelményeket, 20 000 forint tételenként.

17. Ha az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. és 16. cikkében rögzítettek be nem tartása miatt fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatalára kvótakiosztás nélkül kerül sor, a forgalomba hozott vagy forgalomba bocsátani kívánó fluorozott szénhidrogén, F-ÜHG töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

18. Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében rögzített nyilvántartásba vételi kötelezettség elmulasztása esetében 200 000 forint.

19. A 9. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén 50 000 forint.

20. A 16. §-ban meghatározottak megszegése esetén 100 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

21. A 20. § (2) bekezdésében foglaltak megszegése esetében a visszanyert és tárolt, valamint az előre töltött készülékben hűtőkörönként a hűtőkör névleges F-ÜHG töltetének minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

22. A 21. § (1) bekezdés a)–d) és f)–h) foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 10 000 000 forintig terjed.

II. A klímavédelmi bírság mértéke az ORLA és ORLA alkalmazások vonatkozásában:

1. Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének I–V. csoportjában szereplő anyagok meg nem engedett felhasználása, az ORLA-kal meg nem engedett tevékenység végzése vagy ORLA meg nem engedett forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 6000 forint/kg, de legalább 100 000 forint.

2. Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének VI–IX. csoportjában szereplő anyagok meg nem engedett felhasználása, az ORLA-kal végzett meg nem engedett tevékenység vagy ORLA meg nem engedett forgalomba hozatala esetén a felhasznált, a tevékenységgel érintett, a forgalomba hozott ORLA után 3000 forint/kg, de legalább 100 000 forint.

3. A 28. § (6) bekezdése szerinti szivárgásvizsgálat elmulasztása esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértéke után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

4. A 28. § (7) bekezdése szerint, ha a szivárgásvizsgálatot nem képesített vállalkozás megfelelő képesítéssel rendelkező természetes személy alkalmazottja végezte, hűtőkörönként 50 000 forint.

5. Az ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek szivárgásvizsgálatára vonatkozó követelmény nem vagy nem megfelelő teljesülése esetén, rendszerenként 50 000 forint.

6. A 28. § (6) bekezdése szerinti, a szivárgásészlelő rendszerek beszerelésére, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén 50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

7. A 28. § (6) bekezdése szerinti szivárgásészlelő rendszerek vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetében szivárgásészlelő rendszerenként 100 000 forint.

8. A 28. § (10) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

9. Az 5. § (2) és (3), a 11. § (2), a 18. § (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartási és regisztrációs kötelezettség elmulasztása, nem vagy nem megfelelő teljesítése esetében 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

10. Az ORLA visszanyerése és ártalmatlanításra történő elszállítása esetében a 18. § (1)–(3) bekezdésekben foglaltak megszegése esetén hűtőkörönként a hűtőkör névleges ORLA gáz töltet minden 1 tonna széndioxid egyenértékű mennyiség után 5000 forint, de legalább 100 000 forint.

11. Az ORLA-kal kapcsolatos 4. melléklet szerint megkövetelt képesítés hiányában végezte a tevékenységét 100 000 forinttól 5 000 000 forintig terjed.

12. A 28. § (5) bekezdés szerinti címkézési követelmények megszegése esetén berendezésenként és tartályonként 5000 forint, de legalább 50 000 forint.

13. A 21. §-ban foglaltak megsértése esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjed.

III. Kettős bírságolás:

Az I. és II. pont szerint egy tényállás alapján bírság egyszerre csak akkor szabható ki, ha egy alkalmazás F-ÜHG-t és ORLA-t is tartalmaz, de külön hűtőközegben.

2. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez

Az F-ÜHG közegek éghajlatvédelmi szempontból biztonságos felhasználására és kezelésére vonatkozó technológiai követelmények

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó alkalmazásoknál a következőket kell figyelembe venni:

1. A HR szektorban alkalmazott, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő rendszerek hűtőköri berendezéseinek és hálózatának tervezését, kiválasztását, telepítését, beüzemelését, karbantartását, javítását, valamint az alkalmazásra kerülő F-ÜHG közeg meghatározását a hűtőberendezésekre és hőszivattyúkra vonatkozóan a hatóság által készített és közérthető formában közzétett útmutatások alapján – különösen figyelembe véve a szabványokat és egyéb, azzal egyenértékű előírásokat, módszereket – kell végezni.

2. Az új telepítésű vagy javított hűtőköröket, vagy azok egy részét csak az 1. pontban foglaltelőírás szerinti sikeres tömörségi nyomáspróbát és a szakszerű vákuumozást követően szabad először F-ÜHG közeggel feltölteni, majd minden potenciális szivárgási pontra kiterjedő közvetlen szivárgásellenőrzést követően lehet beüzemelni.

3. Az üzemeltető köteles a rendszeres, kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzéséhez a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a közvetlen és közvetett szivárgásvizsgálatok, a mérések és dokumentálás módját részletesen meghatározó, a rendszer kapcsolási vázlatát és a potenciális szivárgási helyeit tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt készíttetni, amit elektronikus formában, a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz kell feltölteni.

4.98 Az F-ÜHG közeget tartalmazó hűtőkörök töltetét minden, a hűtőkör megbontásával járó munkavégzés előtt a hűtőkör nem érintett részébe, vagy külön tartályba kell visszanyerni. A visszanyert közeg – amíg jogszabály nem tiltja – ugyanabba a hűtőkörbe a szükséges tisztítást követően visszatölthető vagy regenerálás után más hűtőkörben újrafelhasználható. Visszatöltés előtt a rendszer tömörségét ellenőrizni kell.

5. Hűtőköröknél F-ÜHG közeg vesztesége miatti F-ÜHG közeg utántöltés, felhasználás csak a hűtőkör javítását és szivárgásvizsgálatát követően végezhető.

6. A hűtőkör megbontásával járó szerelési munka során gondoskodni kell arról, hogy a hűtőkör megnyitott részei a lehető leggyorsabban – szükség esetén ideiglenes eszközökkel – gáztömören le legyenek zárva. A szerelés során minden átmeneti csatlakozásnak is gáztömörnek kell lennie.

7. Az F-ÜHG légkörbe kerülése veszélyének minimumra csökkentése érdekében:

a) a tervezésnél ésszerű mértékben kell csökkenteni a potenciális szivárgási helyek számát a forrasztott kötések előnyben részesítésével,

b) külön figyelmet kell fordítani a rezgésből, rázkódásból eredő anyagkifáradások, tömítetlenségek, a szakszerűtlen csőmegfogások, így az ebből fakadó F-ÜHG közeg szökések elkerülésére,

c) bármilyen oldható, vagy nem oldható hűtőköri kötést a szivárgásellenőrzés érdekében csak szabadon hozzáférhető helyen – takarás (szigetelés, burkolat) esetén megjelölve – szabad kialakítani,

d) F-ÜHG közeget új vagy beavatkozással javított hűtőkörbe tölteni csak annak sikeres tömörségi nyomáspróbáját, valamint szakszerű vákuumozását követően szabad,

e)99 hűtőkört bármilyen módon szerelés céljából megbontani csak az F-ÜHG közeg töltetnek az érintett szakaszból történt teljes eltávolítását követően szabad. Az F-ÜHG közeg visszanyerését az atmoszférikus nyomás eléréséig kell biztosítani,

f) atmoszférikus nyomás feletti nyomású, F-ÜHG közeg töltetű hűtőköröket csak a töltőszelephez való csatlakozással lehet megbontani,

g)100 F-ÜHG közeget tömörségre ellenőrzött csatlakozásokkal és elzáró szelepekkel rendelkező, az F-ÜHG közeg paramétereinek megfelelő tömlőkkel kell visszanyerni és tölteni,

h) kiszerelt alkotóelem helyén, megbontott csőhálózatnál a csőcsatlakozásokat visszaszerelésig le kell dugózni,

i) F-ÜHG közeg csak a megfelelően címkézett nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.

8. Valamennyi szerelési és javítási technológia alkalmazása során csak az alábbi esetekben juthat elkerülhetetlen, de elhanyagolható mennyiségű F-ÜHG közeg a környezetbe:

a)101 a teljes F-ÜHG közeg visszanyerést követően a rendszerben maradt F-ÜHG közeg a megbontáskor a környezetbe juthat,

b) a vákuumozás során a vákuumszivattyú F-ÜHG közeget szállíthat a légkörbe, a szerkezeti okokból nem vákuumozható csatlakozások, csatlakozócsövek, szelepek F-ÜHG közeggel történő légtelenítése (öblítés) megengedhető, más esetben a csövek öblítésére és légtelenítésére nem alkalmazható,

c)102 töltésre, visszanyerésre, mérőműszer csatlakoztatásra szolgáló szerviz-tömlőkben normál légköri nyomáson maradó F-ÜHG közeg a környezetbe juthat.

3. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez103

Zárt rendszerű, klímagázt tartalmazó alkalmazások szivárgásvizsgálati és visszagyűjtési technológia követelményei

1. Az üzemeltető köteles a rendszeres, kötelező szivárgásvizsgálatok elvégzéséhez a berendezés tervezőjével vagy a képesített személyzettel elkészíttetni egy, az adott hűtőkör ellenőrzését támogató, a közvetlen és közvetett szivárgásvizsgálatok, a mérések és dokumentálás módját részletesen meghatározó, a rendszer kapcsolási vázlatát és a potenciális szivárgási helyeit tartalmazó szivárgásvizsgálati dokumentációt készíttetni, amit elektronikus formában, a Hatóság nyilvántartó rendszerébe a regisztrált hűtőkörhöz kell feltölteni.

2. A zárt rendszerű gázlefejtő technológia alkalmazása esetén a vele visszagyűjtött gáz mennyisége legalább 97,5% kell, hogy legyen, az összes veszteség legfeljebb 2,5% lehet. A zárt rendszerű gázlefejtő berendezésnek a megadott követelményeknek való megfelelését megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

3. A zárt rendszerű lefejtő technológiák közül azok alkalmazhatók, amelyek

a) folyadékszivattyút és a tartály gázterének leszívásához vákuumszivattyút alkalmaznak, vagy

b) száraz nitrogén túlnyomással szorítják ki a folyadék leürítése után a tartályban maradó gáz halmazállapotú közeget.

4. Klímagáz közeg csak a megfelelően címkézett nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabályokban előírt gázpalackba (tartályba) tölthető és abban tárolható.

4. melléklet a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelethez104

1.    HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint klímagáz kezelést végző természetes személy képesítési igazolásainak jele, megnevezése és az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelése:

 

 

A

B

C

D

 

1.

Személyi képesítési kategória

Személyi képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

Személyi képesítési kategória az alábbi vállalkozás képesítési kategóriában jogosít tevékenységre

 

2.

Jele

EU-s, F-ÜHG megfelelési kategória „1”

 

3.

H-I.

I.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés,
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek, hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

Klímagáz kezelése.

HR-I., HR-II., HR-III., HR-IV.

 

4.

H-II.

II.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében: olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

ORLA-t tartalmazó hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei és helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

Klímagáz kezelése.

HR-II., HR-III., HR-IV.

 

5.

H-III.

III.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében visszanyerés végzésére jogosít azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

Klímagáz kezelése.

HR-III.

 

6.

H-IV.

IV.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében: olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb
CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

HR-IV.

 

7.

M-III.

„2”

A 2006/40/EK irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből egyes fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerésére jogosít.

MR-III.

 

8.

M-I.

A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével
az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés,
olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

Klímagáz kezelése.

MR-I., MR-II., MR-III.

 

9.

M-II.

A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével
az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

A hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével az MR szektor ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

MR-II., MR-III.

 

10.

E-I.

„3”

Elektromos kapcsolóberendezések telepítésére, szivárgásvizsgálatra, szervizelésére, karbantartására, javítására, használaton kívül helyezésére vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos kapcsolóberendezésekből való visszanyerésére jogosít.

 

11.

T-I.

„4”

Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben:
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is,
– üzembe helyezés,
– karbantartás vagy javítás.
ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

T.

„1” A Bizottság 2015/2067 végrehajtási rendelete szerinti tevékenységi kategóriák (I–IV.),

„2” a 307/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés,

„3” a Bizottság 2015/2066 végrehajtási rendeletnek való megfelelés,

„4” a 304/2008/EK bizottsági rendeletnek való megfelelés.

2.    HR és MR szektor klímagázt tartalmazó alkalmazásai szerelő, karbantartó, szervizelő és szivárgásvizsgáló, valamint hűtőközeget és előretöltött készüléket kezelő vállalkozás képesítési igazolásainak jele, megnevezése:

 

 

A

B

C

 

1.

Képesített vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás képesítési kategória megnevezése és jogosultsága

Vállalkozás képesítési kategóriához szükséges személyi képesítési kategória

 

2.

HR-I.

Hűtőközeg és előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés,
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések vagy rendszerek, hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

Klímagáz kezelése.

H-I.

 

3.

HR-II.

Hűtőközeg és 3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó előtöltött készülék vásárlása és értékesítése.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

ORLA-t tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

Klímagáz kezelése.

H-I., H-II.

 

4.

„3” HR-III.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében visszanyerés végzésére jogosít azon berendezések vonatkozásában, amelyek
3 kg-nál – vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

H-I., H-II., H-III.

 

5.

HR-IV.

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna
CO2 egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2 egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással.

H-I., H-II., H-IV.

 

6.

MR-I.

Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.

A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– visszanyerés,
– telepítés,
– javítás, karbantartás vagy szervizelés,
– használaton kívül helyezés, olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat.

Az MR szektorban hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

Klímagáz kezelése.

M-I.

 

7.

MR-II.

Hűtőközeg vásárlása és értékesítése.

A hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei kivételével az MR szektor F-ÜHG-t tartalmazó berendezés tekintetében:
– olyan berendezések szivárgásvizsgálata, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenérték mennyiségben – és nem hab formájában – tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, kivéve, ha az ilyen berendezések hermetikusan zártak, erre utaló címkével látták el őket, és 10 tonnánál kevesebb CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségben tartalmaznak fluortartalmú üvegházhatású gázokat, feltéve hogy a tevékenység nem jár hűtőkörbe történő beavatkozással,
– visszanyerés, telepítés, javítás, karbantartás vagy szervizelés, használaton kívül helyezés azon berendezések vonatkozásában, amelyek 3 kg-nál
– vagy hermetikusan zárt és erre utaló címkével ellátott rendszerek esetében 6 kg-nál – kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

Az MR szektorban hűtőkamionok és -pótkocsik hűtőegységei kivételével ORLA-t tartalmazó berendezések tekintetében: hűtőköri beavatkozást nem igénylő szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, és kevesebb, mint 30 kg ORLA-t tartalmazó berendezések karbantartása vagy javítása.

M-I., M-II.

 

8.

MR-III.

A gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/40/EK európai parlament és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó, gépjárművekbe szerelt légkondicionáló rendszerekből a hűtőközeg regenerálás vagy ártalmatlanítás céljából történő visszanyerése.

M-I., M-II., M-III.

 

9.

NK hűtőközeg

F-ÜHG-t tartalmazó tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása, értékesítése, gáz átfejtése, lefejtése, visszanyerése, ártalmatlanításra átvétele, leadása.
ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.

Nagykereskedő hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., M-III.

 

10.

VE hűtőközeg

F-ÜHG-t tartalmazó tároló tartályok és F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása és értékesítése, gáz átfejtése, ártalmatlanításra átvétele, leadása.
ORLA ártalmatlanításra átvétele, leadása.

Viszonteladó hűtőközeggel.

H-I., H-II., H-III., M-I., M-II., M-III.

 

11.

T.

Tűzvédelmi készülékekben és berendezésekben
– szivárgás-ellenőrzés a 3 kg vagy annál nagyobb töltősúlyú fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó eszközökben,
– a gázok visszanyerése, tűzoltó készülékek vonatkozásában is,
– üzembe helyezés,
– karbantartás vagy javítás.

ORLA-t tartalmazó tűzvédelmi készülékek és berendezések tekintetében: szivárgásvizsgálat, megsemmisítés, újrahasznosítás vagy regenerálás céljából történő visszanyerés, karbantartás vagy javítás.

T-I.

„3” a 2002/96/EK Irányelv szerint működő ártalmatlanító szervezetekre vonatkozó követelményeinek való megfelelés.

Regisztrált vállalkozások tevékenységi kategóriája:

 

 

A

B

 

1.

Regisztrált vállalkozás tevékenységi kategória jele

Vállalkozás regisztrációs kategória megnevezése és jogosultsága

 

2.

NK berendezés

Nagykereskedő: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, értékesítése, vásárlása.

 

3.

VE berendezés

Viszonteladó: F-ÜHG-vel előtöltött berendezések kereskedelme, forgalomba hozatala, vásárlása, értékesítése.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!