nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2015. (III. 25.) BM rendelet
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
2015-04-03
2016-11-30
2
Jogszabály

9/2015. (III. 25.) BM rendelet

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;

b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira;

c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira;

d) a tűzvédelmi szakértőkre;

e) a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) a katasztrófavédelem – ideértve az iparbiztonságot is – a polgári védelem és a tűzvédelem szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra;

f) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira;

g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél nem szakmai szolgálati beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett képzés;

2. nem szakmai szolgálati beosztások: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését biztosító, a katasztrófavédelmi és polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági és ügyeleti szakterülethez nem tartozó funkcionális munkakörök;

3. önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjai számára szervezett legalább 400 órás felkészítés;

4. önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam: az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjainak egy raj szaktevékenységének irányítására szervezett felkészítés;

5. önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés;

6. tűzoltásvezető I. tanfolyam: a hivatásos, az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel, vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettséggel rendelkező tagjainak a tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 40 órás felkészítés;

7. tűzoltásvezető II. tanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok tagjainak a tűzoltó alaptanfolyami végzettség megszerzésén túl, tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 140 órás felkészítés;

8. tűzoltó alaptanfolyam: az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai, az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjai alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás felkészítés;

9. tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll;

10. tűzvédelmi szakágazati tevékenység: külön jogszabályban meghatározott szabályozók készítése, oktatások, ellenőrzések megtartása és az ezzel összefüggő feladatok összessége.

3. Szakmai képesítési követelmények

3. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elismert:

a) szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 1. pontja,

b) a szakmai tanfolyamokat – mint belső szakmai képzéseket – a 2. melléklet,

c) az 1. melléklet 1. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseket a 3. melléklet

tartalmazza.

4. § A katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjainak, és azok szakmai felügyeletét végző személyek vonatkozásában a képesítési követelmény teljesítése szempontjából elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 1. pontja és a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzati és a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok parancsnokainak, tűzoltásvezetőinek és főfoglalkozású tagjainak a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltósági szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell rendelkezniük.

(2) Az önkormányzati, és létesítményi tűzoltóságok (1) bekezdésben nem érintett beosztásaiban lévő, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak képesítési követelményét a 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) Az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek műszaki eszközeinek és felszereléseinek kezelését szolgáló képzések köre megegyezik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekével.

(4) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség a hivatásos állomány részére előírt egységes rendvédelmi alapozó modul teljesítése esetén elfogadott a tűzoltó II. részszakképesítés szakmai vizsgára bocsátáshoz.

6. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem – e § alkalmazásában ideértve az iparbiztonságot is – és a polgári védelem szakágazatokban ügyintézői munkakörben foglalkoztatottaknak legalább középszintű, vezetői munkakörben foglalkoztatott személynek felsőszintű katasztrófavédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(2) A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban képesítési követelmény teljesítése szempontjából elismert szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 3. pontja és a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,

c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,

c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

(5) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők elismert szakmai képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

(7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

8. § (1) A nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló területén a determinisztikus tűzkockázat-elemzés és tűzterhelés számítás készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

(2)1

(3) A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő, vagy tűzvédelmi tervező jogosult.

(4) A tűzvédelmi szakértők esetében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítésként elismert felsőszintű szakmai képesítéseket az 1. melléklet 1.2.3., és 2.1.3. pontja, és a 3. melléklet 2.1.3. pontja tartalmazza.

9. § (1) Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezik.

(2) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek – ha ott az anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő – villamos berendezéseinek vizsgálatához a vizsgálatot végző személynek az (1) bekezdésben meghatározottakon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is rendelkeznie kell.

(3) A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha mindegyikük rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel és legalább az egyikük rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel.

10. § (1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés kivitelezésének ellenőrzéséért felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell.

(3) Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki

a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi felülvizsgáló képesítést vagy

b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az Országos Képzési Jegyzék szerinti villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett.

(4) Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki végzettségű, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult.

(5) Az e §-ban meghatározott követelmények nem vonatkoznak a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra.

11. § (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak:

a) az MMK-ban bejegyzett villamosmérnök szakértő,

b) igazságügyi villamos szakértő,

c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő.

(2) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az a)–c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az MMK-ban bejegyzett tagságra vonatkozó feltétel nem vonatkozik a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra.

4. A képzések szervezése és a beiskolázás szabályai

12. § (1) A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a továbbiakban: KOK) folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, valamint iparbiztonsági szakképzések (a továbbiakban: szakképzés), szakmai képzések képzési programjait a KOK készíti el.

(2) A szakképzést végző szerveknek rendelkezniük kell a minősített képzési programban meghatározottak végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ennek hiányában a képzés nem indítható. A szakképzés megkezdését a szakképzést végző szervnek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: BM OKF) előzetesen be kell jelentenie. Az adott szakképzésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményeket, valamint speciális feltételek meglétét, a szakképzés végrehajtását és a vizsgáztatást a BM OKF ellenőrizheti.

(3) A tűzoltó alaptanfolyamot a KOK és a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik és a tanfolyam eredményes elvégzését követően kiadják a tanúsítványt.

(4) A tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyamot a KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik és a tanfolyam szervezője adja ki a tanúsítványt.

(5) Az önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, és a KOK adja ki a bizonyítványt.

(6) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik, és a KOK adja ki a bizonyítványt.

(7) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt.

(8) A katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt.

(9) A (3)–(8) bekezdésekben, valamint a 2. mellékletben meghatározott képzések esetében a képzési programokat a BM OKF-fel történt egyeztetést követően a KOK készíti el, és azokat a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.

(10) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete képzési tevékenysége keretében együttműködik a KOK-kal.

13. § (1) A KOK és a katasztrófavédelmi igazgatóságok a műszaki szaktanfolyamokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat – mint belső szakmai képzést – a 2. mellékletben foglaltak szerint szervezik és bonyolítják le.

(2) A műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamra, mint belső szakmai képzésre, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek azon tagjai jelentkezhetnek, akik legalább az 1. melléklet vagy 3. mellékletben meghatározott alapszintű szakmai végzettséggel rendelkeznek, és az előírt előzetes orvosi vizsgálaton megfelelnek. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok tagjai, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet végző tagjai az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott képesítéssel és az előírt orvosi vizsgálaton történő megfelelés esetén kezdhetik meg a tanfolyamot. Vizsgára az a személy bocsátható, aki az adott géptípusra vonatkozó, a 2. mellékletben található szakmai tanfolyamo(ka)t elvégezte, továbbá az előírt gépkezelési gyakorlatot megszerezte.

(4) A tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamokon résztvevők vizsgáztatására, a 7. melléklet szerinti tűzoltótechnika-kezelői igazolvány kiadására, nyilvántartására, másodlatok kiadására, valamint az abba történő bejegyzésre a KOK jogosult.

(5) Amennyiben a tanfolyamszervező nem rendelkezik a képzéshez szükséges gépekkel, gépjárművekkel, gépi berendezésekkel, úgy azt a képzési szolgáltatást igénybe vevő szerv biztosítja.

14. § (1) A KOK legalább 60 nappal a félév megkezdése előtt, a BM OKF jóváhagyását követően hirdeti meg a következő félévben indítandó képzési formákat és a jelentkezés feltételeit.

(2) A kihelyezett formában történő képzések indításáról a személyi, a tárgyi és a technikai feltételek figyelembevételével a KOK igazgatója dönt. A KOK végzi a kihelyezett képzések felügyeletét.

(3) A katasztrófavédelmi igazgatóságok által önállóan szervezhető képzések esetében a KOK végzi a képzések szakmai felügyeletét.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárművezetőinek képzése és pszichológiai alkalmassági vizsgálata

15. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkoztatott főfoglalkozású gépjárművezetőknek és azoknak, akiket feladataik ellátása mellett a parancsnok szolgálati gépjármű vezetésére jogosít fel, elméleti és gyakorlati képzésen kell részt venniük.

16. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknél megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy a BM OKF által működtetett pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv vonatkozásában a hivatásos gépjárművezetők alaptanfolyamának, a megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők képzésének és a speciális képzések képzési programjait a BM OKF készíti el és hagyja jóvá.

(3) A gépjármű-

vezetéstechnikai oktatók képzésének, továbbképzésének költsége a BM OKF-et terheli.

6. Tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettségek

17. § Tűzoltás, műszaki mentés vezetését

a) hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

aa) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel – vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel – a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, legalább középfokú iskolai végzettséggel, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

ab) az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező;

b) önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál

ba) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel – vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel, – a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

bb) az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező;

c) alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületnél

ca) minimum tűzoltó alaptanfolyami képesítéssel, a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves önkormányzati, létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető II. tanfolyammal, vagy

cb) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel – vagy annak megfelelő, e rendeletben elismerhető szakmai képesítéssel – a képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél, vagy 3 éves hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságon szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

cc) az 1. melléklet 2.2. alpontjában foglalt felsőszintű képesítéssel rendelkező személyek láthatják el.

18. § (1) Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. § (1) bekezdés a) pontja szerint történt, akkor a beosztást betöltő személynek a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzésétől számított 5 éven belül meg kell szereznie az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt legalább középszintű (tűzoltó szerparancsnok) szakképesítést.

(2) Ha a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a 17. § (1) bekezdés ba) pontja szerint történt, akkor a beosztást betöltő személynek a tűzoltás vezetői jogosultság megszerzésétől számított 5 éven belül meg kell szereznie az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt legalább középszintű (önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok) szakmai képesítést.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szakképesítés, szakmai képesítés megszerzésére határidőben nem kerül sor, a beosztást betöltő személy a továbbiakban a tűzoltás, műszaki mentés vezetési jogosultsághoz kötött beosztást nem töltheti be.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet 8. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely a rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztat a 7. §-ban meghatározott szakképesítésű személyt, a 7. §-ban meghatározott előírások betartásáról a rendelet hatálybalépését követő száznyolcvan napon belül köteles gondoskodni.

(2) Az adott szolgálati beosztás vagy munkakör betöltéséhez e rendelet hatálybalépését megelőzően elismert képesítéssel rendelkező személyt – ide nem értve a 18. § (1) és (2) bekezdés alapján szakmai képesítés megszerzésére kötelezetteket – a szolgálati beosztás vagy munkakör megváltozásáig továbbra is képesítettnek kell tekinteni.

21. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §2

1. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai képesítések szintjei az alkalmazó szerveknél szakterületenként és szolgálati beosztások vagy munkakörök szerint

1. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan

1.1. A katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakterület

1.1.1. Alapszintű:

a) katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami végzettség;

b) katasztrófavédelmi előadó szakképesítés vagy

c) katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.

1.1.2. Középszintű:

a) katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;

b) katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés vagy

c) katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.

1.1.3. Felsőszintű:

a) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;

b) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

c) rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;

d) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;

e) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

f) katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;

g) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

h) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

i) rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

j) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

k) védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

l) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

m) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, közlekedési (katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány;

n) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

o) katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;

p) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

q) katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;

r) védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

s) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány vagy

t) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés.

1.1.4. A közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.1.5. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél tűzvédelmi képesítést igénylő beosztásokban elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1.2. pont tartalmazza.

1.1.6. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza.

1. 2. Tűzoltósági és ügyeleti szakterület

1.2.1. Alapszintű:

a) tűzoltó II. részszaképesítés vagy

b) tűzoltó I. szakképesítés.

1.2.2. Középszintű:

a) tűzoltósági referens szakképesítés vagy

b) tűzoltó szerparancsnok szakképesítés- ráépülés.

1.2. 3. Felsőszintű:

a) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

b) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

c) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

d) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

e) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

f) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

g) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

h) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

i) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány

j) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés

k) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak

1.2.4. A közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.2.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1.1.1. pont tartalmazza.

1.3. Iparbiztonsági szakterület

1.3.1. Alapszintű:

a) katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés;

1.3.2. Középszintű:

a) katasztrófavédelmi referens szakképesítés- ráépülés;

1.3.3. Felsőszintű:

a) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;

b) rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;

c) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

d) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;

e) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

f) katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;

g) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

h) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

i) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

j) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

k) katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;

l) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

m) katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;

n) védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

o) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

p) védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

q) rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány;

r) bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű katasztrófavédelmi, vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt);

s) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BA;

t) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, vagy műszaki és technikai szakirány;

u) környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

v) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés.

1.3.4. A közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az érintett beleegyezésével – az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike

1.3.5. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat az 1. 3. 1. pont tartalmazza.

2. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira vonatkozóan

2.1. Önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjaira vonatkozóan

2.1.1. Alapszintű:

a) tűzoltó II. részszakképesítés;

b) tűzoltó I. szakképesítés;

c) önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség;

d) önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség;

e) tűzoltó szakképesítés, vagy 6 hetes tűzoltó alaptanfolyami végzettség.

2.1.2. Középszintű:

a) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés vagy

b) tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés.

2.1.3. Felsőszintű:

a) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

b) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

c) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

d) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

e) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

f) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

g) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

h) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

i) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

j) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

k) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak.

2.2. Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az önkormányzati tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló és létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjaira vonatkozóan

2.2.1. Alapszintű:

a) tűzoltó alaptanfolyami végzettség.

2.2.2. Középszintű:

a) tűzoltó szakképesítés, tűzoltó II. részszakképesítés, önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami, vagy 6 hetes tűzoltó tanfolyami végzettség és tűzoltásvezető I. tanfolyami végzettség;

b) tűzoltó alaptanfolyami végzettség, és tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség;

c) tűzoltósági referens szakképesítés;

d) tűzoltó szerparancsnok szakképesítés- ráépülés, vagy

e) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés.

2.2.3. Felsőszintű:

a) önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség;

b) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

c) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

d) építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

e) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

f) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

g) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

h) rendészeti igazgatási alapképzési szak katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

i) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

j) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

k) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

l) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

m) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak.

3. A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottakra vonatkozóan

3.1. Alapszintű:

3.2. Középszintű:

a) katasztrófavédelmi előadó szakképesítés.

3.3. Felsőszintű:

a) katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés;

b) katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;

c) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;

d) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

e) rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;

f) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa-és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;

g) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

h) katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;

i) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

j) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

k) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

l) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

m) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

n) védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

o) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

p) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi vagy közlekedési szakirány (katasztrófavédelmi specializáció);

q) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

r) katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;

s) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;

t) katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;

u) védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány vagy

v) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány.

3.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

4. A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan

4.1. Alapszintű:

4.2. Középszintű:

a) tűzvédelmi előadó szakképesítés

4.3. Felsőszintű:

a) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;

b) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

c) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;

d) építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;

e) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés;

f) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;

g) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;

h) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;

i) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;

j) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;

k) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;

l) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA;

m) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés vagy

n) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak.

4.4. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél tűzoltó és tűzvédelmi beosztás betöltésére jogosító felsőszintű képesítések elfogadottak a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos szintű képesítéseként.

2. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai tanfolyamok, mint belső szakmai képzések

1. A KOK által szervezett és lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:

a) tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam;

b) emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;

c) létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;

d) tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam;

e) cserefelépítmény-hordozó járművek kezelői szaktanfolyam;

f) műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam;

g) vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam;

h) légzésvédő készülék-palack töltő kompresszor kezelői szaktanfolyam;

i) áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény feletti).

2. A KOK-on, valamint kihelyezett formában a KOK felügyeletével a katasztrófavédelmi igazgatóságok által is lebonyolítható műszaki szaktanfolyamok:

a) gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam;

b) habbal oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;

c) porral oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;

d) műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama;

e) vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama;

f) folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama;

g) kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam;

h) vegyi balesetelhárító cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam;

i) műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam;

j) oltó cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam;

k) áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény alatti).

3. A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok:

a) katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam;

b) tűzvizsgáló tanfolyam;

c) Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam;

d) műveletirányító tanfolyam;

e) Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam;

f) önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam;

g) tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyam;

h) tűzoltó alaptanfolyam;

i) önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam;

j) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam;

k) Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam;

l) önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama;

m) a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama;

n) közbiztonsági referens tanfolyam;

o) próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam;

p) biztonsági összekötő tanfolyam;

q) veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam;

r) veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam;

s) egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok.

4. A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OKJ) nem szereplő, belső szakmai képzéseinek oktatásigazgatási szabályait a BM OKF képzési szakterületére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

3. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjai, valamint ez utóbbiak szakmai felügyeletét végző személyek által e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítéseinek szintjei

1. Katasztrófa- és polgári védelemi szakterület

1.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

1.1.1. Alapszintű:

a) Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező pv. tanfolyami vagy

b) Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés.

1.1.2. Középszintű:

a) PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami vagy

b) PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

1.1.3. Felsőszintű:

a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés;

b) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak;

c) egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány;

d) egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány;

e) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;

f) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel);

g) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;

h) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés-elágazás;

i) a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség;

j) a PV OVKI, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet, (a továbbiakban: BM TPVI), valamint a PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami végzettség;

k) PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés;

l) PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés.

1.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat 1.1.1. pont tartalmazza.

2. Tűzoltósági szakterület

2.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

2.1.1. Alapszintű:

a) 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam, három és fél, vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző szakon szerzett képesítés vagy

b) tűzoltó szakképesítés.

2.1.2. Középszintű:

a) katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképesítés;

b) tűzoltó technikus szakképesítés-ráépülés;

c) a hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetve hároméves levelező tiszti képzés, hároméves levelező tűzvédelmi vezetői, valamint tűzoltótechnikus (OKJ azonosító szám: 52 8915 01) szakképesítés;

d) BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés;

e) tiszti vizsga;

f) zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (OKJ azonosító szám: 32 8915 01) szakképesítés vagy

g) az önkéntes tűzoltóságoknál az 1995 előtt, legalább megyei szintű irányító szervezet által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint a 10 hónapos vagy hosszabb képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon 2002. december 31-ig megszerzett képesítés.

2.1.3. Felsőszintű:

a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés;

b) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak;

c) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel);

d) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel);

e) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű);

f) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;

g) rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező szakképesítés (elágazás);

h) a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség;

i) a 2002. december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt, vagy

j) a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés, a 2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt.

2.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat 1.1.1. pont tartalmazza.

3. Iparbiztonsági szakterület

3.1. Szakmai szolgálati beosztásokban

3.1.1. Alapszintű:

a) katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.

3.1.2. Felsőszintű:

a) egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező, katasztrófavédelmi szervező, vagy iparbiztonsági szervező szakmairányon szerzett képesítés.

b) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, szakirány;

c) egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány;

d) egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány;

e) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;

f) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű);

g) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;

h) egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés-elágazás;

i) iparbiztonsági szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alaptanfolyamon szerzett képesítés.

3.2. A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat 1.1.1. pont tartalmazza.

4. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban foglalkoztatottak által e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítéseinek szintjei

1. Középszintű:

a) polgári védelmi előadó szakképzés;

b) katasztrófavédelmi előadó szakképesítés;

c) PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami képesítés;

d) PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés;

e) PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

2. Felsőszintű:

a) főiskolai szintű tűzvédelem szak tűzvédelmi szakirány;

b) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés;

c) polgári védelmi főelőadó szakképesítés;

d) katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés;

e) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak;

f) egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány;

g) egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány;

h) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;

i) rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés (elágazás);

j) a hazai vagy külföldi, a munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú végzettség;

k) PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés;

l) PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés;

m) PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés;

n) PVOI, PVOK, BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés;

o) külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami képesítés vagy

p) a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézményben okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi szakon szerzett végzettség.

5. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak által az e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai képesítéseinek szintjei

1. Alapszintű:

a) tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az 1993 előtt az irányító szervek által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon szerzett szakképzettség, képesítés.

2. Középszintű:

a) tűzvédelmi előadó szakképesítés;

b) a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szak;

c) az 1991 előtt a minisztériumok és a fővárosi, illetőleg a megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyam;

d) 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói képesítés;

e) 1993-ig a Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi képesítés vagy

f) tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.

3. Felsőszintű:

a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés;

b) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés;

c) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;

d) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel);

e) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;

f) rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás (elágazás);

g) a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség;

h) a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett szakképesítés;

i) a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán;

j) a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon vagy

k) a hároméves levelező tűzvédelmi előadói vagy a tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a tűzvédelmi szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.

6. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolása

1. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok:

a) emelőkosaras tűzoltó gépjárművek;

b) létrás tűzoltó gépjárművek;

c) légzésvédő készülék palacktöltő kompresszorok;

d) áramfejlesztők (10 KVA, illetve a 10 KVA teljesítmény feletti, beépített gépek esetén);

e) tűzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tűzoltó gépjárművek;

f) műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, zárt hajtáslánc kialakítású 50 KN, vagy a feletti vonóerő teljesítmény esetén);

g) cserefelépítmény-hordozó járművek (ha rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel);

h) műszaki mentő gépjárművek és vegyi balesetelhárító gépjárművek (ha rendelkeznek beépített, zárt hajtásláncú előzőekben felsorolt gépcsaládok, géptípusok valamelyikével);

i) egyéb tűzoltó gépjárművek.

2. Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok:

a) gépjárműfecskendők;

b) habbal oltó gépjárművek;

c) porral oltó gépjárművek;

d) egyéb tűzoltógépjárművek;

e) cserefelépítmények (ha nem rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel);

f) műszaki mentések gépei és berendezései;

g) vegyi balesetelhárítás gépei és berendezései;

h) áramfejlesztők (10 KVA teljesítmény alatt);

i) műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, illetve mobil kialakítású 50 KN alatti vonóerő teljesítmény esetén);

j) folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek;

k) tűzoltás és műszaki mentés egyéb, az előzőekben fel nem sorolt gépei és berendezései.

7. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A tűzoltótechnika kezelői igazolvány tartalmi elmei és formai követelményei

Az igazolvány 23 oldalas, kék színű.

A külső borítón a felirat arany színnel, nyomtatott nagy betűkkel, magyar nyelven:

„TŰZOLTÓTECHNIKA-KEZELŐI IGAZOLVÁNY”

Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek (2. oldal):

1.) Sorszám

2.) Személyes adatok (név, szül. év, hónap, nap, szül. hely, anyja neve)

Az igazolványba bejegyzett tűzoltógépek és gépi berendezések kezelésére jogosult.

3.) kiállítás dátuma

4.) 3x4 cm-es fénykép

5.) Pecsét helye

6.) Kiállító szerv vezetője

Az igazolvány harmadik oldaltól a tizenötödik oldalig a következők szerepelnek:

1.) VIZSGABEJEGYZÉS

A hatályos jogszabály szerinti tűzoltó géptípus megnevezése

Géptípus

Bejegyzés dátuma

Pecsét helye

Aláírás

Az igazolvány tizenhatodik oldalától a huszadik oldalig a következők szerepelnek:

1.) Orvosi Bejegyzés

2.) Érvényesség

3.) Dátum

4.) Pecsét helye

5.) Orvos aláírása

Az igazolvány huszonegyedik oldalán

Egyéb bejegyzések

Az igazolvány huszonkettedik oldalán

Egyéb bejegyzések

Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsgát tett:

Bejegyzés dátuma

Pecsét helye

Aláírás

Az igazolvány huszonharmadik oldalán.

1.) TUDNIVALÓK

1. Az igazolvánnyal rendelkezők évenként kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton megjelenni.

2. Az igazolványt tulajdonosa géppel vagy gépi berendezéssel történő munkavégzés időtartamára köteles magánál tartani, és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.

3. Az igazolvány tulajdonosa a bejegyzett technikai eszközöket csak szolgálati tevékenység során jogosult használni.

2.) Az igazolvány tulajdonosának aláírása

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!