nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
2016-01-01
2016-06-30
5
Jogszabály

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a 6., 8. és 11. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a IV. fejezet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

1. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1. § Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

2. § Az OKTF illetékessége az ország egész területére kiterjed.

3. § (1) Az OKTF-et főigazgató vezeti.

(2) Az OKTF foglalkoztatottjai felett – a gazdasági vezető esetén a kinevezés és felmentés kivételével – a munkáltatói jogkört a főigazgató gyakorolja, a 4. §-ban foglalt eltéréssel.

4. § (1) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF e §-ban foglaltak szerint – a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatok ellátása érdekében – elkülönült szervezeti egysége.

(2) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét a miniszter nevezi ki, menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(3) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság az OKTF elkülönült szervezeti egységeként, jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatáskörrel rendelkezik. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjét e hatáskörében a főigazgató nem utasíthatja. A jogszabályban meghatározott önálló feladat- és hatásköre tekintetében kizárólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetője utasíthatja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait.

(4) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság foglalkoztatottjait a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság vezetőjének javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel.

(5) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság illetékessége az ország egész területére kiterjed.

2.1

5. §

3. Nemzeti Park Igazgatóság

6. § (1) A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szerve a Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: NPI).

(2) Az NPI elnevezését, székhelyét és működési területét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI foglalkoztatottjai felett.

(4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét.

7. § Az NPI a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

II. FEJEZET

A TERÜLETI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG ILLETÉKESSÉGE ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

4. Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

8. § (1) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) illetékességi területét – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 2. melléklet állapítja meg.

(2) A kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként különös illetékességgel a 3. melléklet szerinti esetekben jár el.

(3) A kormányhivatal és a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala – az (5) bekezdésbe nem tartozó – környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

(4) A miniszter

a) a (3) bekezdés szerinti hatásköre gyakorlásához az OKTF-et és

b) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ)

közreműködőként veheti igénybe.

(5) A kormányhivatal és a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásaiban az Áht. 9. § f) és g) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket az e kormányrendeletben kijelölt, másodfokon eljáró hatóság gyakorolja.

5. Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

9. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b) az OKTF-et,

c) a kormányhivatalt,

d) a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

e) az OMSZ-t,

f) a főpolgármestert,

g) a polgármestert,

h) a fővárosi főjegyzőt,

i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az f)–j) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság],

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a kormányhivatal jár el.

(3) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában

a) az elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a kormányhivatal,

b) a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság az OKTF.

10. § Az OKTF jár el elsőfokon országos illetékességgel

a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén,

b) a Kvt. 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,

c) a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 3/A. §-ában és 27. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként,

d) az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármű-üzemeltető által benyújtott nyomonkövetési terv jóváhagyását,

e) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 5. §-a és 13/B–13/E. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként,

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerinti környezetvédelmi hatóságként,

g) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdésében, 13. §-ában és 14. §-ában foglalt tevékenység engedélyezése vagy nyilvántartásba vétele esetén környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét érintő illetékességi területére terjed ki,

h) a Ht. 20., 29., 68., 69., valamint 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként,

i) a Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése,

j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény

ja) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá

jb) 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a Kvt. 67. § (1) és (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésében, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.

11. § (1) A Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint megállapításának és kiszabásának módjáról szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző jár el.

(2) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több, környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal illetékességi területére terjed ki.

(3) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti kormányhivatal az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

(4) A települési önkormányzat jegyzője – a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző – jár el a Ht. 61. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, kivéve, ha a hulladék tulajdonosa vagy az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált vagy az ingatlantulajdonos az önkormányzat.

12. § A Kormány

a) a Ht. 29. §-a szerinti közvetítő szervezetek tevékenysége és

b) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység

tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTF-et jelöli ki.

6. Természetvédelmi hatóságok kijelölése

13. § (1) A Kormány természetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b) az OKTF-et,

c) a kormányhivatalt,

d) a fővárosi főjegyzőt,

e) a települési önkormányzat jegyzőjét

jelöli ki.

(2) Természetvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a kormányhivatal jár el.

(3) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában

a) az elsőfokon eljáró természetvédelmi hatóság a kormányhivatal,

b) a másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság az OKTF.

14. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 67. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el.

15. § (1) Az OKTF jár el elsőfokú országos illetékességgel rendelkező természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére vagy több kormányhivatal illetékességi területére irányul.

(2) Az OKTF jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint 42. § (4) bekezdésében foglalt elsőfokú természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel.

(3) Fokozottan védett növényfaj esetén az OKTF jár el elsőfokú természetvédelmi hatóságként a Tvt. 42. § (3) bekezdés c) és e)–h) pontjában meghatározott esetben országos illetékességgel.

(4) Fokozottan védett állatfaj esetén – ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az OKTF jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)–k) és m) pontjában foglalt elsőfokú természetvédelmi hatóságként, valamint a Tvt. 78. § (4) bekezdésében foglaltak esetén országos illetékességgel.

16. § (1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: jegyző) jár el a Tvt.

a) 26. § (1) és (2) bekezdésében,

b) 27. § (1) bekezdésében,

c) 33. § (4) bekezdésében,

d) 35. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében,

e) 37. § (1)–(4) bekezdésében,

f) 38. § (1) és (3) bekezdésében,

g) 72. § (5) bekezdésében,

h) 77. §-ában, valamint

i) 78. § (1) bekezdésében

foglalt természetvédelmi hatóságként.

(2) Helyi jelentőségű védett fasor esetében a jegyző jár el a Tvt. 42. § (5) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként.

17. § (1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként

a) az OKTF,

b) a kormányhivatal, valamint

c) a jegyző

jár el.

(2) Az OKTF elsőfokú természetvédelmi hatóságként országos illetékességgel akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja

a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTF egyedi határozata előírásainak megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén fokozottan védett természeti érték jogellenes veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása;

c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

(3) A jegyző természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja

a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló helyi önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenes veszélyeztetése, rongálása, károsítása;

c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenység folytatása;

d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően történő végzése.

18. § Ha a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó tevékenység engedélyezése több kormányhivatal illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az OKTF.

19. § Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátására természetvédelmi hatóságként természetvédelmi őrök esetén az NPI, önkormányzati természetvédelmi őrök esetében a települési önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi főjegyző jár el.

III. FEJEZET

KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁSI SZERV ÉS A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV KIJELÖLÉSE

7. Környezetvédelmi igazgatási szerv kijelölése

20. § (1) A Kormány környezetvédelmi igazgatási szervként

a) az OKTF-et,

b) a kormányhivatalt,

c)2 a Herman Ottó Intézetet és

d) az OMSZ-t

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a kormányhivatal jár el.

21. § (1) A Ht. 73. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként az OKTF jár el.

(2) A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott környezetvédelmi igazgatási feladatokat – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságon, mint állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezeten keresztül – az OKTF látja el.

22. § A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként

a) a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában

aa) országos illetékességgel az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló rendelet szerinti feladatkörében az OMSZ,

ab) az aa) ponttól eltérő esetben a 4. melléklet 1. pontja szerinti illetékességi területen a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott kormányhivatal,

b) az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetése vonatkozásában a feladatköréhez tartozó ügyekben

ba) országos illetékességgel az OKTF,

bb) a 2. melléklet szerinti illetékességi területen a kormányhivatal

jár el.

23. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, 16. §-a, 17. §-a és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat a 4. melléklet 2. pontjában kijelölt kormányhivatal látja el.

8. A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv kijelölése

24. § A Kormány a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként az NPI-t jelöli ki.

25. § A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként az NPI szervezetén belül működő Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki.

IV. FEJEZET

SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATA ÉS A SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

9. Környezetvédelmi szakhatóságok kijelölése

26. § (1) A Kormány környezetvédelmi szakhatóságként

a) az OKTF-et, valamint

b) a kormányhivatalt

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a kormányhivatal jár el.

10. Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése

27. § (1) A Kormány természetvédelmi szakhatóságként

a) a minisztert,

b) az OKTF-et,

c) a kormányhivatalt,

d) a fővárosi főjegyzőt,

e) a települési önkormányzat jegyzőjét

jelöli ki.

(2) Természetvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a kormányhivatal jár el.

11. A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések és a közreműködő szakhatóságok kijelölése, szakértő igénybevétele

28. § (1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha az 5. melléklet I. táblázata szerinti előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint az egységes környezethasználati engedélynek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) és (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatára irányuló eljárásban (a továbbiakban: felülvizsgálati eljárásban) az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárásban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság az 5. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, melynek eldöntéséhez – szakértő igénybevétele esetén – az 5. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.

(3) A Kormány az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárásban az 5. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén az 5. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.

(4) Az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

29. § (1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2) A 6. melléklet I. táblázata szerinti környezetvédelmi eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 6. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez – szakértő igénybevétele esetén – a 6. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.

(3) A Kormány a 6. melléklet II. táblázata szerinti környezetvédelmi eljárásokban a 6. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek fennállása esetén a 6. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.

30. § (1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2) A 7. melléklet I. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 7. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez – szakértő igénybevétele esetén – a 7. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.

(3) A Kormány a 7. melléklet II. táblázata szerinti hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban a 7. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 7. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.

31. § (1) A környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 8. melléklet I. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezésével összefüggő eljárásokban a 8. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2) A 8. melléklet I. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró környezetvédelmi hatóság a 8. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez – szakértő igénybevétele esetén – a 8. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.

(3) A Kormány a 8. melléklet II. táblázata szerinti, a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásokban a 8. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 8. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat jelöli ki szakhatóságként.

(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

12. A természetvédelmi hatóság eljárásában vizsgálandó szakkérdések és a közreműködő szakhatóságok kijelölése, szakértő igénybevétele

32. § Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos feladatkörében, vagy a 27. § szerinti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e

a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,

b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése

jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

33. § (1) A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal elsőfokon a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja, ha a 9. melléklet I. táblázat szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek fennállnak.

(2) A 9. melléklet I. táblázata szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban, ha elsőfokon a szakkérdést a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vagy a kormányhivatal vizsgálta, a másodfokon eljáró természetvédelmi hatóság a 9. melléklet I. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdést is vizsgálja, amelynek eldöntéséhez – szakértő igénybevétele esetén – a 9. melléklet I. táblázatában meghatározott szervet rendeli ki szakértőként.

(3) A Kormány a 9. melléklet II. táblázata szerinti természetvédelemmel összefüggő eljárásokban a 9. melléklet II. táblázatában megjelölt feltételek esetén a 9. melléklet II. táblázatában meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

(4) A különösen és közepesen veszélyes állat országba való behozatalához az Európai Unió jogi aktusaiban teljeskörűen nem szabályozott állatfajok esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal jogszabályban meghatározott előzetes állategészségügyi engedélye is szükséges.

V. FEJEZET

A HATÓSÁGOK, VALAMINT AZ IGAZGATÁSI SZERVEK EGYÉB FELADATAI

13. Az OKTF feladatai

34. § Az OKTF állami alaptevékenysége körében

a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;

c) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;

d) hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérése alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

e) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;

f) ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos feladatokat;

g) ellátja a továbbképzési feladatokat és

h) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel.

14. A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság feladatai

35. § (1) A kormányhivatal állami alaptevékenysége körében

a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

(2) A 4. melléklet 1.1 és 1.2. pontja szerinti kormányhivatal – a 4. melléklet 1.3.2 és 1.3.3 pontja szerinti különös illetékességi terület figyelembevételével a víz, mint környezeti elem tekintetében a vízvédelemért felelős miniszter szakmai irányítása mellett – környezetvédelmi igazgatási szervként regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti

a) a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring-rendszert,

b) az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérő-rendszert, valamint

c) a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó mérő-rendszert.

(3) A 4. mellékletben a kizárólag környezeti zajmérésre kijelölt kormányhivatalok regionális laboratórium működtetése nélkül is végezhetnek környezeti zajmérést.

(4) A vízvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatási szerv részére a 22. § a) pont ab) alpontja szerinti kormányhivatal biztosítja az (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés szerinti rendszerben rögzített, a vizekre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést.

(5) A vízvédelmi hatósági és a vízügyi igazgatási tevékenység ellátáshoz szükséges (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok finanszírozása – a hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások kivételével – önköltségi alapon, a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter és a vízvédelemért, illetve vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter közötti megállapodásban foglaltak szerint történik. A hivatalból indult és kötelezettséget megállapító határozattal záruló hatósági eljárások esetében a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység költségét – a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló kormányrendelet szerint – a kötelezett viseli.

15.3

36. §

16. Az NPI feladatai

37. § Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab) a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,

ac) a természetvédelemért felelős miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat,

ad) a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatokat,

ae) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint

af) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

b) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

c) közreműködik

ca) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

cb) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható vadfajok, fogható halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

d) véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket;

e) együttműködik a kulturális örökségvédelmi feladatkörrel rendelkező szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

f) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

g) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak;

h) kapcsolatot tart a vízügyi igazgatási és hatósági szervekkel a jogszabályokban meghatározott vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatok terén.

VI. FEJEZET

ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

38. § (1)–(2)4

(3) A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében szakhatóságként másodfokon az OKTF jár el.

(4)5 Abban a másodfokú eljárásban, amelyben az eljáró hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés eldöntéséhez szakértőt vesz igénybe, ha

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásában a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt,

b) a szakkérdést elsőfokon a kormányhivatal vizsgálta, másodfokú eljárásban szakértőként az OKTF-et

kell kirendelni.

(5) Ha a kormányhivatal vagy a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatához a 22. § szerinti mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat igénybevétele szükséges, a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területtel rendelkező kormányhivatalt kell szakértőként kijelölni.

39. §6 A természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal által folytatott természetvédelmi hatósági eljárás, szakhatósági közreműködés vagy szakkérdés vizsgálata során, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetve tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a kormányhivatal illetékességi területén működő NPI, vagy a Herman Ottó Intézet rendelkezik, a kormányhivatal belföldi jogsegély keretében megkeresi az említett állami szervet.

40. § Amennyiben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatal másodfokú eljárásában, illetve másodfokú szakhatósági, szakértői közreműködésével kapcsolatban kizárási ok merül fel, a 10. mellékletben meghatározott kormányhivatal jár el másodfokon környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként, illetve működik közre szakhatóságként vagy szakértőként a 10. mellékletben meghatározott illetékességi területen.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

42. §7 (1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet – a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében – a Herman Ottó Intézetbe 2015. július 1-jével beolvad. A beolvadást követően a Herman Ottó Intézet, mint a Nemzeti Környezetügyi Intézetnek általános és egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait.

(2) A Nemzeti Környezetügyi Intézet 2015. június 30-áig vállalhat kötelezettséget.

43. § Ez a rendelet

a) a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének, 3. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjának,

b) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdésének, 3. cikk (1) bekezdésének, 9. cikkének, 11. cikkének, 17. cikk (1) bekezdésének, 18. cikk (1) bekezdésének,

c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és székhelye

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő

2. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak

3. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger

4. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

5. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom

6. Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen

8. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

9. Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas

10. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter

II. A nemzeti park igazgatóságok működési köre

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből

a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá

Abaújalpár,

Abaújkér,

Abaújszántó,

Abaújvár,

Alsóberecki,

Alsódobsza,

Alsóregmec,

Arka,

Baskó,

Bekecs,

Bodroghalom,

Bodrogkeresztúr,

Bodrogkisfalud,

Bodrogolaszi,

Boldogkőújfalu,

Boldogkőváralja,

Bózsva,

Cigánd,

Dámóc,

Erdőbénye,

Erdőhorváti,

Felsőberecki,

Felsődobsza,

Felsőregmec,

Filkeháza,

Fony,

Füzér,

Füzérkajata,

Füzérkomlós,

Füzérradvány,

Gesztely,

Golop,

Gönc,

Göncruszka,

Györgytarló,

Háromhuta,

Hejce,

Hercegkút,

Hernádbűd,

Hernádcéce,

Hernádkércs,

Hollóháza,

Karcsa,

Karos,

Kéked,

Kenézlő,

Kishuta,

Kisrozvágy,

Komlóska,

Korlát,

Kovácsvágás,

Lácacséke,

Legyesbénye,

Mád,

Makkoshotyka,

Megyaszó,

Mezőzombor,

Mikóháza,

Mogyoróska,

Monok,

Nagyhuta,

Nagykinizs,

Nagyrozvágy,

Nyíri,

Olaszliszka,

Pácin,

Pálháza,

Pányok,

Pere,

Pusztafalu,

Rátka,

Regéc,

Révleányvár,

Ricse,

Sárazsadány,

Sárospatak,

Sátoraljaújhely,

Semjén,

Sima,

Sóstófalva,

Szegi,

Szegilong,

Szentistvánbaksa,

Szerencs,

Tállya,

Tarcal,

Telkibánya,

Tiszacsermely,

Tiszakarád,

Tiszaladány,

Tokaj,

Tolcsva,

Újcsanálos,

Vágáshuta,

Vajdácska,

Vámosújfalu,

Vilmány,

Vilyvitány,

Viss,

Vizsoly,

Zalkod,

Zemplénagárd,

Zsujta települések közigazgatási területe.

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Veszprém megye.

b) Győr-Moson-Sopron megye területén:

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területe.

c) Zala megye területe – kivéve

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.

d) Somogy megye területén:

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs

települések közigazgatási területe, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

b) Heves megye – kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

c) Nógrád megye – kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.

d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.

4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Baranya megye.

b) Somogy megye területe – kivéve

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó

települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.

d) Bács-Kiskun megye területén:

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle

települések közigazgatási területe, illetve

Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.

e) Fejér megye területén:

a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Budapest főváros.

b) Fejér megye.

c) Komárom-Esztergom megye – kivéve

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban

d) Pest megye területe – kivéve

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

e) Nógrád megye területén:

a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.

6. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye területe – kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatárban.

c) Vas megye területén:

a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.

d) Veszprém megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

d) Heves megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,

valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.

e) Bács-Kiskun megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.

f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,

a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,

a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle,

települések közigazgatási területe, illetve

Baja,

Érsekcsanád,

Fajsz,

Sükösd

településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,

kivéve továbbá

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.

b) Csongrád megye területén:

Algyő,

Ásotthalom,

Baks,

Balástya,

Bordány,

Csanytelek,

Csongrád,

Csengele,

Dóc,

Domaszék,

Felgyő,

Forráskút,

Kistelek,

Mórahalom,

Ópusztaszer,

Öttömös,

Pusztamérges,

Pusztaszer,

Röszke,

Ruzsa,

Sándorfalva,

Szatymaz,

Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,

Tiszasziget,

Tömörkény,

Újszentiván,

Üllés,

Zákányszék,

Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a

Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a

a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban.

d) Pest megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Békés megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Csongrád megye területén:

Ambrózfalva,

Apátfalva,

Árpádhalom,

Csanádalberti,

Csanádpalota,

Derekegyház,

Deszk,

Eperjes,

Fábiánsebestyén,

Ferencszállás,

Földeák,

Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Királyhegyes,

Kiszombor,

Klárafalva,

Kövegy,

Kübekháza,

Magyarcsanád,

Makó,

Maroslele,

Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Nagyér,

Nagylak,

Nagymágocs,

Nagytőke,

Óföldeák,

Pitvaros,

Szegvár,

Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,

Székkutas,

települések közigazgatási területe, valamint

a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.

10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Vas megye területe – kivéve

a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.

b) Zala megye területén:

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső területek.

2. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok és illetékességi területük

 

A

B

1.

Kormányhivatal

Illetékességi terület

(megye)

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom

3.

Vas Megyei Kormányhivatal

Vas,

Zala

4.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér,

Tolna,

Veszprém

5.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya,

Somogy

6.

Pest Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros,

Pest,

Nógrád

7.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar

8.

Békés Megyei Kormányhivatal

Békés

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Csongrád,

Bács-Kiskun

3. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

A környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok különös illetékessége

1. Terület alapján meghatározott különös illetékesség:

 

A

B

1.

Kormányhivatal

Különös illetékességi terület

2.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

3.

Pest Megyei Kormányhivatal

A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként

1.    Budapest főváros,

2.    Pest megye,

3.    Nógrád megye,

4.    Győr-Moson-Sopron megye,

5.    Komárom-Esztergom megye,

6.    Vas megye,

7.    Veszprém megye,

8.    Zala megye,

9.    Somogy megye,

10.    Fejér megye,

11.    Tolna megye,

12.    Baranya megye

közigazgatási területe

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként

1.    Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

2.    Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

3.    Hajdú-Bihar megye,

4.    Jász-Nagykun-Szolnok megye,

5.    Békés megye,

6.    Csongrád megye,

7.    Bács-Kiskun megye,

8.    Heves megye

közigazgatási területe

2. Ügytípus alapján meghatározott különös illetékesség:

 

A

B

1.

Kormányhivatal

Különös illetékességi ügytípus

2.

Pest Megyei Kormányhivatal

A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartására, hasznosítására, bemutatására irányuló eljárás során solymászmadarak esetében

[a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
17. § (2) bekezdés a) pont; 19. § (3) bekezdés]

Eredetigazolás kiállítására vonatkozó eljárás

[a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet

6. § (4) bekezdés a) pontja]

3.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

A honvédelmi és katonai célú építményekkel összefüggő zaj- rezgésvédelmi ügyek

[a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés]

4.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Kiemelt létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi hatósági ügyek

[az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet
2. § i) pontja szerinti kiemelt létesítmények (atomerőmű, kísérleti és tanreaktor, uránbánya, radioaktív hulladéktároló, A-szintű izotóplaboratórium, kiégett fűtőelem-tároló)]

4. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Környezetvédelmi igazgatási szervek különös illetékességi területe

1. A 35. § (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó, a Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok

1.1.    Fő szabály szerinti illetékességi terület

 

A

B

1.

Kormányhivatal

Illetékességi terület

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Vas,

Zala

3.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér,

Tolna,

Veszprém

4.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Baranya,

Somogy

5.

Pest Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros,

Pest,

Nógrád

6.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar,

Békés,

Szabolcs-Szatmár-Bereg

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok

8.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Csongrád,

Bács-Kiskun

1.2.     Terület alapján meghatározott különös illetékesség

 

A

B

1.

Kormányhivatal

Különös illetékességi terület

2.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a Balaton vízfelülete és a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, medréhez tartozó közigazgatási területe

1.3.     A vizsgálat típusához kötött különös illetékesség

1.3.1 A megyei kormányhivatalok illetékességi területe környezeti zajmérések végzésének vonatkozásában

A

B

1.

Kormányhivatal

Illetékességi terület

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Győr-Moson-Sopron

Komárom-Esztergom

3.

Vas Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Vas

Zala

4.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Fejér

Tolna

Veszprém

5.

Baranya Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Baranya

Somogy

6.

Pest Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Budapest főváros,

Pest,

Nógrád

7.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Hajdú-Bihar

8.

Békés Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Békés

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Szabolcs-Szatmár-Bereg

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok

a honvédelmi és katonai célú építmények vonatkozásában az ország egész területe

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

a honvédelmi és katonai célú építmények zajkibocsátásának vizsgálata kivételével:

Csongrád,

Bács-Kiskun

1.3.2. A megyei kormányhivatalok illetékességi területe környezeti rezgésmérések végzésének vonatkozásában

 

A

B

1.

Kormányhivatal

Illetékességi terület

2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros,

Pest,

Nógrád,

Hajdú-Bihar,

Békés,

Szabolcs-Szatmár-Bereg,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Csongrád

3.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Vas,

Zala,

Fejér,

Tolna,

Veszprém,

Baranya,

Somogy,

Bács-Kiskun

1.3.3 A radiológiai vizsgálatokat valamennyi környezeti elem vonatkozásában országos illetékességi területtel a Baranya Megyei Kormányhivatal végzi.

2.    A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében,
16. §-ában, 17. §-ában és 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási feladatokat ellátó megyei
kormányhivatalok

 

A

B

1.

Kormányhivatal

a feladatellátás területi lehatárolása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú mellékletében kijelölt zónák és agglomerációk alapján

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

a)    a „2. Győr-Mosonmagyaróvár” légszennyezettségi zóna,

b)    a „3. Komárom–Tatabánya–Esztergom” légszennyezettségi zóna,

c)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe,

d)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Sopron közigazgatási területe

3.

Vas Megyei Kormányhivatal

a)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Vas megye és Zala megye közigazgatási területe,

b)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szombathely és Zalaegerszeg közigazgatási területe

4.

Fejér Megyei Kormányhivatal

a)    a „4. Székesfehérvár–Veszprém” légszennyezettségi zóna,

b)    az „5. Dunaújváros környéke” légszennyezettségi zóna,

c)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Fejér megye, Tolna megye és Veszprém megye közigazgatási területe,

d)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Ajka közigazgatási területe

5.

Baranya Megyei Kormányhivatal

a)    a „6. Pécs környéke” légszennyezettségi zóna,

b)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Baranya megye és Somogy megye közigazgatási területe,

c)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Kaposvár közigazgatási területe

6.

Pest Megyei Kormányhivatal

a)    az „1. Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció területe,

b)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Pest megye és Nógrád megye közigazgatási területe,

c)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Salgótarján közigazgatási területe

7.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

a)    a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna,

b)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe

8.

Békés Megyei Kormányhivatal

a)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Békés megye közigazgatási területe,

b)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Békéscsaba közigazgatási területe

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

a)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területe,

b)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Nyíregyháza közigazgatási területe

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

a)    a „8. Sajó Völgye” légszennyezettségi zóna,

b)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye közigazgatási területe,

c)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Eger közigazgatási területe

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

a)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe,

b)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Szolnok közigazgatási területe

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

a)    a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónából Csongrád megye és Bács-Kiskun megye közigazgatási területe,

b)    a „11. Kijelölt városok” légszennyezettségi zónából Baja, Kecskemét és Szeged közigazgatási területe

5. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I.    Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

 

A

B

C

1.

Vizsgálat feltétele

 

 

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezet- használati engedélyezés

Szakkérdés

Másodfokon

kirendelhető szakértő

3.

Minden esetben.

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

4.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartottrégészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően

kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala

kizárási feltétel fennállása esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

5.

Ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

6.

Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

7.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Ha az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

termőföldvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

8.

Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

9.

Ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

területrendezésért felelős miniszter

II.    Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban kijelölt szakhatóságok

 

A

B

C

D

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

 

 

 

2.

Előzetes vizsgálat

Környezeti hatásvizsgálat

Egységes környezet- használati engedélyezés

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok

3.

Minden esetben

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

4.

Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.

Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

5.

Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.

Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos kérdésben.

Országos Atomenergia Hivatal

 

6.

Gyorsforgalmi út esetén.

A környezet- és település-
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

7.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet vagy műemléki területet érint.

Kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően

fővárosi és megyei kormányhivatal kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

 

8.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata

talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

 

9.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták.

a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata

b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata

erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal

 

10.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

Gyorsforgalmi út esetén, ha az egységes környezet- használati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.

Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.

fővárosi és megyei kormányhivatal termőföldvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala

 

több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a termőföldvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal

 

Pest megyében több járási hivatal illetékességi területét érintő esetben a termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Budakeszi Járási Hivatal

 

 

a fővárosban több kerületi hivatal illetékességi területét érintő esetben Budapest Főváros Kormányhivatala termőföldvédelmi feladatkörében eljáró a XI. Kerületi Hivatala

 

11.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.

Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal

 

12.

Gyorsforgalmi út esetén, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.

állami főépítészi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

6. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I. Egyes környezetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

 

A

B

C

D

 

 

 

 

 

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

Másodfokon kirendelhető szakértő

2.

a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,

-    a tényfeltárásra kötelezésre

-    a tényfeltárási terv elfogadására, a tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,

-    az „(E) egyedi szennyezettségi határérték” megállapítására,

-    a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére,

-    a beavatkozási terv elfogadására

-    a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,

-    a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére,

-    a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére,

-    a kármentesítési monitoring elrendelésére,

-    a kármentesítés befejezésére,

-    a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására

irányuló döntése meghozatala
iránti eljárás

minden esetben

a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények vizsgálata

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén – vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

3.

a kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása

minden esetben

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

4.

egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a VOC diffúz kibocsátási határértékek betartása alóli, felmentés megadása iránti eljárás

minden esetben

az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

5.

egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló rendelet alapján indított, a zárt körülmények között nem végezhető bevonat-felviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alóli felmentés megadása iránti eljárás

minden esetben

az emberi egészségre gyakorolt hatás vizsgálata

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

II. Egyes környezetvédelmi eljárásokban kijelölt szakhatóságok

 

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

1.

Eljárás megnevezése

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok

2.

környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás

minden esetben

a felülvizsgálat elvégzése felszíni és felszín alatti vizek minősége védelme szempontjából indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízvédelmi tartalmának meghatározása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi

hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi

hatáskörében eljárva)

a felülvizsgálat elvégzése vízgazdálkodási, vízbázis-védelmi és vízkárelhárítási szempontból indokolt-e, továbbá a benyújtandó felülvizsgálati dokumentáció vízgazdálkodási tartalmának meghatározása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

3.

környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás (felülvizsgálat, teljesítményértékelés alapján)

minden esetben

a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása

a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

4.

a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti,

    a tényfeltárásra kötelezésre

    a tényfeltárási terv elfogadására, a
tényfeltárási záródokumentáció elbírálására,

minden esetben

a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó jogszabályi követelmények érvényesítése

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi

hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi

hatáskörében eljárva)

 

    az „(E) egyedi szennyezettségi határérték”

 

 

 

 

 

megállapítására,

    a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére,

    a beavatkozási terv elfogadására

    a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására,

    a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendelésére,

    a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezésére,

    a kármentesítési monitoring elrendelésére,

    a kármentesítés befejezésére,

    a kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálására

irányuló döntése meghozatala iránti eljárás

 

vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási

hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálko-dási

hatáskörében eljárva

5.

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás

minden esetben

a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi

hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi

hatáskörében eljárva)

a tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási

hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási

hatáskörében eljárva)

6.

a környezetvédelmi nyilatkozat elbírálására, a környezeti állapotvizsgálatra kötelezésre és állapotvizsgálat eredményének elbírálására irányuló eljárás

minden esetben

a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások megállapítása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

7.

a helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátáscsökkentő berendezés meghibásodása esetén a tüzelőberendezés továbbműködtetésének engedélyezésére irányuló eljárás

minden esetben

az energiaellátás fenntartása, beleértve a hőszolgáltatást is, a tüzelőberendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

 

8.

a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló rendelet alapján indított eljárás

minden esetben

a hulladékégető vagy hulladék-együttégető műre vonatkozó engedély szennyvíz-kibocsátási követelményeinek megállapítása

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

7. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I.    Egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

 

A

B

C

D

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

Másodfokon kirendelhető szakértő

2.

hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárásában

állati hulladék esetén

annak vizsgálata, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Ht. 1. melléklete szerinti H9 veszélyességi jellemzővel

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

3.

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában

(a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)

minden esetben

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

II.    Egyes hulladékgazdálkodással összefüggő eljárásokban kijelölt szakhatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Eljárás megnevezése

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok

2.

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában

(a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)

OKTF elsőfokú eljárása

minden esetben

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata

Országos Tisztifőorvos Hivatala

3.

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában

(a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)

helyi jelentőségű védett természeti terület esetén

a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

4.

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén

(a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével)

minden esetben

katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata

létesítmény helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelem helyi szerve

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

5.

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén

minden esetben

a tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata

a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskör)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskör)

a tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata

a hulladékkezelés helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság

(vízvédelmi

hatáskör)

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

(vízvédelmi

hatáskör)

8. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I.    A környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

 

A

B

C

D

E

F

1.

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

Másodfokon kirendelhető szakértő

Kereskedelem, közvetítés, szállítás, gyűjtés

Hasznosítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás

Ártalmatlanítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás

2.

Minden esetben

Környezet- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

IGEN

IGEN

IGEN

3.

Nyilvántartott ásványi nyersanyag lelőhely, bányatelek érintettsége, ásványi nyersanyag kitermelése és annak használata, értékesítése, hasznosítása esetén

Földtani környezet, földtani veszélyforrások, földgátak és az ásványvagyon- védelem értékelése, a fizetendő bányajáradék mértékének meghatározása, az építésföldtani megalapozottság vizsgálata, a földtani veszélyeztetettség vizsgálata, figyelemmel a vízzáró rétegre, a felszínen folyásra alkalmas képződmények meglétére, tektonikai jelenségekre (vetők, csúszásra alkalmas felületek), védelemre érdemes földtani képződményekre, a felszínmozgás veszélyeztetésének vizsgálata.

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

NEM

IGEN

IGEN

II.    A környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában kijelölt szakhatóságok

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Elsőfokú eljárásban

Másodfokú eljárásban

Kereskede-
lem, közvetítés, szállítás, gyűjtés

Hasznosítás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás

Ártalmatlaní-
tás, illetve kapcsolódó előkezelés, tárolás

2.

Minden esetben

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgató-
ság

(vízvédelmi hatáskörében eljárva)

NEM

IGEN

IGEN

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata

Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság

(vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)

BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgató-
ság

(vízgazdál-
kodási hatáskörében eljárva)

3.

Ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint

Annak elbírálása hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormány-
hivatal

IGEN

IGEN

IGEN

4.

Kereskedelem, közvetítés, szállítás, gyűjtés engedélyezése

OKTF elsőfokú eljárása

Környezet- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Országos Tiszti-
főorvosi Hivatal

IGEN

-

-

9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

 

A

B

C

D

1.

Eljárás megnevezése

Vizsgálat feltétele

Szakkérdés

Másodfokon kirendelhető szakértő

2.

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban

minden esetben

a bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas erdészeti beavatkozás megállapításának, valamint a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározásának erdővédelmi kérdésében

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

minden esetben

a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása kérdésében

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

3.

állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában,

minden esetben

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a higiénés és egészségvédelmi, a települési hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása kérdésében

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

a takarmányhigiéniai követelményeknek, a takarmányokra és azok felhasználására vonatkozó szabályoknak, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állatvédelmi, valamint az állategészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

4.

a különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásában

minden esetben

az állategészségügyi és állatvédelmi szabályoknak való megfelelés kérdésében

állat-egészségügyi és állatvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal

5.

a Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, erdőben technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárás

minden esetben

az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

II. Egyes természetvédelmi eljárásokban kijelölt szakhatóságok

 

A

B

C

D

E

1.

Eljárás megnevezése

Bevonás és közreműkö-
dés feltétele

Szakkérdés

Elsőfok

Másodfok

2.

állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában

minden esetben

településrendezési eszköznek és településfejlesztési tervnek való megfelelés kérdésében

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

3.

a különösen és közepesen veszélyes állat tartására, szaporítására, elidegenítésére, megvételére, illetve bemutatására irányuló engedélyezési eljárásában

minden esetben

az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében

települési önkormányzat jegyzője

fővárosi és megyei kormányhivatal

10. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

Kizárási ok miatt másodfokon eljáró, közreműködő megyei kormányhivatalok illetékességi területe

 

A

B

1.

Székhely

Illetékességi terület

(megye)

2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Fejér,

Tolna,

Veszprém

3.

Vas Megyei Kormányhivatal

Baranya,

Somogy

4.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom

5.

Baranya Megyei Kormányhivatal

Vas,

Zala

6.

Pest Megyei Kormányhivatal

Jász-Nagykun-Szolnok

7.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Békés,

Csongrád

8.

Békés Megyei Kormányhivatal

Bács-Kiskun

9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Heves

10.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Szabolcs-Szatmár-Bereg

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Budapest főváros,

Pest,

Nógrád

12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Hajdú-Bihar

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!