nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2015. (III. 31.) MvM utasítás
a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
2015-04-02
2016-05-02
2

7/2015. (III. 31.) MvM utasítás

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. §-ában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) jelű táblázat 2. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány által rendeletben kijelölt szakmai irányító miniszterek véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. § Ez az utasítás 2015. április 1-jén lép hatályba.

3. §1

Melléklet a 7/2015. (III. 31.) MvM utasításhoz

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzata

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Közös alapadatok

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei.

(2) A kormányhivatalok közös alapadatai a következők:

a) vezetője: kormánymegbízott;

b) alapítója: Országgyűlés;

c) alapítás dátuma: 2011. január 1.;

d) a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály megnevezése: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény;

e) számlavezetője: Magyar Államkincstár.

(3) A kormányhivatalok államháztartási szakágazati besorolása:

841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

(4) A kormányhivatalok alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

1. 011120 Kormányzati igazgatási tevékenység

2. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

3. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4. 016030 Állampolgársági ügyek

5. 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

6. 025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

7. 025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

8. 025090 Egyéb védelmi ügyek

9. 034030 Pártfogó felügyelői tevékenység

10. 036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

11. 041120 Földügy igazgatása

12. 041210 Munkaügy igazgatása

13. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

14. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

15. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16. 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

17. 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

18. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

19. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

20. 044310 Építésügy igazgatása

21. 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

22. 045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata

23. 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

24. 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

25. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

26. 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

27. 076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek

28. 076061 Környezet-egészségügyi feladatok

29. 076062 Település-egészségügyi feladatok

30. 076064 Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok

31. 076070 Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

32. 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása

33. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

34. 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

35. 098010 Oktatás igazgatása

36. 102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása

37. 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

38. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

39. 855400 Kötelező szakmai továbbképzés

2. A kormányhivatal szervezeti felépítése

2. § (1) A kormányhivatal kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre, valamint járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalokra (a továbbiakban együtt: járási hivatal) tagozódik.

(2) A járási hivatal vezetője a járási hivatalvezető.

(3) A járási hivatal rövid megnevezésként használhatja a 2–21. függelékekben meghatározott elnevezést.

(4) A kormányhivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály jogállású járási hivatalok, valamint az önálló osztályok. Nem önálló szervezeti egységek a főosztályokon belül működő osztályok, valamint a járási hivatalon belül működő osztályok.

(5) A járási hivatal a kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.

(6) A főosztály jogállású szervezeti egységen belül legalább kettő osztály jogállású szervezeti egység működik.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott önálló osztály jogállású szervezeti egységnek minősül

a) a kormánymegbízotti kabinet;

b) a főigazgatói titkárság;

c) a védelmi bizottság titkársága;

d) a belső ellenőrzési osztály.

(8) Az önálló szervezeti egység ellátja a jelen szervezeti és működési szabályzatban és az ügyrendjében meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység vezetőjének tevékenységét irányító vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő által meghatározott egyéb feladatokat.

3. § (1) A kormányhivatal vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreinek felsorolását az 1. függelék tartalmazza.

(2) Az egyes kormányhivatalok szervezeti egységeit, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti felépítését, szervezeti ábráját, illetve létszámkeretét a 2–21. függelék tartalmazza.

(3) A 2–21. függelék határozza meg az önálló szervezeti egységek létszámát. Indokolt esetben a nem önálló szervezeti egységek közötti létszám-átcsoportosításról a kormánymegbízott, járási hivatal esetében a járási hivatal vezetője dönt, a feladatellátás biztonságára figyelemmel. A járási hivatal vezetője a létszám-átcsoportosításról a kormánymegbízott előzetes egyetértése mellett dönthet.

II. Fejezet

A kormányhivatal vezetése

3. A kormányhivatal vezetője és vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői

4. § (1) A kormányhivatal vezetője a kormánymegbízott.

(2) A kormányhivatal vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselői (a továbbiakban együtt: vezető):

a) a főigazgató;

b) az igazgató;

c) a gazdasági vezető;

d) a járási hivatalvezető;

e) a járási hivatalvezető-helyettes;

f) a főosztályvezető;

g) a főosztályvezető-helyettes;

h) az osztályvezető.

(3) A gazdasági vezető főosztályvezető jogállású kormánytisztviselő.

(4) Az önálló osztály jogállású szervezeti egységet osztályvezető vezeti. A kormánymegbízotti kabinet és a főigazgatói titkárság szervezeti egységeket osztályvezető vagy főosztályvezető vezeti. A védelmi bizottság titkárságára osztályvezető nem nevezhető ki.

(5) A járási hivatalvezető-helyettes egyben a járási hivatal valamely osztályának vezetője.

(6) A főosztályvezető-helyettes egyben a kormányhivatal valamely osztályának vezetője.

(7) A bányakapitány a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály bányafelügyeleti feladatokat ellátó osztályát vezeti, kivéve ha a Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály vezetését ő látja el.

(8) Az állami főépítész az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály építésügyi feladatokat ellátó osztályát vezeti.

(9) A fővárosi és megyei tisztifőorvos a Népegészségügyi Főosztály vezetője.

(10) A járási tisztifőorvos a járási hivatal Népegészségügyi Osztályát vezeti.

(11) A megyei főállatorvos az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatokat ellátó főosztályt vezeti.

(12) A járási főállatorvos a járási hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát vezeti.

4. Munkáltatói jogkör gyakorlása

5. § (1) A munkáltatói jogokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

a) a kormányhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett – ide nem értve a b) és c) pontban meghatározottakat – a kormánymegbízott;

b) a járási hivatalvezető felett – a kinevezés és a felmentés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a kormánymegbízott;

c) a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint munkavállalói felett a járási hivatalvezető

gyakorolja a jogszabályokban meghatározott módon.

(2) A járási hivatalvezető a kormányhivatal költségvetését érintő munkáltatói jogkörét a kormányhivatal gazdasági vezetőjének ellenjegyzése mellett gyakorolhatja.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja a kormánytisztviselőt a kormányhivatal vagy a járási hivatal bármely szervezeti egysége feladatkörét érintő hatósági feladatellátás során szükséges szakkérdés vizsgálatában való közreműködésre.

(4) Amennyiben a szakkérdés vizsgálatában való közreműködés gyakorlása során a kormánytisztviselővel szemben munkáltatói intézkedés – így különösen fegyelmi jogkör gyakorlása – szükséges, azt a szakkérdés eldöntéséhez megkereséssel forduló kormánymegbízott vagy járási hivatal vezetője a kért intézkedés és az indokok megjelölésével írásban kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál.

5. A helyettesítés rendje

6. § (1) A kormánymegbízott általános helyettese a főigazgató.

(2) Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) a főigazgatót az igazgató;

b) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

c) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a járási hivatalvezető által kijelölt, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

d) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

e) a főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes vagy a főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető által kijelölt osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő

helyettesíti.

(3) A vezetői álláshely betöltetlensége esetén

a) a kormánymegbízottat a főigazgató;

b) a főigazgatót az igazgató;

c) az igazgatót a kormánymegbízott által kijelölt, vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

d) a járási hivatalvezetőt a járási hivatalvezető-helyettes, ennek hiányában a kormánymegbízott által kijelölt, a járási hivatalnál foglalkoztatott vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

e) a járási hivatalvezető-helyettest a járási hivatalvezető által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

f) a főosztályvezetőt a főosztályvezető-helyettes vagy a főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető, ezek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt a főosztályon foglalkoztatott osztályvezető, ennek hiányában a főosztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő;

g) az osztályvezetőt az osztályvezető felett munkáltatói jogokat gyakorló által kijelölt, elsősorban vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő

helyettesíti.

(4) Távollét vagy akadályoztatás esetén a helyettesítés rendjének az (1) bekezdésben foglaltakon túli további szabályait a kormánymegbízott által kiadott ügyrend vagy normatív utasítás határozza meg.

6. A kormánymegbízott

7. § A kormánymegbízott a kormányhivatal vezetőjeként

a) vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja annak jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit, és ellátja annak közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatait;

b) ellátja a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreit;

c) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

d) biztosítja a kormányhivatal szervezeti egységei feladatellátásának feltételeit;

e) gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

f) gondoskodik a belső kontrollrendszer létrehozásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, valamint a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről;

g) koordinálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, kezdeményezi a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó adat minősítését és a minősítés felülvizsgálatát, kijelöli az adatvédelmi felelőst;

h) ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat;

i) gondoskodik a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, ennek érdekében integritás tanácsadót jelöl ki;

j) ellátja a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló rendeletben meghatározott honvédelmi feladatokat.

7. A főigazgató

8. § A főigazgató ellátja

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait;

b) a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

8. Az igazgató

9. § Az igazgató

a) segíti a főigazgató munkáját;

b) közreműködik a kormányhivatal munkájának összehangolásában;

c) ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat.

9. Gazdasági vezető

10. § (1) A gazdasági vezető – a 12. §-ban meghatározottakon túl – ellátja

a) az államháztartásról szóló törvényben;

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben;

c) az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat.

(2) A kormányhivatal gazdasági vezetője a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője.

10. Járási hivatalvezető

11. § A járási hivatalvezető a 12. §-ban meghatározottakon túl

a) gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladat- és hatásköreit;

b) ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető hatáskörébe utalt feladatokat;

c) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét;

d) gondoskodik a járási hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról;

e) szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését.

11. A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

12. § A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a vezetőjüktől kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, és felelősek a szervezeti egység feladatainak ellátásáért;

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben;

c) a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetőik által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készítenek, tájékoztatást adnak, adatokat közölnek;

d) ellátják a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban – különösen a jelen szervezeti és működési szabályzatban –, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott feladatokat;

e) gyakorolják a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott hatásköröket;

f) gondoskodnak a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről;

g) szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését;

h) kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét.

III. Fejezet

A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai

12. A tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumok közös szabályai

13. § (1) A kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumai a kormánymegbízotti értekezlet, a főigazgatói értekezlet, a járási hivatalvezetői értekezlet (a továbbiakban együtt: értekezlet), valamint a munkacsoport, a fővárosi és megyei államigazgatási kollégium és a koordinációs értekezletek.

(2) Az értekezletet az értekezlet vezetője által meghatározott rendszerességgel, illetve szükség esetén soron kívül kell összehívni. Az összehívásról az értekezlet vezetője által kijelölt személy gondoskodik.

(3) Az értekezleten elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá. Az emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök rendelkezésére kell bocsátani. Az emlékeztető egy példányát akkor is meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem vett részt.

(4) A kormánymegbízott az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi sajátosságokat és az egyes szervezeti egységek igényeit figyelembe véve a kormányhivatalon belül további tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokat hozhat létre.

(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumokra a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy annak vezetőjét a kormánymegbízott jelöli ki, tagjait a vezető javaslatára a kormánymegbízott határozza meg.

13. A kormánymegbízotti értekezlet

14. § A kormánymegbízotti értekezlet résztvevői a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, továbbá az önálló szervezeti egységek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kormánymegbízotti értekezletet a kormánymegbízott vezeti.

14. Főigazgatói értekezlet

15. § A főigazgatói értekezlet résztvevői a főigazgató, az igazgató, a gazdasági vezető, a főosztályvezetők, az önálló osztály jogállású szervezeti egységeinek vezetői, valamint a főigazgató által meghívottak. A főigazgatói értekezletet a főigazgató vezeti.

15. Járási hivatalvezetői értekezlet

16. § A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatalvezető-helyettes, a járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.

16. A munkacsoport

17. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, a járási hivatalvezető a több szervezeti egység feladatkörét érintő, eseti feladat elvégzésére munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban meg kell határozni a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait és működésének időtartamát.

(2) A munkacsoport célja a meghatározott feladat komplex megközelítésű, a szakterületek kiemelt együttműködésén alapuló hatékony megoldása, illetve az ehhez szükséges javaslatok felvázolása, kidolgozása.

(3) A munkacsoport tagjait a helyettesítésükre egyébként jogosult személy helyettesítheti.

(4) A munkacsoport vezetője a munkacsoport által elvégzett feladat teljesítéséről a munkacsoport létrehozásáról döntő vezetőt köteles tájékoztatni.

17. A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

18. § (1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a kormánymegbízott véleményező, a feladatellátás területi szintű összehangolását elősegítő testülete.

(2) A Kollégium elnöke a kormánymegbízott, tagjai a jelen szervezeti és működési szabályzat 4. § (2) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban meghatározott vezetői, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A Kollégium ülésén az államigazgatási feladatot ellátó más szerv kormánymegbízott által meghívott vezetője tanácskozási joggal vehet részt.

(4) A Kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről és ülésének összehívásáról, valamint a Kollégium által hozott állásfoglalások előkészítéséről és azok végrehajtásának figyelemmel kíséréséről a kormánymegbízott gondoskodik.

(5) A Kollégium működésének részletes szabályait a Kollégium ügyrendje tartalmazza. A kormánymegbízott a Kollégium ülését szükség esetén az ügyrendben meghatározottaktól eltérően is összehívhatja.

18. Koordinációs értekezletek

19. § (1) A kormánymegbízott szükség szerint, a Kollégium tagjainak részvételével, a feladat- és hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek vezetőinek egyidejű tájékoztatása mellett megyei koordinációs értekezletet hívhat össze valamely több ágazatot érintő feladat vagy feladatok ellátásának előmozdítására.

(2) A főigazgató az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában szakmai-koordinációs értekezletet hívhat össze.

IV. Fejezet

A kormányhivatal működésével kapcsolatos rendelkezések

19. A kiadmányozás rendje

20. § (1) A kiadmányozási jog az ügyben történő intézkedésre, közbenső intézkedésre, döntésre, valamint külső szervnek vagy személynek címzett irat kiadására ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog magában foglalja az intézkedést, a közbenső intézkedést, a döntést, a döntés kialakításának, valamint az irat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.

(2) A kormányhivatal szervezeti egységeinél a kiadmányozási jogköröket úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűség és a szakszerűség mellett biztosítsa a gyors és folyamatában ellenőrizhető ügyintézést, feladatellátást. A kiadmányozásra jogosultaknak a döntést – az előkészítés ellenőrzését követően – a törvényesség és a szakszerűség betartásával az előírt határidőben kell meghozniuk.

(3) A kormányhivatalnál a kiadmányozási jog jogosultja:

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető.

(4) A kiadmányozási jog jogosultjának távolléte vagy akadályoztatása esetén – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a helyettesítési rend szabályainak megfelelően alakul a kiadmányozási jog gyakorlása.

(5) A kiadmányozási jog normatív utasítás formájában kiadott kiadmányozásról szóló szabályzatban, meghatározott ügycsoportok tekintetében részben vagy egészben átruházható, az átruházott kiadmányozási jog visszavonható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Nem minősül a kiadmányozási jog tovább delegálásának, ha a kiadmányozási jog címzettjét távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésre vonatkozó szabályok szerint helyettesítik.

(6) Hatósági ügyben a kiadmányozási jog kizárólag a szakmai feladatellátásért a jelen szervezeti és működési szabályzatban megjelölt felelős szervezeti egységének kormánytisztviselőjére ruházható át.

20. A munkavégzés általános szabályai

21. § (1) A kormánymegbízott, a főigazgató, továbbá a járási hivatal vonatkozásában a járási hivatalvezető kivételével, valamint a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója részére utasítást nem adhat.

(2) Az igazgató a feladatkörének ellátásával kapcsolatban közvetlenül utasítást adhat a közvetlen irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének, kormányzati ügykezelőjének és munkavállalójának. Erről az utasítást végrehajtónak – a feladat végrehajtásának egyidejű megkezdése mellett – a szervezeti egységet irányító vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

(3) A kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint a járási hivatalvezetőtől közvetlenül kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét – vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt – az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(4) A (2) bekezdés szerinti utasítás – kivéve a kormánymegbízott és a járási hivatalvezető utasítási jogát – nem terjedhet ki az utasítást adó vezető közvetlen vezetése vagy irányítása alá nem tartozó szervezeti egység kormánytisztviselőjének hatósági feladatai ellátására.

21. Együttműködési kötelezettség, csoportos munkavégzés

22. § (1) A kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője és munkavállalója köteles a kormányhivatali feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a felelősek. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység felelős, amelynek az ügy intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt.

(2) A kormánymegbízott az összetett megközelítést és több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzést rendelhet el.

(3) A csoportos munkavégzés során a feladatkörükben érintett vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselőket és a tárgykör szerint illetékes ügyintézőket a komplex feladat megfelelő határidőben történő elvégzése érdekében együttműködési kötelezettség és felelősség terheli.

23. § A kormányhivatal együttműködik

a) a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával a kormányhivatalok működésének irányításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) a szakmai irányító miniszterek által vezetett minisztériumokkal;

c) a szakmai irányításban közreműködő központi hivatalokkal;

d) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával, amely ellátja az okmányirodák feladataiért felelős szerv feladatait, közreműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységének szakmai irányításával, ezzel összefüggésben az ügyfélszolgálati működésének fejlesztésével, elemzésével és monitoringjával kapcsolatos feladatainak ellátásában és az e-közigazgatásért felelős miniszter szakmai irányításával felügyeletet gyakorol a kormányhivatal informatikai tevékenysége felett.

22. Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó különös szabályok

24. § (1) A kormányhivatalok a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában együttműködnek.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll rendelkezésre, a kormánymegbízott – a járási hivatalvezető vagy a hatósági feladatellátásért felelős főosztályvezető javaslatára – megkeresi a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező kormányhivatalt, egyidejűleg a szakkérdés eldöntéséhez szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére. A hatósági eljárások elektronikus úton történő lefolytatása esetén a megkeresést is elektronikus úton kell lefolytatni.

(3) A kormánymegbízott a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt, illetve a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A kormánytisztviselő a szakkérdés vizsgálata során a vizsgálatot kérő kormányhivatal feladatellátásért felelős szervezeti egysége vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

25. § (1) A kormányhivatal járási hivatalai a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással és a kormányhivatal szervezeti egységeivel.

(2) A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek elbírálásához a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás nem áll a járási hivatal rendelkezésére, a járási hivatal vezetője megkeresi a kormánymegbízottat, illetve a humán- vagy tárgyi erőforrással rendelkező másik járási hivatal vezetőjét, egyidejűleg a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat megküldi részére.

(3) A kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető a megkeresést követően haladéktalanul utasítja a szükséges szakmai ismerettel rendelkező kormánytisztviselőt foglalkoztató vagy a tárgyi erőforrás birtokában lévő szervezeti egység vezetőjét, hogy a szakkérdés ügyében járjon el. A szakkérdés vizsgálata során a kormánytisztviselő a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai szerint köteles eljárni.

26. § A 24. § és a 25. § esetében a hatósági eljárást lefolytató szervezeti egység az eljárás során felmerülő szakkérdés vizsgálatát elsődlegesen a szakkérdés megítélésére megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezeti egység bevonásával végzi.

27. § (1) A 24. §-ban foglalt – a kormányhivatalok közötti – együttműködés részletszabályait a kormányhivatalok keretmegállapodásban állapíthatják meg.

(2) A 25. §-ban foglalt – a kormányhivatalon belüli – együttműködés további eljárási szabályait ügyrendben kell megállapítani.

23. Ügyintézési határidő

28. § (1) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes vezető által előírt határidőben történik.

(2) Az ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályokban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott határidő.

(3) Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a szakkérdés vizsgálatára szakértelemmel rendelkező szervezeti egység véleménye, továbbá a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta előtt, ésszerű időben beszerezhető legyen.

(4) Ha az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást ad, amelyről az ügyben érintetteket, illetve az ügyfeleket haladéktalanul tájékoztatni kell.

24. A kormányhivatal képviselete

29. § A kormányhivatalt

a) a kormányhivatal, illetve a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott;

b) a járási hivatal, illetve a járási hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a járási hivatalvezető;

c) jogszabályban meghatározott hatáskörében a hatáskörrel rendelkező személy írásbeli meghatalmazása alapján a kormányhivatal kormánytisztviselője

képviseli.

25. A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás

30. § (1) Az országos és a kiemelt jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a kormányhivatal a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságával egyeztetve végzi.

(2) A sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes szabályait külön normatív utasítás határozza meg.

26. Ügyrend

31. § (1) A kormányhivatal működési rendjének szabályozására egységes ügyrendet kell kiadni. A kormányhivatal ügyrendje az érintett szervezeti egységekre vonatkozó közös szabályokból, valamint az egyes önálló szervezeti egységek – ideértve a járási hivatalokat is – ügyrendjeit tartalmazó mellékletekből áll.

(2) A kormányhivatal ügyrendjének közös szabályai tartalmazzák különösen

a) a feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlását és a munkafolyamatok leírását, valamint a szakkérdés vizsgálatában történő együttműködés további szabályait;

b) a szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörét;

c) a szervezeti egységek vezetőinek helyettesítés rendjét;

d) a szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módját, szabályait.

(3) Az ügyrend mellékletei (az egyes önálló szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok ügyrendje) tartalmazzák különösen

a) a szervezeti egység által ellátott feladatok szervezeti egységen belüli megoszlását és a munkafolyamatok leírását;

b) a szervezeti egység kormánytisztviselőinek, kormányzati ügykezelőinek és munkavállalóinak feladat- és hatáskörét;

c) a kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők és munkavállalók helyettesítési rendjét.

(4) Az ügyrend jogszabállyal, valamint a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasítással – különösen a jelen szervezeti és működési szabályzattal – ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.

(5) Az egységes ügyrendet a kormánymegbízott adja ki. Az ügyrend mellékletét képező járási hivatali ügyrendeket a járási hivatalvezető is aláírja.

(6) A Védelmi Bizottság Titkársága ügyrendjét a kormánymegbízott jóváhagyását megelőzően, véleményezés céljából a szakmai irányítók részére is meg kell küldeni.

V. Fejezet

A kormányhivatal feladatai

27. Kabinet és főigazgatói titkársági feladatok

32. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a kabinet és főigazgatói titkársági feladatok körében

a) közreműködnek a kormánymegbízott, illetve a főigazgató feladatainak ellátásában;

b) segítik a kormánymegbízott, illetve a főigazgató és az igazgató munkáját, illetve

c) kontrolling tevékenységet folytathatnak, melynek keretében ellenőrzik a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását.

28. Ügyfélszolgálati feladatok

33. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben;

b) a kormányablakokról szóló kormányrendeletben

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

29. Koordinációs feladatok

34. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a koordinációs feladatok körében ellátják

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényben, a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott

aa) a Kollégium működésével kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatokat,

ab) az éves beszámolóval, az ellenőrzési és mintavételi tervekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat,

ac) – az ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat,

ad) – az ügyrendben megjelölt – egyes koordinációs feladatokat,

ae) – az ügyrendben megjelölt – egyes képzési, továbbképzési és szervezési feladatokat,

af) a közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatokat;

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, az államháztartásról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott adatvédelmi és közzétételi feladatokat;

c) a kormányzati stratégiai irányításról szóló kormányrendeletben meghatározott, az intézményi munkaterv elkészítésével kapcsolatos feladatokat;

d) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, az iratkezelés felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

e) a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

30. Humánpolitikai feladatok

35. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a humánpolitikai feladatok körében ellátják

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és a munka törvénykönyvéről szóló törvényben, valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben és egyéb jogszabályokban meghatározott, a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói feladatokat, illetve közreműködnek azok végrehajtásában;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat.

31. Pénzügyi és számviteli feladatok

36. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a pénzügyi és számviteli feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben;

c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi és számviteli feladatokat.

32. Gazdasági feladatok

37. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a gazdasági feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben;

e) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

f) valamint az egyéb jogszabályokban

meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó gazdasági, üzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokat.

33. Informatikai feladatok

38. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében üzemeltetik a kormányhivatal informatikai rendszerét, továbbá ellátják

a) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendeletben;

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

f) a választási eljárásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

g) az egyéb jogszabályokban

meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes informatikai feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei az informatikai feladatok körében ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat.

34. Jogi feladatok

39. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a jogi feladatok körében

a) jogi szakmai segítséget nyújtanak a kormányhivatal szervezeti egységei számára;

b) vizsgálják a kormányhivatal szervezeti egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését.

35. Perképviseleti feladatok

40. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a perképviseleti feladatok körében ellátják a kormányhivatal a kormánymegbízott által normatív utasításban vagy egyedileg meghatározott ügyeivel kapcsolatos peres és nem peres képviseletet.

36. Belső ellenőrzési feladatok

41. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a belső ellenőrzési feladatok körében ellátják

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, így különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben,

b) valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatokat.

37. Törvényességi felügyeleti feladatok

42. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a törvényességi felügyeleti feladatok körében

a) ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat;

b) ellátják a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat;

c) ellátják a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat;

d) ellátják a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;

e) ellátják a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

f) a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezik a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül;

g) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben kezdeményezik a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátja az ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat;

h) ellátják a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat;

i) gondoskodnak az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő aktualizálásáról.

38. Általános hatósági feladatok

43. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály másodfokon eljáró hatóságként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;

b) az egészségügyről szóló törvényben;

c) a földgázellátásról szóló törvényben;

d) a hadigondozásról szóló törvényben;

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;

f) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;

g) a társasházakról szóló törvényben;

h) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;

i) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;

j) a természet védelméről szóló törvényben;

k) a villamos energiáról szóló törvényben;

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

39. Fővárosi és megyei hatósági feladatok

44. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében ellátják – a 43. §-ban meghatározottak kivételével – azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, amelyek vonatkozásában jogszabály első fokon vagy másodfokon eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen

a) az adózás rendjéről szóló törvényben;

b) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben;

c) a bányászatról szóló törvényben;

d) az egészségügyről szóló törvényben;

e) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben;

f) a kereskedelemről szóló törvényben;

g) a kisajátításról szóló törvényben;

h) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben;

i) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;

j) a közúti közlekedésről szóló törvényben;

k) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvényben;

l) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;

m) a mozgóképről szóló törvényben;

n) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben;

o) a statisztikáról szóló törvényben;

p) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben;

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

(2) A kormányhivatalok szervezeti egységei a fővárosi és megyei hatósági feladatok körében

a) közreműködnek a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátásában;

b) ellátják a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott – ügyrendben megjelölt – egyes ellenőrzési feladatokat;

c) ellátják a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feladatokat.

40. Oktatással kapcsolatos feladatok

45. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

41. Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatok

46. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a védelmi igazgatási és a honvédelmi feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló kormányrendeletben;

b) az egészségügyről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

f) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló kormányrendeletben

meghatározott feladatokat.

42. Szociális és gyámügyi feladatok

47. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátják

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben;

c) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és

d) egyéb külön jogszabályokban

meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

43. Építésügyi feladatok

48. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az építésügyi feladatok körében ellátják a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő

a) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott állami főépítészi;

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;

c) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági

feladatokat.

44. Örökségvédelmi feladatok

49. § A Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei az örökségvédelmi feladatok körében ellátja a feladat- és hatáskörét érintő

a) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a műemléki érték;

b) a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban a régészeti örökség

védelmével kapcsolatos feladatokat.

45. Igazságügyi feladatok

50. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az igazságügyi feladatok körében ellátják az Igazságügyi Hivatalról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

46. Növény- és talajvédelmi feladatok

51. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a növény- és talajvédelmi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

47. Erdészeti feladatok

52. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az erdészeti feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

48. Földművelésügyi feladatok

53. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földművelésügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő egyes földművelésügyi, halgazdálkodási és vadgazdálkodási feladatokat.

49. Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

54. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok körében ellátják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

50. Földhivatali feladatok

55. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a földhivatali feladatok körében ellátják a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

51. Egészségbiztosítási pénztári feladatok

56. § A kormányhivatalok szervezeti egységei az egészségbiztosítási pénztári feladatok körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

52. Nyugdíjbiztosítási feladatok

57. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a nyugdíjbiztosítási feladatok körében ellátják az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

53. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

58. § (1) A kormányhivatalok szervezeti egységei a foglalkoztatási feladatok körében ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

(2) A kormányhivatal foglalkoztatási feladatokat ellátó szervezeti egysége végzi a Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (a továbbiakban: NFA) kapcsolatos gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat, illetve az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat.

54. Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok

59. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok körében ellátják az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

55. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok

60. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a fogyasztóvédelmi feladatok körében ellátják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

56. Népegészségügyi feladatok

61. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a népegészségügyi feladatok körében ellátják az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörüket érintő feladatokat.

57. Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

62. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok körében ellátják a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

58. Közlekedési feladatok

63. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a közlekedési feladatok körében ellátják a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

59. Rehabilitációs igazgatási feladatok

64. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a rehabilitációs igazgatási feladatok körében ellátják a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

60. Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

65. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok körében ellátják a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

61. Bányafelügyeleti igazgatási feladatok

66. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a bányafelügyeleti igazgatási feladatok körében ellátják a bányászatról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

62. Családtámogatási és lakáscélú állami támogatási feladatok

67. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a családtámogatási és lakáscélú állami támogatási feladatok körében ellátják a családok támogatásáról szóló törvényben, a lakástakarékpénztárakról szóló törvényben, az állami vagyonról szóló törvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben, a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletekben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

63. Baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok

68. § A kormányhivatalok szervezeti egységei a baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladataik körében ellátják az egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendeletben és a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

64. A honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

69. § A Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladataik körében ellátják az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben, valamint egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.

VI. Fejezet

A járási hivatalok feladatai

65. Ügyfélszolgálati feladatok

70. § A járási hivatalok szervezeti egységei az ügyfélszolgálati feladatok körében ellátják

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben;

b) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben;

c) a kormányablakokról szóló kormányrendeletben

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

66. Okmányirodai feladatok

71. § A járási hivatalok szervezeti egységei az okmányirodai feladatok körében ellátják

a) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;

b) az illetékekről szóló törvényben;

c) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;

d) a közúti közlekedésről szóló törvényben;

e) a külföldre utazásról szóló törvényben;

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben

és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat.

67. Járási védelmi igazgatási feladatok

72. § A járási hivatal vezetője és a hivatal vezetőhelyettese a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

d) a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

68. Járási hatósági feladatok

73. § A járási hivatalok szervezeti egységei az általános hatósági feladatok körében ellátják azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolják azon hatásköröket, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

a) az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;

b) a földgázellátásról szóló törvényben;

c) a hadigondozásról szóló törvényben;

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;

e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;

f) a társasházakról szóló törvényben;

g) a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;

h) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;

i) a villamos energiáról szóló törvényben;

j) a menedékjogról szóló törvényben;

k) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;

l) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben,

valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

69. Oktatással kapcsolatos feladatok

74. § A járási hivatalok szervezeti egységei az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátják

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

c) az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;

d) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;

e) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben

meghatározott feladatokat.

70. Szociális és gyámügyi feladatok

75. § A járási hivatal a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátja

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben;

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben;

c) továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

71. Építésügyi feladatok

76. § A járási hivatal az építésügyi feladatok körében ellátja a feladat- és hatáskörét érintő

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági;

b) az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésfelügyeleti hatósági

feladatokat.

72. Örökségvédelmi feladatok

77. § A járási hivatal ellátja a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

73. Élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok

78. § A járási hivatal ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

74. Földhivatali feladatok

79. § A járási hivatal ellátja a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

75. Foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

80. § A járási hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

76. Népegészségügyi feladatok

81. § A járási hivatal ellátja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

VII. Fejezet

A kormányhivatalokra vonatkozó részletszabályok

77. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

82. § (1) A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BKMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BKMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Bács-Kiskun County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Bács-Kiskun;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Bács-Kiskun;

f) székhelye: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.;

g) postafiók címe: 6001 Kecskemét, Pf. 226;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/10/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025004-00299657-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789257-2-03;

k) statisztikai számjele: 15789257-8411-312-03;

l) PIR törzsszáma: 789257.

(2) A BKMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

5. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6. 042180 Állat-egészségügy

7. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

10. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

11. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

12. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

13. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások.

17. 104052 Családtámogatások.

(3) A BKMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 2. függelék tartalmazza.

78. Baranya Megyei Kormányhivatal

83. § (1) A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Baranya Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Baranya County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Baranya;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Baranya;

f) székhelye: 7623 Pécs, József A. u. 10.;

g) postafiók címe: 7602 Pécs, Pf. 405;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/8/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10024003-00299585-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789240-2-02;

k) statisztikai számjele: 15789240-8411-312-02;

l) PIR törzsszáma: 789246.

(2) A BAMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

3. 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

13. 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

14. 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

15. 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

16. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

17. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

18. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

19. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

20. 076010 Egészségügy Igazgatása

21. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

22. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

23. 104052 Családtámogatások.

(3) A BAMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 3. függelék tartalmazza.

79. Békés Megyei Kormányhivatal

84. § (1) A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BÉMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Békés Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BÉMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Békés County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Békés;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Békés;

f) székhelye: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.;

g) postafiók címe: 5601 Békéscsaba, Pf. 389;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/12/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005-00299578-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789264-2-04;

k) statisztikai számjele: 15789264-8411-312-04;

l) PIR törzsszáma: 789268.

(2) A BÉMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

3. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

13. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

14. 053020 Szennyeződés-mentesítési tevékenységek

15. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

16. 076010 Egészségügy igazgatása

17. 076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

18. 706063 Sugár-egészségügyi feladatok

19. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítőprogramok, támogatások

20. 104052 Családtámogatások.

(3) A BÉMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 4. függelék tartalmazza.

80. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

85. § (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: BAZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Borsod-Abaúj-Zemplén County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Borsod-Abaúj-Zemplén;

f) székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1.;

g) postafiók címe: 3501 Miskolc, Pf. 367;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/14/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00299561-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789271-2-05;

k) statisztikai számjele: 15789271-8411-312-05;

l) PIR törzsszáma: 789279.

(2) A BAZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

3. 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

13. 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

14. 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

15. 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

16. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

17. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

18. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

19. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

20. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

21. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

22. 076010 Egészségügy igazgatása

23. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

24. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,támogatások

25. 104052 Családtámogatások.

(3) A BAZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét az 5. függelék tartalmazza.

81. Budapest Főváros Kormányhivatala

86. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Budapest Főváros Kormányhivatala;

b) rövidítése: BFKH;

c) angol megnevezése: Government Office of the Capital City Budapest;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt der Hauptstadt Budapest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental de Budapest-Capitale;

f) székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 234;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/16/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299592-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789233-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789233-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789235.

(2) A BFKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

4. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,támogatások

5. 104052 Családtámogatások.

(3) A BFKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 6. függelék tartalmazza.

82. Csongrád Megyei Kormányhivatal

87. § (1) A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Csongrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: CSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Csongrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Csongrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Csongrád;

f) székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.;

g) postafiók címe: 6701 Szeged, Pf. 1096;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/18/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10028007-00299664-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789288-2-06;

k) statisztikai számjele: 15789288-8411-312-06;

l) PIR törzsszáma: 789280.

(2) A CSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 031050 Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenység

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

5. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

6. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

12. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

13. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

14. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

15. 076010 Egészségügyi igazgatása

16. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

17. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18. 104052 Családtámogatások.

(3) A CSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 7. függelék tartalmazza.

83. Fejér Megyei Kormányhivatal

88. § (1) A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: FMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: FMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Fejér County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Fejér;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Fejér;

f) székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.;

g) postafiók címe: 8000 Székesfehérvár, Pf. 242;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/20/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10029008-00299640-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789295-2-07;

k) statisztikai számjele: 15789295-8411-312-07;

l) PIR törzsszáma: 789291.

(2) Az FMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

2. 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

3. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

4. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenység

7. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

8. 041140 Területfejlesztés igazgatása

9. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

10. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

11. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

12. 042180 Állat-egészségügy

13. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

14. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

15. 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

16. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

17. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

18. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

19. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

20. 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

21. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

22. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

23. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

24. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

25. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenysége

26. 076010 Egészségügyi igazgatása

27. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

28. 082010 Kultúra igazgatása

29. 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

30. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

31. 104052 Családtámogatások.

(3) Az FMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 8. függelék tartalmazza.

84. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

89. § (1) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: GYMSMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: GYMSMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Győr-Moson-Sopron County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Győr-Moson-Sopron;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Győr-Moson-Sopron;

f) székhelye: 9021 Győr, Árpád út 32.;

g) postafiók címe: 9002 Győr, Pf. 415;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/22/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00299633-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789305-2-08;

k) statisztikai számjele: 15789305-8411-312-08;

l) PIR törzsszáma: 789301.

(2) A GYMSMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

12. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

13. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

14. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

15. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

16. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

17. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenysége

18. 076010 Egészségügyi igazgatása

19. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

20. 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

21. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

22. 104052 Családtámogatások.

(3) A GYMSMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 9. függelék tartalmazza.

85. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

90. § (1) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Hajdú-Bihar County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Hajdú-Bihar;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Hajdú-Bihar;

f) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.;

g) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/24/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002-00299626-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789312-2-09;

k) statisztikai számjele: 15789312-8411-312-09;

l) PIR törzsszáma: 789312.

(2) A HBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042170 Élelmiszer-biztonság igazgatása

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

13. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

14. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

15. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

16. 076010 Egészségügy igazgatása

17. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

18. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

19. 104052 Családtámogatások.

(3) A HBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 10. függelék tartalmazza.

86. Heves Megyei Kormányhivatal

91. § (1) A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: HMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Heves County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Heves;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Heves;

f) székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.;

g) postafiók címe: 3301 Eger, Pf. 216;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/26/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10035003-00299619-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789329-2-10;

k) statisztikai számjele: 15789329-8411-312-10;

l) PIR törzsszáma: 789323.

(2) A HMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

3. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

4. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

5. 042180 Állat-egészségügy

6. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

7. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

9. 076010 Egészségügy igazgatása

10. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások programok, támogatások

11. 104052 Családtámogatások.

(3) A HMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 11. függelék tartalmazza.

87. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

92. § (1) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: JNSZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: JNSZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Jász-Nagykun-Szolnok County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Jász-Nagykun-Szolnok;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Jász-Nagykun-Szolnok;

f) székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.;

g) postafiók címe: 5001 Szolnok, Pf. 111;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/28/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00299602-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789381-2-16;

k) statisztikai számjele: 15789381-8411-312-16;

l) PIR törzsszáma: 789389.

(2) A JNSZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

3. 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

12. 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

13. 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

14. 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

15. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

16. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

17. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

18. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

19. 076010 Egészségügy igazgatása

20. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

21. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

22. 082010 Kultúra igazgatása

23. 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

24. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

25. 104052 Családtámogatások.

(3) A JNSZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 12. függelék tartalmazza.

88. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

93. § (1) A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: KEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: KEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Komárom-Esztergom County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Komárom-Esztergom;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Komárom-Esztergom;

f) székhelye: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.;

g) postafiók címe: 2801 Tatabánya, Pf. 173;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/30/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10036004-00299554-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789336-2-11;

k) statisztikai számjele: 15789336-8411-312-11;

l) PIR törzsszáma: 789334.

(2) A KEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

4. 033010 Igazságügyi igazgatása

5. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042120 Mezőgazdasági támogatások

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042180 Állat-egészségügy

10. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

12. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

13. 076010 Egészségügy igazgatása

14. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

15. 082070 Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése, megóvása

16. 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

17. 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések,támogatások

18. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

19. 104052 Családtámogatások.

(3) A KEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 13. függelék tartalmazza.

89. Nógrád Megyei Kormányhivatal

94. § (1) A Nógrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: NMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: NMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Nógrád County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Nógrád;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Nógrád;

f) székhelye: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9.;

g) postafiók címe: 3101 Salgótarján, Pf. 265;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/32/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10037005-00299547-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789343-2-12;

k) statisztikai számjele: 15789343-8411-312-12;

l) PIR törzsszáma: 789345.

(2) Az NMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

4. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

5. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

13. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

14. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

15. 076010 Egészségügy igazgatása

16. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

17. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

18. 104052 Családtámogatások.

(3) Az NMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 14. függelék tartalmazza.

90. Pest Megyei Kormányhivatal

95. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: PMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Pest County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Pest;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Pest;

f) székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 7.;

g) postafiók címe: 1364 Budapest, Pf. 270;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/34/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10023002-00299671-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789350-2-41;

k) statisztikai számjele: 15789350-8411-312-01;

l) PIR törzsszáma: 789356.

(2) A PMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

2. 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

5. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

6. 042180 Állat-egészségügy

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

11. 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

12. 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

13. 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

14. 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

15. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

16. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

17. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

18. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

19. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

20. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások.

(3) A PMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 15. függelék tartalmazza.

91. Somogy Megyei Kormányhivatal

96. § (1) A Somogy Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Somogy Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Somogy County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Somogy;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Somogy;

f) székhelye: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.;

g) postafiók címe: 7401 Kaposvár, Pf. 281;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/36/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10039007-00299688-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789367-2-14;

k) statisztikai számjele: 15789367-8411-312-14;

l) PIR törzsszáma: 789367.

(2) Az SMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés (delegált)

2. 031050 Egyéb rendészeti bűnüldözési tevékenységek

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

5. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6. 042180 Állat-egészségügy

7. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

10. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

11. 076010 Egészségügy igazgatása

12. 082010 Kultúra igazgatása

13. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

14. 104052 Családtámogatások.

(3) Az SMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 16. függelék tartalmazza.

92. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

97. § (1) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: SZSZBMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: SZSZBMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Szabolcs-Szatmár-Bereg County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Szabolcs-Szatmár-Bereg;

f) székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.;

g) postafiók címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 199;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/38/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10044001-00299695-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789374-2-15;

k) statisztikai számjele: 15789374-8411-312-15;

l) PIR törzsszáma: 789378.

(2) Az SZSZBMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

5. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

6. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

8. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

9. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

10. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

11. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

12. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

13. 076010 Egészségügy igazgatása

14. 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

15. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

16. 104052 Családtámogatások.

(3) Az SZSZBMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 17. függelék tartalmazza.

93. Tolna Megyei Kormányhivatal

98. § (1) A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: TMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Tolna Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: TMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Tolna County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Tolna;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Tolna;

f) székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.;

g) postafiók címe: 7101 Szekszárd, Pf. 136;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/40/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00299530-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789398-2-17;

k) statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17;

l) PIR törzsszáma: 789390.

(2) A TMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése

2. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

3. 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

4. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

5. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

6. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

7. 042180 Állat-egészségügy

8. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

10. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

11. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

12. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

13. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

14. 076010 Egészségügyi igazgatása

15. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

16. 104052 Családtámogatások.

(3) A TMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 18. függelék tartalmazza.

94. Vas Megyei Kormányhivatal

99. § (1) A Vas Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Vas Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Vas County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Vas;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Vas;

f) székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.;

g) postafiók címe: 9701 Szombathely, Pf. 208;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/42/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10047004-00299523-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789408-2-18;

k) statisztikai számjele: 15789408-8411-312-18;

l) PIR törzsszáma: 789400.

(2) A VMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

5. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

6. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

7. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

8. 042180 Állat-egészségügy

9. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

10. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

11. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

12. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

13. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének irányítása

14. 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

15. 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

16. 074031 Család- és nővédelmi gondozás

17. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

18. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

19. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

20. 076010 Egészségügy igazgatása

21. 076063 Sugár egészségügyi feladatok

22. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

23. 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

24. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok

25. 104052 Családtámogatások.

(3) A VMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 19. függelék tartalmazza.

95. Veszprém Megyei Kormányhivatal

100. § (1) A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: VEMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: VEMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Veszprém County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Veszprém;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Veszprém;

f) székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

g) postafiók címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/44/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10048005-00299516-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789415-2-19;

k) statisztikai számjele: 15789415-8411-312-19;

l) PIR törzsszáma: 789411.

(2) A VEMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

3. 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

4. 031060 Bűnmegelőzés

5. 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása

6. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

7. 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

8. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

9. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

10. 042180 Állat-egészségügy

11. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

12. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

13. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

14. 043110 Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása

15. 043210 Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása

16. 043410 Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása

17. 044110 Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása

18. 076010 Egészségügy igazgatása

19. 076063 Sugár-egészségügyi feladatok

20. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

21. 104052 Családtámogatások.

(3) A VEMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 20. függelék tartalmazza.

96. Zala Megyei Kormányhivatal

101. § (1) A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: ZMKH) alapadatai az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös alapadatokon túl a következők:

a) megnevezése: Zala Megyei Kormányhivatal;

b) rövidítése: ZMKH;

c) angol megnevezése: Government Office of Zala County;

d) német megnevezése: Das Regierungsamt im Komitat Zala;

e) francia megnevezése: Office Gouvernemental du Département Zala;

f) székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.;

g) postafiók címe: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 227;

h) alapító okirat kelte és száma: 2014. december 29., TER-2/19/46/2014.;

i) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10049006-00299509-00000000;

j) adóigazgatási azonosító száma: 15789422-2-20;

k) statisztikai számjele: 15789422-8411-312-20;

l) PIR törzsszáma: 789422.

(2) A ZMKH alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása az 1. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a következő:

1. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

2. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

3. 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

4. 042110 Mezőgazdaság igazgatása

5. 042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása

6. 042180 Állat-egészségügy

7. 042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

8. 042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

9. 042350 Halászat igazgatása és támogatása

10. 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

11. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

12. 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

13. 074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

14. 076010 Egészségügy igazgatása

15. 082010 Kultúra igazgatása

16. 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

17. 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások

18. 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

19. 104052 Családtámogatások.

(3) A ZMKH szervezeti egységeit, szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek feladatait, szervezeti ábráját és létszámkeretét a 21. függelék tartalmazza.

VIII. Fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

102. § (1) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépését követő 60 napon belül kiadja, illetve felülvizsgálja a normatív utasításait, továbbá kiadja a kormányhivatal egységes ügyrendjét.

(2) A kormánymegbízott a jelen szervezeti és működési szabályzat minden módosítását követően a módosítás hatálybalépését követő 60 napon belül, illetve szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal gondoskodik a hatályban lévő normatív utasítások, valamint az ügyrend felülvizsgálatáról.

1. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál

1. vezetői kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselők,

2. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

3. szabálysértési ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

4. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

5. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

6. állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak,

7. a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek, munkakörök, különösen:

7.1. belső ellenőr,

7.2. integritás tanácsadó,

7.3. elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős,

7.4. nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott, ügyintéző, adminisztratív foglalkoztatott,

7.5. biztonsági vezető,

7.6. rendszerbiztonsági felügyelő,

7.7. rendszeradminisztrátor,

7.8. titkos ügykezelő munkakör,

7.9. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő munkakör.

2. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1834 fő.

2. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

4

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

2

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály

7.2. Közlekedési Osztály 1.

7.3. Közlekedési Osztály 2.

7.4. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok

- közlekedési feladatok

91

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály

8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály

8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok

- növény- és talajvédelmi feladatok

58

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

22

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.

10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály

10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 1.

10.6. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 2.

10.7. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok

- egészségbiztosítási pénztári feladatok

- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok

- nyugdíjbiztosítási feladatok

- rehabilitációs igazgatási feladatok

244

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok

- igazságügyi feladatok

- lakáscélú állami támogatási feladatok

53

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály

12.1. Közfoglalkoztatási Osztály

12.2. Munkaerőpiaci Osztály

12.3. Alapkezelő Osztály

12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)

- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok

- rehabilitációs igazgatási feladatok

83

14.

13. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

13.1. Erdészeti Osztály 1.

13.2. Erdészeti Osztály 2.

13.3. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok

- erdészeti feladatok

50

15.

14. Földhivatali Főosztály

14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály

14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

22

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály

15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok

- megyei hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- törvényességi felügyeleti feladatok

42

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi Osztály

16.2. Számviteli Osztály

16.3. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály

16.4. Informatikai Osztály

16.5. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok

- pénzügyi és számviteli feladatok

- informatikai feladatok

95

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
17.2. Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok

- jogi feladatok

- koordinációs feladatok

- perképviseleti feladatok

41

19.

Mindösszesen

 

813

3. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bajai Járási Hivatal

1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági Osztály
1.3. Gyámügyi Osztály

1.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

1.5. Építésügyi Osztály

1.6. Foglalkoztatási Osztály

1.7. Földhivatali Osztály

1.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok

- építésügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

- népegészségügyi feladatok

137

3.

2. Bácsalmási Járási Hivatal

2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

2.3. Foglalkoztatási Osztály

2.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

47

4.

3. Jánoshalmai Járási Hivatal

3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

3.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

25

5.

4. Kalocsai Járási Hivatal

4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

4.4. Építésügyi Osztály

4.5. Foglalkoztatási Osztály

4.6. Földhivatali Osztály

4.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok

- építésügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

- népegészségügyi feladatok

132

6.

5. Kecskeméti Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály

5.2. Okmányirodai Osztály
5.3. Hatósági Osztály
5.4. Gyámügyi Osztály
5.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

5.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

5.7. Foglalkoztatási Osztály

5.8. Ingatlan-nyilvántartási Osztály

5.9. Földmérési és Földügyi Osztály

5.10. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok

- építésügyi feladatok

- örökségvédelmi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

- népegészségügyi feladatok

262

7.

6. Kiskőrösi Járási Hivatal

6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály

6.4. Foglalkoztatási Osztály

6.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

94

8.

7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal

7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

7.4. Foglalkoztatási Osztály

7.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- élelmiszerlánc-ellenőrzési és

állategészségügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

93

9.

8. Kiskunhalasi Járási Hivatal

8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

8.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

8.4. Foglalkoztatási Osztály

8.5. Földhivatali Osztály

8.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- élelmiszerlánc-ellenőrzési és

állategészségügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

- népegészségügyi feladatok

114

10.

9. Kiskunmajsai Járási Hivatal
9.1. Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

9.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

32

11.

10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal

10.1. Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

10.3. Foglalkoztatási Osztály

10.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

- földhivatali feladatok

54

12.

11. Tiszakécskei Járási Hivatal

11.1. Okmányirodai Osztály
11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

11.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok

- járási védelmi igazgatási feladatok

- járási hatósági feladatok

- oktatással kapcsolatos feladatok

- szociális és gyámügyi feladatok

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

31

13.

Mindösszesen

 

1021

4. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

3. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1587 fő.

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

7

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Bányászati Osztály
7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.3. Közlekedési Osztály
7.4. Útügyi Osztály
7.5. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

- bányafelügyeleti feladatok
- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

95

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.4. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

57

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály
9.3. Laboratóriumi Osztály

népegészségügyi feladatok

71

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

186

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

42

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztály
12.4. Alapkezelő Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

72

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
13.3. Környezetvédelmi Mérőközpont

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

85

15.

14. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
14.1. Erdészeti Osztály
14.2. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

38

16.

15. Földhivatali Főosztály
15.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
15.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

14

17.

16. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
16.1. Építésügyi Osztály
16.2. Oktatási és Hatósági Osztály
16.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

39

18.

17. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
17.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
17.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
17.3. Informatikai Osztály
17.4. Költségvetési Osztály
17.5. Projekt Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

140

19.

18. Jogi és Koordinációs Főosztály
18.1. Humánpolitikai Osztály
18.2. Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

49

20.

Mindösszesen

903

3. A Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bólyi Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

18

3.

2. Komlói Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4. Foglalkoztatási Osztály
2.5. Földhivatali Osztály
2.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

88

4.

3. Mohácsi Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály
3.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

93

5.

4. Pécsi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági Osztály
4.3. Gyámügyi Osztály
4.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
4.6. Foglalkoztatási Osztály
4.7. Földhivatali Osztály
4.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

227

6.

5. Pécsváradi Járási Hivatal
5.1 Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

15

7.

6. Hegyháti Járási Hivatal
6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

21

8.

7. Sellyei Járási Hivatal
7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

29

9.

8. Siklósi Járási Hivatal
8.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
8.4. Foglalkoztatási Osztály
8.5. Földhivatali Osztály
8.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

86

10.

9. Szentlőrinci Járási Hivatal
9.1. Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

26

11.

10. Szigetvári Járási Hivatal
10.1. Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály
10.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
10.4. Foglalkoztatási Osztály
10.5. Földhivatali Osztály
10.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

81

12.

Mindösszesen

 

684

4. A Baranya Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

4. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Békés Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1407 fő.

2. A Békés Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

7

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

55

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Élelmiszer-higiéniai Kirendeltségek Osztálya
8.4. Földművelésügyi Osztály
8.5. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.6. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

118

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

28

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

177

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

35

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi
Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

74

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
13.2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

25

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

20

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

33

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.3. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály
16.4. Informatikai Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok


78

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
17.2. Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

34

19.

Mindösszesen

691

3. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Békési Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály
1.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

58

3.

2. Békéscsabai Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági Osztály
2.3. Szociális Osztály
2.4. Gyámügyi Osztály
2.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
2.6. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
2.7. Foglalkoztatási Osztály
2.8. Földhivatali Osztály
2.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

185

4.

3. Gyomaendrődi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

51

5.

4. Gyulai Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
4.4. Építésügyi Osztály
4.5. Foglalkoztatási Osztály
4.6. Földhivatali Osztály
4.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

88

6.

5. Mezőkovácsházi Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3. Foglalkoztatási Osztály
5.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

76

7.

6. Orosházi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály
6.5. Földhivatali Osztály
6.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

102

8.

7. Sarkadi Járási Hivatal
7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Foglalkoztatási Osztály
7.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

47

9.

8. Szarvasi Járási Hivatal
8.1. Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.3. Építésügyi Osztály
8.4. Foglalkoztatási Osztály
8.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

54

10.

9. Szeghalmi Járási Hivatal
9.1. Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.3. Foglalkoztatási Osztály
9.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

55

11.

Mindösszesen

 

716

4. A Békés Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

5. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2545 fő.

2. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

 

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

7

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

2

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Bányászati Osztály
7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.3. Közlekedési Osztály
7.4. Útügyi Osztály
7.5. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

- bányafelügyeleti feladatok
- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

106

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

65

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály
9.3. Laboratóriumi és Sugáregészségügyi Decentrum

népegészségügyi feladatok

85

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1.
10.5. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 2.
10.6. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 1.
10.7. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 2.
10.8. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

316

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály
11.2. Igazságügyi Osztály
11.3. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

71

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
12.5. Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

127

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
13.3. Környezetvédelmi Mérőközpont

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

107

15.

14. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
14.1. Erdészeti Osztály
14.2. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

39

16.

15. Földhivatali Főosztály
15.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
15.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

18

17.

16. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
16.1. Építésügyi Osztály
16.2. Oktatási és Hatósági Osztály
16.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

59

18.

17. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
17.1. Pénzügyi Osztály
17.2. Számviteli Osztály
17.3. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
17.4. Informatikai Osztály
17.5. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

121

19.

18. Jogi és Koordinációs Főosztály
18.1. Jogi és Perképviseleti Osztály
18.2. Koordinációs és Szervezési Osztály
18.3. Humánpolitikai Osztály

- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

57

20.

Mindösszesen

 

1187

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Cigándi Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

25

3.

2. Edelényi Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4. Foglalkoztatási Osztály
2.5. Földhivatali Osztály
2.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

120

4.

3. Encsi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály
3.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

79

5.

4. Gönci Járási Hivatal
4.1. Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

33

6.

5. Kazincbarcikai Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági Osztály 1.
5.3. Hatósági Osztály 2.
5.4. Gyámügyi Osztály
5.5. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

108

7.

6. Mezőcsáti Járási Hivatal
6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

26

8.

7. Mezőkövesdi Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági Osztály
7.3. Gyámügyi Osztály
7.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.5. Foglalkoztatási Osztály
7.6. Földhivatali Osztály
7.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

95

9.

8. Miskolci Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Okmányirodai Osztály
8.3. Hatósági Osztály 1.
8.4. Hatósági Osztály 2.
8.5. Hatósági Osztály 3.
8.6. Gyámügyi Osztály
8.7. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
8.8. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
8.9. Foglalkoztatási Osztály
8.10. Földhivatali Osztály
8.11. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

414

10.

9. Ózdi Járási Hivatal
9.1. Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági Osztály
9.3. Gyámügyi Osztály
9.4. Építésügyi Osztály
9.5. Foglalkoztatási Osztály
9.6. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

111

11.

10. Putnoki Járási Hivatal
10.1. Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
10.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

33

12.

11. Sárospataki Járási Hivatal
11.1. Okmányirodai Osztály
11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
11.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
11.4. Építésügyi Osztály
11.5. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

49

13.

12. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
12.1. Okmányirodai Osztály
12.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
12.3. Foglalkoztatási Osztály
12.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

55

14.

13. Szerencsi Járási Hivatal
13.1. Kormányablak Osztály
13.2. Hatósági Osztály
13.3. Gyámügyi Osztály
13.4. Foglalkoztatási Osztály
13.5. Földhivatali Osztály
13.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

99

15.

14. Szikszói Járási Hivatal
14.1. Okmányirodai Osztály
14.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
14.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

30

16.

15. Tiszaújvárosi Járási Hivatal
15.1. Okmányirodai Osztály
15.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
15.3. Foglalkoztatási Osztály
15.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

57

17.

16. Tokaji Járási Hivatal
16.1. Kormányablak Osztály
16.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
16.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

24

18.

Mindösszesen

 

1358

4. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

6. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala teljes létszámkerete 4692 fő.

2. A Budapest Főváros Kormányhivatala

 

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

16

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

3

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

5

8.

7. Főigazgatói Titkárság

kabineti feladatok

11

9.

8. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
8.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
8.2. Fogyasztó-kapcsolati Osztály
8.3. Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Osztály
8.4. Műszaki Osztály
8.5. Forgalmi Osztály
8.6. Útügyi Osztály
8.7. Műszaki Biztonsági Osztály
8.8. Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya
8.9. Villamosenergia-ipari Osztály
8.10. Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

243

10.

9. Egészségbiztosítási Főosztály
9.1. Ügyviteli Osztály
9.2. Pénzbeli Ellátási Osztály 1.
9.3. Pénzbeli Ellátási Osztály 2.
9.4. Ellenőrzési Osztály
9.5. Nyilvántartási Osztály 1.
9.6. Nyilvántartási Osztály 2.
9.7. Szakellátási Osztály
9.8. Egészségbiztosítási Osztály 1. (Ceglédi Területi Iroda)
9.9. Egészségbiztosítási Osztály 2. (Váci Területi Iroda)

- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok

429

11.

10. Népegészségügyi Főosztály
10.1. Hatósági és Koordinációs Osztály
10.2. Működéstámogató és Statisztikai Osztály
10.3. Egészségügyi, Igazgatási és Nemfertőző Betegségek Osztálya
10.4. Közegészségügyi és Sugáregészségügyi Osztály
10.5. Kórházhigiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály
10.6. Járványügyi, Nemzetközi Repülőtéri és Hajózási Kirendeltségi Osztály
10.7. Közegészségügyi Laboratóriumi Osztály

népegészségügyi feladatok

176

12.

11. Nyugdíjbiztosítási Főosztály
11.1. Adategyeztetési Osztály 1.
11.2. Adategyeztetési Osztály 2.
11.3. Adategyeztetési Osztály 3.
11.4. Ellenőrzési Osztály
11.5. Központi Ügykezelési Osztály
11.6. Nyilvántartási Osztály 1.
11.7. Nyilvántartási Osztály 2.
11.8. Nyilvántartási Osztály 3.
11.9. Nyugdíjbiztosítási Koordinációs Osztály
11.10. Nyugdíjmegállapítási Osztály 1.
11.11. Nyugdíjmegállapítási Osztály 2.
11.12. Nyugdíjmegállapítási Osztály 3.
11.13. Nyugdíjmegállapítási Osztály 4.
11.14. Nyugdíjmegállapítási Osztály 5.

nyugdíjbiztosítási feladatok

448

13.

12. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
12.1. Felnőttkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
12.2. Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya
12.3. Jogi Segítségnyújtó, Áldozatsegítő, Bűnmegelőzési és Jóvátételi Osztály
12.4. Lakástámogatási Osztály
12.5. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

141

14.

13. Családtámogatási Főosztály
13.1. Családtámogatási Osztály 1.
13.2. Családtámogatási Osztály 2.
13.3. Családtámogatási Osztály 3.
13.4. Családtámogatási Osztály 4.
13.5. Családtámogatási Osztály 5.
13.6. Családtámogatási Osztály 6.
13.7. Családtámogatási Osztály 7.

családtámogatási feladatok

188

15.

14. Foglalkoztatási Főosztály
14.1. Közfoglalkoztatási és Igazgatási Osztály
14.2. Alapkezelő és Foglalkoztatási Programok Megvalósítási Osztálya
14.3. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály
14.4. Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
14.5. Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
14.6. Hatósági és Behajtási Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok

154

16.

15. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály
15.1. Alapellátási Osztály
15.2. Soros Ellátási Osztály
15.3. Foglalkozási Rehabilitációs Osztály
15.4. Rehabilitációs Szakértői Osztály 1.
15.5. Rehabilitációs Szakértői Osztály 2.

rehabilitációs igazgatási feladatok

115

17.

16. Földhivatali Főosztály
16.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
16.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

37

18.

17. Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
17.1. Építésügyi Osztály
17.2. Örökségvédelmi Osztály
17.3. Hatósági Osztály 1.
17.4. Hatósági Osztály 2.
17.5. Oktatási Osztály
17.6. Törvényességi Felügyeleti Osztály
17.7. Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 1.
17.8. Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztálya 2.

- általános hatósági feladatok
- fővárosi hatósági feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- honosított és határon túli anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok

158

19.

18. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
18.1. Pénzügyi Osztály
18.2. Számviteli Osztály
18.3. Költségvetési Osztály
18.4. Üzemeltetési Osztály
18.5. Vagyongazdálkodási Osztály
18.6. Gazdálkodási és Beszerzési Osztály
18.7. Karbantartási Osztály
18.8. Támogatási és Ellátási Osztály
18.9. Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok

248

20.

19. Jogi és Koordinációs Főosztály
19.1. Jogi és Perképviseleti Osztály
19.2. Koordinációs Osztály
19.3. Szervezési Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

88

21.

20. Informatikai Főosztály
20.1. Informatikai Osztály 1.
20.2. Informatikai Osztály 2.
20.3. Informatikai Osztály 3.
20.4. Informatikai Osztály 4.

informatikai feladatok

89

22.

21. Humánpolitikai Főosztály
21.1. Humánpolitikai Osztály 1.
21.2. Humánpolitikai Osztály 2.

humánpolitikai feladatok

52

23.

Mindösszesen

 

2604

3. Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai

A

B

C

1.

kerületi hivatal szervezeti egységeinek megjelölése

a kerületi hivatal által ellátott feladatok megjelölése

 

2.

1. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala
1.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
1.2. Gyámügyi és Hatósági Osztály
1.3. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
1.4. Építésfelügyeleti Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok    
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok

59

3.

2. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági Osztály 1.
2.3. Hatósági Osztály 2.
2.4. Gyámügyi Osztály
2.5. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

89

4.

3. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala
3.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági Osztály 1.
3.3. Hatósági Osztály 2.
3.4. Gyámügyi Osztály
3.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

97

5.

4. Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala
4.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági Osztály 1.
4.3. Hatósági Osztály 2.
4.4. Gyámügyi Osztály
4.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

104

6.

5. Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi Osztály
5.4. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5.5. Építésfelügyeleti Osztály
5.6. Közlekedéshatósági Osztály
5.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- közlekedéshatósági feladatok
- népegészségügyi feladatok

109

7.

6. Budapest Főváros Kormányhivatala
VI. Kerületi Hivatala
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi és Szociális Osztály
6.4. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

78

8.

7. Budapest Főváros Kormányhivatala VII. Kerületi Hivatala
7.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági Osztály
7.3. Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

53

9.

8. Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala
8.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági Osztály 1.
8.3. Hatósági Osztály 2.
8.4. Gyámügyi Osztály
8.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

83

10.

9. Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala
9.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági Osztály 1.
9.3. Hatósági Osztály 2.
9.4. Gyámügyi Osztály
9.5. Foglalkoztatási Osztály
9.6. Foglalkoztatási és Ellátási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

87

11.

10. Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala
10.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági Osztály 1.
10.3. Hatósági Osztály 2.
10.4. Gyámügyi Osztály
10.5. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok

88

12.

11. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala
11.1. Kormányablak Osztály
11.2. Okmányirodai Osztály
11.3. Hatósági Osztály 1.
11.4. Hatósági Osztály 2.
11.5. Gyámügyi Osztály
11.6. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.
11.7. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.
11.8. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.
11.9. Földmérési és Földügyi Osztály
11.10. Földhivatali Ügyfélszolgálati Osztály
11.11. Földhivatali Ügyirat-kezelési Osztály
11.12. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

299

13.

12. Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala
12.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
12.2. Hatósági Osztály
12.3. Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

52

14.

13. Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala
13.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
13.2. Hatósági Osztály 1.
13.3. Hatósági Osztály 2.
13.4. Gyámügyi Osztály
13.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

79

15.

14. Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala
14.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
14.2. Hatósági Osztály 1.
14.3. Hatósági Osztály 2.
14.4. Gyámügyi Osztály
14.5. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 1.
14.6. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 2.
14.7. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 3.
14.8. Földmérési és Földügyi Osztály
14.9. Földhivatali Ügyfélszolgálati és Ügyirat-kezelési Osztály
14.10. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

238

16.

15. Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatala
15.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
15.2. Hatósági Osztály
15.3. Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

61

17.

16. Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatala
16.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
16.2. Hatósági Osztály 1.
16.3. Hatósági Osztály 2.
16.4. Gyámügyi Osztály
16.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

78

18.

17. Budapest Főváros Kormányhivatala XVII. Kerületi Hivatala
17.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
17.2. Hatósági Osztály
17.3. Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

69

19.

18. Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi Hivatala
18.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
18.2. Hatósági Osztály 1.
18.3. Hatósági Osztály 2.
18.4. Gyámügyi Osztály
18.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

80

20.

19. Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. Kerületi Hivatala
19.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
19.2. Hatósági Osztály
19.3. Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

54

21.

20. Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala
20.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
20.2. Hatósági Osztály 1.
20.3. Hatósági Osztály 2.
20.4. Gyámügyi Osztály
20.5. Foglalkoztatási Osztály
20.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok

97

22.

21. Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala
21.1. Kormányablak Osztály
21.2. Hatósági Osztály
21.3. Gyámügyi Osztály
21.4. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

64

23.

22. Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatala
22.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
22.2. Hatósági Osztály
22.3. Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

43

24.

23. Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala
23.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
23.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

27

25.

Mindösszesen

 

2088

4. Budapest Főváros Kormányhivatala szervezeti felépítése

7. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1560 fő.

2. A Csongrád Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott
feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

7

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály
7.4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

- mérésügyi és műszaki
biztonsági feladatok
- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

78

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

88

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Közegészségügyi Osztály
9.2. Járványügyi Osztály
9.3. Laboratóriumi Osztály

népegészségügyi feladatok

62

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

187

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1 Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

39

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
12.4. Alapkezelő Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

62

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági Osztály
13.3. Komplex Engedélyezési Osztály
13.4. Környezetvédelmi Mérőközpont

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

81

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földügyi és Földmérési Osztály

földhivatali feladatok

19

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- építésügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

41

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.3. Informatikai Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

127

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai Osztály
17.2. Jogi és Koordinációs Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok

33

19.

Mindösszesen

 

832

3. A Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

 

1.

a járási hivatal szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

 

2.

1. Csongrádi Járási Hivatal    
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály
1.4. Földhivatali Osztály    

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

41

3.

2. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
2.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3.Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4. Építésügyi Osztály
2.5. Foglalkoztatási Osztály
2.6. Földhivatali Osztály
2.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

121

4.

3. Kisteleki Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

34

5.

4. Makói Járási Hivatal
4.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Foglalkoztatási Osztály
4.4. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

67

6.

5. Mórahalmi Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3. Foglalkoztatási Osztály
5.4. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

47

7.

6. Szegedi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 1.
6.2. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 2.
6.3. Hatósági Osztály
6.4. Gyámügyi Osztály
6.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.7. Foglalkoztatási Osztály
6.8. Földhivatali Osztály
6.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

327

8.

7. Szentesi Járási Hivatal
7.1.Kormányablak és Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.4. Foglalkoztatási Osztály
7.5. Földhivatali Osztály
7.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

91

9.

Mindösszesen

 

728

4. A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

8. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Fejér Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1511 fő.

2. A Fejér Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott
feladatok megjelölése

 

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

8

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály    

belső ellenőrzési feladatok

2

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály
7.4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

81

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.5. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

80

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály
9.3. Laboratóriumi Decentrum

népegészségügyi feladatok

29

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

166

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

43

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

75

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági Osztály
13.3. Komplex Engedélyezési Osztály
13.4. Környezetvédelmi Mérőközpont
13.5. Természetvédelmi Hatósági Osztály

környezetvédelmi és
természetvédelmi feladatok

130

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Földmérési és Földügyi Osztály
14.2. Ingatlan-nyilvántartási Osztály

földhivatali feladatok

27

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- építésügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

39

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Informatikai Osztály
16.2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.3. Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- pénzügyi és számviteli feladatok
- gazdasági feladatok
- informatikai feladatok

93

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
17.2. Koordinációs és Jogi Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok

37

19.

Mindösszesen

 

814

3. A Fejér Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

 

2.

1. Bicskei Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4. Foglalkoztatási Osztály
1.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

61

3.

2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági Osztály
2.3. Gyámügyi Osztály
2.4. Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.5. Építésügyi Osztály
2.6. Foglalkoztatási Osztály
2.7. Földhivatali Osztály
2.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

171

4.

3. Enyingi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

32

5.

4. Gárdonyi Járási Hivatal
4.1. Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

34

6.

5. Martonvásári Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

35

7.

6. Móri Járási Hivatal
6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály
6.5. Földhivatali Osztály
6.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

63

8.

7. Sárbogárdi Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Foglalkoztatási Osztály
7.4. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

54

9.

8. Székesfehérvári Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Okmányirodai Osztály
8.3. Hatósági Osztály
8.4. Gyámügyi Osztály
8.5. Élelmiszer-biztonság és Állategészségügyi Osztály
8.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
8.7. Foglalkoztatási Osztály
8.8. Földhivatali Osztály 1.
8.9. Földhivatali Osztály 2.
8.10. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

247

10.

Mindösszesen

 

697

4. A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

9. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1538 fő.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott
feladatok megjelölése

 

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

10

6.

5. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

7.

6. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály
7.4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

95

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.5. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

73

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Egészségfejlesztési, Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
9.2. Egészségügyi Igazgatási, Elemzési és Támogató Osztály
9.3. Laboratóriumi és Sugáregészségügyi Decentrum

népegészségügyi feladatok

69

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály 1.
10.2. Családtámogatási Osztály 2.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.4. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.5. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.6. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 1.
10.7. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 2.
10.8. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

199

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

54

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

55

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
13.3. Környezetvédelmi Mérőközpont

környezetvédelmi és természetvédelmi
feladatok

87

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

15

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Hatósági Osztály
15.3. Oktatási Osztály
15.4. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- építésügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

55

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.3. Informatikai Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

109

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai és Jogi Osztály
17.2. Koordinációs és Szervezési Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok

35

19.

Mindösszesen

 

864

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

 

2.

1. Csornai Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4. Foglalkoztatási Osztály
1.5. Földhivatali Osztály
1.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és
állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

71

3.

2. Győri Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági Osztály 1.
2.3. Hatósági Osztály 2.
2.4. Gyámügyi Osztály
2.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
2.7. Foglalkoztatási Osztály
2.8. Földhivatali Osztály
2.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és
állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

256

4.

3. Kapuvári Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Foglalkoztatási Osztály
3.4. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
feladatok
- földhivatali feladatok

45

5.

4. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági Osztály
4.3. Gyámügyi Osztály
4.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5. Építésügyi Osztály
4.6. Foglalkoztatási Osztály
4.7. Földhivatali Osztály
4.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és
állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

116

6.

5. Pannonhalmi Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

22

7.

6. Soproni Járási Hivatal
6.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.5. Építésügyi Osztály
6.6. Foglalkoztatási Osztály
6.7. Földhivatali Osztály
6.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és
állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és
közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

147

8.

7. Téti Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási
feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

17

9.

Mindösszesen

 

674

4. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

10. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1857 fő.

2. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

7

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály
7.4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok

89

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.4. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

60

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály
9.3. Sugáregészségügyi Decentrum

népegészségügyi feladatok

33

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

219

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

56

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

89

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
13.3. Környezetvédelmi Mérőközpont

környezetvédelmi és
természetvédelmi
feladatok

54

15.

14. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
14.1. Erdészeti Osztály
14.2. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

40

16.

15. Földhivatali Főosztály
15.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
15.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

19

17.

16. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
16.1. Építésügyi Osztály
16.2. Oktatási és Hatósági Osztály
16.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- építésügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

48

18.

17. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
17.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
17.2. Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
17.3. Informatikai Osztály
17.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

129

19.

18. Jogi és Koordinációs Főosztály
18.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
18.2. Jogi és Perképviseleti Osztály
18.3. Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok

62

20.

Mindösszesen

 

913

3. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Balmazújvárosi Járási Hivatal
1.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály
1.4. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok

54

3.

2. Berettyóújfalui Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági Osztály
2.3. Gyámügyi Osztály
2.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.5. Foglalkoztatási Osztály
2.6. Földhivatali Osztály
2.7. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

106

4.

3. Debreceni Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Okmányirodai Osztály
3.3. Hatósági Osztály
3.4. Gyámügyi Osztály
3.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.6. Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály
3.7. Foglalkoztatási Osztály
3.8. Földhivatali Osztály 1.
3.9. Földhivatali Osztály 2.
3.10. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

320

5.

4. Derecskei Járási Hivatal
4.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági Osztály
4.3. Gyámügyi Osztály
4.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

71

6.

5. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
5.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály
5.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.4. Foglalkoztatási Osztály
5.5. Földhivatali Osztály
5.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc- ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

96

7.

6. Hajdúhadházi Járási Hivatal
6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

35

8.

7. Hajdúnánási Járási Hivatal
7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.4. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

54

9.

8. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
8.1. Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály
8.3. Foglalkoztatási Osztály
8.4. Földhivatali Osztály
8.5. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

81

10.

9. Nyíradonyi Járási Hivatal
9.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági Osztály
9.3. Gyámügyi Osztály
9.4. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

54

11.

10. Püspökladányi Járási Hivatal
10.1. Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
10.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
10.4. Foglalkoztatási Osztály
10.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

73

12.

Mindösszesen

 

944

4. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

11. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Heves Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1208 fő.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

 

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

6

6.

5. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

5

7.

6. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

2

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2 Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

48

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

34

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi és Egészségügyi Igazgatási Osztály

népegészségügyi feladatok

23

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály 1.
10.2. Családtámogatási Osztály 2.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.4. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.5. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.6. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.7. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

196

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

46

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

64

14.

13. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
13.1. Erdőfelügyeleti Osztály
13.2. Erdőtervezési Osztály
13.3. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

46

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

19

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- építésügyi feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

30

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.3. Informatikai Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

88

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
17.2. Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály

- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok

24

19.

Mindösszesen

 

634

3. A Heves Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal/
által ellátott feladatok megjelölése

 

2.

1. Bélapátfalvai Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

17

3.

2. Egri Járási Hivatal
2.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági Osztály 1.
2.3. Hatósági Osztály 2.
2.4. Gyámügyi Osztály
2.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
2.7. Foglalkoztatási Osztály
2.8. Földhivatali Osztály
2.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

171

4.

3. Füzesabonyi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály
3.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

71

5.

4. Gyöngyösi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági Osztály
4.3. Gyámügyi Osztály
4.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.5. Építésügyi Osztály
4.6. Foglalkoztatási Osztály
4.7. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

118

6.

5. Hatvani Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi Osztály
5.4. Foglalkoztatási Osztály
5.5. Földhivatali Osztály
5.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

98

7.

6. Hevesi Járási Hivatal
6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály
6.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

70

8.

7. Pétervásárai Járási Hivatal
7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

29

9.

Mindösszesen

 

574

4. A Heves Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

12. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1452 fő.

2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

5

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

2

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

4

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Bányászati Osztály
7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.3. Közlekedési Osztály
7.4. Útügyi Osztály

- bányafelügyeleti feladatok
- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

61

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőségellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.5. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

89

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

19

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

182

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Szolgálat
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

41

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

59

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

41

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

15

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

34

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály
16.3. Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
16.4. Informatikai Osztály
16.5. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

130

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai Osztály
17.2. Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

49

19.

Mindösszesen

 

734

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1.Jászapáti Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

30

3.

2. Jászberényi Járási Hivatal
2.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági Osztály
2.3. Gyámügyi Osztály
2.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
2.5. Foglalkoztatási Osztály
2.6. Földhivatali Osztály
2.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

115

4.

3. Karcagi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági Osztály
3.3. Gyámügyi Osztály
3.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
3.5. Építésügyi Osztály
3.6. Foglalkoztatási Osztály
3.7. Földhivatali Osztály
3.8. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

94

5.

4. Kunhegyesi Járási Hivatal
4.1. Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

39

6.

5. Kunszentmártoni Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3. Foglalkoztatási Osztály
5.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

63

7.

6. Mezőtúri Járási Hivatal
6.1. Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály
6.5. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- népegészségügyi feladatok

52

8.

7. Szolnoki Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Okmányirodai Osztály
7.3. Hatósági Osztály
7.4. Gyámügyi Osztály
7.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
7.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
7.7. Foglalkoztatási Osztály
7.8. Földhivatali Osztály
7.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

211

9.

8. Tiszafüredi Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.3. Foglalkoztatási Osztály
8.4. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

43

10.

9. Törökszentmiklósi Járási Hivatal
9.1. Okmányirodai Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.3. Építésügyi Osztály
9.4. Foglalkoztatási Osztály
9.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

71

11.

Mindösszesen

 

718

4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

13. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1028 fő.

2. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

4

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

48

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
8.2. Járványügyi, Állategészségügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

52

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

19

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

145

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Szociális és Gyámügyi Osztály
11.2. Igazságügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

41

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
12.4. Alapkezelő Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

51

14.

13. Földhivatali Főosztály
13.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
13.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

12

15.

14. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
14.1. Építésügyi Osztály
14.2. Oktatási és Hatósági Osztály
14.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- törvényességi felügyeleti feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok

26

16.

15. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
15.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
15.3. Informatikai Osztály
15.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

82

17.

16. Jogi és Koordinációs Főosztály
16.1. Humánpolitikai, Szervezési és Koordinációs Osztály
16.2. Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

23

18.

Mindösszesen

510

3. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Esztergomi Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági Osztály
1.3. Gyámügyi Osztály
1.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.5. Építésügyi Osztály
1.6. Foglalkoztatási Osztály
1.7. Földhivatali Osztály
1.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

163

3.

2. Kisbéri Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

38

4.

3. Komáromi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Építésügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály
3.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

79

5.

4. Oroszlányi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

36

6.

5. Tatai Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3. Foglalkoztatási Osztály
5.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

55

7.

6. Tatabányai Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.5. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.6. Foglalkoztatási Osztály
6.7. Földhivatali Osztály
6.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

147

8.

Mindösszesen

 

518

4. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

14. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 864 fő.

2. A Nógrád Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

3

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

42

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Minőség-ellenőrzési Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

44

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

15

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

115

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

34

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

55

14.

13. Földhivatali Főosztály
13.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
13.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

13

15.

14. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
14.1. Építésügyi Osztály
14.2. Oktatási és Hatósági Osztály
14.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

28

16.

15. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
15.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
15.3. Informatikai Osztály
15.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

84

17.

16. Jogi és Koordinációs Főosztály
16.1. Humánpolitikai és Koordinációs Osztály
16.2. Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

19

18.

Mindösszesen

459

3. A Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Balassagyarmati Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4. Építésügyi Osztály
1.5. Foglalkoztatási Osztály
1.6. Földhivatali Osztály
1.7. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

95

3.

2. Bátonyterenyei Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

37

4.

3. Pásztói Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

56

5.

4. Rétsági Járási Hivatal
4.1. Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Foglalkoztatási Osztály
4.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és
közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

42

6.

5. Salgótarjáni Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi Osztály
5.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.5. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5.6. Foglalkoztatási Osztály
5.7. Földhivatali Osztály
5.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

140

7.

6. Szécsényi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

35

8.

Mindösszesen

 

405

4. A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

15. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Pest Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 2900 fő.

2. A Pest Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

24

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

3

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

6

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Bányászati Osztály
7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.3. Közlekedési Képzési és Vizsgáztatási Osztály
7.4. Közlekedési Útügyi Osztály
7.5. Közlekedési Műszaki Engedélyezési és Vizsgáztatási Osztály
7.6. Közlekedési Szolgáltatás Engedélyezési és Ellenőrzési Osztály

- bányafelügyeleti feladatok
- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

163

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Állategészségügyi Osztály
8.2. Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

84

10.

9. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
9.1. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály
9.2. Bűnmegelőzési, Mediációs és Áldozatsegítő Osztály
9.3. Szociális Osztály
9.4. Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

74

11.

10. Foglalkoztatási Főosztály
10.1. Közfoglalkoztatási Osztály
10.2. Munkaerőpiaci Osztály
10.3. Alapkezelő Osztály
10.4. Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
10.5. Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

97

12.

11. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
11.1. Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
11.2. Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály
11.3. Hulladékgazdálkodási Osztály
11.4. Levegő- és Zajvédelmi Osztály
11.5. Kármentesítési Osztály
11.6. Természetvédelmi Osztály
11.7. Környezetvédelmi Mérőközpont

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

211

13.

12. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
12.1. Erdőfelügyeleti Osztály
12.2. Erdőtervezési Osztály
12.3. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

49

14.

13. Földhivatali Főosztály
13.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
13.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

40

15.

14. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
14.1. Építésügyi Osztály
14.2. Hatósági Osztály 1.
14.3. Hatósági Osztály 2.
14.4. Oktatási Osztály
14.5. Törvényességi Felügyeleti Osztály
14.6. Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt Jelentőségű Ügyek Osztálya

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

93

16.

15. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1. Pénzügyi Osztály
15.2. Számviteli Osztály
15.3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály
15.4. Informatikai Osztály 1.
15.5. Informatikai Osztály 2.
15.6. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

156

17.

16. Jogi és Koordinációs Főosztály
16.1. Humánpolitikai Osztály 1.
16.2. Humánpolitikai Osztály 2.
16.3. Igazgatási Osztály
16.4. Jogi Osztály
16.5. Perképviseleti Osztály
16.6. Koordinációs és Szervezési Osztály
16.7. Ügyfélszolgálati Osztály
16.8. Ügykezelési Osztály

- humánpolitikai feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok
- koordinációs feladatok

107

18.

Mindösszesen

1110

3. A Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Aszódi Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

28

3.

2. Budakeszi Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Okmányirodai Osztály
2.3. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.4. Foglalkoztatási Osztály
2.5. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

119

4.

3. Ceglédi Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági Osztály
3.3. Gyámügyi Osztály
3.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.5. Építésügyi Osztály
3.6. Foglalkoztatási Osztály
3.7. Földhivatali Osztály
3.8. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

157

5.

4. Dabasi Járási Hivatal
4.1. Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.4. Foglalkoztatási Osztály
4.5. Földhivatali Osztály
4.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

96

6.

5. Dunakeszi Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi Osztály
5.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok

78

7.

6. Érdi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Okmányirodai Osztály
6.3. Hatósági Osztály
6.4. Gyámügyi Osztály
6.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.7. Foglalkoztatási Osztály
6.8. Földhivatali Osztály
6.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

195

8.

7. Gödöllői Járási Hivatal
7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági Osztály
7.3. Gyámügyi Osztály
7.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.5. Építésügyi Osztály
7.6. Foglalkoztatási Osztály
7.7. Földhivatali Osztály
7.8. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

216

9.

8. Gyáli Járási Hivatal
8.1. Kormányablak Osztály
8.2. Okmányirodai Osztály
8.3. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.4. Építésügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok

63

10.

9. Monori Járási Hivatal
9.1. Kormányablak Osztály
9.2. Okmányirodai Osztály
9.3. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9.5. Foglalkoztatási Osztály
9.6. Földhivatali Osztály
9.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

142

11.

10. Nagykátai Járási Hivatal
10.1. Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági Osztály
10.3. Gyámügyi Osztály
10.4. Foglalkoztatási Osztály
10.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

78

12.

11. Nagykőrösi Járási Hivatal
11.1. Okmányirodai Osztály
11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
11.3. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok

36

13.

12. Pilisvörösvári Járási Hivatal
12.1. Okmányirodai Osztály
12.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

33

14.

13. Ráckevei Járási Hivatal
13.1. Okmányirodai Osztály
13.2. Hatósági Osztály
13.3. Gyámügyi Osztály
13.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
13.5. Foglalkoztatási Osztály
13.6. Földhivatali Osztály
13.7. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

109

15.

14. Szentendrei Járási Hivatal
14.1. Okmányirodai Osztály
14.2. Hatósági Osztály
14.3. Gyámügyi Osztály
14.4. Építésügyi Osztály
14.5. Foglalkoztatási Osztály
14.6. Földhivatali Osztály
14.7. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

127

16.

15. Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
15.1. Okmányirodai Osztály
15.2. Hatósági Osztály
15.3. Gyámügyi Osztály
15.4. Építésügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok

87

17.

16. Szobi Járási Hivatal
16.1. Okmányirodai Osztály
16.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

30

18.

17. Váci Járási Hivatal
17.1. Kormányablak Osztály
17.2. Okmányirodai Osztály
17.3. Hatósági Osztály
17.4. Gyámügyi Osztály
17.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
17.6. Építésügyi Osztály
17.7. Foglalkoztatási Osztály
17.8. Földhivatali Osztály
17.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok

160

19.

18. Vecsési Járási Hivatal
18.1. Kormányablak Osztály
18.2. Okmányirodai Osztály
18.3. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

36

20.

Mindösszesen

 

1790

4. A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

16. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Somogy Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1280 fő.

2. A Somogy Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

5

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

2

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

51

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

37

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

24

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

152

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

38

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
12.4. Alapkezelő Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok

- rehabilitációs igazgatási feladatok

67

14.

13. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
13.1. Erdészeti Osztály
13.2. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

35

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

- földhivatali feladatok

15

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

37

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi Osztály
16.2. Számviteli Osztály
16.3. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.4. Informatikai Osztály
16.5. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

140

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1 Humánpolitikai, Szervezési és Koordinációs Osztály
17.2. Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

34

19.

Mindösszesen

643

3. A Somogy Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Barcsi Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály
1.4. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

46

3.

2. Csurgói Járási Hivatal
2.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

31

4.

3. Fonyódi Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Okmányirodai Osztály
3.3. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

75

5.

4. Kaposvári Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Okmányirodai Osztály
4.3. Hatósági Osztály
4.4. Gyámügyi Osztály
4.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
4.7. Foglalkoztatási Osztály
4.8. Földhivatali Osztály
4.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

194

6.

5. Marcali Járási Hivatal
5.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
5.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.4. Építésügyi Osztály
5.5. Foglalkoztatási Osztály
5.6. Földhivatali Osztály
5.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

79

7.

6. Nagyatádi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.4. Foglalkoztatási Osztály
6.5. Földhivatali Osztály
6.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

71

8.

7. Siófoki Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.4. Építésügyi Osztály
7.5. Foglalkoztatási Osztály
7.6. Földhivatali Osztály
7.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

121

9.

8. Tabi Járási Hivatal
8.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

20

10.

Mindösszesen

 

637

4. A Somogy Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

17. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1925 fő.

2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

4

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

2

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

65

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály 1.
8.5. Növény- és Talajvédelmi Osztály 2.

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

96

10.

9. Népegészségügyi Főosztály    
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

24

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

243

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály 1.
11.3. Szociális és Gyámügyi Osztály 2.

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

86

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Alapkezelő Osztály
12.3. Munkaerőpiaci Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

92

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
13.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

45

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

23

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

58

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.3. Informatikai Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

116

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai, Jogi és Perképviseleti Osztály
17.2. Koordinációs és Szervezési Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

46

19.

Mindösszesen

906

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Baktalórántházai Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

35

3.

2. Csengeri Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

30

4.

3. Fehérgyarmati Járási Hivatal
3.1. Okmányirodai Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

70

5.

4. Ibrányi Járási Hivatal
4.1. Okmányirodai Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok

34

6.

5. Kemecsei Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

23

7.

6. Kisvárdai Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.4. Építésügyi Osztály
6.5. Foglalkoztatási Osztály
6.6. Földhivatali Osztály
6.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

116

8.

7. Mátészalkai Járási Hivatal
7.1. Kormányablak Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.4. Építésügyi Osztály
7.5. Foglalkoztatási Osztály
7.6. Földhivatali Osztály
7.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

140

9.

8. Nagykállói Járási Hivatal
8.1. Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
8.3. Foglalkoztatási Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

37

10.

9. Nyírbátori Járási Hivatal
9.1. Kormányablak Osztály
9.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
9.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9.4. Építésügyi Osztály
9.5. Foglalkoztatási Osztály
9.6. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok

88

11.

10. Nyíregyházi Járási Hivatal
10.1. Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági Osztály 1.
10.3. Hatósági Osztály 2.
10.4. Gyámügyi Osztály
10.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
10.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
10.7. Foglalkoztatási Osztály
10.8. Földhivatali Osztály
10.9. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

313

12.

11. Tiszavasvári Járási Hivatal
11.1. Kormányablak Osztály
11.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
11.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

44

13.

12. Vásárosnaményi Járási Hivatal
12.1. Okmányirodai Osztály
12.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
12.3. Foglalkoztatási Osztály
12.4. Földhivatali Osztály
12.5. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

70

14.

13. Záhonyi Járási Hivatal
13.1. Okmányirodai Osztály
13.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

19

15.

Mindösszesen

1019

4. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

18. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Tolna Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 925 fő.

2. A Tolna Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

3

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

2

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

45

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Földművelésügyi Osztály
8.4. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földművelésügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

55

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály
9.3. Sugáregészségügyi Decentrum

népegészségügyi feladatok

22

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály
10.3. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.4. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.5. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

115

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

29

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaügyi Osztály
12.3. Alapkezelő Osztály
12.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

51

14.

13. Földhivatali Főosztály
13.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
13.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

14

15.

14. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
14.1. Építésügyi Osztály
14.2. Oktatási és Hatósági Osztály
14.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

27

16.

15. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
15.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
15.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
15.3. Informatikai Osztály
15.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

75

17.

16. Jogi és Koordinációs Főosztály
16.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
16.2. Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

31

18.

Mindösszesen

473

3. A Tolna Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Bonyhádi Járási Hivatal
1.1. Kormányablak Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4. Foglalkoztatási Osztály
1.5. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

63

3.

2. Dombóvári Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Építésügyi Osztály
2.4. Foglalkoztatási Osztály
2.5. Földhivatali Osztály
2.6. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

70

4.

3. Paksi Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Foglalkoztatási Osztály
3.4. Földhivatali Osztály
3.5. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

78

5.

4. Tamási Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.4. Foglalkoztatási Osztály
4.5. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

79

6.

5. Tolnai Járási Hivatal
5.1. Kormányablak Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

21

7.

6. Szekszárdi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.5. Foglalkoztatási Osztály
6.6. Földhivatali Osztály
6.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

141

8.

Mindösszesen

452

4. A Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

19. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Vas Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1105 fő.

2. A Vas Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott
feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

6

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

51

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály
8.4. Vetőmag Felügyeleti Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

47

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Közegészségügyi és Járványügyi
Osztály
9.2. Egészségfejlesztési és Igazgatási
Osztály

népegészségügyi feladatok

18

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály 1.
10.3. Egészségbiztosítási Osztály 2.
10.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

116

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

29

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

58

14.

13. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
13.1. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
13.2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály

környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

46

15.

14. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
14.1. Erdőfelügyeleti Osztály
14.2. Erdőtervezési Osztály
14.3. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

35

16.

15. Földhivatali Főosztály
15.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
15.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

16

17.

16. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
16.1. Építésügyi Osztály
16.2. Oktatási és Hatósági Osztály
16.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

36

18.

17. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
17.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
17.2. Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály
17.3. Informatikai Osztály
17.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

94

19.

18. Jogi és Koordinációs Főosztály
18.1. Humánpolitikai Osztály
18.2. Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

28

20.

Mindösszesen

587

3. A Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Celldömölki Járási Hivatal
1.1. Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
1.4. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- földhivatali feladatok    

46

3.

2. Körmendi Járási Hivatal
2.1. Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4. Építésügyi Osztály
2.5. Foglalkoztatási Osztály
2.6. Földhivatali Osztály
2.7. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

92

4.

3. Kőszegi Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

31

5.

4. Sárvári Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.4. Építésügyi Osztály
4.5. Foglalkoztatási Osztály
4.6. Földhivatali Osztály
4.7. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

96

6.

5. Szentgotthárdi Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok

28

7.

6. Szombathelyi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
6.5. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.6. Foglalkoztatási Osztály
6.7. Földmérési és Földügyi Osztály
6.8. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
6.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

196

8.

7. Vasvári Járási Hivatal
7.1. Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok    

29

9.

Mindösszesen

518

4. A Vas Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

20. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1379 fő.

2. A Veszprém Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által
ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

7

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

3

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Bányászati Osztály
7.2. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.3. Közlekedési Osztály
7.4. Útügyi Osztály

- bányafelügyeletei feladatok
- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

74

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

41

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály
9.3. Laboratóriumi Decentrum
9.4. Mikrobiológiai Laboratóriumi Osztály

népegészségügyi feladatok

79

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály
10.3. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.4. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.5. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

161

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztály
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

35

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

52

14.

13. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
13.1. Erdészeti Osztály
13.2. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

38

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

12

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

34

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály
16.3. Informatikai Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

81

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály
17.2. Koordinációs és Jogi Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

27

19.

Mindösszesen

648

3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Ajkai Járási Hivatal
1.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
1.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
1.3. Foglalkoztatási Osztály
1.4. Földhivatali Osztály
1.5. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

76

3.

2. Balatonalmádi Járási Hivatal
2.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
2.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
2.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

34

4.

3. Balatonfüredi Járási Hivatal
3.1. Kormányablak Osztály
3.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
3.3. Építésügyi Osztály
3.4. Foglalkoztatási Osztály
3.5. Földhivatali Osztály
3.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

86

5.

4. Devecseri Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.4. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

33

6.

5. Pápai Járási Hivatal
5.1 Kormányablak és Okmányirodai Osztály
5.2. Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi Osztály
5.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.5. Építésügyi Osztály
5.6. Foglalkoztatási Osztály
5.7. Földhivatali Osztály
5.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

124

7.

6. Sümegi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
6.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
6.3. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

28

8.

7. Tapolcai Járási Hivatal
7.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
7.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
7.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7.4. Foglalkoztatási Osztály
7.5. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

75

9.

8. Várpalotai Járási Hivatal
8.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
8.2. Hatósági Osztály
8.3. Gyámügyi Osztály
8.4. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

48

10.

9. Veszprémi Járási Hivatal
9.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
9.2. Működést Támogató Osztály
9.3. Hatósági Osztály
9.4. Gyámügyi Osztály
9.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
9.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
9.7. Foglalkoztatási Osztály
9.8. Földhivatali Osztály
9.9. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

192

11.

10. Zirci Járási Hivatal
10.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály
10.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály
10.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
10.4. Foglalkoztatási Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok

35

12.

Mindösszesen

 

731

4. A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

21. függelék a 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás mellékletéhez

A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei, szervezeti egységeinek feladatai, szervezeti felépítése, szervezeti ábrája és létszámkerete

1. A Zala Megyei Kormányhivatal teljes létszámkerete 1094 fő.

2. A Zala Megyei Kormányhivatal

A

B

C

1.

szervezeti egység/vezető megjelölése

szervezeti egység/vezető által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Kormánymegbízott

kormánymegbízottnál meghatározott feladatok

1

3.

2. Főigazgató

főigazgatónál meghatározott feladatok

1

4.

3. Igazgató

igazgatónál meghatározott feladatok

1

5.

4. Kormánymegbízotti Kabinet

kabineti feladatok

5

6.

5. Védelmi Bizottság Titkársága

védelmi igazgatási feladatok

1

7.

6. Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőrzési feladatok

2

8.

7. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
7.1. Fogyasztóvédelmi Osztály
7.2. Közlekedési Osztály
7.3. Útügyi Osztály

- fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatok
- közlekedési feladatok

46

9.

8. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály
8.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály
8.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály

- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok

40

10.

9. Népegészségügyi Főosztály
9.1. Járványügyi Osztály
9.2. Közegészségügyi Osztály

népegészségügyi feladatok

14

11.

10. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
10.1. Családtámogatási Osztály
10.2. Egészségbiztosítási Osztály
10.3. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
10.4. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály
10.5. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

- családtámogatási feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

130

12.

11. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
11.1. Igazságügyi Osztálya
11.2. Szociális és Gyámügyi Osztály

- szociális és gyámügyi feladatok
- igazságügyi feladatok
- lakáscélú állami támogatási feladatok

32

13.

12. Foglalkoztatási Főosztály
12.1. Közfoglalkoztatási Osztály
12.2. Munkaerőpiaci Osztály
12.3. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály
12.4. Alapkezelő Osztály

- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok (NFA)
- munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok

51

14.

13. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
13.1. Erdészeti Osztály
13.2. Földművelésügyi Osztály

- földművelésügyi feladatok
- erdészeti feladatok

35

15.

14. Földhivatali Főosztály
14.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály
14.2. Földmérési és Földügyi Osztály

földhivatali feladatok

11

16.

15. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
15.1. Építésügyi Osztály
15.2. Oktatási és Hatósági Osztály
15.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály

- építésügyi feladatok
- általános hatósági feladatok
- megyei hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- törvényességi felügyeleti feladatok

44

17.

16. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
16.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály
16.2. Beszerzési és Üzemeltetési Osztály
16.3. Informatikai Osztály
16.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály

- gazdasági feladatok
- pénzügyi és számviteli feladatok
- informatikai feladatok

86

18.

17. Jogi és Koordinációs Főosztály
17.1. Jogi, Perképviseleti és Humánpolitikai Osztály
17.2. Koordinációs és Szervezési Osztály

- humánpolitikai feladatok
- koordinációs feladatok
- jogi feladatok
- perképviseleti feladatok

52

19.

Mindösszesen

552

3. A Zala Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

A

B

C

1.

járási hivatal
szervezeti egységeinek megjelölése

a járási hivatal
által ellátott feladatok megjelölése

létszám

2.

1. Letenyei Járási Hivatal
1.1. Hatósági, Gyámügyi és Okmányirodai Osztály
1.2. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok    

30

3.

2. Lenti Járási Hivatal
2.1. Kormányablak Osztály
2.2. Gyámügyi és Hatósági Osztály
2.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2.4. Foglalkoztatási Osztály
2.5. Földhivatali Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    

51

4.

3. Zalaszentgróti Járási Hivatal
3.1. Hatósági, Gyámügyi és Okmányirodai Osztály
3.2. Földhivatali Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- földhivatali feladatok    

26

5.

4. Keszthelyi Járási Hivatal
4.1. Kormányablak Osztály
4.2. Építésügyi, Hatósági és Gyámügyi Osztály
4.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
4.4. Foglalkoztatási Osztály
4.5. Földhivatali Osztály
4.6. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

110

6.

5. Nagykanizsai Járási Hivatal
5.1. Okmányirodai Osztály
5.2. Építésügyi és Hatósági Osztály
5.3. Gyámügyi Osztály
5.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
5.5. Foglalkoztatási Osztály
5.6. Földhivatali Osztály
5.7. Népegészségügyi Osztály

- okmányirodai feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

142

7.

6. Zalaegerszegi Járási Hivatal
6.1. Kormányablak Osztály
6.2. Hatósági Osztály
6.3. Gyámügyi Osztály
6.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
6.5. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
6.6. Foglalkoztatási Osztály
6.7. Földhivatali Osztály
6.8. Népegészségügyi Osztály

- ügyfélszolgálati feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok    
- népegészségügyi feladatok

183

19.

Mindösszesen

542

4. A Zala Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!