nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2015. (IV. 2.) BM OKF utasítás
a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2015. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről
2015-04-03
2016-03-11
1

1/2015. (IV. 2.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2015. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről1

Az emberi életet, a testi épséget és egészséget, az anyagi javakat veszélyeztető hatások, különös tekintettel a rendkívüli időjárás hatása, valamint a vizek kártétele elleni védekezés magas szintű végrehajtása, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 23. § (4) bekezdés g) pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 76–77. §-ában, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 46–55. §-ában foglaltak egységes végrehajtása érdekében a polgári védelmi szervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2015. évi felkészítési rendjéről, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva kiadom az alábbi utasítást:

I. Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya kiterjed a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), annak területi és helyi szerveire, a polgári védelmi szervezetekre, az önkéntes mentőszervezetekre, valamint a szakirányítás tekintetében kijelölt közbiztonsági referensekre.

2. § Az utasítás alkalmazásában katasztrófavédelmi felkészítés azon elméleti képzések (alapképzés, szakkiképzés, továbbképzés, valamint vezetői képzés) és gyakorlatok összessége (riasztási, mozgósítási, rendszerbeállító, minősítő gyakorlat), amelyek biztosítják a szervezetek és személyek szakszerű és hatékony alkalmazásának lehetőségét.

3. § A katasztrófavédelmi felkészítéseket jelen utasítás hatálybalépését követően legkésőbb 2015. december 15-ig kell megszervezni és végrehajtani.

4. § A katasztrófavédelmi igazgató intézkedik a végrehajtott katasztrófavédelmi felkészítések adatainak, a polgári védelmi adatszolgáltatási (KAP online) rendszerbe történő 3 munkanapon belüli feltöltésére.

5. § A katasztrófavédelmi felkészítésekről a BM OKF Kommunikációs Szolgálata, valamint a katasztrófavédelmi igazgatóságok szóvivői útján a közvélemény rendszeres tájékoztatást kap.

II. A katasztrófavédelmi felkészítések rendje

6. § A polgári védelmi szervezetek megfelelő katasztrófavédelmi felkészítésével el kell érni, hogy önállóan, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szervek irányításával képesek legyenek biztonságosan és szakszerűen végrehajtani az élet és anyagi javak védelme érdekében végzett feladataikat.

7. § A katasztrófavédelmi igazgatóságok a polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítéseit a katasztrófavédelmi kirendeltségek és hivatásos tűzoltó parancsnokságok bevonásával szervezik és hajtják végre.

8. § A polgári védelmi szervezetek egészségügyi, lakosságvédelmi, logisztikai, infokommunikációs, valamint műszaki és kárfelszámoló feladatokat ellátó állományát alapképzésben, annak megléte esetén szakkiképzésben kell részesíteni.

9. § Vezetői képzésben kell részesíteni azon települési és területi polgári védelmi szervezetek vezető beosztású tagjait, akik korábban vezetői képzésben nem részesültek.

10. § Valamennyi elméleti és gyakorlati felkészítést úgy kell megszervezni, hogy a tagok és a beosztott személyek alkalmazhatók legyenek a rendkívüli időjárás hatása, valamint a vizek kártétele elleni lakosságvédelmi feladatokra.

11. § A katasztrófavédelmi felkészítések során oktatni kell az azonnali beavatkozást igénylő mentési, kárelhárítási feladatok végrehajtását, és biztosítani kell a gyakorlati megvalósítás készségszintű elsajátítását.

12. § Az állományt fel kell készíteni a normaidőn belüli megalakítási helyen történő megjelenésre, a feladat megkezdésére és a beosztásnak megfelelő szakszerű feladat végrehajtásra, amely magában foglalja az egészségügyi, lakosságvédelmi, logisztikai, infokommunikációs, valamint a műszaki és kárfelszámoló szakfeladatokat.

13. § Az I. és a II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében a 2012-ben szakkiképzésben részesült polgári védelmi szervezetek állományát, valamint a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések esetében a 2010-ben szakkiképzésben részesült települési polgári védelmi szervezetek állományát továbbképzésben kell részesíteni.

14. § A megalakított munkahelyi polgári védelmi szervezetek által tartott képzéseket a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság figyelemmel kíséri és ellenőrzi.

15. § A központi polgári védelmi szervezet egységeinek felkészítését a BM OKF végzi.

16. § A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítéséről a katasztrófavédelmi igazgatóságok – a katasztrófavédelmi kirendeltségek bevonásával – a megyei (fővárosi) védelmi bizottság elnökével, az érintett település polgármesterével, a munkahelyi polgári védelmi szervezet vezetőjével, a 21. §-ban felsorolt szervezetekkel egyeztetett felkészítési ütemtervet készítenek, és ezen utasítás hatálybalépését követő 15 napon belül felterjesztik az országos polgári védelmi főfelügyelő részére.

17. § A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítési ütemterveit a mellékletben és annak függelékeiben meghatározott minta alapján kell elkészíteni és felterjeszteni.2

18. § A katasztrófavédelmi felkészítési ütemterv részét képezi a finanszírozási terv, amelyet a katasztrófavédelmi igazgatóságok műszaki osztálya tervez és készít el a katasztrófavédelmi igazgatóságok gazdasági igazgatóhelyetteseinek jóváhagyásával. A terv tartalmazza a felkészítés anyag- és eszközigényét, valamint a szükséges szállítási és anyagmozgatási igények biztosítását a források megjelölésével.

19. § A katasztrófavédelmi felkészítési ütemtervet a BM OKF Költségvetési Főosztály vezetőjének hozzájárulását követően az országos polgári védelmi főfelügyelő hagyja jóvá.

20. § A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi felkészítésein a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél közösségi szolgálatot teljesítő diákok is részt vehetnek.

21. § A katasztrófavédelmi felkészítésekbe a katasztrófavédelmi igazgatóságok bevonhatják a katasztrófák elhárításában közreműködő állami és civil szervezeteket, különösen:

a) a karitatív szervezeteket,

b) az önkéntes tűzoltó egyesületeket,

c) a vízügyi igazgatóságokat,

d) a mentőszolgálatot,

e) a polgárőrséget,

f) a megyei (fővárosi) polgári védelmi szövetségeket,

g) a megyei (fővárosi) tűzoltó szövetségeket.

22. § Az önkéntes mentőszervezetek továbbképzéséről, megfelelő szintű elméleti és gyakorlati felkészültségéről gondoskodni kell.

23. § A 2015. év kiemelt feladata az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken a települési önkéntes mentőszervezetek felkészítése. A települési önkéntes mentőszervezetek katasztrófavédelmi felkészítését a köteles szervezeteknél előírt alapképzés szerint kell végrehajtani.

24. § A minősített megyei önkéntes mentőszervezetek részére évente, a járási önkéntes mentőszervezetek részére kétévente, a települési önkéntes mentőszervezetek részére háromévente kell gyakorlatot tartani. Részükre a rendszerbeállító és minősítő gyakorlat egy időben is megtartható.

25. § A települési önkéntes mentőszervezetek részére tartandó gyakorlatok levezetési tervének elkészítéséért a hivatásos tűzoltó parancsnok a felelős. A katasztrófavédelmi kirendeltségre felterjesztett levezetési tervet a polgári védelmi felügyelő egyetértését követően a katasztrófavédelmi kirendeltségvezető hagyja jóvá.

26. § A költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek elméleti felkészítései és gyakorlatai összevonhatóak.

III. A közbiztonsági referensek felkészítésének rendje

27. § A közbiztonsági referenseket a tanfolyamszerű felkészítésükről, minősítésükről, munkájuk szakirányításáról, valamint munkaokmányaikról szóló 3/2013. (VI. 3.) BM OKF utasításnak megfelelően kell felkészíteni.

28. § A felkészítések során ki kell térni különösen:

a) a közelmúltban bekövetkezett jogszabályi változások ismertetésére,

b) a veszélyelhárítási tervek tartalmára,

c) a rendkívüli időjárás hatása elleni védekezési feladatokra,

d) a vis maior pályázatokra, a támogatás benyújtásának menetére, tapasztalataira,

e) a hatósági feladatokban való közreműködésükre,

f) a vizek kártétele elleni védekezési feladatokra,

g) az elmúlt időszakban bekövetkezett rendkívüli események helyi szintű tapasztalatainak feldolgozására,

h) az illetékességi területen bekövetkezett káreseménytípusok kezelésére, önkormányzati feladataira,

i) a polgári védelmi szervezetek megalakításával, felkészítésével kapcsolatos feladatokra.

29. § A katasztrófavédelmi igazgató a közbiztonsági referens tevékenységét meghatározó jogszabályváltozások vagy más bekövetkezett események miatt soron kívül katasztrófavédelmi felkészítést rendelhet el, különösen az alábbi témakörökben:

a) vízkár-elhárítási feladatok, ár- és belvizek elleni védekezés,

b) földtani veszélyforrások következményeinek felszámolása,

c) veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés,

d) veszélyes áruk szállítása során bekövetkező balesetek kezelése,

e) rendkívüli időjárás következményeinek kezelése.

IV. Záró rendelkezések

30. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!