nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás
a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről
2015-08-16
2016-07-16
3
Jogszabály

4/2015. (IV. 10.) BM utasítás

a Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 46. § tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva

a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az utasítás hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed a Belügyminisztériumra (a továbbiakban: BM), a BM fejezeti kezelésű előirányzataira, a központi kezelésű előirányzatokra, valamint a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv).

(2) Az utasítás az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében kizárólag akkor alkalmazandó, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.), a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet vagy egyéb vonatkozó jogszabály eltérő szabályt nem állapít meg.

2. § Ezen utasítás alkalmazásában:

1. közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv: a BM közvetlen irányítása alá tartozó, nem középirányító költségvetési szerv;

2. hozzárendelt költségvetési szerv: a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, amelynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (1) bekezdése szerinti feladatait gazdasági szervezettel rendelkező, az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerint kijelölt költségvetési szerv látja el.

3. § (1) A BM – mint az Ávr. 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározottak szerinti fejezetet irányító szerv – nevében, a költségvetési szervek gazdálkodása vonatkozásában a BM gazdasági helyettes államtitkára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az Ávr.-ben meghatározott gazdálkodási feladatok tekintetében intézkedést adhat ki.

(2) A fejezetet irányító szerv részére jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat – a költségvetési szervekkel kapcsolatos előirányzat-tervezési, végrehajtási, felhasználásról való elszámolási, illetve szabályozási feladatok ellátását – a BM gazdasági helyettes államtitkára a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztályon (a továbbiakban: BM PEF) keresztül a középirányító szervek és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek bevonásával, közreműködésével végzi.

(3) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, hatálybalépését követően várhatóan költségvetési, pénzügyi hatást kifejtő jogszabályt, illetve a Kormány normatív határozatát tartalmazó előterjesztés tervezetét, illetve az ahhoz kapcsolódó hatásvizsgálati lapot és az azt megalapozó számításokat – a belső koordinációt megelőzően, a szakmai előkészítés keretében – a javaslattevő szervezeti egység, illetve szerv a BM PEF-fel előzetesen egyezteti.

(4) A (3) bekezdés szerinti előzetes egyeztetési kötelezettségtől kivételesen el lehet térni, amennyiben a tervezet előkészítését állami vezető utasítására haladéktalanul kell végrehajtani.

4. § A BM Informatikai Főosztály, a BM Személyügyi Főosztály, a BM PEF, a BM Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály, a BM Műszaki Főosztály és a BM Ellenőrzési Főosztály az ellenőrzések előkészítése, végrehajtása, a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata és a szükséges operatív beavatkozások előkészítése, valamint ügyintézés érdekében eseti adatszolgáltatások bekérésére jogosult.

II. Fejezet

Középirányító szerv, hozzárendelt költségvetési szerv

5. § A középirányító szerv vezetője – az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre is kiterjedő hatállyal, a középirányító szerv és az általa irányított szervek feladat- és hatásköreinek figyelembevételével – a gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat belső szabályzatban határozza meg.

1. A középirányító szervek gazdálkodási feladatai

6. § A középirányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében a következő feladatokat látja el:

a) közreműködik a költségvetési keretszámok intézményszintű lebontásában, címszintű összesítésében;

b) közreműködik a költségvetési szervek költségvetésének (költségvetési javaslat, kincstári költségvetés, elemi költségvetés) összeállításában. Ennek keretében a középirányító szerv

ba) javaslatot tesz a költségvetési szerv költségvetési javaslata összeállításának módszertanához;

bb) a BM gazdasági helyettes államtitkára által meghatározott követelmények, módszertan és előírások alapján, a gazdálkodáshoz rendelkezésre álló információk – a költségvetési engedélyezett és a tényleges létszám várható alakulása, a feladatváltozásokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdések – alapján elkészítteti a költségvetési javaslatot az elkészítésért felelős költségvetési szervvel, közreműködik azok egyeztetésében, elkészíti a szükséges összesítéseket, és megküldi a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

bc) a BM gazdasági helyettes államtitkára által megállapított kincstári költségvetés alapján kincstári ügyfelekre lebontva elkészíti az irányításuk alá tartozó költségvetési szerv kincstári költségvetését, és számszaki ellenőrzés után megküldi azt a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

bd) elkészítteti a költségvetési szerv elemi költségvetését, amelyet az ellenőrzés és a megfelelő összesítések elvégzését követően további feldolgozás céljából megküld a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

be) a bb)–bd) alpontban foglalt feladatokat a jogszabályokban a költségvetési szerv és a BM gazdasági helyettes államtitkára részére biztosított határidő között, a BM gazdasági helyettes államtitkára által meghatározott határidőre végzi el;

c) szervezi, irányítja és ellenőrzi a költségvetési szerv által ellátandó szakmai alapfeladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, anyagi feltételeket, melynek keretében

ca) gondoskodik a középirányító szervnél központilag kezelt előirányzatoknak az irányítása alá tartozó költségvetési szerv részére történő évközi átadásáról;

cb) javaslatot tesz a BM gazdasági helyettes államtitkára részére a zárolások költségvetési intézményi szintre történő lebontására, jóváhagyás után gondoskodik az érintett szervek értesítéséről;

cc) javaslatot tesz a BM PEF részére az évközi előirányzat-módosítások költségvetési intézményi szintre történő lebontására, jóváhagyás után gondoskodik az érintett szervek értesítéséről;

cd) gondoskodik az időarányostól eltérő többletkifizetések miatti előirányzatkeret-előrehozatali kérelmek koordinálásáról, a BM PEF részére történő továbbításáról és a költségvetési szerv értesítéséről;

ce) ellenőrzi a havi előirányzat-felhasználási keretnyitásokat;

cf) nyilvántartja a költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításait, és tájékoztatja arról a BM PEF-et;

cg) a költségvetési szerv likviditási helyzetét folyamatosan figyeli, elemzi, értékeli, likviditási problémák esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, tájékoztatást ad a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

ch) külön felhatalmazás alapján lebonyolítja a központi beruházási munkákat, figyelemmel kíséri az előirányzatok és előirányzat-felhasználások alakulását, jelentést készít a BM gazdasági helyettes államtitkára részére a beruházások készültségéről;

ci) közreműködik a központi bérszámfejtő rendszer működtetésében, a személyi és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat feletti jogosultsággal nem rendelkező intézmények részére lebonyolítja és koordinálja a személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolásokat és közteherfizetéseket;

cj) teljesíti a jogszabályban, illetve a BM gazdasági helyettes államtitkára által előírt, saját és az irányított szerveket érintő adatszolgáltatásokat, elvégzi a szükséges összesítéseket, ellenőrzéseket;

ck) a szakmai feladatokkal kapcsolatosan iránymutatásokat, intézkedéseket ad ki, figyelemmel kíséri az azokban bekövetkező változásokat;

cl) folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapított költségvetési keret és a szakmai feladatok ellátásának összhangját, szükség esetén a BM gazdasági helyettes államtitkára felé jogszabály-módosítást kezdeményez;

cm) a belső ellenőrzési tevékenység ellátása során szabályszerűségi ellenőrzést, pénzügyi ellenőrzést, rendszerellenőrzést, teljesítmény-ellenőrzést, valamint informatikai ellenőrzést, végez;

d) közreműködik az Áht.-ban, az Ávr.-ben és a külön jogszabályban a költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok részére előírt költségvetési beszámolók, időközi mérlegjelentések, időközi költségvetési jelentések elkészíttetésében, értékelésében, felülvizsgálatában, a beszámolók, mérlegjelentések tekintetében a BM gazdasági helyettes államtitkára és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által történt felülvizsgálatot követő visszaigazolásában, valamint egyéb adatszolgáltatások elkészítésében. Ennek keretében a középirányító szerv

da) a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a gazdálkodásról – a BM gazdasági helyettes államtitkára iránymutatásának megfelelően – elkészítteti az éves elemi költségvetési beszámolókat, a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást, valamint az időközi mérlegjelentéseket, a szükséges ellenőrzéseket – így különösen a számszaki egyezőséget és a főkönyvi kivonattal való egyezőséget – és összesítéseket követően felülvizsgálat, jóváhagyás és további feldolgozás céljából megküldi a BM gazdasági helyettes államtitkára részére;

db) az elemi költségvetési beszámoló és költségvetési maradvány jóváhagyását követően gondoskodik a költségvetési szervek beszámolójának és költségvetési maradványának visszaigazolásáról;

e) javaslatot tesz és közreműködik a költségvetési szerv, valamint a rendelkezésére bocsátott vagy általa kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának megállapítása, illetve jóváhagyása tekintetében, ideértve a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználási céljának, rendeltetésének felülvizsgálatát;

f) meghatározza a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, az előirányzatok felhasználása, a finanszírozás, továbbá a költségvetési beszámoló elkészítése részletes rendjét, amelynek keretében a középirányító szerv a belső eljárásrendjének megfelelően utasításokat, intézkedéseket, körleveleket adhat ki;

g) a BM gazdasági helyettes államtitkára kezdeményezésére javaslatot tesz és közreműködik

ga) a költségvetési szervek létszám-előirányzatának jóváhagyása tekintetében;

gb) a költségvetési szervek költségvetésének – ideértve a létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodást is – felhasználására vonatkozó irányelv, iránymutatás elkészítésében;

h) javaslatot tesz, illetve közreműködik a BM hatáskörébe utalt előirányzat-módosítási, -átcsoportosítási, -zárolási, -törlési és -felhasználási jogkörök gyakorlása tekintetében.

2. Munkamegosztási megállapodás

7. § (1) A hozzárendelt költségvetési szerv az Ávr. 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait a BM gazdasági helyettes államtitkára által kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el.

(2) Az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja szerinti munkamegosztási megállapodást – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – az Ávr. 9. § (5a) bekezdésére tekintettel a BM gazdasági helyettes államtitkára hagyja jóvá.

(3) Az ugyanazon középirányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek között létrejövő munkamegosztási megállapodást a középirányító szerv vezetője hagyja jóvá. A középirányító szerv vezetője a megállapodást az aláírást követő 15 napon belül tájékoztatás céljából megküldi a BM PEF részére.

III. Fejezet

A központi költségvetés tervezése

3. Központi költségvetés tervezése

8. § (1) A fejezet éves költségvetési javaslatát (a továbbiakban: költségvetési javaslat) – az államháztartásért felelős miniszter által az Áht. 13. § (1) bekezdés szerint közzétett tájékoztatót (tervezési tájékoztató) alapul véve – a BM PEF állítja össze a költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek javaslata és adatszolgáltatása alapján.

(2) A költségvetési tervezés során – az Ávr. 16. § (1) bekezdésben és az Ávr. 17. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott feladatok keretében – a BM PEF

a) meghatározza a fejezet költségvetési cím (alcím) rendjét, a szövegjavaslattal összefüggő elvárásokat, határidőket;

b) tájékoztatást ad a kiadási, bevételi, támogatási keretszámokról, a kiemelt előirányzatokról, a költségvetési létszámról;

c) rögzíti a szerkezeti változásokat és szintrehozást, valamint a tervezés évében megvalósult előirányzat-változásoknak a tervezés irányszámaiban való számbavétele lehetőségét, illetve módját;

d) gondoskodik az előírt nyomtatványok és számítástechnikai programok továbbításáról, közreadásáról;

e) költségvetési szervek bevonásával véglegezi a költségvetési javaslatot és az annak alátámasztására szolgáló szöveges indokolást, majd az államháztartásért felelős miniszterrel történt egyeztetés után szöveges indokolással ellátva benyújtja a miniszter részére jóváhagyásra;

f) gondoskodik a miniszter által jóváhagyott költségvetési javaslat államháztartásért felelős miniszterhez történő megküldéséről.

(3) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a középirányító irányítása alatt álló, valamint a hozzárendelt költségvetési szervekkel folytatott egyeztetés eredményeként készíti el a költségvetési javaslatot.

(4) A javaslatot a középirányító szerv – a saját és az általa irányított költségvetési szervek tekintetében –, a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv, továbbá a hozzárendelt költségvetési szerv, a gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerven keresztül, megküldi a BM PEF-nek. A javaslatot továbbítás előtt a küldő szervek ellenőrzik, egyeztetik, és költségvetési cím, alcím szerint összesítik.

(5) A BM PEF az (1)–(2) bekezdés szerinti feladatok végrehajtása során a középirányító szervekkel, a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervekkel és a BM szakmai főosztályokkal tart kapcsolatot.

9. § (1) Az Áht. 29. § (2) bekezdése szerinti keretszámok középirányító szervekre, közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervekre és fejezeti kezelésű előirányzatokra történő lebontását – a tervezés során rendelkezésére bocsátott információk és az ismert determinációk alapján – a BM PEF végzi el a Kormány – az Áht. 29. § (1) bekezdése szerinti – egyedi határozatát követően.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokra történő lebontáshoz szükséges adatszolgáltatást az erre kötelezett középirányító szervek, közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelője a PEF által meghatározott határidőben teljesíti.

(3) Az (1) bekezdés szerint lebontott keretszámok módosítására a BM gazdasági helyettes államtitkára jogosult.

4. Kincstári költségvetés, elemi költségvetés

10. § (1) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a BM PEF által meghatározott határidőig megküldi a saját és az általa irányított költségvetési szerv, valamint a hozzárendelt költségvetési szerv – a gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerven keresztül – előzetes kincstári költségvetését a BM PEF részére.

(2) Az előzetes kincstári költségvetés készítését a költségvetési törvényjavaslat országgyűlési tárgyalásának időszakában meg kell kezdeni. A BM PEF a tervezett előirányzatok alakulásáról folyamatosan tájékoztatja a középirányító szervet és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervet, amelyek tájékoztatják az előirányzatok változásában érintett szervet.

(3) Az előzetes kincstári költségvetéseket – tartalmi és számszaki ellenőrzést követően – a BM PEF megküldi a Kincstárhoz.

(4) A középirányító szerv – az előzetes kincstári költségvetések Kincstár általi elfogadásától számított 15 napon belül – a kincstári költségvetésről tárgyalást folytat az irányítása alá tartozó és a hozzárendelt költségvetési szervvel.

(5) A költségvetési szerv a központi költségvetési törvényben meghatározott, illetve az utasításban foglaltak szerint visszaigazolt előirányzatok alapján készíti el elemi költségvetését az Áht. 28/A. § (2) bekezdése alapján.

(6) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv saját, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szerv elemi költségvetését – költségvetési cím, alcím szerint összesítve is – a BM PEF által meghatározott határidőben megküldi a BM PEF részére. Valamennyi költségvetési szerv kincstári és elemi költségvetését külön-külön kell elkészíteni és megküldeni a BM PEF részére.

(7) A BM PEF felülvizsgálja és feldolgozza az elemi költségvetéseket, dönt azok jóváhagyásáról, és – az Ávr. 32. § (1) bekezdésének megfelelően – tárgyév február 28-ig benyújtja a Kincstárhoz. A jóváhagyott elemi költségvetéseket a BM PEF – amennyiben van, akkor a középirányító szerv vagy a hozzárendelt költségvetési szerv a gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerv útján – megküldi a költségvetési szervnek.

(8) A BM fejezeti kezelésű előirányzatai tekintetében a kincstári és elemi költségvetést – szükség esetén a szakmai kezelőkkel együttműködve – a BM PEF készíti el.

(9) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a hozzárendelt költségvetési szervet az elemi költségvetése visszaigazolását követően soron kívül tájékoztatja.

IV. Fejezet

Előirányzat-gazdálkodás

5. Előirányzat-felhasználási terv

11. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok finanszírozási tervét tárgyév január 15-ig, majd havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig a szakmai kezelőkkel egyeztetve a BM PEF készíti el és küldi meg a Kincstárhoz. A január hónapra vonatkozó teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási tervet a költségvetési évet megelőző év december 22-ig kell a Kincstár részére megküldeni.

(2) Az intézményi működési támogatások időarányostól eltérő igénybevétele, illetve a felhalmozási támogatások rendelkezésre bocsátása a költségvetési szerv indokolással alátámasztott kérelmének a BM PEF-re történő megküldésével kezdeményezhető. A BM PEF – egyetértése esetén – a költségvetési szerv kérelmének megfelelően kiállított EG-02A „Előirányzati felhasználási keret (támogatás) előrehozása időarányos havi visszapótlással”, EG-02B „Az időarányos havi ütemezéstől eltérően folyósítandó előirányzat-felhasználási keret ütemezése”, illetve az EG-02T „Teljesítésarányos támogatási előirányzat finanszírozási terv” nyomtatványt, valamint a kapcsolódó adatlapot végrehajtásra megküldi a Kincstárnak.

6. Többletbevétel

12. § (1) A költségvetési szerv többletbevételének felhasználására vonatkozó javaslatát – a keletkezés okát és a felhasználási célt is megjelölve, kiemelt előirányzat és rovat bontásban – a szolgálati út betartásával a BM PEF részére küldi meg fejezeti jóváhagyásra.

(2) A BM PEF a többletbevétel felhasználására vonatkozó javaslatot az államháztartásért felelős miniszternek továbbítja, amennyiben jogszabály ezt előírja. A költségvetési szerv többletbevételét ez esetben az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyását követően használhatja fel.

7. Előirányzat módosítása, átcsoportosítása

13. § (1) Az előirányzatok fejezetek közötti átcsoportosítására vonatkozó megállapodásokat a fejezetet irányító szerv részéről a BM közigazgatási államtitkára írja alá.

(2) Az előirányzatok fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítására vonatkozó megállapodásokat a fejezetet irányító szerv részéről

a) 100 millió forint értékhatárig a BM PEF főosztályvezetője vagy főosztályvezető-helyettese;

b) 100 millió forintot meghaladóan a BM gazdasági helyettes államtitkára

hagyja jóvá.

(3) A fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtható előirányzat-átcsoportosításra vagy előirányzat-módosításra irányuló igényt a középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv közvetlenül, a középirányító által irányított költségvetési szerv a középirányítón keresztül, a hozzárendelt költségvetési szerv gazdasági szervezettel rendelkező kijelölt költségvetési szerv útján küldi meg a BM PEF részére. Az előirányzat-átcsoportosításhoz és az előirányzat-módosításhoz mellékelni kell az átcsoportosítás vagy módosítás szükségességét, célszerűségét alátámasztó dokumentumokat, számításokat, a szöveges indoklást, valamint a kiemelt előirányzati és rovat bontást, kivéve ha a dokumentumok és a számítások, valamint a szöveges indokolás a Mavtv. szerinti minősített adatot tartalmaz.

(4) A költségvetési szervek hatáskörébe tartozó, a havi időarányos támogatási keretnyitás értékét befolyásoló előirányzat-módosításokról, -átcsoportosításokról, az elrendelésre jogosult személy az EG03i adatlapok alapján vezetett részletes analitika elektronikus úton történő megküldésével a középirányító szerv útján a BM PEF-et a Kincstár honlapján közzétett naptári rend szerinti, a keretnyitás tervének fejezethez való megküldési határidejét megelőző munkanapig tájékoztatja. A költségvetési szervek hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások, -átcsoportosítások teljes köréről az elrendelésre jogosult személy az EG03i adatlapok alapján vezetett, az aktuális PJ-02-vel egyeztetett részletes analitika elektronikus úton történő megküldésével a középirányító szerv útján a BM PEF-et tárgyhót követő hó 15-ig tájékoztatja.

(5) A fejezet által visszaigazolt, valamint a költségvetési szervek hatáskörében végzett előirányzat-átcsoportosításokat, előirányzat-módosításokat soron kívül rögzíteni kell a BM PEF által meghatározott információs rendszerben.

8. Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására irányuló igény

14. § A költségvetési szervnek a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó – indokolással ellátott – igényét a BM PEF útján a BM gazdasági helyettes államtitkára részére kell felterjeszteni további intézkedésre.

9. Pénzügyi többletigények előterjesztésének, állásfoglalások kérésének rendje

15. § (1) A költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkár felé a költségvetésével kapcsolatos támogatási többletigényeit – az azt megalapozó számításokkal és a többletigény részletes indokolásával – a középirányító szerv vagy a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv útján a BM PEF-en keresztül terjesztheti elő. A költségvetési szervnek az előterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a szerv költségvetésében az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad előirányzat, pénzeszköz nem áll rendelkezésre.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési gazdálkodással – különösen adózással, járulékfizetéssel – kapcsolatban felmerülő kérdésekben más minisztériumtól, országos hatáskörű szervtől írásbeli állásfoglalást a BM PEF egyidejű tájékoztatása mellett kérhet.

V. Fejezet

Beszámolás, zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás

16. § (1) Az éves költségvetési beszámolót a középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a BM PEF részére küldi meg. Az éves költségvetési beszámoló tartalmazza a saját, továbbá a hozzárendelt költségvetési szervek felülvizsgált és címszinten összesített éves költségvetési beszámolóját is.

(2) Az éves költségvetési beszámolót az államháztartásért felelős miniszter által az Ávr. 158. § a) pontjában meghatározott zárszámadási tájékoztató alapján, a központilag előírt nyomtatványoknak megfelelően kell elkészíteni. Az elektronikus úton előállított és a kinyomtatott űrlapok csak abban az esetben azonos értékűek a központi nyomtatvánnyal, ha a szerv vezetője és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy azt aláírta. Az aláírók felelősséggel tartoznak az adatokért, az adatokat előállító eljárások megfelelő archiválásáért.

(3) A BM PEF felülvizsgálja, és címenként jóváhagyja az éves költségvetési beszámolókat, amit a Kincstár ellenőrzése után visszaigazol.

(4) A BM PEF a középirányító szervet és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervet az éves költségvetési beszámoló elfogadásáról, valamint a számszaki beszámoló belső, illetve az előírt adatszolgáltatással való összhangjáról a tárgyévet követően június 20-ig írásban tájékoztatja.

17. § (1) A költségvetési szervek, a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelőinek zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásának részletes tartalmi és formai követelményeit a BM PEF az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatójának figyelembevételével határozza meg.

(2) A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki részét a Kincstár honlapján működtetett elektronikus program felhasználásával kell elkészíteni.

(3) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek összesített zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatását a BM PEF által megadott határidőig kell megküldeni a BM PEF részére.

(4) A zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat a BM PEF felülvizsgálja, és fejezeti szinten összesíti, majd továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek. A felülvizsgálat szempontjait az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatója tartalmazza.

10. Költségvetési maradvány

18. § (1) A költségvetési maradvány tekintetében az Ávr. 152. § (1) bekezdésben meghatározott elszámoláshoz a középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek költségvetési maradványa tekintetében a BM PEF által meghatározott határidőig megküldik az Ávr. 152. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

(2) A költségvetési maradványt a BM PEF az adatszolgáltatások alapján felülvizsgálja.

(3) Az Ávr. 152. § (1) bekezdésében meghatározott elszámolást a BM PEF készíti, és a BM gazdasági helyettes államtitkára hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szerv költségvetési maradványát a BM PEF az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyását követő 15 napon belül állapítja meg, melyről a BM PEF a középirányító szerveket és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerveket soron kívül tájékoztatja.

(5) A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv éves költségvetési beszámolója és költségvetési maradványa jóváhagyását követő 15 napon belül gondoskodik a hozzárendelt költségvetési szerv költségvetési beszámolójának és költségvetési maradványának visszaigazolásáról.

VI. Fejezet

Számvitel

19. § (1) A költségvetési szervnek a számviteli politikája kialakításánál a jogszabályi rendelkezések mellett figyelemmel kell lennie a jelen utasításban meghatározottakra, valamint az alapító okiratában és szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében rögzített szakmai feladatokra és sajátosságokra.

(2) A számviteli politikát és a mellékletét képező dokumentumokat (a továbbiakban: számviteli szabályzat) a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezetője együttes aláírásával kell kiadni. A BM Igazgatása és a fejezeti kezelésű előirányzatok számviteli szabályzatát a miniszter, valamint a BM gazdasági helyettes államtitkára aláírásával kell kiadni.

(3) A BM PEF – a fejezet költségvetési beszámolási és könyvvezetési feladatainak egységes végrehajtása, valamint az egységes integrált ügyviteli rendszer kialakítása érdekében – évente központi fejezeti számlatükröt ad ki a költségvetési szervek részére, amelyet a költségvetési szerveknek kötelezően kell alkalmazni.

(4) A költségvetési szerv vezetője hatáskörébe tartozik – a fejezet által kötelezően előírt főkönyvi számlák alkalmazásával, a szakmai feladatainak és sajátosságainak megfelelően – az intézményi számlatükör és számlarend kialakítása. A költségvetési szerv vezetője felelős a számlatükör és számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért.

(5) Azok a költségvetési szervek, melyeknél központilag bevezetésre került a KGR Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer, kötelesek a program használatára.

(6) A KGR Forrás SQL integrált ügyviteli rendszer működése során a költségvetési szervek részéről felmerülő tanácsadási igények finanszírozása az igénybe vevő költségvetési szerv feladata.

(7) A BM PEF jogosult előírni a költségvetési szervek részére a könyvviteli havi zárás időpontját, mely szerint a KGR Forrás SQL integrált ügyviteli rendszerben rögzített könyvviteli naplókat könyvelt státuszba kell helyezni. Lezárt könyvviteli időszakra könyvviteli módosítást eszközölni nem lehet.

VII. Fejezet

Kontrolling

20. § (1) A gazdasági események folyamatos nyomon követése és elemző értékelése céljából a költségvetési szervek a BM PEF által meghatározott struktúrában, tartalommal és határidőkkel adatot szolgáltatnak.

(2) A költségvetési szervek kontrolling jelentése különösen a következő adatokat tartalmazhatja:

a) eredeti költségvetési előirányzatokat, ezek hatáskörönkénti módosítását;

b) az eredeti és módosított költségvetési előirányzatok teljesítésének adatait;

c) az éves és az éven túli kötelezettségvállalásokat, a havi felhasználási terveket;

d) a rendelkezésre álló szabad keretek, illetve várható bevételek alakulását;

e) az állománytábla szerinti, költségvetési és tényleges létszámhelyzet alakulását állománycsoport és azon belül fizetési osztály szerinti bontásban;

f) a devizában történő kifizetések adatait.

(3) A kontrolling jelentések adattartalmáért a költségvetési szerv gazdasági vezetője a felelős.

(4) A BM PEF kezdeményezi a költségvetési szerv gazdálkodásába történő beavatkozást a BM gazdasági helyettes államtitkáránál minden olyan esetben, amikor

a) a tervezett szakmai feladatoktól számottevően eltérő;

b) a szervezet vagyonát nagymértékben veszélyeztető vagy

c) a pénzügyi, gazdálkodási szabályokat súlyosan sértő gazdálkodási magatartást

tapasztal.

(5) A BM PEF a BM gazdasági helyettes államtitkára felé történő jelzést a BM Ellenőrzési Főosztály részére tájékoztatás céljából megküldi.

(6) A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) államháztartásért felelős államtitkára által 23.433/2/2014. számú átiratában elrendelt, az NGM felé a fejezetet irányító szerv által havonta teljesítendő, éves kitekintésű, havi bontású adatokat tartalmazó „Várható kiadások-bevételek adatszolgáltatás”-t a fejezet irányítása alá tartozó szervek címszinten összesített adatokkal az esedékesség hónapjának 8. napjáig küldik meg a BM PEF részére elektronikus formában.

(7) Az Áht. 78. § (2) bekezdése, valamint az Ávr. 122. § (1) bekezdése szerinti likviditási tervet az LT 01 bizonylat formátuma szerint készítik el a fejezet irányítása alá tartozó szervek. A Magyar Államkincstár által jóváhagyott, „Feldolgozott” státuszú adatszolgáltatások alapján a szervek cím szinten összesített adattartalommal – szervenkénti bontás nélkül – küldenek tájékoztatást a tárgyhó 15. napjáig a BM PEF részére, papíralapú formában.

VIII. Fejezet

Költségvetési szervek jogállásával összefüggő rendelkezések

11. Költségvetési szerv létrehozása

21. § A fejezethez tartozó költségvetési szerv létrehozása esetén az előterjesztést, valamint az alapító okirat tervezetét a kezdeményező költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkára és a BM Személyügyi Helyettes Államtitkárság egyetértésével a BM közigazgatási államtitkára útján terjeszti fel a miniszterhez.

12. Költségvetési szerv alapító okiratának módosítása

22. § (1) A költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkára útján a költségvetési szerv Áht. 8/A. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatvány alkalmazásával elkészített egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint a módosító okiratának megküldésével kezdeményezi a költségvetési szerv alapító okiratának módosítását. A BM PEF az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot megvizsgálja a költségvetési szerv jogállására és gazdálkodására vonatkozó államháztartási szabályok alapján. A BM PEF – a BM gazdasági helyettes államtitkára útján – az Áht. 8/A. § (3) bekezdése alapján egyetértés megkérése céljából megküldi az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot az államháztartásért felelős miniszter részére.

(2) Az államháztartásért felelős miniszter által kiadott egyetértés rendelkezésre állása esetén a BM PEF az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot – a BM gazdasági helyettes államtitkára útján – kiadmányozás céljából felterjeszti a miniszterhez.

(3) A BM PEF a Kincstárnál benyújtja a kiadmányozott egységes szerkezetű alapító okirat, valamint a módosító okirat eredeti példányát az adatváltozás törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetése céljából.

(4) A BM PEF a törzskönyvi bejegyzésről szóló határozat rendelkezésre állását követően az egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a módosító okiratot egy-egy eredeti példányban megküldi az érintett költségvetési szerv részére.

13. Költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése

23. § (1) A költségvetési szerv átalakítása vagy megszüntetése esetén az átalakítást vagy megszüntetést kezdeményező költségvetési szerv az átalakító vagy megszüntető okiratot – a szakmai irányítást vagy felügyeletet gyakorló államtitkár, helyettes államtitkár és BM gazdasági helyettes államtitkára egyetértésével – a BM közigazgatási államtitkára útján terjeszti fel a miniszterhez az átalakítás vagy a megszüntetés tervezett időpontját megelőzően.

(2) A megszüntető és átalakító okirat kiadmányozására az alapító okirat kiadmányozására vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

14. Költségvetési szervek törzskönyvi adatainak nyilvántartása

24. § A BM gazdasági helyettes államtitkára dönt a költségvetési szerv kincstári ügyfélként való besorolásáról, illetve a besorolás módosításáról. A középirányító szerv és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szerv a hozzárendelt költségvetési szerv kincstári besorolásra vonatkozó kezdeményezését a BM PEF vezetőjének küldi meg. A BM PEF – a BM gazdasági helyettes államtitkár jóváhagyását követően – gondoskodik a költségvetési szerv adatainak a Kincstár felé történő bejelentéséről, valamint a számlanyitással és megszüntetéssel kapcsolatos fejezeti feladatok végrehajtásáról.

25. § A középirányító szerv és a gazdasági szervezettel rendelkező, kijelölt költségvetési szerv a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szerv adatainak Kincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásba történő nyilvántartásba vételét, nyilvántartott adataik módosítását a BM PEF-en keresztül kezdeményezi.

26. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat számláihoz kapcsolódó aláírás-bejelentő kartonokat a költségvetési szerv vezetője jelenti be a Kincstárnak. Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat számláihoz kapcsolódó aláírás-bejelentő kartonokon a fejezetet irányító szerv vezetőjének, illetve a BM közigazgatási államtitkárának aláírása csak a költségvetési szerv vezetője aláírásának bejelentésekor szükséges.

IX. Fejezet

Gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szervezetben való részvétel, tulajdonosi jogok gyakorlása

27. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodó szervezet létrehozására, illetve abban való részesedés szerzésére vonatkozó javaslatát, kérelmét – a középirányító szerv útján vagy a gazdasági szervezettel rendelkező, kijelölt költségvetési szerv – az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 6. § rendelkezéseire figyelemmel – a BM PEF-hez nyújtja be. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé a Vhr. 6. §-ában meghatározott kezdeményezést tartalmazó előterjesztést a költségvetési szerv a BM PEF-fel együttműködve készíti elő.

(2) A gazdálkodó szervezet tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazottként eljáró költségvetési szerv a BM gazdasági helyettes államtitkára útján – amennyiben egyedi esetben másként nem dönt – évente június 30-ig írásbeli szakmai és pénzügyi beszámolót készít a miniszter részére a gazdálkodó szervezet megelőző üzleti éve tekintetében a gazdálkodó szervezet működéséről, az elért eredményeiről, a tárgyév üzleti tervéről, valamint az alapítói határozatok végrehajtásáról.

(3) A BM PEF a gazdálkodó szervezet tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazottként eljáró költségvetési szervtől a gazdálkodó szervezet gazdálkodásával, működésével kapcsolatban adatokat kérhet.

(4) A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos alapítói döntéseket a miniszter gyakorolja.

(5) A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezet feletti alapítói döntések előkészítését a BM PEF végzi. A döntés-előkészítő munkában a BM PEF megkeresésére és koordinálása mellett – az érintett gazdasági társaságok tevékenységi köre, valamint a BM szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – vesznek részt a BM illetékes helyettes államtitkárai és szervezeti egységei.

(6) A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezet gazdálkodásának elemzését, értékelését a BM PEF végzi a gazdálkodó szervezet által beküldött – számszaki és szöveges információt tartalmazó – beszámolók alapján.

(7) A BM tulajdonosi joggyakorlóként vagy tulajdonosi joggyakorlói meghatalmazotti jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezet az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a BM PEF által meghatározott határidőig küldi meg a BM PEF részére.

(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatóak az Nbtv. 54. § (1) bekezdés g) pont szerinti fedőintézmények létrehozására, működtetésére vonatkozóan.

X. Fejezet

Vagyongazdálkodás, vagyonkezelés (ingatlan, ingóság)

15. Általános szabályok

28. § (1) A költségvetési szervek ingatlangazdálkodása során a jelen fejezetben meghatározott szabályokat és eljárási rendet az Áht. V. fejezete, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, a költségvetési törvény, az Ávr., a Vhr., valamint a vagyonkezelési szerződés előírásainak és egyes speciális esetekben az MNV Zrt.-vel kötött meghatalmazások, hivatalos útmutatások figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) Az ingatlanok vonatkozásában a jogszabályokban előírt, a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének hozzájárulását, egyetértési jogosultságát – belügyi szervek elhelyezése, ingatlan vagyonkezelésbe vétele, ingatlan vagyoni körből történő kikerülése, ingatlan ingyenes átruházása esetén – a BM gazdasági helyettes államtitkára gyakorolja. A vagyonkezelési szerződés megkötésére és módosítására vonatkozó eljárásban a jóváhagyási jogosultságot – átruházott hatáskörben – a BM gazdasági helyettes államtitkára gyakorolja.

(3) A vagyonkezelés körében történő döntés-előkészítő munkában a BM szervezeti egységei a BM SZMSZ-ben meghatározott feladatkörök szerint vesznek részt.

(4) A BM vagyonkezelésében lévő ingatlanok vonatkozásában a BM Műszaki Főosztály – a jelen fejezetben meghatározott feladatainak ellátása során – BM Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztállyal együttműködve jár el.

(5) E fejezet 28–36. §-ának rendelkezései nem alkalmazhatóak az Nbtv. 63. § (5) bekezdés körébe tartozó, a nemzetbiztonsági szolgálatok titkosszolgálati tevékenységéhez, valamint a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötődő, e célra beszerzett és használt tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó ingó és ingatlan vagyon tekintetében.

16. Költségvetési szervek elhelyezése

29. § (1) A költségvetési szerv a Vhr. 53. § (1) és (3) bekezdése szerinti, MNV Zrt. általi előzetes jóváhagyás iránti kérelmét – amennyiben az előzetesen ismert – az ingatlan(rész) és a jogcím pontos megjelölésével, részletes szakmai és gazdaságossági indokolással, a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének útján, annak egyetértésével terjesztheti elő.

(2) A költségvetési szerv a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének egyetértése iránti kezdeményezését – a szolgálati út betartásával – a BM Műszaki Főosztály részére terjeszti elő. A BM Műszaki Főosztály a kezdeményezés alapján döntési javaslatot készít, majd a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének döntéséről értesíti az MNV Zrt.-t, valamint a költségvetési szervet.

17. Ingatlan vagyonkezelésbe vétele

30. § (1)1 A költségvetési szerv jogügylete kapcsán vásárolt, cserélt, illetve térítésmentesen belügyi rendelkezési körbe kerülő ingatlanok, továbbá állami tulajdonú, nem a költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlanok belügyi célú hasznosítása, valamint a vagyonkezelési szerződésben nem szereplő, de az ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali ingatlan-nyilvántartásban a BM vagy valamely szervezete vagy ezek jogelődje javára kezelői joggal bejegyzett ingatlanok (a továbbiakban: fellelt ingatlanok) esetében szükséges a vagyonkezelésbe vételi eljárás lefolytatása.

(2) Az állami tulajdonba kerülő ingatlant – a tulajdonszerzést eredményező jogügylet létrejöttétől számított 30 napon belül – a jogügyletben szerző félként eljáró költségvetési szerv köteles az MNV Zrt.-nek bejelenteni.

(3) A költségvetési szerv a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének egyetértésével kérelmezheti az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jog megszerzését.

(4) A költségvetési szervvel a vagyonkezelési szerződést – amennyiben a kezdeményezéssel egyetért – az MNV Zrt. versenyeztetés mellőzésével megköti, vagy a meglévő vagyonkezelési szerződését módosítja.

(5) A leendő vagyonkezelő költségvetési szerv a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének egyetértéséhez – a szolgálati út betartásával – előterjesztést készít a BM Műszaki Főosztály részére, amelynek tartalmaznia kell:

a) a leendő vagyonkezelő (2) bekezdésben jelzett bejelentését;

b) a vagyonkezelésbe vétel érdekében szükséges – szakmai és költségvetési indokokkal alátámasztott – kérelmet, nyilatkozatot;

c) a jogügyletre vonatkozó szerződés tervezetet (pl. adásvétel, csere, ajándékozás);

d) a vagyonkezelésbe vételre tervezett ingatlanok vagy a fellelt ingatlanok listáját, részletes adatait;

e) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot;

f) védett ingatlan esetén a védettség jellege szerint illetékes miniszter előzetes egyetértését.

(6) A BM Műszaki Főosztály az előterjesztés alapján döntési javaslatot készít, majd a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének döntéséről értesíti az MNV Zrt.-t, valamint a költségvetési szervet.

(7) A leendő vagyonkezelő költségvetési szerv a birtokbavételtől köteles gondoskodni az ingatlan állagmegóvásáról, őrzéséről, védelméről, valamint a vagyonkezelési szerződés aláírását követően köteles haladéktalanul intézkedni az ingatlan jogi helyzetének rendezésére.

(8) A vagyonkezelő költségvetési szerv a jogügyletet követő 30 napon belül köteles megküldeni a vagyonkezelési szerződés vagy szerződésmódosítás egy eredeti példányát a BM Műszaki Főosztály részére.

(9) Az ingatlan vagyonkezelői jogának központi költségvetési szervek között történő rendezésére az érintett szervek, valamint az MNV Zrt. között létrejött megállapodás keretében kerülhet sor. A felek által egy példányban aláírt megállapodás tervezetét a jogügyletben érintett belügyi szerv a szolgálati út betartásával a BM Műszaki Főosztályára megküldi.

(10) A BM Műszaki Főosztály a felügyeletet ellátó szerv vezetőjének döntését és a dokumentumokat az MNV Zrt. felé, a vízgazdálkodással összefüggő nem elhelyezési célú ingatlanügyletek esetében a BM Vízügyi Koordinációs Főosztály részére továbbítja.

18. Ingatlan(rész) bérbeadása, hasznosítása

31. § (1) Költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő ingatlan bérbe-, használatba adására az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, különösen az Nvtv., a Vtv. és a Vhr. előírásainak betartásával, valamint az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben foglalt feltételek keretein belül kerülhet sor. Az ingatlan esetleges bérbe-, használatba adásának a vagyonkezelő ingatlangazdálkodási érdekeit kell szolgálnia.

(2) A vagyonkezelő költségvetési szerv az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződésben meghatározott esetekben köteles a bérbe-, használatba adást – alátámasztva a tervezett jogügylet indokoltságát, gazdaságosságát – a szolgálati út betartásával a BM Műszaki Főosztállyal előzetesen egyeztetni.

(3) A vagyonkezelő költségvetési szerv a (2) bekezdés alapján létrejött bérleti (használati) szerződés másolati példányát a megkötést követő 30 napon belül a szolgálati út betartásával köteles a BM Műszaki Főosztály részére megküldeni.

19. Ingatlanok vagyoni körből történő kikerülése
(vagyonkezelői jog megszüntetése, elidegenítés, csere)

32. § (1) A vagyonkezelő költségvetési szerv – a szakmai feladatellátáshoz igazodó, gazdaságosan működtethető optimális ingatlanállomány kialakítása érdekében – köteles ingatlan vagyonát folyamatosan vizsgálni.

(2) A vagyonkezelő költségvetési szerv kezdeményezheti az ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetését, cseréjét, javaslatot tehet annak elidegenítésére, amennyiben az a feladatellátásához feleslegessé válik.

(3) A vagyonkezelő költségvetési szerv a javaslatát a szolgálati út betartásával a BM Műszaki Főosztály részére terjeszti fel. A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a jogügyletet megalapozó szakmai érveket, indokokat, az ehhez szükséges nyilatkozatokat;

b) a költségvetési hatások bemutatását szolgáló gazdaságossági számítást;

c) elidegenítési javaslat esetén az értékesítendő vagyonelem megtartásának hosszú távú pénzügyi, illetve eredményhatásai összehasonlítását az értékesítésből származó – a tranzakció lebonyolítási költségével csökkentett – bevétellel;

d) védett ingatlan esetén a védettség jellege szerint illetékes miniszter előzetes egyetértését;

e) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot.

(4) A BM Műszaki Főosztály döntési javaslatot készít a felügyeletet ellátó szerv vezetője részére.

(5) A felügyeletet ellátó szerv vezetőjének döntése alapján a BM Műszaki Főosztály a javaslatot megküldi az MNV Zrt. részére, amelyről a kezdeményező belügyi szervet is tájékoztatja.

(6) Az ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetésére, értékesítésére az MNV Zrt. döntése alapján kerülhet sor.

(7) A vagyonkezelő költségvetési szerv – ha arra jogszabály nem más szervet kötelez – a vagyonkezelői jogának megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni az ingatlan-nyilvántartás módosítása érdekében.

(8) A vagyonkezelő költségvetési szerv a vagyonkezelési szerződésmódosítás egy másolati példányát – a szerződés megkötését követő 30 napon belül – köteles megküldeni a BM Műszaki Főosztály részére.

20. Ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházása

33. § (1) Az állami tulajdonú, költségvetési szerv vagyonkezelésében álló ingatlan tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. Az átruházásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.-hez vagy az érintett ingatlan vagyonkezelőjéhez kell benyújtani.

(2) A vagyonkezelő költségvetési szerv a hozzá benyújtott kérelmet – a szolgálati út betartásával – a BM Műszaki Főosztály közreműködésével az MNV Zrt.-nek 15 napon belül megküldi.

(3) A kérelmező vagy az MNV Zrt. megkeresése alapján a vagyonkezelő költségvetési szerv – a szolgálati út betartásával – az ingatlan átadására vonatkozó javaslatát soron kívül felterjeszti a BM Műszaki Főosztály részére. A felterjesztésnek tartalmaznia kell az ingatlan adatait, értékét, az átadással kapcsolatos javaslatát, annak indoklását.

(4) A BM Műszaki Főosztály a felterjesztés, illetve az MNV Zrt. megkeresése alapján hozzá eljuttatott kérelem esetén a vagyonkezelő költségvetési szervvel egyeztetett javaslat birtokában döntési javaslatot készít a felügyeletet ellátó szerv vezetője részére, majd a döntéséről értesíti az MNV Zrt.-t, valamint a vagyonkezelő költségvetési szervet.

(5) A vagyonkezelő költségvetési szerv – az átruházás kapcsán – a vagyonkezelői jogának megszüntetése érdekében köteles haladéktalanul intézkedni az ingatlan-nyilvántartás módosítására.

(6)2 A vagyonkezelő költségvetési szerv a vagyonkezelési szerződésmódosítás egy másolati példányát a szerződés megkötését követő 30 napon belül, illetve az ingatlan-nyilvántartás változásáról szóló ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali határozatot annak kézhezvételét követő 30 napon belül megküldi a BM Műszaki Főosztály részére.

21. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek

34. § (1)3 A vagyonkezelő költségvetési szerv a teljes ingatlanállományáról tételes elektronikus és papíralapú nyilvántartást vezet, amelynek naprakészségéért és valódiságáért felelősséggel tartozik. A nyilvántartás alapját a vagyonkataszter, az ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali ingatlan-nyilvántartás, valamint a vagyonkezelési szerződés képezi.

(2)4 Az (1) bekezdés szerinti ingatlan-nyilvántartásnak ingatlanonkénti bontásban tartalmaznia kell az egyes ingatlanokra vonatkozó, az ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali bejegyzéssel érintett, ingatlangazdálkodással összefüggő szerződéseket, tulajdoni lapot, helyszínrajzot, egyéb jogi és műszaki dokumentációkat.

35. § (1) A vagyonkezelő költségvetési szerv az ingatlanokról a BM Műszaki Főosztály felé adatokat (kimutatásokat, dokumentációkat) szolgáltat, amely adatszolgáltatási kötelezettség nem érinti a külön jogszabályokban meghatározott egyéb vagyonkezelői adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2) A vagyonkezelő költségvetési szerv az ingatlangazdálkodásával összefüggésben a tárgyévben tervezett intézkedésekről, valamennyi lényeges körülményről május 31-ig szöveges összefoglaló jelentést küld a BM Műszaki Főosztály részére.

(3)5 A vagyonkezelő költségvetési szerv az ingatlanait érintő változásokra vonatkozó anyagokat (pl. megosztási vázrajz, telekalakítási, építési, használatbavételi engedély, ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatali, illetve az ingatlanügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatali, önkormányzati határozatok) a BM központi ingatlan-nyilvántartás dokumentációjának aktualizálása érdekében a változás bekövetkezését követő 30 napon belül megküldi a BM Műszaki Főosztály részére.

(4) A vagyonkezelő költségvetési szervek a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos gazdálkodási feladataira a jelen utasításban foglaltakat a külön jogszabályokban meghatározottakkal együtt kell alkalmazni.

22. Ingó vagyonnal való gazdálkodás

36. § (1) Az ingóság feletti vagyonkezelői jog kétoldalú megállapodással átruházható a központi költségvetési szervek között az Nvtv., a Vtv. és a Vhr. által meghatározott esetekben.

(2) A vagyonkezelői jog szerződéses jogutódlása a középirányító szerv és az irányított szervek között, valamint az egy középirányító alá tartozó költségvetési szervek között a Vhr. szerinti kétoldalú megállapodás alapján BM egyetértő nyilatkozat nélkül végrehajtható.

(3) A (2) bekezdésen kívüli költségvetési szervek között a vagyonkezelői jog szerződéses jogutódlása az 1. melléklet szerinti előzetes egyetértés alapján lehetséges. Az előzetes egyetértés iránti kérelmet az érintett költségvetési szervek együttesen, a BM Műszaki Főosztály útján terjesztik fel a BM gazdasági helyettes államtitkárához. A négy példányban kiállított egyetértő nyilatkozat birtokában a vagyonkezelői jog átadója és átvevője elkészíti a kétoldalú megállapodást, amelynek mellékletét képezi az egyetértő nyilatkozat.

(4) Ha belügyi költségvetési szerv ad át vagyonkezelői jogot és a fejezeten kívüli központi költségvetési szerv részére, akkor a vagyonkezelői jog szerződéses jogutódlása – a BM Műszaki Főosztály útján felterjesztett – a 2. melléklet szerinti előzetes egyetértés iránti kérelem alapján, a BM gazdasági helyettes államtitkár által négy példányban kiadott egyetértő nyilatkozatnak megfelelően lehetséges. Az egyetértő nyilatkozat birtokában a vagyonkezelői jog átadója és átvevője elkészíti a kétoldalú megállapodást, amelynek mellékletét képezi az egyetértő nyilatkozat.

(5) Ha belügyi költségvetési szerv szerez vagyonkezelői jogot szerződéses jogutódlással fejezeten kívüli vagyonkezelőtől, akkor a szerv vagyonkezelésért felelős vezetője szerződés megkötésének aláírását követő 15 napon belül – a szerződés másolatának megküldésével – tájékoztatja a BM gazdasági helyettes államtitkárát a vagyonváltozásról.

(6) Költségvetési szerv önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet részére ingó vagyont a Vtv. előírásai szerint adhat ingyenesen tulajdonba. Az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos kormány-előterjesztés elkészítése az átadó költségvetési szerv feladata. Az ingyenes tulajdonba adás a költségvetési szerv vezetőjének lemondó nyilatkozata és az érintett önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet vezetőjének befogadó nyilatkozata alapján, a BM Műszaki Főosztály útján a BM gazdasági helyettes államtitkára részére felterjesztett kérelemre kiadott előzetes egyetértéssel történhet. A négy példányban kiadott egyetértő nyilatkozat egy (két) példányát az érintett önkormányzat vagy kiemelten közhasznú szervezet, valamint az MNV Zrt. részére kell továbbítani.

(7) A BM mint költségvetési szerv és az irányított szervek költségvetési szervei közötti ingó vagyon vagyonkezelői jogának átadását a (3) bekezdés szerint kell végrehajtani úgy, hogy az előzetes egyetértési kérelem kezdeményezésekor a BM-et a Műszaki Főosztály vezetője képviseli.

(8) A (4) bekezdés szerinti ügylet esetén, ha a BM mint költségvetési szerv vesz részt ingó vagyon vagyonkezelői jogának átadásánál, az előzetes egyetértési kérelem kezdeményezésekor a BM-et a Műszaki Főosztály vezetője képviseli.

23. Európai uniós forrás felhasználásával végrehajtott fejlesztésből származó ingó vagy ingatlan vagyon fenntartása

37. § (1) Európai uniós forrás felhasználásával végrehajtott fejlesztésből származó ingó vagy ingatlan vagyon csak a támogatást nyújtó szervezet által meghatározott célra, feladat ellátására használható fel a fenntartási kötelezettség időtartama alatt.

(2) A fenntartási kötelezettség a fenntartás biztosítása érdekében kikötött elidegenítési tilalom hatálya alatt, a támogatást nyújtó szervezet által meghatározott fenntartási időszak alatt, ennek hiányában az ingó és ingatlan vagyon teljes élettartama alatt vagy a támogatást nyújtó szervezet eltérő rendelkezéséig áll fenn.

(3) A támogatott szervezet az ingó és ingatlan vagyonról köteles elkülönített analitikus nyilvántartást vezetni, amelyben biztosítani kell a vagyon nyomon követhetőségét is.

38. § (1) A támogatott szervezet köteles tájékoztatni a támogatást nyújtó szervezetet, amennyiben az ingó és ingatlan vagyont a támogatásban megjelölt célnak megfelelő, de eltérő helyszínen kívánja üzemeltetni, illetve ha a használatból ki kívánja vonni.

(2) A támogatott szervezet köteles tájékoztatni a támogatást nyújtó szervezetet az ingó vagyon megsemmisítéséről vagy megsemmisüléséről.

(3) A támogatott szervezet köteles a támogatást nyújtó szervezet előzetes engedélyét kérni, ha

a) az ingó és ingatlan vagyont a támogatásban megjelölt céltól vagy feladattól eltérő célra vagy feladatra, illetve ha eltérő funkcióra kívánja használni;

b) a használatból kivont ingó vagyont értékesíteni kívánja.

(4) Amennyiben az ingó vagyont a támogatott szervezet a fenntartási időszak lejártát követően vagy ennek hiányában az ingó és ingatlan vagyon teljes élettartamára vagy a támogatást nyújtó szervezet előzetes engedélyével térítésmentesen át kívánja adni, a kapcsolódó vagyonkezelői szerződésben rögzíteni kell, hogy

a) mely forrásból, milyen feladatra került az ingó vagyon beszerzésre;

b) milyen fenntartási kötelezettség terheli az átvevőt;

c) az átvevő milyen intézkedéseket köteles tenni a nyomon követhetőség érdekében.

24. Biztosítások kötésének rendje, sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kerete

39. § (1) A költségvetési szerv költségvetése terhére biztosítást köthet személyi állományára, tárgyi eszközeire, készleteire és gazdálkodó szervezeteire.

(2) A hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának és a BM, valamint a költségvetési szervek gépjármű kötelező felelősségbiztosításának megkötésére – a költségviselő megjelölésével – a BM gazdasági helyettes államtitkár intézkedik.

(3) A BM, valamint a költségvetési szervek használatában levő szolgálati járművekre casco biztosítás a BM gazdasági helyettes államtitkár engedélyével köthető és tartható fenn.

(4) Sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kiadásainak fedezetbiztosítása céljából a középirányító szerv által irányított szervek esetén a középirányító szerv, egyéb esetben a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervek „Sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kerete” (e §-ban a továbbiakban: casco keret) néven a költségvetési tervezés időszakában gazdálkodási keretet állapítanak meg.

(5) Az a szerv, amely a költségvetési tervezés tárgyévét megelőző évre vonatkozóan rendelkezik megállapított casco kerettel, a (6) bekezdésnek megfelelően állapítja meg a casco keretét a költségvetés tervezése során.

(6) A casco keret az előző évi keret alapulvételével, a szolgálati járművek számának, a szolgálati járműállomány összetételének, a károk mértékének jelentős megváltozása esetén számításokkal alátámasztva módosítható.

(7) Az a szerv, amely a költségvetési tervezés tárgyévét megelőző évre vonatkozóan nem rendelkezik megállapított casco kerettel, a költségvetési tervezés tárgyévét megelőző évek biztosítási díjainak és sajáthibás gépjárműkárainak, valamint a szolgálati járművek számának, a szolgálati járműállomány összetételének figyelembevételével állapítja meg a casco keretet.

(8) A megállapított casco keret sajáthibás gépjárműkárok helyreállítási kiadásaira fordítható. A casco keret még fel nem használt előirányzata, csökkentve az év hátralevő részében várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel, tárgyév november 30-át követően más célra felhasználható.

(9) A költségvetési szerv a sajáthibás gépjárműkárokat káronként, károkozónként a kár összege és a kár megtérülése feltüntetésével nyilvántartja. A költségvetési szerv – a károkozók személyi adatai kivételével – a nyilvántartott adatokról, továbbá a casco keret alakulásáról, felhasználásáról minden tárgyévet követő év május 15-ig adatot szolgáltat a BM Műszaki Főosztály részére. Az adatszolgáltatás részletes tartalmát és formáját a BM gazdasági helyettes államtitkár határozza meg.

(10) A költségvetési szervek vezetői, amennyiben speciális műveleti és konspirációs érdekeik, feladatellátásuk szükségessé teszi, jogosultak önállóan intézkedni – a BM gazdasági helyettes államtitkár előzetes tájékoztatása mellett – a biztosítási szerződések megkötésére vagy a már meglévő szerződések további alkalmazására. A tájékoztatási kötelezettség nem vonatkozik a személyi állomány külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó utasbiztosítások megkötésére.

(11) Nem kell alkalmazni a (2)–(3) bekezdést

a) azokra a szolgálati járművekre, amelyek esetén európai uniós forrás terhére elszámolható a biztosítási költség;

b) a bérelt járművekre, amelyeknél a bérleti díj tartalmazza a biztosítás díját, vagy a bérleti szerződés a (2)–(3) bekezdés tartalmával nem egyeztethető össze;

c) az adomány útján keletkezett gépjármű használati megállapodásban érintett járművekre, ha a megállapodás a (2)–(3) bekezdés alkalmazását nem teszi lehetővé.

25. Rendkívüli események jelentése

40. § (1) A középirányító szervnek és a közvetlen fejezeti irányítású költségvetési szervnek a saját, valamint a középirányító szervhez tartozó gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervének eseti és összegző éves jelentést kell készítenie a rendkívüli eseményekről.

(2) Rendkívüli eseménynek minősül

a) a belügyi szerv használatában lévő szolgálati járművekhez kapcsolódó

aa) halált okozó baleset;

ab) egymillió forint becsült kárértéket meghaladó káresemény;

ac) járműlopás;

ad) értékhatártól függetlenül a közúti közlekedési balesetből származó totálkár;

b) az egyéb vagyontárgyakban az egymillió forint becsült kárértéket meghaladó – amennyiben erről egyéb szabályozás másként nem rendelkezik – káresemény.

(3) Az eseti jelentést a rendkívüli esemény bekövetkeztétől számított 24 órán belül, az összegző jelentést – a tárgyévet követő január 15-ig – a BM Műszaki Főosztály útján a BM gazdasági helyettes államtitkár részére kell megküldeni.

(4) A rendkívüli eseményekről szóló eseti jelentésnek a szolgálati járművel kapcsolatos káresemény esetében

a) a haláleset körülményeit;

b) a szolgálati jármű

ba) forgalmi rendszámát, alváz- és motorszámát;

bb) típusát, színét;

bc) beszerzési értékét;

bd) forgalomba helyezésének időpontját;

be) kilométer-számláló állását;

bf) igénybevételére (szolgálati, magáncélú) vonatkozó adatokat;

c) a kár

ca) feltételezett vagy megállapított keletkezési okát, az azt elősegítő vagy lehetővé tevő okot vagy okokat;

cb) becsült vagy megállapított összegét;

cc) megtérülésére, csökkentésére megtett, esetleg még folyamatban lévő intézkedéseket;

d) a lopásért vagy a közlekedési balesetért felelős személy (ha van ilyen) nevét, beosztását

kell tartalmaznia.

(5) A rendkívüli eseményekről szóló eseti jelentésnek egyéb vagyonban keletkezett kár esetében

a) a kár bekövetkeztének helyét, időpontját;

b) a feltételezett keletkezési okot;

c) a körülmények összefoglaló leírását;

d) a keletkezett kár becsült értékét;

e) a felelős személy (ha van ilyen) nevét, beosztását;

f) a megtett, illetve folyamatban lévő, valamint a hasonló káresetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket

kell tartalmaznia.

(6) A rendkívüli eseményekről szóló összegző éves jelentésnek a szolgálati járművel kapcsolatos káresemény, illetve az egyéb vagyonban keletkezett kár esetében

a) a gépjárműlopások darabszámát, összesített kárértékét;

b) a gépjármű totálkárok darabszámát, összesített kárértékét;

c) a gépjárművekkel kapcsolatosan bekövetkezett káresemény darabszámát, összesített kárértékét;

d) egyéb vagyonban bekövetkezett káresemény darabszámát, összesített kárértékét

kell tartalmaznia.

(7) A rendkívüli jelentési kötelezettség hatálya alá tartozó károk rendezésével kapcsolatos ügyek intézése a kárt szenvedett költségvetési szervek feladatkörébe tartozik.

(8) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal részéről kizárólag a (6) bekezdés szerinti jelentési kötelezettséget kell teljesíteni.

XI. Fejezet

Személyi juttatás és létszámgazdálkodás

41. § (1) A fejezethez tartozó költségvetési címek, alcímek részére jóváhagyott személyi juttatás és létszámkeretek – ezen belül a hivatásos állományra, a közszolgálati tisztviselőkre, a közalkalmazottakra, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókra és az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó – elosztását, szabályszerűségi és hatékonysági követelmények érvényesítését, valamint fejezeti szinten a keretek módosítását, amennyiben az a fejezet szintjén jelentkező feladat megvonása vagy kiszabása miatt válik szükségessé, a BM fejezeti szinten határozza meg.

(2) A költségvetési szerveknek a saját és az alárendeltségükbe tartozó szervek személyi juttatásairól, létszámkereteiről a felhasználást nyomon követhető nyilvántartást kell vezetniük.

XII. Fejezet

Beszerzések szabályai

42. § (1) A BM hivatali egységei, a költségvetési szervek, a BM és a költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: kezdeményező szerv) a közbeszerzéseiket és a beszerzéseiket kötelesek a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet] és az annak alapján kiadott miniszteri utasítás szabályait figyelembe véve megvalósítani.

(2) Az informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében tervezett közbeszerzések esetében az elektronikus kormányzati stratégiai célokhoz és az infokommunikációs infrastruktúrához történő illeszkedés szempontjainak való megfelelőség igazolására és a közbeszerzés előzetes jóváhagyására irányuló eljárást a BM Informatikai Helyettes Államtitkárság E-közigazgatási Főosztálya végzi. Az előzetes jóváhagyás beszerzése érdekében a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben meghatározott nyomtatványokat, valamint dokumentációkat és a közbeszerzési terveket a kozbeszerzes.ellenorzes@bm.gov.hu e-mail címre elektronikusan, kereshető módon (lehetőség szerint Ms word, excel, pdf formátumban) kell megküldeni.

(3) A kezdeményező szerv a tervezett közbeszerzések, szerződéskötések és szerződésmódosítások előterjesztéseit – az (5) bekezdésben meghatározott beszerzés kivételével – és a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet mellékletét képező kitöltött formanyomtatványokat, valamint előterjesztésre jogosultjainak nevét, elérhetőségét, aláírásmintáját, adott évi közbeszerzési tervét, közbeszerzési szabályzatát a szolgálati út betartásával elektronikus úton megküldi a BM PEF-nek a kozbesz.eng@bm.gov.hu e-mail címre.

(4) Ha a közbeszerzés tárgya szerint szükséges, a (3) bekezdés szerinti előterjesztéshez csatolni kell:

a) a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet], valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2011. (III. 23.) BM rendelet] szerinti nem teljesíthetőségi nyilatkozatot vagy arra vonatkozóan az előterjesztő nyilatkozatát, hogy a közbeszerzés nem tartozik a 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet vagy a 9/2011. (III. 23.) BM rendelet hatálya alá;

b) a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt beszerzési tilalom alóli felmentést vagy arra vonatkozóan az előterjesztő nyilatkozatát, hogy a beszerzés nem tartozik a tilalom hatálya alá;

c) az e-közigazgatásért felelős miniszternek az előterjesztéssel kapcsolatos, a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti jóváhagyását.

(5)6 A kezdeményező szerv a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet alapján tervezett beszerzései esetén, csak abban az esetben küldi meg elektronikus úton a BM PEF-nek a (3) bekezdésben meghatározott iratokat, ha a tervezett beszerzés nettó értéke meghaladja a 8 millió forintot.

(6) A BM PEF a (3) bekezdés szerinti dokumentumokat megvizsgálja, szükség szerint hiánypótlásra felhívja a kezdeményező szervet.

(7) A BM gazdasági helyettes államtitkára egyetértésével a BM PEF továbbítja a Miniszterelnökség felé a (3) bekezdése szerinti dokumentumokat.

(8) E fejezet rendelkezései a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra és az Alkotmányvédelmi Hivatalra nem alkalmazandóak.

XIII. Fejezet

Utalványozás ellenjegyzése

43. § A költségvetési szervek kiadási előirányzatai, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére utalványozni csak ellenjegyzést követően lehet. Az utalvány ellenjegyzője a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében a BM PEF főosztályvezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, illetve a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, aki a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az utalvány ellenjegyzése során meggyőződik arról, hogy a teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

XIV. Fejezet

Záró rendelkezések

44. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

45. § (1) A költségvetési szervek a belső gazdálkodásuk rendjére vonatkozó szabályzataikat, a jelen utasításban foglaltak figyelembevételével, ezen utasítás hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálják.

(2) Az utasítás rendelkezéseit az utasítás hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

46–47. §7

1. melléklet a 4/2015. (IV. 10.) BM utasításhoz

Átadó
vagyonkezelő
fejléce

Átvevő
vagyonkezelő
fejléce

Iktatószám:

(Név)

BM Gazdasági Helyettes Államtitkár

Budapest

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr/Asszony!

Alulírottak az (Átadó) részéről (vagyonkezelésért felelős vezető neve) és az (Átvevő) részéről (vagyonkezelésért felelős vezető neve) kérjük, hogy az alábbi ingóság(ok) vonatkozásában az (Átvevő) részére történő ingyenes vagyonkezelői jog átruházásával (szerződéses jogutódlással) egyetérteni szíveskedjen:

Tétel

Meg-
nevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

Gyári szám (gépjárművek esetén rendszám, alvázszám, motorszám)

Cikkszám (befektetett eszközök leltári azonosítója)

Vagyon-
kezelt hányad

Ingóság
nyilvántartási értéke
Ft

nettó

bruttó

1.

2.

3.

4.

A megnevezett ingóságokra az (Átadó) feladatainak ellátásához nincs szükség, az (Átvevő) alapító okiratában és jogszabályban foglalt feladatainak ellátásához szükségessé váltak.

Kérjük, hogy a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 1. melléklet 49. § (1) bekezdés lg) alpontja alapján az egyetértő nyilatkozatot kiadni szíveskedjék.

Székhely, 20… ………………… hónap … nap

Tisztelettel:

………………………………………

………………………………………

(Átadó)

(Átvevő)

Készült:    3 példányban (1 példány … lap)

Kapják:    1. sz. pld. BM gazdasági helyettes államtitkára

    2. sz. pld. Átadó

    3. sz. pld. Átvevő

2. melléklet a 4/2015. (IV. 10.) BM utasításhoz

Belügyi vagyonkezelő

fejléce

Iktatószám:

(Név)

BM Gazdasági Helyettes Államtitkár

Budapest

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr/Asszony!

Alulírott az (Átadó) részéről (vagyonkezelésért felelős vezető neve) kérem, hogy az alábbi ingóság(ok) vonatkozásában a (fejezeten kívüli vagyonkezelő megnevezése) részére történő ingyenes vagyonkezelői jog átruházásával (szerződéses jogutódlással) egyetérteni szíveskedjen:

Tétel

Meg-
nevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

Gyári szám (gépjárművek esetén rendszám, alvázszám, motorszám)

Cikkszám (befektetett eszközök leltári azonosítója)

Vagyon kezelt hányad

Ingóság
nyilvántartási értéke
Ft

nettó

bruttó

1.

2.

3.

4.

A megnevezett ingóságokra az (Átadó) feladatainak ellátásához nincs szükség, a (fejezeten kívüli vagyonkezelő megnevezése) alapító okiratában és jogszabályban foglalt feladatainak ellátásához szükségessé váltak.

Kérem, hogy a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás 1. melléklet 49. § (1) bekezdés lg) alpontja alapján az egyetértő nyilatkozatot kiadni szíveskedjék.

Székhely, 20… ………………… hónap … nap

Tisztelettel:

………………………………………
(Átadó)

Készült:    2 példányban (1 példány … lap)

Kapják:     1. sz. pld. BM gazdasági helyettes államtitkára

    2. sz. pld. (Átadó)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!