nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
15/2015. (IV. 10.) BM rendelet
a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
2020-07-01
infinity
14
Jogszabály

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) a Belügyminisztérium,

b)1 – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ kivételével – a belügyminiszter által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) a belügyminiszter által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a)2 munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. §3 A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve szerződéses jogviszony az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

7. §4 (1) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról szóló 40/2019. (XI. 19.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének5 napján a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Karmelita Őrségi Osztályán szolgálatot teljesítő, kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező rendőr nemzetbiztonsági ellenőrzésének megindítása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlója a biztonsági kérdőív kitöltésének megkezdhetőségéhez szükséges intézkedéseket legkésőbb a Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül teszi meg.

(2) A Módr. hatálybalépését megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek nem minősülő rendőr jogviszonya a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához szükséges időtartam alatt – a biztonsági szakvélemény elkészültének és vele való közlésének időtartamáig – érvényes szakvélemény hiányában is fenntartható, a szolgálati feladatait elláthatja.

1. melléklet a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Belügyminisztérium hivatali szervezete

1. A Belügyminisztérium

1.1.6 a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.2.7 a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár és a közbiztonsági főigazgató titkárságának valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.3.8 a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult osztályvezető

1.4. politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

1.5.9 a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi igazgatási munkában részt vevő álláshely vagy munkakör

1.6.10 a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó álláshely vagy munkakör

1.7.11 az önálló belügyi szervek miniszteri irányításával kapcsolatos feladatokat támogató szervezeti egység valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.8. a gazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeti egységnek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodási és közbeszerzési tevékenységét felügyelő ügyintézője

1.9. a vagyongazdálkodási és beruházási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét felügyelő ügyintézője, valamint az anyagi és technikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézője

1.10.12 az informatikai szakterületet érintő infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó álláshelyei vagy munkakörei, az informatikai szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információtechnológiai és -védelmi, valamint rejtjelezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, az információbiztonsági felelős és az információbiztonsági szakértő

1.11.13 az iratkezelési és adatvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.12. a támogatás-koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzéseket felügyelő ügyintézője

1.13. a vízügyi szakterületet érintő koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője és helyettese, valamint a helyettesítésére kijelölt ügyintéző

1.14.14 az európai együttműködéssel kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység vezetői álláshelye vagy munkaköre

1.15. a protokoll és rendezvényszervezési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

1.16.15 a jogszabály-előkészítéssel foglalkozó szervezeti egység vezetői feladatokat ellátó álláshelyei vagy munkakörei, valamint a statisztikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

1.17.16 a NATO-EU nyilvántartó valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.18.17

1.19.18 az egyedi állampolgársági ügyekkel foglalkozó vezetői álláshely vagy munkakör

1.20.19 a vezető-kiválasztási eljárásban részt vevő pszichológus, tréner, vezető tréner, kiválasztási szakértő, kiválasztási asszisztens.

1.21.20 a tanúvédelmi feladatokkal kapcsolatos valamennyi álláshely vagy munkakör

1.22.21 a Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.23.22 az Operatív Szolgáltatási Osztály valamennyi álláshelye vagy munkaköre

1.24.23 a nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó területen adatszolgáltatói, adategyeztetői, adatkezelői és folyamatirányítói feladatokat ellátó álláshelyek vagy munkakörök

1.25.24 a közbiztonsági főigazgató

1.26.25 a sajtószóvivő

B) Rendvédelmi szervek

1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

1.1. az általános munkakörök közül

1.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.1.2. a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre

1.1.3. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör

1.1.4. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek

1.1.5. a futár

1.1.6. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör

1.1.7.26 a leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül

1.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.2.2. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkakör

1.2.3. a Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály valamennyi munkaköre

1.2.4.27 a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre

1.2.5.28

1.2.6. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkaköre, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei

1.2.7. az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre

1.3.29 a Készenléti Rendőrség munkakörei közül

1.3.1. a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők

1.3.2.30 a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály, a Karmelita Őrségi Osztály és a Megelőző és Tanúvédelmi Osztály valamennyi munkaköre

1.3.3. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály valamennyi munkaköre

1.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre

1.3.5. a Köztársasági Elnöki Őrség valamennyi munkaköre

1.3.6. a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkaköre

1.3.7.31 a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör

1.3.8.32 leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül

1.4.1. a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre

1.5.33

1.6.34

1.7. az egyéb rendőrségi munkakörök közül

1.7.1. a megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkaköre

1.7.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre

1.7.3.35 a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkaköre, a Bűnügyi Technikai Osztály hivatásos munkakörei, a Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és helyettese, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője

1.7.4. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott munkakör

1.8.36 A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkakörei közül:

1.8.1. az igazgató és az igazgatóhelyettes;

1.8.2. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Nemzetközi Információs Osztálya valamennyi munkaköre;

1.8.3. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztály Adatkezelő és Alkalmazás-felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre;

1.8.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság valamennyi munkaköre.

1.8.37 a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkaköre

1.9.38 A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkakörei közül a vezetői munkakörök, valamint a helyettesítésükre kijelölt munkakörök

1.9.39 Nemzetközi Oktatási Központ

1.9.1. az igazgató és az igazgató-helyettes

1.9.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői

2. A büntetés-végrehajtási szervezet

2.1. a büntetés-végrehajtási szervek biztonsági vezetőjének helyettese

2.2. a biztonsági tiszt

2.3. a személyi védelemről szóló jogszabály szerint a személyi védelem és a Védelmi Program által meghatározott feladatok végrehajtásában résztvevő, illetve e tárgykörökben keletkezett adatokat kezelő személyek

2.4.40 a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság szolgálatvezetője, szolgálatvezető-helyettese, főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője, az országos parancsnok és helyettesei titkárságvezetője, valamint a főügyeletes

2.5. a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények vezetője, helyettese, gazdasági vezetője, osztályvezetője

2.6. a büntetés-végrehajtási szervek informatikai munkakörei, az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakört betöltő személy

2.7. a honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítéssel és az országmozgósítás feladatainak végzésével megbízott személyek

3. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv

3.1. a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: BM OKF) vezetői munkakört betöltő személyek, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok irányában hatósági és szakhatósági feladatokat ellátó személyek

3.2. a BM OKF titkárságvezetői

3.3. a BM OKF Nemzetközi Főosztály valamennyi munkaköre

3.4. a BM OKF-en NATO és EU referensi munkakörök

3.5. a BM OKF-en az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakörök

3.6. a hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi szerveinek és területi jogállású szerveinek igazgatói, igazgató-helyettesei, főfelügyelői, ellenőrzési szolgálatvezetői

3.7. a katasztrófavédelmi kirendeltségek vezetői és felügyelői

3.8. a hivatásos tűzoltóparancsnokságok parancsnokai

3.9. a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ osztályvezetői

3.10. a BM OKF-en, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szerveinél a nukleáris baleset-elhárítással kapcsolatos feladatokat, a létfontosságú rendszerelemek védelmével kapcsolatos feladatokat, továbbá a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkakörök

3.11. a megyei védelmi bizottságok titkárai és titkár-helyettesei

3.12. a vezető főügyeletesek és főügyeletesek

3.13. a más önálló belügyi szerv térinformatikai adatait használó térinformatikus

3.14.41 a BM OKF-en információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek

4.42 Az idegenrendészeti szerv

4.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes

4.2. az igazgató és az igazgatóhelyettes

4.3. a főigazgató és főigazgató-helyettes mellett működő ügykezelő

4.4. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes

4.5. a hatósági ügyintézések lefolytatásáért felelős szervezeti elem vezetője és a helyettesítésével a munkaköri leírása szerint megbízott érdemi ügyintéző

4.6. a központi ügyeleten ügyeletes munkakört, szolgálati beosztást betöltő személy

C)43 Központi hivatalok

1. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

1.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettes

1.2. a főigazgató és a főigazgató-helyettes mellett ügykezelői feladatokat ellátó foglalkoztatott

1.3. a főosztályvezető

1.4. az osztályvezető

1.5. a projektvezetői feladatokat ellátó álláshelyen vagy ilyen munkakörben foglalkoztatottak

1.6. a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő foglalkoztatottak

D) Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szervek

1.44 Országos Vízügyi Főigazgatóság és irányítása alá tartozó szervek

1.1. a főigazgató, a műszaki és gazdasági főigazgató-helyettes

1.2. a vízügyi igazgatóságok igazgatói, a műszaki és gazdasági igazgatóhelyettesek

1.3. a Főigazgatói Hivatal vezetője és helyettese

1.4. a közbeszerzési terület vezetője

1.5. a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó terület vezetője, a projekt pénzügyi terület vezetője és valamennyi, a projektekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör

1.6. a főigazgatói és igazgatói titkár, titkárnő

1.7. az informatikai terület vezetője és valamennyi informatikai munkakör

1.8. a vagyongazdálkodási terület vezetője

1.9. a nemzetközi terület vezetője

2.45 A rendvédelmi technikumok

2.1. az igazgató

3.46 Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

3.1. a főigazgató és a főigazgató-helyettesek

3.2. a hivatalvezető, főosztályvezetők, igazgatók

3.3. az osztályvezetők, intézetvezetők

3.4.47 közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottsági feladatok ellátására kijelölt, továbbá az EU pályázati eljárásban részt vevő munkakörök

3.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat ellátó ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakörök

3.6. elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakörben dolgozók

3.7.48 az arcképelemző tevékenységet végző munkakörök

4.49

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!