nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet
az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
2018-11-01
2019-08-14
6
Jogszabály

20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet

a) az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

b) az emberi erőforrások minisztere által irányított, illetve felügyelt központi államigazgatási szerv és

c) az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv.

2. § A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott

a) munkakör betöltésére irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve

b) feladat ellátására irányuló, a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony

minősül az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak.

3. § A foglalkoztató szervezetnél

a) a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden,

b) az integritás tanácsadó,

c) a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízott,

d) a biztonsági vezető,

e) a rendszerbiztonsági felügyelő,

f) a rendszeradminisztrátor,

g) a titkos ügykezelő,

h) a rejtjelfelügyelő és a rejtjelező

munkakör az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.

4. § A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszonyban álló személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül

a) ha a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszony betöltője a feladatellátásával összefüggésben jogellenes befolyással vagy leplezett támadással fokozottan fenyegetett,

b) ha a jogviszony betöltőjét külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.

5. § A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyt betöltők körét.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelethez

Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása

A) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete

1.1. a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi munkaköre

1.2. az állami vezetők titkárságának valamennyi munkaköre

1.3. a főosztályvezető

1.4. a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó

1.5. a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

1.6. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

1.7. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

1.8. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkakör

1.9. a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység ügykezelője

1.10. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy

1.11. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő vagy döntéshozó munkakör

1.12. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

1.13. a külszolgálatra kijelölt személy

1.14. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatokat ellátó munkakör

1.15. biztonsági referens

B) Központi hivatalok

1.1

2. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél

2.1. a gazdasági vezető

2.2. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

2.3. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

3.2 A Klebelsberg Központnál

3.1. a főosztályvezető

3.2.3

3.3. a kiadmányozási joggal rendelkező főosztályvezető-helyettes és osztályvezető

3.4. az elnöki kabinet valamennyi munkaköre

3.5. a belső adatvédelmi felelős

3.6.4 a jogi, személyügyi, pénzügyi, számviteli, fejlesztési, vagyongazdálkodási, üzemeltetési, beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység valamennyi munkaköre

3.7.5 a pályázatkezelő feladatokat ellátó szervezeti egység projektmenedzseri, projektasszisztensi, modulvezetői munkaköre

3.8. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

3.9.6

4.7

5. Az Oktatási Hivatalnál

5.1. a projektigazgató

5.2. a minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó munkakör

5.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

5.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

6.8

7.9 A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél

7.1. a gazdasági vezető

7.2. a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes

7.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

7.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

8.10

9.11

10. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál

10.1. gazdasági vezető

10.2. az igazgató

10.3. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

10.4. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

11.12 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál

11.1. a gazdasági vezető

11.2. az igazgatók

11.3. a főigazgatói titkárság főosztályvezetője

11.4. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.5. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

11.6. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

12.13 Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél

12.1. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

12.2. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

13.14 A tankerületi központnál

13.1. a tankerületi igazgató

13.2. a gazdasági vezető

14.15 A Nemzeti Népegészségügyi Központnál

14.1. a közbeszerzési eljárásban részt vevő munkakör

14.2. a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője

14.3. a gazdasági vezető

14.4. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

14.5. Nemzeti Biztonsági Laboratórium vezetője és helyettese

14.6. az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálattal kapcsolatos munkakör

C)16 Központi államigazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv

1.17

2.18

2.1. a főigazgató és helyettese

2.2. a gazdasági vezető

2.3. a programvezető

2.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

2.5. az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

2.6. a vezető projektmenedzser munkakör

3–4.19

5.20

6. Az Országos Mentőszolgálatnál

6.1. a főigazgató

6.2. az igazgatók

6.3. a regionális mentőszervezet regionális igazgatója, regionális gazdasági vezetője, vezető mentőtisztje

6.4. a főigazgató és az igazgatók személyi titkára, vezetői asszisztense

6.5. a főigazgatói kabinetvezető

6.6. a főosztályvezető és a helyettesítésére kijelölt személy

6.7. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

6.8. a biztonságszervezési feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős munkakör

7. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál

7.1. a főigazgató és helyettese

7.2. a gazdasági vezető

7.3. a szervkoordinációs iroda vezetője

7.4. a közbeszerzési eljárásban résztvevő munkakör

7.5. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős munkakör

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!