nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozat
a Magyar Építészeti Tanács létrehozásáról
2015-04-22
infinity
2

1221/2015. (IV. 20.) Korm. határozat

a Magyar Építészeti Tanács létrehozásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdésére, valamint az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat 14. pontjára figyelemmel – létrehozza a Magyar Építészeti Tanácsot (a továbbiakban: MÉTA).

2. A MÉTA-t az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti. A MÉTA a miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó testülete az építészethez kapcsolódó építésügyet érintő stratégiai kérdésekben.

3. A MÉTA feladatkörében javaslatokat és ajánlásokat fogalmaz meg

a) az építészetet és az építészethez kapcsolódó építésügyet érintő kormányzati döntések és jogszabályok előkészítésével kapcsolatban,

b) az épített környezet minőségének védelmét, alakítását, az építészethez kapcsolódó építésügy, valamint az építési ágazat folyamatait érintően,

c) az építészethez kapcsolódó építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára vonatkozóan,

d) az építési beruházások megvalósításának elősegítésére, illetve

e) az építészeti minőség, a fenntartható építészeti szemlélet és a vizuális kultúra elősegítésére.

4. A MÉTA elnöke (a továbbiakban: elnök) a miniszter által felkért állami vezető. Az elnököt – akadályoztatása esetén – az általa kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő helyettesítheti.

5. A miniszter felkérése alapján tagként vehet részt a MÉTA ülésein az alábbi köztestületek, szakmai és civil szervezetek egy-egy képviselője:

a) Magyar Művészeti Akadémia,

b) Magyar Tudományos Akadémia,

c) Magyar Építész Kamara,

d) Magyar Mérnöki Kamara,

e) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,

f) Magyar Építőművészek Szövetsége,

g) Országos Főépítészi Kollégium,

h) Magyar Urbanisztikai Társaság,

i) Magyar Tájépítészek Szövetsége.

6. A MÉTA tagja továbbá

a) a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára,

b) az építészképző felsőoktatási intézmények közös delegáltja, valamint

c) a miniszter által felkért legfeljebb három személy.

7. A MÉTA tagjainak felkérése egy évre szól.

8. A MÉTA titkársági feladatait a Miniszterelnökség látja el. A MÉTA titkára az elnök által kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő.

9. A MÉTA működésének részletes szabályait, a tagok helyettesítésének, illetve az 5. pont szerinti tagok delegálásának és visszahívásának rendjét, a meghívottak ülésen való részvételét a MÉTA ügyrendje tartalmazza. A MÉTA az ügyrendjét maga állapítja meg és a miniszter hagyja jóvá.

10. A MÉTA üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök az ülések egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal meghívja a napirendi ponttal érintett szakterületért felelős állami vezetőt vagy a szakterületért felelős állami vezető által felkért kormánytisztviselőt vagy személyt.

11. A MÉTA tagjai a MÉTA-ban végzett munkájukért díjazásban és költségtérítésben nem részesülnek.

12. A MÉTA legalább évente egy alkalommal ülésezik. A MÉTA ülései nem nyilvánosak, azokról emlékeztető készül, amelyben a MÉTA tagjainak javaslatait, véleményeit minden esetben a többségi és kisebbségi vélemények azonos súlyú és részletességű bemutatásával kell rögzíteni.

13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

14.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!