nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat
a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015–2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról
2015-05-29
infinity
2

1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015–2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról

1. A Kormány elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Programot (a továbbiakban: Program) és egyúttal felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a Program kormányzati portálon (www.kormany.hu) való közzétételéről, továbbá a Kormány a Programban szereplő célkitűzések megvalósításához a 2015. és 2016. évre vonatkozó intézkedéseket e határozat szerint fogadja el.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az e határozatban és a Programban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról gondoskodjék.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: folyamatos, illetve a 2016–2018. évekre vonatkozóan minden év december 31.

3. A Kormány

a) felhívja az irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy tevékenységük során vegyék figyelembe és érvényesítsék a Programban megfogalmazott célokat,

b) felkéri a korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát, Állami Számvevőszéket (a továbbiakban: ÁSZ), Országos Bírósági Hivatalt, Gazdasági Versenyhivatalt, Közbeszerzési Hatóságot, Legfőbb Ügyészséget, Magyar Nemzeti Bankot, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, hogy szakpolitikai eszközeikkel támogassák az e határozatban és a Programban szereplő célkitűzések megvalósítását, működjenek közre a feladatok végrehajtásában, és saját stratégiájukban kiemelt helyen szerepeltessék a korrupció megelőzés témáját, továbbá a korrupció elleni küzdelem keretében megvalósított együttműködésük eredményeiről évente december 31-ig tájékoztassák a belügyminisztert,

c) felkéri a helyi önkormányzatokat és az önkormányzati érdekszövetségeket, hogy a feladataik tervezése és végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítsanak a korrupciómegelőzésre, továbbá a rendelkezésre álló eszközeikkel működjenek közre az e határozatban és a Programban szereplő célkitűzések megvalósításában,

d) felkéri a korrupció elleni küzdelem iránt elkötelezett társadalmi, szakmai és érdekképviseleti szerveket, gazdasági kamarákat, valamint oktatási és kutató intézményeket, hogy eszközeikkel működjenek közre az e határozatban és a Programban szereplő célkitűzések megvalósításában.

4. Az államigazgatási szervek körében

a) fel kell térképezni azokat a munkaköröket és munkakörcsaládokat, amelyeket a korrupciós kockázatok fokozottan érintenek,

b) az ÁSZ tapasztalatainak figyelembevételével az ellenőrzési tevékenységek ellátása során érvényesíteni kell a korrupciómegelőzési kontrollokat, és az ellenőrzések eredményéről készített éves beszámolókban külön értékelni kell e kontrollok érvényesülésének tapasztalatait,

c) a belső szabályzatokat a korrupciós kockázatok szempontjából felül kell vizsgálni,

d) meg kell teremteni a belső kontrollrendszer és a korrupciómegelőzést szolgáló belső intézkedések összhangját a szervezeti működés egészére vonatkozóan – beleértve a reál és gazdálkodási folyamatokat –, továbbá az ehhez szükséges jogszabályokat ki kell dolgozni.

E feladatok végrehajtásának támogatására módszertani útmutatót kell közzétenni, amelynek elkészítésével kapcsolatos tevékenységek koordinálására a Kormány az ÁSZ-t kéri fel.

Felelős: érintett miniszterek

a d) pont tekintetében a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter

a módszertani útmutató közzététele tekintetében a belügyminiszter

Határidő: az a) pont tekintetében 2015. december 31.

a b) pont tekintetében 2016. január 1. napjától kezdődően folyamatos

a c) pont tekintetében folyamatos

a d) pont tekintetében 2016. június 30.

a módszertani útmutató közzététele tekintetében 2015. december 31.

5. A közszféra intézményei körében népszerűsíteni kell az ÁSZ Integritás Felméréséhez történő csatlakozás lehetőségét, továbbá támogatni kell a felmérés többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokra történő kiterjesztését, 2015. második félévében próbafelmérés elvégzését és a felmérés lebonyolítását 2016-tól legalább három éven keresztül. A támogatás kereteiről egyeztetést kell folytatni az ÁSZ-szal.

Felelős: belügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

6. Fel kell mérni az igazságszolgáltatás (bíróság, ügyészség) működése során felmerülő korrupciós kockázatokat, és ennek eredményéről jelentést kell készíteni a Kormánynak. A Kormány felkéri a Legfőbb Ügyészséget és az Országos Bírósági Hivatalt az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásában történő közreműködésre.

Felelős: igazságügyi miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2015. december 31.

7. Felül kell vizsgálni a jogszabályokat az összeférhetetlenség bejelentésével és ellenőrzésével kapcsolatban rendelkezésre álló munkáltatói jogosultságok bővítése érdekében. A vizsgálat eredményeként esetlegesen szükségessé váló jogszabály-módosítási javaslatokat el kell készíteni.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2015. december 31.

8. A Kormány által elfogadott koncepció alapján előkészítés alatt álló új közbeszerzési törvényben, illetve a közbeszerzésekhez kapcsolódó informatikai fejlesztések során az antikorrupciós szempontokat fokozottan érvényesíteni kell. Ennek keretében

a) a közbeszerzési eljárások tekintetében biztosítani kell a nyilvánosság hatékony és széleskörű tájékoztatását, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos adatok, adatbázisok megismerhetőségét,

b) a Kormány elrendeli a közbeszerzési eljárások során a „nyílt szerződés” szabvány, vagy annak egyes részelemei bevezetése lehetőségének vizsgálatát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

a „nyílt szerződés” bevezethetőségének vizsgálata tekintetében 2016. december 31.

9. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok átláthatóságának a növelése érdekében

a) felül kell vizsgálni a jogszabályban rögzített közzétételi kötelezettségek alá eső adatok körét, és ki kell dolgozni a szükséges módosítási javaslatokat,

b) felül kell vizsgálni az elektronikus közzétételi kötelezettségre vonatkozó részletszabályokat,

c) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) állami tulajdonú vállalatok irányításáról szóló iránymutatásának figyelembevételével ki kell dolgozni a szabályozás-megfelelőségi rendszer bevezetéséhez szükséges minimumkövetelményeket, és erre, valamint az irányítás felelősségi rendszerének, továbbá az éves célmutatók teljesítésén alapuló teljesítményértékelési szabályozásnak a kialakítására javaslatot kell tenni.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2016. február 29.

10. A gazdasági társaságok tekintetében

a) jelentést kell készíteni az üzleti élet tisztaságát elősegítő, nemzetközi szinten működőképes megoldások tapasztalatain nyugvó jogintézményekről. Ennek keretében vizsgálni kell különösen a könyvvizsgálók kötelező rotációja és a bejelentési kötelezettségük kiterjesztése, a beszámoló közzétételének elmaradásához fűződő jogkövetkezmények szigorítása, valamint a jogi személy jogsértő működése esetén a vezető tisztségviselőket érintő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának lehetőségét,

b) meg kell vizsgálni, hogy a tisztességes gazdasági verseny és a biztonságos üzleti környezet megerősítése érdekében a Magyarországon működő gazdasági társaságok tulajdoni viszonyainak teljes átláthatósága milyen intézkedésekkel biztosítható.

Felelős: az a) pont tekintetében a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter és az igazságügyi miniszter

a b) pont tekintetében az igazságügyi miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében 2016. június 30.

a b) pont tekintetében 2015. december 31.

11. A civil szervezetek átlátható működésének érdekében vizsgálni kell az ezen szervezetek működését meghatározó jogszabályi rendelkezések érvényesülését, ezzel összefüggésben a nemzetközi szinten működőképes megoldások alkalmazásának, valamint a vagyonnyilatkozat megtételére kötelezhető személyi kör szélesítésének lehetőségeit.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: 2015. szeptember 30.

12. A vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséhez fűződő esetleges munkajogi szankciók bevezetése érdekében – a közszolgálati életpálya modell folyamatban lévő előkészítésére is figyelemmel, illetve ahhoz kapcsolódóan – át kell tekinteni a vonatkozó jogszabályokat, és javaslatot kell készíteni a módosításukra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

igazságügyi miniszter

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

Határidő: 2015. december 31.

13. Az új általános közigazgatási rendtartással összefüggésben, azzal összhangban

a) fel kell mérni, hogy mely hatósági eljárások során automatizálható a döntések meghozatala,

b) olyan szabályozást kell kialakítani, amely biztosítja, hogy az irányítási, felügyeleti jogosítványokkal bíró szerv évenként felülvizsgálja a döntéseket a jogorvoslattal nem érintett, jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben, amelyekben nincs ellenérdekű fél.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

igazságügyi miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében 2016. március 31.

a b) pont tekintetében 2015. december 31.

14. A gazdasági verseny tisztaságát sértő magatartások visszaszorítása és az etikus üzleti kultúra előmozdítása érdekében – az esetleges bővítés, illetve a hatékonyságnövelés szempontjából – meg kell vizsgálni a jogi személlyel szemben alkalmazható szankciókat, végrehajtásuk mechanizmusát és a végrehajtásban közreműködő szervek feladatait.

Felelős: igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. május 31.

15. A közszférát érintő képzési rendszerben

a) a korrupciómegelőzés, a hivatásetika és az antikorrupció tárgyában induló, valamint a nemzetközi vesztegetés elleni képzések módszertanát folyamatosan tovább kell fejleszteni,

b) a közszolgálati tisztviselők, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőképzési rendszereiben rendelkezésre álló tananyagok tartalmát felül kell vizsgálni, és azokat szükség szerint bővíteni kell a korrupció felismerésére és kezelésére vonatkozó újabb ismeretekkel,

c) a közszolgálati tisztviselők számára kötelezően elő kell írni, hogy a továbbképzési időszakban legalább egy, a korrupciómegelőzés témakörét érintő képzésen részt vegyenek.

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

Határidő: folyamatos

a vezetőképzés és a közszolgálati tisztviselők kötelező képzése tekintetében 2015. december 31.

16. A korrupció társadalmi problémájával kapcsolatos ismereteknek a köznevelés kereteibe való beépítése érdekében meg kell vizsgálni a Nemzeti Alaptanterv kiegészítésének lehetőségét a közösségi és társadalmi korrupció témájával foglalkozó szakmai nap megtartásával, majd a javaslatokról jelentést kell készíteni.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. július 31.

17. Meg kell erősíteni a korrupcióellenes küzdelemben különös felelősséget viselő szervek személyi és tárgyi erőforrásait.

Felelős: belügyminiszter

honvédelmi miniszter

a költségvetési forrás biztosítása tekintetében a nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése során

18. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával a 2014–2020 évekre vonatkozó tervezési időszakban gondoskodjék a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) keretében a Program feladatai végrehajtásának támogatását szolgáló projektek tervezéséről és szakmai előkészítéséről.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2015. december 31.

Forrás: KÖFOP

19. A korrupciós cselekményekkel összefüggésben elvárt magatartások tudatosítása érdekében erősíteni kell az állampolgárok felelősségérzetét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

Határidő: 2016. december 31.

Forrás: KÖFOP

20. A korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő államigazgatási szervek közötti együttműködés eddigi tapasztalatainak a feltárásával elő kell segíteni olyan együttműködési formák bevezetését, amelyek a rendszeres és kölcsönös információáramlás lehetőségeinek a megteremtésével, illetve a meglévő lehetőségek jobb kihasználásával hatékonyan szolgálják a korrupciós cselekmények megelőzését és felderítését. Ennek eredményéről összefoglaló tájékoztatást kell készíteni a belügyminiszter számára.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2015. december 31.

21. A Kormány felhívja az egyes intézkedések tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy gondoskodjanak az e határozatban foglalt feladatok végrehajtásáról.

Felelős: az adott intézkedés tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2016. december 31.

22. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy az e határozatban és a Programban szereplő feladatok végrehajtásáról készítsenek beszámolót a belügyminiszternek, aki ez alapján tegyen jelentést a Kormánynak.

A beszámoló tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

igazságügyi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. február 15.

A jelentés tekintetében

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2017. március 31.

23. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az e határozatban és a Programban foglalt feladatok végrehajtásához szükséges koordinációs feladatok ellátásáról, valamint a végrehajtás folyamatos nyomon követéséről.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

24. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

25.1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!