nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2015. (V. 29.) BM utasítás
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
2020-06-27
2020-12-10
17
Jogszabály

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 1. melléklet 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet

Az utasítás hatálya

1. §1 Az utasítás hatálya kiterjed a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. §-ában foglalt előirányzatokra.

II. Fejezet

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának általános szabályai

1. A nem támogatható személyek köre

2. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakon túl nem nyújtható költségvetési támogatás annak a személynek vagy szervezetnek,

a) aki vagy amely a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának időpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve ha azok jogosultja a kedvezményezett, vagy a beruházást vagy a fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánja megvalósítani, és a tulajdonostársak nem kötöttek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz,

b) aki vagy amely az Európai Bizottság költségvetési támogatásból való kizáró vagy eltiltó határozatának hatálya alatt áll, vagy

c) akinek vagy amelynek az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van, kivéve ha arra az adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett.

2. Benyújtandó dokumentumok

3. §2 A támogató az Ávr. 75. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a pályázótól vagy a támogatási kérelmet benyújtótól a támogatási igényhez, a támogatási szerződés megkötéséhez vagy a támogatói okirat kiadásához kérheti

a) a 2. § a) pontja szerinti ingatlanra vonatkozó vázrajz és a használati megállapodás egyszerű másolatának vagy

b) a támogató által a pályázati kiírásban meghatározott, a költségvetési támogatás elbírálásához feltétlenül szükséges további dokumentum benyújtását is.

3. Kötelezettségvállalási eljárás

4. § (1)3 Ha az 1., 2. és 3. melléklet nem nevesít fejezeti vagy központi kezelésű előirányzat tekintetében kötelezettségvállalót, teljesítést igazolót, pénzügyi ellenjegyzőt, az okirati ellenjegyzőt, érvényesítőt,, utalványozót, utalvány-ellenjegyzőt, akkor azon a következő feladatkört ellátó személyeket kell érteni:

1. adott előirányzat szakmai kezelője: a kötelezettségvállaló irányítása alatt álló szervezeti egység,

2.4 érvényesítő: a gazdasági helyettes államtitkár által írásban kijelölt ügyintéző,

2a.5 Felelős Hatóság: a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet] szerint a miniszter által kijelölt szervezeti egységek,

3.6 jogi ellenjegyző, okirati ellenjegyző: az 5. § (5a) és (6) bekezdésében nevesített munkakört betöltő személy,

4.7 kötelezettségvállaló: pályázati vagy pályázaton kívüli egyéb kötelezettségvállalásnál a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) vagy a jelen utasításban – fejezeti előirányzatonkénti bontásban – megjelölt munkakört betöltő személy vagy a miniszter által írásban felhatalmazott személy,

5.8 pénzügyi ellenjegyző: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

5a.9 szakmai ellenjegyzés: annak írásban történő előzetes igazolása, hogy a kötelezettségvállalás dokumentuma a szakmai szempontoknak megfelel,

5b.10 szakmai ellenjegyző: a kötelezettségvállalás szakmai tartalmáért felelős vezető, amennyiben személye nem azonos a kötelezettségvállalóval,

6.11 teljesítést igazoló: az utasításban megjelölt helyettes államtitkár, főosztályvezető, vagy az általuk kijelölt vezető személy vagy munkatárs, valamint a miniszter egyedi döntésében kijelölt személy,

7.12 utalvány-ellenjegyző: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban kijelölt személy, aki a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával az utalvány ellenjegyzése során meggyőződik arról, hogy a teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e,

8.13 utalványozó: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban kijelölt személy.

(1a)14 Ahol ez az utasítás írásbeli formát ír elő, azon az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus formát is érteni kell.

(1b)15 A gazdasági helyettes államtitkár egyedileg, átmeneti időszakra pénzügyi ellenjegyzőnek írásban kijelölhet nem vezető személyt is.

(2) Az 1., 2. és 3. melléklet az egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezéseket tartalmaz, amelyeknek a pénzügyi lebonyolítása az előirányzattól függően, a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) előirányzat-célelőirányzat felhasználási keretszámlán, a fejezetimaradvány-elszámolási számlán, a fejezeti befizetési számlán, a fejezeti elosztási számlán, az elkülönített fizetési számlákon (amely alatt érteni kell a Szolidaritási programokra és Belügyi Alapokra megnyitott előirányzat-felhasználási keretszámlát, valamint az elkülönített devizaszámlákat) és a fejezeti letéti számlán történik.

(3)16 Az Ávr. 53. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetében írásbeli kötelezettségvállalás nem szükséges. Az Ávr. 53. § (1) bekezdés a) pontja esetében írásbeli kötelezettségvállalás szükséges.

(3a)17 Ha a kötelezettségvállalás elektronikus úton történik, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszert kell alkalmazni a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt szervek esetében.

(3b)18 Ha a kötelezettségvállalás elektronikus úton történik, a kötelezettségvállalás eljárásrendje megegyezik a jelen utasításban meghatározottakkal, azzal az eltéréssel, hogy ahol az utasítás:

a) aláírást említ, azon a minősített tanúsítvánnyal rendelkező fokozott biztonságú elektronikus aláírást,

b) megküldést említ, azon az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül történő továbbítást kell érteni.

(4) Azokban az esetekben, melyekben nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás, a technikai kötelezettségvállalás a kötelezettségvállalás analitikában rögzítésre kerül, a felhasználható keret ezzel az összeggel csökken.

5. § (1)19 A kötelezettségvállalás menete az alábbi szakaszokból áll:

a) az igény felmerülése,

b) a kötelezettségvállalás okmányának előkészítése,

c) pénzügyi ellenjegyzés,

d) – amennyiben jelen utasítás alapján szükséges – jogi ellenjegyzés,

e) a kötelezettségvállalás dokumentumának felek általi aláírása.

(2)20 A megállapodás, szerződés, támogatói okirat, a Felelős Hatóság által kiadott egyedi döntés, az egyoldalú jognyilatkozat, az Áht. 33. § (3)–(4) bekezdésében szabályozott megállapodás (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállalás dokumentuma) tervezetét az adott előirányzat szakmai kezelője (a kötelezettségvállalásra jogosult), valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ügyvédi törvény) meghatározott feltételeknek megfelelő okirat (a továbbiakban: okirat) tervezetét az okiratért felelős szakmai kezelő készíti elő. Ha a kötelezettségvállalás dokumentuma és az okirat nem magyar nyelven kerül aláírásra, a kezdeményező szükség esetén magyar nyelvű kivonatot, különösen indokolt esetben egyszerű fordítást készít.

(2a)21 A kötelezettségvállalás dokumentuma a Felelős Hatóság által kiadott egyedi döntés abban az esetben, ha a BM végrehajtó szervként jár el valamely projekt vonatkozásában az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján.

(3)22 Az adott előirányzat szakmai kezelője a Közgazdasági Főosztály (a továbbiakban: KF) főosztályvezetője részére megküldi a tervezett kötelezettségvállalás dokumentumát.

(4)23 A KF főosztályA megállapodás, szerződés, támogatói okirat, a Felelős Hatóság által kiadott egyedi döntés, az egyoldalú jognyilatkozat, az Áht. 33. § (3)–(4) bekezdésében szabályozott megállapodás (a továbbiakban együtt: kötelezettségvállalás dokumentuma) tervezetét az adott előirányzat szakmai kezelője (a kötelezettségvállalásra jogosult) készíti elő. Ha a kötelezettségvállalás dokumentuma nem magyar nyelven kerül aláírásra, a kezdeményező szükség esetén magyar nyelvű kivonatot, különösen indokolt esetben egyszerű fordítást készít.vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy a kötelezettségvállalás dokumentumát az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megvizsgálja, és – ha az Áht. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel – a pénzügyi ellenjegyzéshez szükséges teljes dokumentum beérkezését követő 10 munkanapon belül a tervezett kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, elkülöníti a feladat pénzügyi forrását, és pénzügyi ellenjegyzéssel látja el a dokumentumot oly módon, hogy a „pénzügyi ellenjegyzés” szöveg mellett a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el, továbbá elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt, vagy másolatot készít arról. Amennyiben észrevétel merül fel, a KF főosztályvezetője a teljes dokumentációt visszaküldi a kezdeményezőnek.

(4a)24 A KF főosztályvezetője megküldi a pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát az adott előirányzat szakmai kezelője részére, aki szükség esetén továbbítja a Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztály (a továbbiakban: PKSZF) főosztályvezetője részére jogi ellenjegyzés céljából.

(5)25 A jogi ellenjegyzés a jogszabályokban meghatározott alaki, tartalmi, valamint anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezéseknek való megfelelést tanúsítja, melynek során vizsgálni kell a kötelezettségvállalás dokumentumának a polgári jogi, az államháztartási jogszabályoknak, a vagyongazdálkodási jogszabályoknak, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelőségét. Jogi ellenjegyzéssel szükséges ellátni a két- vagy többoldalú szerződéseket – ide nem értve az Áht. 33. §-a alapján kötött megállapodásokat és a lebonyolító vagy kezelő szervvel kötött megállapodásokat –, valamint a megbízási szerződéseket, illetve megbízási elemet tartalmazó vállalkozási szerződéseket, valamint a Felelős Hatóság egyedi döntéseit. A jogi ellenjegyzésre a pénzügyi ellenjegyzést követően kerül sor.

(5a)26 Ha jogszabály előírja és az Ügyvédi törvényben meghatározott feltételek adottak, az okiratot a PKSZF bejegyzett kamarai jogtanácsosa vagy megbízási jogviszony alapján közreműködő ügyvéd az Ügyvédi törvény 43–45. §-a szerinti okirati ellenjegyzéssel látja el, értékhatártól függetlenül.

(6)27 Jogi ellenjegyző a PKSZF jogi végzettséggel rendelkező munkatársa vagy a PKSZF hatáskörében megbízási jogviszony alapján eljáró ügyvéd lehet. A kötelezettségvállalás dokumentuma megfelelősége esetén a „jogi ellenjegyzés” szöveg mellett a jogi ellenjegyző személy a kötelezettségvállalás dokumentumát aláírásával látja el.

(7)28 A jogi ellenjegyző személy a kötelezettségvállalás dokumentumának a PKSZF részére történő beérkezését követő 10 munkanapon belül – az (5) bekezdésben foglaltaknak való megfelelősége esetén – ellenjegyzi vagy aláírásával ellátja a szerződést. A jogi ellenjegyző elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt vagy másolatot készít arról.

(8)29

(8a)30 Az okirati ellenjegyzést végző személy az okirat beérkezését követő 10 munkanapon belül – az (5a) bekezdésben foglaltaknak való megfelelősége esetén – okirati ellenjegyzéssel látja el az okiratot. Az okirati ellenjegyző elektronikusan rögzíti az ellenjegyzett példányt, vagy másolatot készít arról.

(9)31 Ha a kötelezettségvállalás dokumentuma és az okirat az (5) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, a PKSZF a tervezetet jogi véleményével visszaküldi a kezdeményezőnek, aki a jogi vélemény alapján átdolgozott tervezetet küldi meg ismételten a PKSZF részére.

(10)32

(11)33 Ha a kötelezettségvállalás dokumentumát nem szükséges ellátni jogi ellenjegyzéssel, a pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát a KF megküldi a kezdeményező adott előirányzat szakmai kezelője részére, aki gondoskodik annak kötelezettségvállaló általi aláírásáról. Ha a kötelezettségvállalás dokumentumát jogi ellenjegyzéssel szükséges ellátni, a pénzügyi és jogi ellenjegyzéssel ellátott kötelezettségvállalás dokumentumát a kezdeményező részére a PKSZF küldi meg.

(11a)34 A PKSZF gondoskodik arról, hogy az általa előkészített és megszerkesztett okirat felek által történő aláírása megfeleljen az Ügyvédi törvény 44. §-ában foglaltaknak.

(12)35 Az adott előirányzat szakmai kezelője egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt irattárba helyez, egy-egy eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányt a KF részére, valamint a (6) bekezdés esetében a PKSZF részére küld meg.

(12a)36 Ha az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren elektronikusan történik a kötelezettségvállalás, az elektronikus irat megőrzésére alkalmas felület kifejlesztése, működtetése és a jogosult személyek részére hozzáférés biztosítása az Informatikai Főosztály (a továbbiakban: IFO) feladata.

(13)37 A kötelezettségvállalás dokumentuma és okirat módosításának eljárási rendje megegyezik a kötelezettségvállalás eljárási rendjével.

(14)38 A pénzügyi ellenjegyző, a jogi ellenjegyző és az okirati ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

(15) Az előirányzat szakmai kezelője

a) a pályázati kiírás közzététele előtt a Magyar Államkincstár részére megküldi az Ávr. 66. §-ában előírt adatokat,

b) gondoskodik a pályázati kiírásnak az Ávr. 66. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a BM honlapján történő közzétételről,

c)39 az egyedi költségvetési támogatás esetében a Magyar Államkincstár részére megküldi az Ávr. 89. § (1) bekezdése szerinti adatokat.

3/A.40 Mintaszerződés

5/A. § (1) A mintaszerződés az előirányzatok rendeltetésével összhangban meghatározott céloknak és jogcímeknek megfelelő tartalommal a területért felelős szakmai egységek vagy a kezelőszerv által előkészített, a PKSZF által jogilag ellenjegyzett és a KF főosztályvezetője vagy helyettese által oldalanként szignált, a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár által jóváhagyott minta szerint aláírásra kerülő szerződés.

(2) A mintaszerződésekről a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység nyilvántartást vezet, és a bizonylatmegőrzési szabályoknak megfelelően azok megőrzéséről gondoskodik. A mintaszerződés nyilvántartásba vételét követően a kötelezettségvállalásért felelős szakmai egység egy eredeti példányt megküld a KF és a PKSZF részére.

(3) A jóváhagyott mintaszerződéstől eltérő szerződés megkötése (módosítása) során kötelező a jogi ellenjegyzés. A mintaszerződés alapján megkötött szerződés módosítása – ha az a mintaszerződés tartalmát érintő változást eredményezne – jogi ellenjegyzéshez kötött. A mintaszerződés tartalmát nem érintő módosítás esetén jogi ellenjegyzés nem szükséges.

4.41 Az Ávr. alapján keletkező befizetési kötelezettség

6. § Az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése a gazdasági helyettes államtitkár döntése szerint az érintett fejezeti kezelésű előirányzaton érvényesíthető. A gazdasági helyettes államtitkár a befizetési kötelezettség teljesítéséről értesíti az érintett fejezeti kezelésű előirányzat szakmai kezelőjét.

5. Az egyedi költségvetési támogatásra vonatkozó szabályok

7. § (1)42 A központi költségvetésről szóló törvényben nem nevesített szervezetek részére a miniszter vagy átruházott hatáskörben az adott előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult személy (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: egyedi döntéshozó) – ha ezen utasítás másként nem rendelkezik – egyedi döntéssel költségvetési támogatást (e § alkalmazásában a továbbiakban: egyedi költségvetési támogatás) nyújthat, ha

a) a támogatandó tevékenység a miniszter által meghatározott szakpolitikai célok megvalósulását szolgálja,

b) az egyedi költségvetési támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, vagy hátrány hárítható el,

c) a támogatandó tevékenység másként nem valósítható meg, vagy

d) a tevékenység támogatását az előirányzat felhasználásának szabályait meghatározó jogszabály kifejezetten előírja.

(2) Az egyedi döntéshozó a kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelmet – annak beérkezésétől számított – 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményétől függően

a) helyt ad a támogatási kérelemnek, és intézkedik a támogatói okirat kiadásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről,

b)43 a támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges további adat, tény, információ közlésére vonatkozó hiányok pótlására hívja fel a kedvezményezettet, vagy

c) indokolással elutasítja a támogatási kérelmet.

(3) A támogatási szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kiadása – ha a támogatási döntés külön okiratba foglalása nem történik meg – támogatási döntésnek minősül.

6. Szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség

8. § (1)44 A költségvetési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben, támogatói okiratban meghatározott módon köteles írásbeli beszámolót készíteni és azt a támogatónak benyújtani.

(2) A beszámoló

a) szakmai része tartalmazza legalább a pályázati kiírásban, a támogatási döntésben, a támogatási szerződésben vagy a támogatási okiratban meghatározott

aa)45 támogatott tevékenység főbb indikátorait, mutatószámait és

ab) a feladat vagy beruházás megvalósításának helyét és időpontját,

b) pénzügyi része – a támogatási szerződés, a támogatói okirat eltérő rendelkezése hiányában – tartalmazza

ba) a költségvetési támogatással kapcsolatban felmerülő költségekre, kiadásokra vonatkozó összesített kimutatást és a számlák, számviteli bizonylatok összesítését, a bizonylat kibocsátójának nevét, a bizonylat sorszámát, a kifizetés jogcímét, a számla keltét, a teljesítés időpontját, a pénzügyi teljesítés időpontját, az áfaalapot, az áfatartalmat, a bruttó összeget, – átutalás esetében – a banki értesítő sorszámát, – készpénzes kifizetés esetében – a kifizetés tényét igazoló pénztárbizonylat sorszámát és az elszámolt összeget költségtételek szerinti bontásban,

bb) a költségvetési támogatás felhasználását igazoló záradékolt számlák, számviteli bizonylatok kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát,

bc) az átutalással megvalósított pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát (bankszámla terheléséről szóló banki igazolás vagy kivonat kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát, megjelölve a vonatkozó tételt),

bd) készpénzes kifizetés esetén a számla, egyszerűsített számla és a kifizetési pénztárbizonylat kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát vagy az adott kifizetési tételre a könyvviteli nyilvántartás vonatkozó részének kedvezményezett képviselője vagy az általa írásban meghatalmazott személy által hitelesített másolatát,

be) a saját forrás – ha előírásra került – és a társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást,

bf) a személyi jellegű költségek, kiadások és azok közterheinek részletes kimutatását és

bg) azokat a dokumentumokat, amelyeket a támogató a beszámoló részeként a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben, a támogatói okiratban előír.

(3) A (2) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontjai esetében a kedvezményezett köteles becsatolni az általa írásban meghatalmazott személy aláírásmintáját és a meghatalmazást.

(4) A támogató a támogatási szerződésben, támogatói okiratban a beszámoló pénzügyi része tekintetében a (2) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő tartalmat és formát is meghatározhat.

(5)46 A támogató az Ávr. 94. § (1) bekezdése szerinti értesítésben – a beszámoló elfogadása esetén – nyilatkozik a kedvezményezett felé, hogy – amennyiben van ilyen – az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontja szerinti beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levél a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézetnél visszavonásra kerülhet. Ha a támogató beszedési megbízást nyújtott be a kedvezményezett bankszámláját vezető hitelintézethez, és a beszedési megbízás teljesült, a támogató külön dokumentumban nyilatkozik a felhatalmazó levél visszavonhatóságáról.

7. Hivatali egységek együttműködése, nyilvántartási szabályok

9. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok cél szerinti felhasználása során felmerülő valamennyi díj, illeték, költség az érintett előirányzaton érvényesíthető.

(2) Az előirányzat-kezelés teljes kezelési költsége fedezetet nyújt a pályázat, a támogatás, a szerződés előkészítésével, a szerződéskötéssel, a támogatói okirat kiadásával, a teljesítésigazolások kiadásához szükséges feladatok elvégzésével, valamint a szakmai, műszaki, pénzügyi ellenőrzési, követeléskezelési, pénzügyi és számviteli feladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokra.

(3) A kezelő szervnek kifizetett kezelési költség éves összege nem haladhatja meg az adott fejezeti kezelésű előirányzat módosított éves előirányzatának 6%-át, amelynek pontos összegéről a fejezetet irányító szerv a kezelő szervvel kötendő megállapodásban állapodik meg.

(3a)47 Az adott fejezeti kezelésű vagy központi kezelésű előirányzat szakmai kezelője a költségvetési törvény kihirdetését követő második hónap utolsó munkanapjáig köteles az általa kezelt fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási feladattervét megküldeni a gazdasági helyettes államtitkárnak.

(3b)48 A felhasználási feladattervben év közben bekövetkező változások esetén szakmai kezelő a változás tudomásra jutásától számított 30 munkanapon belül írásban – a módosított felhasználási feladatterv egyidejű megküldésével – tájékoztatja a BM gazdasági helyettes államtitkárát.

(3c)49 A (3a) és (3b) bekezdés nem vonatkozik a felülről nyitott előirányzatokra.

(3d)50 A (3a) bekezdés szerinti felhasználási feladattervet a miniszter fogadja el azon fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében, amelyekről a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok részesülhetnek kifizetésben.

(4)51 A kötelezettségvállaló a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartást köteles vezetni. Az adott előirányzat szakmai kezelője olyan analitikus nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalásokról előirányzatonkénti bontásban, amely biztosítja a kezelőszerv által vezetett kötelezettségvállalási nyilvántartás egyeztetési lehetőségét, és lehetővé teszi a teljesítésigazolás megtörténtének mindenkori tételes ellenőrzését. Az adott előirányzat szakmai kezelője az általa vezetett kötelezettségvállalásokat a PEF-fel, illetve a pénzügyi feladatokat ellátó kezelő szervvel negyedévente, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig egyezteti. Az egyeztetés tényét, eredményét mindkét fél részéről aláírt kimutatáson dokumentálni szükséges.

(5)52 Az adott előirányzat szakmai kezelője a KF által meghatározott időpontig szöveges értékelést ad a KF részére a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Az adott előirányzat szakmai kezelője a KF által meghatározott időpontig, a zárszámadási eljárás keretében – a államháztartásért felelős miniszter által meghatározott követelmények figyelembevételével – a megvalósított szakmai célokról tájékoztatást ad a KF részére. Az éves beszámoló és a zárszámadás tartalmára és formájára vonatkozó követelményekről a KF az érintett szakterületeket előzetesen tájékoztatja.

(6)53 Az adott előirányzat szakmai kezelője a kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a kötelezettségvállalással terhelt maradványokat – a tárgyévet követő év január 31-éig – írásban egyezteti a KF által kijelölt ügyintézőkkel.

(7)54 Ha a beszámolók hiányosak vagy hibásak, úgy az adott előirányzat szakmai kezelője intézkedik a KF felhívását követő 5 munkanapon belül a beszámoló kiegészítéséről vagy pontosításáról, illetve annak újraküldéséről a KF részére.

(8)55 A fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás az Áht. 36. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 46. §-ában foglalt időpont figyelembevételével történik. A fejezeti kezelésű előirányzatoknak az éves beszámolóban szereplő kötelezettségvállalással terhelt maradványa a következő évben – a KF főosztályvezetőjének hatáskörében elvégzett előirányzat-módosítás után – változatlan rendeltetéssel, az előző évben keletkezett, de pénzforgalmilag csak a következő évben, években teljesülő kötelezettségvállalások teljesítésére használható fel.

(9)56 Az előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra, -módosításra, valamint a maradvány és a bevétel előirányzatosítására az adott előirányzat szakmai kezelőjével történő egyeztetést követően értékhatártól függetlenül a KF főosztályvezetője vagy helyettese jogosult.

(10)57 A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan a KF olyan naprakész analitikus nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege.

10. § (1) A teljesítésigazolást végzők dokumentált módon ellenőrzik vagy ellenőriztetik a szakmai és pénzügyi beszámolók megfelelőségét, amely kiterjed a szakmai beszámoló alaki és tartalmi elemeire, különös tekintettel a kedvezményezett által vállalt feladatok teljes körű feladatellátására, a feladatellátás színvonalára, a vállalt feladatok határidőre történő elvégzésére.

(2)58 Ha a teljesítést igazoló a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben, támogatói okiratban előírtak megsértését vagy jogszabálysértésre utaló körülményt tapasztal, akkor haladéktalanul értesíteni köteles a kötelezettségvállalót, a KF főosztályvezetőjét, hogy a szükséges lépéseket egyeztetett módon megtegyék. A teljesítést igazoló – a teljesítés igazolásával egyidejűleg – aláírásával nyilatkozik a szakmai beszámoló megfelelőségéről.

(3)59 A teljesítésigazolás kiállítása elektronikus úton történik, ha a kötelezettségvállalás elektronikusan az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszeren keresztül történik.

11. § (1)60 A szakmai kezelő a KF felhívására a KF által meghatározott időpontig felülvizsgálja, illetve előkészíti és megküldi a rendelkezési jogosultságot igazoló aláírásmintákat 2 eredeti példányban aláírva és iktatva. Az aláírásminták nyomtatványait a 4. melléklet tartalmazza. Az utasításban szabályozott és a központi költségvetésről szóló törvénnyel összhangban álló előirányzatok esetében a kialakított aláírásminták költségvetési évre tekintet nélkül alkalmazhatóak.

(2)61 Az államtitkárok titkárságai, a helyettes államtitkárok titkárságai, a közbiztonsági főigazgató titkársága, valamint a Miniszteri Kabinet titkársága, a Nemzeti Bűnüldözési Tanács Titkársága, a KF főosztályvezetője részére megküldik a kötelezettségvállalásra és a teljesítés igazolására jogosultak nevét, beosztását, aláírásmintáját a 4. melléklet szerinti minták alapján. A jogi ellenjegyzésre jogosultak nevét, beosztását, aláírásmintáját a 4. melléklet szerinti minta alapján a PKSZF főosztályvezetője küldi meg a KF főosztályvezetője részére. A rendelkezési jogosultságban év közben bekövetkezett változásokról az érintett államtitkárok titkárságai, a helyettes államtitkárok titkárságai, a közbiztonsági főigazgató titkársága, valamint a Miniszteri Kabinet titkársága, a Nemzeti Bűnüldözési Tanács Titkársága és a PKSZF főosztályvezetője haladéktalanul értesítik a KF főosztályvezetőjét az aláírásminták kitöltésével.

(3)62 A kötelezettségvállalási, a teljesítésigazolási, utalványozási, utalvány-ellenjegyzési, és érvényesítési, valamint jogi ellenjegyzési jogkörök gyakorlására vonatkozó – az erre feljogosított személyek, valamint a távollétükben ezen jogosultságot gyakorló személyek nevét tartalmazó – névjegyzéket és aláírásmintát a KF főosztályvezetője tartja nyilván.

(4)63 A kötelezettségvállalási dokumentumokat a KF főosztályvezetője az az utalványozásra, utalvány-ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosultak számára továbbítja. Az aláírásmintákról készített másolati példányok alapján vagy a dokumentumok digitálisan rögzített, közös elektronikus tárhelyen tárolt változata alapján kell az érvényesítést végzőknek meggyőződniük a kötelezettségvállaló, teljesítést igazoló személy aláírásának hitelességéről, a joggyakorlás szabályszerűségéről.

(5)64 A kötelezettségvállalási, a teljesítésigazolási, utalványozási, érvényesítési, valamint jogi ellenjegyzési jogkörök gyakorlását az erre feljogosított személyek, valamint a távollétükben ezen jogosultságot gyakorló személyek jóváhagyott névjegyzékét és aláírásmintáját a KF főosztályvezetője megküldi az IFO részére, hogy az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben a jogosultságokat beállítsa, rögzítse és hozzáférhetővé tegye. A jelen bekezdés szerinti beállítást követően az eredeti dokumentumokat az IFO főosztályvezetője 5 munkanapon belül visszaküldi a KF főosztályvezetője részére.

11/A. §65 A fejezeti kezelésű előirányzatok esetén a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra – a szakmai kezelőjével történő egyeztetést követően – a gazdasági helyettes államtitkár, a BM KF főosztályvezetője vagy az általuk írásban felhatalmazott vezető személy jogosult.

III. Fejezet

A Belügyi Alapokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályok

8. Az uniós hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári pénzforgalmi számlák

12. § (1) Az Európai Bizottságtól érkező éves, illetve kezdeti előfinanszírozás, évesegyenleg-kifizetések és végsőegyenleg-kifizetés fogadása a Felelős Hatóság által a Magyar Államkincstárban alaponként nyitott devizaszámlán történik, amely felett a Felelős Hatóság rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fizetési számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelős Hatóságnál felmerülő költségek a Felelős Hatóságot terhelik.

9. Uniós hozzájárulás rendezése

13. § (1) A támogatás kifizetése az elkülönített fizetési számlákon rendelkezésre álló forrás terhére történik.

(2) Azt követően, hogy a jogosan igénybe vett támogatás teljes összege kiutalásra került a kedvezményezett részére, valamint a kedvezményezetti követelések megtérítésre kerültek a költségvetés részére, a Felelős Hatóság a monitoring és információs rendszer alapján utólagosan rendezi a jóváhagyott aránynak megfelelően a forrásokat.

10. Összeférhetetlenség

14. §66 (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében, valamint meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki

a) az adott felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási kérelem elkészítésében részt vett, a projekt megvalósítója,

b) a támogatási kérelmet benyújtó szervezettel vagy partnerével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) a támogatási kérelmet benyújtó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja,

d) a támogatási kérelmet benyújtó szervezet tagja, vagy aki abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik,

e) az értékelésre, a minőség-ellenőrzésre vagy a bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett,

f) az a)–e) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója,

g) tekintetében a Felelős Hatósághoz érkezett bejelentés alapján vagy hivatalból a Felelős Hatóság megállapítja, hogy a pártatlan és objektív közreműködése nem biztosítható.

(2) Az Ávr. szerinti kifogás elbírálásában nem vehet részt az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti, továbbá az a személy, aki a támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében, valamint annak meghozatalában részt vett.

(2a)67 A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet szerinti szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági döntés előkészítésében nem vehet részt az (1) bekezdés szerinti, továbbá az a személy, aki a szabálytalansági gyanút jelentette, valamint aki részt vesz a szabálytalansági eljárással érintett projekt menedzsment feladataiban.

(2b)68 A 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet szerinti jogorvoslati eljárás során a jogorvoslati döntés előkészítésében nem vehet részt a (2a) bekezdés szerinti, továbbá az a személy, aki a jogorvoslati eljárás alapját képező szabálytalansági eljárás során a szabálytalansági döntés előkészítésében részt vett.

(3)69 A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy vagy szervezet képviseletére jogosult személy a döntés-előkészítési eljárás megkezdésekor az adott felhívásra vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi.

(3a)70 A kifogás elbírálásában, a szabálytalansági döntés előkészítésében, valamint a jogorvoslati döntés előkészítésében részt vevő személy az eljárás megkezdésekor nyilatkozik arról, hogy a jelen alcím szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, az eljárás során tudomására jutott minősített adatot, üzleti vagy fizetési titkot megőrzi.

(4)71 Ha a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése és meghozatala, a kifogás elbírálása, a szabálytalansági döntés előkészítése vagy a jogorvoslati döntés előkészítése során olyan tény merül fel, amely alapján a jelen alcím szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt a Felelős Hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenti.

(5) Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, a támogatásra vonatkozó döntés előkészítése során bárki jogosult az összeférhetetlenség megállapítását a Felelős Hatóságnál kezdeményezni. Ha a Felelős Hatóság az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.

(6) A projektek folyamatba épített dokumentumalapú ellenőrzését, helyszíni ellenőrzését és a kifizetés engedélyezését nem végezheti olyan személy, akivel szemben az (1)–(2) bekezdés szerinti kizáró ok fennáll.

(7) Az (1)–(6) bekezdést nem kell alkalmazni a Felelős Hatóság irányításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részéről benyújtott és megvalósított projektek esetében, ha a minisztérium szervezetén belül az adott projekt vonatkozásában a projekt elkészítéséhez, benyújtásához, megvalósításához, valamint a döntés előkészítéséhez, meghozatalához kapcsolódó feladatok szervezetileg, technikai segítségnyújtás tevékenység esetén személyi szinten elkülönülnek.

(8) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében és meghozatalában részt vevő személy a feladat ellátására vonatkozó jogviszonyban alkalmazandó felelősségi szabályok szerint felelősséggel tartozik a pártatlan, semleges és szakmai követelményeknek megfelelő feladatellátásáért.

11. A támogatás feltételei közvetlen kijelölésű projektekre vonatkozóan

15. § (1) A felhívás a munkaprogramban beazonosított közvetlen kijelölésű projektekre vonatkozóan az Ávr. 66. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza

a) a projektre meghatározott fejlesztések, tevékenységek felsorolását és azok főbb paramétereit;

b) a projektekhez rendelt indikatív kereteket és

c) a támogatási jogosultság egyéb feltételeit.

(2) A támogatási kérelemben – a támogatást igénylő azonosításához szükséges adatokon túl – csak olyan információ kérhető, amely a kiválasztási szempontok alapján értékelésre kerül. A projektjavaslathoz csatolandó mellékletként kizárólag a támogatást igénylő megfelelősége, alkalmassága és a támogatási kérelem támogathatósága megítéléséhez az adott felhívás esetén szükséges mellékletek csatolása követelhető meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

17. §72

1. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz73

Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezési jogkörök

1.74 ÁHT 237778 Energiaracionalizálás

Az előirányzat tekintetében a költségvetési támogatás feltételrendszerét tartalmazó pályázati kiírást a Műszaki Főosztály készíti el.

A pályázatok elbírálásának értékelési szempontjait, az abban történő változásokat a gazdasági helyettes államtitkár hagyja jóvá.

A pályázat szakmai értékelését a gazdasági helyettes államtitkár által felkért – energetikus és műszaki képzettséggel rendelkező szakemberekből álló – bírálóbizottság végzi, és tesz javaslatot a költségvetési támogatás odaítélésére.

A költségvetési támogatás odaítéléséről a gazdasági helyettes államtitkár dönt. A döntésről a pályázók a pályázati kiírásban rögzített határidőig a Műszaki Főosztálytól tájékoztatást kapnak. A pályázat nyerteseivel a műszaki, pénzügyi teljesítésre, a visszafizetési kötelezettségekre, valamint a tényleges megtakarítások dokumentálására támogatói okiratot kell kibocsátani.

A támogatói okiratban foglaltak szerinti – a Műszaki Főosztály által elfogadott – elszámolás utólagos teljesítésigazolásnak minősül.

Az visszatérítendő költségvetési támogatásról (a hosszú lejáratú kölcsönről) a KF a számviteli szabályok alapján analitikus nyilvántartást vezet.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár a pályázati döntés vonatkozásában, a Műszaki Főosztály főosztályvezetője a pályázaton nyert kedvezményezettek részére kibocsátott támogatói okirat vonatkozásában,

b) teljesítést igazoló: a Műszaki Főosztály főosztályvezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

2. ÁHT 284756 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

3. ÁHT 256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

Az előirányzat tekintetében a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és teljesítésigazolás az Áht. és az Ávr. szabályai, valamint a védekezésben, helyreállításban részt vevő állami és önkormányzati szervek belső szabályzatai szerint történik.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

4. ÁHT 347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy

b) teljesítést igazoló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

5. ÁHT 251212 Országos Polgárőr Szövetség

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy a miniszteri kabinetfőnök,

b) teljesítést igazoló: a miniszteri kabinetfőnök,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

6. ÁHT 029054 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása

Az előirányzat átadása tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

7.75 ÁHT 302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló:

aa) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 1. és 8. pontjai esetén: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

ab) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 2–4. és a 7. pontja esetén: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

ac) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 5–6. pontjai esetén: az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

ad) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 9. pontja esetén: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetője,

b) teljesítést igazoló:

ba) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 1. és 8. pontja esetén: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

bb) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 2–4. pontja esetén: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatójának szakmai előkészítése alapján a gazdasági helyettes államtitkár, a KF főosztályvezetője vagy a gazdasági helyettes államtitkár által kijelölt vezető személy,

bc) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 5–6. pontjai esetén: az önkormányzati államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

bd) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 7. pontja esetén: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

be) a BM rendelet 1. melléklet 17. sor F oszlop 9. pontja esetén: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetője,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

8. ÁHT 232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat tekintetében a költségvetési támogatás folyósítása a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan történik. A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználásáért az önkormányzati tűzoltóság felel. A költségvetési támogatás felhasználásáról az önkormányzati tűzoltóság a részére kiadott támogatói okirat szerint köteles elszámolni.

A felhasználásról történő adatszolgáltatásért, beszámolásért a BM OKF főigazgatójának gazdasági helyettese és a szakmailag illetékes szerv vezetője együttesen felelős.

Az előirányzat tekintetében

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

9. ÁHT 358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az általa írásban meghatalmazott személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

10. ÁHT 342684 Magyar Rendvédelmi Kar

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a személyügyi helyettes államtitkár,

b) teljesítést igazoló: a személyügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

11. ÁHT 342695 Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (Főosztály) vezetője,

b) teljesítést igazoló: a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke vagy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke által írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

12. ÁHT 342651 Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy,

b) teljesítést igazoló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

13. ÁHT 342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy,

b) teljesítést igazoló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

14. ÁHT 342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy,

b) teljesítést igazoló: egyedi miniszteri felhatalmazásban megjelölt felelős személy

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

15. ÁHT 355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat tekintetében a beérkezett informatikai tárgyú igényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a szakmai ellenjegyzést követően lehetséges.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

b) szakmai ellenjegyző: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

16. ÁHT 359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat tekintetében a beérkezett informatikai tárgyú igényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a szakmai ellenjegyzést követően lehetséges.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) szakmai ellenjegyző: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

17. ÁHT 359706 Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

18. ÁHT 359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

19. ÁHT 359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

20. ÁHT 359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

21. ÁHT 360395 Megszűnt intézmények technikai elszámolása

Az előirányzat a megszűnt intézmény számlaegyenlegének jogutód intézmény számlájára történő technikai átvezetésére szolgál.

22. ÁHT 211178 Fejezeti tartalék

Az előirányzat tekintetében

a) kötelezettségvállaló: a miniszter vagy az általa írásban meghatalmazott személy,

b) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

23. ÁHT 372128 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

24. ÁHT 371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

25. ÁHT 372084 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az önkormányzati helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az önkormányzati helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

26. ÁHT 374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

27. ÁHT 374917 A Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

28. ÁHT 368395 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

29. ÁHT 368406 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

30.76 ÁHT 368506 Roma Szakkollégiumi Hálózat

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

31.77 ÁHT 376095 Tanoda program

A pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a kezelő szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.

A kezelő szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

32.78 ÁHT 331673 Roma kultúra támogatása

A lebonyolító szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

33.79 ÁHT 331195 Társadalmi, gazdasági, területi hátrány-kiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

A lebonyolító szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

34.80 ÁHT 331206 Felzárkózás-politika koordinációja

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

35.81 ÁHT 297335 Roma ösztöndíj programok

Az „Útravaló program” alprogramjainak támogatása tekintetében a pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Az „Útravaló program” alprogramjaira beérkezett pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a lebonyolító szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.

A lebonyolító szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

36.82 ÁHT 351973 Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

37.83 ÁHT 359451 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

38.84 ÁHT 375595 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

A lebonyolító szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

39.85 ÁHT 019204 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

40.86 ÁHT 267367 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

41.87 ÁHT 380106 Biztos Kezdet Gyerekházak

A pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a kezelő szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.

A kezelő szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

42.88 ÁHT 263301 „Útravaló” ösztöndíj program

A pályázati kiírást a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő szakmailag, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. A pályázatokkal kapcsolatos támogatási döntést a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár készíti elő a kezelő szerv felterjesztése alapján, és a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá. Kötelezettségvállalásra az előzetes jóváhagyást követően van lehetőség.

A lebonyolító szervvel a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár jogosult megállapodást kötni.

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy, vagy megállapodás alapján a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

43.89 ÁHT 380495 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

44.90 ÁHT 380506 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

45.91 ÁHT 370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

46.92 ÁHT 381073 Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

c) az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti felmerülő befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében a kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár.

47.93 ÁHT 270801 A légimentéssel összefüggő kiadások

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

2. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz94

Az egyes eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa felhasználásának rendje és a kapcsolódó rendelkezési jogkörök

1. ÁHT 229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

2. ÁHT 232698 Katasztrófa-elhárítási célelőirányzatok

Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a miniszter, a gazdasági helyettes államtitkár vagy a miniszter által írásban felhatalmazott vezető személy.

3.95

4. ÁHT 333240 Technikai azonosító maradvány rendezéséhez

Az előirányzaton a maradvány pénzügy-technikai kezelése történik.

5.96

6.97

7.98

8.99

9.100

10.101

11.102

12. ÁHT 359717 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

13.103

3. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz104

Az egyes központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó rendelkezési jogkörök

1. ÁHT 031194 K-600 hírrendszer működtetésére

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítésigazoló: az informatikai helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy.

2. ÁHT 375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Az előirányzat tekintetében:

a) kötelezettségvállaló: a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy,

b) teljesítést igazoló: a jogszabály alapján kijelölt kezelő szerv vezetője vagy az általa írásban felhatalmazott személy,

c)105

4. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz106

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/A)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett kötelezettségvállalásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
államtitkár/helyettes államtitkár/kabinetfőnök/
miniszter2

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/B)

Aláírásminta

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett teljesítésigazolásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
államtitkár/helyettes államtitkár/kabinetfőnök/
miniszter/Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója2

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/C)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkár

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/D)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett utalványozásra jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkár

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/E)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett utalvány ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkár

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/F)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett érvényesítésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
gazdasági helyettes államtitkár

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/G)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett szakmai ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.

……………………………………………………………
helyettes államtitkár2

Rendelkezési jogosultság bejelentésének nyomtatványa (1/H)

Aláírásminta

Iktatószám:

Fejezeti/központi kezelésű előirányzat/előirányzatok1 neve és ÁHT azonosítója/ÁHT azonosítói1:

ÁHT azonosító

Fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat neve

 

 

A fenti fejezeti/központi1 kezelésű előirányzat/előirányzatok1 felett jogi ellenjegyzésre jogosultak:

Név

Munkakör megnevezése

Aláírásminta

 

 

 

 

 

 

Kiállítás kelte:

P. H.


……………………………………………………………
főosztályvezető

––––––––––––––––––––––––––––

1 A megfelelőt szükséges szerepeltetni.

2 A betöltött munkakört pontosan megnevezni.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!