nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2015. (V. 29.) IM rendelet
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2017-01-01
infinity
6

10/2015. (V. 29.) IM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési évben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. § Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az előirányzatok tartalmazzák a felhasználásukkal kapcsolatosan felmerülő költségek, így különösen a kincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási, szakértői költség fedezetét is. Ha valamely előirányzat az ilyen költségre nem nyújt fedezetet, azt a 10025 Fejezeti általános tartalék előirányzat terhére kell elszámolni.

2. Egyes gazdasági társaságok kijelölése

4. §1 A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges nyomdai, lap- és könyvkiadási tevékenységet, ideértve a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő nyomdai, lap- és könyvkiadási tevékenységeket is, valamint a Nemzeti Könyvtár kiadványsorozat kiadásával és értékesítésével összefüggő feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., a fordítási tevékenységet az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

II. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §2

7. § A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére nyújtott támogatás

a) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak,

b) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezésnek

minősül.

8. § Az 1. mellékletben szereplő, az IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása célelőirányzat esetében – amennyiben a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül –

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,

b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás,

c) a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés,

d) az SA.34770 (2012/N-2). számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás

nyújtható.

9. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(5) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(6) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(7) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

10. § (1) Egy vállalkozás részére a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

11. § (1) A 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezés kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(3) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

12. § Az SA.34770 (2012/N-2). számú európai bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározottak szerint nyújtható.

13. § Amennyiben a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás esetén 2021. június 30-ig,

b) a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű támogatás esetén 2019. június 30-ig,

c) az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatás esetén 2018. szeptember 1-ig

lehet támogatási döntést hozni.

14. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1. o.), SA.34770 (2012/N-2).,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8–13. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.), és

d) az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

15. §3 E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:9 és F:11 mezői a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének való megfelelést szolgálják.

1. melléklet a 10/2015. (V. 29.) IM rendelethez4

X. Igazságügyi Minisztérium 2017. évi fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Sorszám

Áht. azono-
sító

Cím-
név

Alcím-
név

Jogcím-

csoport

Jogcím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási

előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő-szerv

Lebo-
nyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

1

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

 

Célelőirányzatok

3

232292

 

 

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, így különösen

a) kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,

b) a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokra,

c) Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő költségek finanszírozására,

d) a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások teljesítésére,

e) a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések egyes kiadásainak fedezetére,

f) az első világháború centenáriumi keretprogramtervben meghatározott programokra és a centenáriumi feladatok előkészítését végző, Kormány által kijelölt szerv működésére.

g) az előirányzaton kerül elszámolásra a fejezeti tartalék közvetlen fejezeti kifizetéssel történő felhasználása is.

költségvetési szerv, önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli egyesület, szervezet, intézmény, határon túli egyházi jogi személy és intézménye

egyedi döntéssel, pályázati úton

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

 

 

 

3a

353740

 

 

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása

Az előirányzatból közpolitikai céllal összefüggő jogtudományi kutatásokhoz és jogtudományi tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakításához, valamint tartós működtetéséhez nyújtható támogatás, így különösen

a)    az egyes vidéki egyetemeken, nappali tagozaton tanuló, az osztatlan jogász mesterszakon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kiemelkedő tanulmányi eredményéhez és a tudományos munkában történő aktív közreműködéséhez;

b)    állam- és jogtudományi témakörben folytatott tudományos munka, oktatási, kutatási tevékenység végzéséhez.

Az előirányzat terhére kifizethetőek a felhasználással összefüggésben a minisztériumnál, illetve az egyetemeknél felmerülő egyes kiadások is.

költségvetési szerv, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

az Ávr. 84. §-a szerint

4

349595

 

 

IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása

Az előirányzat az igazságügyi alrendszerek átvilágítására, hazai- és külföldi joggyakorlat elemzésére, az adatok feldolgozására biztosít fedezetet, továbbá a kiemelt jogalkotási feladatok elvégzésnek támogatását, megalapozását szolgálja.

költségvetési szerv, önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, egyházi jogi személy, társulás, egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy, határon túli személy, határon túli egyesület, szervezet, intézmény

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

 

 

 

5

349151

 

 

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabály-
előkészítésben

Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett szakemberek időszaki bevonásával felmerülő kiadások fedezetére szolgál. A nevezettek kirendelésére vonatkozó szabályok alapján történő folyamatos feladatellátás biztosításához a foglalkoztatásukhoz szükséges források.

a minisztériumba kirendelt személyek

 

 

IM Igazgatás részére előirányzat átcsoportosí-
tással

 

 

 

 

6

351484

 

 

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása

Az előirányzat a

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus budapesti megrendezésének lebonyolításával kapcsolatos 2015. évi kiadásainak Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére történő biztosítására szolgál.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

 

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

 

 

 

7

296768

 

 

Igazságügyi regionális együttműködés 2016

Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.

gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közalapítvány, természetes személy, államháztartáson belüli szervezet,

államháztartáson kívüli egyéb jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

támogatási szerződésben foglaltak szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

 

 

 

8

228213

 

 

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és kártérítési perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére használható fel.
A perekkel összefüggésben az államot megillető, befolyt követeléseket az előirányzat javára, a beszedéssel kapcsolatban teljesített kiadások
az előirányzat terhére kell elszámolni.

természetes személy

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

 

9

249556

 

 

Jogi segítségnyújtás

Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Jst.) alapján, a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltség kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára teljesítendő fizetési kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen a végrehajtási költségre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre.

Az előirányzat terhére kell teljesíteni a Jst. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő tolmácsolási és fordítási díjat is.

Jst.-ben meghatározottak

jogi segítségnyújtó szolgálat által hozott határozat vagy annak felülvizsgálata tárgyában hozott bírósági határozat szerint vissza nem térítendő támogatásként vagy a kedvez-
ményezett visszatérítési kötelezettsége mellett

 

közvetlen kifizetés

jogi segítségnyújtó szolgálat által hozott határozat vagy annak felülvizsgálata tárgyában hozott bírósági határozat szerint

 

 

 

 

10

331940

 

 

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés

Az előirányzat célja, hogy biztosítsa a forrást az alaptörvény szellemének megfelelően a magyar alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, széleskörű szakértői együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák megvalósításához.

gazdálkodó szervezet, civil szervezet, közalapítvány, természetes személy, államháztartáson belüli szervezet,

államháztartáson kívüli egyéb jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

támogatási szerződésben foglaltak szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekez-
dése szerint

 

 

 

11

267045

 

 

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény, valamint az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál. Az előirányzat terhére kifizethetőek az áldozatsegítő eljárásokkal kapcsolatos fordítási, tolmácsolási költségek, az előirányzatból történő kifizetésekhez kapcsolódó postaköltségek, továbbá a számlavezetéshez, valamint az áldozatsegítő szolgálat által az előirányzatból történő kifizetések biztosítására nyitott fizetési számla számlavezetéséhez kapcsolódó díjak.

bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvényben meghatározottak

 

 

áldozatsegítő támogatások igénybevé-
teleinek részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint

 

 

 

12

264478

 

 

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó - megállapodáson vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló - egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat biztosítja továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadások fedezetét, továbbá a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő fordítási díjakat is.

nemzetközi szervezet, Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő személy vagy szervezet

 

 

közvetlen kifizetés

 

 

 

12a

351795

 

 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a kártalanításból történő – törvény szerinti – kielégítések megfizetésére, valamint az ezekkel összefüggő banki, kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál.

természetes személyek, jogi személyek

-

-

közvetlen kifizetés

12b

 

 

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

12c

360451

 

 

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása

Az előirányzatból a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységével összefüggésben felmerülő kiadásokhoz nyújtható támogatás.

Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint

12d

295679

 

 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása

Az előirányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységével összefüggésben felmerülő kiadások támogatására szolgál.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint

13

10025

 

Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az előre nem tervezett, de az év közben szükségessé váló feladatok megoldására, eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál.

fejezeten belüli költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat

 

előirányzat átcsoporto-
sítás

 

 

 

14

352062

 

Fejezeti stabilitási tartalék

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 19. § (7) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott cél.

A Kvtv. 19. § (7) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott kedvezményezettek.

egyedi döntéssel

előleg biztosítható

egy összegben vagy részletekben

az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!