nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről
2018-10-13
infinity
8
Jogszabály

139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában, valamint 7. és 24. pontjában,

a 11. §, a 13. § (2) bekezdése és a 14. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. § (1)–(6), (8) és (9) bekezdése, valamint a 14. § a) és e) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 12. § (7) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 13. § (1) bekezdése tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontjában,

a 13. § (3) bekezdése tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 13. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 14. § b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,

a 14. § c) pontja tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország területén működő és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 1. mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre terjed ki.

(2)1 E rendelet az egyházi felsőoktatási intézmények hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggő képzésére (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés) a 3. § (7) bekezdésében, valamint az Nftv. 91. § (6) bekezdésében és 93. § (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel terjed ki.

(3)2 E rendelet az államtudományi és közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási tevékenységre

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvényben,

b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet]

meghatározott eltéréssel terjed ki.

2. A felsőoktatási képesítési jegyzék

2. § (1) A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza azokat az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint felsőoktatási szakképzéseket, melyeken az 1–3. melléklet szerinti szakképzettséget lehet szerezni. A szakokon, felsőoktatási szakképzéseken szerezhető szakképzettségek a Magyar Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: MKKR) szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az Európai Képesítési Keretrendszer (a továbbiakban: EKKR) szintjeivel. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet [a továbbiakban: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet], a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet], valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.

(2) Az 1. melléklet tartalmazza a felsőoktatási szakképzések és az e szakképzésekben szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(3) A 2. melléklet tartalmazza az alapképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét.

(4) A 3. melléklet – a tanárképzés kivételével – tartalmazza a mesterképzési szakok és az e szakokon szerezhető szakképzettségek jegyzékét. A tanárképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzékét külön rendelet tartalmazza.

(5) A 4. melléklet tartalmazza a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzéseinek jegyzékét.

(6)3 Az 1. § (3) bekezdése szerinti képzések jegyzékét a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. § (4) bekezdésének megfelelően az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet tartalmazza.

(7)4 A hitéleti képzési területen alapképzési szakon az MKKR 6. szintjének megfelelő, mesterképzési szakon az MKKR 7. szintjének megfelelő végzettség és szakképzettség szerezhető.

(8)5 Az Nftv. 15. § (6) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében meghatározottakkal összhangban, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti,

a) alapfokozatot követő, valamint alap- és mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 6. szintjének megfelelő,

b) kizárólag mesterfokozatot követő szakirányú továbbképzésben az MKKR 7. szintjének megfelelő

szakképzettség szerezhető.

3. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség, valamint alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének közös szabályai

3. § (1) A felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét kezdeményező felsőoktatási intézmény az oktatásért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) benyújtja a 4. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt dokumentumot, valamint – a 4. § (2) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjában, illetve a 6. § (2) bekezdés d) pont da)–dd) alpontjában foglalt szempontokra figyelemmel elkészített – a kezdeményezés megalapozottságát alátámasztó előzetes indokolást. A miniszter a létesítés ágazati indokoltsága és a képzéssel elérendő célhoz rendelt követelmények mérlegelése alapján dönt a létesítési eljárás megindításához szükséges jóváhagyás megadásáról.

(2) Amennyiben a miniszter az előzetes jóváhagyását megadta, a felsőoktatási intézmény beszerzi a létesítési dokumentum részét képező további dokumentumokat, véleményeket, majd a létesítési dokumentumot a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez (a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be.

(3) Ha a felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, az alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét a miniszter kezdeményezi, akkor a képzési és kimeneti követelményekre javaslatot kér a Felsőoktatási Tervezési Testülettől. A kidolgozott képzési és kimeneti követelmények megküldésével a miniszter felhívja az oktatási hivatalt a létesítési dokumentum részét képező további dokumentumok, vélemények beszerzésére.

(4)6 Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körűen tartalmazza-e a 4. § (2) bekezdése, illetve a 6. § (2) bekezdése szerinti tartalmakat, és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a létesítési dokumentum kiegészítésére hívja fel. Hiánytalan létesítési dokumentum esetén, a létesítési dokumentum beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a kiegészítési felhívásban meghatározott határidő elteltével – a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével – a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe történő felvételét, valamint a képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.

(5) A felsőoktatási képesítési jegyzékbe új felsőoktatási szakképzés, alapképzési szak, mesterképzési szak, illetve szakképzettség a képzési és kimeneti követelmények kidolgozását követően vehető fel. A szakképzés, alapképzési szak, mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek a miniszter rendeletében történő kihirdetésére a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételt követően kerülhet sor.

(6) Új felsőoktatási szakképzésnek és szakképzettségnek, valamint új alapképzési szaknak és szakképzettségnek az 1. és a 2. mellékletben foglalt jegyzékbe való felvételét megelőzően a miniszter teljes körűen felülvizsgálja az adott képzési terület képzési szerkezetét. A felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel kezdeményezéséről a miniszter a létesítési dokumentumban foglaltak mérlegelése alapján hoz döntést.

(7)7 A hitéleti képzések létesítési eljárásában – e rendelet szabályaitól eltérően – a felsőoktatási intézmény az oktatási hivatalnak benyújtja a fenntartója előzetes hozzájárulását, a képzési és kimeneti követelményeket és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményét.

4. Felsőoktatási szakképzés és a szakképzésen szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése

4. § (1) Felsőoktatási szakképzés és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, gazdálkodó szervezet felsőoktatási intézménnyel együttműködve vagy a miniszter kezdeményezheti.

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) a felsőoktatási szakképzésnek a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti formában és tartalommal – az MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban – kidolgozott képzési és kimeneti követelményeit;

c) a felsőoktatási szakképzés képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) a felsőoktatási szakképzés létesítésének indokolását, különösen

da) a munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) a felsőoktatási szakképzés célját, a képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök megnevezését, a szakképzettséggel ellátható tevékenységi kört, a munkaterület leírását,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében az Országos Képesítési Jegyzékbe felvett képesítések szakmacsoporti rendszerének bemutatását,

dd) a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény;

e) a felsőoktatási szakképzés várható foglalkoztatási területén működő szakmai szervezetek és a munkaadók, az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvételéről, valamint a képzési és kimeneti követelményekről, az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeiről;

f) az országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleményét;

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 5. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 5. § (2) bekezdése szerinti véleményét.

5. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek.

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a felsőoktatási szakképzés képesítési jegyzékbe történő felvétele.

5. Alapképzési és mesterképzési szak és a szakon szerezhető szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételének kezdeményezése

6. § (1) Alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvételét felsőoktatási intézmény, felsőoktatási intézmények közösen vagy a miniszter kezdeményezheti.

(2) A létesítési dokumentumnak tartalmaznia kell:

a) a miniszter előzetes jóváhagyását az eljárás megindításához;

b) az alapképzési vagy mesterképzési szak – MKKR szerinti besorolási szintleírással összhangban kidolgozott – képzési és kimeneti követelményeit;

c) a szak képzési terület szerinti besorolási javaslatát;

d) az alapképzési és mesterképzési szak létesítésének indokolását, különösen

da) a szaklétesítés társadalmi, munkaerő-piaci indokoltságát, figyelemmel a szakképzettség iránti országos és regionális munkaerő-piaci, gazdasági szükségletekre, a szakemberigény rövid távú előrejelzését a várható foglalkoztatási tendenciákra,

db) az esetleges nemzetközi kötelezettségvállalást, illetve a tudománypolitikai vagy kultúr- és oktatáspolitikai szempontokat,

dc) a felsőoktatási képesítés tekintetében a nemzetközi tendenciák, a megvalósuló gyakorlat bemutatását, a létesítést megalapozó kutatásokat, a gazdasági szervezetekkel, intézményekkel való ez irányú együttműködést, valamint a nemzetközi képzési együttműködések irányait,

dd) a szakképzettség MKKR szintbesorolására vonatkozó indokolását, figyelemmel a különböző végzettségi szintekre, a munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítések és szakképzettségek szerkezetére,

de) a szakmai szervezetek és a munkaadók, valamint az ágazati szintű foglalkoztatásban érdekelt miniszter véleményét,

df) pedagógus szakképzettséget adó szak létesítése esetén a szak és a szakképzettség, valamint a képzési és kimeneti követelmény és az abban meghatározott, a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás köznevelés rendszerében való szükségességének, a Nemzeti alaptantervvel való összhangjának bemutatását;

e) alapképzési szak létesítése esetén a Magyar Rektori Konferencia képzési terület szakszerkezetének módosítására vonatkozó álláspontját;

f) a szakképzettség várható foglalkoztatási területén illetékes országos gazdasági kamara, országos ágazati, szakmai kamara véleményét;

g) a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 7. § (1) bekezdése szerinti véleményét;

h) a Felsőoktatási Tervezési Testület 7. § (2) bekezdése szerinti véleményét;

i) az alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről a felsőoktatási intézmény – Nftv. 12. § (3) bekezdés e) pont ea) alpontja és h) pont hf) alpontja alapján hozott – szenátusi döntésének hitelesített kivonatát, ha a létesítés kezdeményezője felsőoktatási intézmény.

7. § (1) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy

a) a létesítési dokumentum szakmai véleményeire is figyelemmel, indokolt-e a szak létesítése,

b) a képzési és kimeneti követelmény alapján, a szakon a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményei – a tudás, a képesség, attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzői – megfelelnek-e az MKKR adott besorolási szintjén meghatározott minimális követelményeknek, és ez alapján a szakra meghatározott képzési és kimeneti követelmények – az oklevelek hazai és külföldi megfeleltethetőségét is figyelembe véve – várhatóan megfelelő színvonalú kibocsátást biztosítanak-e.

(2) A Felsőoktatási Tervezési Testület arról ad véleményt, hogy munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból indokolt-e a szak felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétele.

8. § (1) Felsőoktatási szakképzésen, alapképzési szakon és mesterképzési szakon új szakirány esetében a felsőoktatási képesítési jegyzékbe történő felvétel eljárását az új felsőoktatási szakképzés, illetve az új szak létesítésére vonatkozó eljárás szerint kell lefolytatni.

(2) A magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzésének létesítése esetén a 6. § (2) bekezdés d) pont da), de), df) alpontját, e), f) és h) pontját nem kell alkalmazni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. § (1) A legkésőbb a 2016/2017. tanévben megkezdett tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet], a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel, illetve a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat.

(2) Azon szakiránynak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor önálló szakként a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(3) Azon szaknak az indítását, amely e rendelet hatálybalépésekor a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott önálló szakirányként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt, a felsőoktatási intézmény kérelme alapján – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi.

(4)8 Azon szak, felsőoktatási szakképzés indítását, amelynek megnevezése a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet], valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szak, felsőoktatási szakképzés megnevezéséhez képest az 5. melléklet szerint megváltozott, és amely e rendelet hatálybalépésekor korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt, az oktatási hivatal hivatalból veszi nyilvántartásba.

(5) A gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatályba lépésekor a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak és gazdaság-matematikai elemző mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6) Az agrármérnöki osztatlan képzés indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) a mezőgazdasági mérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki vagy a növénytermesztő mérnöki vagy a környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak és

b) az agrármérnöki mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(6a)9 Az építőművész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet hatálybalépésekor10 a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(7) Az építész mesterképzési szak indítását az oktatási hivatal a felsőoktatási intézmény kérelmére – a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően – nyilvántartásba veszi, ha e rendelet hatálybalépésekor

a) az építészmérnöki vagy az építőművészet alapképzési szak és

b) az ingatlanfejlesztő építészmérnöki vagy a szerkezettervező építészmérnöki vagy a tervező építészmérnöki vagy az urbanista építészmérnöki vagy a forma- és vizuális környezettervező mérnöki vagy a belsőépítész környezettervező művész mesterképzési szak

a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.

(8) A (2)–(7) bekezdésben szabályozottak szerinti képzésindítás nyilvántartásba vételének kezdeményezésére legkésőbb 2016. szeptember 30-ig kerülhet sor.

(9) Az (5)–(6) bekezdés szerinti osztatlan képzésben az alapképzési szakon szerzett krediteket a kreditbeszámítás általános szabályai szerint kell beszámítani.

(10) Az e rendelet hatálybalépését követően kiadott, az 1–3. mellékletben nem szereplő szakképzettséget igazoló oklevélben

a) az Nftv. 15. § (2) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 5-ös,

b) az Nftv. 15. § (3) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 6-os,

c) az Nftv. 15. § (4) és (5) bekezdése szerinti képzést a Magyar Képesítési Keretrendszer 7-es

szintjére kell besorolni.

(11)11 A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2. melléklet 3. pontjával megváltoztatott megnevezésű szakot az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód. rendelet hatálybalépését12 megelőzően korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(12)13 A legkésőbb a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásban társadalmi nemek tanulmánya mesterképzési szakra felvett hallgatók a tanulmányaikat a képzés megkezdésekor hatályos követelmények alapján folytathatják.

(13)14 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 188/2018. (X. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód2. rendelet) által megváltoztatott 24., 57., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 110., 222., 224., 225., 226., 246., 250. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód2. rendelet hatálybalépését15 megelőzően a korábbi megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.

(14)16 A 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 250. sorában foglalt új szaknevet és szakképzettségnevet a 2017/2018-as tanévtől tanulmányaikat megkezdők, de a Mód2. rendelet hatálybalépésekor17 oklevelet még nem szerzettek esetében is alkalmazni kell.

(15)18 A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelet által megváltoztatott 24., 29., 57., 67., 79., 91., 92., 94., 96., 101., 104. sorában, a 3. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 31., 105., 110., 115/A., 215., 222., 224., 225., 226., 241., 246. sorában, valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód2. rendelettel megváltoztatott 8. sorában foglalt új szaknevet, szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2019/2020. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

11. §19

12–13. §20

14. §

a)–c)21

d) a 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

da)–db)22

dc)23

e) a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

ea)–ed)24

ee)25

1. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez26

A felsőoktatási szakképzések és a megszerezhető szakképzettségek jegyzéke

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Felsőoktatási szakképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és

MKKR

szint

2.

Agrár

Agricultural Science

ménesgazda felsőoktatási szakképzés

Stud farming

ménesgazda

Stud-Farmer

5

3.

 

 

mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Agricultural Assistant

felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens

Agricultural Engineer Assistant

5

4/A.

 

 

gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés

Medicinal Plants and Herbs

felsőfokú gyógynövény technológus

Medicinal Plant Technologist

5

4.

 

 

szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

Viticulture and Enology

felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens

Viticulture and Enology Engineer Assistant

5

5.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Business Information Technology

felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens

Business Information Technologist Assistant

5

6.

 

 

mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés

Information Technology Engineer

1.    felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens

2.    felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens

3.    felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens

1.    Network Information Technology Engineer Assistant

2.    System Administrator Engineer Assistant

3.    Telecommunication Technology Assistant

5

7.

 

 

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés

Software Information Technology

1.    felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens

2.    felsőfokú multimédia programtervező informatikus-asszistens

1.    Generative Software Information Technology Assistant

2.    Multimedia Software Information Technology Assistant

5

8.

Jogi

Legal Science

jogi felsőoktatási szakképzés

Law

felsőfokú jogi asszisztens

Paralegal

5

9.

Gazdaságtudományok

Economic Science

gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Business Administration and Management

felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

Business Administration Assistant

5

10.

 

 

kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Commerce and Marketing

1.    felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon

2.    felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

3.    felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon

1.    Economist Assistant in Commerce

2.    Economist Assistant in Marketing Communication

3.    Economist Assistant in Logistics

5

11.

 

 

pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Finance and Account

1.    felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens

2.    felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens

3.    felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens

4.    felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

1.    Public Finance Economist Assistant

2.    Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant

3.    Banking Economist Assistant

4.    Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

5

12.

 

 

turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

Tourism and Catering

1.    felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

2.    felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon

1.    Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

2.    Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering

5

13.

Orvos- és egészségtudomány

Medical and Health Science

orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

Medical Diagnostic Analyst

felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens

Medical Diagnostic Assistant

5

14.

Művészet

Arts

gyártásszervező felsőoktatási szakképzés

Production Assistant

felsőfokú gyártásszervező asszisztens

Production Assistant

5

15.

 

 

képzőművészeti felsőoktatási szakképzés

Fine Art Theory

1.    felsőfokú képzőművész-asszisztens könyvműves szakirányon

2.    felsőfokú képzőművész-asszisztens bútorműves és műtárgyvédő szakirányon

1.    Typographic-assistant

2.    Assistant in Furniture Production and Work of Art Protection

5

16.

 

 

színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés

Stage Directing Assistant

felsőfokú színházi rendezőasszisztens

Stage Directing Assistant

5

17.

 

 

televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés

Television Production

felsőfokú televíziós műsorkészítő-asszisztens

Television Production Assistant

5

18.

Műszaki

Engineering Science

műszaki felsőoktatási szakképzés

Engineer Assistant

műszaki mérnökasszisztens

Technical Engineer Assistant

5

2. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez27

Alapképzések és alapképzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési Terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR

és

MKKR szint

2.

Agrár

Agricultural Science

élelmiszermérnöki

Food Engineering

élelmiszermérnök

Food Engineer

6

3.

 

 

földmérő és földrendező mérnöki

Land Surveying and Land Management Engineering

földmérő és földrendező mérnök

Land Surveying and Land Management Engineer

6

4.

 

 

kertészmérnöki

Horticultural Engineering

kertészmérnök

Horticultural Engineer

6

5.

 

 

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki

Equine Husbandry and Equestrian Sport Management

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök

Horse Breeding, Equestrian Sport Manager

6

6.

 

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry

6

7.

 

 

mezőgazdasági mérnöki

Agricultural Engineering

mezőgazdasági mérnök

Agricultural Engineer

6

8.

 

 

mezőgazdasági szakoktató

Agricultural Instruction

mezőgazdasági szakoktató

Agricultural Instructor

6

9.

 

 

szőlész-borász mérnöki

Viticulture and Oenology Engineering

szőlész-borász mérnök

Engineer of Viticulture and Oenology

6

10.

 

 

tájrendező és kertépítő mérnöki

Landscape Management and Garden Construction Engineering

tájrendező–kertépítő mérnök

Landscape and Garden Engineer

6

11.

 

 

természetvédelmi mérnöki

Nature Conservation Engineering

természetvédelmi mérnök

Nature Conservation Engineer

6

12.

 

 

vadgazda mérnöki

Wildlife Management Engineering

vadgazda mérnök

Wildlife Management Engineer

6

13.

 

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

Rural Development Engineering

vidékfejlesztési agrármérnök

Rural Development Engineer

6

14.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

anglisztika

English and American Studies

anglisztika alapszakos bölcsész

Philologist in English and American Studies

6

15.

 

 

germanisztika

Germanic Studies

1. germanisztika, német alapszakos bölcsész

2. germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész

3. germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész

4. germanisztika, skandinavisztika alapszakos bölcsész

1. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German Studies

2. Philologist in Germanic Studies, Specialized in German as Ethnic Minority Studies

3. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Netherlandistic Studies

4. Philologist in Germanic Studies, Specialized in Scandinavian Studies

6

16.

 

 

keleti nyelvek és kultúrák

Oriental Languages and Cultures

1.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, altajisztika szakirányon

2.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, arab szakirányon

3.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon

4.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, indológia szakirányon

5.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, iranisztika szakirányon

6.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon

7.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon

8.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, koreai szakirányon

9.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, mongol szakirányon

10.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon

11.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, török szakirányon

12.    keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, újgörög szakirányon

1.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Altaic Studies)

2.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Arabian Studies)

3.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Hebrew Studies)

4.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Indological Studies)

5.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Iranian Studies)

6.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Japanese Studies)

7.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Chinese Studies)

8.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Korean Studies)

9.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Mongolian Studies)

10.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Tibetan Studies)

11.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Turkish Studies)

12.    Philologist in Eastern Languages and Cultures (Modern Greek Studies)

6

17.

 

 

közösségszervezés

Community Coordination

1. kulturális közösségszervező

2. ifjúsági közösségszervező

3. humánfejlesztő

1. Cultural Community Coordinator

2. Youth Community Coordinator

3. Human Developer

6

18.

 

 

magyar

Hungarian

magyar alapszakos bölcsész

Expert in Hungarian

6

19.

 

 

néprajz

Ethnography

néprajz alapszakos bölcsész

Ethnographer

6

20.

 

 

ókori nyelvek és kultúrák

Ancient Languages and Cultures

1.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, asszíriológia szakirányon

2.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, egyiptológia szakirányon

3.ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, klasszika-filológia szakirányon

1.Philologist in Ancient Languages and Cultures (Assyriology)

2.Philologist in Ancient Languages and Cultures (Egyptology)

3.Philologist in Ancient Languages and Cultures (Classical Philology)

6

21.

 

 

pedagógia

Pedagogy

pedagógia alapszakos bölcsész

Philologist in Pedagogy

6

22.

 

 

pszichológia

Psychology

viselkedéselemező

Human Behaviour Analyst

6

23.

 

 

régészet

Archeology

régészet alapszakos bölcsész

Philologist in Archaeology

6

24.

 

 

újlatin nyelvek és kultúrák

Romance Philology and Cultures

1. újlatin nyelvek és kultúrák francia alapszakos bölcsész

2. újlatin nyelvek és kultúrák olasz alapszakos bölcsész

3. újlatin nyelvek és kultúrák portugál alapszakos bölcsész

4. újlatin nyelvek és kultúrák román alapszakos bölcsész

5. újlatin nyelvek és kultúrák román nemzetiségi alapszakos bölcsész

6. újlatin nyelvek és kultúrák spanyol alapszakos bölcsész

1. Philologist in Romanistics, Specialized in French Studies

2. Philologist in Romanistics, Specialized in Italian Studies

3. Philologist in Romanistics, Specialized in Portuguese Studies

4. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian Studies

5. Philologist in Romanistics, Specialized in Romanian as Ethnic Minority Studies

6. Philologist in Romanistics, Specialized in Spanish Studies

6

25.

 

 

romológia

Roma Studies

romológus

Romologist

6

26.

 

 

szabad bölcsészet

Liberal Arts

alapszakos szabad bölcsész

Philologist

6

27.

 

 

szlavisztika

Slavonic Studies

1.    szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész

2.    szlavisztika, bolgár alapszakos bölcsész

3.    szlavisztika, cseh alapszakos bölcsész

4.    szlavisztika, lengyel alapszakos bölcsész

5.    szlavisztika, horvát alapszakos bölcsész

6.    szlavisztika, horvát nemzetiségi alapszakos bölcsész

7.    szlavisztika, szerb alapszakos bölcsész

8.    szlavisztika, szerb nemzetiségi alapszakos bölcsész

9.    szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész

10.    szlavisztika, szlovák nemzetiségi alapszakos bölcsész

11.    szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész

12.    szlavisztika, szlovén nemzetiségi alapszakos bölcsész

13.    szlavisztika, ukrán alapszakos bölcsész

14.    szlavisztika, ukrán nemzetiségi alapszakos bölcsész

1.Slavonic Studies, Philologist in Russian Studies;

2.Slavonic Studies, Philologist in Bulgarian Studies;

3.Slavonic Studies, Philologist in Czech Studies;

4.Slavonic Studies, Philologist in Polish Studies;

5.Slavonic Studies, Philologist in Croatian Studies;

6.Slavonic Studies, Philologist in Croatian as Ethnic Minority Studies;

7.Slavonic Studies, Philologist in Serbian Studies ;

8.Slavonic Studies, Philologist in Serbian as Ethnic Minority Studies;

9.Slavonic Studies, Philologist in Slovakian Studies;

10.Slavonic Studies, Philologist in Slovakian as Ethnic Minority Studies;

11.Slavonic Studies Slavistics, Philologist in Slovenian Studies;

12.Slavonic Studies, Philologist in Slovenian as Ethnic Minority Studies;

13.Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian Studies;

14.Slavonic Studies, Philologist in Ukrainian as Ethnic Minority Studies

6

28.

 

 

történelem

History

történelem alapszakos bölcsész

Philologist in History

6

29.

Társadalomtudomány

Social Science

informatikus könyvtáros

Library and Information Science

informatikus könyvtáros

Library and Information Scientist

6

30.

 

 

kommunikáció- és médiatudomány

Communication and Media Science

kommunikátor

Expert in Communication

6

30/A.

 

 

kulturális antropológia

Cultural Anthropology

kulturális antropológia alapszakos szakelőadó

Cultural Anthropologist

6

31.

 

 

nemzetközi tanulmányok

International Relations

nemzetközi kapcsolatok szakértő

International Relations Expert

6

32.

 

 

politikatudományok

Political Science

politológus

Political Scientist

6

33.

 

 

szociális munka

Social Work

szociális munkás

Social Worker

6

34.

 

 

szociálpedagógia

Social Pedagogy

szociálpedagógus

Social Pedagogue

6

35.

 

 

szociológia

Sociology

szociológia alapszakos szakelőadó

Sociologist

6

36.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus

Business Informatics

gazdaságinformatikus

Business Informatics Engineer

6

37.

 

 

mérnökinformatikus

Computer Science Engineering

mérnökinformatikus

Computer Science Engineer

6

38.

 

 

programtervező informatikus

Computer Science

programtervező informatikus

Computer Scientist

6

38/A.

 

üzemmérnök-informatikus

Computer Science Operational

Engineering

üzemmérnök-informatikus

Computer Science Operational

Engineer

6

39.

Jogi

Legal Science

igazságügyi igazgatási

Judicial Administration

igazságügyi szervező

Judicial Administration Manager

6

40.

 

 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

Employment Relations and Social Insurance Administration

munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

Employment Relations and Social Insurance Expert

6

41.

Gazdaságtudományok

Economic Science

alkalmazott közgazdaságtan

Applied Economics

közgazdász alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakon

Economist in Applied Economics

6

42.

 

 

emberi erőforrások

Human Resources

közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon

Economist in Human Resource Management

6

43.

 

 

gazdálkodási és menedzsment

Business Administration and Management

közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon

Economist in Business Administration and Management

6

44.

 

 

kereskedelem és marketing

Commerce and Marketing

közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

Economist in Commerce and Marketing

6

45.

 

 

nemzetközi gazdálkodás

International Business Economics

közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon

Economist in International Business

6

46.

 

 

pénzügy és számvitel

Finance and Accounting

közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

Economist in Finance and Accounting

6

47.

 

 

turizmus-vendéglátás

Tourism and Catering

közgazdász turizmus–vendéglátás alapképzési szakon

Economist in Tourism and Catering

6

48.

 

 

üzleti szakoktató

Vocational Instruction in Business

üzleti szakoktató

Vocational Instructor in Business

6

49.

Műszaki

Engineering Science

anyagmérnöki

Materials Engineering

anyagmérnök

Materials Engineer

6

50.

 

 

biomérnöki

Biochemical Engineering

biomérnök

Biochemical Engineer

6

51.

 

 

biztonságtechnikai mérnöki

Safety Engineering

biztonságtechnikai mérnöki

Safety Technology Engineer

6

52.

 

 

energetikai mérnöki

Energy Engineering

energetikai mérnök

Energy Engineer

6

53.

 

 

építészmérnöki

Architectural Engineering

építészmérnök

Architectural Engineer

6

54.

 

 

építőmérnöki

Civil Engineering

építőmérnök

Civil Engineering

6

55.

 

 

faipari mérnöki

Timber Industry Engineering

faipari mérnök

Timber Industry Engineer

6

56.

 

 

gépészmérnöki

Mechanical Engineering

gépészmérnök

Mechanical Engineer

6

57.

 

 

repülőmérnöki

Professional Pilot

hivatásos pilóta

Professional Pilot

6

58.

 

 

ipari termék- és formatervező mérnöki

Industrial Design Engineering

ipari termék- és formatervező mérnök

Industrial Design Engineer

6

59.

 

 

járműmérnöki

Vehicle Engineering

járműmérnök

Vehicle Engineer

6

59/A.

 

 

jármű-
üzemmérnöki

Vehicle Operational Engineering

jármű-
üzemmérnök

Vehicle Operational Engineer

6

60.

 

 

könnyűipari mérnöki

Light Industrial Engineering

könnyűipari mérnök

Light Industry Engineer

6

61.

 

 

környezetmérnöki

Environmental Engineering

környezetmérnök

Environmental Engineer

6

62.

 

 

közlekedésmérnöki

Transportation Engineering

közlekedésmérnök

Transportation Engineer

6

63.

 

 

logisztikai mérnöki

Logistics Engineering

logisztikai mérnök

Logistics Engineer

6

64.

 

 

mechatronikai mérnöki

Mechatronical Engineering

mechatronikai mérnök

Mechatronical Engineer

6

65.

 

 

molekuláris bionika mérnöki

Molecular Bionics Engineering

molekuláris bionikus mérnök

Molecular Bionics Engineer

6

66.

 

 

műszaki földtudományi

Earth Science Engineering

földtudományi mérnök

Earth Science Engineer

6

67.

 

 

műszaki menedzser

Engineering Management

műszaki menedzser

Engineering Manager

6

68.

 

 

műszaki szakoktató

Vocational Technical Instruction

műszaki szakoktató

Vocational Technical Instructor

6

69.

 

 

vegyészmérnöki

Chemical Engineering

vegyészmérnök

Chemical Engineer

6

70.

 

 

villamosmérnöki

Electrical Engineering

villamosmérnök

Electrical Engineer

6

71.

 

 

vízügyi üzemeltetési mérnöki

Water Operation Engineering

vízügyi üzemeltetési mérnök

Water Operation Engineer

6

72.

Orvos- és egészség-
tudomány

Health Science

ápolás és betegellátás

Nursing and Patient Care

1. ápoló
2. dietetikus
3. gyógytornász-fizioterapeuta
4. mentőtiszt
5. szülésznő

6. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

7. ergoterapeuta

1. Nurse
2. Dietitian
3. Physiotherapist
4. Ambulance Officer
(Paramedic)
5. Midwife

6. Voice, Speech and Swallowing Therapist

7. Occupational Therapist

6

73.

 

 

egészségügyi gondozás és prevenció

Health Care and Disease Prevention

1. népegészségügyi ellenőr

2. védőnő

3. dentálhigiénikus

1. Public Health Supervisor,

2. Health Visitor,

3. Dental Hygienest

6

74.

 

 

egészségügyi szervező

Health Care Management

egészségügyi szervező

Health Care Manager

6

75.

 

 

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analysis

orvosi diagnosztikai analitikus

Medical Diagnostic Analyst

6

76.

Pedagógusképzés

Teacher Training

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Infant and Early Childhood Education

csecsemő- és kisgyermeknevelő

Infant and Early Childhood Educator

6

77.

 

 

gyógypedagógia

Special Needs Education

1.gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon

2.gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon

3.gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakirányon

4.gyógypedagógus, logopédia szakirányon

5.gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon

6.gyógypedagógus, szomatopedagógia szakirányon

7.gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

8.gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon

1.Special Needs Educator and Therapist (Intellectual and Multiple Disabilities)

2.Special Needs Educator and Therapist (Hearing Impairment)

3.Special Needs Educator and Therapist (Visual Impairment)

4.Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy)

5.Special Needs Educator and Therapist (Behavioural Disorders)

6. Special Needs Educator and Therapist (Physical Disabilities

7.Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties)

8.Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)

6

78.

 

 

konduktor

Conductive Education

konduktor

Conductive Teacher

6

79.

 

óvodapedagógus

Kindergarten Education

1.óvodapedagógus;

2.nemzetiségi óvodapedagógus [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

1. Kindergarten Educator

2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Pre-School Teacher

6

80.

 

 

tanító

Primary School Teaching

1.tanító

2.nemzetiségi tanító [zárójelben megjelölve a nemzetiségi (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nyelvet, illetve a cigány-roma képzési irányultságot]

1. Primary School Teacher

2. Ethnic Minority (Croatian, German, Romanian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Roma) Primary School Teacher

6

81.

Sporttudomány

Sport Science

edző

Physical Training

szakedző (megjelölve a sportágat)

Physical Trainer

6

82.

 

 

sport- és rekreációszervezés

Sports and Recreation Management

1. rekreációszervező és egészségfejlesztő

2. sportszervező

1.    Recreation Manager and Health Promoter

2.    Sports Manager

6

83.

Természettudomány

Natural Science

biológia

Biology

biológus

Biologist

6

84.

 

 

fizika

Physics

fizikus

Physicist

6

85.

 

 

földrajz

Geography

geográfus

Geographer

6

86.

 

 

földtudományi

Earth Sciences

földtudományi kutató

Earth Scientist

6

87.

 

 

kémia

Chemistry

vegyész

Chemist

6

88.

 

 

környezettan

Environmental Studies

alkalmazott környezetkutató

Expert in Applied Environmental Studies

6

89.

 

 

matematika

Mathematics

matematikus

Mathematician

6

90.

Művészet

Arts

alkotóművészet és muzikológia

Musical Creative Arts and Musicology

1.    zeneszerző

2.    jazz-zeneszerző

3.    muzikológus

4.    zeneteoretikus

5.    zenei asszisztens

6.    elektronikus zenei médiaasszisztens

7.    alkalmazott zeneszerző

1.    Composer

2.    Jazz Composer

3.    Musicologist

4.    Music Theoretician

5.    Music Assistant

6.    Electronic Music Assistant

7.    Composer of Applied Music

6

91.

 

 

animáció

Animation

animációs tervező

Animation Designer

6

92.

 

 

designkultúra

Design Culture

designelemző

Design Culture Expert

6

93.

 

 

előadó-művészet

Performance

1.    klasszikus zongora előadóművész

2.    klasszikus orgona előadóművész

3.    klasszikus csembaló előadóművész

4.    klasszikus harmonika előadóművész

5.    klasszikus hárfa előadóművész

6.    klasszikus gitár előadóművész

7.    klasszikus lant előadóművész

8.    klasszikus cimbalom előadóművész

9.    klasszikus hegedű előadóművész

10.    klasszikus mélyhegedű előadóművész

11.    klasszikus gordonka előadóművész

12.    klasszikus gordon előadóművész

13.    klasszikus furulya előadóművész

14.    klasszikus fuvola előadóművész

15.    klasszikus oboa előadóművész

16.    klasszikus klarinét előadóművész

17.    klasszikus szaxofon előadóművész

18.    klasszikus fagott előadóművész

19.    klasszikus kürt előadóművész

20.    klasszikus trombita előadóművész

21.    klasszikus tuba előadóművész

22.    klasszikus harsona előadóművész

23.    klasszikus ütőhangszeres előadóművész

24.    klasszikus ének előadóművész

25.    jazz-zongora előadóművész

26.    jazzgitár előadóművész

27.    jazzbasszusgitár előadóművész

28.    jazzbőgő előadóművész

29.    jazzszaxofon előadóművész

30.    jazztrombita előadóművész

31.    jazzharsona előadóművész

32.    jazzdob előadóművész

33.    jazzének előadóművész

34.    zenekar- és kórusvezető előadóművész

35.    egyházzene-orgona előadóművész

36.    egyházzene-kórusvezető előadóművész

37.    népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon) előadóművész

38.    népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő) előadóművész

39.    népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató) előadóművész

40.    népi cimbalom előadóművész

41.    népi ének előadóművész

1.    Classical Instrumental Music Performer (Piano)

2.    Classical Instrumental Music Performer (Organ)

3.    Classical Instrumental Music Performer (Harpsichord)

4.    Classical Instrumental Music Performer (Accordion)

5.    Classical Instrumental Music Performer (Harp)

6.    Classical Instrumental Music Performer (Guitar)

7.    Classical Instrumental Music Performer (Lute)

8.    Classical Instrumental Music Performer (Cimbalom / Dulcimer)

9.    Classical Instrumental Music Performer (Violin)

10.    Classical Instrumental Music Performer (Viola)

11.    Classical Instrumental Music Performer (Cello)

12.    Classical Instrumental Music Performer (Double Bass)

13.    Classical Instrumental Music Performer (Recorder)

14.    Classical Instrumental Music Performer (Flute)

15.    Classical Instrumental Music Performer (Oboe)

16.    Classical Instrumental Music Performer (Clarinet)

17.    Classical Instrumental Music Performer (Saxophone)

18.    Classical Instrumental Music Performer (Bassoon)

19.    Classical Instrumental Music Performer (Horn)

20.    Classical Instrumental Music Performer (Trumpet)

21.    Classical Instrumental Music Performer (Trombone)

22.    Classical Instrumental Music Performer (Tuba)

23.    Classical Instrumental Music Performer (Percussion)

24.    Classical Music Singer

25.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano)

26.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar)

27.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar)

28.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass)

29.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone)

30.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet)

31.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone)

32.    Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums)

33.    Jazz Music Singer

34.    Orchestral and Choral Conductor

35.    Church Music Performer (Organ)

36.    Church Music Performer (Choral Conducting)

37.    Folk Music Performer on Bowed Strings (Violin-Viola/Double Bass-Cello-Gardon [Percussion Cello])

38.    Folk Music Performer on Plucked Strings (Zither-Tambura-Koboz [Historical Hungarian Lute] /Rotary Lute [Hurdy-gurdy])

39.    Folk Music Performer on Wind Instruments (Recorder-Bagpipe/Clarinet-Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])

40.    Folk Music Performer on Cimbalom

41.    Folk Song Performer

6

94.

 

 

építőművészet

Architectural Design

építőművész

Architectural Designer

6

95.

 

 

formatervezés

Industrial and Product Design

formatervező

Industrial and Product Designer

6

96.

 

 

fotográfia

Photography

fotográfus művész

Photographer

6

97.

 

 

képzőművészet-elmélet

Fine Art Theory

képzőművészeti elemző

Fine Art Theoretician

6

98.

 

 

koreográfus

Choreography

koreográfus

Choreographer

6

99.

 

 

látványtervezés

Visual Design

látványtervező

General Set Designer

6

100.

 

 

média design

Media Design

média designer

Media Designer

6

101.

 

 

mozgókép

Motion Picture Studies

1. mozgókép szakos film- és televíziórendező

2. mozgókép szakos filmvágó

3. mozgókép szakos hangmester

4. mozgókép szakos gyártásszervező

5. mozgókép szakos operatőr

6. mozgókép szakos filmíró

1. Motion Picture Director

2. Motion Picture Editor

3. Motion Picture Sound Director

4. Motion Picture Line Producer

5. Motion Picture Cinematographer

6. Motion Picture Screenwriter

6

102.

 

 

táncművész

Dance

táncművész

Dancer

6

103.

 

 

táncos és próbavezető

Dance and Rehearsal Coaching

táncos és próbavezető

Dancer and Coach

6

104.

 

 

tárgyalkotás

Designer Making

tárgyalkotó

Designer Maker

6

105.

 

 

televíziós műsorkészítő

Television Production

televíziós műsorkészítő

Television Production Expert

6

106.

 

 

tervezőgrafika

Graphic Design

tervezőgrafikus

Graphic Designer

6

107.

 

 

textiltervezés

Textile Design

textiltervező

Textile Designer

6

108.

Művészetközvetítés

Art Education

drámainstruktor

Drama Instruction

drámainstruktor

Drama Instructor

6

109.

 

 

képalkotás

Visual Representation

1. képalkotás alapszakos festő/grafikus

2. mozgóképkultúra- és médiaszakember

1. Visual Representation Artist

2. Film and Media Specialist

6

110.

 

 

környezetkultúra

Environmental Design

környezettervező szakember

Environmental Designer

6

111.

 

 

kézműves tárgykultúra

Craftsmanship

kézműves tárgykultúra szakember

Craftsman Artist

6

112.

 

 

zenekultúra

Music Culture

zenekultúra szakember

Music Culture Expert

6

3. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez28

Mesterképzések és mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettségek jegyzéke

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Képzési terület

Képzési terület angol nyelvű megnevezése

 

 

Mesterképzési szak, osztatlan szak angol nyelvű megnevezése

Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan képzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű megnevezése

EKKR és

MKKR

szint

1.

Mesterképzési szak

Osztatlan szak

2.

Agrár

Agricultural Science

 

állatorvosi

Veterinary Medicine

okleveles állatorvos doktor

Veterinary Surgeon

7

3.

 

 

 

agrármérnöki

Agricultural Engineering

okleveles agrármérnök

Agricultural Engineer

7

4.

 

 

állattenyésztő mérnöki

 

Animal Husbandry Engineering

okleveles állattenyésztő mérnök

Animal Husbandry Engineer

7

5.

 

 

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki

 

Food Safety and Quality Engineering

okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

Food Safety and Quality Engineer

7

6.

 

 

élelmiszermérnöki

 

Food Science and Technology Engineering

okleveles élelmiszermérnök

Food Science and Technology Engineer

7

7.

 

 

 

erdőmérnöki

Forestry Engineering

okleveles erdőmérnök

Forestry Engineer

7

8.

 

 

kertészmérnöki

 

Horticultural Engineering

okleveles kertészmérnök

Horticultural Engineer

7

9.

 

 

környezetgazdálkodási agrármérnöki

 

Agricultural Environmental Management Engineering

okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

Agricultural Environmental Management Engineer

7

10.

 

 

mezőgazdasági biotechnológus

 

Agricultural Biotechnology

okleveles mezőgazdasági biotechnológus

Agricultural Biotechnologist

7

11.

 

 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

 

Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry

okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök

Mechanical Engineer in the Agriculture and Food Industry

7

12.

 

 

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

 

Agricultural Water Management Engineering

okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök

Agricultural Water Management Engineer

7

13.

 

 

növényorvosi

 

Plant Protection

okleveles növényorvos

Plant Protection Engineer

7

14.

 

 

növénytermesztő mérnöki

 

Crop Production Engineering

okleveles növénytermesztő mérnök

Crop Production Engineer

7

15.

 

 

ökológiai gazdálkodási mérnöki

 

Master’s Degree in Organic Farming

okleveles ökológiai gazdálkodási mérnök

Organic Farming Engineer

7

16.

 

 

szőlész-borász mérnöki

 

Viticulture and Oenology Engineering

okleveles szőlész-borász mérnök

Viticulture and Oenology Engineer

7

17.

 

 

tájépítész mérnöki

 

Landscape Architecture

okleveles tájépítész mérnök

Landscape Architect

7

18.

 

 

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

 

Animal Nutrition and Feed Safety Engineering

okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

7

19.

 

 

természetvédelmi mérnöki

 

Nature Conservation Engineering

okleveles természetvédelmi mérnök

Nature Conservation Engineer

7

20.

 

 

vadgazda mérnöki

 

Wildlife Management Engineering

okleveles vadgazda mérnök

Wildlife Management Engineer

7

21.

 

 

vidékfejlesztési agrármérnöki

 

Rural Development Engineering

okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

Rural Development Engineer

7

22.

Bölcsészettudomány

Arts and Humanities

afrikanisztika

 

African Studies

okleveles afrikanisztika szakos bölcsész

Philologist in African Studies

7

23.

 

 

alkalmazott nyelvészet

 

Applied Linguistics

okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész

Applied Linguist

7

24.

 

 

altajisztika

 

Altaic Studies

okleveles altajisztika szakos bölcsész

Altaicist

7

25.

 

 

amerikanisztika

 

American Studies

okleveles amerikanisztika szakos bölcsész

Philologist in American Studies

7

26.

 

 

andragógia

 

Andragogy

okleveles andragógus

Andragogue

7

27.

 

 

anglisztika

 

English Studies

okleveles anglisztika szakos bölcsész

Philologist in English Studies

7

28.

 

 

angol nyelvoktató

 

Instruction of English as a Foreign Language

okleveles angol nyelvoktató bölcsész

Instructor of English as a Foreign Language

7

29.

 

 

arabisztika

 

Arabic Studies

okleveles arabisztika szakos bölcsész

Philologist in Arabic Studies

7

30.

 

 

asszíriológia

 

Assyriology

okleveles asszíriológia szakos bölcsész

Assyriologist

7

31.

 

 

Balkán-tanulmányok

 

Balkan Studies

okleveles Balkán-tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Balkan Studies

7

32.

 

 

beszédtudomány

 

Speech Science

okleveles beszédtudomány szakos bölcsész

Philologist in Speech Science

7

33.

 

 

bizantológia

 

Byzantine Studies

okleveles bizantológia szakos bölcsész

Philologist in Byzantine Studies

7

34.

 

 

bolgár nyelv és irodalom

 

Bulgarian Language and Literature

okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Bulgarian Language and Literature

7

35.

 

 

buddhizmus tanulmányok

 

Buddhist Studies

okleveles buddhizmus szakos bölcsész

Philologist in Buddhist Studies

7

36.

 

 

cseh nyelv és irodalom

 

Czech Language and Literature

okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Czech Language and Literature

7

37.

 

 

egyiptológia

 

Egyptology

okleveles egyiptológia szakos bölcsész

Egyptologist

7

38.

 

 

elméleti nyelvészet

 

Theoretical Linguistics

okleveles elméleti nyelvész

Philologist in Theoretical Linguistics

7

39.

 

 

emberi erőforrás tanácsadó

 

Human Resource Counselling

okleveles emberi erőforrás tanácsadó

Human Resource Counsellor

7

40.

 

 

esztétika

 

Aesthetics

okleveles esztétika szakos bölcsész

Aesthetician

7

41.

 

 

etika

 

Ethics

okleveles etika szakos bölcsész

Expert in Ethics

7

42.

 

 

filmtudomány

 

Film Studies

okleveles filmtudomány szakos bölcsész

Expert in Film Studies

7

43.

 

 

filozófia

 

Philosophy

okleveles filozófia szakos bölcsész

Philosopher

7

44.

 

 

finnugrisztika

 

Finno-Ugric Studies

okleveles finnugrisztika szakos bölcsész

Philologist in Finno-Ugric Studies

7

45.

 

 

fordító és tolmács

 

Translation and Interpreting

okleveles fordító és tolmács

Translator and Interpreter

7

46.

 

 

francia nyelv, irodalom és kultúra

 

French Language, Literature and Culture

okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in French Language, Literature and Culture

7

47.

 

 

hebraisztika

 

Hebrew Studies

okleveles hebraisztika szakos bölcsész

Expert in Hebrew Studies

7

48.

 

 

horvát nyelv és irodalom

 

Croatian Language and Literature

okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Croatian Language and Literature

7

49.

 

 

hungarológia

 

Hungarian Studies

hungarológia szakos bölcsész

Hungarologist

7

50.

 

 

indológia

 

Indology

okleveles indológia szakos bölcsész

Indologist

7

51.

 

 

iranisztika

 

Iranian Studies

okleveles iranisztika szakos bölcsész

Expert in Iranian Studies

7

52.

 

 

irodalom- és kultúratudomány

 

Literary and Cultural Studies

okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész

Philologist of Literary and Cultural Studies

7

53.

 

 

iszlám tanulmányok

 

Islamic Studies

okleveles iszlám tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Islamic Studies

7

54.

 

 

japanológia

 

Japanese Studies

okleveles japanológia szakos bölcsész

Philologist in Japanese Studies

7

55.

 

 

klasszika-filológia

 

Classical Philology

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

Classical Philologist

7

56.

 

 

koreanisztika

 

Korean Studies

okleveles koreanisztika szakos bölcsész

Expert in Korean Studies

7

57.

 

 

Közép-Európa tanulmányok

 

Central European Studies

okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész

Central European Studies Expert

7

58.

 

 

kulturális mediáció

 

Cultural Mediation

okleveles kulturális mediátor

Culture Mediator

7

59.

 

 

kulturális örökség tanulmányok

 

Cultural Heritage Studies

okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember

Specialist of Cultural Heritage Studies

7

60.

 

 

Latin-Amerika tanulmányok

 

Latin American Studies

okleveles Latin-Amerika tanulmányok szakos bölcsész

Expert in Latin American Studies

7

61.

 

 

lengyel nyelv és irodalom

 

Polish Language and Literature

okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Polish Language and Literature

7

62.

 

 

levéltár

 

Archival Science

okleveles levéltáros

Archivist

7

63.

 

 

logika és tudományelmélet

 

Logic and Theory of Science

okleveles logika és tudományelmélet szakos bölcsész

Expert in Logic and Theory of Science

7

64.

 

 

magyar nyelv és irodalom

 

Hungarian Language and Literature Studies

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Hungarian Language and Literature

7

65.

 

 

mentálhigiénés családtudományi és családterápiás

 

Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

okleveles mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember

Expert in Mental Health-oriented Family Studies and Family Therapy

7

66.

 

 

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő

 

Mental Health in Relations and Community Development

okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

Expert in Mental Health in Relations and Community Development

7

67.

 

 

mongolisztika

 

Mongolian Studies

okleveles mongolisztika szakos bölcsész

Philologist in Mongolian Studies

7

68.

 

 

művészettörténet

 

Art History

okleveles művészettörténész

Art Historian

7

69.

 

 

néderlandisztika

 

Dutch Language and Culture Studies

okleveles néderlandisztika szakos bölcsész

Philologist of Dutch Language and Culture

7

70.

 

 

német nemzetiségi nyelv és irodalom

 

Language and Literature of German as a Minority Language

okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist of German as a Minority Language

7

71.

 

 

német nyelv, irodalom és kultúra

 

German Language, Literature and Culture

okleveles német nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in German Language, Literature and Culture

7

72.

 

 

néprajz

 

Ethnology and Folkloristics

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész

Ethnologist and Folklorist

7

73.

 

 

neveléstudomány

 

Educational Science

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész

Educational Scientist

7

74.

 

 

olasz nyelv, irodalom és kultúra

 

Italian Language, Literature and Culture

okleveles olasz nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Italian Language, Literature and Culture

7

75.

 

 

orosz nyelv és irodalom

 

Russian Language and Literature

okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Russian Language and Literature

7

76.

 

 

portugál nyelv, irodalom és kultúra

 

Portuguese Language, Literature and Culture

okleveles portugál nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Portuguese Language, Literature and Culture

7

77.

 

 

pszichológia

 

Psychology

okleveles pszichológus

Psychologist

7

78.

 

 

régészet

 

Archaeology

okleveles régész

Archaeologist

7

79.

 

 

román nyelv, irodalom és kultúra

 

Romanian Language, Literature and Culture

okleveles román nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Romanian Language, Literature and Culture

7

80.

 

 

romológia

 

Roma Studies

okleveles romológus

Romologist

7

81.

 

 

ruszisztika

 

Russian Studies

okleveles ruszisztika szakos bölcsész szakember

Philologist in Russian Studies

7

82.

 

 

sinológia

 

Chinese Studies

okleveles sinológia szakos bölcsész

Philologist in Chinese Studies

7

83.

 

 

skandinavisztika

 

Scandinavian Studies

oklevélben szereplő megjelölése: okleveles skandinavisztika szakos bölcsész

Philologist in Scandinavian Languages and Literature

7

84.

 

 

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

 

Spanish Language, Literature and Culture

okleveles spanyol nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Spanish Language, Literature and Culture

7

85.

 

 

szemiotika

 

Semiotics

okleveles szemiotika szakos bölcsész

Semiotician

7

86.

 

 

szerb nyelv és irodalom

 

Serbian Language and Literature

okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Serbian Language and Literature

7

87.

 

 

színháztudomány

 

Theatre Studies

okleveles színháztudomány szakos bölcsész okleveles

Theatre Studies Expert

7

88.

 

 

szlavisztika

 

Slavic Studies

okleveles szlavisztika szakos bölcsész

Philologist in Slavic Studies

7

89.

 

 

szlovák nyelv és irodalom

 

Slovakian Language and Literature

okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Slovakian Language and Literature

7

90.

 

 

szlovén nyelv és irodalom

 

Slovenian Language and Literature

okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Slovenian Language and Literature

7

91.

 

 

társadalmi befogadás tanulmányok

 

Social Integration

okleveles társadalmi befogadás tanácsadó

Social Integration Counsellor

7

92.

 

 

tibetológia

 

Tibetan Studies

okleveles tibetológia szakos bölcsész

Philologist in Tibetan Studies

7

93.

 

 

történelem

 

History

okleveles történész

Historian

7

94.

 

 

történeti muzeológia

 

Historical Museology

okleveles történeti muzeológus

Historical Museologist

7

95.

 

 

turkológia

 

Turkic Studies

okleveles turkológia szakos bölcsész

Philologist in Turkic Studies

7

96.

 

 

újgörög nyelv, irodalom és kultúra

 

Modern Greek Language, Literature and Culture

okleveles újgörög nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész

Philologist in Modern Greek Language, Literature and Culture

7

97.

 

 

ukrán nyelv és irodalom

 

Ukrainian Language and Literature

okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész

Philologist in Ukrainian Language and Literature

7

98.

 

 

vallástörténet

 

History of Religion

okleveles vallástörténész

Expert in History of Religion

7

99.

 

 

vallástudomány

 

Religious Studies

okleveles vallástudomány szakos bölcsész

Expert in Religious Studies

7

100.

Társadalomtudomány

Social Science

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás

 

Health Policy, Planning and Financing

okleveles egészségpolitikai szakértő

Expert in Health Policy, Planning and Financing

7

101.

 

 

humánökológia

 

Human Ecology

okleveles humánökológia szakember

Expert in Human Ecology

7

102.

 

 

Kelet-Ázsia tanulmányok

 

East Asian Studies

okleveles Kelet-Ázsia elemző

Expert in East Asian Studies

7

103.

 

 

kisebbségpolitika

 

Ethnic and Minority Policy

okleveles kisebbségpolitikai szakember

Ethnic and Minority Policy Expert

7

104.

 

 

kommunikáció- és médiatudomány

 

Communication and Media Studies

okleveles kommunikáció- és médiaszakértő

Communications and Media Studies Expert

7

105.

 

 

könyvtártudomány

 

Library Science

okleveles informatikus könyvtáros

Library and Information Scientist

7

106.

 

 

közösségi és civil tanulmányok

 

Community and Civil Development Studies

okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

Expert in Community and Civil Development Studies

7

107.

 

 

kulturális antropológia

 

Cultural Anthropology

okleveles kulturális antropológus

Cultural Anthropologist

7

108.

 

 

nemzetközi tanulmányok

 

International Relations

okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző

International Relations Expert

7

109.

 

 

politikatudomány

 

Political Science

okleveles politológus

Political Scientist

7

110.

 

 

survey statisztika és adatanalitika

 

Survey Statistics and Data Analysis

okleveles survey statisztika és adatanalitikai szakértő

Survey Statistician and Data Analyst

7

111.

 

 

szociális munka

 

Social Work

okleveles szociális munkás

Social Worker

7

112.

 

 

szociálpedagógia

 

Social Pedagogy

okleveles szociálpedagógus

Social Pedagogue

7

113.

 

 

szociálpolitika

 

Social Policy

okleveles szociálpolitikus

Social Policy Expert

7

114.

 

 

szociológia

 

Sociology

okleveles szociológus

Sociologist

7

114/A.

 

 

társadalmi-
viselkedés-elemzés

 

Social Behavior Analysis

okleveles társadalmi-
viselkedés-elemző

Social Behavior Analyst

7

115.

 

 

 

 

 

 

 

 

115/A.

 

 

autonómrendszer-informatikus

 

Computer Science for Autonomous Driving

okleveles autonómrendszer-informatikus

Computer Scientist for Autonomous Driving

7

116.

Informatika

Computer Science and Information Technology

gazdaságinformatikus

 

Business Informatics

okleveles gazdaságinformatikus

Business Informatics Engineer

7

117.

 

 

mérnökinformatikus

 

Computer Science Engineering

okleveles mérnökinformatikus

Computer Science Engineer

7

118.

 

 

orvosi biotechnológia

 

Medical Biotechnology

okleveles orvosi biotechnológus

Medical Biotechnologist

7

119.

 

 

programtervező informatikus

 

Computer Science

okleveles programtervező informatikus

Computer Scientist

7

120.

Jogi

Legal Science

európai és nemzetközi üzleti jog

 

European and International Business Law

európai és nemzetközi üzleti mesterjogász

European and International Business Lawyer

7

121.

 

 

jogász

Law

okleveles jogász

Jurist

7

122.

 

 

kodifikátor

 

Legal Regulation in Public Administration

okleveles kodifikátor

Legal Expert in Regulation

7

123.

 

 

kriminológia

 

Criminology

okleveles kriminológus

Criminologist

7

124.

 

 

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

 

Labour Relations and Social Security Administration

okleveles munkaügyi és társadalombiztosítási szakember

Labour Relations and Social Security Expert

7

125.

 

 

összehasonlító állam- és jogtudományok

 

Expert in Comparative Law

összehasonlító jogi mesterjogász

Comparative Law

7

126.

Gazdaságtudományok

Economic Science

biztosítási és pénzügyi matematika

 

Actuarial and Financial Mathematics

okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász

Actuarial and Financial Mathematician-Economist

7

126/A.

 

 

családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana

 

Economics of Family Policy and Public Policies for Human Development

okleveles közgazdász családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana szakon

Economist in Family Policy and in Public Policies for Human Development

7

127.

 

 

ellátásilánc-menedzsment

 

Supply Chain Management

okleveles ellátásilánc menedzser

Supply Chain Manager

7

128.

 

 

 

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

Economic and Financial Mathematical Analysis

okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon

Economist in Economic and Financial Mathematical Analysis

7

129.

 

 

közgazdálkodás és közpolitika

 

Public Policy and Management

okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon

Economist in Public Policy and Management

7

130.

 

 

közgazdasági elemző

 

Economic Analysis

okleveles közgazdasági elemző

Economic Analyst

7

131.

 

 

marketing

 

Marketing

okleveles közgazdász marketing szakon

Economist in Marketing

7

132.

 

 

Master of Business Administration (MBA)

 

Master of Business Administration (MBA)

okleveles közgazdász MBA szakon

Economist

7

132/A.

 

 

nemzetközi adózás

 

Master in International Taxation

okleveles közgazdász nemzetközi adózás szakon

Economist in International Taxation

7

133.

 

 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

 

International Economy and Business

okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon

Economist in International Economy and Business

7

134.

 

 

pénzügy

 

Finance

okleveles közgazdász pénzügy szakon

Economist in Finance

7

135.

 

 

regionális és környezeti gazdaságtan

 

Regional and Environmental Economic Studies

okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Economist in Regional and Environmental Economic Studies

7

136.

 

 

sportközgazdász

 

Sports Economics

okleveles sportközgazdász

Sports Economist

7

137.

 

 

számvitel

 

Accountancy

okleveles közgazdász számvitel szakon

Economist in Accountancy

7

138.

 

 

turizmus-menedzsment

 

Tourism Management

okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon

Economist in Tourism and Management

7

139.

 

 

vállalkozásfejlesztés

 

Business Development

okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Economist in Business Development

7

140.

 

 

vezetés és szervezés

 

Management and Leadership

okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

Economist in Management and Leadership

7

141.

Műszaki

Engineering Science

anyagmérnöki

 

Materials Engineering

okleveles anyagmérnök

Materials Engineer

7

141/A.

 

 

autonóm járműirányítási mérnöki

 

Autonomous Vehicle Control Engineering

okleveles autonóm járműirányítási mérnök

Autonomous Vehicle Control Engineer

7

142.

 

 

bánya- és geotechnikai mérnöki

 

Mining and Geotechnical Engineering

okleveles bánya- és geotechnikai mérnök

Mining and Geotechnical Engineer

7

143.

 

 

biomérnöki

 

Biochemical Engineering

okleveles biomérnök

Biochemical Engineer

7

144.

 

 

biztonságtechnikai mérnöki

 

Safety Engineering

okleveles biztonságtechnikai mérnök

Safety Engineer

7

145.

 

 

egészségügyi mérnöki

 

Biomedical Engineering

okleveles egészségügyi mérnök

Biomedical Engineer

7

146.

 

 

energetikai mérnöki

 

Energy Engineering

okleveles energetikai mérnök

Energy Engineer

7

147.

 

 

építész

 

Architect

okleveles építész

Architect

7

148.

 

 

 

építészmérnöki

Architecture

okleveles építészmérnök

Architect

7

149.

 

 

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki

 

Building Service and Process Engineering

okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök

Building Service and Process Engineer

7

150.

 

faipari mérnöki

 

Timber Industry Engineering

okleveles faipari mérnök

Timber Industry Engineer

7

151.

 

 

földmérő- és térinformatikai mérnöki

 

Land Surveying and Geographical Information Systems Engineering

okleveles földmérő- és térinformatikai mérnök

Land Surveying and Geoinformatical Engineer

7

152.

 

 

földtudományi mérnöki

 

Earth Sciences Engineering

okleveles földtudományi mérnök

Earth Sciences Engineer

7

153.

 

 

gépészeti modellezés

 

Mechanical Engineering Modelling

okleveles gépészeti modellező mérnök

Mechanical Modelling Engineer

7

154.

 

 

gépészmérnöki

 

Mechanical Engineering

okleveles gépészmérnök

Mechanical Engineer

7

155.

 

 

gyógyszervegyész-mérnöki

 

Pharmaceutical Engineering

okleveles gyógyszervegyész-mérnök

Pharmaceutical Engineer

7

156.

 

 

hidrogeológus mérnöki

 

Hydrogeological Engineering

okleveles hidrogeológus mérnök

Hydrogeological Engineer

7

157.

 

 

info-bionika mérnöki

 

Info-Bionics Engineering

okleveles info-bionikus mérnök

Info-Bionics Engineer

7

158.

 

 

infrastruktúra-építőmérnöki

 

Infrastructural Engineering

okleveles infrastruktúra-építőmérnök

Infrastructural Engineer

7

159.

 

 

ipari terméktervező mérnöki

 

Industrial Design Engineering

okleveles ipari terméktervező mérnök

Industrial Design Engineer

7

160.

 

 

járműmérnöki

 

Vehicle Engineering

okleveles járműmérnök

Vehicle Engineer

7

161.

 

 

kohómérnöki

 

Metallurgical Engineering

okleveles kohómérnök

Metallurgical Engineer

7

162.

 

 

könnyűipari mérnöki

 

Light Industrial Engineering

okleveles könnyűipari mérnök

Light Industry Engineer

7

163.

 

 

környezetmérnöki

 

Environmental Engineering

okleveles környezetmérnök

Environmental Engineer

7

164.

 

 

közlekedésmérnöki

 

Transportation Engineering

okleveles közlekedésmérnök

Transportation Engineer

7

165.

 

 

létesítménymérnöki

 

Construction Engineering

okleveles létesítménymérnök

Construction Engineer

7

166.

 

 

logisztikai mérnöki

 

Logistics Engineering

okleveles logisztikai mérnök

Logistics Engineer

7

167.

 

 

mechatronikai mérnöki

 

Mechatronical Engineering

okleveles mechatronikai mérnök

Mechatronical Engineer

7

168.

 

 

műanyag- és száltechnológiai mérnöki

 

Polymer and Fibre Technology Engineering

okleveles műanyag- és száltechnológiai mérnök

Polymer and Textile Technology Engineer

7

169.

 

 

műszaki menedzser

 

Engineering Management

okleveles műszaki menedzser

Engineering Manager

7

170.

 

 

olaj- és gázmérnöki

 

Oil and Gas Engineering

okleveles olaj- és gázmérnök

Oil and Natural Gas Engineer

7

171.

 

 

olajmérnöki

 

Petroleum Engineering

okleveles olajmérnök

Petroleum Engineer

7

172.

 

 

szerkezet-építőmérnöki

 

Structural Engineering

okleveles szerkezet-építőmérnök

Structural Engineer

7

173.

 

 

szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki

 

Petroleum Geoengineering

okleveles szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök

Petroleum Geoengineer

7

174.

 

 

településmérnöki

 

Urban Systems Engineering

okleveles településmérnök

Urban Systems Engineer

7

175.

 

 

védelmi infokommunikációs rendszertervező

 

Defence C3 Systems Management

okleveles védelmi infokommunikációs rendszertervező

Defence C3 Systems Manager

7

176.

 

 

vegyészmérnöki

 

Chemical Engineering

okleveles vegyészmérnök

Chemical Engineer

7

177.

 

 

villamosmérnöki

 

Electrical Engineering

okleveles villamosmérnök

Electrical Engineer

7

178.

Orvos-és egészségtudomány

Medical and Health

Science

 

általános orvos

Medicine

okleveles orvosdoktor

Doctor of Medicine

7

179.

 

 

ápolás

 

Nursing

okleveles ápoló

Nurse

7

180.

 

 

egészségpszichológia

 

Health Psychology

okleveles egészségpszichológus

Health Psychologist

7

181.

 

 

egészségügyi menedzser

 

Health Care Management

okleveles egészségügyi menedzser

Health Care Manager

7

182.

 

 

egészségügyi szociális munka

 

Social Work in Health Care

okleveles egészségügyi szociális munkás

Social Worker in Health Care

7

183.

 

 

fizioterápia

 

Physiotherapy

okleveles fizioterapeuta

Physiotherapist

7

184.

 

 

 

fogorvos

Dentistry

okleveles fogorvos doktor

Dentist (D.M.D. - doctor medicinae dentariae)

7

185.

 

 

 

gyógyszerész

Pharmacy

okleveles gyógyszerész

Pharmacist (Pharm. D - doctor pharmaciae)

7

186.

 

 

klinikai laboratóriumi kutató

 

Clinical Laboratory Sciences

okleveles klinikai laboratóriumi kutató

Clinical Laboratory Scientist

7

187.

 

 

komplex rehabilitáció

 

Complex Rehabilitation

okleveles rehabilitációs szakember

Rehabilitationist

7

188.

 

 

népegészségügyi

 

Public Health

okleveles népegészségügyi szakember

Expert in Public Health

7

189.

 

 

radiográfia

 

Radiography

okleveles radiográfus

Radiographer

7

190.

 

 

táplálkozástudományi

 

Nutritional Sciences

okleveles táplálkozástudományi szakember

Nutritionist

7

191.

Pedagógusképzés

Teacher Training

gyógypedagógia

 

Special Needs Education

okleveles gyógypedagógus

Special Needs Educator

7

192.

 

 

tanár

tanár

Teacher

(külön kormányrendelet szerint)

 

7

193.

Sporttudomány

Sport Science

humánkineziológia

 

Human Kinesiology

okleveles humánkineziológus

Human Kinesiologist

7

194.

 

 

rekreáció

 

Recreation

okleveles rekreáció irányító

Recreation Expert

7

195.

 

 

sportmenedzser

 

Sports Management

okleveles sportmenedzser

Sports Manager

7

196.

 

 

szakedző

 

Sports Coaching

okleveles szakedző (a sportág megjelölésével)

Sports Coach specialized in (Name of Sport)

7

197.

Természettudomány

Natural Science

alkalmazott matematikus

 

Applied Mathematics

okleveles alkalmazott matematikus

Applied Mathematician

7

198.

 

 

anyagtudomány

 

Materials Science

okleveles anyagkutató

Materials Scientist

7

199.

 

 

biológus

 

Biology

okleveles biológus

Biologist

7

200.

 

 

biotechnológia

 

Biotechnology

okleveles biotechnológus

Biotechnologist

7

201.

 

 

csillagász

 

Astronomy

okleveles csillagász

Astronomer

7

202.

 

 

fizikus

 

Physics

okleveles fizikus

Physicist

7

203.

 

 

földtudomány

 

Earth Sciences

okleveles földtudományi kutató

Earth Scientist

7

204.

 

 

geofizikus

 

Geophysics

okleveles geofizikus

Geophysicist

7

205.

 

 

geográfus

 

Geography

okleveles geográfus

Geographer

7

206.

 

 

geológus

 

Geology

okleveles geológus

Geologist

7

207.

 

 

hidrobiológus

 

Hydrobiology

okleveles hidrobiológus

Hydrobiologist

7

208.

 

 

környezettudomány

 

Environmental Science

okleveles környezetkutató

Environmental Scientist

7

209.

 

 

matematikus

 

Mathematics

okleveles matematikus

Mathematician

7

210.

 

 

meteorológus

 

Meteorology

okleveles meteorológus

Meteorologist

7

211.

 

 

molekuláris biológia

 

Molecular Biology

okleveles molekuláris biológus

Molecular Biologist

7

212.

 

 

számítógépes és kognitív idegtudomány

 

Computational and Cognitive Neuroscience

okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató

Computational and Cognitive Neuroscientist

7

213.

 

 

térképész

 

Cartography

okleveles térképész

Cartographer

7

214.

 

 

vegyész

 

Chemistry

okleveles vegyész

Chemist

7

215.

Művészet

Arts

animáció

 

Animation

okleveles animációs filmrendező művész

Animation Film Director

7

215/A.

 

 

belsőépítész tervezőművész

 

Interior and Spatial Design

okleveles belsőépítész tervezőművész

Interior and Spatial Designer

7

216.

 

 

design- és művészetmenedzsment

 

Art and Design Management

okleveles design- és művészetmenedzser

Art and Design Manager

7

217.

 

 

designelmélet

 

Design Theory

okleveles design- és művészet teoretikus

Expert in Design Theory

7

218.

 

 

divat- és textiltervezés

 

Fashion and Textile Design

okleveles divat- és textiltervező művész

Fashion and Textile Designer

7

219.

 

 

dokumentumfilm-rendező művész

 

Documentary Film Directing

okleveles dokumentumfilm-rendező művész

Documentary Film Director

7

220.

 

 

egyházzene-művész (egyházzene orgonaművész, egyházzene kóruskarnagy szakirányok)

 

Sacred Music

1.    okleveles egyházzene-kóruskarnagy

2.    okleveles egyházzene-orgonaművész

1.    Sacred Musician (Choral Conducting)

2.    Sacred Musician (Organist)

7

221.

 

 

építőművész

 

Architectural Design

okleveles építőművész

Architectural Designer

7

222.

 

 

ékszertervezés és fém-
művesség

 

Jewellery and Metal Design

okleveles ékszer- és fémműves tervező művész

Jewellery and Metal Designer

7

223.

 

 

 

festőművész

Painting

okleveles festőművész

Painter

7

224.

 

 

film- és médiaproducer

 

Film and Media Production

okleveles film- és médiaproducer

Film and Media Producer

7

225.

 

 

filmoperatőr művész

 

Cinematography

okleveles filmoperatőr művész

Cinematographer

7

226.

 

 

filmrendező művész

 

Film Directing

okleveles filmrendező művész

Film Director

7

227.

 

 

formatervező művész

 

Design

okleveles formatervező művész

Designer

7

228.

 

 

fotográfia

 

Photography

okleveles fotográfustervező művész

Photographer

7

229.

 

 

 

grafikusművész

Graphic Arts

okleveles grafikusművész

Graphic Artist

7

230.

 

 

 

intermédia-művész

Intermedia Art

okleveles médiaművész

Intermedia Artist

7

230/A.

 

 

jazzének-
művész

 

Jazz Singing

okleveles jazzének-művész

Jazz Singer

7

230/B.

 

 

jazzhangszer-
művész

 

Instrumental Jazz Performance

1. okleveles jazz-zongoraművész

2. okleveles jazzgitár-
művész

3. okleveles jazzbasszusgitár-
művész

4. okleveles jazzbőgő-
művész

5. okleveles jazzszaxofon-művész

6. okleveles jazztrombita-művész

7. okleveles jazzharsona-művész

8. okleveles jazzdob-
művész

1. Jazz Pianist

2. Jazz Guitarist

3. Jazz Bass Guitarist

4. Jazz Double Bass Performer

5. Jazz Saxophonist

6. Jazz Trumpeter

7. Jazz Trombonist

8. Jazz Drummer

7

230/C.

 

 

jazz-
zeneszerző

 

Jazz Composition

okleveles jazz-zeneszerző

Jazz Composer

7

231.

 

 

karmester (zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy szakirányok)

 

Conducting

1.    okleveles zenekari karmester-művész

2.    okleveles fúvószenekari karnagy-művész

1.Orchestra Conductor

2. Wind Band Conductor

7

232.

 

 

kerámiatervezés

 

Ceramics Design

okleveles kerámiatervező művész

Ceramics Designer

7

233.

 

 

klasszikus énekművész (operaének, oratórium- és dalének szakirányok)

 

Classical Singing

1.    okleveles operaének-művész

2.    okleveles oratórium- és dalénekművész

1.    Opera Singer

2.    Oratorio and Song Performer

7

234.

 

 

klasszikus hangszerművész

 

Classical Musical Instrumental Performance

1.    okleveles zongoraművész

2.    okleveles zongorakísérő-korrepetitor

3.    okleveles orgonaművész

4.    okleveles csembalóművész

5.    okleveles hárfaművész

6.    okleveles gitárművész

7.    okleveles cimbalomművész

8.    okleveles harmonikaművész

9.    okleveles hegedűművész

10.    okleveles mélyhegedűművész

11.    okleveles gordonkaművész

12.    okleveles gordonművész

13.    okleveles fuvolaművész

14.    okleveles klarinétművész

15.    okleveles szaxofonművész

16.    okleveles oboaművész

17.    okleveles fagottművész

18.    okleveles kürtművész

19.    okleveles trombitaművész

20.    okleveles harsonaművész

21.    okleveles tubaművész

22.    okleveles ütőhangszerművész

1.    Pianist

2.    Piano Accompanist and Repetitor

3.    Organist

4.    Harpsichord player

5.    Harpist

6.    Guitarist

7.    Cimbalom/Dulcimer player

8.    Accordion player

9.    Violinist

10.    Violist

11.    Cellist

12.    Double Bassist

13.    Flautist

14.    Clarinetist

15.    Saxophonist

16.    Oboist

17.    Bassoonist

18.    Horn Player

19.    Trumpeter

20.    Trombonist

21.    Tubist

22.    Percussionist

7

235.

 

 

klasszikusbalett-művész

 

Classical Ballet

okleveles klasszikusbalett-művész

Classical Ballet Artist

7

236.

 

 

Kodály-zenepedagógia

 

Kodály Music Pedagogy

okleveles Kodály-zenepedagógiai szakértő

Expert in Kodály Music Pedagogy

7

237.

 

 

koreográfus

 

Choreography

okleveles koreográfus

Choreographer

7

238.

 

 

kortárstánc művész

 

Contemporary Dance

okleveles kortárstánc művész

Contemporary Dance Artist

7

239.

 

 

kóruskarnagy

 

Choir Conducting

okleveles kóruskarnagy művész

Choir Conductor

7

240.

 

 

látványtervező művész

 

Production Design

okleveles látványtervező művész

Production Designer

7

241.

 

 

média design

 

Media Design

okleveles média designer

Media Designer

7

242.

 

 

muzikológus

 

Musicology

okleveles muzikológus

Musicologist

7

243.

 

 

néptáncművész

 

Hungarian Folk Dance

okleveles néptáncművész

Hungarian Folk Dance Artist

7

244.

 

 

régi-zene hangszerművész

 

Early Music Instrumental Performance

1.    okleveles régi-zene művész (csembaló)

2.    okleveles régi-zene művész (fortepiano)

3.    okleveles régi-zene művész (barokk hegedű)

4.    okleveles régi-zene művész (viola da gamba)

5.    okleveles régi-zene művész (barokk gordonka)

6.    okleveles régi-zene művész (blockflöte)

7.    okleveles régi-zene művész (barokk fuvola)

8.    okleveles régi-zene művész (barokk oboa)

9.    okleveles régi-zene művész (barokk fagott)

10.    okleveles régi-zene művész (cornetto)

11.    okleveles régi-zene művész (natúrtrombita)

12.    okleveles régi-zene művész (natúrkürt)

13.    okleveles régi-zene művész (barokk harsona)

14.    okleveles régi-zene művész (lant)

1.    Early Music Performer (Harpsichord)

2.    Early Music Performer (Fortepiano)

3.    Early Music Performer (Baroque Violin)

4.    Early Music Performer (Viola da Gamba)

5.    Early Music Performer (Baroque Cello)

6.    Early Music Performer (Recorder)

7.    Early Music Performer (Baroque Flute)

8.    Early Music Performer (Baroque Oboe)

9.    Early Music Performer (Baroque Bassoon)

10.    Early Music Performer (Cornett)

11.    Early Music Performer (Natural Trumpet)

12.    Early Music Performer (Natural Horn)

13.    Early Music Performer (Baroque Trombone)

14.    Early Music Performer (Lute)

7

245.

 

 

 

restaurátor-művész

Art Restoration

okleveles restaurátorművész

Art Restorer

7

246.

 

 

 

dramaturg

Dramaturgy

okleveles dramaturg

Dramaturg

7

247.

 

 

 

színházrendező

Stage Directing

okleveles színházrendező

Stage Director

7

248.

 

 

 

színművész

Acting

okleveles színművész

Actor/Actress

7

249.

 

 

 

szobrászművész

Sculpture

okleveles szobrászművész

Sculptor

7

250.

 

 

 

tájépítészet és kertművészet

Landscape Architecture and Garden Design

okleveles tájépítész- kertművész

Landscape Architect and Garden Designer

7

251.

 

 

televíziós műsorkészítő művész

 

Television Production Arts

okleveles televíziós műsorkészítő művész

Expert in Television Production Arts

7

252.

 

 

tervezőgrafika

 

Graphic Design

okleveles tervezőgrafikus művész

Graphic Designer

7

253.

 

 

zeneszerző

 

Music Composition

okleveles zeneszerző

Composer

7

254.

 

 

zeneteoretikus

 

Music Theory

okleveles zeneteoretikus

Music Theorist

7

4. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez29

Magyar és külföldi intézmények közös képzéseinek jegyzéke

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Képzési terület

Study Field in English

Szak

Programme in English

Szakképzettség

Qualifications Obtainable in Master Programme in English

EKKR és MKKR
szint

2.

Agrár

Agricultural Science

fenntartható takarmányozás

Sustainable Animal Nutrition and Feeding

okleveles fenntartható takarmányozási agrármérnök

Sustainable Animal Nutrition Agricultural Engineer

7

3.

Társadalom- tudomány

Social Science

környezetpolitika és menedzsment

Environmental Sciences Policy and Management

okleveles környezetpolitika és menedzsment szakember

Expert in Environmental Sciences Policy and Management

7

4.

Társadalom- tudomány

Social Science

közpolitika

Public Policy

okleveles nemzetközi közpolitikai szakember

Expert in International Public Policy

7

5.

Társadalom- tudomány

Social Science

összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok

Comparative Local Development Studies

okleveles helyi fejlesztő

Local Development Expert

7

6.

Társadalom-
tudomány

Social Science

szociális munka és szociális gazdaság

Social Work and Social Economics

okleveles szociális gazdaság szakember

Expert in Social Economics

7

7.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

Európai társadalmi terek, fejlesztés és identitás

European Social Spaces, Development and Identity

okleveles társadalomfejlesztési szakértő

Expert in Social Development

7

8.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

Choreomundus – Tánc mint tudás, gyakorlat és kulturális örökség

Choreomundus – International Master In Dance Knowledge, Practice and Heritage

okleveles etnokoreológus

Ethnochoreologist

7

9.

Bölcsészet-
tudomány

Arts and Humanities

európai lexikográfia

European Master in Lexicography

okleveles lexikográfus

Lexicographer

7

10.

Művészet

Arts

DocNomads dokumentumfilm-rendező művész

DocNomads Documentary Film Directing

okleveles dokumentumfilm-rendező művész

Documentary Film Director

7

11.

Művészet

Arts

PuppeTry bábművész

PuppeTry Master’s Degree Program in Puppetry

okleveles bábművész

Puppeteer

7

12.

Művészet

Arts

Viewfinder filmoperatőr művész

Viewfinder Cinematography Program

okleveles filmoperatőr művész

Viewfinder

7

5. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott, e rendelettel megváltoztatott elnevezésű alap- és mesterképzési szakok, illetve felsőoktatási szakképzések jegyzéke

 

A

B

1.

A 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletben, valamint a 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendeletben szabályozott szakok, felsőoktatási szakképzések

E rendelettel megváltoztatott elnevezésű szakok, felsőoktatási szakképzések

2.

mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzés

mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

3.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

orvosi diagnosztikai analitikus felsőoktatási szakképzés

4.

szőlész-borász mérnök felsőoktatási szakképzés

szőlész-borász felsőoktatási szakképzés

5.

alkalmazott látványtervezés alapképzési szak

látványtervezés alapképzési szak

6.

design-és művészetelmélet alapképzési szak

designkultúra alapképzési szak

7.

ének-zene alapképzési szak

zenekultúra alapképzési szak

8.

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

9.

had-és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak

10.

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak

orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szak

11.

politológia alapképzési szak

politikatudományok alapképzési szak

12.

testnevelő-edző alapképzési szak

edző alapképzési szak

13.

buddhizmus mesterképzési szak

buddhizmus tanulmányok mesterképzési szak

14.

erkölcstan- és etikatanár

etikatanár

15.

filmoperatőr művész mesterképzési szak

filmoperatőr mesterképzési szak

16.

filmrendező művész mesterképzési szak

filmrendező mesterképzési szak

17.

informatikus könyvtáros mesterképzési szak

könyvtártudomány mesterképzési szak

18.

interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak

társadalmi befogadás tanulmányok mesterképzési szak

19.

kognitív tanulmányok mesterképzési szak

számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak

20.

logisztikai menedzsment mesterképzési szak

ellátásilánc menedzsment mesterképzési szak

6. melléklet a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelethez30

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!