nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról
2016-01-02
2016-07-16
3
Jogszabály

29/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél,

b) a Terrorelhárítási Központnál,

c) a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél,

e) a büntetés-végrehajtási szervezetnél,

f)1 az Alkotmányvédelmi Hivatalnál,

g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,

h)2 a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben,

i)3 a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál és

j)4 a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon

foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) E rendelet alkalmazásában havi illetmény

a) azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét megelőzően létesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának 2015. június 30-án számított együttes bruttó összege;

b)5 azon rendvédelmi közalkalmazott esetében, akinek jogviszonya 2015. július 1-jét követően létesült vagy akinek az átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a kinevezésének az illetményét is érintő egyéb módosítására ezt követően került sor a Kjt. 65., 66. és 67. §-a alapján megállapított illetményének, a Kjt. 70. §-a szerinti vezetői pótlékának, a Kjt. 71. §-a szerinti címpótlékának és a Kjt. 72. §-a szerinti pótlékának a kinevezés vagy az átsorolás napján számított együttes bruttó összege.

(3)6 A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az illetmény összegébe az e rendelet alapján járó rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó.

2. § (1) A rendvédelmi közalkalmazott havonta rendvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A rendvédelmi ágazati pótlék mértéke – a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján – a pótlékalap legalább 25%-a és legfeljebb 450%-a.

(2)7 A munkáltatói jogkör gyakorlója a rendvédelmi közalkalmazott részére köteles úgy megállapítani a rendvédelmi ágazati pótlék összegét, hogy az megfeleljen a rendvédelmi közalkalmazott havi illetménye 10%-ának megfelelő összeggel.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. §8

5. §9 (1) Az 1. § (1) bekezdés h)–j) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott közalkalmazott részére a rendvédelmi ágazati pótlékot 2016. január 1. napjától kell megállapítani és folyósítani.

(2) A 2. § (3) bekezdésének rendelkezéseit – az (1) bekezdésben foglalt személyi kör kivételével – a 2015. június 30. és 2015. december 31. között folyósított jubileumi jutalmakra is alkalmazni kell. Az e rendelkezésből fakadó különbözetet 2016. február 15-ig kell megállapítani és egy összegben folyósítani.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!