nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás
az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról
2015-06-27
2016-06-08
2
Jogszabály

4/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

1. § Az intézkedés hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervére (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), a területi [megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, a továbbiakban: KI] szerveire, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központra, valamint helyi szerveire terjed ki.

2. § A BM OKF, valamint a területi szervei, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek pályázati úton, valamint egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatását pénzbeli és nem pénzbeli juttatások biztosításával látják el.

3. § (1) A 2. § szerinti költségvetési támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben, a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendeletben, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasításban meghatározott előírásokat kell alkalmazni.

(2) A költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy:

a) a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek,

b) az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg más támogató(k) felé nem nyújtott be,

c) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,

d) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

e) az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,

f) nem áll az Áht. 50. § (3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okok hatálya alatt,

g) a megállapodás aláírásának időpontjában nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása, továbbá

h) hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

(3) Támogatási előleg kizárólag a kedvezményezett által annak valamennyi fizetési számláját érintő, a támogató javára szóló azonnali beszedésre vonatkozó banki felhatalmazó levél benyújtása esetén biztosítható.

(4) A költségvetési támogatás visszaigényelhető általános forgalmi adó megfizetésére nem használható fel, az áfalevonási joggal kapcsolatban a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell.

(5) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználása során – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak – közbeszerzési eljárást lefolytatni.

(6) A költségvetési támogatás felhasználása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés kizárólag írásban köthető. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

(7) A kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználásáról részletes beszámolót köteles felterjeszteni a támogató részére, amely szakmai részből és pénzügyi elszámolásból áll. A beszámoló a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait mutatja be, és elemzi a megvalósítás eredményességét (megvalósított célok, elért eredmények), továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás felhasználásáról a felhasználást alátámasztó bizonylatok hitelesített másolatai, valamint a felhasználásról készített összesített kimutatás alapján.

(8) A kedvezményezett a beszámolóban köteles nyilatkozni arról, hogy a támogatás elszámolása teljes körű, hiteles és valódi adatokat tartalmaz, amelyeknek az alapjául szolgáló bizonylatok a kedvezményezettnél rendelkezésre állnak, nála fellelhetőek. A kedvezményezett köteles nyilatkozni továbbá, hogy a támogatás felhasználására vonatkozó banki vagy kincstári átutalási bizonylatok, valamint számviteli bizonylatok eredeti példányait az elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint megőrzi, és biztosítja, hogy a támogató vagy a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a támogatásfelhasználás ellenőrzésére jogosult szervek azokba betekinthessenek.

(9) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogató a támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat, azt felmondhatja, vagy kezdeményezheti annak módosítását. A szerződéstől történő elállás esetén a kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.

(10) A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Ávr.-ben meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben kell visszafizetni.

4. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatások esetén a BM OKF országos polgári védelmi főfelügyelő (a továbbiakban: országos polgári védelmi főfelügyelő) és a BM OKF országos tűzoltósági főfelügyelő (a továbbiakban: országos tűzoltósági főfelügyelő) által szakmailag előkészített, a BM OKF Jogi Főosztály ellenjegyzésével ellátott – a pályázatok beadásának szabályait tartalmazó – pályázati kiírásokat, valamint az egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatások esetén a támogatási javaslatokat a BM OKF főigazgató-helyettese (a továbbiakban: főigazgató-helyettes) és a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettese (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) közösen terjeszti fel jóváhagyásra a BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) részére.

5. § Jóváhagyást követően a pályázati kiírásokat, valamint az egyedi elbírálás alapján megvalósuló költségvetési támogatásokat a BM OKF honlapján közzé kell tenni.

6. § A pályázati úton megvalósuló költségvetési támogatás esetében a beérkezett pályázat szakmai elbírálását az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek vonatkozásában az országos polgári védelmi főfelügyelő által vezetett Bíráló Bizottság végzi.

7. § A Bíráló Bizottság által döntésre előkészített javaslatot a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

8. § A főigazgató pályázati támogatásra vonatkozó döntését a BM OKF honlapján közzé kell tenni, arról a pályázókat – a KI útján – az érintett szakmai területnek írásban tájékoztatnia kell.

9. § A főigazgatói döntést követően a pályázaton nyertes, valamint az egyedi elbírálás alapján költségvetési támogatásban részesülő szervezettel támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződések előkészítését az önkéntes mentőszervezetek esetében a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, míg az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség végzi a BM OKF Jogi Főosztály, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály közreműködésével.

10. § A támogatási szerződéseket az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek esetében az országos tűzoltósági főfelügyelő, az önkéntes mentőszervezetek esetében az országos polgári védelmi főfelügyelő köti meg. A szerződéseket minden esetben pénzügyi és jogi ellenjegyzéssel kell ellátni.

11. § A pénzbeli juttatással megvalósuló költségvetési támogatások esetében a támogatások rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatokat a BM OKF tekintetében a BM OKF Költségvetési Főosztály, a KI-k tekintetében a Költségvetési Osztály végzi. A támogatások felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az illetékes KI megyei főfelügyelősége, ellenőrzési szolgálata, gazdasági igazgatóhelyettesi szervezete látja el.

12. § A KI igazgatója az ellenőrzésekről összefoglaló jelentést terjeszt fel a gazdasági főigazgató-helyettes részére – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek költségvetési szakterületének gazdálkodási szabályzatáról szóló BM OKF főigazgatói intézkedés mellékletében szereplő kötelezettségek alapján – a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes jogosultak a szakmai célok megvalósulásának és a pénzügyi elszámolások felülvizsgálatának elrendelésére.

13. § A fejlesztésekkel kapcsolatos beszerzéseket a tűzoltó gépjárművek, tűzoltó technikai és védőeszközök tekintetében a BM OKF Műszaki Főosztály, az informatikai és távközlési eszközök vonatkozásában a BM OKF Informatikai Főosztály végzi, míg az ingatlanberuházásokkal, -felújításokkal kapcsolatban felmerülő feladatok ellátását a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály végzi az országos polgári védelmi főfelügyelő és az országos tűzoltósági főfelügyelő szakmai javaslatai figyelembevételével.

2. Az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

14. § A BM OKF – erre a célra rendelkezésre álló források esetén – az önkormányzati tűzoltóságok költségvetési támogatását laktanya-építési beruházással, felújítással, valamint a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai és védőeszközök fejlesztésével kapcsolatos pályázatok kiírásával, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

15. § Az önkormányzati tűzoltóságok fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások, egyedi elbírálású javaslatok szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalmáért a BM OKF Műszaki Főosztály és a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály, a pénzügyi rendre vonatkozó tartalmáért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

16. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkormányzati tűzoltóságok pályázatainak benyújtása az együttműködési megállapodás szerinti hivatásos tűzoltó parancsnokság (a továbbiakban: HTP) parancsnoka útján történik, aki a részére benyújtott pályázatok tartalmát ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér be. A HTP parancsnoka a pályázatokat szakmai véleményével ellátva terjeszti fel az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetőjének.

17. § A KvK vezetője a pályázat és a HTP parancsnok szakmai véleményének felülvizsgálatát követően további hiánypótlás bekéréséről dönthet. Az esetleges hiánypótlások beérkezése után a KvK vezetője az illetékességi területéhez tartozó önkormányzati tűzoltóságok pályázatait – a HTP parancsnokok javaslatai alapján – szakmai véleményével ellátva terjeszti fel az illetékes KI igazgatója részére.

18. § A KI igazgatója a részére felterjesztett pályázatokat felülvizsgálja, amennyiben szükséges, hiánypótlást kér be, majd a KvK vezetők által felterjesztett szakmai vélemények figyelembevételével összesíti és értékeli azokat.

19. § A KI igazgatója a pályázatokat és a szakmai javaslatait – indokolással ellátva – felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

20. § Az önkormányzati tűzoltóságok pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.

3. Az önkéntes tűzoltó egyesületek költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

21. § A BM OKF az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatását

a) a helyi szervei technikaieszköz-állományának átszervezése során vagy a rendszerből kivonással felszabaduló gépjárművekre, eszközökre, felszerelésekre, valamint

b) a Belügyminisztérium fejezetében, a fejezeti kezelésű előirányzatok között részükre biztosított költségvetési támogatás terhére, annak felhasználására

irányuló pályázat kiírása, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

22. § A 21. § a) pont szerinti támogatások szakmai előkészítéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a műszaki tartalomért a BM OKF Műszaki Főosztály felelős.

23. § A 21. § b) pont szerinti támogatások szakmai előkészítéséért – annak 13. § szerinti tartalmától függően – a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály együttesen felelős. A szakmai előkészítésben közreműködőként a Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) is részt vehet.

24. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatainak benyújtása az együttműködési megállapodás szerinti HTP parancsnoka útján történik, aki a részére benyújtott pályázatok tartalmát ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér be. A HTP parancsnoka a pályázatokat szakmai véleményével és a pályázati kiírásban meghatározott szempontrendszer szerinti értékelésével ellátva terjeszti fel a KvK vezetőjének.

25. § A KvK vezetője a pályázatok és a HTP parancsnok szakmai véleményének felülvizsgálatát követően további hiánypótlás bekéréséről dönthet. Az esetleges hiánypótlások beérkezése után a KvK vezetője az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait – a HTP parancsnokok javaslatai alapján – szakmai véleményével ellátva terjeszti fel a KI igazgatója részére.

26. § A KI igazgatója a részére felterjesztett pályázatokat felülvizsgálja, amennyiben szükséges, hiánypótlást kér be, majd a megyei tűzoltó szövetség közreműködésével és a KvK vezetők által felterjesztett szakmai vélemények figyelembevételével összesíti és értékeli azokat.

27. § A KI igazgatója a pályázatokat és a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására tett szakmai javaslatait indokolással ellátva felterjeszti az országos tűzoltósági főfelügyelő részére. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

28. § Az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati úton megvalósuló, 21. § a) pont szerinti támogatásának elbírálását a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség és a BM OKF Műszaki Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi. A pályázati úton megvalósuló 21. § b) pont szerinti támogatásokat a Bíráló Bizottság a BM OKF Költségvetési Főosztály, illetve az MTSZ által delegált tagok közreműködésével bírálja el.

4. Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatására vonatkozó speciális rendelkezések

29. § A BM OKF az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatását a Belügyminisztérium fejezetében, a fejezeti kezelésű előirányzatok között részükre biztosított költségvetési támogatás terhére, annak felhasználására irányuló pályázat kiírása, valamint egyedi elbírálás útján valósítja meg.

30. § Az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szakmai előkészítéséért – annak 13. § szerinti tartalmától függően – a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Műszaki Főosztály, a BM OKF Informatikai Főosztály, a BM OKF Ingatlangazdálkodási, Beruházás-Szervezési és Projektelszámolási Főosztály és a BM OKF Költségvetési Főosztály együttesen felelős. A szakmai előkészítéshez a Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ), valamint az MTSZ véleményt adhat.

31. § A pályázat útján megvalósuló költségvetési támogatások esetében az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak benyújtása az illetékes KI és a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ igazgatója útján történik, aki a pályázatot szakmai véleményével szolgálati úton terjeszti fel a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelő részére döntéshozásra. Más úton benyújtott pályázat nem bírálható el, azt a pályázónak vissza kell küldeni.

32. § Az önkéntes mentőszervezetek pályázatainak elbírálását a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a BM OKF Hivatala, a BM OKF Műszaki Főosztály, valamint a BM OKF Költségvetési Főosztály által közösen létrehozott Bíráló Bizottság végzi.

33. § Az önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázaton az illetékes KI ajánlása mellett önkéntes tűzoltó egyesületek is részt vehetnek, amennyiben megfelelnek a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint a pályázatban meghatározott feltételeknek. Amennyiben önkéntes tűzoltó egyesület több pályázaton is részt vesz, a pályázati döntések meghozatala, valamint az elszámolások ellenőrzése során biztosítani kell, hogy ugyanazon pályázati tétel vonatkozásában kettős finanszírozásra ne kerüljön sor.

5. Záró rendelkezések

34. § Ezen utasításban meghatározott költségvetési támogatásokon kívül felmerülő költségvetési támogatásokkal kapcsolatban az utasítás 1–13. §-ában foglaltakat kötelezően alkalmazni kell.

35. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

36. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!