nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás
a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról
2015-06-27
2016-06-08
2
Jogszabály

5/2015. (VI. 25.) BM OKF utasítás

a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Belügyminisztérium fejezethez tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére vonatkozóan az alábbi utasítást adom ki:

I.

Általános rendelkezések

1. § Az utasítás hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervére (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a továbbiakban: BM OKF), a területi [megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok, a továbbiakban: KI] szerveire, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központra, valamint helyi szerveire terjed ki.

2. § A BM OKF-hez szakmailag a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete XIV. Belügyminisztérium fejezetében meghatározott, jelen utasításban – államháztartási azonosító számmal és elnevezéssel – szereplő fejezeti kezelésű előirányzatok, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított előirányzatok kapcsolódnak.

II.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakmailag érintő fejezeti kezelésű előirányzatok

3. § A BM OKF szakmai tevékenysége vonatkozásában az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokból történő támogatások biztosításában érintett:

(1) (ÁHT 232061) Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása.

(2) (ÁHT 029054) Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása.

(3) (ÁHT 302980) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása, ezen belül:

a) Magyar Polgári Védelmi Szövetség (a továbbiakban: MPVSZ),

b) Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ),

c) Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége (a továbbiakban: ÖTOSZ), valamint

d) Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (a továbbiakban: LTSZ).

(4) (ÁHT 256501) Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás.

III.

(ÁHT 232061) Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

4. § Az előirányzat célja az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok (a továbbiakban: ÖTP) fenntartásával, működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása az átvállalt feladattal arányban.

5. § Az előirányzat felhasználásáról a költségvetési törvény 44. §-ában meghatározott előírások alapján az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet rendelkezik.

6. § A normatív támogatás folyósítását a Belügyminisztérium a BM OKF kezdeményezése alapján időarányosan hajtja végre.

7. § A hivatásos tűzoltó parancsnokság (a továbbiakban: HTP) parancsnoka elvégzi az ÖTP által részére felterjesztett havi elszámolások, negyedéves szakmai beszámolók ellenőrzését, szükség esetén a hiánypótlások bekérését. Az ellenőrzésekről jelentést készít, melyet a havi elszámolások, negyedéves szakmai beszámolók eredeti és elektronikus példányaival együttesen minden hónap 16. napjáig (kivéve a tárgyévet követő év január hónapját) felterjeszt az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetője részére.

8. § A KvK vezetője elemzi és értékeli a felterjesztett dokumentumokat. Amennyiben indokoltnak tartja, felülvizsgálatot rendel el, további adatokat kér be, valamint igazgatói intézkedést kezdeményezhet. A KvK vezetője az ÖTP havi elszámolásainak, negyedéves szakmai beszámolóinak eredeti és elektronikus dokumentumait véleményével és javaslatával minden hónap 20. napjáig (kivéve a tárgyévet követő év január hónapját) felterjeszti az illetékes KI igazgatójának.

9. § A KI igazgatója továbbképzés keretében felkészítést tarthat a HTP parancsnokok, KvK vezetők, valamint az általa kijelölt állomány részére az ÖTP-k havi elszámolásainak, negyedéves szakmai beszámolóinak felülvizsgálatával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

10. § A KI igazgatóhelyettese és gazdasági igazgatóhelyettese gondoskodik a felterjesztett dokumentumok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, azokról a gazdasági igazgatóhelyettes havonta, az igazgatóhelyettes negyedévente elemzést készít, melynek részét képezi a területileg illetékes ÖTP-k felhasználási adatainak összehasonlítása is.

11. § A KI igazgatója a 10. § szerinti adatokat köteles hasznosítani a KI műveletelemzési tevékenysége során.

12. § A KI gazdasági igazgatóhelyettese gondoskodik továbbá arról, hogy a 13. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges dokumentumok a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig a KI rendelkezésére álljanak.

13. § A megyei ÖTP-k elszámolásairól, szakmai beszámolóiról a KI igazgatója elektronikus úton éves összesített jelentést terjeszt fel a BM OKF gazdasági főigazgató-helyettes (a továbbiakban: gazdasági főigazgató-helyettes) részére – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek költségvetési szakterületének gazdálkodási szabályzatáról szóló BM OKF főigazgatói intézkedés mellékletében szereplő kötelezettség alapján – a tárgyévet követő év január 20. napjáig. Az összesített jelentéssel együtt, szerkeszthető (Excel) formában az ÖTP-k éves elszámolásait tartalmazó kimutatásokat, valamint az éves szakmai beszámolókat is fel kell terjeszteni.

14. § A Belügyminisztérium részére a felhasználásról történő adatszolgáltatás, beszámolás előkészítéséért a BM OKF főigazgató-helyettes (a továbbiakban: főigazgató-helyettes) és a gazdasági főigazgató-helyettes együttesen felelős.

15. § A költségvetési törvény 44. § c) pontja szerint az ÖTP-k normatív támogatásából visszatérülő összegek felhasználásával kapcsolatos miniszteri előterjesztés előkészítéséért a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes együttesen felelős.

IV.

(ÁHT 029054) Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

16. § A Belügyminisztérium fejezetében biztosított fejezeti kezelésű előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál, amely az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók, valamint a mentőszervezetek tagjainak oktatására használható fel.

17. § (1) Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására a Belügyminisztérium fejezetében biztosított fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosításra kerül a BM OKF részére. Az előirányzat-átadást követően a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően történik a döntési hatáskörök gyakorlása.

(2) A Magyar Államkincstár felé jogszabályi előírásokon alapuló adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről a gazdasági főigazgató-helyettes gondoskodik.

18. § Az előirányzat átcsoportosítását követően a támogatás felhasználásával kapcsolatban a mindenkor hatályos, az önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint az önkéntes mentőszervezetek költségvetési támogatásának szabályozásáról szóló BM OKF utasítás rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

V.

(ÁHT 302980) Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A) Az MPVSZ támogatása

19. § A támogatás a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, a „Polgári védelmi mozgalom dinamizálása” projekt időarányos végrehajtására, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára használható fel.

20. § Az éves munkaterv szakmai véleményezését a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség hajtja végre, majd a szakmai véleményezést követően azt a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

21. § Az éves munkaterv főigazgató általi jóváhagyásáról a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát.

22. § Az MPVSZ a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján beszámolót készít, amelyet az előírt határidőnek megfelelően megküld a főigazgató részére.

23. § A beszámoló szakmai tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség, a pénzügyi tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Költségvetési Főosztály a felelős.

24. § A beszámolót – ellenőrzését követően – a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

25. § A beszámoló főigazgató általi jóváhagyásáról a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát.

B) Az MTSZ támogatása

26. § A támogatás az MTSZ és a megyei szervezetei alapító okiratában, a főigazgató által jóváhagyott éves munkatervben meghatározott feladatok, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására fordítható.

27. § Az MTSZ és a megyei szervezetei éves munkatervének szakmai véleményezését az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség hajtja végre, majd a szakmai véleményezést követően azt a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

28. § Az éves munkatervek főigazgató általi jóváhagyásáról a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát.

29. § Az MTSZ a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján beszámolót készít, amelyet az előírt határidőnek megfelelően megküld a főigazgató részére.

30. § Az MTSZ által a támogatási szerződésben meghatározottak szerint benyújtott beszámoló, valamint a megyei szervezetek beszámolói szakmai tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a pénzügyi tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

31. § A beszámolót – a 30. § szerinti ellenőrzést követően – a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

32. § A beszámoló főigazgató általi jóváhagyásáról a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát.

C) Az ÖTOSZ, valamint az LTSZ támogatása

33. § A támogatás célja az ÖTOSZ és az LTSZ főigazgató által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatainak és az általuk szervezett rendezvények megvalósításának támogatása, továbbá az egyéb feladataik végrehajtásának elősegítése. Az ÖTOSZ és az LTSZ támogatásának megosztásáról a főigazgató dönt.

34. § A támogatás megosztásáról az éves munkatervek benyújtását megelőzően a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja az ÖTOSZ és az LTSZ vezetőit.

35. § Az éves munkatervek szakmai véleményezését a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség hajtja végre, majd a szakmai véleményezést követően azokat a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel jóváhagyásra a főigazgató részére.

36. § Az éves munkatervek főigazgató általi jóváhagyásáról a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát.

37. § Az ÖTOSZ és az LTSZ a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján beszámolót készít, amelyet az előírt határidőben megküldenek a főigazgató részére.

38. § A beszámoló szakmai tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, a pénzügyi tartalmának ellenőrzéséért a BM OKF Költségvetési Főosztály felelős.

39. § A beszámoló ellenőrzését követően a főigazgató-helyettes és a gazdasági főigazgató-helyettes közösen terjeszti fel azokat jóváhagyásra a főigazgató részére.

40. § A beszámoló főigazgató általi jóváhagyásáról a gazdasági főigazgató-helyettes írásban tájékoztatja a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárát.

VI.

(ÁHT 256501) Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

41. § Az előirányzat fedezetet biztosít az év közben esetlegesen felmerülő veszélyhelyzettel vagy más rendkívüli feladattal összefüggő védekezési és helyreállítási többletkiadásokra.

42. § Az előirányzat felhasználása során a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet, valamint a Belügyminisztériummal kötött támogatói szerződésben, támogatói okiratokban meghatározottak szerint kell eljárni.

VII.

Záró rendelkezések

43. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

44. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!