nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2015. (VIII. 31.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól
2015-09-01
2018-04-21
1
Jogszabály

12/2015. (VIII. 31.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a következő utasítást adom ki:

1. Jelen utasítás alkalmazási köre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kiadási előirányzataira (a továbbiakban: előirányzatok) terjed ki.

2. Az előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

4. A jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 12/2015. (VIII. 31.) NKFIH utasításhoz

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
címnév

Jogcím- csop.-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsájtás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2.

348973

Hazai innováció támogatása

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvényben (a továbbiakban: KFItv.) megfogalmazott célok elérése pályázati és pályázaton kívüli támogatások révén

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek

Pályázat alapján vagy
pályázaton kívül (kérelem alapján egyedi döntéssel
vagy törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés alapján)

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, teljesítmény- arányosan

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy szerződés szerint

 

 

 

3.

348984

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

Kétoldalú, nemzetközi szerződések keretében magvalósuló KFI programok támogatása, nemzetközi szervezetekben való részvétel, közös kutatási programok finanszírozása

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek, egyéni vállalkozók, természetes személyek, továbbá
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 1262/2015. (IV. 30.) Korm. határozat

(a továbbiakban:

Korm. határozat) 1. melléklet 2.1. pontja (Nemzetközi tagdíjak) szerint az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény GmbH, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet
és az AAL Association

Pályázat alapján vagy
pályázaton kívül (kérelem alapján egyedi döntéssel vagy törvény, kormányrendelet, kormányhatározat, nemzetközi szerződés alapján)

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, teljesítmény- arányosan, valamint
a Korm. határozat
1. melléklet
2.1. pontja szerinti esetben közvetlen utalás

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy szerződés szerint

 

 

 

4.

348995

Befizetés a központi költségvetésbe

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
10. § (4) bekezdése szerinti befizetés teljesítése

 

 

 

Közvetlen utalás negyedévente,
az éves előirányzat 25%-ának megfelelő összegben

 

 

 

 

 

5.

349017

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezeléshez kapcsolódó feladatok finanszírozása

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

 

 

Közvetlen utalás

 

 

 

 

 

6.

349051

Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása

Az Európai Űrügynökséghez történő csatlakozási szerződés hatálybalépéséig fizetendő tagdíj teljesítése

Európai Űrügynökség (ESA)

 

 

Közvetlen utalás

 

 

 

 

 

7.

349006

Kutatási témapályázatok támogatása

A KFItv.-ben megfogalmazott célok elérését megalapozó felfedező kutatásokhoz kapcsolódó kutatási pályázatok finanszírozása

Közfinanszírozású kutatóhelyek, gazdálkodó szervezetek

Pályázat alapján

Előleg biztosított

Részletekben történő kifizetéssel,
a szabályzatban megfogalmazott feltételek szerint

 

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján pályázati felhívás vagy szerződés szerint

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!