nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet
a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
2015-10-01
2017-12-31
1
Jogszabály

20/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, valamint

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével

a következőket rendelem el:

1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 34/A. alcímében meghatározott, a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyására irányuló eljárás (a továbbiakban: eljárás) igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) 266 000 forint.

2. § (1) A díjat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kincstárnál vezetett 10032000-00319425-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

(2) A díj megfizetése során az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása” szöveget.

(3) Az eljárás lefolytatására irányuló kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtásakor a díj megfizetését a kérelmező a Hatóság részére a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevének, az átutalási megbízással befizetett díj összegének és a fizetési megbízás befogadása időpontjának közlésével igazolja.

3. § (1) A díj megfizetését igazoló számlát (a továbbiakban: számla) a Hatóság adószám kiváltására kötelezettek számára a díjnak a 2. § (1) bekezdése szerinti fizetési számlán történő jóváírását követően, de legkésőbb az eljárás alapját képező ügy érdemében hozott döntés meghozatalával egyidőben állítja ki.

(2) A kérelemnek vagy a kérelem külön mellékletének tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a számla kiállításához szükséges adatokról: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető nevéről, címéről (székhelyéről, illetve telephelyéről), fizetési számlája számáról, valamint adószámáról.

4. § (1) Ha a befizetést igazoló adatok és okiratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező tévesen vagy az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladóan fizetett díjat, a Hatóság a téves befizetés, illetve a díjtöbblet visszatérítéséről a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára, legkésőbb a visszatérítési kötelezettség megállapítását követő 8 napon belül, átutalási megbízás útján intézkedik.

(2) Ha a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33/A. §-a szerinti díjvisszafizetést köteles teljesíteni, a visszafizetésről a kérelmező számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett fizetési számlája javára, átutalási megbízás útján intézkedik.

5. § (1) A díj a Hatóság működési bevétele.

(2) A Hatóság a díjat egyéb bevételeitől elkülönítve tartja nyilván és kezeli.

(3) A díj nyilvántartására és elszámolására egyebekben az államháztartás számviteléről szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Az eljárásban

a) a díjfizetési kötelezettség keletkezésére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. § (4) bekezdését,

b) a díjfizetés tárgyára az Itv. 28. § (2) és (3) bekezdését,

c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1) bekezdés első mondatát,

d) a díjfizetés módjára az Itv. 73/A. §-át,

e) a díjfizetés törlésére és visszatérítésére az Itv. 79. § (1) és (2) bekezdését, valamint az Itv. 80. § (1) bekezdés f) és g) pontját

kell alkalmazni azzal, hogy illeték helyett díjat, állami adóhatóság helyett a Hatóságot, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!