nyomtatás  nagyítás kicsinyítés  ablak bezárása 
Betöltés...
245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
2016-01-01
2016-01-02
5

245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § a), c), e), f), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3–15. §3

16–21. §4

22. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „lakásfenntartási támogatásban,” szövegrész,

b) 2. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a lakásfenntartási támogatásra vagy” szövegrész,

c)5

d) 10/E. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „lakásfenntartási támogatásban vagy” szövegrész.

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–15. § 2015. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 22. § a), b) és d) pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelethez6

Címer Jogszabálykereső
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Logó