nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről
2015-09-08
infinity
1

1602/2015. (IX. 8.) Korm. határozat

az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről

A Kormány

1. – figyelemmel a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltakra – elfogadja az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervet és elrendeli annak végrehajtását, valamint elrendeli a cselekvési terv közzétételét a kormányzati portálon;

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy biztosítsák a Nemzeti Energiastratégia és a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia – mint szakpolitikai keretrendszer – végrehajtása során a megújuló energiaforrásokról, energiahatékonyságról, ásványvagyon-hasznosításról, távhő-fejlesztésről, szemléletformálásról és energetikai kutatás-fejlesztésről szóló, továbbá egyéb, későbbiekben meghatározandó cselekvési tervek mint eszközrendszerek összhangját, valamint erre legyenek figyelemmel a cselekvési tervek felülvizsgálata, az egyéb ágazati stratégiák, finanszírozási és területrendezési szempontok kialakítása során is;

Felelős: minden miniszter

Határidő: folyamatos

3. az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervben foglalt intézkedések előrehaladásának, végrehajtásának (előkészítéstől a végső fázisig) biztosítása és a további fenntartható fogyasztást ösztönző szemléletformálási programlehetőségek folyamatos feltérképezése, valamint a privát (nagyvállalati és civil) szférával való együttműködési lehetőségek kiaknázása érdekében

3.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjon az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv megvalósítását segítő munkacsoport (a továbbiakban: munkacsoport) létrehozásáról, továbbá felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a földművelésügyi minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, az igazságügyi minisztert, a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét az abban való állandó képviselet és aktivitás biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

földművelésügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

igazságügyi miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: a munkacsoport létrehozásának határideje 2015. december 31., majd azt követően folyamatosan biztosítandó a képviselet

3.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a munkacsoport tevékenysége során kerüljön feltérképezésre, hogy mely releváns szakmai és civil szervezetek, érdekelt nagyvállalatok és szellemi kutatóműhelyek vonhatóak be a munkacsoport tevékenységébe és gondoskodjon azok képviselőinek munkacsoportba történő meghívásáról, teljes értékű tagságának biztosításáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.

4. a társadalom energia- és klímatudatossággal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése érdekében

4.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az illetékes szaktárcák, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, illetve további lehetséges támogató partnerek bevonásával vizsgálja meg egy energia- és klímatudatosság elterjesztését célzó széleskörű kommunikációs kampány költségigényeit és finanszírozási lehetőségeit, valamint tegyen javaslatot annak megvalósítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. június 30.

4.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjon az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által működtetett energiahatékonysági tájékoztató honlap tartalmának energia- és klímatudatossági vonatkozású kiterjesztését biztosító jogszabály-módosítás előkészítéséről, különös tekintettel az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervben meghatározott tájékoztatási területekre, szempontrendszerekre és a szemléletformálás elősegítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. december 31.

4.3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy lehetséges támogató partnerek bevonásával biztosítsa a közlekedési-környezetvédelmi programok és kampányok folytatását, vizsgálja meg és tegyen javaslatot azok kibővítési lehetőségeire, majd gondoskodjon a bővítések végrehajtásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

5. a nevelési és oktatási intézmények energia-, klíma- és környezettudatosságra nevelő tevékenységének támogatása, a fenntarthatósági szempontokat integráló oktatásfejlesztés érdekében

5.1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Alaptanterv és az egyes kerettantervek felülvizsgálata során gondoskodjon az energia-, klíma- és környezettudatosságra nevelő tevékenységek, az egyéni fogyasztói cselekedetek, továbbá a helyi és a globális környezeti és környezetügyi hatások közötti összefüggések megértését szolgáló ismeretanyagok és gyakorlatok megjelenésének eddigieknél hangsúlyosabb vizsgálatáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2016. december 31.

5.2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a pedagógusképzések ismeretanyagának felülvizsgálata során gondoskodjon a fenntarthatósági, környezetorientált és klímatudatos attitűd kialakítását segítő oktatási és szemléletformálási módszertannal kapcsolatos ismeretanyagok megjelenésének eddigieknél hangsúlyosabb vizsgálatáról, majd gondoskodjon a vizsgálat alapján szükségesnek meghatározott tananyagfejlesztések végrehajtásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: folyamatos

5.3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 5. pont 5.1. és 5.2. alpontjának teljesüléséről készítsen jelentést a 3. pont 3.1. alpontja szerint kialakításra kerülő munkacsoportnak;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2017. március 1.

6. a 2014–2020-as operatív programok szemléletformálási és környezeti nevelési programokat érintő pályázati kiírásainak célorientáltsága és hatékony forrásfelhasználást lehetővé tévő kialakítása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a földművelésügyi minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tárcájukat érintő, szemléletformálási operatív programok pályázati kiírásai tekintetében, továbbá a jövőben beérkező pályázatok elbírálása kapcsán az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv szempontjai és az abban megfogalmazott szemléletformálási kulcstényezők irányadóak legyenek;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

földművelésügyi miniszter

emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. december 31.

7. az energia- és klímatudatossággal foglalkozó szemléletformálási programok, valamint az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv ismeretek átadását célzó intézkedéseinek hatékonysága és a témában hiánypótló információk azonosítása érdekében

7.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint további lehetséges támogató partnerek bevonásával gondoskodjon a magyar társadalom – beleértve a háztartásokat, vállalkozásokat, önkormányzatokat és intézményeket – energia- és klímatudatosságával kapcsolatos primer kutatás elvégzéséről, amelynek során fel kell mérni a megkérdezettek témához kapcsolódó életmódját/tevékenységét, fogyasztási szokásait, továbbá a problémákkal kapcsolatos szemléletét, megoldási módszereit és azok fejlesztendő pontjait;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. december 31.

7.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 7. pont 7.1. alpontjában megfogalmazott primer kutatás eredményeinek közzétételéről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. január 31.

8. a meglévő közigazgatási, közintézményi és szervezeti infrastruktúra helyi szemléletformálásban elfoglalt jelentős szerepének hatékony kihasználása és ezáltal a helyi vállalkozások és háztartások – különös tekintettel a leszakadó térségek energiaszegénységgel sújtott háztartásaira – tudatos energiafogyasztásra való ösztönzése érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki a helyi energia- és klímatudatossági szemléletformálási programok megvalósítását segítő útmutatót az önkormányzatok és közintézmények, továbbá a helyi szervezetek és civil szervezetek számára, valamint az érintett szaktárcák bevonásával gondoskodjon annak az érintettek részére történő megfelelő eljuttatásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. december 31.

9. az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv végrehajtásának és eredményeinek nyomon követése, továbbá a szemléletformálási tevékenységek hosszú távú megvalósítása érdekében

9.1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjon az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv intézkedéseinek végrehajtását értékelő, többek között a szemléletformálási intézkedések útján elérhető energiamegtakarítást számszerűsítő módszertan, valamint az intézkedések eredményességét bemutató további indikátorok kidolgozásáról és alkalmazásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a módszertan és indikátor készlet kidolgozásának határideje 2016. június 30., majd azt követően folyamatos

9.2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv ötévente történő felülvizsgálatáról és mindehhez biztosítsa az energetikai szemléletformálás területével foglalkozó szervezeti hátteret.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2020. december 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!